Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.608 din 14 iunie 2022  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.608 din 14 iunie 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 620 din 24 iunie 2022
    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii cu nr. AR 9.626/2022,
    având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 6 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Dotările minimale ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu şi unităţi spitaliceşti cu spitalizare de zi sunt prevăzute în anexa nr. 3."

    2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Dotările minimale ale laboratoarelor de analize medicale care deservesc unităţi spitaliceşti cu spitalizare continuă sunt prevăzute în anexa nr. 4."

    3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 4^1
    Dotările minimale pentru laboratoarele/ compartimentele de microbiologie din cadrul spitalelor cu peste 150 de paturi sunt prevăzute în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentul ordin."

    4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin."

    5. În anexa nr. 1, articolele 1^1 şi 1^2 se abrogă.
    6. În anexa nr. 1, la articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În vederea funcţionării, laboratoarele de analize medicale înfiinţate şi organizate în condiţiile legii trebuie să obţină autorizaţia sanitară de funcţionare, în baza referatului de evaluare, pentru activităţi de asistenţă medicală specializată, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare."

    7. În anexa nr. 1, la articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Autorizaţia sanitară de funcţionare a laboratoarelor de analize medicale se eliberează de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."

    8. În anexa nr. 1, la articolul 2, după alineatul (5) se introduc şase noi alineate, alineatele (5^1)-(5^6), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Pentru laboratorul de analize medicale în structura căruia este organizat şi funcţionează unul sau mai multe puncte mobile de recoltare, se eliberează câte o autorizaţie sanitară de funcţionare distinctă pentru fiecare punct mobil de recoltare.
(5^2) Pentru autorizarea punctelor externe de recoltare prevăzute la alin. (5), acestea trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor condiţii:
    a) să deţină următoarele spaţii:
    (i) sală de aşteptare;
    (ii) spaţiu de recoltare;
    (iii) vestiar personal;
    (iv) grup/grupuri sanitar/sanitare.
    b) să aibă în dotare minimum:
    (i) canapea sau scaun pentru recoltare;
    (ii) instrumentar steril;
    (iii )măsuţă pentru pregătirea prelevării probei;
    (iv) măsuţă pentru depozitarea temporară a fluidelor prelevate;
    (v) cel puţin un frigider cu congelator, care va fi prevăzut cu uşă, precum şi cu termometru pentru monitorizarea temperaturii interioare; înregistrările privind graficele de temperatură ale frigiderului vor fi cuprinse într-un registru separat;
    (vi) cel puţin o geantă izotermă pentru transportul probelor biologice recoltate;
    c) să respecte, în mod cumulativ, normele igienico-sanitare, după cum urmează:
    (i) asigurarea cu apă potabilă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    (ii) racordarea la sistemul public de canalizare sau, în cazurile în care nu există sisteme publice de canalizare, dotarea acestora cu instalaţii proprii de colectare, tratare şi evacuare a apelor uzate, astfel încât să nu se producă poluarea solului, a apei şi a aerului;
    (iii) deşeurile rezultate în urma activităţilor medicale vor fi colectate, depozitate, evacuate şi neutralizate conform prevederilor legale în vigoare;
    (iv) asigurarea cu materiale pentru efectuarea curăţeniei;
    (v) asigurarea cu substanţe dezinfectante, antiseptice şi decontaminante avizate de Ministerul Sănătăţii; folosirea acestora se va face în funcţie de instrucţiunile de utilizare, la concentraţiile şi timpii de utilizare specificaţi de producător;
    (vi) asigurarea de echipament de protecţie a personalului sanitar, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    (vii) asigurarea instruirii permanente a personalului medico-sanitar privind precauţiile universale;
    d) recoltarea probelor biologice în cadrul punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor de analize medicale să se realizeze numai de către personalul de specialitate al acestora.
(5^3) Punctele mobile de recoltare prevăzute la alin. (5^1) trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor condiţii:
    a) deţin spaţiu de recoltare;
    b) deţin chiuvetă portabilă;
    c) deţin canapea sau scaun pentru recoltare;
    d) deţin instrumentar steril;
    e) deţin măsuţă pentru pregătirea prelevării probei;
    f) deţin măsuţă pentru depozitarea temporară a fluidelor prelevate;
    g) deţin lădiţă frigorifică sau o geantă izotermă pentru păstrarea/transportul probelor biologice recoltate;
    h) se ocupă de colectarea, depozitarea, evacuarea şi neutralizarea deşeurilor rezultate în urma activităţilor medicale;
    i) asigură dotarea cu substanţe dezinfectante, antiseptice şi decontaminante avizate de Ministerul Sănătăţii; folosirea acestora se va face în funcţie de instrucţiunile de utilizare, la concentraţiile şi timpii de utilizare specificaţi de producător;
    j) asigură echipament de protecţie a personalului sanitar, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    k) asigură instruirea permanentă a personalului medico-sanitar privind precauţiile universale.
(5^4) Prin excepţie de la prevederile alin. (5^2), în cazul cabinetelor medicale de medicină de familie care participă la derularea programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile sau din alte surse cu finanţare externă, care implică recoltarea probelor biologice, această activitate se poate desfăşura la nivelul cabinetelor de medicină de familie, înfiinţate conform legii, exclusiv pe perioada de derulare a programului/proiectului, fără emiterea unei autorizaţii sanitare în acest sens, cu condiţia respectării normelor de curăţenie şi dezinfecţie.
(5^5) Prin excepţie de la prevederile alin. (5^3), în cazul punctelor de recoltare mobile care participă la derularea programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile sau din alte surse cu finanţare externă, care implică recoltarea probelor biologice, este necesară autorizaţia sanitară de funcţionare a punctului de recoltare mobil.
(5^6) Pentru unităţile sanitare fără laborator de analize medicale propriu, cu servicii de laborator externalizate, punctele de recoltare de probe biologice amenajate în spaţii distincte sau în spaţii delimitate la nivelul sălilor de tratamente ale unităţilor sanitare respective vor respecta condiţiile de dotare minimă prevăzute la alin. (5^2) lit. b."

    9. În anexa nr. 1, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Laboratorul de analize medicale îşi desfăşoară activitatea având o structură funcţională alcătuită din unul sau mai multe compartimente, şi anume:
    a) biochimie medicală;
    b) hematologie:
    (i) morfologie;
    (ii) hemostază;
    (iii) imunohematologie;
    c) imunologie;
    d) microbiologie:
    (i) bacteriologie;
    (ii) virusologie;
    (iii) micologie;
    (iv) parazitologie;
    e) diagnostic molecular;
    f) toxicologie
    g) genetică:
    (i) citogenetică;
    (ii) genetică biochimică;
    (iii) genetică moleculară.
    (2) La nivelul spitalelor cu peste 400 de paturi, precum şi la nivelul spitalelor de boli infecţioase şi al celor de pneumoftiziologie, care efectuează examinări microbiologice, activitatea de microbiologie se organizează distinct ca laborator de microbiologie medicală. Pentru preluarea şi prelucrarea probelor, aceste laboratoare vor asigura continuitatea programului de lucru, în regim de gardă.
    (3) La nivelul spitalelor cu 150-400 de paturi, activitatea de microbiologie se organizează drept compartiment distinct de microbiologie medicală în cadrul laboratorului de analize medicale.
    (4) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) spitalele care nu au secţie anestezie şi terapie intensivă şi spitalele de monospecialitate.
    (5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică şi în cazul laboratoarelor externalizate aflate în contract cu spitalul."

    10. În anexa nr. 1, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) În laboratorul de analize medicale îşi desfăşoară activitatea numai personal autorizat conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Numărul de personal necesar va fi determinat în funcţie de specificul serviciilor medicale efectuate, numărul mediu zilnic de servicii şi timpul mediu de lucru/laborator.
    (3) În laboratorul de analize medicale îşi desfăşoară activitatea medici specialişti confirmaţi în specialitatea medicină de laborator sau microbiologie medicală, farmacişti specialişti confirmaţi în specialitatea analize medico-farmaceutice de laborator şi alt personal cu studii superioare autorizat să lucreze în domeniul medical, precum: biochimişti medicali specialişti, biologi medicali specialişti, chimişti medicali specialişti, biochimişti, biologi, chimişti (care pot activa numai în specialităţile în care au fost confirmaţi de Ministerul Sănătăţii), dar şi asistenţi medicali (generalişti sau de laborator).
    (4) În cadrul laboratoarelor de analize medicale fără compartiment de microbiologie şi care nu efectuează analize de microbiologie se va încadra cel puţin un medic specialist confirmat în specialitatea medicină de laborator.
    (5) În laboratoarele de analize medicale care au în componenţă şi compartiment de microbiologie, se vor încadra în acesta medici doar cu specialitatea de microbiologie medicală sau medici cu specialitatea de medicină de laborator, care au obţinut specialitatea în baza curriculei valabile până în 2016, precum şi medicii care au obţinut specialitatea în baza curriculei valabile după 2016 numai dacă aceştia au cel puţin 10 luni de pregătire în microbiologie în cadrul modulelor curriculare obligatorii, exceptând lunile de perfecţionare aplicativă.
    (6) În cadrul laboratoarelor de microbiologie organizate în structuri distincte se vor încadra medici doar cu specialitatea de microbiologie medicală sau medici cu specialitatea de medicină de laborator, care au obţinut specialitatea în baza curriculei valabile până în 2016, precum şi medicii care au obţinut specialitatea în baza curriculei valabile după 2016, numai dacă aceştia au cel puţin 10 luni de pregătire în microbiologie în cadrul modulelor curriculare obligatorii, exceptând lunile de perfecţionare aplicativă.
    (7) Posturile vacante sau temporar vacante de medici din cadrul laboratoarelor de analize medicale se vor ocupa conform prevederilor legale."

    11. În anexa nr. 1, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) În cadrul laboratorului de analize medicale se pot efectua analize de: biochimie medicală, hematologie-morfologie, hemostază, imunohematologie, imunologie, microbiologie, bacteriologie, virusologie, micologie, parazitologie, diagnostic molecular, genetică-citogenetică, genetică biochimică, genetică moleculară şi toxicologie, corespunzătoare fiecărui compartiment din structura laboratorului.
    (2) Consultanţa privind interpretarea rezultatelor investigaţiilor efectuate şi ale eventualelor investigaţii ulterioare necesare poate fi acordată exclusiv de către medici specialişti confirmaţi în specialitatea medicină de laborator, microbiologie medicală, genetică medicală şi hematologie.
    (3) Pentru analizele de microbiologie consultanţa poate fi acordată numai de către medici specialişti confirmaţi în specialitatea microbiologie medicală şi medici specialişti confirmaţi în specialitatea medicină de laborator care au obţinut specialitatea în baza curriculei valabile până în 2016, iar pentru cei care au obţinut specialitatea în baza curriculei valabile după 2016, numai dacă au cel puţin 10 luni de pregătire în microbiologie în cadrul modulelor curriculare obligatorii, exceptând lunile de perfecţionare aplicativă.
    (4) Pentru analizele de biologie moleculară efectuate în cadrul diagnosticului bolilor infecţioase şi în cazul imunologiei infecţioase, consultanţa poate fi acordată şi de medicii specialişti confirmaţi în specialitatea microbiologie medicală.
    (5) Pentru analizele de citogenetică, genetică biochimică, genetică moleculară, consultanţa poate fi acordată de către medici specialişti confirmaţi în specialitatea genetică medicală.
    (6) Laboratorul de analize medicale întocmeşte, menţine actualizată şi afişează lista serviciilor medicale pe care le efectuează. În listă vor fi precizate serviciile medicale subcontractate şi laboratoarele în care se efectuează acestea."

    12. În anexa nr. 1 la articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Diagnosticul bacteriologic al tuberculozei şi al altor micobacterioze şi prelucrarea probei prin examenul microscopic al frotiului direct/cultivare se pot efectua în cadrul laboratoarelor de spital cu condiţia asigurării nivelului de biosiguranţă II. Pentru identificarea culturii prin examenul microscopic, efectuarea testului AgMPT64 şi antibiogramă trebuie asigurat nivelul III de biosiguranţă."

    13. În anexa nr. 1, la articolul 11 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) Pentru laboratoarele de microbiologie sau compartimentele de microbiologie, în situaţia în care se utilizează medii preparate în laborator sau sticlărie reutilizabilă, autoclavul se amplasează într-un spaţiu special destinat sterilizării. Prin excepţie, dacă se face dovada utilizării exclusive a materialelor de unică folosinţă şi a mediilor de cultură gata de utilizare, nu este necesar autoclavul."

    14. În anexa nr. 1, la articolul 13, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Laboratorul de microbiologie şi compartimentul de microbiologie trebuie să dispună de instalaţii de alimentare cu gaz. Prin excepţie, dacă se utilizează exclusiv materiale de unică folosinţă, instalaţia de gaz nu este necesară."

    15. În anexa nr. 1, la articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Managementul calităţii trebuie realizat în conformitate cu cerinţele privind calitatea şi competenţa prevăzute în standardul SR EN ISO 15189 - «Laboratoare medicale. Cerinţe pentru calitate şi competenţă"

    16. În anexa nr. 1, articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Organizarea controlului intern al calităţii este responsabilitatea şefului de laborator de analize medicale. Reprezentantul legal al laboratorului de analize medicale are obligaţia de a asigura resursele necesare îndeplinirii acestuia.
    (2) Controlul intern al calităţii se realizează în fiecare zi în care se efectuează analiza respectivă, conform programului de control intern elaborat de laboratorul de analize medicale, precum şi ori de câte ori este nevoie.
    (3) Programul de control intern prevăzut la alin. (2) este elaborat ţinând cont de solicitările zilnice pentru analize medicale, de volumul de lucru, caracteristicile de performanţă verificate prin testări în laborator, rapoarte de adecvare la scop, ale metodelor utilizate, astfel:
    a) controlul intern al calităţii se efectuează în fiecare zi în care parametrul este solicitat şi pe fiecare echipament pe care se efectuează parametrul, conform CLSI C24 - standardul pentru modul în care se asigură controlul de calitate în determinările cantitative în laboratorul clinic (Clinical Laboratory Standard Institute - Institutul pentru standardele laboratorului clinic, Document C24);
    b) materialele de control utilizate vor avea valori atât normale, cât şi patologice, semnificative pentru pacienţi conform CLSI C24, SR 15189 - standarde de calitate SR ISO. Standarde SR ISO 15189:2013 - Cerinţe pentru calitate şi competenţă;
    c) laboratorul de analize medicale va elabora un plan de control intern care va include cel puţin un control la 24 de ore, dacă pe echipament se lucrează continuu; se va efectua control suplimentar dacă pe parcursul celor 24 de ore se schimbă lotul de reactivi sau este necesară recalibrarea parametrului (CLSI C24);
    d) rularea controlului intern poate fi spaţiată în timp ca nivele utilizate pe parcursul celor 24 de ore, dar cu obligativitatea de a rula cel puţin un nivel normal şi unul patologic în 24 de ore (CLSI C24, SR 15189);
    e) în cazul echipamentelor semiautomate de biochimie şi hemostază, frecvenţa controlului intern va fi de minimum un control la 8 ore;
    f) dacă performanţa controlului intern nu este corespunzătoare, conform CLSI C24 - reguli statistice care se aplică pentru interpretarea controlului intern, frecvenţa controlului intern va fi la 8 ore;
    g) verificarea impreciziei testului va fi efectuată cu utilizarea pentru calcul a minimum 25 de determinări ale controlului intern conform CLSI - EP 15-A3^5, ISO 15189, Six Sigma-JO Westgard - Six Sigma-JO Westgard = site recunoscut de Clinical Laboratory Improvement Amendments, care pune la dispoziţia laboratoarelor clinice regulamente şi soluţii decizionale; six sigma este o aplicaţie pentru designul regulilor de control de calitate, în funcţie de realităţile fiecărui laborator.
    (4) Rezultatele controlului intern se analizează de către specialistul din cadrul laboratorului desemnat responsabil de analiza respectivă, care va decide acceptarea sau respingerea rezultatelor obţinute."

    17. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    18. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    19. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, al cărei conţinut este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.


    ART. II
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.149/2007 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea şi autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu, precum şi a condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 4 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. III
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Adriana Pistol,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 14 iunie 2022.
    Nr. 1.608.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.301/2007)
    DOTĂRILE MINIMALE
    ale laboratoarelor care efectuează analize medicale
    în sistem ambulatoriu şi unităţi spitaliceşti cu spitalizare de zi
    A. Hematologie şi biochimie
    1. Microscop binocular
    2. Centrifugă
    3. Termostat
    4. Instalaţie de apă purificată*)
    5. Frigider
    6. Congelator
    7. Analizor semiautomat/automat de biochimie
    8. Analizor semiautomat/automat de hematologie
    9. Linie de electroforeză în gel de agaroză sau acetat de celuloză
    10. Coagulometru semiautomat/automat
    11. Sistem de determinare a VSH
    12. Cronometru
    13. Pipete semiautomate
    14. Analizor semiautomat/automat de urină
    15. Termometre

    B. Imunologie
    1. Centrifugă
    2. Linie completă ELISA şi/sau analizor cu chemiluminiscenţă
    3. Pipete semiautomate
    4. Frigider
    5. Congelator
    6. Ceas de laborator
    7. Termometre
    8. Instalaţie de apă purificată*)
    *) Poate fi înlocuită cu apă purificată achiziţionată, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) lit. c) pct. (iv) din anexa nr. 1 la ordin.


    C. Microbiologie
    1. Hotă de siguranţă biologică cu flux laminar clasa II A
    2. Două termostate (reglabile la temperaturi de incubare diferite)
    3. Microscop binocular
    4. Frigidere (pentru medii de cultură, separat de cel pentru probe şi culturi)
    5. Congelator
    6. Pipete semiautomate
    7. Termometre
    8. Instalaţie de apă purificată*), numai în cazul în care se prepară medii în laborator
    9. Sistem de etalonare a inoculului pentru antibiogramă

    D. Toxicologie
    1. Spectrofotometru UV-VIS
    2. Analizor biochimie sau chemiluminiscenţă
    3. Centrifugă
    4. Frigidere
    5. Congelator
    6. Termometre
    7. Instalaţie de apă purificată*)
    *) Poate fi înlocuită cu apă purificată achiziţionată, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) lit. c) pct. (iv) din anexa nr. 1 la ordin.


    E. Genetică. Dotările minime ale laboratorului de genetică medicală sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.358/2014 privind înfiinţarea reţelei de genetică medicală.
    F. Diagnostic molecular
    1. Hotă de siguranţă microbiologică clasa II A - pentru fiecare arie în care există risc de contaminare
    2. Set de pipete automate cu volum reglabil, pentru fiecare arie de lucru
    3. Agitator (vortex) pentru fiecare arie de lucru
    4. Lampă UV mobilă
    5. Echipamente de stocare separată a reactivilor şi a probelor (de tip frigider, congelator –20°C, congelator –80°C)
    6. Centrifugă cu rotor pentru tuburi de recoltare (de exemplu, de tip vacutainere)**)
    7. Centrifugă cu rotor pentru microtuburi**)
    8. Termobloc**)
    9. Centrifugă cu rotor pentru plăci PCR **)
    10. Echipament pentru extracţia automată a acizilor nucleici (recomandat)
    11. Echipament de amplificare şi detecţie a acizilor nucleici sau sistem care integrează extracţia, amplificarea şi detecţia acizilor nucleici
    12. Termometre
    **) În funcţie de probele procesate şi de metodele de diagnostic molecular utilizate.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.301/2007)
    DOTĂRILE MINIMALE
    ale laboratoarelor de analize medicale care deservesc unităţi spitaliceşti cu spitalizare continuă
    A/B. Hematologie şi biochimie:
    1. Analizor hematologie automat
    2. Coagulometru semiautomat sau automat
    3. Microscop binocular
    4. Centrifugă
    5. Termostat
    6. Instalaţie de apă purificată*)
    *) Poate fi înlocuită cu apă purificată achiziţionată, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) lit. c) pct. (iv) din anexa nr. 1 la ordin.

    7. Frigider
    8. Congelator
    9. Analizor biochimie automat
    10. Analizor electroliţi (poate fi încorporat ca unitate ISE în analizorul automat de biochimie)
    11. Linie de electroforeză pe gel de agaroză sau acetat de celuloză
    12. Sistem de determinare a VSH
    13. Cronometru
    14. Pipete semiautomate
    15. Analizor automat de urină
    16. Termometre

    C. Imunologie:
    1. Centrifugă
    2. Linie completă ELISA şi/sau analizor cu chemiluminiscenţă
    3. Pipete semiautomate
    4. Frigider
    5. Congelator
    6. Ceas de laborator
    7. Termometre
    8. Instalaţie de apă purificată*).
    *) Poate fi înlocuită cu apă purificată achiziţionată, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) lit. c) pct. (iv) din anexa nr. 1 la ordin.


    D. Microbiologie:
    1. Hotă de siguranţă biologică cu flux laminar clasa II A
    2. Două termostate (reglabile la temperaturi de incubare diferite)
    3. Microscop binocular
    4. Frigidere (pentru medii de cultură, separat de cel pentru probe şi culturi)
    5. Congelator (prevăzut cu încuietoare)
    6. pH-metru
    7. Termometre
    8. Instalaţie de apă purificată*) numai în cazul în care se prepară medii în laborator
    9. Sistem de etalonare a inoculului pentru antibiogramă
    10. Sistem de microaerofilie şi anaerobioză
    11. Aparat de hemocultură**)
    ** Nu este obligatoriu pentru spitalele fără secţii de terapie intensivă şi pentru spitalele monoprofil, altul decât cel de Boli infecţioase.

    12. Sistem de identificare şi antibiogramă automată
    13. Centrifugă

    E. Toxicologie:
    1. Spectrofotometru UV-VIS
    2. Analizor biochimie sau chemiluminiscenţă
    3. Centrifugă
    4. Pipete semiautomate
    5. Frigidere
    6. Congelator
    7. Termometre
    8. Instalaţie de apă purificată*).
    *) Poate fi înlocuită cu apă purificată achiziţionată, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) lit. c) pct. (iv) din anexa nr. 1 la ordin.


    F. Genetică:
    - Dotările minime ale laboratorului de genetică medicală sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.358/2014 privind înfiinţarea reţelei de genetică medicală.

    G. Diagnostic molecular:
    1. Hotă de siguranţă microbiologică clasa II A - pentru fiecare arie în care există risc de contaminare
    2. Set de pipete automate cu volum reglabil, pentru fiecare arie de lucru
    3. Agitator (vortex) pentru fiecare arie de lucru
    4. Lampă UV mobilă
    5. Echipamente de stocare separată a reactivilor şi a probelor (de tip frigider, congelator –20°C, congelator –80°C)
    6. Centrifugă cu rotor pentru tuburi de recoltare (de exemplu, de tip vacutainere)*)
    7. Centrifugă cu rotor pentru microtuburi*)
    8. Termobloc*)
    9. Centrifugă cu rotor pentru plăci PCR*)
    10. Echipament pentru extracţia automată a acizilor nucleici (recomandat)
    11. Echipament de amplificare şi detecţie a acizilor nucleici sau sistem care integrează extracţia, amplificarea şi detecţia acizilor nucleici
    *) În funcţie de probele procesate şi de metodele de diagnostic molecular utilizate.


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.301/2007)
    DOTĂRILE MINIMALE
    pentru laboratoarele/compartimentele de microbiologie din cadrul spitalelor cu peste 150 de paturi

    Diagnosticul microbiologic în sindroame infecţioase

┌──────────────────┬───────────────────┐
│ │Pentru efectuarea │
│ │analizei este │
│ │obligatoriu │
│ │îndeplinirea │
│Sindrom infecţios/│cerinţei minimale │
│analize │de identificarea la│
│microbiologice/ │nivel de gen şi │
│produse biologice │specie sau grup │
│ │prin cultivare │
│ │(dacă nu se │
│ │specifică altă │
│ │metodă): │
├──────────────────┴───────────────────┤
│Infecţii sistemice (hemocultura) │
├──────────────────┬───────────────────┤
│ │Staphylococcus │
│ │aureus │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Staphylococcus spp │
│ │(alte specii decât │
│ │S. aureus în │
│ │situaţia când │
│ │acestea au │
│ │semnificaţie │
│ │clinică) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Streptococcus │
│ │agalactiae │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Streptococcus │
│ │pyogenes │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Streptococi │
│ │beta-hemolitici de │
│ │grup C, G │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Streptococcus │
│ │pneumoniae │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Streptococi din │
│ │grupul Viridans │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Streptococi │
│ │variante │
│ │nutriţional │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Enterococcus │
│ │faecalis/ │
│ │Enterococcus │
│ │faecium │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Enterococcus spp. │
│ │(alte specii decât │
│ │E faecalis/E. │
│ │faecium) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Escherichia coli şi│
│ │alte specii din │
│ │ordinul │
│ │Enterobacterales │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Pseudomonas │
│ │aeruginosa │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Pseudomonade (alte │
│ │specii decât P. │
│ │aeruginosa) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Stenotrophomonas │
│ │maltophilia │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Burkholderia │
│ │cepacia │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Listeria │
│ │monocytogenes │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Haemophilus │
│ │influenzae │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Campylobacter cel │
│ │puţin la nivel de │
│ │gen │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Neisseria │
│ │meningitidis │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Acinetobacter │
│ │baumannii │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Corynebacterium │
│ │striatum, C. │
│ │jeikeium şi alte │
│ │specii de │
│ │corynebacterii în │
│ │cazul în care sunt │
│ │izolate relevante │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Speciile de │
│ │Bacillus în cazul │
│ │în care sunt │
│ │semnificative │
│ │clinic - │
│ │identificare cel │
│ │puţin la nivel de │
│ │gen │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Anaerobi cu │
│ │semnificaţie │
│ │clinică la nivel de│
│ │morfologie │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Levuri - la nivel │
│ │de gen şi specie │
├──────────────────┴───────────────────┤
│Faringită acută │
├──────────────────┬───────────────────┤
│ │Streptococcus │
│ │pyogenes │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Arcanobacterium │
│ │haemolyticum │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Examen microscopic:│
│ │angina │
│ │Plaut-Vincent │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Examen microscopic:│
│ │semnalarea │
│ │suspiciunii de │
│ │Corynebacterium │
│ │diphtheriae │
├──────────────────┴───────────────────┤
│Pneumonie comunitară, cea asociată │
│asistenţei medicale şi a pacienţilor │
│imunosupresaţi │
├──────────────────┬───────────────────┤
│Din spută, aspirat│Streptococcus │
│traheal, lavaj │pneumoniae │
│bronhoalveolar: │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Haemophilus │
│ │influenzae │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Moraxella │
│ │catarrhalis │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Staphylococcus │
│ │aureus │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │specii din ordinul │
│ │Enterobacterales │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Pseudomonas │
│ │aeruginosa │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Acinetobacter │
│ │baumannii │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Stenotrophomonas │
│ │maltophilia │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Nocardia spp. │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Fungi filamentoşi │
│ │la nivel de gen │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Examen microscopic │
│ │(frotiu colorat │
│ │Giemsa): │
│ │Pneumocystis │
│ │jirovecii │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Examen microscopic │
│ │- BAAR │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │antigene de │
│Din urină │Legionella │
│ │pneumophila │
├──────────────────┴───────────────────┤
│Sinuzită/Otită (puroi sinusal/otic) │
├──────────────────┬───────────────────┤
│ │Streptococcus │
│ │pneumoniae │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Haemophilus │
│ │influenzae │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Moraxella │
│ │catarrhalis │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Staphylococcus │
│ │aureus │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │specii din ordinul │
│ │Enterobacterales │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Pseudomonas │
│ │aeruginosa │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Fungi filamentoşi │
│ │la nivel de gen │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Anaerobi la nivel │
│ │de morfologie │
├──────────────────┴───────────────────┤
│Examen microbiologic din lichide de │
│puncţie (lichid articular, pleural, │
│ascitic, peritoneal) │
├──────────────────┬───────────────────┤
│ │Streptococcus │
│ │pneumoniae │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Staphylococcus │
│ │aureus │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Streptococcus │
│ │agalactiae │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Haemophilus │
│ │influenzae │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Neisseria │
│ │gonorrhoeae │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │specii din ordinul │
│ │Enterobacterales │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Pseudomonas │
│ │aeruginosa │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Acinetobacter │
│ │baumannii │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Anaerobi la nivel │
│ │de morfologie │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Fungi filamentoşi │
│ │la nivel de gen │
├──────────────────┴───────────────────┤
│Meningită │
├──────────────────┬───────────────────┤
│ │Streptococcus │
│ │pneumoniae │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Staphylococcus │
│ │aureus │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Streptococcus │
│ │agalactiae │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Haemophilus │
│ │influenzae │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Neisseria │
│ │gonorrhoeae │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Neisseria │
│ │meningitidis │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Listeria │
│ │monocytogenes │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Bacterii din │
│ │ordinul │
│ │Enterobacterales │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Pseudomonas │
│ │aeruginosa │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Acinetobacter │
│ │baumannii │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Anaerobi la nivel │
│ │de morfologie │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Cryptococcus │
│ │neoformans │
├──────────────────┴───────────────────┤
│Infecţii de tract urinar │
├──────────────────┬───────────────────┤
│ │Escherichia coli şi│
│ │alte specii din │
│ │ordinul │
│ │Enterobacterales │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Staphylococcus │
│ │saprophyticus │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Streptococcus │
│ │agalactiae │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Enterococcus │
│ │faecalis/faecium │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Pseudomonas │
│ │aeruginosa │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Acinetobacter │
│ │baumannii │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Corynebacterium │
│ │urealyticum │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Aerococcus urinae │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Boală diareică │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Campylobacter │
│ │jejuni/coli │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Salmonella enterica│
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Shigella spp. │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Yersinia │
│ │enterocolitica │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Escherichia coli │
│ │enterohemoragic - │
│ │screening pe mediul│
│ │MacConkey cu │
│ │sorbitol │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Escherichia coli │
│ │enterohemoragic - │
│ │detectare de │
│ │verotoxine │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Paraziţi │
│ │intestinali prin │
│ │microscopie: │
│ │Giardia lamblia, │
│ │Enterobius │
│ │vermicularis, │
│Boală diareică - │Ascaris │
│examen │lumbricoides, │
│coproparazitologic│Strongyloides │
│ │stercoralis, │
│ │Trichuris │
│ │trichiura, │
│ │Blastocystis │
│ │hominis, Taenia │
│ │spp. │
├──────────────────┴───────────────────┤
│Infecţie cu Clostridioides difficile │
├──────────────────┬───────────────────┤
│ │determinarea │
│ │enzimei GDH - │
│ │metodă │
│ │imunocromatografică│
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │determinarea │
│ │toxinelor A/B - │
│ │metodă │
│ │imunocromatografică│
├──────────────────┴───────────────────┤
│Infecţii de părţi moi (inclusiv │
│colecţii cu diferite localizări) - │
│puroi aspirat, fragment de ţesut, │
│produs recoltat pe tampon │
├──────────────────┬───────────────────┤
│ │Staphylococcus │
│ │aureus │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Streptococcus │
│ │pyogenes │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Alte specii de │
│ │streptococi │
│ │betahemolitici │
│ │decât S. pyogenes │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Streptococi din │
│ │grupul Viridans │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Enterococcus │
│ │faecalis/faecium │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │specii din ordinul │
│ │Enterobacterales │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Pseudomonas │
│ │aeruginosa │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Acinetobacter │
│ │baumannii │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Pasteurella │
│ │multocida (plăgi │
│ │muşcate de animale)│
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Nocardia spp. │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Anaerobi la nivel │
│ │de morfologie │
├──────────────────┴───────────────────┤
│Infecţii osteoarticulare │
├──────────────────┬───────────────────┤
│ │Staphylococcus │
│ │aureus │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Staphylococcus spp │
│ │(alte specii decât │
│ │S. aureus în │
│ │situaţia când │
│ │acestea au │
│ │semnificaţie │
│ │clinică) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Streptococcus │
│ │agalactiae │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Streptococcus │
│ │pyogenes │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Streptococi │
│ │betahemolitici de │
│ │grup C, G │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │specii din ordinul │
│ │Enterobacterales │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Pseudomonas │
│ │aeruginosa │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Acinetobacter │
│ │baumannii │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Haemophilus │
│ │influenzae │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Nocardia la nivel │
│ │de gen │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │BAAR - examen │
│ │microscopic │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Anaerobi la nivel │
│ │de morfologie │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Levuri la nivel de │
│ │gen şi specie │
├──────────────────┴───────────────────┤
│Infecţii oculare │
├──────────────────┬───────────────────┤
│ │Haemophilus │
│ │influenzae │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Streptococi de grup│
│ │Lancefield A, B, C │
│ │şi G │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Moraxella │
│ │catarrhalis │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Neisseria │
│ │gonorrhoeae │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Neisseria │
│ │meningitidis │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Pseudomonas │
│ │aeruginosa │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Staphylococcus │
│ │aureus │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Streptococcus │
│ │pneumoniae │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │specii din ordinul │
│ │Enterobacterales │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Anaerobi la nivel │
│ │de morfologie │
├──────────────────┼───────────────────┤
│În plus în: │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │stafilococi │
│ │coagulazo-negativi,│
│Endoftalmită │Candida albicans, │
│ │Fusarium spp., │
│ │Aspergillus spp. │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Bacillus cereus │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Staphylococcus │
│Keratită │epidermidis, │
│ │Fusarium spp, │
│ │Aspergillus spp │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Celulita orbitală │Mucorales, │
│ │Aspergillus spp │
├──────────────────┴───────────────────┤
│Infecţii la gravide - membrane rupte >│
│12 ore - secreţie canal cervical │
├──────────────────┬───────────────────┤
│ │Streptococcus │
│ │agalactiae │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Listeria │
│ │monocytogenes │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Haemophilus │
│ │influenzae │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Escherichia coli │
│ │(cu creştere │
│ │predominantă) │
├──────────────────┴───────────────────┤
│Infecţii cu transmitere sexuală │
├──────────────────┬───────────────────┤
│ │Chlamydia │
│ │trachomatis prin │
│ │NAAT │
│Urină primul jet, ├───────────────────┤
│secreţie uretrală,│Neisseria │
│secreţie canal │gonorrhoeae prin │
│cervical │NAAT sau cultivare │
│ ├───────────────────┤
│ │Mycoplasma │
│ │genitalis prin NAAT│
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Trichomonas │
│secreţie vaginală │vaginalis - examen │
│ │microscopic sau │
│ │cultivare │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Serologie sifilis │RPR şi TPHA (sau │
│ │echivalente) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Prostatită - │ │
│secreţie │ │
│prostatică │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │specii din ordinul │
│ │Enterobacterales │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Pseudomonas │
│ │aeruginosa │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Staphylococcus │
│ │aureus │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Enterococcus │
│ │faecalis/ │
│ │Enterococcus │
│ │faecium │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Neisseria │
│ │gonorrhoeae │
├──────────────────┴───────────────────┤
│Infecţii genitale (în afara celor cu │
│transmitere sexuală) │
├──────────────────┬───────────────────┤
│ │Levuri (primul │
│Din secreţie │episod de vaginită)│
│vaginală │- examen │
│ │microscopic │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Specii de Candida │
│ │(cultivare în caz │
│ │de vaginite rebele │
│ │la tratament) │
├──────────────────┴───────────────────┤
│Vaginoza bacteriană - examen │
│microscopic │
├──────────────────────────────────────┤
│Malaria - frotiu periferic, picătură │
│groasă │
└──────────────────────────────────────┘


    NAAT - nucleic acid amplification test (teste bazate pe amplificare de acizi nucleici)
    BAAR - bacili acido-alcoolo-rezistenţi

┌────────────────────┬────────────────────┐
│Screening │Staphylococcus │
│bacteriologic pentru│aureus │
│portajul unor │meticilino-rezistent│
│bacterii │(MRSA) │
│multidrog-rezistente│ │
├────────────────────┼────────────────────┤
│ │Enterococcus │
│ │faecalis/ │
│ │Enterococcus faecium│
│ │rezistent la │
│ │vancomicină (VRE) │
├────────────────────┼────────────────────┤
│ │Enterobacterii │
│ │producătoare de ESBL│
├────────────────────┼────────────────────┤
│ │Enterobacterii │
│ │rezistente la │
│ │carbapeneme (CRE) │
├────────────────────┼────────────────────┤
│ │Pseudomonas │
│ │aeruginosa MDR │
├────────────────────┼────────────────────┤
│ │Acinetobacter │
│ │baumannii MDR │
├────────────────────┼────────────────────┤
│Screening portaj - │Streptococcus │
│gravide │agalactiae │
├────────────────────┼────────────────────┤
│Tampon vaginal şi │ │
│rectal │ │
└────────────────────┴────────────────────┘    Testarea sensibilităţii faţă de antibiotice

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Standard │ │
│utilizat │EUCAST versiunea actuală│
│pentru │ │
│antibiogramă │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Metode de │ │
│testare │Metoda difuzimetrică │
│acceptate │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Metoda microdiluţiilor │
│ │(obligatoriu în │
│ │situaţiile enumerate mai│
│ │jos) │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Metoda gradient (numai │
│ │în situaţiile │
│ │specificate mai jos) │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Analizoare semiautomate/│
│ │automate (atenţie la │
│ │limitele metodelor!) │
└─────────────┴────────────────────────┘┌────────────────┬──────────────┬───────────────┐
│Capacitate de │Antibiotice │ │
│determinare CMI │sau substanţe │Metode │
│obligatorie │antifungice │acceptabile │
│pentru: │ │ │
├────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │test gradient │
│ │ │(de urmărit │
│ │ │atenţionările │
│ │Penicilină, │EUCAST), metoda│
│Streptococcus │ampicilină, │microdiluţiilor│
│pneumoniae │ceftriaxonă, │standardizată │
│ │cefotaximă │sau sistem │
│ │ │comercial, │
│ │ │analizoare │
│ │ │semiautomate/ │
│ │ │automate │
├────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │test gradient │
│ │ │(de urmărit │
│ │ │atenţionările │
│ │ │EUCAST), metoda│
│Staphylococcus │ │microdiluţiilor│
│spp. │Vancomicină │standardizată │
│ │ │sau sistem │
│ │ │comercial, │
│ │ │analizoare │
│ │ │semiautomate/ │
│ │ │automate │
├────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │metoda │
│ │ │microdiluţiilor│
│ │ │standardizată │
│ │ │sau sistem │
│ │ │comercial, │
│Gram-negativi │Colistin │analizoare │
│ │ │semiautomate/ │
│ │ │automate (în │
│ │ │funcţie de │
│ │ │recomandările │
│ │ │producătorului)│
├────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │test gradient, │
│ │ │metoda │
│Specii de │ │microdiluţiilor│
│Enterobacterales│ │standardizată │
│rezistente la │Meropenem │sau sistem │
│carbapeneme │ │comercial, │
│ │ │analizoare │
│ │ │semiautomate/ │
│ │ │automate │
├────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │metoda │
│ │ │microdiluţiilor│
│ │ │standardizată │
│Specii de │Tigeciclină │sau sistem │
│Enterobacterales│(numai pentru │comercial, │
│cu excepţia │Citrobacter │analizoare │
│Escherichia coli│koseri), │semiautomate/ │
│ │fosfomicină │automate (în │
│ │ │funcţie de │
│ │ │recomandările │
│ │ │producătorului)│
├────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │Fluconazole, │ │
│ │anidulafungin,│Microdiluţii în│
│ │micafungin, │plăci cu citire│
│Fungi │itraconazol, │vizuală sau │
│ │posaconazol, │automată │
│ │amfotericina │conform EUCAST │
│ │B, voriconazol│ │
└────────────────┴──────────────┴───────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016