Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.533 din 27 noiembrie 2008 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrarii ariilor naturale protejate care necesita constituirea de structuri de administrare si a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesita constituirea de structuri de administrare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.533 din 27 noiembrie 2008  privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrarii ariilor naturale protejate care necesita constituirea de structuri de administrare si a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesita constituirea de structuri de administrare    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.533 din 27 noiembrie 2008 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrarii ariilor naturale protejate care necesita constituirea de structuri de administrare si a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesita constituirea de structuri de administrare

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008

În temeiul prevederilor <>art. 18 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice şi al <>art. 5 alin. (7) din Hotãrârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltãrii Durabile, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Metodologia de atribuire a administrãrii ariilor naturale protejate care necesitã constituirea de structuri de administrare, prevãzutã în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobã Metodologia de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesitã constituirea de structuri de administrare, prevãzutã în anexa nr. 2.
ART. 3
În termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, contractele de administrare şi convenţiile de custodie încheiate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se modificã sau înceteazã, dupã caz.
ART. 4
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã <>Ordinul ministrului mediului şi gospodãririi apelor nr. 494/2005 privind aprobarea procedurilor de încredinţare a administrãrii şi de atribuire în custodie a ariilor naturale protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 9 iunie 2005.
ART. 5
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile,
Silviu Stoica,
secretar de stat

Bucureşti, 27 noiembrie 2008.
Nr. 1.533.


ANEXA 1

METODOLOGIA
de atribuire a administrãrii ariilor naturale protejate care
necesitã constituirea de structuri de administrare

ART. 1
(1) Atribuirea administrãrii ariilor naturale protejate care necesitã constituirea de structuri de administrare se face de cãtre Agenţia Naţionalã pentru Arii Naturale Protejate (ANAP), denumitã în continuare autoritatea responsabilã, pe bazã de contract de administrare.
(2) Lista siturilor Natura 2000 care necesitã structuri proprii de administrare se stabileşte prin ordin al conducãtorului autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea autoritãţii responsabile, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, şi poate fi revizuitã periodic, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(3) Pânã la realizarea listei cu siturile Natura 2000 care necesitã structuri proprii de administrare, autoritatea responsabilã poate atribui în administrare siturile pentru care existã solicitanţi ce îndeplinesc criteriile de atribuire, respectând procedura din prezenta metodologie.
(4) În cazul ariilor naturale protejate care nu necesitã structuri proprii de administrare şi care se suprapun total sau parţial în perimetrele ariilor naturale protejate care necesitã structuri proprii de administrare, administrarea se asigurã de structurile de administrare ale acestora.
(5) În cazul rezervaţiilor ştiinţifice, rezervaţiilor naturale, monumentelor naturii, siturilor de importanţã comunitarã, ariilor speciale de conservare, ariilor de protecţie specialã avifaunisticã şi ale celorlalte bunuri ale patrimoniului natural supuse unui regim special de protecţie, care sunt cuprinse total sau parţial în perimetrele rezervaţiilor biosferei, ale parcurilor naţionale şi ale parcurilor naturale, administrarea se asigurã de structurile de administrare ale acestora din urmã.
ART. 2
(1) În vederea încheierii contractelor de administrare pentru una sau mai multe arii naturale protejate care necesitã structuri de administrare proprii, autoritatea responsabilã organizeazã, ori de câte ori este cazul, sesiuni de atribuire.
(2) Prima sesiune de atribuire se organizeazã în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin.
(3) Dacã pentru o arie naturalã protejatã nu se înregistreazã solicitãri scrise sau dacã în urma evaluãrii nu existã oferte câştigãtoare, în urma derulãrii a 3 sesiuni consecutive, administrarea acestor categorii de arii naturale protejate revine autoritãţii responsabile, potrivit legislaţiei în vigoare.
ART. 3
(1) În vederea atribuirii administrãrii uneia sau mai multor arii naturale protejate persoanele juridice interesate şi eligibile depun la sediul autoritãţii responsabile dosarul de candidaturã prevãzut la art. 4 alin. (2).
(2) Autoritatea responsabilã încheie contractele de administrare pe baza unei evaluãri fãcute de Comisia de evaluare constituitã conform prevederilor art. 6.
ART. 4
(1) Etapele procedurii de atribuire în administrare sunt:
a) afişarea la sediul autoritãţii responsabile şi pe pagina proprie de internet a listei ariilor naturale protejate care fac obiectul prezentei metodologii şi stabilirea termenului-limitã de depunere a dosarului de candidaturã;
b) depunerea dosarului de candidaturã la sediul autoritãţii responsabile şi evaluarea acestuia;
c) întocmirea raportului de evaluare de cãtre Comisia de evaluare;
d) aprobarea raportului de evaluare de cãtre conducãtorul autoritãţii responsabile;
e) semnarea contractului de administrare.
(2) Dosarul de candidaturã trebuie sã conţinã în mod obligatoriu urmãtoarele documente:
a) cerere scrisã;
b) statutul, actul de înfiinţare, actul constitutiv sau hotãrârea judecãtoreascã de constituire, dupã caz, cazierul fiscal, prezentarea detaliatã a obiectului de activitate, declaraţie autenticã pe propria rãspundere a reprezentantului persoanei juridice, din care sã reiasã cã nu se aflã în procedurã de insolvenţã, faliment sau orice formã de reorganizare judiciarã, declaraţie autenticã pe propria rãspundere a reprezentantului persoanei juridice, din care sã rezulte cã nu a fost condamnatã definitiv de o instanţã de judecatã pentru sãvârşirea de infracţiuni sau contravenţii prevãzute de legislaţia privind protecţia mediului, curriculum vitae al personalului implicat în exercitarea administrãrii;
c) descrierea capacitãţilor tehnice existente destinate administrãrii ariei naturale protejate (sediu, terenuri, minimum un autovehicul, biroticã, mobilier, utilaje şi unelte etc.);
d) o propunere de plan de acţiune pentru exercitarea administrãrii ariei naturale protejate;
e) angajamentul privind bugetul care se alocã anual, destinat exclusiv funcţionãrii structurii de administrare, cu defalcarea cuantumurilor alocate pe categorii de cheltuieli;
f) regulamentul de organizare şi funcţionare a structurii de administrare.
(3) Planul de acţiune prevãzut la alin. (2) lit. d) trebuie sã cuprindã urmãtoarele:
a) descrierea situaţiei actuale a ariei naturale protejate şi a eventualelor probleme identificate;
b) acţiunile care se propun pentru realizarea protecţiei efective (delimitare, marcaje, panouri, bariere, zone de campare, amenajãri, patrulãri, activitãţi educaţionale, propuneri pentru mediatizare, implicare a comunitãţii locale şi a altor persoane interesate etc.);
c) parteneri actuali şi potenţiali, consultanţi şi colaboratori de specialitate;
d) formele de vizitare practicate şi mãsurile preconizate pentru evitarea impactului negativ asupra ariei naturale protejate;
e) organizarea ştiinţificã a activitãţii: modalitatea de inventariere şi monitorizare a florei, faunei şi habitatelor naturale, modul de realizare a cartãrii habitatelor şi distribuţiei speciilor, inclusiv a celor de interes comunitar;
f) alte tipuri de activitãţi sau mãsuri propuse.
ART. 5
(1) Persoana juridicã este eligibilã dacã îndeplineşte urmãtoarele condiţii:
a) are capacitate tehnicã, care se apreciazã în funcţie de dotãrile pe care le deţine pentru buna administrare a ariei naturale protejate;
b) are capacitate ştiinţificã, care se apreciazã în funcţie de studiile, pregãtirea şi calificarea personalului implicat în administrarea ariei naturale protejate şi baza materialã din dotare pentru a realiza studii şi cercetãri privind resursele naturale, monitorizarea şi managementul durabil al acestora şi conservarea diversitãţii biologice;
c) are capacitate financiarã, care se apreciazã în funcţie de posibilitatea de asigurare a resurselor financiare necesare dotãrii, cheltuielilor operaţionale, acoperirii salariilor şi activitãţilor specifice de administrare a ariei naturale protejate. (2) În scopul dovedirii capacitãţii tehnice, ştiinţifice şi financiare, solicitanţii pot depune, pe lângã documentele şi informaţiile prevãzute la art. 4 alin. (2), orice alte documente şi informaţii relevante.
ART. 6
(1) Comisia de evaluare este alcãtuitã din:
a) un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate;
b) un reprezentant al Ministerului Mediului şi Dezvoltãrii Durabile;
c) un reprezentant al Gãrzii Naţionale de Mediu;
d) un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;
e) un reprezentant al Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii a Academiei Române;
f) un reprezentant al ONG-urilor cu preocupãri în domeniul ariilor protejate, desemnat de acestea printr-o procedurã transparentã;
g) un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale.
(2) Componenţa nominalã a Comisiei de evaluare se aprobã prin decizie a conducãtorului autoritãţii responsabile.
(3) Comisia de evaluare se considerã legal întrunitã în prezenţa a cel puţin 5 membri.
ART. 7
(1) Comisia de evaluare verificã dacã dosarele de candidaturã conţin toate documentele şi informaţiile prevãzute la art. 4 alin. (2) şi poate solicita, dacã este cazul, completarea acestora, stabilind termenul-limitã de depunere a documentaţiei complete.
(2) Dosarele de candidaturã care nu se completeazã conform solicitãrilor Comisiei de evaluare, în termenul stabilit, se resping.
(3) Comisia de evaluare evalueazã dosarele de candidaturã pe baza fişei de punctaj prevãzute în anexa nr. 1.2, care face parte integrantã din prezenta metodologie, şi întocmeşte raportul de evaluare în termen de 30 de zile calendaristice de la data-limitã de depunere a dosarelor.
(4) Autoritatea responsabilã afişeazã la sediul şi pe pagina proprie de internet rezultatul evaluãrii în termen de 5 zile lucrãtoare de la aprobarea raportului de evaluare.
ART. 8
(1) Eventualele contestaţii se depun în termen de 48 de ore din momentul afişãrii rezultatului evaluãrii.
(2) Contestaţiile se soluţioneazã de cãtre Comisia de contestaţii, alcãtuitã din:
a) un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate;
b) un reprezentant al Ministerului Mediului şi Dezvoltãrii Durabile;
c) un reprezentant al Gãrzii Naţionale de Mediu;
d) un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;
e) un reprezentant al Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii a Academiei Române;
f) un reprezentant al ONG-urilor cu preocupãri în domeniul ariilor protejate, desemnat de acestea printr-o procedurã transparentã;
g) un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, alţii decât cei care fac parte din Comisia de evaluare.
(3) Componenţa nominalã a Comisiei de contestaţii se aprobã prin decizie a conducãtorului autoritãţii responsabile.
(4) Comisia de contestaţii se considerã legal întrunitã în prezenţa a cel puţin 5 membri.
(5) Comisia de contestaţii soluţioneazã contestaţiile şi întocmeşte raportul final de evaluare în termen de 10 zile lucrãtoare de la data primirii acestora.
(6) Autoritatea responsabilã afişeazã la sediul şi pe pagina proprie de internet rezultatul contestaţiilor în termen de 5 zile lucrãtoare de la aprobarea raportului final de evaluare.
(7) Comisia de contestaţii înainteazã raportul de evaluare cãtre autoritatea responsabilã în vederea încheierii contractului de administrare.
ART. 9
(1) Contractul de administrare se încheie în termen de 10 zile lucrãtoare de la data afişãrii rezultatului evaluãrii, respectiv de la data afişãrii rezultatului eventualelor contestaţii.
(2) Încheierea contractului de administrare se face conform modelului prevãzut în anexa nr. 1.1, care face parte integrantã din prezenta metodologie.


ANEXA 1.1
la metodologie

CONTRACT DE ADMINISTRARE
a ariilor naturale protejate care necesitã constituirea
de structuri de administrare

- model -

ART. 1
Pãrţile contractante
Agenţia Naţionalã pentru Arii Naturale Protejate, în calitate de autoritate responsabilã, cu sediul în ..............................., reprezentatã prin domnul/doamna ....................................., în calitate de ............................., şi .......(denumirea persoanei juridice cãreia i se încredinţeazã administrarea ariei naturale protejate)......, cu sediul în ............................................, reprezentatã prin ............................., în calitate de .................................., consimt la încheierea prezentului contract.
ART. 2
Obiectul contractului
Obiectul prezentului contract îl constituie atribuirea administrãrii ...............(denumirea ariei naturale protejate)......
ART. 3
Obligaţiile şi drepturile pãrţilor contractante
3.1. Obligaţiile pãrţilor contractante ........(denumirea persoanei juridice cãreia i s-a încredinţat administrarea ariei naturale protejate).......... are obligaţia:
a) sã administreze aria naturalã protejatã în baza prezentului contract şi în acord cu prevederile legale în vigoare, cu planul de management şi cu regulamentul ariei naturale protejate;
b) sã transfere la încetarea prezentului contract, din patrimoniul sãu în patrimoniul ANAP, în baza unui protocol de predare-primire, activele fixe, corporale şi necorporale, bunuri de natura obiectelor de inventar care au fost procurate şi/sau realizate din fonduri publice, finanţãri şi/sau cofinanţãri în cadrul diferitelor proiecte naţionale/internaţionale, în scopul administrãrii ariei naturale protejate;
c) sã asigure un buget care sã permitã buna administrare a ariei naturale protejate, inclusiv a funcţionãrii consiliului ştiinţific şi a consiliului consultativ de administrare, conform structurii bugetare prevãzute în anexa la prezentul contract;
d) sã pãstreze destinaţia oricãrei construcţii, dotãri ori amenajãri ce se realizeazã şi/sau se utilizeazã în scopul bunei administrãri a ariei naturale protejate de cãtre structura de administrare;
e) sã doteze personalul cu uniforme specifice şi echipament adecvat activitãţii de teren;
f) sã asigure instruirea necesarã a personalului;
g) sã prezinte autoritãţii responsabile un raport anual privind starea ariei naturale protejate, modul de gestionare a eventualelor probleme apãrute şi acţiunile întreprinse în baza planului de management şi situaţia realizãrii obligaţiilor asumate;
h) sã formuleze propuneri privind componenţa nominalã şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale consiliului ştiinţific şi sã le înainteze Academiei Române şi ANAP, în termen de 4 luni de la încheierea prezentului contract;
i) sã formuleze propuneri privind componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale consiliului consultativ de administrare şi sã le înainteze ANAP, în termen de 4 luni de la încheierea prezentului contract;
j) sã realizeze şi sã transmitã spre avizare la ANAP planul de management al ariei naturale protejate, în acord cu reglementãrile în vigoare, în mod transparent şi participativ, prin consultarea şi implicarea factorilor interesaţi, în termen de 2 ani de la încheierea prezentului contract;
k) sã întocmeascã şi sã transmitã spre avizare la ANAP regulamentul ariei naturale protejate, care conţine regulile ce vor trebui respectate pe teritoriul acesteia, în termen de 9 luni de la încheierea prezentului contract, în acord cu prevederile legislaţiei în vigoare;
l) pentru siturile Natura 2000 care necesitã structuri de administrare se vor elabora în termen de 9 luni regulamentele ce vor conţine setul de mãsuri minime de conservare, care se vor transmite spre avizare la autoritatea responsabilã. Pentru astfel de situri se recomandã elaborarea planurilor de management, în termen de 2 ani de la încheierea prezentului contract;
m) sã sprijine dezvoltarea durabilã a întregii zone prin mãsuri ce contribuie la conservarea patrimoniului natural încredinţat (de exemplu, agricultura tradiţionalã, ecoturismul etc.);
n) sã promoveze acţiuni de conştientizare şi informare a populaţiei locale cu privire la necesitatea protecţiei naturii şi la rolul ariilor naturale protejate;
o) sã contribuie la monitorizarea speciilor şi habitatelor de interes naţional şi comunitar, precum şi la cartarea habitatelor şi distribuţia speciilor;
p) sã aplice mãsuri minime de conservare pentru specii şi habitate de interes comunitar, în cazul în care aria naturalã protejatã se suprapune parţial sau total peste un sit Natura 2000;
q) sã furnizeze prompt informaţii la solicitarea autoritãţii responsabile şi sã înştiinţeze direct şi operativ despre producerea oricãrui eveniment ce a adus sau poate aduce prejudicii capitalului natural încredinţat spre administrare;
r) sã furnizeze informaţii pentru actualizarea periodicã a bazelor de date ale autoritãţii responsabile, în vederea îmbunãtãţirii sistemului-suport de asistare a deciziilor în domeniul ariilor naturale protejate şi de raportare la instituţiile naţionale şi internaţionale;
s) sã solicite avizul autoritãţii responsabile pentru uniforma şi însemnele specifice pe care doreşte sã le foloseascã în cazul în care nu le preia pe cele care vor fi stabilite la nivel naţional;
.......(alte obligaţii specifice pentru solicitant şi/sau consimţite de ambele pãrţi)........
3.2. Autoritatea responsabilã are obligaţia:
a) sã controleze cel puţin o datã pe an şi ori de câte ori este nevoie, inclusiv prin deplasãri în teren, modul de respectare a obligaţiilor asumate de administrator conform prezentului contract, modul de implementare a obiectivelor planului de management, respectarea regulamentului ariei naturale protejate şi prevederile actelor normative în vigoare şi sã aducã la cunoştinţa consiliului ştiinţific rezultatele controlului;
b) sã susţinã proiectele iniţiate de structura de administrare;
c) sã susţinã, în limita bugetului de stat alocat, realizarea activitãţilor cuprinse în planurile de management, în baza proiectelor aprobate;
d) sã analizeze rapoartele întocmite de structura de administrare, modul în care se respectã condiţiile şi clauzele prezentului contract şi sã propunã mãsuri în consecinţã;
........(alte obligaţii specifice pentru aria naturalã protejatã şi/sau pentru solicitant şi/sau consimţite de ambele pãrţi)..........
3.3. Drepturile pãrţilor contractante
.......(denumirea persoanei juridice cãreia i s-a încredinţat administrarea ariei naturale protejate)....... are dreptul:
a) sã asigure protecţia şi promovarea imaginii ariei naturale protejate prin înregistrarea unei mãrci proprii a acesteia şi sã urmãreascã respectarea regimului juridic, aplicabil mãrcii;
b) sã transmitã drepturile cu privire la marcã, prin cesiune sau prin licenţã, oricând în cursul duratei de protecţie a mãrcii;
c) sã stabileascã uniforma şi însemnele specifice pentru structura de administrare, în vederea promovãrii imaginii;
d) sã stabileascã tarife pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrãri a ariei naturale protejate, potrivit planului de management şi regulamentului;
e) sã reprezinte aria naturalã protejatã în cadrul întâlnirilor la nivel internaţional şi naţional;
f) sã facã parte, în calitate de membru cu drepturi depline, din reţele sau organizaţii internaţionale şi naţionale de profil (de exemplu, Europarc, IUCN etc.);
g) sã prezinte în mass-media întâlniri, conferinţe etc. aria naturalã protejatã, activitatea proprie şi orice eveniment sau problemã care are legãturã cu aria naturalã protejatã;
h) sã solicite sprijinul ANAP, inclusiv în vederea atragerii de fonduri pentru aria naturalã protejatã;
i) sã solicite sprijinul consiliului ştiinţific şi al consiliului consultativ de administrare în toate problemele ce vizeazã aria naturalã protejatã, prin realizarea a cel puţin douã întâlniri anuale cu aceste structuri;
j) sã realizeze şi sã implementeze proiecte ce vizeazã aria naturalã protejatã;
k) sã încheie convenţii de custodie cu terţe persoane juridice sau fizice specializate în managementul unor habitate specifice cu privire la unele pãrţi din aria naturalã protejatã, de exemplu, peşteri, puncte fosilifere etc., în baza unei proceduri similare atribuirii în custodie şi în baza unui act similar modelului de convenţie de custodie;
l) sã angreneze voluntari în acţiuni ce vizeazã aria naturalã protejatã;
m) sã contracteze sau sã participe la contracte ce vizeazã aria naturalã protejatã, de exemplu: prestãri de servicii, angajare de sezonieri, investiţii, ghizi, consultanţã etc.;
.......(alte drepturi specifice pentru aria naturalã protejatã şi/sau consimţite de ambele pãrţi)........
ART. 4
Durata contractului
4.1. Prezentul contract se deruleazã pe o perioadã de 10 ani.
4.2. Prezentul contract poate fi prelungit pe o perioadã determinatã, prin acordul de voinţã al pãrţilor.
ART. 5
Modificarea contractului
Pe perioada de valabilitate, prevederile prezentului contract pot fi modificate, cu acordul pãrţilor, prin act adiţional, la iniţiativa uneia dintre pãrţile semnatare, numai în scopul asigurãrii unei protecţii sporite a ariei naturale protejate.
ART. 6
Încetarea contractului
Prezentul contract înceteazã în urmãtoarele situaţii:
a) la expirarea perioadei de valabilitate;
b) dacã persoana juridicã se aflã în procedurã de insolvenţã, faliment sau orice formã de reorganizare judiciarã conform <>Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificãrile ulterioare;
c) prin reziliere de drept, fãrã intervenţia instanţei de judecatã, în cazul nerespectãrii obligaţiilor ce revin pãrţilor semnatare conform prevederilor prezentului contract sau al nerespectãrii prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, dacã în termen de 60 de zile de la notificare nu a fost remediatã situaţia;
d) în cazuri de forţã majorã care îl pun în imposibilitate pe administrator sã îşi mai exercite atribuţiile în condiţiile prevãzute iniţial în prezentul contract;
e) în cazul în care prin modificarea legislaţiei specifice se va impune o altã modalitate de administrare;
f) prin acordul pãrţilor, consemnat în scris.

Încheiat astãzi, ........(data)............., în 4 exemplare originale, câte douã pentru fiecare parte.

Din partea ANAP,
....................................................................

Din partea persoanei juridice cãreia i s-a încredinţat administrarea,
...................................................................
(denumirea ariei naturale protejate)
......................................
(denumirea persoanei juridice solicitante)
........................................
(funcţia şi numele reprezentantului legal)


ANEXA 1.2
la metodologie

FIŞĂ DE PUNCTAJ


┌──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐
│ Criterii │Punctajul│Punctajul│
│ │ acordat │ maxim │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ I. Capacitate tehnicã │ │ │
│ 1. Dotãri: sediu, terenuri, minimum un autovehicul, │ │ 35 p. │
│ biroticã, mobilier, utilaje şi unelte etc. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ II. Capacitate ştiinţificã │ │ │
│ 1. Studiile personalului implicat │ │ │
│ 2. Calificarea personalului implicat │ │ 35 p. │
│ 3. Experienţa în domeniul conservãrii biodiversitãţii │ │ │
│ 4. Baza materialã necesarã pentru a realiza studii şi │ │ │
│ cercetãri privind resursele naturale, monitorizarea şi │ │ │
│ managementul durabil al acestora şi conservarea │ │ │
│ diversitãţii biologice │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ III. Capacitate financiarã │ │ │
│ 1. Resurse financiare necesare acoperirii cheltuielilor │ │ │
│ operaţionale │ │ │
│ 2. Resurse financiare necesare acoperirii activitãţilor │ │ │
│ specifice de management │ │ 30 p. │
│ 3. Resurse financiare necesare acoperirii salariilor │ │ │
│ 4. Planificarea bugetului anual destinat exclusiv │ │ │
│ funcţionãrii structurii de administrare │ │ │
│ 5. Propuneri de proiecte pentru atragerea de fonduri │ │ │
│ pentru aria naturalã protejatã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ IV. Planul de acţiune pentru exercitarea administrãrii │ │ │
│ ariei naturale protejate │ │ │
│ 1. Descrierea situaţiei actuale a ariei naturale │ │ │
│ protejate şi a eventualelor probleme identificate │ │ │
│ 2. Acţiunile care se propun pentru realizarea protecţiei │ │ │
│ efective (delimitare, marcaje, panouri, bariere, zone de │ │ │
│ campare, amenajãri, patrulãri, activitãţi de prevenire şi│ │ │
│ educaţionale, propuneri pentru mediatizare, implicare a │ │ 50 p. │
│ comunitãţii locale şi a altor persoane interesate etc.) │ │ │
│ 3. Parteneri actuali şi potenţiali, consultanţi şi │ │ │
│ colaboratori de specialitate │ │ │
│ 4. Formele de vizitare practicate şi mãsurile preconizate│ │ │
│ pentru evitarea impactului negativ asupra ariei naturale │ │ │
│ protejate │ │ │
│ 5. Organizarea ştiinţificã a activitãţii: modalitatea de │ │ │
│ inventariere şi monitorizare a florei, faunei şi │ │ │
│ habitatelor naturale, modul de realizare a cartãrii │ │ │
│ habitatelor şi distribuţiei speciilor, inclusiv cele de │ │ │
│ interes comunitar │ │ │
│ 6. Alte tipuri de activitãţi sau mãsuri propuse │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ Total punctaj acordat │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ Punctaj maxim │ │ 150 p. │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘Punctajul minim este de 80 de puncte.


ANEXA 2

METODOLOGIA
de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate
care nu necesitã constituirea de structuri de administrare

ART. 1
(1) Atribuirea custodiei ariilor naturale protejate care nu necesitã constituirea de structuri de administrare se face de cãtre Agenţia Naţionalã pentru Arii Naturale Protejate (ANAP), denumitã în continuare autoritatea responsabilã, pe bazã de convenţie de custodie.
(2) Pânã la realizarea listei cu siturile Natura 2000 care necesitã structuri proprii de administrare, autoritatea responsabilã poate atribui în custodie siturile pentru care existã solicitanţi ce îndeplinesc criteriile de atribuire, respectând procedurile din prezenta metodologie.
(3) Dupã stabilirea listei prevãzute la alin. (2), atribuirea în custodie a siturilor Natura 2000 care nu necesitã structuri de administrare se va realiza conform prezentei metodologii.
(4) În cazul în care o arie naturalã protejatã care nu necesitã structurã proprie de administrare se suprapune total sau parţial cu un sit Natura 2000 care nu necesitã structurã proprie de administrare, custodia se asigurã de cãtre un singur custode pentru ambele arii naturale protejate.
(5) Convenţiile de custodie încheiate anterior pentru ariile naturale protejate prevãzute la alin. (4) înceteazã de drept în momentul semnãrii noii convenţii de custodie.
ART. 2
(1) În vederea încheierii convenţiilor de custodie pentru una sau mai multe arii naturale protejate care nu necesitã structuri proprii de administrare, autoritatea responsabilã organizeazã 4 sesiuni trimestriale de atribuire.
(2) Sesiunea de atribuire se organizeazã în a doua sãptãmânã a primei luni din fiecare trimestru.
(3) Dacã pentru o arie naturalã protejatã nu se înregistreazã solicitãri scrise sau dacã în urma evaluãrii nu existã oferte câştigãtoare, în urma derulãrii a 3 sesiuni consecutive, administrarea acestor categorii de arii naturale protejate revine ANAP, potrivit legislaţiei în vigoare.
ART. 3
(1) În vederea atribuirii custodiei uneia sau mai multor arii naturale protejate, persoanele fizice şi juridice interesate şi eligibile depun la sediul autoritãţii responsabile dosarul de candidaturã prevãzut la art. 4 alin. (2).
(2) În cazul în care o autoritate competentã pentru protecţia mediului solicitã atribuirea în custodie a unei arii naturale protejate, aceasta urmeazã procedura din prezenta metodologie şi depune dosarul de candidaturã la autoritatea responsabilã.
(3) Autoritatea responsabilã încheie convenţiile de custodie pe baza unei evaluãri fãcute de Comisia de evaluare constituitã conform prevederilor art. 6.
ART. 4
(1) Etapele procedurii de atribuire în custodie sunt:
a) afişarea la sediul autoritãţii responsabile şi pe pagina proprie de internet a listei ariilor naturale protejate care fac obiectul prezentei metodologii şi stabilirea termenului-limitã de depunere a dosarelor de candidaturã;
b) depunerea dosarului de candidaturã la sediul autoritãţii responsabile şi evaluarea acestuia;
c) întocmirea raportului de evaluare de cãtre Comisia de evaluare;
d) aprobarea raportului de evaluare de cãtre conducãtorul autoritãţii responsabile;
e) semnarea convenţiei de custodie.
(2) Dosarul de candidaturã trebuie sã conţinã în mod obligatoriu urmãtoarele documente:
a) cerere scrisã;
b) copie de pe actul de identitate, cazierul fiscal şi judiciar, în original, curriculum vitae, diplome de studii, specializãri, atestate în copie legalizatã, documente care sã ateste posibilitãţile de asigurare a resurselor financiare pentru realizarea în bune condiţii a obiectivelor din convenţia de custodie etc., în cazul persoanelor fizice;
c) statutul, actul de înfiinţare, actul constitutiv sau hotãrârea judecãtoreascã de constituire, dupã caz, cazierul fiscal, prezentarea detaliatã a obiectului de activitate, declaraţie autenticã pe propria rãspundere a reprezentantului persoanei juridice, din care sã rezulte cã nu se aflã în procedurã de insolvenţã, faliment sau orice altã formã de reorganizare judiciarã, declaraţie autenticã pe propria rãspundere a reprezentantului persoanei juridice, din care sã rezulte cã nu a fost condamnatã definitiv de o instanţã de judecatã pentru sãvârşirea de infracţiuni sau contravenţii prevãzute de legislaţia privind protecţia mediului, documente care sã ateste posibilitãţile de asigurare a resurselor financiare pentru realizarea în bune condiţii a obiectivelor din convenţia de custodie, curriculum vitae al personalului implicat în exercitarea custodiei, în cazul persoanelor juridice;
d) o propunere de plan de acţiune pentru exercitarea custodiei ariei naturale protejate;
e) minimum o recomandare pentru preluarea custodiei, care sã ateste competenţa, experienţa, seriozitatea, spiritul de cooperare ale solicitantului custodiei, detalieri despre modul concret în care a mai exercitat protecţia ariei naturale protejate în trecut, dacã este cazul, sau alte activitãţi întreprinse în domeniu. Recomandãrile pot fi din partea: reprezentanţilor autoritãţilor/instituţiilor locale, instituţiilor muzeale sau de cercetare şi/sau de învãţãmânt superior cu activitate în domeniu şi/sau în zonã, organizaţiilor neguvernamentale recunoscute cu activitate în domeniu şi/sau în zonã, altor personalitãţi în domeniu;
f) alte materiale considerate utile de cãtre solicitant, precum: fotografii, articole în presã, materiale video etc.
(3) Planul de acţiune prevãzut la alin. (2) lit. d) trebuie sã cuprindã urmãtoarele:
a) descrierea situaţiei actuale a ariei naturale protejate şi a eventualelor probleme identificate;
b) acţiunile care se propun pentru realizarea protecţiei efective (delimitare, marcaje, panouri, bariere, zone de campare, amenajãri, patrulãri, activitãţi educaţionale, propuneri pentru mediatizare, implicare a comunitãţii locale şi a altor persoane interesate etc.);
c) parteneri actuali şi potenţiali, consultanţi şi colaboratori de specialitate;
d) formele de vizitare practicate şi mãsurile preconizate pentru evitarea impactului negativ asupra ariei naturale protejate;
e) organizarea ştiinţificã a activitãţii (modalitatea de inventariere şi monitorizare a florei, faunei şi habitatelor naturale, modul de realizare a cartãrii habitatelor şi distribuţiei speciilor, inclusiv a celor de interes comunitar);
f) alte tipuri de activitãţi sau mãsuri propuse.
ART. 5
(1) Sunt eligibile persoanele fizice şi juridice, publice sau private, care îndeplinesc urmãtoarele condiţii:
a) au capacitate tehnicã, care se apreciazã în funcţie de dotãrile deţinute cu orice titlu, de spaţii, terenuri, clãdire/clãdiri destinatã/destinate desfãşurãrii activitãţii curente, mobilier, biroticã, alte echipamente;
b) au capacitate ştiinţificã, care se apreciazã în funcţie de studiile, pregãtirea, experienţa, aptitudinile persoanelor implicate în administrarea ariilor naturale protejate;
c) au capacitate financiarã, care se apreciazã în funcţie de posibilitatea de asigurare a resurselor financiare necesare dotãrii, cheltuielilor operaţionale şi altor categorii de cheltuieli necesare bunei desfãşurãri a activitãţii.
(2) În scopul dovedirii capacitãţii tehnice, ştiinţifice şi financiare, solicitanţii pot depune, pe lângã documentele şi informaţiile prevãzute la art. 4 alin. (2), orice alte documente şi informaţii relevante.
ART. 6
(1) Comisia de evaluare este alcãtuitã din:
a) 2 reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate;
b) un reprezentant al autoritãţii competente pentru protecţia mediului;
c) un reprezentant al Gãrzii Naţionale de Mediu;
d) un reprezentant delegat de cãtre Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii a Academiei Române;
e) un reprezentant al ONG-urilor cu preocupãri în domeniul ariilor protejate, desemnat de acestea printr-o procedurã transparentã din judeţul/regiunea în cadrul cãruia/cãreia se aflã ariile naturale protejate pentru care se atribuie custodia,
f) un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale.
(2) Componenţa nominalã a Comisiei de evaluare se aprobã prin decizie a conducãtorului autoritãţii responsabile.
(3) Comisia de evaluare se considerã legal întrunitã în prezenţa a cel puţin 5 membri.
ART. 7
(1) Comisia de evaluare verificã dacã dosarele de candidaturã conţin toate documentele şi informaţiile prevãzute la art. 4 alin. (2) şi poate solicita, dacã este cazul, completarea acestora, stabilind termenele-limitã de depunere a documentaţiei complete.
(2) Dosarele de candidaturã care nu se completeazã conform solicitãrilor Comisiei de evaluare, în termenul stabilit, se resping.
(3) Evaluarea dosarelor de candidaturã se realizeazã pe baza fişei de punctaj prevãzute în anexa nr. 2.3, care face parte integrantã din prezenta metodologie.
(4) Comisia de evaluare evalueazã dosarele şi întocmeşte raportul de evaluare în termen de 30 de zile calendaristice de la data-limitã de depunere a dosarelor.
(5) Autoritatea responsabilã afişeazã la sediul şi pe pagina proprie de internet rezultatul evaluãrii în termen de 5 zile lucrãtoare de la aprobarea raportului de evaluare.
ART. 8
(1) Eventualele contestaţii se depun în termen de 48 de ore din momentul afişãrii rezultatului evaluãrii.
(2) Contestaţiile se soluţioneazã de cãtre Comisia de contestaţii, alcãtuitã din:
a) 2 reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate;
b) un reprezentant al autoritãţii competente pentru protecţia mediului;
c) un reprezentant al Gãrzii Naţionale de Mediu;
d) un reprezentant delegat de cãtre Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii a Academiei Române;
e) un reprezentant al ONG-urilor cu preocupãri în domeniul ariilor protejate, desemnat de acestea printr-o procedurã transparentã;
f) un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, alţii decât cei care fac parte din Comisia de evaluare.
(3) Componenţa nominalã a Comisiei de contestaţii se aprobã prin decizie a conducãtorului autoritãţii responsabile.
(4) Comisia de contestaţii se considerã legal întrunitã în prezenţa a cel puţin 5 membri.
(5) Comisia de contestaţii soluţioneazã contestaţiile şi întocmeşte raportul final de evaluare în termen de 10 zile lucrãtoare de la data primirii acestora.
(6) Autoritatea responsabilã afişeazã la sediul şi pe pagina proprie de internet rezultatul contestaţiilor în termen de 5 zile lucrãtoare de la aprobarea raportului final de evaluare.
(7) Comisia de contestaţii înainteazã raportul de evaluare cãtre autoritatea responsabilã în vederea încheierii convenţiei de custodie.
ART. 9
(1) Convenţia de custodie se încheie în termen de 10 zile lucrãtoare de la data afişãrii rezultatului evaluãrii, respectiv de la data afişãrii rezultatului eventualelor contestaţii.
(2) Încheierea convenţiei de custodie se face conform modelului prevãzut în anexa nr. 2.1, care face parte integrantã din prezenta metodologie.
ART. 10
(1) Modelul legitimaţiei de custode este prevãzut în anexa nr. 2.2, care face parte integrantã din prezenta metodologie.
(2) Legitimaţia de custode se elibereazã în momentul semnãrii convenţiei de custodie.


ANEXA 2.1
la metodologie

CONVENŢIE DE CUSTODIE

ART. 1
Pãrţile contractante
Agenţia Naţionalã pentru Arii Naturale Protejate, în calitate de autoritate responsabilã, cu sediul în ........................., reprezentatã prin ..........................., în calitate de conducãtor, şi ........(denumirea persoanei fizice sau juridice cãreia i se atribuie custodia ariei naturale protejate şi datele de identificare)........ consimt la încheierea prezentei convenţii.
ART. 2
Obiectul convenţiei
Obiectul prezentei convenţii îl constituie atribuirea în custodie a ........(denumirea ariei naturale protejate).......
ART. 3
Obligaţiile şi drepturile pãrţilor
Obligaţiile pãrţilor
3.1. ........(denumirea persoanei fizice şi juridice cãreia i s-a atribuit custodia ariei naturale protejate)...... are obligaţia:
a) sã transfere, la încetarea prezentei convenţii de custodie, în patrimoniul ANAP, în baza unui protocol de predare-primire încheiat între pãrţile contractante, activele fixe, corporale şi necorporale, deţinute cu orice titlu, care au fost procurate şi/sau realizate din fonduri publice, finanţãri şi/sau cofinanţãri în cadrul diferitelor proiecte naţionale/internaţionale;
b) sã elaboreze şi sã transmitã spre avizare la ANAP planul de management al ariei naturale protejate, în acord cu reglementãrile în vigoare, în mod transparent, prin consultarea şi implicarea factorilor interesaţi, în termen de un an de la încheierea prezentei convenţii;
c) sã elaboreze şi sã transmitã spre avizare la ANAP regulamentul ariei naturale protejate, care conţine regulile ce vor trebui respectate pe teritoriul ariei naturale protejate, prin implicarea şi consultarea tuturor factorilor interesaţi, în termen de 6 luni de la încheierea convenţiei de custodie, în acord cu prevederile legislaţiei în vigoare;
d) sã administreze aria naturalã protejatã în baza prezentei convenţii şi în acord cu prevederile legale în vigoare, cu planul de management şi cu regulamentul ariei naturale protejate şi sã controleze modul de aplicare a acestora în baza legitimaţiei primite din partea autoritãţii responsabile cu care s-a semnat convenţia de custodie;
e) sã asigure instruirea necesarã a persoanelor implicate în activitatea de custodie;
f) sã promoveze acţiuni de conştientizare şi informare a populaţiei locale cu privire la necesitatea protecţiei naturii şi la rolul ariilor naturale protejate;
g) sã furnizeze prompt informaţii la solicitarea autoritãţii responsabile şi sã înştiinţeze direct şi operativ despre producerea oricãrui eveniment ce a adus sau poate aduce prejudicii capitalului natural atribuit în custodie;
h) sã furnizeze informaţii pentru actualizarea periodicã a bazelor de date ale autoritãţii responsabile, în vederea îmbunãtãţirii sistemului-suport de asistare a deciziilor în domeniul ariilor naturale protejate şi de raportare la instituţiile naţionale şi internaţionale;
i) sã ia toate mãsurile necesare în vederea asigurãrii unei protecţii eficiente a ariei naturale protejate şi a valorilor patrimoniului natural;
j) sã pãstreze destinaţia oricãrei construcţii, dotãri sau amenajãri ce se realizeazã din fonduri primite în urma derulãrii activitãţii de custode, în scopul bunei gestionãri a ariei naturale protejate;
k) sã prezinte autoritãţii responsabile un raport anual corect şi complet privind starea ariei naturale protejate, modul de gestionare a eventualelor probleme apãrute şi acţiunile întreprinse în baza planului de management, precum şi situaţia realizãrii obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie;
l) sã contribuie la monitorizarea speciilor şi habitatelor de interes naţional şi comunitar, precum şi la cartarea habitatelor şi distribuţia speciilor;
m) sã aplice mãsuri minime de conservare pentru specii şi habitate de interes comunitar, în cazul în care aria naturalã protejatã se suprapune parţial sau total peste un sit Natura 2000;
n) sã identifice orice prejudicii cauzate de terţe persoane bunurilor patrimoniului natural şi sã informeze în scris autoritatea responsabilã, în termen de 48 de ore de la producerea/luarea la cunoştinţã despre producerea prejudiciului;
o) sã readucã aria naturalã protejatã la starea iniţialã în cazul unor prejudicii produse prin vinã proprie;
.........(alte obligaţii specifice pentru aria naturalã protejatã şi/sau pentru solicitant şi/sau consimţite de ambele pãrţi).......
3.2. Autoritatea responsabilã ......................................... are obligaţia:
a) sã controleze cel puţin o datã pe an sau ori de câte ori este nevoie, inclusiv prin deplasãri în teren, modul de respectare a obligaţiilor asumate de custode conform prezentei convenţii, modul de implementare a obiectivelor planului de management, respectarea regulamentului ariei naturale protejate şi prevederilor actelor normative în vigoare;
b) sã susţinã proiectele destinate bunei gestionãri a ariei naturale protejate iniţiate de custode;
c) sã analizeze rapoartele întocmite de custode, modul în care se respectã condiţiile şi clauzele prezentei convenţii şi sã propunã mãsuri în consecinţã;
d) sã elibereze legitimaţii de custode prin care custodele este împuternicit sã constate faptele ce constituie contravenţii în aria protejatã încredinţatã şi sã aplice sancţiunile ce derivã din nerespectarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice;
.......(alte obligaţii specifice pentru aria naturalã protejatã şi/sau pentru solicitant şi/sau consimţite de ambele pãrţi).......
3.3. Drepturile pãrţilor
.......(denumirea persoanei fizice şi juridice cãreia i s-a atribuit custodia ariei naturale protejate)..... are dreptul:
a) sã asigure protecţia şi promovarea imaginii ariei naturale protejate prin înregistrarea unei mãrci proprii a acesteia şi sã urmãreascã respectarea regimului juridic, aplicabil mãrcii;
b) sã transmitã drepturile cu privire la marcã, prin cesiune sau prin licenţã, oricând în cursul duratei de protecţie a mãrcii;
c) sã stabileascã şi sã utilizeze uniforma şi însemnele specifice pentru custozi, în vederea promovãrii imaginii;
d) sã reprezinte aria naturalã protejatã în cadrul întâlnirilor la nivel internaţional şi naţional;
e) sã facã parte, în calitate de membru cu drepturi depline, din reţele sau organizaţii internaţionale şi naţionale de profil (de exemplu, Europarc, IUCN etc.);
f) sã prezinte în mass-media întâlniri, conferinţe etc. aria naturalã protejatã, activitatea proprie şi orice eveniment ce se desfãşoarã sau problemã apãrutã în aria naturalã protejatã;
g) sã solicite sprijinul autoritãţii responsabile, inclusiv în vederea atragerii de fonduri pentru aria naturalã protejatã;
h) sã realizeze şi sã implementeze proiecte ce vizeazã conservarea ariei naturale protejate;
i) sã contracteze sau sã participe la contracte ce vizeazã conservarea ariei naturale protejate;
j) sã stabileascã tarife pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrãri a ariei naturale protejate, potrivit planului de management şi regulamentului;
......(alte drepturi specifice pentru aria naturalã protejatã şi/sau pentru solicitant şi/sau consimţite de ambele pãrţi)......
ART. 4
Durata convenţiei
4.1. Prezenta convenţie se deruleazã pe o perioadã de 5 ani.
4.2. Prezenta convenţie poate fi prelungitã pe o perioadã determinatã, prin acordul de voinţã al pãrţilor.
ART. 5
Modificarea convenţiei
Pe perioada de valabilitate, prevederile prezentei convenţii pot fi modificate, cu acordul pãrţilor, prin act adiţional, la iniţiativa uneia dintre pãrţile semnatare, numai în scopul asigurãrii unei protecţii sporite a ariei naturale protejate.
ART. 6
Încetarea convenţiei
Prezenta convenţie înceteazã în urmãtoarele situaţii:
a) la expirarea perioadei de valabilitate;
b) dacã persoana juridicã se aflã în procedurã de insolvenţã, faliment sau orice formã de reorganizare judiciarã conform <>Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificãrile ulterioare;
c) la decesul persoanei fizice;
d) prin reziliere de drept, fãrã intervenţia instanţei de judecatã, în cazul nerespectãrii obligaţiilor ce revin pãrţilor semnatare conform prevederilor prezentei convenţii sau al nerespectãrii prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, dacã în termen de 60 de zile de la notificare nu a fost remediatã situaţia;
e) în cazuri de forţã majorã care îl pun în imposibilitate pe custode sã îşi mai exercite atribuţiile în condiţiile prevãzute iniţial în prezenta convenţie;
f) în cazul în care prin modificarea legislaţiei specifice se va impune o altã modalitate de atribuire;
g) dacã se constatã cã au fost furnizate informaţii false în cadrul documentaţiei depuse în vederea atribuirii custodiei;
h) în cazul în care custodele este iniţiator/partener/beneficiar al unui proiect ce contravine obiectivelor de conservare a ariei naturale protejate;
i) în cazul emiterii unui aviz favorabil pentru proiecte/planuri/programe/activitãţi care contravin obiectivelor de conservare a ariei naturale protejate;
j) la constatarea oricãror prejudicii cauzate de custode în aria naturalã protejatã, de cãtre personalul cu atribuţii de control conform prevederilor legislaţiei de mediu în vigoare;
k) prin acordul pãrţilor, consemnat în scris.

Încheiatã astãzi, ..........(data)............., în 4 exemplare originale, câte douã pentru fiecare parte.

Din partea autoritãţii responsabile ............................

Conducãtor ANAP,
.......................................................................
(denumirea persoanei juridice solicitante, în cazul persoanelor juridice)
.......................................................................
(funcţia şi numele reprezentantului legal/numele persoanei fizice)


ANEXA 2.2
la metodologie

LEGITIMAŢIE DE CUSTODE
Nr. ........ din ................

Domnul/Doamna ........................, din partea custodelui ......................., este împuternicit/împuternicitã, în baza prevederilor <>art. 50 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice, sã constate faptele ce constituie contravenţii şi sã aplice sancţiunile ce derivã din nerespectarea actului normativ sus-menţionat, pe teritoriul/teritoriile .................(Se lasã un spaţiu suficient de mare pentru completarea denumirii ariei/ariilor naturale protejate atribuite.)...... ce i-a/i-au fost atribuit/atribuite în custodie în baza convenţiei de custodie înregistrate sub nr. ................ din data de .................................. .

Conducãtor ANAP,
......................
(semnãtura şi ştampila)

Prezenta legitimaţie este valabilã însoţitã de buletinul/cartea de identitate seria .......... nr. ............., eliberat/eliberatã de ................... la data de ...................., CNP ............................... .


ANEXA 2.3
la metodologie

FIŞĂ DE PUNCTAJ


┌──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐
│ Criterii │Punctajul│Punctajul│
│ │ acordat │ maxim │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ I. Capacitate tehnicã │ │ │
│ 1. Deţinerea cu orice titlu de spaţii, clãdiri, mobilier,│ │ 15 p. │
│ biroticã, alte echipamente etc. (se apreciazã şi gradul │ │ │
│ de proximitate faţã de aria protejatã) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ II. Capacitate ştiinţificã │ │ │
│ 1. Studiile │ │ │
│ 2. Experienţã profesionalã │ │ 20 p. │
│ 3. Experienţa în domeniul conservãrii biodiversitãţii │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ III. Capacitate financiarã │ │ │
│ 1. Asigurarea resurselor financiare din surse proprii │ │ 15 p. │
│ 2. Propuneri de proiecte pentru atragerea de fonduri │ │ │
│ pentru aria naturalã protejatã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ IV. Planul de acţiune pentru exercitarea custodiei │ │ │
│ ariei naturale protejate │ │ │
│ 1. Descrierea situaţiei actuale a ariei naturale │ │ │
│ protejate şi a eventualelor probleme identificate │ │ │
│ 2. Acţiunile care se propun pentru realizarea protecţiei │ │ │
│ efective (delimitare, marcaje, panouri, bariere, zone de │ │ │
│ campare, amenajãri, patrulãri, activitãţi educaţionale, │ │ │
│ propuneri pentru mediatizare, implicare a comunitãţii │ │ 50 p. │
│ locale şi a altor persoane interesate etc.) │ │ │
│ 3. Parteneri actuali şi potenţiali, consultanţi şi │ │ │
│ colaboratori de specialitate │ │ │
│ 4. Formele de vizitare practicate şi mãsurile preconizate│ │ │
│ pentru evitarea impactului negativ asupra ariei naturale │ │ │
│ protejate │ │ │
│ 5. Organizarea ştiinţificã a activitãţii (modalitatea de │ │ │
│ inventariere şi monitorizare a florei, faunei şi │ │ │
│ habitatelor naturale, modul de realizare a cartãrii │ │ │
│ habitatelor şi distribuţiei speciilor, inclusiv cele de │ │ │
│ interes comunitar) │ │ │
│ 6. Alte tipuri de activitãţi sau mãsuri propuse │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ Total punctaj acordat │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ Punctaj maxim │ │ 100 p. │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘Punctajul minim este de 50 de puncte.

-------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016