Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.589 din 30 octombrie 2012  pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.070/2006    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.589 din 30 octombrie 2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.070/2006

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 noiembrie 2012

    Având în vedere prevederile art. 2 din Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.351/2012 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (prevederi referitoare la zona specială şi desemnarea Mării Baltice ca zonă specială în temeiul anexei IV la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.200(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

    ART. I
    Normele metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.070/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 30 iunie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 1 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) Rezoluţia MEPC.200(62) - Amendamente la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (prevederi referitoare la zona specială şi desemnarea Mării Baltice ca zonă specială în temeiul anexei IV la MARPOL), prevăzută în anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.351/2012 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (prevederi referitoare la zona specială şi desemnarea Mării Baltice ca zonă specială în temeiul anexei IV la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.200(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 3 septembrie 2012."

    2. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Anexa IV la MARPOL 73/78 a intrat în vigoare pe plan internaţional la data de 27 septembrie 2003, conform documentului transmis de Organizaţia Maritimă Internaţională PMP/Circ. 166 din 14 noiembrie 2003, iar anexa IV revizuită la MARPOL 73/78 a intrat în vigoare pe plan internaţional la data de 1 august 2005, conform documentului transmis de Organizaţia Maritimă Internaţională A1/U/3.36 (NV.3). Amendamentele adoptate prin Rezoluţia MEPC.143(54) au intrat în vigoare pe plan internaţional la data de 1 august 2007, cele adoptate prin Rezoluţia MEPC.164(56) la data de 1 decembrie 2008, iar cele adoptate prin Rezoluţia MEPC.200(62) au ca termen de intrare în vigoare data de 1 ianuarie 2013, potrivit prevederilor respectivelor rezoluţii."

    3. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prezentele norme metodologice sunt astfel elaborate încât utilizatorii acestora să fie nevoiţi să utilizeze cât mai puţin textul anexei IV revizuite la MARPOL 73/78. Totuşi, pentru deplina înţelegere şi corecta interpretare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78 - Reguli pentru prevenirea poluării cu ape uzate de la nave, utilizatorii trebuie să folosească textul acesteia, publicat odată cu legea de aderare în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 992 din 9 noiembrie 2005, precum şi textele amendamentelor ulterioare, menţionate la art. 1 alin. (2), publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 23 august 2007, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2009 şi, respectiv, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 3 septembrie 2012."

    4. La articolul 3, după punctul 17 se introduc trei noi puncte, punctele 18-20, cu următorul cuprins:
    "18. Zonă specială înseamnă o zonă din mare în care, pentru motive tehnice recunoscute în legătură cu condiţiile sale oceanografice şi ecologice şi cu caracterul special al traficului său, se impune adoptarea de metode obligatorii speciale pentru prevenirea poluării mării cu ape uzate.
    Zonele speciale sunt următoarele:
    a) zona Mării Baltice, astfel cum este definită în regula 1.11.2 a anexei I la MARPOL 73/78; şi
    b) orice altă zonă din mare desemnată de către Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO) în conformitate cu criteriile şi procedurile pentru desemnarea zonelor speciale cu privire la prevenirea poluării cu ape uzate de la nave, stabilite prin Rezoluţia Adunării A.927(22) «Linii directoare pentru desemnarea zonelor speciale în temeiul MARPOL 73/78 şi Linii directoare pentru identificarea şi desemnarea zonelor din mare vulnerabile în mod special».
    19. Un pasager înseamnă oricare persoană, alta decât:
    a) comandantul şi membrii echipajului ori alte persoane angajate sau care au o ocupaţie în orice calitate la bordul unei nave pentru nevoile acelei nave; şi
    b) un copil cu vârsta mai mică de un an.
    20. O navă de pasageri înseamnă o navă care transportă mai mult de 12 pasageri.
    Pentru aplicarea regulii 11.3 din anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, o navă de pasageri nouă înseamnă o navă de pasageri:
    a) pentru care contractul de construcţie este încheiat ori, în cazul absenţei unui contract de construcţie, a cărei chilă este pusă sau care este într-un stadiu similar de construcţie la 1 ianuarie 2016 ori după această dată; sau
    b) a cărei livrare se efectuează la 2 ani sau mai mult după 1 ianuarie 2016.
    O navă de pasageri existentă este o navă de pasageri care nu este o navă de pasageri nouă."

    5. La articolul 4, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. anexa IV revizuită - anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, astfel cum aceasta a fost adoptată prin Rezoluţia MEPC.115(51) şi, ulterior, amendată prin Rezoluţia MEPC.143(54), Rezoluţia MEPC.164(56) şi Rezoluţia MEPC.200(62);"

    6. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1) cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin derogare de la paragraful 1 al regulii 9 din anexa IV revizuită, în timp ce se află într-o zonă specială, fiecare navă de pasageri, care arborează pavilionul român, căreia, în conformitate cu regula 2 din anexa IV revizuită, i se cere să corespundă prevederilor anexei IV revizuite şi căreia i se aplică regula 11.3 din anexa IV revizuită, trebuie să fie echipată cu unul dintre următoarele sisteme de tratare a apelor uzate:
      .1 o instalaţie de tratare a apelor uzate de un tip aprobat de către ANR sau de către o organizaţie recunoscută autorizată, luând în considerare standardele şi metodele de încercare elaborate de către IMO, ori care are o aprobare de tip obţinută în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 494/2006, cu modificările şi completările ulterioare; sau
      .2 un tanc de colectare, a cărui capacitate este considerată corespunzătoare după aprecierea ANR, pentru reţinerea tuturor apelor uzate, ţinând seama de modul de operare a navei, de numărul de persoane aflate la bord şi de alţi factori semnificativi. Tancul de colectare trebuie să fie construit astfel încât să fie considerat acceptat de către ANR şi trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv care indică vizual cantitatea pe care o conţine."

    7. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru a putea fi aprobate sau considerate acceptate de către ANR, sistemele pentru ape uzate prevăzute la alin. (1) şi alin. (1^1) trebuie să fie proiectate şi executate în conformitate cu regulile unor societăţi de clasificare agreate de către minister şi trebuie să respecte cerinţele cuprinse în prezentele norme metodologice."

    8. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Instalaţiile de tratare a apelor uzate, care se montează la 1 ianuarie 2016 sau după această dată la bordul navelor de pasageri care arborează pavilionul român, trebuie să corespundă standardelor prevăzute în Liniile directoare din 2012 privind implementarea standardelor pentru efluent şi încercările de performanţă pentru instalaţiile de tratare a apelor uzate, care vor fi aprobate prin rezoluţie de către Comitetul pentru protecţia mediului marin din cadrul IMO. Pentru a se constata că instalaţiile corespund standardelor, acestea se supun unor încercări potrivit prevederilor respectivei rezoluţii, iar ANR sau organizaţia recunoscută autorizată va emite Certificatul de aprobare de tip pentru instalaţiile de tratare a apelor uzate. Aprobarea de tip acordată de un organism notificat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 494/2006, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să aibă la bază standardele de încercări cuprinse în aceeaşi rezoluţie."

    9. Capitolul VII se modifică şi va avea următorul cuprins:
                                 "CAPITOLUL VII
               Descărcarea apelor uzate şi instalaţii de primire
                                 a apelor uzate
               (regulile 11, 12 şi 12 bis din anexa IV revizuită)

    Art. 22. - (1) Prevederile prezentului articol se aplică la descărcarea apelor uzate din navele care arborează pavilionul român, altele decât navele de pasageri, în toate zonele şi la descărcarea apelor uzate din navele de pasageri în afara zonelor speciale.
    (2) Sub rezerva prevederilor regulii 3 din anexa IV revizuită, este interzisă descărcarea apelor uzate în mare din navele şi în circumstanţele prevăzute la alin. (1), cu excepţia următoarelor cazuri:
    a) nava descarcă ape uzate după malaxare şi dezinfectare, folosind un sistem aprobat de către ANR în conformitate cu regula 9.1.2 din anexa IV revizuită, la o distanţă mai mare de 3 mile marine de uscatul cel mai apropiat, sau ape uzate care nu sunt malaxate ori dezinfectate la o distanţă mai mare de 12 mile marine de uscatul cel mai apropiat, cu condiţia ca, în orice caz, apele uzate care au fost depozitate în tancurile de colectare sau apele uzate provenind din spaţiile în care sunt animale vii să nu fie descărcate dintr-o dată, ci cu un debit moderat, cu nava în marş cu o viteză de cel puţin 4 noduri. Rata de descărcare trebuie să fie aprobată de ANR sau de o organizaţie recunoscută autorizată. Aprobarea ratei de descărcare de către ANR sau de către organizaţia recunoscută se face pe baza prevederilor cuprinse în apendicele nr. 4, elaborate pe baza normelor adoptate de IMO prin Rezoluţia MEPC.157(55). Documentul prin care se aprobă rata/ratele de descărcare trebuie păstrat la bordul navei şi trebuie prezentat în timpul efectuării inspecţiilor sau al controalelor; sau
    b) nava are în exploatare o instalaţie de tratare a apelor uzate aprobată, care a fost certificată de către un organism notificat ca fiind conformă cu cerinţele de exploatare prevăzute în regula 9.1.1 din anexa IV revizuită, şi efluentul nu lasă materii solide plutitoare vizibile pe apa din jur şi nici nu produce decolorarea acesteia.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică navelor prevăzute la alin. (1) care operează în sau sunt în trecere prin apele aflate sub jurisdicţia unui stat şi îşi descarcă apele uzate în conformitate cu cerinţe mai puţin severe care ar putea fi impuse de acel stat.
    (4) Interdicţia prevăzută la alin. (2), împreună cu excepţiile din toate cazurile enumerate, este aplicabilă şi tuturor navelor care operează în apele aflate sub jurisdicţia României sau care le traversează, cu precizarea ca echipamentele şi instalaţiile respective să fie aprobate/certificate de Administraţia statului pavilionului sau de o organizaţie recunoscută de această Administraţie, dacă acest stat este stat parte la anexa IV revizuită.
    (5) În cazul în care se constată nerespectarea modalităţilor de descărcare a apelor uzate în apele aflate sub jurisdicţia României, inspectorii ANR vor lua măsurile prevăzute de legislaţia naţională aplicabilă.
    Art. 23. - (1) Prevederile prezentului articol se aplică navelor de pasageri care arborează pavilionul român la descărcarea apelor uzate în cadrul unei zone speciale.
    (2) Sub rezerva prevederilor regulii 3 din anexa IV revizuită, descărcarea apelor uzate dintr-o navă aflată în circumstanţa prevăzută în alin. (1) este interzisă:
    a) pentru navele de pasageri noi la 1 ianuarie 2016 sau după această dată, sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al regulii 12 bis din anexa IV revizuită; şi
    b) pentru navele de pasageri existente la 1 ianuarie 2018 sau după această dată, sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al regulii 12 bis din anexa IV revizuită,
    cu excepţia situaţiilor în care următoarele condiţii sunt îndeplinite: nava are în exploatare o instalaţie de tratare a apelor uzate aprobată, care a fost certificată de către ANR ca fiind conformă cu cerinţele de exploatare prevăzute în regula 9.2.1 din anexa IV revizuită, şi efluentul nu lasă materii solide plutitoare vizibile pe apa din jur şi nici nu produce decolorarea acesteia.
    Art. 24. - Când apele uzate sunt amestecate cu deşeuri sau cu deşeuri de apă prevăzute în alte anexe ale MARPOL 73/78, cerinţele acelor anexe trebuie să fie îndeplinite suplimentar faţă de cerinţele prevăzute în anexa IV revizuită.
    Art. 25. - (1) În toate porturile româneşti şi terminalele din largul mării aflate sub jurisdicţia României, care sunt vizitate de nave maritime cărora li se aplică prevederile anexei IV revizuite, administraţiile portuare respective au obligaţia să asigure instalaţii de primire pentru a satisface necesităţile navelor de a preda apele uzate stocate la bord.
    (2) Preluarea apelor uzate trebuie să se facă cu mijloace adecvate, care pot fi cuplate la racordurile standard de descărcare cu care sunt dotate navele în conformitate cu prevederile regulii 10 din anexa IV revizuită, şi fără a provoca întârzieri excesive navelor.
    (3) Comandanţii navelor care arborează pavilionul român au obligaţia să informeze ANR în situaţiile în care s-au aflat în porturile unor state părţi la anexa IV revizuită şi li s-au pus la dispoziţie instalaţii de primire a apelor uzate care nu corespundeau regulii 12 din anexa IV revizuită.
    (4) ANR analizează sesizările primite în conformitate cu prevederile alin. (3) şi, dacă va considera că instalaţiile de primire respective sunt neadecvate, va întocmi informarea care se va prezenta la IMO, în conformitate cu prevederile paragrafului 2 al regulii 12 din anexa IV revizuită, informând în mod corespunzător ministerul.
    (5) În cazul în care la minister se primesc din partea IMO sesizări prin care se semnalează instalaţii de primire a apelor uzate în porturile româneşti considerate ca fiind neadecvate, ministerul va analiza cazul şi va dispune măsurile corespunzătoare pentru conformarea cu prevederile paragrafului 1 al regulii 12 din anexa IV revizuită, pe care administraţia portuară respectivă are obligaţia să le pună în practică.
    Art. 26. - (1) Prevederile prezentului articol se vor aplica numai în cazul în care în apele aflate sub jurisdicţia României se va desemna potrivit prevederilor regulii 5 bis din anexa IV revizuită o zonă specială.
    (2) Administraţiile porturilor mărginite de o zonă specială sau care sunt amplasate într-o astfel de zonă specială au obligaţia, în cazul în care porturile respective sunt vizitate de nave de pasageri, să asigure ca acele porturi să fie prevăzute cu instalaţii de primire a apelor uzate, adecvate pentru a răspunde nevoilor acelor nave, şi care să fie operate astfel încât să nu se producă întârzierea excesivă a acestora.
    (3) ANR va notifica IMO măsurile luate de administraţiile porturilor în aplicarea alin. (2), precum şi data de la care instalaţiile de primire a apelor uzate de la navele de pasageri vor fi în funcţiune, informând în mod corespunzător ministerul.
    (4) Până la notificarea emisă de către IMO celorlalte părţi la anexa IV revizuită, menţionată în regula 12 bis paragraful 2 din anexa IV revizuită, navele care navighează în zona specială trebuie să se conformeze cerinţelor regulii 11.1 din anexa IV revizuită.
    Art. 26^1. - Notificările emise de către IMO privind zonele speciale din străinătate şi instalaţiile de primire a apelor uzate pentru navele de pasageri aferente acestor zone, care sunt primite de minister sau de către ANR, vor fi aduse la cunoştinţa navelor care arborează pavilionul român prin avize către navigatori emise de către ANR. Până la stabilirea datei conform regulii 12 bis paragraful 2 din anexa IV revizuită, navele care navighează în zona specială trebuie să se conformeze cerinţelor regulii 11.1 din anexa IV revizuită.
    Art. 27. - Prevederile prezentului capitol se completează cu dispoziţiile aplicabile prevăzute în legislaţia naţională privind instalaţiile portuare de primire a deşeurilor generate de nave."

    10. Apendicele nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Certificatele internaţionale pentru prevenirea poluării cu ape uzate emise navelor care arborează pavilionul român anterior intrării în vigoare a prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea până la data expirării acestora.
    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 1 ianuarie 2013.

                p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                             Răducu Valentin Preda,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 30 octombrie 2012.
    Nr. 1.589.


    ANEXĂ
    (Apendicele nr. 3 la normele metodologice)


        Certificat internaţional pentru prevenirea poluării cu ape uzate
             International sewage pollution prevention certificate

    Eliberat în conformitate cu prevederile Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta şi aşa cum a fost amendată prin Rezoluţia MEPC.115(51) şi Rezoluţia MEPC.200(62) (denumită în continuare "Convenţia"), sub autoritatea
    Issued under the provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, and as amended by Resolution MEPC.115(51) and Resolution MEPC.200(62), (hereinafter referred to as "the Convention") under the authority of the
                              Guvernului României
                             Government of Romania
    de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin ......................................
    by Ministry of Transport and Infrastructure by
    (Autoritatea Navală Română sau titlul oficial complet al organizaţiei recunoscute autorizate)
    (Romanian Naval Authority or full designation of the authorized recognized organization)


  Caracteristicile navei
  Particulars of ship

  Numele navei ............................ Tonaj brut ........
  Name of ship Gross tonnage
  Numărul sau literele distinctive ........ Numărul de persoane pe care nava
  Distinctive number or letters este certificată să le transporte ...........
                                                          Number of persons which the ship is certified to carry
  Portul de înregistrare .................. Număr IMO *1) ...............
  Port of registry IMO Number *1)
  Navă nouă/existentă*)
  New/Existing ship*)
  Tipul navei pentru aplicarea regulii 11.3*): Navă, de pasageri nouă/existentă
  Type of ship for the application of regulation 11.3*) New/Existing passenger ship

                                                          Navă, alta decât o navă de pasageri
                                                          Ship other than a passenger ship

------------
    *1) Se face referire la Schema numărului IMO de identificare a navei adoptată de către Organizaţie prin Rezoluţia A.600(15)./Refer to the IMO Ship Identification Number Scheme adopted by the Organization by Resolution A.600(15).
    *) Se elimină, după caz./Delete as appropriate.

    Data la care a fost pusă chila sau la care nava se afla într-un stadiu de construcţie echivalent sau, după caz, data la care au început lucrările de transformare sau modificare cu caracter major ................
    Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced.

    SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ:
    THIS IS TO CERTIFY:

    1. Nava este echipată cu o instalaţie de tratare a apelor uzate/malaxor/tanc de colectare*) şi cu o tubulatură de descărcare în conformitate cu regulile 9 şi 10 din anexa IV la Convenţie, după cum urmează:
    1. That the ship is equipped with a sewage treatment plant/comminuter/holding tank*) and a discharge pipeline in compliance with regulations 9 and 10 of annex IV of the Convention as follows:
------------
    *) Se elimină, după caz./Delete as appropriate.

    *1.1. Descrierea instalaţiei de tratare a apelor uzate:
    *1.1. Description of the sewage treatment plant:
    Tipul instalaţiei de tratare a apelor uzate .............
    Type of sewage treatment plant
    Numele producătorului .....................
    Name of manufacturer
    Instalaţia de tratare a apelor uzate este certificată de Autoritatea Navală Română/organizaţia recunoscută autorizată ca îndeplinind standardele efluentului, astfel cum acestea sunt prevăzute în Rezoluţia MEPC.2(VI).
    The sewage treatment plant is certified by the Romanian Naval Authority/authorized recognized organization to meet the effluent standards as provided for in Resolution MEPC.2(VI).
    Instalaţia de tratare a apelor uzate este certificată de Autoritatea Navală Română/organizaţia recunoscută autorizată ca îndeplinind standardele efluentului, astfel cum acestea sunt prevăzute în Rezoluţia MEPC.159(55)
    The sewage treatment plant is certified by the Romanian Naval Authority/authorized recognized organization to meet the effluent standards as provided for in Resolution MEPC.159(55).
    Instalaţia de tratare a apelor uzate este certificată de Autoritatea Navală Română/organizaţia recunoscută autorizată ca îndeplinind standardele efluentului, astfel cum acestea sunt prevăzute în Rezoluţia MEPC .... (...). *&)
    The sewage treatment plant is certified by the Romanian Naval Authority/authorized recognized organization to meet the effluent standards as provided for in Resolution MEPC....(..). *&)
--------
    *&) Numărul Rezoluţiei MEPC se va insera când standardele vor fi adoptate de către MEPC la o sesiune viitoare./The number of the MPEC Resolution will be introduced after the adoption of the MPEC within a future session.

    *1.2. Descrierea malaxorului:
    *1.2. Description of comminuter:
    Tipul malaxorului .......................................
    Type of comminuter

    Numele producătorului ....................................
    Name of manufacturer
    Calitatea apelor uzate după dezinfectare ...........................
    Standard of sewage after disinfection
    *1.3. Descrierea tancului de colectare:
    *1.3. Description of holding tank:
    Capacitatea totală a tancului de colectare ...................... mc
    Total capacity of the holding tank
    Amplasamentul ...................................................
    Location
    1.4. O tubulatură de descărcare a apelor uzate la o instalaţie de recepţie, prevăzută cu un racord standard de legătură cu uscatul
    1.4. A pipeline for the discharge of sewage to a reception facility, fitted with a standard shore connection

    2. Nava a fost inspectată în conformitate cu regula 4 din anexa IV la Convenţie.
    2. That the ship has been surveyed in accordance with regulation 4 of annex IV of the Convention.

    3. Inspecţia arată că structura, echipamentul, sistemele, instalaţiile, amenajările şi materialele navei şi starea acestora sunt satisfăcătoare în toate privinţele şi că nava corespunde cerinţelor aplicabile din anexa IV la Convenţie.
    3. That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of annex IV of the Convention.

    Prezentul certificat este valabil până la .....................*1) sub rezerva inspecţiilor efectuate în concordanţă cu regula 4 din anexa IV la Convenţie.
    This Certificate is valid until ......................... *1) subject to surveys in accordance with regulation 4 of annex IV of the Convention.
-----------
    *1) Se inserează data de expirare aşa cum se specifică de către Administraţie în conformitate cu regula 8.1 din anexa IV la Convenţie. Ziua şi luna acestei date corespund datei de aniversare, aşa cum s-a definit la regula 1.8 din anexa IV la Convenţie./Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation 8.1 of annex IV of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in regulation 1.8 of annex IV of the Convention.

    Data finalizării inspecţiei pe care se bazează acest certificat: ...........zi/lună/an
    Completion date of survey on which this Certificate is based: dd/mm/yyyy

    Eliberat la .................................................
    Issued at
    (Locul eliberării certificatului)
    (Place of issue of Certificate)

    ................. .........................
    (Data eliberării) (Semnătura persoanei oficiale
    (Date of issue) autorizate care eliberează certificatul)
                                     (Signature of authorized official
                                          issuing the Certificate)

    (Sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)
    (Seal or stamp of the authority, as appropriate)    AVIZ PENTRU EXTINDEREA VALABILITĂŢII CERTIFICATULUI DACĂ ACESTA ESTE VALABIL MAI PUŢIN DE 5 ANI, CÂND SE APLICĂ REGULA 8.3
    ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID FOR LESS THAN 5 YEARS WHERE REGULATION 8.3. APPLIES

    Nava îndeplineşte prevederile relevante ale Convenţiei şi prezentul certificat, în conformitate cu regula 8.3 din anexa IV la Convenţie, se va accepta ca fiind valabil până la .....................
    The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with regulation 8.3 of annex IV of the Convention, be accepted as valid until ......................

    Semnat ................................. Locul ..................
    Signed Place
    (Semnătura persoanei oficiale autorizate) Data ...................
    (Signature of authorized official) Date
    (Sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)
    (Seal or stamp of the authority, as appropriate)


    EXTINDEREA VALABILITĂŢII CERTIFICATULUI CÂND S-A EFECTUAT INSPECŢIA DE REÎNNOIRE ŞI CÂND SE APLICĂ REGULA 8.4
    ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL SURVEY HAS BEEN COMPLETED AND REGULATION 8.4 APPLIES

    Nava îndeplineşte prevederile relevante ale Convenţiei şi prezentul certificat, în conformitate cu regula 8.4 din anexa IV la Convenţie, se va accepta ca fiind valabil până la ......................
    The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with regulation 8.4 of annex IV of the Convention, be accepted as valid until ....................

    Semnat ................................. Locul ..................
    Signed Place
    (Semnătura persoanei oficiale autorizate) Data ...................
    (Signature of authorized official) Date
    (Sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)
    (Seal or stamp of the authority, as appropriate)


    AVIZ PENTRU EXTINDEREA VALABILITĂŢII CERTIFICATULUI PÂNĂ CÂND NAVA AJUNGE ÎN PORTUL DE INSPECŢIE SAU PENTRU O PERIOADĂ DE GRAŢIE CÂND SE APLICĂ REGULA 8.5 SAU REGULA 8.6
    ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL REACHING THE PORT OF SURVEY OR FOR A PERIOD OF GRACE WHERE REGULATION 8.5 OR 8.6 APPLIES

    Prezentul certificat, în conformitate cu regula 8.5 sau regula 8.6*) din anexa IV la Convenţie, se va accepta ca fiind valabil până la ......................
    This Certificate shall, in accordance with regulation 8.5 or 8.6*) of annex IV of the Convention, be accepted as valid until .......................
----------
    *) Se elimină, după caz.

    Semnat ................................. Locul ..................
    Signed Place
    (Semnătura persoanei oficiale autorizate) Data ...................
    (Signature of authorized official) Date
    (Sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)
    (Seal or stamp of the authority, as appropriate)

                                   -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice