Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.510 din 1 noiembrie 2010  privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 110 Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.510 din 1 noiembrie 2010 privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 110 "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca" pentru implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 3 noiembrie 2010

    Având în vedere:
    - <>Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>Hotãrârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare şi exercitare a controlului financiar elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor;
    - <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiarã a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiarã a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 362/2009;
    - <>Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzãtor, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 529/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013",
    în baza <>art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobã Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr.110 "Promovarea sustenabilitãţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncã" pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
-------
    *) Anexa se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei

    ART. 2
    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia generalã Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                           Ministrul muncii, familiei
                             şi protecţiei sociale,
                                Ioan Nelu Botiş

    Bucureşti, 1 noiembrie 2010.
    Nr. 1.510.


    ANEXÃ

                  PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL
               DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

           Numãrul de referinţã al programului (CCI): 2007RO051PO001

                            CONDIŢII SPECIFICE
                     CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE
                                 NR. 110

      "Promovarea sustenabilitãţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea
     ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncã"

                                AXA PRIORITARÃ 5
                    "Promovarea mãsurilor active de ocupare"


                       DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.2

    "Promovarea sustenabilitãţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncã"

                                 Noiembrie 2010

    1. INTRODUCERE
    Acest document cuprinde Condiţiile Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte "Promovarea sustenabilitãţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncã".
    Informaţiile generale privind:
    - documentele programatice,
    - eligibilitatea proiectelor, solicitanţilor şi partenerilor acestora,
    - eligibilitatea cheltuielilor,
    - completarea şi transmiterea unei cereri de finanţare,
    - evaluarea şi selecţia proiectelor,
    - contractul de finanţare,
    - implementarea proiectelor
    sunt prezentate în Ghidul Solicitantului - Condiţii generale aferent acestei cereri de propuneri de proiecte.
    Pentru a mãri şansele proiectului dumneavoastrã de a fi selectat, vã recomandãm ca, înainte de a începe completarea formularului electronic al cererii de finanţare şi a anexelor, sã vã asiguraţi cã aţi citit toate informaţiile prezentate în acest ghi d şi în Ghidul Solicitantului - Condiţii generale şi în anexele acestora şi cã aţi înţeles toate aspectele legate de specificul prezentei scheme de finanţare nerambursabilã.
    De asemenea, vã recomandãm sã consultaţi periodic pagina de internet a AMPOSDRU - www.fseromania.ro pentru a fi la curent cu eventuale modificãri aduse Ghidului Solicitantului şi cu eventualele comunicãri/informaţii privind prezenta schemã de finanţa re nerambursabilã transmise de AMPOSDRU.
    2. Cererea de propuneri de proiecte "Promovarea sustenabilitãţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncã"

    2.1 Condiţii specifice
    În conformitate cu Documentul Cadru de Implementare POSDRU 2007-2013, în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte de grant sunt promovate proiecte care urmãresc în principal integrarea pe piaţa muncii a persoanelor din mediul rural, inclusiv a persoanelor implicate în agricultura de subzistenţã, ca urmare a nivelului scãzut de educaţie şi formare profesionalã şi a oportunitãţilor scãzute de ocupare din mediul rural.
    O atenţie deosebitã va fi acordatã tinerilor, micilor întreprinzãtori sau viitorilor întreprinzãtori care pot genera dezvoltare localã şi oportunitãţi de ocupare, membrilor de familie dependenţi. De asemenea, o atenţie specialã va fi acordatã femeilor din mediul rural, în vederea creşterii şanselor de a fi ocupate în alte sectoare decât în agricultura de subzistenţã, în special în domeniul serviciilor.
    În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Condiţii Generale, proiectele de grant sunt implementate la nivel local sau regional.
    Valoarea totalã eligibilã a proiectului va fi cuprinsã între:
    - minim 213.490,00 lei (echivalentul în lei a 50.000 euro) şi
    - maxim 2.134.895,73 lei (echivalentul în lei a 499.999 euro).
    Cererile de finanţare care nu se încadreazã în limitele prevãzute mai sus vor fi respinse. Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea acestei valori este de 4,2698 lei/euro, reprezentând cursul Inforeuro aferent lunii Noiembrie 2010, disponibil pe pagina web: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en
    ATENŢIE: Bugetul proiectului dumneavoastrã va fi exprimat DOAR în lei. Cererile de finanţare care prezintã buget calculat în euro vor fi respinse. Structura bugetului cererii de finanţare se regãseşte în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale.
    Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsã între minim 6 (şase) luni şi maxim 2 (doi) ani. Dacã proiectul dumneavoastrã are o duratã între limitele specificate mai sus, în timpul implementãrii aveţi posibilitatea de a solicita extinderea perioadei de implementare a proiectului, fãrã însã a depãşi limita maximã admisã pentru acest tip de cereri de finanţare (2 ani), fãrã a modifica valoarea totalã eligibilã a finanţãrii şi cu o justificare bine fundamentatã. AMPOSDRU va analiza propunerea de extindere a perioadei de implementare şi va decide aprobarea sau respingerea propunerii formulate de beneficiar.
    Cererile de finanţare a cãror duratã de implementare este mai micã de 6 luni sau mai mare de 2 ani vor fi respinse.

    2.2 Alocare financiarã orientativã
    Alocarea financiarã orientativã pentru aceastã cerere de propuneri de proiecte este de 328.774.600 lei (echivalentul în lei a 77.000.000 euro), din care:
    Contribuţia comunitarã la finanţarea acordatã:┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ % │ Tipul beneficiarului │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 100 │beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului │
│ │asigurãrilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi │
│ │entitãţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din │
│ │bugetele acestora │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│85,94│beneficiari instituţii publice finanţate integral din venituri proprii │
│ │sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor │
│ │sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi beneficiari │
│ │entitãţi finanţate integral din bugetele acestora │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │beneficiari entitãţi publice locale finanţate integral din venituri │
│ │proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │persoane juridice de drept privat cu/fãrã scop patrimonial │
└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Contribuţia publicã naţionalã la finanţarea acordatã:

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ % │ Tipul beneficiarului │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0 │beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului │
│ │asigurãrilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi │
│ │entitãţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din │
│ │bugetele acestora │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14,06│beneficiari instituţii publice finanţate integral din venituri proprii │
│ │sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor │
│ │sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi beneficiari │
│ │entitãţi finanţate integral din bugetele acestora │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │beneficiari entitãţi publice locale finanţate integral din venituri │
│ │proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │persoane juridice de drept privat cu/fãrã scop patrimonial │
└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    2.3. Contribuţia eligibilã minimã a solicitantului din totalul costurilor eligibile:
    Pentru aceastã cerere de propuneri de proiecte, valoarea contribuţiei solicitantului trebuie sã respecte limita minimã precizatã mai jos:┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ % │ Tipul beneficiarului │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14,06│beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului │
│ │asigurãrilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi │
│ │entitãţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din │
│ │bugetele acestora │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │beneficiari instituţii publice finanţate integral din venituri proprii │
│ │sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor │
│ │sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi beneficiari │
│ │entitãţi finanţate integral din bugetele acestora │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │beneficiari entitãţi publice locale finanţate integral din venituri │
│ │proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │persoane juridice de drept privat fãrã scop patrimonial │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5 │pentru persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial │
└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Contribuţia solicitantului reprezintã procentajul din valoarea totalã a cheltuielilor eligibile aferente proiectului propus care va fi suportat de cãtre dumneavoastrã în calitate de solicitant.
    Contribuţia proprie a solicitantului trebuie sã fie realizatã sub formã financiarã. În cadrul proiectelor finanţate din POSDRU, contribuţia în naturã nu este eligibilã.
    Valoarea contribuţiei proprii pentru proiect se stabileşte în funcţie de tipul organizaţiei care are calitatea de solicitant.
    Pe parcursul implementãrii proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derulãrii proiectului, precum şi orice cheltuialã suplimentarã ce va apãrea în timpul implementãrii proiectului vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã în calitate de beneficiar.
    Pentru a completa corect bugetul proiectului în cererea de finanţare, vã rugãm sã aveţi în vedere procentajul contribuţiei proprii pe care trebuie sã o asiguraţi, precum şi condiţiile generale de eligibilitate a cheltuielilor (detaliate în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale aferent prezentei cereri de propuneri de proiecte).
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│IMPORTANT │
│TOATE cererile de finanţare nerambursabilã pentru POSDRU se completeazã şi se │
│transmit on-line în limba românã; în acest scop, accesaţi pagina de internet a│
│AMPOSDRU, secţiunea "Cerere de propuneri de proiecte", link "ActionWeb" - │
│https://actionweb.fseromania.ro. Cererile de Finanţare transmise prin orice │
│alte mijloace vor fi respinse. │
│ │
│Atenţie: Sistemul informatic ActionWeb va bloca transmiterea cererilor de │
│finanţare atunci când valoarea cererilor de finanţare depuse acoperã 200% din │
│alocarea financiarã pentru aceastã cerere de propuneri de proiecte. │
│ │
│Dupã transmiterea on-line a cererii de finanţare, sistemul informatic │
│genereazã automat Anexele 1-5 si 7, în format.pdf (Acrobat Reader), pentru a │
│putea fi tipãrite de cãtre solicitant. Acestea vor fi însoţite, dacã este │
│cazul, de Anexa 6 - Acordul de parteneriat. Anexele 1 - 7 vor primi numãr de │
│înregistrare/datã de la solicitant. │
│ │
│Toate anexele generate de sistemul ActionWeb vor fi transmise de catre │
│solicitant pe suport de hârtie, cu respectarea regulilor prevãzute în Ghidul │
│Solicitantului - Condiţii Generale pentru transmiterea acestor documente, prin│
│servicii de curierat sau prin delegat, la AMPOSDRU, cu sediul în Strada │
│Scãrlãtescu, nr. 17-19, Sector 1, Bucureşti. │
│ │
│Prin derogare de la prevederile Ghidului Solicitantului - Condiţii Generale, │
│plicul conţinând Anexele menţionate mai sus va fi depus şi înregistrat la │
│Registratura AMPOSDRU, în termen de maxim 5 zile lucrãtoare de la data │
│înregistrãrii electronice a aplicaţiei depuse. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ATENŢIE: înainte de a trimite plicul cu documente la sediul AMPOSDRU precizat mai sus, verificaţi respectarea tuturor regulilor privind comunicarea acestor anexe stabilite de capitolul 4.1 din Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale. Nerespectarea prevederilor amintite va conduce la respingerea cererii de finanţare.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Pentru a facilita procesul de completare şi transmitere a cererilor de │
│finanţare permanent, între orele 9.00-16.00, la sediul AMPOSDRU de la adresa │
│sus-menţionatã funcţioneazã un birou de informare. Întrebãrile referitoare la │
│prezenta cerere de propuneri de proiecte pot fi transmise: │
│- prin e-mail, la adresa ghid110@fseromania.ro, │
│- telefonic, la numerele (+40 21) 315 02 01; (+40 21) 315 02 14; (+40 21) 315 │
│02 30. │
│- prin fax, la numerele (+40 21) 315 02 06; (+40 21) 315 02 05. │
│Întrebãrile care pot fi relevante şi pentru alţi solicitanţi, împreunã cu │
│rãspunsurile respective, vor fi publicate pe pagina de internet a AMPOSDRU, │
│www.fseromania.ro/index.php. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    2.4. Ajutor de stat
    Prezenta cerere de propuneri de proiecte de grant nu reprezintã o schemã de ajutor de stat sau de minimis. Cererile de finanţare nerambursabilã nu pot include activitãţi care fac obiectul schemelor de ajutor de stat. Proiectele care includ activitãţi de aceastã naturã vor fi respinse în etapa de verificare a eligibilitãţii proiectului.
    Activitãţile suport de încadrare în muncã a lucrãtorilor defavorizaţi nu reprezintã ajutor de stat (precum informare şi consiliere, formare profesionalã, etc), ci acordarea de stimulente financiare pentru încadrare reprezintã ajutor de stat (în cadrul schemei de ajutor de stat pentru ocupare se acordã parţial sau integral salariul pentru o persoanã ce urmeazã a fi încadratã, pentru o anumitã perioadã de timp).

    3. Prevederi relevante pentru DMI 5.2 "Promovarea sustenabilitãţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncã"
    În conformitate cu Documentul Cadru de Implementare POSDRU 2007-2013, operaţiunile propuse în cadrul acestui DMI vizeazã persoanele din mediul rural, inclusiv persoanele implicate în agricultura de subzistenţã, printre care: persoane care sunt sau ar putea fi implicate în agricultura de subzistenţã ca urmare a nivelului scãzut de educaţie şi formare profesionalã şi a oportunitãţilor scãzute de ocupare din mediul rural.
    O atenţie deosebitã va fi acordatã tinerilor, micilor întreprinzãtori sau viitorilor întreprinzãtori care pot genera dezvoltare localã şi oportunitãţi de ocupare, membrilor de familie dependenţi etc. De asemenea, o atenţie specialã va fi acordatã femeilor din mediul rural, în vederea creşterii şanselor de a fi ocupate în alte sectoare decât în agricultura de subzistenţã.
    În contextul POS DRU, prin populaţia ocupatã în agriculturã se înţelege populaţia care are un venit din activitãţile agricole. Sunt incluşi în aceastã categorie tehnicieni şi fermieri care muncesc legal în întreprinderi agricole zootehnice, alãturi de producãtori agricoli independenţi, care au ferme comerciale autorizate.
    Prin populaţie care practicã agricultura de subzistenţã înţelegem lucrãtori familiali neremuneraţi, care produc pentru consumul propriu. În cadrul acestui DMI se finanţeazã operaţiuni care urmãresc integrarea pe piaţa muncii a persoanelor inactive din mediul rural, inclusiv a persoanelor care îşi câştigã existenţa din agricultura de subzistenţã.
    Se va sprijini, de asemenea, participarea persoanelor din mediul rural la programe de formare profesionalã adecvate, care sã permitã forţei de muncã sã beneficieze de avantajul oportunitãţilor ce decurg din managementul şi protecţia mediului.
    Programele de formare profesionalã în scopul calificãrii sau recalificãrii angajaţilor pentru ocupaţii agricole pot fi finanţate în cadrul AP 2, DMI 2.3.
    Activitãţile de formare profesionalã în cadrul AP 5, DMI 5.2 se vor desfãşura doar pentru persoanele din mediul rural, în special pentru cele ocupate în agricultura de subzistenţã, în domeniile non-agricole cerute pe piaţa regionalã sau localã, conform Documentului Cadru de Implementare:
    - construcţii (de exemplu: zidar, pietrar, tencuitor, dulgher, tâmplar, parchetar, instalator etc);
    - turism (de exemplu: administrator pensiune, lucrãtor în gospodãrii agroturistice, cameristã, ghid turism intern etc);
    - servicii complementare (de exemplu: decorator, etc);
    - meşteşuguri specifice (de exemplu: olãrit, spãtãrit, curelãrit etc);
    - servicii sociale (de exemplu: infirmier, asistent social, îngrijitor bãtrâni la domiciliu etc) sau de îngrijire a sãnãtãţii (de exemplu: masor, coafor, manichiurist etc);
    - tehnologia informaţiei/telecomunicaţii;
    - orice alte domenii relevante pentru care existã cerere de persoane calificate pe piaţa localã şi regionalã (de exemplu: bucãtar, brutar, cofetar, patiser, ospãtar etc)..
    Exemplele sunt indicative şi nu sunt exhaustive.
    Va trebui sã justificaţi/demonstraţi în cadrul proiectului faptul cã domeniile non-agricole avute în vedere sunt cerute pe piaţa localã sau regionalã.
    De asemenea, prin aceste programe de formare profesionalã se va urmãri şi furnizarea altor competenţe necesare dezvoltãrii personale şi integrãrii pe piaţa muncii: module de limbi strãine, utilizarea TIC etc.
    Programele de formare profesionalã pot cuprinde, totodatã, module privind sãnãtatea şi securitatea la locul de muncã.
    Pentru creşterea mobilitãţii forţei de muncã din mediul rural, se va finanţa, de asemenea, desfãşurarea campaniilor de promovare (care sã includã broşuri prezentând profile ocupaţionale, motivarea pentru obţinerea unui loc de muncã etc.) pentru mobilitatea ocupaţionalã, sectorialã şi geograficã a forţei de muncã şi alte mãsuri inovatoare în aceastã direcţie.
    Pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în zonele rurale, în cadrul acestui DMI vor fi sprijinite, de asemenea, campanii de promovare a antreprenoriatului, programe de formare şi consiliere, precum şi alte servicii suport pentru dezvoltarea antreprenoriatului, pentru cei care doresc sã demareze o afacere în zonele rurale.
    Proiectele vor avea în vedere nevoile de dezvoltare la nivel local şi regional şi vor fi adaptate necesitãţilor de formare profesionalã a acestor categorii de persoane, prin furnizarea serviciilor personalizate, inclusiv servicii de informare şi consiliere profesionalã, programe de formare profesionalã specifice care sã includã şi componente de activare şi motivare, programe de plasare la locul de muncã şi alte categorii de intervenţii care urmãresc facilitarea accesului pe piaţa muncii în sectoare/activitãţi non-agricole.
    Participarea grupurilor ţintã la programele de formare profesionalã se va realiza numai în urma activitãţii de informare şi consiliere profesionalã sau de mediere.
    În cadrul acestui DMI vor fi încurajate proiecte integrate care sã cuprindã implementarea mai multor activitãţi eligibile în vederea asigurãrii unui suport eficient şi de calitate pentru persoanele din mediul rural.
    Principalele obiective operaţionale ale acestui DMI sunt:
    ● îmbunãtãţirea calitãţii resurselor umane în zonele rurale, în vederea facilitãrii accesului la ocupare în activitãţi non-agricole;
    ● asigurarea sustenabilitãţii pe termen lung în zonele rurale prin crearea condiţiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole;
    ● facilitarea integrãrii durabile pe piaţa muncii prin furnizarea serviciilor de sprijin şi suport pentru membrii de familie dependenţi*1) din zonele rurale;
--------
    *1) În aceastã categorie se includ persoanele care în momentul înregistrãrii nu aveau o ocupaţie aducãtoare de venit, nu beneficiau de pensie sau de altã sursã de existenţã, fiind în întreţinerea unor persoane fizice (a pãrinţilor, rudelor sau altor persoane fizice), nu urmau o instituţie de învãţãmânt şi nu se încadrau în rândul persoanelor casnice.

    ● creşterea oportunitãţilor de ocupare, prin furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri de muncã/noi forme de ocupare pentru lucrãtorii independenţi din zonele rurale şi promovarea culturii antreprenoriale în zonele rurale.
    Principalele operaţiuni orientative ale acestui domeniu major de intervenţie sunt:
    1. Dezvoltarea programelor integrate pentru formare, ocupare şi alte mãsuri de sprijin pentru populaţia din zonele rurale, care urmãresc reducerea agriculturii de subzistenţã;
    2. Mãsuri pentru promovarea mobilitãţii ocupaţionale şi geografice a forţei de muncã din mediul rural, pentru a beneficia de toate oportunitãţile de ocupare existente şi pentru creşterea coeziunii regionale;
    3. Mãsuri pentru îmbunãtãţirea mediului înconjurãtor în zonele rurale şi a stãrii de sãnãtate a populaţiei din mediul rural, cu scopul de a-i creşte motivaţia, disponibilitatea şi oportunitãţile de participare pe piaţa muncii;
    4. Sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire, servicii de asistenţã şi alte activitãţi asociate pentru a permite indivizilor sã participe pe piaţa muncii;
    5. Promovarea programelor care sprijinã şi încurajeazã demararea afacerilor în activitãţi non-agricole.

    4. Condiţii de eligibilitate
    4.1. Grupul ţintã eligibil
    În conformitate cu prevederile Documentului Cadru de Implementare pentru POSDRU 2007 - 2013 aprobat prin Ordinul comun nr. 547/1984/2010, în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte de grant, grupul ţintã al proiectelor este eligibil dacã îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
    a. este format exclusiv din persoane care au domiciliul sau reşedinţa în zone rurale definite în conformitate cu legislaţia în vigoare*2) şi
---------
    *2) Zona ruralã este formatã din localitãţile rurale definite conform <>Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (cu modificãrile şi completãrile ulterioare) şi <>Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localitãţi (cu modificãrile şi completãrile ulterioare), respectiv localitãţile în care majoritatea populaţiei este ocupatã în agriculturã, silviculturã sau pescuit sau localitãţile care nu îndeplinesc obligaţiile legale din punct de vedere al dotãrii cu utilitãţi publice pentru a fi declarate localitãţi urbane, deşi majoritatea populaţiei este ocupatã în alte sectoare decât cele menţionate anterior.

    b. aparţin uneia din categoriile urmãtoare:
    1. Persoane inactive - persoanele în vârstã de peste 16 ani, care în momentul înregistrãrii desfãşoarã numai activitãţi casnice (prepararea hranei, menţinerea curãţeniei, îngrijirea şi educarea copiilor) în gospodãria proprie sau a unei rude pânã la gradul III inclusiv; de exemplu soţiile casnice sau pãrinţii care nu sunt pensionari şi fac menajul în gospodãria copiilor sau îngrijesc nepoţii, neavând o sursã de venit proprie;
    2. Persoane aflate în cãutarea unui loc de muncã (conform <>art. 5 al. III din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare: persoana care face demersuri pentru a-şi gãsi un loc de muncã, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã în a cãrei razã teritorialã îşi are domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii;
    3. Şomeri (conform <>Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare: persoana care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
    3.1 este în cãutarea unui loc de muncã de la vârsta de minimum 16 ani şi pânã la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
    3.2 starea de sãnãtate şi capacitãţile fizice şi psihice o fac aptã pentru prestarea unei munci;
    3.3 nu are loc de muncã, nu realizeazã venituri sau realizeazã, din activitãţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţã al asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii forţei de muncã, în vigoare;
    3.4 este disponibilã sã înceapã lucrul în perioada imediat urmãtoare, dacã s-ar gãsi un loc de muncã)
    În cadrul categoriei de şomeri o atenţie deosebitã se acordã urmãtoarelor categorii:
    - Şomeri tineri, cu vârsta între 16-24 de ani;
    - Şomeri peste 45 ani;
    - Şomeri de lungã duratã, tineri şi adulţi (tineri şomeri, 16-24 ani, dupã şase luni de la intrarea în şomaj şi adulţi şomeri, 25-64 ani, dupã o perioadã de peste 12 luni);
    4. Persoane ocupate în agricultura de subzistenţã (lucrãtori familiali neremuneraţi, care produc doar pentru consumul propriu);
    5. Manageri - personal încadrat în baza unui contract de management, administratori;
    6. Angajaţi din mediul rural, care pot fi:
    6.1 angajaţi la un angajator cu sediul social în zona ruralã;
    6.2 personalul cu funcţii de coordonare sau de conducere, angajat în baza unui contract de muncã la un angajator cu sediul social în zona ruralã
    7. Meşteşugari cu domiciliul sau reşedinţa în mediul rural, aşa cum este definit în prezentul ghid, indiferent de forma de încadrare în entitãţi cu personalitate juridicã ce au ca obiect de activitate producerea, vânzarea si/sau promovarea meşteşugurilor artistice tradiţionale (olãrit/ceramicã, prelucrarea artisticã a fibrelor naturale şi a fibrelor sintetice (in, cânepã, lânã, pãnurã, papurã, nuiele etc.), prelucrarea artisticã a lemnului, ouã încondeiate, prelucrarea artisticã a sticlei, pictura pe sticlã, pictura pe lemn, pictura pe piatrã, zgardane etc.).
    Proiectele care nu respectã cumulativ cele 2 condiţii de eligibilitate menţionate la punctele a şi b vor fi respinse.
    IMPORTANT!
    Personalul din cadrul administraţiei publice centrale şi locale şi educaţiei, indiferent de forma de încadrare (funcţie publicã, contract de muncã, contract de management etc) NU este grup ţintã eligibil în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, având în vedere cã finanţarea formãrii profesionale pentru angajaţii din sistemul de educaţie se realizeazã în cadrul Domeniului Major de Intervenţie 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie si formare profesionalã" - POSDRU 2007-2013, iar finanţarea formãrii profesionale pentru angajaţii din administraţia publicã se realizeazã prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacitãţii Administrative.
    IMPORTANT!
    Grupul ţintã al unui proiect finanţat în cadrul actualei cereri de propuneri deproiecte trebuie sã fie alcãtuit din minim 50 de persoane. Proiectele care au un grup ţintã mai mic de 50 de persoane vor fi respinse.
    IMPORTANT!
    În conformitate cu prevederile POSDRU (subcapitolul 3.2.5.2 - Promovarea sustenabilitãţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncã, pag. 107-108) acest DMI vizeazã zonele rurale.
    Proiectele care vizeazã satele periurbane sau comunele declarate ca oraşe NU sunt eligibile pentru finanţare în cadrul acestui DMI.
    Dovada apartenenţei la grupul ţintã se va putea face inclusiv prin declaraţie pe proprie rãspundere a persoanei vizate. Vã rugãm sã aveţi în vedere cã in conformitate cu prevederile Contractului de finanţare, pentru fiecare persoanã din grupul ţintã inclusã în proiectul propus de dumneavoastrã, veţi avea obligaţia completãrii Formularului de identificare a grupului ţintã, model furnizat de AMPOSDRU, care va cuprinde date de identificare şi de contact, precum şi alte informaţii privind statutul social şi ocupaţional, etc.
    Pe întreaga duratã de implementare a proiectului, în calitate de beneficiar veţi transmite AMPOSDRU informaţii privind participanţii, în conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006 cu privire la implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind dispoziţiile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã.
    În calitate de solicitant aveţi obligaţia de a respecta prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusã în legislaţia naţionalã prin <>Legea nr. 677/2001, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusã în legislaţia naţionalã prin <>Legea nr. 506/2004.
    Astfel, veţi informa persoanele din grupul ţintã al proiectului despre obligativitatea de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispoziţiilor legale menţionate.
    În acest sens, dupã semnarea contractului de finanţare nerambursabilã cu AMPOSDRU, dumneavoastrã, în calitate de beneficiar, va trebui sã demaraţi procedurile legale în vederea înregistrãrii ca operator de date cu caracter personal. Participanţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor semna o declaraţie prin care îşi dau acordul privind utilizarea datelor personale.

    4.2. Activitãţi eligibile
    În conformitate cu prevederile Documentului Cadru de Implementare pentru POSDRU 2007 - 2013 aprobat prin Ordinul comun nr. 547/1984/2010, în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile urmãtoarele activitãţi:
    4.2.1 Activitãţi principale
    1. Activitãţi de consiliere şi asistenţã pentru începerea unei activitãţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri în mediul rural, inclusiv instruire în management, precum şi asistenţã privind modalitatea de accesare şi utilizare a microcreditelor, cu o atenţie specialã acordatã femeilor;
    2. Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesionalã, consiliere în carierã, consiliere pentru dezvoltarea personalã şi alte tipuri de servicii de sprijin, cu precãdere pentru persoanele nou intrate pe piaţa muncii şi pentru membrii familiilor acestora, în vederea facilitãrii mobilitãţii lor ocupaţionale, sectoriale şi geografice;
    3. Evaluarea competenţelor dobândite în contexte informale şi/sau nonformale pentru persoanele din mediul rural, în scopul certificãrii cunoştinţelor, abilitãţilor şi aptitudinilor pentru activitãţi non-agricole;
    4. Furnizarea programelor de formare profesionalã pentru persoanele din mediul rural în urmãtoarele domenii: construcţii, turism, servicii complementare, meşteşuguri specifice, servicii sociale sau de îngrijire a sãnãtãţii, tehnologia informaţiei/telecomunicaţii, cu excepţia formãrii în scopul calificãrii sau recalificãrii angajaţilor din domeniile agricole, în vederea creşterii gradului de ocupabilitate prin îmbunãtãţirea abilitãţilor şi competenţelor necesare pe piaţa muncii, inclusiv programe de formare în vederea dobândirii de competenţe suplimentare (utilizare TIC, module de limbi strãine etc.);
    5. Furnizarea programelor de formare profesionalã în sectoarele non-agricole, inclusiv programe de formare pentru îmbunãtãţirea abilitãţilor şi competenţelor necesare pe piaţa muncii, pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistenţã şi/sau persoanele din mediul rural, în vederea reorientãrii profesionale a acestor persoane; furnizarea programelor de formare profesionalã va avea în vedere oportunitãţile existente pe piaţa muncii localã sau regionalã;
    6. Furnizarea de programe de formare profesionalã care sã integreze module privind asigurarea sãnãtãţii şi securitãţii la locul de muncã (incluzând limitarea factorilor de risc la locul de muncã);
    7. Programe de formare profesionalã pentru manageri şi specialişti în managementul resurselor umane din mediul rural, care sã includã aspecte privind managementul eficient al resurselor umane, protecţia muncii şi a mediului înconjurãtor, egalitatea de şanse şi respectul diversitãţii la locul de muncã;
    8. Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare profesionalã pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale pentru promovarea afacerilor în mediul rural;
    9. Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare profesionalã în vederea dezvoltãrii competenţelor care sã permitã forţei de muncã din mediul rural sã beneficieze de oportunitãţile oferite de managementul şi protecţia mediului înconjurãtor;
    10. Furnizarea serviciilor de plasare la locul de muncã şi a altor servicii de ocupare precum activitãţi de informare, creşterea conştientizãrii, orientare, consiliere, activitãţi motivaţionale, sprijin în gãsirea unui loc de muncã, burse de locuri de muncã, jobcluburi organizate în zonele rurale;

    4.2.2 Activitãţi secundare
    11. Activitãţi de cercetare şi studii de teren privind situaţia actualã a şomajului şi a persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţã în zonele rurale, inclusiv previziuni privind tendinţele pieţei muncii în zonele rurale;
    12. Activitãţi de cercetare si studii de teren privind identificarea si evaluarea nevoilor specifice ale diferitelor grupuri ţintã din zonele rurale în vederea integrãrii/reintegrãrii pe piaţa muncii;
    13. Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de informare şi conştientizare în şcolile din zonele rurale privind oportunitãţile de educaţie şi formare profesionalã şi de ocupare în domeniile non-agricole;
    14. Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de informare şi conştientizare privind oportunitãţile de ocupare în domenii non-agricole pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistenţã;
    15. Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de conştientizare, motivare, informare şi consiliere pentru persoanele din mediul rural implicate în activitãţi non-agricole, în vederea asigurãrii participãrii acestora la activitãţi de formare profesionalã, pentru îmbunãtãţirea adaptabilitãţii la nevoile şi evoluţia pieţei locale şi regionale a muncii;
    16. Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de conştientizare în rândul angajaţilor şi angajatorilor din mediul rural în vederea combaterii muncii nedeclarate şi respectãrii diversitãţii la locul de muncã;
    17. Promovarea campaniilor pentru mobilitatea ocupaţionalã, sectorialã şi geograficã a forţei de muncã din mediul rural;
    18. Dezvoltarea şi implementarea programelor şi campaniilor de promovare a culturii antreprenoriale în mediul rural, cu o atenţie specialã acordatã femeilor;
    19. Promovarea şi acordarea de sprijin pentru revitalizarea şi dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale;
    20. Promovarea campaniilor de protecţie a mediului în zonele rurale, a unui mod de viaţã sãnãtos, creşterea conştientizãrii asupra efectelor nocive ale tutunului, alcoolului;
    21. Înfiinţarea şi dezvoltarea reţelelor de servicii şi operatori de dezvoltare a resurselor umane în mediul rural, inclusiv formare profesionalã, pentru a furniza servicii de informare şi consiliere pentru persoanele din zonele rurale;
    22. Înfiinţarea şi dezvoltarea reţelelor şi parteneriatelor pentru facilitarea schimbului şi integrãrii bunelor practici, inclusiv vizite de studii, organizarea de seminarii şi conferinţe, incluzând aspecte privind motivarea şi mobilizarea persoanelor din mediul rural în vederea ocupãrii, organizarea pieţei muncii şi a sectorului de servicii în mediul rural, diversificarea economiei rurale, promovarea egalitãţii de şanse, protecţia mediului şi a patrimoniului cultural în mediul rural etc.;
    23. Suport pentru elaborarea şi implementarea strategiilor integrate pentru dezvoltarea iniţiativelor locale în zonele rurale, care sã genereze diversitate în economia localã şi noi locuri de muncã în zonele rurale, în sectoarele non-agricole;
    Aceastã activitate este condiţionatã de existenţa şi justificarea în cadrul cererii de finanţare a unui parteneriat cu autoritãţile locale, a apartenenţei la o asociaţie de dezvoltare inter/intracomunitarã sau pact regional, astfel încât strategia propusã sa fie preluatã şi integratã în strategia de dezvoltare a regiunii respective.
    24. Sprijin pentru mãsuri inovatoare, interregionale şi transnaţionale şi dezvoltarea mijloacelor şi mecanismelor de creştere a numãrului persoanelor din mediul rural active din punct de vedere economic;
    25. Sprijin pentru membrii de familie dependenţi, respectiv servicii de asistenţã care sã asigure participarea persoanelor din zonele rurale pe piaţa muncii, precum servicii de îngrijire pe timp de zi pentru copii şi adulţi, servicii specifice pentru persoane cu dizabilitãţi, îngrijire la domiciliu etc.
    26. Acreditarea/autorizarea programelor de formare/educaţie destinate persoanelor din categoriile de grupuri ţintã.

    4.2.3 Prevederi obligatorii
    1. Activitãţile de formare profesionalã promovate în cadrul acestui DMI vor asigura persoanelor din mediul rural certificate de absolvire sau de calificare (în funcţie de tipul programului de formare).
    2. În cadrul proiectului, activitãţile principale menţionate la punctul 4.2.1 pot fi precedate, acompaniate sau urmate de una sau mai multe activitãţi secundare menţionate la punctul 4.2.2.
    Nici o activitate secundarã menţionatã la punctul 4.2.2 nu poate fi introdusã în proiect fãrã a sprijini în mod direct activitãţile principale de la punctul 4.2.1.

    4.2.4 Exemple de activitãţi neeligibile:
    1. Sub-contractarea/externalizarea tuturor activitãţilor pentru dezvoltarea resurselor umane; beneficiarul va fi obligat sã asigure cel puţin activitãţi referitoare la identificarea şi managementul grupului ţintã;
    2. Activitãţi de acordare de finanţãri nerambursabile (ex: folosirea fondurilor proiectelor pentru acordarea de finanţãri nerambursabile sau împrumuturi altor organizaţii);
    3. Proiecte care se concentreazã exclusiv pe achiziţia de echipamente sau îmbunãtãţirea infrastructurii;
    4. Proiecte care promoveazã activitãţi politice sau ideologice;
    5. Activitãţi care au fost deja finanţate sau care se aflã în procesul de finanţare din bugetul de stat sau din alte surse. În acest sens, solicitanţii de finanţare nerambursabilã trebuie sã dea o declaraţie scrisã prin care sã confirme faptul cã sunt în cunoştinţã de cauzã cu privire la faptul cã dubla finanţare a aceluiaşi proiect nu este permisã.
    6. Activitãţi pentru grup ţintã din mediul urban;
    7. Activitãţi de formare profesionalã în domenii agricole*3).
-------
    *3) Ocupaţiile agricole sunt precizate la GRUPA MAJORÃ 6 Agricultori şi lucrãtori calificaţi în agriculturã, silviculturã şi pescuit (http://www.mmuncii.ro/ro/c-o-r-664-view.html)

    8. Dezvoltarea de noi programe de formare profesionalã
    9. Cursuri de formare profesionalã neautorizate.
    10. Cursuri de formare pentru calificãrile de tipul: manager de proiect, manager de calitate, formator de formatori, expert achiziţii publice, expert accesare fonduri europene etc.

    4.3. Solicitanţi eligibili
    Pentru a primi finanţare nerambursabilã prin POS DRU, solicitantul trebuie sã fie o organizaţie legal constituitã în România (persoanã juridicã, exclusiv Persoanã Fizicã Autorizatã sau întreprindere individualã, ori echivalent), conform legislaţiei româneşti aplicabile pentru fiecare categorie de beneficiar eligibil pentru aceastã cerere de propuneri de proiecte.
    În conformitate cu prevederile Documentului Cadru de Implementare pentru POSDRU 2007 - 2013 aprobat prin Ordinul comun nr. 547/1984/2010, categoriile de beneficiari eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt:
    1. Furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã, publici şi privaţi, acreditaţi (conform <>HG nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã cu modificãrile şi completãrile ulterioare);
    2. Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã şi structurile sale teritoriale (<>Legea nr. 202/2006 republicatã, privind organizarea şi funcţionarea ANOFM cu modificãrile şi completãrile ulterioare);
    3. Autoritãţi ale administraţiei publice locale, unitãţi administrativ-teritoriale sau asociaţii de dezvoltare comunitarã (Conform <>art. 1, alin. 2, lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, cu modificãrile şi completãrile ulterioare);
    4. Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socialã;
    5. MMFPS şi structuri/agenţii/organizaţii subordonate/coordonate de acesta;
    6. Agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul pieţei muncii;
    7. Ministerul Sãnãtãţii şi structurile/agenţiile subordonate/coordonate;
    8. Organizaţii sindicale (conform <>Legea nr. 54/2003 - Legea sindicatelor);
    9. Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi (conform <>Ordonanţei nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesionalã a adulţilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare);
    10. ONG-uri, (conform <>OG nr. 26/2000 cu modificãrile si completãrile ulterioare);
    11. Întreprinderi, inclusiv Cabinetele Individuale de Psihologie, Cabinetele Asociate de Psihologie, Societãţile Civile Profesionale de Psihologie (cf. <>Legii nr. 213/2004).
    12. Patronate (conform <>Legii nr. 356/2001 - Legea patronatelor);
    13. Membri (cu personalitate juridicã) ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridicã;
    14. Asociaţii profesionale
    15. Institute de cercetare şi dezvoltare.
    Nu sunt considerate eligibile pentru aceastã cerere de propuneri de proiecte urmãtoarele categorii: Persoane Fizice Autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale sau echivalentul acestora, reglementate de <>OUG nr. 44/2008 cu modificãrile şi completãrile ulterioare).
    În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Condiţii Generale (sub-capitolul
    3.1.1 Eligibilitatea solicitanţilor si a partenerilor), aprobat prin <>Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1164/23.08.2010, Persoanele Fizice Autorizate sau întreprinderile individuale, ori echivalent, nu sunt eligibile ca solicitant sau parteneri.
    Pentru proiectele depuse în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte puteţi avea parteneri naţionali şi/sau transnaţionali.
    IMPORTANT
    În etapa de evaluare se vor considera neeligibile cheltuielile care privesc activitãţi cu caracter transnaţional pentru care beneficiarul Nu justificã legãtura DIRECTÃ a activitãţilor pentru care s-au prevãzut cheltuielile, cu obiectivul proiectului
    Solicitanţii şi partenerii acestora trebuie sã respecte regulile generale de eligibilitate menţionate în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale, capitolul 3.1.
    În cazul în care depuneţi un proiect în parteneriat, pentru evaluarea criteriului de eligibilitate privind capacitatea financiarã şi operaţionalã vor fi avute în vedere existenţa resurselor administrative şi existenţa surselor de finanţare stabile pentru parteneriatul dezvoltat (în ansamblu), şi nu numai pentru solicitant sau pentru fiecare membru în parte.
    Parteneriatul va fi obligat sã facã dovada unei capacitãţi operaţionale şi financiare corespunzãtoare. AMPOSDRU poate decide motivat respingerea aplicaţiei sau încetarea contractãrii în situaţia în care existã constatã cã parteneriatul nu face aceastã dovadã.
    În calitate de beneficiar, veţi avea responsabilitatea finalã pentru managementul proiectului, indiferent dacã depuneţi o cerere de finanţare fãrã parteneri sau în parteneriat. Prezenta cerere de propuneri de proiecte încurajeazã depunerea proiectelor in parteneriat.
    Vã rugãm sã aveţi în vedere cã în situaţia în care solicitantul/partenerul au calitatea de Furnizor de Formare Profesionalã Continuã autorizat, public si privat (conform <>OG nr. 129/2000 privind formarea profesionalã a adulţilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare) sau de Furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã, public si privat, acreditat (conform <>HG nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã cu modificãrile si completãrile ulterioare) veţi furniza în etapa de contractare autorizaţia/acreditarea care atestã aceastã calitate.

    4.4. Cheltuieli eligibile
    Categoriile şi subcategoriile de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate din Fondul Social European prin POSDRU sunt prevãzute şi detaliate în Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU 2007-2013.
    Lista categoriilor şi subcategoriilor de cheltuieli eligibile:
    1. Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului
    1.1 Salarii si asimilate acestora
    1.2 Onorarii
    1.3 Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi si angajatori)

    2. Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna
    2.1 Transport persoane (personal propriu, participanţi, alte persoane)
    2.2 Transport materiale si echipamente
    2.3 Cazare
    2.4 Diurnã (pentru personalul propriu)

    3. Cheltuieli pentru derularea proiectului
    3.1 Servicii de sonorizare
    3.2 Traducere si interpretare
    3.3 Prelucrare date
    3.4 Întreţinere, actualizare si dezvoltare aplicaţii informatice
    3.5. Achiziţionare de publicaţii, cãrţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipãrit şi/sau electronic
    3.6 Concesiuni, brevete, licenţe, mãrci comerciale, drepturi si active similare
    3.7 Materiale consumabile

    4. Cheltuieli aferente activitãţilor subcontractate (externalizate)
    4.1 cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care Beneficiarul nu are expertiza necesarã, inclusiv managementul proiectului si consultanţã juridicã;
    4.2. cheltuieli aferente contractelor încheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) în vederea furnizãrii unor servicii:
    a) organizarea de evenimente,
    b) pachete complete conţinând transport, cazarea si/sau hrana participanţilor/personalului propriu,
    c) audit financiar extern,
    d) expertizã contabilã,
    e) editarea si tipãrirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare,
    f) editarea si tipãrirea de materialele publicitare;

    5. Taxe
    5.1. taxe de certificare a competenţelor (inclusiv taxe de certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte cãi decât cele formale)
    5.2. taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare
    5.3. taxe de eliberare a certificatelor de calificare
    5.4. taxe de autorizare a centrelor de evaluare de competenţe
    5.5. taxe de participare la programe de formare

    6. Cheltuieli pentru închirieri si leasing, necesare derulãrii activitãţilor proiectului
    6.1 Închiriere (locaţii, bunuri):
    6.2. Rate de leasing

    7. Subvenţii (ajutoare, premii) si burse
    7.1. Subvenţii (ajutoare, premii)*4) pentru cursanţi pe perioada derulãrii cursurilor
--------
    *4) În cazul cursurilor, pentru persoanele din grupul ţintã, se poate acorda o subvenţie financiarã pentru participarea. Cuantumul acestei subvenţii este de maximum 800 lei/participant/lunã. Acordarea subvenţiei este condiţionatã de documente justificative privind participarea.

    7.2. Premii în cadrul unor concursuri

    8. Cheltuieli indirecte/ cheltuieli generale de administraţie
    8.1. Cheltuieli aferente personalului administrativ si personalului auxiliar
    8.2. Utilitãţi
    8.3 Servicii de administrare a clãdirilor
    8.4 Servicii de întreţinere si reparare echipamente si mijloace de transport
    8.5 Arhivare documente
    8.6 Amortizare active
    8.7 Cheltuieli financiare si juridice (notariale)
    8.8 Multiplicare, cu excepţia materialelor de informare si publicitate
    8.9 Conectare la reţele informatice
    8.10 Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publicã
    8.11 Abonamente la publicaţii de specialitate
    8.12 Materiale consumabile

    9. Cheltuieli de informare si publicitate
    9.1. Producţia materialelor publicitare si de informare
    9.2. Tipãrirea/multiplicarea, materialelor publicitare si de informare
    9.3 Difuzarea materialelor publicitare si de informare
    9.4. Dezvoltare/Adaptare pagini web
    9.5. Închirierea de spaţiu publicitar
    9.6. Alte activitãţi de informare si publicitate

    10. Cheltuieli de tip FEDR
    10.1 Construcţii
    10.2 Instalaţii tehnice
    10.3 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje si instalaţii de lucru)
    10.4 Alte echipamente
    10.5 Aparate si instalaţii de mãsurare, control si reglare
    10.6 Mobilier, aparaturã, biroticã, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale
    10.7 Alte cheltuieli pentru investiţii
    10.8 Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaţii
    10.9 Cheltuieli privind proiectare si inginerie
    10.10 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografie si de stabilitate a terenului
    10.11 Cheltuieli pentru organizarea de şantier
    10.12 Cheltuieli pentru asigurarea utilitãţilor si/sau reabilitarea si modernizarea utilitãţilor

    4.5 Indicatori
    Indicatorii proiectului dumneavoastrã trebuie sã contribuie DIRECT la atingerea indicatorilor definiţi în Documentul Cadru de Implementare POSDRU 2007 - 2013, cu toate modificãrile ulterioare (care se regãseşte pe site-ul www.fseromania.ro la Secţiunea Documente programatice). În caz contrar, cererea de finanţare va fi respinsã.
    În cadrul cererii de finanţare, veţi completa valorile aferente indicatorilor de mai jos, conform activitãţilor din proiectul dumneavoastrã:
    INDICATORI DE PROGRAM:
    a) Indicatori de realizare imediatã (output)
    ● numãrul participanţilor din zonele rurale la programe integrate.
    (b) Indicatori de rezultat (result)
    ● ponderea participanţilor din mediul rural la programe integrate certificaţi (%),
    ● ponderea participanţilor - femei din mediul rural la programe integrate certificaţi (%);
    ● ponderea participanţilor din zonele rurale certificaţi în cadrul programelor integrate, care au obţinut un loc de muncã (%)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│IMPORTANT: │
│Este obligatoriu ca cererea dumneavoastrã de finanţare sã conţinã valori │
│stabilite pentru minim un indicator de output şi de rezultat din categoria │
│indicatorilor de program. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    INDICATORI SUPLIMENTARI:
    (a) Indicatori de realizare imediatã (output):
    ● Numãr de participanţi la instruire] - sustenabilitate zone rurale;
    ● Numãr de participanţi FSE din mediul rural;
    ● Numãr de participanţi FSE - femei;
    ● Numãr de persoane care beneficiazã de consiliere/orientare - sustenabilitate zone rurale;
    ● Numãrul participanţilor din zonele rurale;
    ● Numãrul participanţilor din zonele rurale - persoane ocupate în agricultura de subzistenţã;
    ● Numãrul participanţilor la campanii de informare şi conştientizare
    ● Numãrul participanţilor la programe de formare profesionalã
    ● Numãrul participanţilor la activitãţi de evaluare a învãţãrii anterioare
    ● Numãrul participanţilor la programe de sprijin pentru membrii de familie dependenţi

    (b) Indicatori de rezultat (result):
    ● Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni dupã participarea la programe integrate urmeazã o altã formã de pregãtire sau şi-au gãsit un loc de muncã (%)
    ● Numãr de participanţi la instruire care şi-au gãsit un loc de muncã în termen de 6 luni - sustenabilitate zone rurale
    ● Numãr de participanţi la instruire care urmeazã o altã formã de pregãtire sustenabilitate zone rurale
    ● Numãr de participanţi la instruire certificaţi - sustenabilitate zone rurale
    ● Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect - sustenabilitate zone rurale.

    5. Procesul de evaluare şi selecţie

    5.1. Grile de evaluare şi selecţie
    Procesul de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare este descris în capitolul 5.1 din Ghidul Solicitantului - Condiţii generale.
    Cererea de finanţare va obţine un punctaj mai mare, conform grilei de evaluare şi selecţie anexã la prezentul ghid, dacã se finalizeazã cu integrarea pe piaţa muncii a unui procent/ numãr cat mai mare a categoriilor de grup ţintã.
    De asemenea, cererea dumneavoastrã de finanţare va fi punctatã mai puţin dacã activitãţile proiectului se rezumã sau sunt în mare parte orientate spre campanii de informare, fãrã un impact direct şi real la nivelul grupului ţintã, având în vedere obiectivele specifice ale acestui DMI în rândul categoriilor eligibile din grupul/ grupurile ţintã.
    Procesul de evaluare si selecţie al cererilor de finanţare se face pe baza grilelor prezentate în Anexa 1 la Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice.

    5.2. Diferenţe faţã de alte Domenii Majore de Intervenţie din POSDRU. Greşeli frecvente
    Pentru a evita includerea în proiectul dumneavoastrã a unor activitãţi sau grupuri ţintã neeligibile, vã rugãm sã analizaţi cu atenţie complementaritatea/diferenţele existente între Domeniile Majore de intervenţie din cadrul POSDRU. În sprijinul efectuãrii acestei analize vã rugãm sã consultaţi Documentul Cadru de Implementare a POSDRU 2007 - 2013, disponibil la adresele web: www.fseromania.ro
    Activitãţile de formare profesionalã promovate în cadrul DMI 5.2 vor asigura calificarea persoanelor din mediul rural, în special a celor ocupate în agricultura de subzistenţã, în domeniile non-agricole cerute pe piaţa regionalã sau localã, precum: construcţii, turism, servicii complementare, meşteşuguri specifice, servicii sociale sau de îngrijire a sãnãtãţii, tehnologia informaţiei/telecomunicaţii.
    În cadrul AP 3, DMI 3,2 sunt promovate activitãţile pentru îmbunãtãţirea adaptabilitãţii întreprinderilor şi a angajaţilor la condiţiile în schimbare, în special în vederea introducerii de tehnologii moderne şi de soluţii organizaţionale pe o scarã largã, vor reprezenta, printre altele, o promovare a flexibilitãţii organizaţionale şi de ocupare (aplicarea unor diferite forme de organizare a muncii şi contracte de muncã flexibile) şi a flexibilitãţii funcţionale (adaptarea sarcinilor angajaţilor la sarcinile companiei). Operaţiunile din cadrul acestui DMI vor fi direcţionate spre sprijinirea formãrii pentru iniţiere, specializare/perfecţionare, în cadrul întreprinderilor care, în efortul lor pentru promovarea adaptabilitãţii, vor adopta tehnologii avansate.

         GREŞELI FRECVENT ÎNTÂLNITE LA REDACTAREA CERERII DE FINANŢARE:

    Greşeli care duc automat la respingerea cererii de finanţare:
    ● dezvãluirea datelor de identificare ale solicitantului, partenerilor respectiv ale membrilor echipei de management;
    ● neincluderea activitãţilor continue referitoare la informare şi publicitate şi a conferinţelor de început şi de final, în conformitate cu Ghidul solicitantului - Condiţii Generale;
    ● neîncadrarea corectã în obiectivele şi activitãţile eligibile ale DMI (se introduc activitãţi, nu subactivitãţi, eligibile pe alte DMI) sau în categoriile de grupuri ţintã eligibile.
    ● neînregistrarea în termenul de 5 zile lucrãtoare a plicului conţinând Anexele 1-5 si 7 şi a Anexa 6 - Acordul de parteneriat, dacã este cazul, sau nerespectarea condiţiilor cu privire la comunicarea acestora, cu privire la formã şi la conţinut;
    ● utilizarea oricãrui alt format decât cel generat de ActionWeb pentru anexele ce trebuie depuse;
    ● Depunerea anexelor aferente proiectului la altã adresã/structurã decât cea menţionatã în prezentul ghid;
    ● organizarea cursurilor de formare profesionalã pentru ocupaţii agricole, care nu sunt specifice DMI 5.2., deoarece cursurile pentru meserii în agriculturã pot fi finanţate prin DMI 2.3 (cursuri de calificare pentru meserii din toate domeniile economiei, mai puţin pe cele pentru educaţie si pentru administraţia publicã);
    ● confuzia dintre persoanele inactive din mediul rural şi populaţia ocupatã în agriculturã care are un venit din activitãţile agricole.
    ● grupul ţintã vizat nu asigurã atingerea directã a indicatorilor de program specifici acestui DMI
    Greşeli care duc la punctarea mai slabã a cererii de finanţare (în Faza B - Criterii de selecţie):
    ● nedetalierea elementelor de valoare adãugatã;
    ● netratarea tuturor problemelor/tematicilor menţionate în grilele de evaluare şi în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale şi Condiţii Specifice;
    ● necorelarea informaţiilor incluse de catre solicitant în diferitele secţiuni ale proiectului, (necorelarea activitãţilor proiectului cu activitãţile menţionate în graficul de implementare al activitãţilor; necorelarea bugetului cu detalierea acestuia, identificarea de costuri nejustificate în activitãţile propuse, etc;
    ● justificãri incomplete/ lipsa datelor statistice pentru justificarea problemei/nevoii;
    ● dificultatea de a identifica nevoile reale ale factorilor interesaţi;
    ● dificultatea de a identifica si de a descrie corect grupul/grupurile ţintã (caracteristici, cuantificãri, nevoi specifice);
    ● necorelãri ale grupurilor ţintã între diverse secţiuni ale cererii de finanţare;
    ● neglijarea indicatorilor de rezultat (specifici DMI);
    ● detalierea incompletã a bugetului, erori de calcul aritmetic;
    ● calcularea şi/sau detalierea bugetului în altã monedã decât lei (RON);
    ● încadrarea eronatã în categoria de persoanã juridicã;
    ● încadrarea eronatã în categoria de finanţare proprie (finanţat parţial sau finanţat integral de la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale);
    ● costuri supraestimate care nu dovedesc o utilizare eficientã a fondurilor şi un raport optim cost-eficienţã);
    ● nerespectarea limitelor impuse pentru diverse categorii de cheltuieli:
    ● cheltuielile administrative;
    ● cheltuielile tip FEDR;
    ● plafoanele maxime de referinţã pentru stabilirea eligibilitãţii cheltuielilor cu personalul.
    ● importanţa scazutã acordatã sustenabilitãţii;
    ● neîntelegerea şi/sau justificarea fãrã substanţã a principiilor şi a temelor orizontale:
    ● egalitatea de şanse;
    ● dezvoltare durabilã;
    ● îmbãtrânire activã
    ● inovare/TIC
    ● abordare interregionalã si transnaţionalã
    ● menţiuni cu caracter generic, fãrã claritate sau fãrã o legãturã concretã cu ceea ce trebuie descris, utilizare de termeni bombastici si pretenţioşi, fãrã legãturã cu scopul aplicaţiei;
    ● copierea integralã sau parţialã a prevederilor din DCI, ghiduri sau documente programatice;
    ● proiectul nu prevede o ratã a ocupãrii grupului ţintã, conform regulilor descrise mai sus.

    6. Contestaţii
    Modalitatea de depunere şi soluţionare a contestaţiilor este descrisã in capitolul 5.3 Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale.
    Pentru cererile de finanţare care sunt respinse, Contestaţiile cu privire la rezultatele procesului de evaluare vor fi depuse la Registratura AMPOSDRU la adresa: Str. Scãrlãtescu nr. 17-19, Sector 1, Bucureşti, pe fax la numerele (004) 021.315.02.06; (004) 021.315.02.05, sau pe email la adresa: contestatii110@fseromania.ro, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrãtoare de la transmiterea Scrisorii de informare prin e-mail. Contestaţia trebuie sã cuprindã aspectele punctuale ale deciziei AMPOSDRU cu care nu sunteţi de acord şi argumentele dumneavoastrã cu privire la problema contestatã.
    Contestaţiile care încearcã sã acrediteze ideea neprimirii scrisorii de informare de cãtre solicitant datoritã neprimirii e-mail-ului (spam, firewall, filtre ale serverelor solicitantului, nedeschiderea la timp sau deloc a e-mail-ului de cãtre reprezentanţii solicitanţilor, schimbarea adresei de e-mail de contact necomunicatã AMPOSDRU, etc.) şi pentru care existã la AMPOSDRU confirmarea trimiterii acelui e-mail cãtre contestatar, vor fi respinse de Comitetul de Soluţionare a Contestaţiilor.

    7. Procesul de contractare
    Dacã proiectul depus de dumneavoastrã a fost propus spre finanţare de cãtre Comitetul de Evaluare, AMPOSDRU va iniţia procesul de contractare cu organizaţia dumneavoastrã.
    În acest sens va fi transmisã cãtre dumneavoastrã, prin e-mail, o scrisoare prin care veţi fi informat cu privire la:
    (1) documentele pe care trebuie sã le prezentaţi privind organizaţia şi partenerii dumneavoastrã;
    (2) condiţiile de valabilitate a acestora;
    (3) termenul limitã de prezentare a documentelor;
    (4) condiţiile pentru aprobare (dacã este cazul) identificate pentru clarificare de cãtre comitetul de evaluare.
    Documentele minim solicitate pentru încheierea contractului de finanţare cu dumneavoastrã sunt:
    1. Pentru instituţii publice:
    (a) Declaraţie din care sã reiasã numãrul, tipul şi anul emiterii actului de înfiinţare al instituţiei respective, semnatã şi ştampilatã de cãtre reprezentantul legal al solicitantului.
    2. Pentru societãţi comerciale înfiinţate in baza <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã:
    a) Documentele statutare, inclusiv actele adiţionale, dacã existã (copie);
    b) Certificatul de înregistrare fiscalã/CUI (copie);
    c) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului care sã ateste cã organizaţia dumneavoastrã nu este în stare de insolvenţã sau pe cale de lichidare, nu are afacerile administrate de cãtre tribunal, nu sunt începute proceduri de aranjamente cu creditorii, nu are activitatea suspendatã, nu este subiectul oricãror proceduri care se referã la astfel de situaţii, sau nu este în orice situaţie analogã provenind dintr-o procedurã similarã prevãzutã în legislaţia şi reglementãrile naţionale în vigoare (original+ copie);
    d) Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali încheiaţi. Bilanţul contabil trebuie sã cuprindã: formular 01 "Capitaluri" şi formular 02 "Rezultat patrimonial". Bilanţul contabil trebuie sã fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza cãruia funcţioneazã, trebuie sã fie vizibil numãrul de înregistrare şi antetuI cu datele de identificare complete (in copie conform cu originalul)
    e) Certificatul de atestare fiscalã emis în conformitate cu prevederile <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 673/2009 pentru modificarea <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscalã pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora. La secţiunea C "Informaţii pentru verificarea eligibilitãţii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile", suma înscrisã la litera a) nu trebuie sã depãşeascã 1/12 din suma înscrisa la litera b) (in original sau copie legalizatã).
    Pentru obţinerea acestui certificat, solicitantul trebuie sã depunã la Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, Direcţia Generalã a Finanţelor Publice Judeţeanã sau a Municipiului Bucureşti, dupã caz, o cerere întocmitã in conformitate cu modelul prezentat în Anexa 21) a Ordinului mai sus menţionat, în care acesta trebuie sã completeze şi rubrica destinatã contribuabililor care solicitã fonduri externe nerambursabile.
    (f) Certificatul de atestare fiscalã emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice nr. 2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmãrirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale (in original). Certificatul trebuie sã fie însoţit de Anexa privind verificarea eligibilitãţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile emisã în conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice, nr. 75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfãşuratã de cãtre organele fiscale locale, în care trebuie sã fie precizat cã solicitantul se încadreazã, la data întocmirii certificatului de atestare fiscalã, in urmãtoarea situaţie: "obligaţiile de platã scadente nu depãşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate in ultimul semestru încheiat".
    Pentru obţinerea acestui certificat solicitantul trebuie sã depunã la Autoritãţile administraţiei publice locale o cerere întocmitã în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 15 a Ordinului nr. 2052 bis/1528/2006, în care acesta trebuie sã solicite şi eliberarea Anexei menţionate anterior.
    3. Pentru organizaţii non-profit înfiinţate în baza <>OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare:
    (a) Documentele statutare inclusiv actele adiţionale şi hotãrârile judecãtoreşti de modificare, dacã este cazul (copie, cu menţiunea "conform cu originalul", semnatã şi ştampilatã de reprezentantul legal al solicitantului, pe fiecare pagina)
    b) Hotãrârea Judecãtoreascã de înfiinţare (copie, cu menţiunea "conform cu originalul", semnatã şi ştampilatã de reprezentantul legal al solicitantului, pe fiecare paginã);
    (c) Extras actualizat din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sau certificat emis de Judecãtorie sau Tribunal, care sã ateste numãrul de înregistrare al organizaţiei dumneavoastrã şi situaţia juridicã a organizaţiei (original sau copie legalizatã);
    (d) Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali încheiaţi. Bilanţul contabil trebuie sã cuprindã: formular 01 "Capitaluri" şi formular 02 "Rezultat patrimonial". Bilanţul contabil trebuie sã fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza cãruia funcţioneazã, trebuie sã fie vizibil numãrul de înregistrare şi antetul cu datele de identificare complete (in copie conform cu originalul);
    (e) Certificatul de atestare fiscalã emis in conformitate cu prevederile <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 673/2009 pentru modificarea <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscalã pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora. La secţiunea C "Informaţii pentru verificarea eligibilitãţii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile", suma înscrisã la litera a) nu trebuie sã depãşeascã 1/12 din suma înscrisã la litera b) (in original sau copie legalizatã).
    Pentru obţinerea acestui certificat, solicitantul trebuie sã depunã la Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, Direcţia Generalã a Finanţelor Publice Judeţeanã sau a Municipiului Bucureşti, dupã caz, o cerere întocmitã în conformitate cu modelul prezentat in Anexa 21 a Ordinului mai sus menţionat, in care acesta trebuie sã completeze şi rubrica destinatã contribuabililor care solicitã fonduri externe nerambursabile.
    (f) Certificatul de atestare fiscalã emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice nr. 2052 bis 1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmãrirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale (in original). Certificatul trebuie sã fie însoţit de Anexa privind verificarea eligibilitãţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile emisã in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice, nr. 75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfãşuratã de cãtre organele fiscale locale, în care trebuie sã fie precizat cã solicitantul se încadreazã, la data întocmirii certificatului de atestare fiscalã, in urmãtoarea situaţie: "obligaţiile de platã scadente nu depãşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate in ultimul semestru încheiat".
    Pentru obţinerea acestui certificat solicitantul trebuie sã depunã la Autoritãţile administraţiei publice locale o cerere întocmitã în conformitate cu modelul prezentat in Anexa 15 a Ordinului nr. 2052 bis/1528/2006, in care acesta trebuie sã solicite şi eliberarea Anexei menţionate anterior.
    Atenţie:
    ● Certificatul de atestare fiscalã eliberat de ANAF este un document esenţial în vederea semnãrii contractului de finanţare. Vã rugãm sã trataţi cu maximã importanţã acest document!
    ● Vã reamintim cã valabilitatea acestui document trebuie sã cuprindã perioada estimatã de semnare a contractului în condiţiile în care are o valabilitate de doar 30 de zile de la data eliberãrii.
    Vã rugãm sã reţineţi cã documentele enumerate mai sus vor fi solicitate şi pentru fiecare partener, în funcţie de tipul organizaţiei.

    4. Pentru partenerii transnaţionali:
    a) Statutul organizaţiei:
    a1) pentru instituţii publice: Declaraţie din care sã reiasã numãrul, tipul şi anul emiteri actului de înfiinţare al instituţiei respective (copie legalizatã în Iimba românã);
    a2) pentru Societãţi Comerciale şi Organizaţii Non-Profit: Statutul organizaţiei (tradus legalizat in limba românã)
    (b) Declaraţie pe propria rãspundere cã nu se încadreazã in situaţiile de excludere stipulate in Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale, la Capitolul 3.1 "Eligibilitatea solicitanţilor şi a partenerilor".
    (c) documente doveditoare, în traducere legalizatã, care sã ateste informaţiile referitoare la capacitatea tehnicã şi operaţionalã, existenţa unor datorii la bugetul statului de provenienţã, bilanţ, numãr de angajaţi, etc., similare entitãţilor cu personalitate juridicã române;
    De asemenea, pentru încheierea contractului de finanţare, indiferent de tipul instituţiei, trebuie sã transmiteţi şi urmãtoarele documente:
    ● CV-urile echipei de implementare a proiectului, pentru acele activitãţi care nu sunt subcontractate (echipa de management si experţii pe termen lung responsabili pentru realizarea unei activitãţi sau unor activitãţi în cadrul proiectului în primul an de implementare), în limba românã, indicând funcţia/rolul în proiect, datate şi semnate de cãtre titulari;
    ● Declaraţie privind existenţa resurselor administrative, prin indicarea numãrului total de angajaţi în fiecare din ultimii 2 ani;
    ATENTIE! In perioada de contractare se verificã dacã solicitantul nu se încadreazã, din punct de vedere al obligaţiilor de platã restante la bugetele publice, într-una din situaţiile de mai jos:
    ● obligaţiile de platã nete depãşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscalã emis de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã;
    ● obligaţiile de platã depãşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscalã emis de autoritãţile publice locale.
    Vã atragem atenţia cã AMPOSDRU îşi rezervã dreptul de a solicita şi alte documente relevante a cãror necesitate ar reieşi din analiza dosarului de finanţare sau din modificãri legislative ulterioare.
    IMPORTANT!
    În cazul aprobãrii condiţionate a cererii de finanţare, conform procedurii descrise la cap. 5 din Ghidul solicitantului - Condiţii generale, în perioada de contractare vor fi clarificate aspectele neclare constatate de Comitetul de Evaluare, referitoare la activitãţi sau grupuri ţintã nespecificate explicit în Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice, la neclaritãţi/neconcordanţe minore în cererea de finanţare, greşeli minore, inclusiv aritmetice sau de calcul al procentelor, erori/neconcordanţe în justificarea şi prezentarea bugetului proiectului.
    Nu se pot aproba condiţionat cereri de finanţare ale cãror anexe nu sunt generate de ActionWeb sau care nu sunt depuse în format electronic
    De asemenea, AMPOSDRU poate declara neeligibile cheltuielile care privesc activitãţi cu caracter transnaţional pentru care beneficiarul NU justificã temeinic legãtura DIRECTÃ a activitãţilor pentru care s-au prevãzut cheltuielile cu obiectivul proiectului.
    În situaţia în care clarificãrile furnizate de solicitant în etapa de contractare sunt incomplete sau vor conduce la concluzia cã cererea de finanţare, solicitantul sau partenerii nu erau eligibili sau cererea nu era conformã administrativ, AMPOSDRU va înceta contractarea cu solicitantul.
    Modalitãţi de comunicare cu solicitanţii
    Corespondenţa dintre AMPOSDRU şi solicitanţi se va realiza prin unul dn urmãtoarele mijloace: e-mail, fax, servicii de poştã şi curierat, respectiv:
    - prin e-mail - la adresa ghid110@fseromania.ro
    - prin e-mail - la adresa contestatii110@fseromania.ro - numai în cazul contestaţiilor
    - telefonic, la numerele (+40 21) 315 02 01; (+40 21) 315 02 14; (+40 21) 315 02 30.
    - prin fax, la numerele (+40 21) 315 02 06; (+40 21) 315 02 05.

    ANEXA 1                                     FAZA A

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┐
│ Conformitate Administrativã │ DA │ NU │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│1. Toate Anexele au fost transmise │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│2.1. Anexele 1-5 si 7 au fost trimise în termenul limitã stabilit de│ │ │
│Ghidul solicitantului (5 zile lucrãtoare) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│2.2. Acordul de parteneriat a fost trimis în termenul limitã │ │ │
│stabilit de Ghidul solicitantului (5 zile lucrãtoare) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│3. Acordul de parteneriat este lizibil │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│4.1. Anexele 1-5 si 7 îndeplinesc condiţiile de formã şi de conţinut│ │ │
│stabilite prin Ghidul Solicitantului şi sunt cele generate de │ │ │
│ActionWeb în cadrul acestui apel de propuneri │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│4.2. Acordul de parteneriat îndeplineşte condiţiile de formã şi de │ │ │
│conţinut stabilite prin Ghidul Solicitantului şi este cel generat de│ │ │
│ActionWeb în cadrul acestui apel de propuneri │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│5. Cererea de finanţare respectã modalitatea de transmitere │ │ │
│stabilitã prin Ghidul Solicitantului. │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┐
│ Eligibilitatea proiectului │ DA │ NU │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│1. Proiectul nu conţine date de identificare în secţiunile în care │ │ │
│este interzisã prezentarea acestora, în conformitate cu definiţiile │ │ │
│date în Ghidul Solicitantului - Condiţii generale. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│2. Proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale axei │ │ │
│prioritare şi domeniului major de intervenţie. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│3. Grupul/grupurile ţintã şi activitãţile proiectului sunt în │ │ │
│concordantã cu condiţiile specifice ale axei prioritare si │ │ │
│domeniului major de intervenţie si ale cererii de propuneri de │ │ │
│proiecte. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│4. Bugetul proiectului respectã limitele (minimã şi maximã) │ │ │
│prevãzute de cererea de propuneri de proiecte. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│5. Proiectul respectã prevederile comunitare si naţionale privind │ │ │
│informarea si publicitatea. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│6. Perioada de implementare a proiectului respectã limitele (minimum│ │ │
│6 luni şi maximum 2 ani) prevãzute de cererea de propuneri de │ │ │
│proiecte. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│7. Proiectul este implementat în România în conformitate cu │ │ │
│condiţiile privind locaţia stabilite prin Ghidul Solicitantului - │ │ │
│Condiţii Specifice şi Condiţii Generale. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│8. Proiectul respectã regulile specifice privind eligibilitatea │ │ │
│activitãţilor cu caracter transnaţional stabilite prin Ghidul │ │ │
│Solicitantului - Condiţii generale sau/şi Condiţii Specifice. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│9. Proiectul nu include activitãţi care fac obiectul schemelor de │ │ │
│ajutor de stat, aşa cum sunt enumerate în Ghidul Solicitantului │ │ │
│Condiţii Specifice şi cum se regãsesc în Ghidul solicitantului │ │ │
│pentru schemele de ajutor de stat şi de minimis │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│10. Proiectul este implementat exclusiv pentru grup ţintã din zona │ │ │
│ruralã, aşa cum este definit în Ghidul Solicitantului - │ │ │
│Condiţii Specifice. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│11. Grupul ţintã vizat asigurã atingerea directã a indicatorilor de │ │ │
│program specifici DMI 5.2. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│12. Grupul ţintã este de minim 50 de persoane │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┐
│ Eligibilitatea solicitantului │ DA │ NU │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│1. Solicitantul este o organizaţie cu personalitate juridicã, legal │ │ │
│constituitã în România │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│2. Solicitantul aparţine cel puţin uneia din categoriile de │ │ │
│beneficiari eligibili în conformitate cu Documentul Cadru de │ │ │
│Implementare al POS DRU şi cu Ghidul Solicitantului - Condiţii │ │ │
│Specifice, astfel: │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│1. Furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii │ │ │
│forţei de muncã, publici şi privaţi, acreditaţi (conform HG nr. │ │ │
│277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor │ │ │
│de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã │ │ │
│cu modificãrile şi completãrile ulterioare) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│2. Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã şi structurile │ │ │
│sale teritoriale (<>Legea nr. 202/2006 republicatã, privind │ │ │
│organizarea şi funcţionarea ANOFM cu modificãrile şi completãrile │ │ │
│ulterioare) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│3. Autoritãţi ale administraţiei publice locale, unitãţi │ │ │
│administrativ-teritoriale sau asociaţii de dezvoltare comunitarã │ │ │
│(Conform <>art. 1, alin. 2, lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind │ │ │
│administraţia publica locala, cu modificãrile şi completãrile │ │ │
│ulterioare) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│4. Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi │ │ │
│Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socialã │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│5. MMFPS şi structuri/agenţii/organizaţii subordonate/coordonate de │ │ │
│acesta │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│6. Agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul pieţei muncii │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│7. Ministerul Sãnãtãţii şi structurile/agenţiile subordonate/ │ │ │
│coordonate │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│8. Organizaţii sindicale (<>Legea nr. 54/2003 - Legea sindicatelor) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│9. Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi (conform │ │ │
│<>Ordonanţei nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesionalã │ │ │
│a adulţilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│10. ONG-uri, (conform <>OG nr. 26/2000 cu modificãrile si completãrile│ │ │
│ulterioare), inclusiv Camerele de Comerţ şi Industrie (conf. Legea │ │ │
│<>nr. 335/2007, Art. 1, alin. (1)) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│11. Întreprinderi, inclusiv Cabinetele Individuale de Psihologie, │ │ │
│Cabinetele Asociate de Psihologie, Societãţile Civile Profesionale │ │ │
│de Psihologie (cf. <>Legii nr. 213/2004) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│12. Patronate (conform <>Legii nr. 356/2001 - Legea patronatelor) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│13. Membri (cu personalitate juridicã) ai Comitetelor Sectoriale şi │ │ │
│Comitete Sectoriale cu personalitate juridicã │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│14. Asociaţii profesionale │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│15. Institute de cercetare şi dezvoltare, inclusiv cele din │ │ │
│subordinea sau coordonarea Academiei Române şi MMFPS. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│3. Solicitantul nu se aflã într-una din situaţiile in care nu i se │ │ │
│poate acorda finanţarea nerambursabilã, prevãzute in Ghidul │ │ │
│Solicitantului - Condiţii Generale (cap. 3.1) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│4. Parteneriatul demonstreazã capacitate operaţionalã, prin │ │ │
│existenţa resurselor administrative. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│5. Parteneriatul demonstreazã capacitate financiarã, prin existenţa │ │ │
│surselor de finanţare stabile pentru implementarea proiectului │ │ │
│(rezultatul net din bilanţul contabil al ultimilor 2 ani). Evaluarea│ │ │
│capacitãţii financiare nu se aplicã pentru instituţiile │ │ │
│administraţiei publice centrale si locale. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ Eligibilitatea Partenerilor │ DA │ NU │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│1. Partenerii reprezintã organizaţii cu personalitate juridicã, │ │ │
│legal constituite în România sau într-un stat membru UE, în cazul │ │ │
│partenerilor transnaţionali). │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│2. Partenerii desfãşoarã activitãţi relevante în cadrul proiectului │ │ │
│şi au în obiectul de activitate al instituţiei pe care o reprezintã │ │ │
│şi activitatea/ activitãţile din cadrul proiectului pentru care au │ │ │
│rol de parteneri (prevederea referitoare la obiectul de activitate │ │ │
│nu este aplicabilã sindicatelor, patronatelor şi asociaţiilor │ │ │
│profesionale). │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│3. Partenerii nu se aflã într-una din situaţiile în care nu li se │ │ │
│pot acorda finanţarea nerambursabilã, prevãzute în Ghidul │ │ │
│Solicitantului - Condiţii Generale (cap. 3.1) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│4. Fiecare dintre parteneri sunt implicaţi în cel puţin douã din │ │ │
│urmãtoarele aspecte: implementarea proiectului, furnizare de │ │ │
│expertizã, resurse umane şi materiale, finanţarea proiectului │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┘

                                     FAZA B

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ Punctaj │
│ Criterii de selecţie │maxim: 100│
│ │ puncte │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1. RELEVANŢÃ │ Max. 30 │
│Prin obiectivele sale, proiectul contribuie la realizarea │ puncte │
│obiectivelor POSDRU şi DCI, politicilor şi strategiilor naţionale, │ │
│regionale sau locale şi la soluţionarea nevoilor specifice ale │ │
│grupului/grupurilor ţintã │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1.1 Relevanţa proiectului pentru politicile şi strategiile │ 3 │
│ naţionale, regionala sau/si locale, axa prioritarã şi domeniul │ │
│ major de intervenţie, Complementaritate şi lecţii învãţate │ │
│Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin │ │
│politicile şi strategiile naţionale, inclusiv argumentarea clarã a │ │
│acestei contribuţii; │ │
│Prezentarea clarã a contribuţiei proiectului la realizarea │ │
│obiectivelor axei prioritare, domeniului major de intervenţie şi │ │
│cererii de propuneri de proiecte; │ │
│Proiectul prezintã modalitãţi concrete de valorizare a lecţiilor │ │
│învãţate din experienţa solicitantului şi/sau a partenerilor sãi, │ │
│de valorizare şi extindere a bunelor practici şi a rezultatelor │ │
│altor strategii/programe/proiecte relevante desfãşurate/în curs de │ │
│desfãşurare; │ │
│Proiectul integreazã clar lecţiile învãţate din experienţa │ │
│implementãrii altor proiecte. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1.2 Grup/grupurile ţintã incluse în proiect │ 3 │
│Grupul/grupurile ţintã incluse în proiect sunt definite, descrise │ │
│şi cuantificate clar în contextul implementãrii proiectului; │ │
│Descrierea modalitãţilor de identificare, recrutare, implicare şi │ │
│menţinere în proiect a persoanelor aparţinând grupului/grupurilor │ │
│ţintã. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1.3 Relevanţa proiectului faţã de nevoile grupului/grupurilor ţintã│ 3 │
│ şi necesitatea implementãrii proiectului │ │
│Proiectul defineşte clar nevoile grupului/grupurilor ţintã prin │ │
│furnizarea de date cantitative şi calitative, studii sau analize │ │
│statistice; │ │
│Strategia şi activitãţile propuse de proiect rãspund nevoilor │ │
│identificate şi contribuie la satisfacerea acestora. │ │
│Activitãţile proiectului nu se rezumã sau/şi nu sunt orientate cu │ │
│precãdere spre campanii de informare, fãrã un impact direct şi │ │
│real la nivelul grupului ţintã. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1.4. Demonstrarea clarã a valorii adãugate a proiectului (conform │ 2 │
│prevederilor din Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1.5. Contribuţia proiectului la creşterea ocupãrii (proiectul │ 4 │
│prevede angajarea unui anumit numãr sau procent din grupul ţintã │ │
│pânã la finalizarea proiectului sau crearea de │ │
│IMM/microîntreprinderi/PFA/întreprinderi individuale): │ │
│- rata între 2% - 3% - 1 pct │ │
│- rata între 3% - 4% - 2 pct │ │
│- rata între 4% - 5% - 3 pct │ │
│- rata peste 5% - 4 pct │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1.6. Contribuţia proiectului la combaterea şomajului │ 5 │
│Proiectul prevede activitãţi specifice privind facilitarea │ │
│accesului pe piaţa muncii în sectoare/activitãţi non-agricole a │ │
│şomerilor tineri, a şomerilor de lungã duratã, şomeri peste 45 ani,│ │
│femei din mediul rural sau persoane inactive, persoane ocupate în │ │
│agricultura de subzistenţã │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1.7. Indicatorii proiectului contribuie în mod direct la atingerea │ 3 │
│indicatorilor de realizare imediatã (output) şi de rezultat ai │ │
│domeniului major de intervenţie. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1.8. Experienţa solicitantului şi a partenerilor acestuia în │ 2 │
│managementul de proiect, inclusiv capacitatea de a gestiona bugete.│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1.9. Competenţele profesionale şi calificãrile necesare │ 1 │
│solicitantului pentru domeniul în care se încadreazã proiectul │ │
│propus │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1.10. Abordare integratã a proiectului prin corelarea │ 4 │
│instrumentelor şi mãsurilor personalizate, precum orientare, │ │
│informare, consiliere şi formare profesionalã, mediere pentru │ │
│participarea activã pe piaţa muncii. │ │
│Se prevede implementarea mai multor activitãţi eligibile în vederea│ │
│asigurãrii unui suport eficient şi de calitate pentru persoanele │ │
│din mediul rural │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ SUBTOTAL RELEVANŢÃ │ 30 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 2. METODOLOGIE │ Max. 40 │
│Proiectul este structurat coerent şi este în mãsurã sã furnizeze │ puncte │
│beneficii reale şi sustenabile grupului/grupurilor ţintã; │ │
│Proiectul are o structurã logicã şi este prezentat clar şi coerent │ │
│şi va determina o îmbunãtãţire sustenabilã a situaţiei grupului/ │ │
│grupurilor ţintã. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2.1. Obiectivele proiectului │ 5 │
│Obiectivul general al proiectului prezintã efectul pe termen lung │ │
│generat prin implementarea proiectului, iar obiectivele specifice/ │ │
│operaţionale precizeazã clar beneficiul/beneficiile pentru grupul/ │ │
│grupurile ţintã, care derivã din implementarea proiectului │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2.2. Realizãri imediate (outputs) şi rezultate ale proiectului │ 5 │
│Indicatorii de realizare imediatã a proiectului sunt corelaţi cu │ │
│activitãţile proiectului, indicatorii de rezultat sunt corelaţi cu │ │
│indicatorii de realizare imediatã şi cu obiectivele proiectului; │ │
│Indicatorii adiţionali sunt mãsurabili şi verificabili; rezultatele│ │
│proiectului sunt cuantificate, mãsurabile şi descriu îmbunãtãţiri/ │ │
│beneficii reale care determinã în mod direct realizarea │ │
│obiectivelor proiectului; │ │
│Rezultatele aşteptate sunt realiste/pot fi realizate în timpul │ │
│alocat proiectului şi sunt corelate cu activitãţile şi obiectivele │ │
│proiectului. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2.3. Planificarea eficientã a activitãţilor proiectului │ 5 │
│Activitãţile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic │ │
│şi sunt realiste; activitãţile proiectului contribuie la atingerea │ │
│rezultatelor şi la realizarea obiectivelor propuse; │ │
│Claritatea şi fezabilitatea planului de acţiune al proiectului │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2.4. Calificãri şi experienţã │ 5 │
│Sunt prezentate profile profesionale adecvate, din punct de vedere │ │
│al experienţei, calificãrilor, competenţelor şi abilitãţilor pentru│ │
│managementul şi realizarea activitãţilor proiectului (echipa de │ │
│implementare a proiectului inclusiv managerul de proiect); │ │
│Este descrisã clar o distribuire eficientã a responsabilitãţilor │ │
│în cadrul echipei de implementare │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2.5. Resurse alocate şi achiziţii de bunuri, servicii şi lucrãri │ 5 │
│necesare pentru implementarea proiectului │ │
│Sunt descrise clar şi identificate corect în raport cu obiectivele │ │
│proiectului; resursele prevãzute (existente sau viitoare) │ │
│contribuie la obţinerea rezultatelor proiectului; │ │
│Resursele prevãzute sunt suficiente, inclusiv pentru realizarea │ │
│activitãţilor de monitorizare, management, informare şi │ │
│publicitate); │ │
│Sunt specificate locaţia/locaţiile pentru desfãşurarea │ │
│activitãţilor prevãzute în proiect, dotãrile şi echipamentele │ │
│existente, inclusiv informatice; │ │
│Sunt specificate toate bunurile, serviciile sau lucrãrile, inclusiv│ │
│locaţia, dotãrile şi echipamentele care urmeazã a fi închiriate sau│ │
│achiziţionate pentru implementarea proiectului propus; │ │
│Este prezentata succint lista achiziţiilor previzionate a fi │ │
│realizate în cadrul proiectului. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2.6. Metodologia de implementare a proiectului │ 5 │
│Proiectul prezintã clar modul de implementare a activitãţilor │ │
│propuse pentru realizarea obiectivelor; │ │
│Este prezentat clar modul de organizare a resurselor alocate pentru│ │
│proiect în vederea obţinerii rezultatelor asumate; │ │
│Este descris clar modul în care se asigurã monitorizarea │ │
│implementãrii proiectului; │ │
│Proiectul defineşte clar modul de coordonare/organizare │ │
│managerialã şi financiarã (în cadrul proiectului şi în cadrul │ │
│parteneriatului, dacã este cazul) şi este prevãzutã asigurarea unui│ │
│nivel adecvat de control); │ │
│În cazul în care se opteazã pentru subcontractarea activitãţii de │ │
│management al proiectului, prezentarea clara a condiţiilor impuse │ │
│in Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale, secţiunea 4.2.2., │ │
│paragraful "Managementul proiectului". │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2.7. Egalitate de şanse şi de gen │ 2 │
│Proiectul are în vedere asigurarea condiţiilor care sã permitã │ │
│accesul şi participarea grupului/grupurilor ţintã la activitãţile │ │
│proiectului şi evitarea discriminãrii │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2.8. Contribuţia proiectului la alte teme şi obiective orizontale │ 4 │
│ale PO │ │
│Demonstrarea clarã a contribuţiei proiectului la cel puţin unul din│ │
│obiectivele orizontale: dezvoltare durabilã, inovare şi TIC, │ │
│îmbãtrânire activã, abordare interregionalã şi transnaţionalã │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2.9 Parteneriatul │ 4 │
│Proiectul descrie clar rolurile partenerului/partenerilor în │ │
│implementarea activitãţilor proiectului; │ │
│Proiectul descrie clar nivelul de implicare a partenerilor în cel │ │
│puţin douã din cele trei aspecte ale proiectului (implementarea │ │
│activitãţilor proiectului, expertizã şi resurse umane, finanţare); │ │
│Este prezentatã clar modalitatea de coordonare a activitãţilor │ │
│partenerului/partenerului în cadrul proiectului; valoarea adãugatã │ │
│a parteneriatului) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ SUBTOTAL METODOLOGIE │ 40 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 3. SUSTENABILITATE - │ Max. 10 │
│Prezentarea clarã a modului de continuare a proiectului sau a │ puncte │
│efectelor proiectului dupã încetarea sursei de finanţare; │ │
│prezentarea mãsurilor actuale sau care vor fi luate pentru a se │ │
│asigura faptul cã progresul sau beneficiile realizate pentru │ │
│grupul/grupurile ţintã vor fi garantate în viitor │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│3.1. Transferabilitate │ 3 │
│Descriere clarã a modului în care este asiguratã o posibilã │ │
│transferare a activitãţilor/rezultatelor proiectului - cãtre alt │ │
│grup ţintã, alte sectoare, multiplicare │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│3.2 Abordare integratã (mainstreaming) │ 3 │
│Descrierea modului în care rezultatele şi/sau experienţa acumulatã │ │
│în cadrul proiectului pot fi integrate în politicile şi strategiile│ │
│organizaţiei solicitantului şi/sau ale partenerilor, politici şi │ │
│strategii locale, regionale sau naţionale şi/sau la nivel │ │
│legislativ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│3.3. Sustenabilitate financiarã şi instituţionalã │ 4 │
│Proiectul prezintã surse ulterioare de finanţare (fonduri proprii, │ │
│fonduri externe etc.) pentru continuarea proiectului sau a │ │
│rezultatelor sale dupã finalizarea finanţãrii nerambursabile; │ │
│Modalitãţi de funcţionare a structurilor create prin proiect, dupã │ │
│încetarea finanţãrii nerambursabile │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ SUBTOTAL SUSTENABILITATE│ 10 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 4. COST-EFICIENŢÃ │ Max. 20 │
│Proiectul prezintã clar rezultatele aşteptate în raport cu │ puncte │
│resursele utilizate, bugetul proiectului este bine gestionat cu │ │
│respectarea principiilor managementului riguros │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│4.1 Estimarea bugetarã a proiectului este justificatã şi permite │ 5 │
│desfãşurarea în bune condiţii a activitãţilor propuse în proiect în│ │
│vederea obţinerii rezultatelor; │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│4.2 Bugetul corespunde resurselor necesare desfãşurãrii │ 5 │
│activitãţilor proiectului │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│4.3 Costurile/preţurile sunt estimate în limita celor practicate pe│ 5 │
│piaţã la momentul respectiv │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│4.4 Se prevede o utilizare eficientã a fondurilor │ 5 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ SUBTOTAL COST-EFICIENŢÃ│ 20 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘                                     -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice