Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.594/C din 8 aprilie 2022  privind condiţiile de acordare pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare a majorării salariale în cuantumul prevăzut la art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.594/C din 8 aprilie 2022 privind condiţiile de acordare pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare a majorării salariale în cuantumul prevăzut la art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 402 din 27 aprilie 2022
    În temeiul art. 7 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,
    având în vedere prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul justiţiei emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) În situaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, personalul din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, atunci când angajatorul nu a aprobat cererea prealabilă de acordare a zilelor libere sau, după caz, atunci când se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi optează pentru acordarea majorării.
    (2) Cererea de acordare a zilelor libere poate fi respinsă dacă activitatea din instituţiile sistemului administraţiei penitenciare nu se poate desfăşura în condiţii normale din motive legate de lipsa de personal, de gradul de încărcătură cu sarcini al personalului, de situaţia operativă, precum şi, dacă este cazul, de situaţia medicală din punctul de vedere al contextului epidemiologic la locul de muncă.
    (3) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de o singură majorare, indiferent de numărul copiilor înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară.
    (4) În cazul în care ambii părinţi îşi desfăşoară activitatea într-o instituţie din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, inclusiv din sistemul administraţiei penitenciare şi/sau din unităţile sanitare publice, doar unul dintre aceştia are dreptul la majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite.
    (5) Majorarea prevăzută la alin. (1) nu se acordă:
    a) în cazul în care celălalt părinte beneficiază de zile libere în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 şi/sau desfăşoară activităţi prin telemuncă sau muncă la domiciliu;
    b) în cazul în care unul dintre părinţi se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021;
    c) în cazul vacanţelor acordate pe timpul anului şcolar, potrivit legii;
    d) în perioada în care persoana îndreptăţită a desfăşurat activităţi prin telemuncă sau muncă la domiciliu.


    ART. 2
    (1) Cererea de acordare a majorării salariale, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin, este însoţită de documente justificative, după cum urmează:
    a) cererea de acordare a zilelor libere neaprobată de conducătorul unităţii, motivată în condiţiile art. 1 alin. (2);
    b) certificatul/certificatele de naştere al/ale copilului/copiilor sau documentul care atestă calitatea în care solicită zilele libere, în copie;
    c) după caz, certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani, în copie;
    d) după caz, adeverinţa de la medicul de familie sau medicul specialist în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021;
    e) declaraţia pe propria răspundere a celuilalt părinte. Modelul declaraţiei pe propria răspundere a celuilalt părinte este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin;
    f) decizia consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau hotărârea comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU/CMBSU), după caz, privind limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a copiilor.

    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune lunar, în perioada 1-3 a lunii următoare celei pentru care solicită acordarea majorării.

    ART. 3
    (1) Actul administrativ de acordare a majorării salariale se emite lunar, în luna curentă pentru luna anterioară, conform competenţelor de gestiune a resurselor umane stabilite de art. 20 din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Actul administrativ prevăzut la alin. (1) cuprinde, pe lângă nominalizarea personalului îndreptăţit, numele şi prenumele copiilor acestuia, precum şi data de la care copiii împlinesc/au împlinit vârsta de 12 ani sau, după caz, împlinesc vârsta de 18 ani pentru cei aflaţi în situaţia prevăzută la art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021, respectiv 26 de ani pentru cei cu dizabilităţi.
    (3) Structura de resurse umane emite actul administrativ de alocare la plată a majorării, iar structura economico-financiară calculează şi achită lunar drepturile salariale, raportat la fondul de timp individual şi la datele consemnate în declaraţia pe propria răspundere a celuilalt părinte.

    ART. 4
    (1) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021, în situaţia familiilor monoparentale se poate opta fie pentru acordarea de zile libere, fie pentru acordarea majorării drepturilor salariale cuvenite, fără ca aceste drepturi să poată fi cumulate pentru aceeaşi perioadă.
    (2) Dispoziţiile referitoare la condiţia neaprobării cererii de către directorul unităţii nu se aplică în situaţia familiilor monoparentale.

    ART. 5
    Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului şcolar 2021-2022, stabilit prin ordin al Ministerului Educaţiei, cu excepţia zilelor lucrătoare din perioada vacanţelor şcolare şi, după caz, a zilelor în care solicitantul sau celălalt părinte s-a aflat în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021.

    ART. 6
    Dispoziţiile prezentului ordin se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor de penitenciare din cadrul Ministerului Justiţiei.

    ART. 7
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 8
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul justiţiei,
    Marian-Cătălin Predoiu
    Bucureşti, 8 aprilie 2022.
    Nr. 1.594/C.
    ANEXA 1

    Unitatea …………………
    Nr. .... /.../... 2022
    Către .................................................,
    (gradul profesional, numele şi prenumele)
    director unitate
    Subsemnatul/Subsemnata, ......(gradul profesional, numele şi prenumele)........., cu domiciliul în ............., posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria ........ nr. ......, CNP .........., căsătorit(ă)/necăsătorit(ă)/divorţat(ă), având în prezent funcţia de ............., structura .........., în calitate de*):
      *) Se bifează în mod corespunzător de către solicitant.
    • părinte firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
    • adoptator;
    • persoană care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei;
    • persoană care are copilul în plasament sau sub tutelă;
    • persoană desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    • părinte sau reprezentant legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învăţământ;
    • părinte sau reprezentant legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - doar în situaţiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
    • părinte sau reprezentant legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau suspendată, prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
    • părinte sau reprezentant legal al copilului cu vârsta de până la 18 ani, înscris într-o unitate de învăţământ dacă se află în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, al minorului/minorei:

┌────┬─────────┬───┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Unitatea │
│Nr. │Numele şi│ │Statutul │de │
│crt.│prenumele│CNP│deţinut**)│învăţământ│
│ │ │ │ │/serviciul│
│ │ │ │ │de zi │
├────┼─────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───┴──────────┴──────────┘


     **) Se va completa în mod corespunzător, pentru fiecare persoană în parte, după cum urmează:
    "1" - copil preşcolar;
    "2" - copil şcolar de până la 12 ani inclusiv;
    "3" - copil aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021;
    "4" - copil minor înscris în unitatea de învăţământ special;
    "5" - adult cu handicap înscris în unitatea de învăţământ special;
    "6" - copil înscris în unitate de educaţie timpurie antepreşcolară;
    "7" - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (5) şi art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea primăriei.


    În temeiul art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, solicit***) majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantumul prevăzut la art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021, pentru perioada ……………., respectiv pentru un număr de …… zile lucrătoare.
    ***) La cerere se ataşează cererea de acordare a zilelor libere neaprobată de conducătorul unităţii, declaraţia pe propria răspundere a celuilalt părinte, o copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea în care solicită zilele libere, precum şi, dacă este cazul, o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani ori adeverinţa de la medicul de familie sau medicul specialist în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021, precum şi decizia conducerii unităţii/instituţiei de învăţământ privind limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a copiilor.

    Totodată, mă angajez să restitui sumele încasate cu titlu necuvenit în baza art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 şi mă oblig să aduc la cunoştinţă în termen de 5 zile lucrătoare orice modificare a condiţiilor care au stat la baza acordării acestei majorări salariale.
    .............
    (data)
    ................
    (semnătura)

    ANEXA 2

    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A CELUILALT PĂRINTE,
    conform art. 5 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021
    privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
    Subsemnatul/Subsemnata, ......(numele şi prenumele)........, cu domiciliul în ............., posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria…...… nr. ….., CNP ……………., având calitatea de angajat la …………., în funcţia de ………….., părinte/reprezentant legal al:
    1. Nume/prenume: ……….........……………, în vârstă de …..............…… ani;
    2. Nume/prenume:…………….............……, în vârstă de ………………… ani,
    cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, în perioada ce face obiectul solicitării soţului/soţiei:
    a) nu beneficiez/nu am beneficiat de zile libere ce mi s-ar cuveni potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021;
    b) nu beneficiez/nu am beneficiat de majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite conform art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021;
    c) nu mă aflu/nu m-am aflat în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau la art. 11 alin. (2) ori la art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) nu am calitatea de asistent personal al vreunuia dintre copiii aflaţi în întreţinere;
    e) nu mă aflu/nu m-am aflat în concediu de odihnă/concediu fără plată;
    f) nu desfăşor/nu am desfăşurat activitate în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu;
    g) nu am raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului, în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) realizez venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.


    Totodată, mă oblig să comunic în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situaţiei, orice schimbare intervenită, de natură să modifice dreptul la majorarea acordată suplimentar celuilalt părinte, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021.
    ............
    (data)
    ...............
    (semnătura)

    -----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016