Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.572 din 15 octombrie 2014  pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 855/2014 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 1.572 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 855/2014 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 "Sprijin pentru zona montană defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană" şi 214 "Plăţi de agromediu" din Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, precum şi pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii în cadrul măsurilor 211, 212 şi 214 şi schemelor de sprijin pe suprafaţă aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2014

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 23 octombrie 2014

    În conformitate cu Referatul comun de aprobare nr. 33.345/29.09.2014 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA),
    în baza prevederilor:
    - Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 3.837 din 16 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare;
    - Regulamentului (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală;
    - Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003;
    - Regulamentului (CE) nr. 1.122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol;
    - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, cu modificările ulterioare;
    - Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 243/2006 privind stabilirea măsurilor finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, care vor fi implementate de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi, respectiv, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
    - Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor, în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România, cu modificările şi completările ulterioare;
    - art. 1 din Acordul-cadru de delegare pentru implementarea măsurilor privind plăţile compensatorii cuprinse în axa II în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, încheiat la data de 13 octombrie 2010 între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

    viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite prezentul ordin.

    ART. I
    Anexa nr. 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 855/2014 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 "Sprijin pentru zona montană defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană" şi 214 "Plăţi de agromediu" din Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, precum şi pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii în cadrul măsurilor 211, 212 şi 214 şi schemelor de sprijin pe suprafaţă aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 10 iunie 2014, se modifică şi se înlocuieşte conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


               p. Viceprim-ministru,
              ministrul agriculturii
              şi dezvoltării rurale,
              Dumitru Daniel Botănoiu,
                  secretar de stat


    Bucureşti, 15 octombrie 2014.
    Nr. 1.572.


    ANEXĂ
    ─────
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 855/2014)
─────────────────────────────────────

                         SISTEMUL DE SANCŢIUNI
     pentru ecocondiţionalitate aplicabil măsurilor 211 "Sprijin pentru
       zona montană defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate,
       altele decât zona montană" şi 214 "Plăţi de agro-mediu", precum şi
        schemelor de sprijin pe suprafaţă (schema de plată unică pe
         suprafaţă - SAPS, ajutoare naţionale tranzitorii - ANT pentru
         culturile amplasate în teren arabil, in pentru fibră, cânepă
          pentru fibră, hamei, tutun, sfeclă de zahăr, schema de plată
           separată pentru zahăr, precum şi schema de sprijin pentru
            orez din zone defavorizate, altele decât zona montană)

    Sistemul de sancţiuni pentru ecocondiţionalitate aplicabil cererilor de plată depuse de fermieri pentru campania 2014 se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:
    - neglijenţa - presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar daca fermierului i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a acestuia;
    - intenţia - presupune prevederea de către fermier a rezultatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat;
    - repetiţia - presupune nerespectarea aceleiaşi norme, cerinţe sau obligaţii, în cazul în care aceasta se constată de mai multe ori în cursul unei perioade de 3 ani consecutivi, în condiţiile în care fermierul a fost informat despre cazul precedent de nerespectare şi a avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia;
    - amploarea (extinderea) - presupune cazul de nerespectare care este determinat luându-se în calcul, în special, dacă aceasta are un efect răspândit în afara fermei respective sau dacă se limitează la ferma respectivă;
    - gravitatea - presupune cazul de nerespectare care depinde în special de importanţa consecinţelor acestuia, ţinându-se seama de obiectivele cerinţei sau normei respective;
    - persistenţa - presupune cazul de nerespectare care depinde în special de durata pe parcursul căreia se manifestă efectele acestuia sau de posibilitatea de a pune capăt acestor efecte prin mijloace rezonabile.
    În cazul măsurilor 211 şi 212, ecocondiţionalitatea cuprinde următoarele norme:
    - cerinţele legale în materie de gestionare privind mediul (SMR 1 - SMR 5), în domeniul "mediu";
    - cerinţele legale în materie de gestionare privind identificarea şi înregistrarea animalelor (SMR 6-8), sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor (SMR 9-12) şi notificarea bolilor (SMR 13-15), în domeniul "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi a plantelor";
    - bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC-uri), în domeniul "bune condiţii agricole şi de mediu".
    În cazul măsurii 214, ecocondiţionalitatea cuprinde următoarele norme:
    - cerinţele legale în materie de gestionare privind mediul (SMR 1 - SMR 5) şi cerinţele minime pentru utilizarea îngrăşămintelor, în domeniul "mediu";
    - cerinţele legale în materie de gestionare privind identificarea şi înregistrarea animalelor (SMR 6-8), sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor (SMR 9-12) şi notificarea bolilor (SMR 13-15) şi cerinţele minime pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor, în domeniul "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor";
    - bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC-uri), în domeniul "bune condiţii agricole şi de mediu".
    În cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă (schema de plată unică pe suprafaţă - SAPS, ajutoarelor naţionale tranzitorii - ANT pentru culturile amplasate în teren arabil, in pentru fibră, cânepă pentru fibră, hamei, tutun, sfeclă de zahăr, schema de plată separată pentru zahăr, precum şi schema de sprijin pentru orez din zone defavorizate, altele decât zona montană) ecocondiţionalitatea cuprinde următoarele norme:
    - cerinţele legale în materie de gestionare privind mediul (SMR 1 - SMR 5), în domeniul "mediu";
    - cerinţele legale în materie de gestionare (SMR 6 - SMR 8), în domeniul "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi a plantelor";
    - cerinţele legale în materie de gestionare privind identificarea şi înregistrarea animalelor (SMR 6-8), sănătatea publică, sănătatea animalelor şi a plantelor (SMR 9-12) şi notificarea bolilor (SMR 13-15), în domeniul "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi a plantelor";
    - bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC-uri), în domeniul "bune condiţii agricole şi de mediu".
    În cazul în care cerinţele privind ecocondiţionalitatea nu sunt respectate oricând în cadrul unui an calendaristic stabilit şi dacă neconformitatea respectivă este rezultatul unei acţiuni ori a unei omiteri direct imputabile fermierului care a depus cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în anul calendaristic vizat, suma totală a plăţilor efectuate sau care urmează să fie efectuate trebuie să fie redusă ori exclusă.
    În cazul neglijenţei sancţiunea aplicată nu trebuie să depăşească 5% din suma totală, iar în cazul primei repetiţii sancţiunea nu trebuie să depăşească 15% din suma totală. În cazurile de nerespectare intenţionată, reducerea procentului nu trebuie să fie mai mică de 20% din plată şi poate merge până la excluderea totală din măsura de sprijin pentru unul sau mai mulţi ani calendaristici.
    Valoarea sancţiunilor pentru un an calendaristic nu trebuie să depăşească suma totală cuvenită fermierului în cadrul măsurii.
    Toate cazurile de neconformitate sunt aduse la cunoştinţa fermierilor în scris.

    Nerespectarea datorată neglijenţei
    Dacă nerespectarea se datorează neglijenţei unui fermier, sancţiunea calculată la suma totală este de 3% din suma totală.
    Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control, se decide să se reducă acest procent la 1%, să se crească până la 5% din suma totală sau să nu se aplice nicio sancţiune în cazul în care este definită o toleranţă printr-o zonă-tampon stabilită şi aplicabilă perimetrului parcelei agricole. Cu toate acestea, toleranţa maximă pentru fiecare parcelă agricolă nu trebuie să depăşească 1 ha în valoare absolută.
    Dacă au fost stabilite nereguli repetate, cu excepţia celor considerate intenţionate, sancţiunea stabilită în cazul primei nerespectări repetate va fi multiplicată cu factorul 3. În cazul repetiţiilor viitoare ale aceleiaşi nereguli, factorul 3 de multiplicare va fi aplicat de fiecare dată la rezultatul sancţiunii stabilite pentru neregulile repetate anterioare. Sancţiunea maximă nu va depăşi 15% din suma totală.

    Nerespectarea intenţionată
    Dacă fermierul nu a respectat intenţionat o condiţie, sancţiunea aplicată va fi, ca regulă generală, de 20% din suma totală (conform tabelelor nr. 1 şi 3 pentru 211, 212, SAPS, ANT şi conform tabelelor nr. 1, 3 şi 6 pentru 214). Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control se decide să se reducă procentul în cauză până la maximum 15% sau, după caz, să se mărească până la 100% din suma totală (conform tabelelor nr. 1 şi 3 pentru 211, 212, SAPS, ANT şi conform tabelelor nr. 1, 3 şi 6 pentru 214).
    În cazul nerespectării intenţionate, fermierul este exclus de la măsură pentru anul calendaristic în cauză (conform tabelelor nr. 1 şi 3 pentru 211, 212, SAPS, ANT şi conform tabelelor nr. 1, 3 şi 6 pentru 214). Dacă amploarea, gravitatea şi/sau persistenţa nerespectării intenţionate sunt majore sau au fost detectate repetate nerespectări intenţionate, fermierul va fi exclus de la măsura respectivă şi în anul calendaristic următor.

    I. Sancţiuni pentru nerespectarea SMR-urilor
    Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) sunt definite conform legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare.
    În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi neglijenţă situaţia în care în rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani nu apare acea condiţie ca fiind neconformă.
    În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi repetiţie situaţia în care în cel puţin unul dintre rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani apare acea condiţie ca fiind neconformă.
    Sancţiunile pentru nerespectarea SMR-urilor sunt prezentate în tabelul nr. 1.

    Tabelul nr. 1 - Sancţiunile pentru nerespectarea SMR-urilor


┌────────────┬────────────┬────────────┬───────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ Tipul │Amploarea │Gravitatea │Persistenţa │ % │ Prima │ A 2-a │ A 3-a │ A 4-a │
│sancţiunii │ │ **) │ **) │Sancţiune │repetiţie │repetiţie │ repetiţie │repetiţie │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Neglijenţă*)│Limitare la │Scăzută │Nepermanentă │ │ │ │ │ │
│ │fermă │ │(rectificabilă)│ N/A │N/A │N/A │N/A │N/A │
│ │ │ ├───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Nepermanentă │ 3% │ 9% │ 15% + │ 81% + │ │
│ │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│ 100% │
│ │ │ ├───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Permanentă │ 4% │ 12% │ 15% + │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Notificare 2│ 100% │ 100% │
│ │ ├────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Medie │Nepermanentă │ 4% │ 12% │ 15% + │ 100% + │ │
│ │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│ 100% │
│ │ │ ├───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Permanentă │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi │Exclus de la│
│ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
│ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
│ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
│ │ ├────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Înaltă │Nepermanentă │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi │Exclus de la│
│ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
│ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
│ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
│ │ │ ├───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Permanentă │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi │Exclus de la│
│ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
│ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
│ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
│ ├────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Răspândire │Scăzută │Nepermanentă │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi │Exclus de la│
│ │asupra altor│ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
│ │ferme │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
│ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
│ │ │ ├───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Permanentă │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi │Exclus de la│
│ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
│ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
│ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
│ │ ├────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Medie │Nepermanentă │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi │Exclus de la│
│ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
│ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
│ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
│ │ │ ├───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Permanentă │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi │Exclus de la│
│ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
│ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
│ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
│ │ ├────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Înaltă │Nepermanentă │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi │Exclus de la│
│ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
│ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
│ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
│ │ │ ├───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Permanentă │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi │Exclus de la│
│ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
│ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
│ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┴────────────┴────────────┤
│Intenţie │Limitare la │Scăzută │Nepermanentă │15% │100% şi │ Exclus de la măsură │
│ │fermă │ ├───────────────┼──────────┤excluderea │ │
│ │ │ │Permanentă │20% │de la măsură│ │
│ │ ├────────────┼───────────────┼──────────┤în anul │ │
│ │ │Medie │Nepermanentă │20% │următor │ │
│ │ │ ├───────────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ │Permanentă │30% │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼───────────────┼──────────┤ │ │
│ │ │Înaltă │Nepermanentă │50% │ │ │
│ │ │ ├───────────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ │Permanentă │100% │ │ │
│ ├────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┤ │ │
│ │Răspândire │Scăzută │Nepermanentă │30% │ │ │
│ │asupra altor│ ├───────────────┼──────────┤ │ │
│ │ferme │ │Permanentă │40% │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼───────────────┼──────────┤ │ │
│ │ │Medie │Nepermanentă │40% │ │ │
│ │ │ ├───────────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ │Permanentă │60% │ │ │
│ │ ├────────────┼───────────────┼──────────┤ │ │
│ │ │Înaltă │Nepermanentă │80% │ │ │
│ │ │ ├───────────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ │Permanentă │100% │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┴───────────────┴──────────┴────────────┴──────────────────────────────────────┘

__________
    *) Notificări pentru nerespectare:
    Notificarea 2 reprezintă avertismentul către fermier cu privire la consecinţele care vor apărea în cazul nerespectării cerinţelor SMR şi în anul următor.
    Notificarea 3 reprezintă înştiinţarea fermierului cu privire la declararea ca intenţie a nerespectării cerinţelor SMR.
    **) Definirea acestor criterii se regăseşte în tabelul nr. 2.

    Tabelul nr. 2 - Criterii - nivel şi descriere


┌──────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Criteriu │ Nivel │ Definiţie │
├──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Gravitate (în cazul │Scăzută │0-30% din suprafaţa determinată a fermei [SMR 3 (pentru elementele de control │
│SMR-urilor care se │ │b-d), 4 (pentru elementele de control b, d-f), 5 (pentru elementul de control c)] │
│verifică la nivel │ │0-10% din numărul de animale din cadrul fermei (SMR 6-8) │
│de parcelă/fermă) ├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Medie │>30-50% din suprafaţa determinată a fermei [SMR 3 (pentru elementele de control │
│ │ │b-d), 4 (pentru elementele de control b, d-f), 5 (pentru elementul de control c)] │
│ │ │>10-20% din numărul de animale din cadrul fermei (SMR 6-8) │
│ ├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Înaltă │>50% din suprafaţa determinată a fermei [SMR 3 (pentru elementele de control │
│ │ │b-d), 4 (pentru elementele de control b, d-f), 5 (pentru elementul de control c)] │
│ │ │>20% din numărul de animale din cadrul fermei (SMR 6-8) │
├──────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Persistenţă │Nepermanentă │Condiţii nerespectate care pot fi rectificate pe parcursul anului pentru care a │
│ │ │solicitat sprijinul │
│ ├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Permanentă │Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate pe parcursul anului pentru care a│
│ │ │solicitat sprijinul │
└──────────────────────┴─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    În cazul SMR-urilo r care se verifică la nivel de exploataţie, "Gravitatea" este definită conform tabelului următor:

┌────┬─────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │ │Elementul de control conform anexei privind│ Nivel de gravitate │
│crt.│ SMR │cerinţele legale în materie de gestionare │ │
│ │ │(SMR) privind mediul, sănătatea publică, │ │
│ │ │sănătatea animalelor şi a plantelor în │ │
│ │ │cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin │ │
│ │ │pentru agricultori │ │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│1. │ 1 │ a │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│2. │ │ b │Medie │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│3. │ │ c+e │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│4. │ │ d │Înaltă │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│5. │ 2 │ Devine GAEC 13 │ │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│6. │ 3 │ a │Scăzută │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│7. │ │ e │Scăzută │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│8. │ │ f │Scăzută │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│9. │ 4 │ a │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│10. │ │ c │Medie │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│11. │ │ g │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│12. │ │ h │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│13. │ │ i │Înaltă │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│14. │ 5 │ a │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│15. │ │ b │Medie │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│16. │ │ d │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│17. │ │ e+f │Înaltă │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│18. │ 9 │ a │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│19. │ │ b │Medie │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│20. │ │ c │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│21. │ │ d │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│22. │ │ e │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│23. │ │ f │Înaltă │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│24. │ 10 │ a │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│25. │ │ b │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│26. │ │ c │Înaltă │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│27. │ 11 │ a │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│28. │ │ b │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│29. │ │ c │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│30. │ │ d │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│31. │ │ e │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│32. │ │ f │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│33. │ │ g │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│34. │ │ h │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│35. │ │ i │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│36. │ │ j │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│37. │ │ k │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│38. │ │ l │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│39. │ │ m │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│40. │ │ n │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│41. │ │ o │Înaltă │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│42. │ 12 │ a │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│43. │ │ b │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│44. │ │ c │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│45. │ │ d │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│46. │ │ e │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│47. │ │ f │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│48. │ │ g │Înaltă │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│49. │ 13 │ a │Medie │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│50. │ │ b │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│51. │ │ c │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│52. │ │ d │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│53. │ │ e │Înaltă │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│54. │ 14 │ a │Medie │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│55. │ │ b │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│56. │ │ c │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│57. │ │ d │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│58. │ │ e │Înaltă │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│59. │ 15 │ a*) │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│60. │ │ b*) │Înaltă │
├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│61. │ │ c*) │Înaltă │
└────┴─────┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

_____________
    *) Elemente de control definite conform Raportului de control, în baza anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România, cu modificările şi completările ulterioare, privind Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi a plantelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori.

    Observaţie
    SMR-urile 1-5 din domeniul "Mediul" şi SMR-urile 6-8 din domeniul "Identificarea şi înregistrarea animalelor" se aplică începând cu 1.01.2012.
    SMR-urile 9-12 din domeniul "Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi a plantelor" şi SMR-urile 13-15 din domeniul "Notificarea bolilor la animale" se aplică începând cu 1.01.2014.
    SMR-urile 16-18 din domeniul "Bunăstarea animalelor" se aplică începând cu 1.01.2016.

    Sancţiunea se aplică pentru fiecare SMR în parte, conform tabelului nr. 1, iar fermierului i se aplică cea mai mare sancţiune din cele aferente tuturor SMR-urilor nerespectate pentru domeniul respectiv.

    II. Sancţiuni pentru nerespectarea GAEC-urilor
    Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) sunt definite conform legislaţiei naţionale în vigoare.
    În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi neglijenţă situaţia în care, în rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani, nu apare acea condiţie ca fiind neconformă.
    În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi repetiţie situaţia în care, în cel puţin unul din rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani, apare acea condiţie ca fiind neconformă.
    Sancţiunile pentru nerespectarea GAEC-urilor şi a măsurilor privind menţinerea sau reconstituirea suprafeţelor de pajişti permanente sunt prezentate în tabelul nr. 3.

    Tabelul nr. 3 - Sancţiuni pentru nerespectarea GAEC-urilor


┌────────────┬────────────┬────────────┬───────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ Tipul │Amploarea │Gravitatea │Persistenţa │ % │ Prima │ A 2-a │ A 3-a │ A 4-a │
│sancţiunii │ │ **) │ **) │Sancţiune │repetiţie │repetiţie │ repetiţie │repetiţie │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Neglijenţă*)│Limitare la │Scăzută │Nepermanentă │0% │ │ │ │ │
│ │fermă │ │(rectificabilă)│Notificare 1│N/A │N/A │N/A │N/A │
│ │ │ ├───────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Nepermanentă │ 3% │ 9% │ 15% + │ 81% + │ │
│ │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│ 100% │
│ │ │ ├───────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Permanentă │ 4% │ 12% │ 15% + │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Notificare 2│ 100% │ 100% │
│ │ ├────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Medie │Nepermanentă │ 4% │ 12% │ 15% + │ 100% + │ │
│ │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│ 100% │
│ │ │ ├───────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Permanentă │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi │Exclus de la│
│ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
│ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
│ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
│ │ ├────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Înaltă │Nepermanentă │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi │Exclus de la│
│ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
│ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
│ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
│ │ │ ├───────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Permanentă │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi │Exclus de la│
│ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
│ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
│ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
│ ├────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Răspândire │Scăzută │Nepermanentă │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi │Exclus de la│
│ │asupra altor│ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
│ │ferme │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
│ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
│ │ │ ├───────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Permanentă │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi │Exclus de la│
│ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
│ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
│ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
│ │ ├────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Medie │Nepermanentă │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi │Exclus de la│
│ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
│ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
│ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
│ │ │ ├───────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Permanentă │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi │Exclus de la│
│ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
│ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
│ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
│ │ ├────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Înaltă │Nepermanentă │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi │Exclus de la│
│ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
│ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
│ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
│ │ │ ├───────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Permanentă │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi │Exclus de la│
│ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
│ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
│ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼────────────┴────────────┴────────────┤
│Intenţie │Limitare la │Scăzută │Nepermanentă │15% │100% şi │ Exclus de la măsură │
│ │fermă │ ├───────────────┼────────────┤excluderea │ │
│ │ │ │Permanentă │20% │de la măsură│ │
│ │ ├────────────┼───────────────┼────────────┤în anul │ │
│ │ │Medie │Nepermanentă │20% │următor │ │
│ │ │ ├───────────────┼────────────┤ │ │
│ │ │ │Permanentă │30% │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │
│ │ │Înaltă │Nepermanentă │50% │ │ │
│ │ │ ├───────────────┼────────────┤ │ │
│ │ │ │Permanentă │100% │ │ │
│ ├────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │
│ │Răspândire │Scăzută │Nepermanentă │30% │ │ │
│ │asupra altor│ ├───────────────┼────────────┤ │ │
│ │ferme │ │Permanentă │40% │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │
│ │ │Medie │Nepermanentă │40% │ │ │
│ │ │ ├───────────────┼────────────┤ │ │
│ │ │ │Permanentă │60% │ │ │
│ │ ├────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │
│ │ │Înaltă │Nepermanentă │80% │ │ │
│ │ │ ├───────────────┼────────────┤ │ │
│ │ │ │Permanentă │100% │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┴───────────────┴────────────┴────────────┴──────────────────────────────────────┘

__________
    *) Notificări pentru nerespectare:
    Notificarea 1 reprezintă avertismentul către fermier cu privire la problemele identificate şi care pot fi remediate până la data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul.
    Notificarea 2 reprezintă avertismentul către fermier cu privire la consecinţele care vor apărea în cazul nerespectării cerinţelor şi în anul următor.
    Notificarea 3 reprezintă înştiinţarea fermierului cu privire la declararea ca intenţie a nerespectării cerinţelor.
    **) Definirea acestor criterii se regăseşte în tabelul nr. 4.


    Tabelul nr. 4 - Criterii - nivel şi descriere


┌──────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Criteriu │ Nivel │ Definiţie │
├──────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Gravitate │Scăzută │ 0-30% din suprafaţa determinată a fermei │
│ ├─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Medie │>30-50% din suprafaţa determinată a fermei │
│ ├─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Înaltă │>50% din suprafaţa determinată a fermei │
├──────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Persistenţă │Nepermanentă │Condiţii nerespectate care pot fi rectificate pe parcursul │
│ │ │anului pentru care a solicitat sprijinul │
│ ├─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Permanentă │Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate pe parcursul │
│ │ │anului pentru care a solicitat sprijinul │
└──────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

_______________
    *) În cazul în care fermierului i se transmite notificarea 1, acesta trebuie să înştiinţeze Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) cu privire la remedierea sau nu a problemelor semnalate de către APIA, dar nu mai târziu de data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul. În cazul în care fermierul nu înştiinţează APIA în termen/înştiinţează APIA că nu a remediat problemele semnalate, acesta va fi sancţionat. În cazul în care fermierul înştiinţează APIA în termen, cu privire la remedierea problemelor semnalate de către APIA, experţii APIA vor reface vizita în teren pentru confirmarea celor semnalate de către fermier.

    Observaţie
    Sancţiunea se aplică pentru fiecare GAEC în parte, conform tabelului nr. 3, iar fermierului i se aplică cea mai mare sancţiune din cele aferente tuturor GAEC-urilor nerespectate.

    III. Sancţiuni pentru nerespectarea cerinţelor minime
    Conform anexei 4B1 - Cerinţe minime relevante pentru măsurile de agromediu din Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, cerinţele minime sunt menţionate în tabelul nr. 5, astfel:

    Tabelul nr. 5

┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Codul │ │
│cerinţei│ Cerinţa minimă │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a │
│ │plantelor care au fost autorizate pentru vânzare şi numai în │
│ │conformitate cu instrucţiunile de utilizare. │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor trebuie │
│ │să fie calificate (să aibă o atestare profesională). │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3 │Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor │
│ │clasificate ca având "toxicitate ridicată" sau ca "toxice" trebuie │
│ │să fie înregistrate la serviciul special din cadrul poliţiei judeţene│
│ │din raza de activitate. De asemenea, trebuie să fie înregistrate la │
│ │unitatea sanitar-veterinară sau la inspectoratul judeţean pentru │
│ │siguranţa muncii. │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4 │Folosirea produselor de protecţie a plantelor poate fi realizată doar│
│ │pentru scopul în care aceste produse au fost omologate şi numai │
│ │conform instrucţiunilor de utilizare. │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5 │Tratamentele cu produse de protecţie a plantelor nu sunt permise în │
│ │zonele de protecţie a apelor, în zonele protejate, în zonele de │
│ │protecţie sanitară, zonele de protecţie ecologică, precum şi în alte │
│ │zone protejate stabilite de autorităţile competente. │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6 │Îngrăşămintele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 170 kg │
│ │de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol. │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7 │Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea │
│ │fertilizatorilor este interzisă. │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8 │Aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile cu pante abrupte trebuie │
│ │realizată prin încorporarea îngrăşămintelor în sol şi luarea în │
│ │considerare a condiţiilor meteorologice. │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9 │Niciun tip de îngrăşământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite │
│ │de zăpadă, pe terenuri cu apă în exces sau pe terenuri îngheţate. │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10 │Nu vor fi folosiţi fertilizatori în apropierea resurselor de apă în │
│ │conformitate cu următoarele indicaţii: │
│ │- fertilizator solid - nu mai aproape de 6 m de apă; │
│ │- fertilizator lichid - nu mai aproape de 30 m de apă. │
│ │În apropierea staţiilor de captare a apei potabile nu va fi folosit │
│ │niciun tip de fertilizator la o distanţă mai mică de 100 m faţă de │
│ │staţia de captare a apei. │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11 │Fermierii trebuie să se asigure că îngrăşămintele sunt distribuite │
│ │uniform. │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12 │Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare. │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13 │Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14 │Operatorii care produc produsele ecologice au obligaţia de a-şi │
│ │înregistra această activitate la Ministerul Agriculturii şi │
│ │Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, şi de a se │
│ │supune controlului unui organism de inspecţie şi certificare aprobat.│
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15 │În vederea protejării speciilor de păsări migratoare este interzisă │
│ │uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată.│
└────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Sancţiunile pentru nerespectarea cerinţelor minime sunt prezentate în tabelul nr. 6:

    Tabelul nr. 6


┌────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ Tipul │Amploarea │Gravitatea │ % │ Prima │ A 2-a │ A 3-a │ A 4-a │
│sancţiunii │ │ **) │Sancţiune │repetiţie │repetiţie │ repetiţie │repetiţie │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Neglijenţă*)│Limitare la │Scăzută │ │ │ │15% + │81% + │
│ │fermă │ │ 1% │ 3% │ 9% │Notificare 2│Notificare 3│
│ │ ├────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Medie │ 3% │ 9% │ 15% + │ 81% + │ │
│ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│ 100% │
│ │ ├────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Înaltă │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi │Exclus de la│
│ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
│ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
│ │ │ │ │ │ │în anul │ │
│ │ │ │ │ │ │următor │ │
│ ├────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Răspândire │Înaltă │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi │Exclus de la│
│ │asupra altor│ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
│ │ferme │ │ │ │ │de la măsură│ │
│ │ │ │ │ │ │în anul │ │
│ │ │ │ │ │ │următor │ │
├────────────┴────────────┴────────────┼──────────┼────────────┼────────────┴────────────┴────────────┤
│ Intenţie │ 20% │100% şi │ │
│ │ │excluderea │ Exclus de la măsură │
│ │ │de la măsură│ │
│ │ │în anul │ │
│ │ │următor │ │
└──────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┴──────────────────────────────────────┘

_________
    *) Notificări pentru nerespectare:
    Notificarea 2 reprezintă avertismentul către fermier cu privire la consecinţele care vor apărea în cazul nerespectării cerinţelor şi în anul următor.
    Notificarea 3 reprezintă înştiinţarea fermierului cu privire la declararea ca intenţie a nerespectării cerinţelor.
    **) Definirea acestui criteriu se regăseşte în tabelul nr. 7.

    Pentru pachetele 1, 2 şi 3 se aplică cerinţele minime de la 1 la 13.
    Pentru pachetul 4 se aplică cerinţele minime de la 6 la 13.
    Pentru pachetul 5 se aplică cerinţele minime 1, 6, 7, 12, 13 şi 14.
    Pentru pachetul 6 se aplică cerinţele minime de la 1 la 13.
    Pentru pachetul 7 se aplică cerinţele minime de la 1 la 13 şi 15.
    Cerinţele minime privind utilizarea pesticidelor şi a fertilizanţilor chimici trebuie să fie îndeplinite pe întreaga suprafaţă a fermei.
    Gravitatea neregulilor se evaluează la nivelul întregii ferme pe baza numărului de cerinţe minime nerespectate, conform tabelului nr. 7.

    Tabelul nr. 7

┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Gravitate │ Tipul nerespectării │
│ ├───────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│ │ Neglijenţă │ Repetiţie │
├───────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ Mică │ 3% │ 9% │
├───────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ Medie │ 6%-12% │ > 9% şi < = 36% │
├───────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ Mare │ > = 15% │ > 36% │
└───────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────┘


    Sancţiunea se aplică pentru fiecare cerinţă minimă în parte, conform tabelului nr. 7, iar fermierului i se aplică cea mai mare sancţiune din cele aferente tuturor cerinţelor nerespectate pentru domeniul respectiv.

    IV. Pentru măsurile 211 şi 212, precum şi pentru SAPS şi ANT
    I+II. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii
    A. "Sancţiunea pe domeniu" aferentă fermierului care a depus cererea de plată se calculează prin aplicarea celei mai mari sancţiuni din cele stabilite în cadrul fiecăruia dintre domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "bune condiţii agricole şi de mediu".
    "Sancţiunea aplicată" fermierului:
    a) pentru domeniul "mediu" este cea mai mare sancţiune dintre cele aplicate pentru SMR-urile 1-5;
    b) pentru domeniul "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" este cea mai mare sancţiune dintre cele aplicate pentru SMR-urile 6-15;
    c) pentru domeniul "bune condiţii agricole şi de mediu" este cea mai mare sancţiune din cele aplicate pentru GAEC-uri.
    B. "Sancţiunea calculată" aferentă fermierului care a depus cererea de plată se calculează prin însumarea sancţiunilor finale pentru fiecare din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "bune condiţii agricole şi de mediu".
    "Sancţiunea aplicată" fermierului:
    a) în cazul în care sancţiunile finale stabilite pentru nerespectarea cerinţelor din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "bune condiţii agricole şi de mediu" sunt datorate neglijenţei, este:
    - "sancţiunea calculată", dacă "sancţiunea calculată" este < = 5%;
    - 5%, dacă "sancţiunea calculată" este > 5%;
    b) în cazul în care cel puţin o sancţiune finală stabilită pentru nerespectarea cerinţelor din unul din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" sau "bune condiţii agricole şi de mediu" este datorată repetiţiei, este:
    * pentru prima repetiţie:
    - "sancţiunea calculată", dacă "sancţiunea calculată" este < = 15%;
    - 15%, dacă "sancţiunea calculată" este > 15%;
    * de la a doua repetiţie:
    - "sancţiunea calculată", conform tabelelor nr. 1 şi 3, după notificarea fermierului;
    c) în cazul în care sancţiunile finale stabilite pentru nerespectarea cerinţelor din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "bune condiţii agricole şi de mediu" sunt datorate intenţiei, este:
    - 20%, dacă "sancţiunea calculată" este < = 20%;
    - "sancţiunea calculată", dacă "sancţiunea calculată" este > 20%, dar nu mai mult de 100%.

    V. Pentru măsura 214
    I+II+III. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii
    A. "Sancţiunea pe domeniu" aferentă fermierului care a depus cererea de plată se calculează prin aplicarea celei mai mari sancţiuni din cele stabilite în cadrul fiecăruia din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "bune condiţii agricole şi de mediu".
    "Sancţiunea aplicată" fermierului:
    a) pentru domeniul "mediu" este cea mai mare sancţiune dintre cea aplicată pentru SMR-urile 1-5 şi cea aplicată pentru cerinţele minime pentru utilizarea îngrăşămintelor;
    b) pentru domeniul "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" este cea mai mare sancţiune dintre cea aplicată pentru SMR-urile 6-15 şi cea aplicată pentru cerinţele minime pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor;
    c) pentru domeniul "bune condiţii agricole şi de mediu" este cea mai mare sancţiune din cele aplicate pentru GAEC-uri.
    B. "Sancţiunea calculată" aferentă fermierului care a depus cererea de plată se calculează prin însumarea sancţiunilor finale pentru fiecare din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "bune condiţii agricole şi de mediu".
    "Sancţiunea aplicată" fermierului:
    a) în cazul în care sancţiunile finale stabilite pentru nerespectarea cerinţelor din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "bune condiţii agricole şi de mediu" sunt datorate neglijenţei, este:
    - "sancţiunea calculată", dacă "sancţiunea calculată" este < = 5%;
    - 5%, dacă "sancţiunea calculată" este > 5%;
    b) în cazul în care cel puţin o sancţiune finală stabilită pentru nerespectarea cerinţelor din unul din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" sau "bune condiţii agricole şi de mediu"este datorată repetiţiei, este:
    * pentru prima repetiţie:
    - "sancţiunea calculată", dacă "sancţiunea calculată" este < = 15%;
    - 15%, dacă "sancţiunea calculată" este > 15%;
    * de la a doua repetiţie:
    - "sancţiunea calculată", conform tabelelor nr. 1 şi 3, după notificarea fermierului;
    c) în cazul în care sancţiunile finale stabilite pentru nerespectarea cerinţelor din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "bune condiţii agricole şi de mediu" sunt datorate intenţiei, este:
    - 20%, dacă "sancţiunea calculată" este < = 20%;
    - "sancţiunea calculată", dacă "sancţiunea calculată" este > 20%, dar nu mai mult de 100%.

                 __________

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice