Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.537 din 27 decembrie 2006 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.537 din 27 decembrie 2006  pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a   Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.537 din 27 decembrie 2006 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 30 decembrie 2006
În temeiul <>art. 13 din Legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei,
având în vedere prevederile <>art. 16 din Hotãrârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 604/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul muncii, solidaritãţii sociale şi familiei şi ministrul administraţiei şi internelor emit urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Instrucţiunile de aplicare a <>Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor, direcţiile de muncã, solidaritate socialã şi familie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi autoritãţile administraţiei publice locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
ART. 4
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii,
solidaritãţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu

p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat


ANEXĂ

INSTRUCŢIUNI DE APLICARE
a <>Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin
financiar la constituirea familiei

ART. 1
Beneficiazã de dreptul prevãzut de <>Legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, denumitã în continuare <>Legea nr. 396/2006 , familia în care fiecare dintre soţi se aflã la prima cãsãtorie, are domiciliul sau reşedinţa în România, indiferent de cetãţenia soţilor.
ART. 2
(1) Sprijinul financiar la constituirea familiei, denumit în continuare sprijin financiar, se acordã familiei prevãzute la art. 1, a cãrei cãsãtorie a fost încheiatã de cãtre ofiţerul de stare civilã în una din urmãtoarele situaţii:
a) la sediul autoritãţii administraţiei publice locale a municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, oraşului sau comunei în a cãrei razã administrativ-teritorialã îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre soţi;
b) la sediul autoritãţilor locale competente de pe teritoriul altor ţãri;
c) la sediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare de carierã ale României, în condiţiile legii;
d) la bordul unei nave şi în timpul unei cãlãtorii în afara apelor teritoriale române.
(2) Documentul doveditor privind încheierea cãsãtoriei în una din condiţiile prevãzute la alin. (1) este certificatul de cãsãtorie, eliberat de autoritãţile române competente.
(3) În situaţia prevãzutã la alin. (1) lit. b) documentul doveditor este certificatul de cãsãtorie, eliberat ca urmare a înscrierii sau, dupã caz, transcrierii în registrele de stare civilã române.
ART. 3
Sprijinul financiar se acordã şi familiilor în care unul sau ambii soţi sunt cetãţeni strãini sau, dupã caz, apatrizi care au domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii, precum şi cetãţenilor strãini şi apatrizilor care au dobândit, în condiţiile legii, statutul de refugiat în România sau cãrora li s-a acordat o altã formã de protecţie umanitarã prevãzutã de lege.
ART. 4
(1) Sprijinul financiar se acordã pe bazã de cerere şi se depune de unul dintre soţi astfel:
a) la sediul serviciului public comunitar local de evidenţã a persoanelor al municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, oraşului sau comunei sau, dupã caz, la sediul oficiului de stare civilã unde s-a încheiat cãsãtoria, pentru familiile prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. a);
b) la sediul serviciului public comunitar local de evidenţã a persoanelor al municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, oraşului sau comunei sau, dupã caz, la sediul oficiului de stare civilã, unde îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre soţi, pentru familiile prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c);
c) la sediul Direcţiei de Stare Civilã din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţã a Persoanelor a Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, pentru familiile prevãzute la art. 2 alin. (1) lit d).
(2) Cererea se depune în termen de 30 de zile, dupã cum urmeazã:
a) de la data încheierii cãsãtoriei, în situaţia persoanelor a cãror cãsãtorie a fost încheiatã în condiţiile prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. a);
b) de la data înscrierii sau transcrierii în registrele de stare civilã a certificatelor de cãsãtorie, eliberate de autoritãţile strãine, în situaţia persoanelor prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c);
c) de la data eliberãrii certificatului de cãsãtorie de cãtre serviciul public comunitar local de evidenţã a persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucureşti, direcţia de stare civilã, în situaţia persoanelor prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. d).
(3) Cererea se înregistreazã la sediul serviciului public comunitar local de evidenţã a persoanelor într-un registru distinct care conţine numele şi prenumele solicitantului, data înregistrãrii cererii şi data emiterii dispoziţiei primarului privind acordarea/neacordarea sprijinului financiar.
(4) Cererea este însoţitã de declaraţia pe proprie rãspundere a fiecãruia dintre soţi cã se aflã la prima cãsãtorie, datã prin înscris sub semnãturã privatã şi certificatã de funcţionarul care a primit cererea.
(5) Funcţionarul care a primit cererea verificã corectitudinea datelor din cererea şi declaraţia pe proprie rãspundere depuse de familia solicitantã.
(6) Formularal de cerere şi declaraţie pe proprie rãspundere a fiecãruia dintre soţi este prevãzut în anexa nr. 1.
ART. 5
(1) Dreptul la sprijinul financiar se stabileşte prin dispoziţie scrisã a primarului, în termen de 5 zile de la data înregistrãrii cererii. Modelul dispoziţiei primarului este prevãzut în anexa nr. 2a.
(2) În termenul prevãzut la alin. (1), primarii comunicã solicitanţilor care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a sprijinului financiar dispoziţia privind neacordarea sprijinului financiar conform modelului prevãzut în anexa nr. 2b.
ART. 6
(1) Pe baza dispoziţiei prevãzute la art. 5 alin. (1), serviciul public comunitar local de evidenţã a persoanelor întocmeşte o situaţie centralizatoare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3.
(2) Situaţia centralizatoare prevãzutã la alin. (1) se transmite direcţiei de muncã, solidaritate socialã şi familie judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii teritoriale, în prima zi a sãptãmânii urmãtoare pentru sãptãmâna precedentã.
(3) Pe baza situaţiei centralizatoare prevãzute la alin. (1), în termen de 2 zile de la primirea acesteia, direcţia teritorialã întocmeşte un borderou cu situaţiile centralizatoare, la nivelul judeţului, pe baza cãruia solicitã Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei necesarul de credite bugetare în vederea plãţii sprijinului financiar şi a cheltuielilor de transmitere a dreptului.
(4) Sumele primite de la Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei pentru acordarea sprijinului financiar sunt transferate de direcţiile teritoriale într-un cont deschis cu aceastã destinaţie la trezoreria statului, din care primarii vor dispune plata dreptului.
(5) Situaţia centralizatoare prevãzutã la alin. (1) constituie document justificativ de platã şi se redacteazã în sistem electronic, fãrã modificãri manuale sau alte vicii de formã sau de fond.
ART. 7
(1) Cuantumul sprijinului financiar reprezintã echivalentul în lei a 200 euro şi se acordã o singurã datã.
(2) Sprijinul financiar se acordã în lei şi se calculeazã la cursul de schimb valutar al Bãncii Naţionale a României din ziua lucrãtoare precedentã emiterii dispoziţiei primarului.
ART. 8
Fondurile necesare pentru plata sprijinului financiar şi pentru plata cheltuielilor cu transmiterea dreptului, se suportã din transferurile de la bugetul de stat cãtre bugetele locale prevãzute cu aceastã destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei.
ART. 9
(1) Plata sprijinului financiar se efectueazã de cãtre primar şi se realizeazã prin casierie, la domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa titularului prin mandat poştal sau în cont curent personal ori prin cont de card deschis la o unitate bancarã, în termen de 30 de zile de la data emiterii dispoziţiei scrise a primarului.
(2) Fondurile necesare achitãrii cheltuielilor de transmitere pentru plata sprijinului financiar se suportã din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei din aceleaşi fonduri din care se suportã plata drepturilor.
ART. 10
(1) In aplicarea prevederilor <>art. 10 alin. (2) din Legea nr. 396/2006 , primarii au obligaţia sã comunice direcţiilor teritoriale semestrial, pânã la data de 20 a lunii urmãtoare expirãrii semestrului, date privind numãrul familiilor care au beneficiat de sprijinul financiar, vârsta şi cetãţenia soţilor, precum şi sumele plãtite cu acest titlu, conform modelului prevãzut în anexa nr. 4.
(2) Transmiterea datelor statistice prevãzute la alin. (1), precum şi a oricãror comunicãri operative între primari şi direcţiile teritoriale, se fac şi prin intermediul poştei electronice. În acest sens, primarii, precum şi direcţiile teritoriale, au obligaţia reciprocã de a-şi face cunoscute adresele de poştã electronicã prin intermediul cãrora pot face comunicãrile respective. În conţinutul datelor statistice transmise, precum şi în cel al oricãror alte adrese ce privesc activitatea specificã <>Legii nr. 396/2006 , primarii au obligaţia inserãrii adreselor de poştã electronicã pe care le utilizeazã.
(3) Pânã la data de 25 a lunii urmãtoare expirãrii semestrului, direcţiile teritoriale transmit Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei Raportul statistic semestrial privind aplicarea prevederilor <>Legii nr. 396/2006 la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti.
ART. 11
Anexele nr. 1, 2a, 2b, 3 şi 4 fac parte integrantã din prezentul ordin.


ANEXA 1
-------
la Instrucţiuni
---------------CERTIFICARE PRIMAR
(L.S.)


CERERE
şi
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
pentru acordarea sprijinului
financiar la constituirea familiei


Domnului primar al municipiului/orasului/comunei/sectorului
...........................................................


I. SUBSEMNATA(UL),

Numele şi prenumele [][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

Cod numeric personal* [][][][][][][][][][][][][]

Adresa: Str. [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

Nr. [][][][] Bl. [][][][][][][][] Sc. [][] Ap. [][][] Sector []

Mun./oraş [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

Com./sat [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

Judetul [][][][][][][][][][][][][][]


Telefon [][][][][][][][][][] Fax [][][][][][][][][][]

E-mail ..............

Actul de identitate*1) [][][] Seria [][][] Nr. [][][][][][][][][]

Eliberat de secţia de poliţie [][][][][][]][]-[][][][][][][][][]

Cetãţenia [][][][][][][][][][][][][] Vârstã [][]

Certificat de cãsãtorie [][][][][][][][] Seria [][][][] Nr. [][][][]

Act de cãsãtorie [][][][][][][][][] Nr. [][][][][][][]

din [][][][][][][][]

Paşaport*2) Seria [][][] Nr. [][][][][][][][][][][][][]Vã rog sã-mi aprobaţi acordarea, sprijinului financiar la
constituirea familiei.

Doresc sã primesc acest drept*2):

- prin casierie
(stat de platã) []
- la domiciliu/reşedinţa
prin mandat poştal []
- în cont personal [] nr. [][][][][][][][][][][][][][][]
deschis la Banca ..............................................
- in cont de card [] nr. [][][][][][][][][][][][][][][]
deschis la Banca ..............................................


*) În situaţia cetãţeanului strãin se va completa în mod corespunzãtor.
*1) În cazul cetãţenilor români se va specifica tipul de act
de identitate:
- B.I. - buletin de identitate
- C.I. - carte de identitate
- C.I.P. - carte de identitate provizorie
Pentru cetãţenii strãini sau apatrizi:
- P.S.T. - permis de şedere temporarã
- P.S.P. - permis de şedere permanentã
- D.I. - document de identitate
*2) Se va marca cu "X" casuţa corespunzãtoare.II. DECLAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE urmãtoarele:

CERTIFICARE FUNCŢIONAR,
(L.S.)

A. Cãsãtoria a fost încheiatã cu respectarea prevederilor
legale în vigoare.
B. Sunt la prima cãsãtorie []
Nu sunt la prima cãsãtorie []

C. Declar cã mã oblig sã comunic în scris primãriei orice modificare
a stãrii mele civile intervenitã pânã la plata sprijinului financiar,
respectiv desfacerea, desfiinţarea sau încetarea cãsãtoriei, care poate
conduce la încetarea dreptului.

Declar pe proprie rãspundere cã datele şi informaţiile prezentate
corespund realitãţii, sub sancţiunea prevãzutã de legea penalã.


Data Semnãtura solicitantului
..... ..........................
III. DECLARAŢIE A CELUILALT SOŢ:

CERTIFICARE FUNCŢIONAR
(L.S.)

I. Subsemnata (ul),

Numele şi prenumele [][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

Cod numeric personal* [][][][][][][][][][][][][]


Actul de identitate*1) [][][] Seria [][][] Nr. [][][][][][][][][]

Eliberat de secţia de poliţie [][][][][][]][]-[][][][][][][][][]

Cetãţenia [][][][][][][][][][][][][] Vârstã [][]A. Sunt la prima cãsãtorie []
Nu sunt la prima cãsãtorie []

B. Declar cã mã oblig sã comunic în scris primãriei orice modificare
a stãrii mele civile intervenitã pânã la plata sprijinului financiar,
respectiv desfacerea, desfiinţarea sau încetarea cãsãtoriei, care poate
conduce la încetarea dreptului.
Declar pe proprie rãspundere cã datele şi informaţiile prezentate
corespund realitãţii, sub sancţiunea prevãzutã de legea penalã.

Data Semnãtura
..... ............

----------
*) În situaţia cetãţeanului strãin se va completa în mod corespunzãtor.
*1) În cazul cetãţenilor români se va specifica tipul de act
de identitate:
- B.I. - buletin de identitate
- C.I. - carte de identitate
- C.I.P. - carte de identitate provizorie
Pentru cetãţenii strãini sau apatrizi:
- P.S.T. - permis de şedere temporarã
- P.S.P. - permis de şedere permanentã
- D.I. - document de identitate
ANEXA 2a
---------
la Instrucţiuni
---------------
ROMÂNIA

Judeţ / Mun. Bucureşti ..............
(cod, denumire)

Primar comunã/oraş/municipiu/sector mun. Buc ...............
(cod, denumire)


DISPOZIŢIE
nr. ......./......

pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei


Primarul unitãţii administrativ teritoriale/sectorului mun.
Bucureşti ...... având în vedere:
- prevederile <>art. 71 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- prevederile <>Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar
la constituirea familiei,
- cererea şi declaraţia pe propria rãspundere pentru acordarea
sprijinului financiar la constituirea familiei înregistratã la nr. .....


DISPUNE


1. Acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei în cuantum
de ........ lei, calculat la cursul de schimb valutar al Bãncii Naţionale a
României din ziua lucrãtoare precedentã emiterii prezentei dispoziţii,
respectiv la data de ........, pentru familia dlui (d-nei) ..............,
cu domiciliul/reşedinţa în .......
2. Plata sprijinului financiar se efectueazã prin
.............................................................
(casierie, mandat poştal, cont curent personal, cont de card)
în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei dispoziţii.
3. Prezenta dispoziţie poate fi contestatã în termen de 30 de zile de
la comunicare la primarul unitãţii administrativ teritoriale/sectorului
municipiului Bucureşti.
4. In cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei,
dispoziţia poate fi atacatã la Tribunalul .........................,
potrivit prevederilor <>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 .PRIMAR,
........
ANEXA 2b
---------
la Instrucţiuni
---------------
ROMÂNIA

Judeţ / Mun. Bucureşti ..............
(cod, denumire)

Primar comunã/oraş/municipiu/sector mun. Buc ...............
(cod, denumire)


DISPOZIŢIE
nr. ......./......

pentru neacordarea sprijinului financiar la constituirea familiei


Primarul unitãţii administrativ teritoriale/sectorului mun.
Bucureşti ...... având în vedere:
- prevederile <>art. 71 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- prevederile <>Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar
la constituirea familiei,
- cererea şi declaraţia pe propria rãspundere pentru acordarea
sprijinului financiar la constituirea familiei înregistratã la nr. .....


DISPUNE1. Neacordarea sprijinului financiar la constituirea familiei, pentru
familia dlui (d-nei) ............., cu domiciliul/reşedinţa în .............
2. Motivul neacordãrii sprijinului financiar îl constituie neîndeplinirea
condiţiilor prevãzute de <>Legea nr. 396/2006 la art. 1 şi art. 3 alin. (4),
şi anume:
a) unul dintre soţi nu se aflã la prima cãsãtorie şi, dupã caz, nu are
domiciliul sau reşedinţa în România; []
b) pânã la data plãţii sprijinului financiar a intervenit desfacerea,
desfiinţarea sau încetarea cãsãtoriei. []
3. Prezenta dispoziţie poate fi contestatã în termen de 30 de zile de
la comunicare la primarul unitãţii administrativ teritoriale/sectorului
municipiului Bucureşti.
4. În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei,
dispoziţia poate fi atacatã la Tribunalul .........., potrivit prevederilor
<>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 .


PRIMAR,
.......ANEXA 3
-------
la Instrucţiuni
---------------ROMÂNIA

Judeţ / Mun. Bucureşti .................
(cod, denumire)

Primar comunã/oraş/municipiu/sector mun. Bucureşti ................
(cod, denumire)SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
cuprinzând dispoziţiile emise în vederea
stabilirii dreptului la sprijinul financiar
pe perioada ........... anul ........


┌────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────┐
│NR. │TITULAR SPRIJIN│NUMAR DISPOZITIE│CUANTUM SPRIJIN│CHELTUIELI DE TRANSMI-│
│CRT.│ FINANCIAR │ A PRIMARULUI │FINANCIAR │TERE A DREPTURILOR │
│ │ │ │STABILIT DE ├───────────┬──────────┤
│ │ │ │PRIMAR │MANDAT │UNITATI │
│ │ │ │ - LEI - │POSTAL │BANCARE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│ 1. │ ... │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│ 2. │ ... │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│ 3. │ ... │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────┴──────────┘


PRIMAR,
.......
NOTĂ:
Se transmite în scris şi în format electronic.ANEXA 4
-------
la Instrucţiuni
---------------ROMÂNIA

Judeţ / Mun. Bucureşti .................
(cod, denumire)

Primar comunã/oraş/municipiu/sector mun. Bucureşti ................
(cod, denumire)
TABEL
cu date statistice privind aplicarea prevederilor
<>Legii nr. 396/2006 pe semestrul ...... anul ........


┌────┬────────┬───────────┬────────┬───────┬────────┬────────────────┬───────┐
│NR. │NUMAR │NUMAR TOTAL│CUPLURI │CUPLURI│CUPLURI │ VARSTA SOTILOR │TOTAL │
│CRT.│CERERI │FAMILII │CETATENI│MIXTE │CETATENI├───────┬────────┤SUME │
│ │INREGIS-│BENEFICIARE│ROMANI │ │STRAINI │ SOT │ SOTIE │PLATITE│
│ │TRATE │DE │ │ │ │ │ │- LEI -│
│ │ │SPRIJINUL │ │ │ │ │ │ │
│ │ │FINANCIAR │ │ │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼───────┴────────┼───────┤
│ 1. │ ... │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼───────┤
│ 2. │ ... │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┼───────┤
│ 3. │ ... │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴───────────┴────────┴───────┴────────┴────────────────┴───────┘PRIMAR,
.......
NOTĂ:
Se transmite în scris şi în format electronic.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Natalya
04 Iunie 2014
Emigrant, fii pe pace. Tu ai impresia ca actsee formatiuni politice EXISTA ? Tu ai impresia ca a auzit electoratul acela masiv de la tara, milioane de babe si mosnegi, de retardati someri si nesomeri, de oameni care sunt speriati pana si de umbra lor, tu crezi ca au auzit de PUNR, de FAS, ND, ARD si alte bazaconii de genul acesta ? Care intelectuali crezi tu ca au intrat in ce partide ? Punem pariu ca daca luam 1000 de bacauani la rand, daca gasim unul singur care stie unde este sediul miscarii astea Noua Dreapta, inseamna ca ne putrem considera norocosi ? Daca la PDL, ditamai partidoiul, bate vantul si nu mai au nici picior de voluntar, daca la PSD cam la fel este, doar aia cu interesul poarta fesul si in rest nimeni, atunci tu ai impresia ca li s-a sculat intelectualilor sa fie iarasi fraieriti de niste securisti deghizati, pusi de basescu sa deruteze populatia ? iti spun eu clar ca nici PPDD nu avea candidati la alegeri, daca nu scotea scorul bun la locale, insa de data asta o s-o ia si PPDD in freza, mai vorbim peste o luna
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016