Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.496 din 13 mai 2011  pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier    Twitter Facebook

ORDIN nr. 1.496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 30 iunie 2011


    Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare, ale art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calitãţii în construcţii, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 272/1994,
    în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 707/2001, cu modificãrile ulterioare, şi ale art. 3 pct. II lit. e) şi j) din anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numãrului maxim de posturi, precum şi a normãrii parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.,
    în temeiul art. 11 alin. (2) şi al art. 13 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul dezvoltãrii regionale şi turismului emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobã Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 3
    La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 154/2010 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 23 martie 2010, se abrogã.
    ART. 4
    Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

           p. Ministrul dezvoltãrii regionale
                     şi turismului,
                   Gheorghe Nastasia,
                    secretar general

    Bucureşti, 13 mai 2011.
    Nr. 1.496.

    ANEXÃ

                                 PROCEDURA
                    de autorizare a diriginţilor de şantier

    CAP. I
    Scop

    ART. 1
    (1) Prezenta procedurã stabileşte cadrul normativ privind autorizarea diriginţilor de şantier de cãtre Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., denumitã în continuare procedurã, în conformitate cu prevederile art. 9 lit. d), art. 13 şi art. 21 lit. d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare, precum şi ale art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calitãţii în construcţii, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 272/1994.
    (2) Accesul la activitatea de dirigenţie de şantier şi exercitarea acesteia pe teritoriul României este supusã procedurii de autorizare în temeiul prevederilor actelor normative prevãzute la alin. (1) şi cu respectarea dispoziţiilor Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, transpusã în legislaţia naţionalã prin Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 68/2010.
    (3) Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier este nediscriminatorie în ceea ce priveşte prestatorii şi este justificatã de motive imperative de interes general privind siguranţa şi sãnãtatea publicã, protecţia beneficiarilor de servicii în construcţii, precum şi protecţia mediului urban, inclusiv amenajarea teritoriului, care impun obligativitatea asigurãrii condiţiilor necesare pentru realizarea şi exploatarea construcţiilor cu respectarea cerinţelor esenţiale de calitate a acestora, în scopul protejãrii vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societãţii şi a mediului înconjurãtor, în condiţiile în care România prezintã unul dintre cele mai înalte nivele de vulnerabilitate la factori de risc natural, în principal la riscul seismic, dintre statele membre ale Uniunii Europene.
    (4) Scopul prevãzut la alin. (3) nu poate fi atins printr-o mãsurã mai puţin restrictivã decât autorizarea diriginţilor de şantier pentru verificarea calitãţii lucrãrilor de construcţii pe toatã durata de executare a acestora, în special din cauzã cã un control ulterior al modului de realizare a lucrãrilor de construcţii/construcţiilor nu este posibil şi ar fi tardiv pentru a fi, în mod real, eficient.
    ART. 2
    Procedura stabileşte cerinţele privind studiile şi experienţa profesionalã a persoanelor care solicitã autorizarea, documentele necesare, domeniile de autorizare, responsabilitãţile şi competenţele conferite de autorizare, precum şi mãsurile de sancţionare a nerespectãrii acestora.
    ART. 3
    Autorizarea are drept scop evaluarea competenţelor tehnice în baza experienţei profesionale a specialiştilor, persoane fizice, care solicitã obţinerea autorizaţiei în vederea desfãşurãrii activitãţii de dirigenţie de şantier.
    ART. 4
    Autorizarea nu conduce la transferul de responsabilitãţi de la persoanele autorizate la organismul de autorizare şi nu le exonereazã pe acestea de obligaţiile ce le revin.

    CAP. II
    Domeniul de aplicare

    ART. 5
    (1) Prevederile prezentei proceduri se aplicã pentru autorizarea specialiştilor, persoane fizice, cetãţeni români ori cetãţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene, denumitã în continuare U.E., sau ale Spaţiului Economic European, denumit în continuare S.E.E., în vederea prestãrii în România a activitãţii de dirigenţie de şantier, pe tot parcursul executãrii lucrãrilor de construcţii, potrivit legii.
    (2) Excepţie de la prevederile alin. (1) fac specialiştii cetãţeni români sau cetãţeni ai altui stat membru U.E. sau S.E.E., care au fost autorizaţi sã desfãşoare activitatea de dirigenţie de şantier printr-un act de autoritate - autorizaţie sau document echivalent -, emis de cãtre autoritãţile competente recunoscute în acele state, şi care doresc sã presteze activitatea în România.

    CAP. III
    Cadrul legal

    ART. 6
    La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedurã au stat urmãtoarele acte normative:
    - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare;
    - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
    - Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calitãţii în construcţii, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul privind controlul de stat al calitãţii în construcţii, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 272/1994;
    - Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţã a construcţiilor, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul de recepţie a lucrãrilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul privind urmãrirea comportãrii în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învãţãmânt superior şi a specializãrilor/programelor de studii universitare de licenţã acreditate sau autorizate sã funcţioneze provizoriu organizate de acestea, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 707/2001, cu modificãrile ulterioare;
    - Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, aprobatã prin Legea nr. 204/2010;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numãrului maxim de posturi, precum şi a normãrii parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
    - Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 68/2010.

    CAP. IV
    Termeni utilizaţi

    ART. 7
    (1) În sensul prezentei proceduri, termenii/sintagmele utilizaţi/utilizate au urmãtoarele semnificaţii:
    - diriginte de şantier - persoanã fizicã angajatã de cãtre investitor/beneficiar, cu obligaţii privind asigurarea verificãrii execuţiei corecte a lucrãrilor de construcţii, pe tot parcursul lucrãrilor;
    - autorizare - procedura prin care, potrivit legii, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin comisia de autorizare, atestã cã o persoanã este competentã sã desfãşoare activitatea de dirigenţie de şantier, în domeniul/subdomeniul autorizat;
    - autorizaţie - document oficial emis de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. care dã dreptul titularului de a desfãşura activitatea de dirigenţie de şantier în domeniul/ subdomeniul autorizat;
    - suspendarea autorizaţiei - întreruperea temporarã (pe o perioadã limitatã de timp) a valabilitãţii autorizaţiei pentru unul sau mai multe domenii/subdomenii autorizate;
    - anularea autorizaţiei - revocarea valabilitãţii autorizaţiei;
    - Registrul diriginţilor de şantier autorizaţi - document cu caracter public pentru evidenţa diriginţilor de şantier autorizaţi, organizat pe secţiuni corespunzãtor domeniilor/subdomeniilor autorizate, gestionat de cãtre Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. şi publicat pe pagina de internet a acestuia, respectiv www.isc-web.ro;
    - punct de contact unic electronic - sistem informatic de utilitate publicã, parte integrantã a Sistemului e-guvernare din Sistemul electronic naţional, în responsabilitatea Centrului Naţional "România Digitalã", aflat în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Societãţii Informaţionale;
    - Sistemul de informare al pieţei interne (IMI) - platforma electronicã prin intermediul cãreia se realizeazã schimbul de informaţii şi comunicarea între autoritãţile competente, care decurg din obligaţiile de cooperare administrativã prevãzute în Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 49/2009, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 68/2010;
    - preschimbarea autorizaţiei - operaţiune de înlocuire a unei autorizaţii aflate în valabilitate la data intrãrii în vigoare a prezentei proceduri cu una nouã, având termen de valabilitate nelimitat, în condiţiile prevederilor prezentei proceduri.
    (2) În tot cuprinsul prezentei proceduri se utilizeazã urmãtoarele abrevieri:
    I.S.C. - Inspectoratul de Stat în Construcţii;
    IJC - inspectoratul judeţean în construcţii;
    ICB - Inspectoratul în Construcţii Bucureşti;
    PCU - punct de contact unic.

    CAP. V
    Cerinţe şi domenii de autorizare

    ART. 8
    (1) Poate solicita autorizarea ca diriginte de şantier titularul unei diplome de inginer şi/sau arhitect în unul/mai multe din domeniile şi specializãrile universitare menţionate în tabelul prevãzut la alin. (4) dacã îndeplineşte condiţia de experienţã profesionalã minimã.
    (2) Pot solicita autorizarea ca diriginte de şantier absolvenţii de şcoli tehnice militare - studii de lungã duratã - în una dintre specializãrile menţionate în tabelul prevãzut la alin. (4) dacã îndeplinesc condiţia de experienţã profesionalã minimã.
    (3) Prin experienţã profesionalã se înţelege durata exercitãrii efective şi legale a activitãţii de proiectare, execuţie şi/sau consultanţã în construcţii în domeniile/subdomeniile de autorizare prevãzute la alin. (4).
    (4) Domeniile/Subdomeniile în care se autorizeazã diriginţii de şantier, cerinţele obligatorii privind studiile, respectiv domeniul şi specializãrile, precum şi experienţa profesionalã minimã necesarã sunt prezentate în tabelul de mai jos:
┌────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Cod │ │ │ │
│domeniu/│ │ Studii universitare │Experienţa│
│subdome-│ Domeniul/Subdomeniul ├────────────────┬───────────────────────────────────────────┤profesio- │
│niu de │ de autorizare │ Domeniul │ Specializarea │nalã │
│autori- │ │ │ │minimã │
│ zare │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 1. │Consolidare şi restaurare │Inginerie civilã│Construcţii civile, industriale şi agricole│ 10 ani │
│ │monumente istorice - toate│ │Inginerie civilã │ │
│ │categoriile de importanţã │ │Cãi ferate, drumuri şi poduri │ │
│ │ │ │Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Arhitecturã │Arhitecturã │ │
│ │ │ │Conservare şi restaurare de arhitecturã │ │
├────────┼──────────────────────────┴────────────────┴───────────────────────────────────────────┴──────────┤
│2. │Construcţii civile, industriale şi agricole │
├────────┼──────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────┬──────────┤
│2.1. │Construcţii civile, │Inginerie civilã│Construcţii civile, industriale şi agricole│ 3 ani │
│ │industriale şi agricole - │ │Inginerie civilã │ │
│ │categoria de importanţã D │ │Cãi ferate, drumuri şi poduri │ │
│ │ │ │Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ │
│ │ │ │Instalaţii pentru construcţii │ │
│ │ │ │Inginerie sanitarã şi protecţia mediului │ │
│ │ │ │Inginerie urbanã şi dezvoltare regionalã │ │
│ │ │ │Îmbunãtãţiri funciare şi dezvoltare ruralã │ │
│ │ │ │Construcţii miniere │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie şi │Inginerie economicã în construcţii │ │
│ │ │management │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Arhitecturã │Arhitecturã │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2.2. │Construcţii civile, │Inginerie civilã│Construcţii civile, industriale şi agricole│ 5 ani │
│ │industriale şi agricole - │Inginerie civilã│ │ │
│ │categoria de importanţã C │Cãi ferate, drum│ri şi poduri │ │
│ │ │Amenajãri şi con│trucţii hidrotehnice │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Arhitecturã │Arhitecturã │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2.3. │Construcţii civile, │Inginerie civilã│Construcţii civile, industriale şi agricole│ 8 ani │
│ │industriale şi agricole - │ │Cãi ferate, drumuri şi poduri │ │
│ │categoria de importanţã B │ │Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ │
│ │ │ │Inginerie civilã │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Arhitecturã │Arhitecturã │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2.4. │Construcţii civile, │Inginerie civilã│Construcţii civile, industriale şi agricole│ 10 ani │
│ │industriale şi agricole - │ │Cãi ferate, drumuri şi poduri │ │
│ │categoria de importanţã A │ │Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ │
│ │ │ │Inginerie civilã │ │
│ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┴────────────────┴───────────────────────────────────────────┴──────────┤
│3. │Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu │
├────────┼──────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────┬──────────┤
│3.1. │Drumuri, poduri, tunele, │Inginerie civilã│Cãi ferate, drumuri şi poduri │ 8 ani │
│ │piste de aviaţie, │ │Infrastructura transporturilor │ │
│ │transport pe cablu - de │ │metropolitane │ │
│ │interes naţional │ │Construcţii civile, industriale şi agricole│ │
│ │ │ │Inginerie civilã │ │
│ │ │ │Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│3.2. │Drumuri, poduri, tunele, │Inginerie civilã│Cãi ferate, drumuri şi poduri │ 5 ani │
│ │piste de aviaţie, │ │Inginerie urbanã şi dezvoltare regionalã │ │
│ │transport pe cablu - de │ │Infrastructura transporturilor │ │
│ │interes judeţean │ │metropolitane │ │
│ │ │ │Construcţii civile, industriale şi agricole│ │
│ │ │ │Inginerie civilã │ │
│ │ │ │Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ │
│ │ │ │Construcţii miniere │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│3.3. │Drumuri, poduri, tunele, │Inginerie civilã│Cãi ferate, drumuri şi poduri │ 5 ani │
│ │piste de aviaţie, │ │Inginerie urbanã şi dezvoltare regionalã │ │
│ │transport pe cablu - de │ │Infrastructura transporturilor │ │
│ │interes local │ │metropolitane │ │
│ │ │ │Construcţii civile, industriale şi agricole│ │
│ │ │ │Inginerie civilã │ │
│ │ │ │Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ │
│ │ │ │Construcţii miniere │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie şi │Inginerie economicã în construcţii │ │
│ │ │management │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Mine, petrol şi │Inginerie minierã │ │
│ │ │gaze │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│4. │Cãi ferate, metrou, │Inginerie civilã│Cãi ferate, drumuri şi poduri │ 8 ani │
│ │tramvai │ │Inginerie urbanã şi dezvoltare regionalã │ │
│ │ │ │Infrastructura transporturilor │ │
│ │ │ │metropolitane │ │
│ │ │ │Construcţii civile, industriale şi agricole│ │
│ │ │ │Inginerie civilã │ │
│ │ │ │Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ │
│ │ │ │Construcţii miniere │ │
├────────┼──────────────────────────┴────────────────┴───────────────────────────────────────────┴──────────┤
│5. │Lucrãri hidrotehnice │
├────────┼──────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────┬──────────┤
│5.1. │Lucrãri hidrotehnice - │Inginerie civilã│Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ 3 ani │
│ │categoria de importanţã D │ │Construcţii civile, industriale şi agricole│ │
│ │ │ │Inginerie civilã │ │
│ │ │ │Cãi ferate, drumuri şi poduri │ │
│ │ │ │Îmbunãtãţiri funciare şi dezvoltare ruralã │ │
│ │ │ │Construcţii miniere │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie şi │Inginerie economicã în construcţii │ │
│ │ │management │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Mine, petrol şi │Inginerie minierã │ │
│ │ │gaze │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5.2. │Lucrãri hidrotehnice - │Inginerie civilã│Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ 5 ani │
│ │categoria de importanţã C │ │Construcţii civile, industriale şi agricole│ │
│ │ │ │Inginerie civilã │ │
│ │ │ │Cãi ferate, drumuri şi poduri │ │
│ │ │ │Îmbunãtãţiri funciare şi dezvoltare ruralã │ │
│ │ │ │Construcţii miniere │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Mine, petrol şi │Inginerie minierã │ │
│ │ │gaze │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5.3. │Lucrãri hidrotehnice - │Inginerie civilã│Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ 8 ani │
│ │categoria de importanţã B │ │Construcţii civile, industriale şi agricole│ │
│ │ │ │Inginerie civilã │ │
│ │ │ │Cãi ferate, drumuri şi poduri │ │
│ │ │ │Construcţii miniere │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5.4. │Lucrãri hidrotehnice - │Inginerie civilã│Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ 10 ani │
│ │categoria de importanţã A │ │Construcţii civile, industriale şi agricole│ │
│ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│6. │Construcţii edilitare şi │Inginerie civilã│Construcţii civile, industriale şi agricole│ 5 ani │
│ │de gospodãrie comunalã │ │Inginerie civilã │ │
│ │ │ │Cãi ferate, drumuri şi poduri │ │
│ │ │ │Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ │
│ │ │ │Inginerie sanitarã şi protecţia mediului │ │
│ │ │ │Inginerie urbanã şi dezvoltare regionalã │ │
│ │ │ │Îmbunãtãţiri funciare şi dezvoltare ruralã │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie şi │Inginerie economicã în construcţii │ │
│ │ │management │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Ingineria │Instalaţii pentru construcţii │ │
│ │ │instalaţiilor │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│7. │Lucrãri de îmbunãtãţiri │Inginerie civilã│Construcţii civile, industriale şi agricole│ 5 ani │
│ │funciare │ │Inginerie civilã │ │
│ │ │ │Cãi ferate, drumuri şi poduri │ │
│ │ │ │Amenajãri şi construcţii hidrotehnice │ │
│ │ │ │Inginerie sanitarã şi protecţia mediului │ │
│ │ │ │Îmbunãtãţiri funciare şi dezvoltare ruralã │ │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────┴───────────────────────────────────────────┴──────────┤
│8. Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţã A, B, C şi D) │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────┬──────────┤
│8.1. │Instalaţii electrice │Ingineria │Instalaţii pentru construcţii │ 5 ani │
│ │ │instalaţiilor │Instalaţii pentru construcţii - pompieri │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie │Sisteme electrice │ │
│ │ │electricã │Electrotehnicã │ │
│ │ │ │Electromecanicã │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie │Electronicã aplicatã │ │
│ │ │electronicã şi │ │ │
│ │ │telecomunicaţii │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie │Energeticã │ │
│ │ │energeticã │Electroenergeticã │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│8.2. │Instalaţii sanitare, │Ingineria │Instalaţii pentru construcţii │ 5 ani │
│ │termoventilaţii │instalaţiilor │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie civilã│Inginerie sanitarã şi protecţia mediului │ │
│ │ │ │Construcţii civile, industriale şi │ │
│ │ │ │agricole*) │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│8.3. │Instalaţii gaze naturale │Ingineria │Instalaţii pentru construcţii │ 5 ani │
│ │ │instalaţiilor │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie civilã│Construcţii civile, industriale şi agricole│ │
│ │ │ │Inginerie civilã │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Mine, petrol şi │Inginerie de petrol şi gaze │ │
│ │ │gaze │ │ │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────┴───────────────────────────────────────────┴──────────┤
│9. Reţele │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────┬──────────┤
│9.1. │Reţele electrice │Ingineria │Instalaţii pentru construcţii │ 5 ani │
│ │ │instalaţiilor │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie │Sisteme electrice │ │
│ │ │electricã │Electrotehnicã │ │
│ │ │ │Electromecanicã │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie │Energeticã │ │
│ │ │energeticã │Electroenergeticã │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│9.2. │Reţele termice şi sanitare│Ingineria │Instalaţii pentru construcţii │ 5 ani │
│ │ │instalaţiilor │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie civilã│Inginerie sanitarã şi protecţia mediului │ │
│ │ │ │Construcţii civile, industriale şi agricole│ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie │Termoenergeticã │ │
│ │ │energeticã │Energeticã │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│9.3. │Reţele de telecomunicaţii │Inginerie │Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii │ 5 ani │
│ │ │electronicã şi │Reţele şi software de telecomunicaţii │ │
│ │ │telecomunicaţii │Electronicã aplicatã │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│9.4. │Reţele de gaze naturale │Ingineria │Instalaţii pentru construcţii │ 5 ani │
│ │ │instalaţiilor │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Mine, petrol şi │Inginerie de petrol şi gaze │ │
│ │ │gaze │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤
│9.5. │Reţele pentru transportul │Ingineria │Instalaţii pentru construcţii │ 5 ani │
│ │produselor petroliere │instalaţiilor │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Mine, petrol şi │Inginerie de petrol şi gaze │ │
│ │ │gaze │Transportul, depozitarea şi distribuţia │ │
│ │ │ │hidrocarburilor │ │
└────────┴──────────────────────────┴────────────────┴───────────────────────────────────────────┴──────────┘


__________
    *) Experienţa profesionalã minimã în domeniul instalaţiilor de termoventilaţie - 5 ani.


    (5) Pot solicita autorizarea ca diriginte de şantier titularii unei diplome de inginer în domenii (profiluri) şi specializãri echivalente celor menţionate în tabelul prevãzut la alin. (4), dacã îndeplinesc condiţia de experienţã profesionalã minimã în domeniul/domeniile/subdomeniul/subdomeniile solicitat/solicitate.
    (6) La domeniile/subdomeniile de autorizare: 2.1; 2.2; 3.2; 3.3; 4; 5.1; 5.2; 6; 7; 8.1; 8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5 pot solicita autorizarea ca diriginte de şantier şi titularul unei diplome de subinginer, precum şi absolvenţii de şcoli tehnice militare - studii de scurtã duratã - în una dintre specializãrile prevãzute la alin. (4), dacã au o experienţã profesionalã în domeniul execuţiei lucrãrilor de construcţii de cel puţin 10 ani.
    (7) Categoriile de importanţã a construcţiilor sunt cele definite în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţã a construcţiilor, cuprins în anexa nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care se menţioneazã în mod obligatoriu în documentaţia de execuţie.
    ART. 9
    (1) La subdomeniile de autorizare 8.1 "Instalaţii electrice", 8.3 "Instalaţii gaze naturale", 9.1 "Reţele electrice" şi 9.4 "Reţele de gaze naturale" pot solicita autorizarea acele persoane care, pe lângã îndeplinirea condiţiilor cuprinse în tabelul prevãzut la art. 8 alin. (4), sunt titulare ale unei legitimaţii valabile de electrician autorizat, respectiv titulare ale unei legitimaţii valabile de instalator autorizat în gaze naturale, emisã de autoritatea naţionalã de reglementare competentã, potrivit legii.
    (2) Pentru subdomeniile 8.3 "Instalaţii gaze naturale" şi 9.4 "Reţele de gaze naturale" pot participa la examen şi titularii unei diplome de inginer în profilul politehnic care sunt şi titularii unei legitimaţii valabile de instalator autorizat în gaze naturale, emisã de autoritatea naţionalã de reglementare competentã şi care au o experienţã profesionalã minimã în domeniu/subdomeniu de 10 ani.
    ART. 10
    (1) Un specialist poate fi autorizat, la cerere, în unul sau mai multe dintre domeniile/subdomeniile cuprinse în tabelul prevãzut la art. 8 alin. (4), cu respectarea condiţiilor privind studiile şi experienţa profesionalã corespunzãtoare fiecãrui domeniu/subdomeniu solicitat.
    (2) În domeniile de autorizare 2 "Construcţii civile, industriale şi agricole" şi 5 "Lucrãri hidrotehnice", obţinerea autorizaţiei în subdomeniu pentru o categorie de importanţã a construcţiilor superioarã dã dreptul dirigintelui de şantier sã desfãşoare activitãţi inclusiv în subdomeniile pentru categoriile de importanţã a construcţiilor inferioare.
    (3) În domeniul 3 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu", obţinerea autorizaţiei pentru subdomeniul 3.1 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes naţional" dã dreptul dirigintelui de şantier sã desfãşoare activitãţi inclusiv pentru subdomeniile 3.2 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes judeţean" şi 3.3 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes local", iar obţinerea autorizaţiei pentru subdomeniul 3.2 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes judeţean" dã dreptul dirigintelui de şantier sã desfãşoare activitãţi inclusiv pentru subdomeniul 3.3 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes local".

    CAP. VI
    Recunoaşterea autorizaţiei de diriginte de şantier obţinutã în alt stat membru

    ART. 11
    (1) Persoanele menţionate la art. 5 alin. (2) stabilite pe teritoriul României vor solicita înscrierea în Registrul diriginţilor de şantier autorizaţi, în vederea desfãşurãrii activitãţii de dirigenţie de şantier, în domeniul de autorizare înscris pe documentul care atestã calitatea de diriginte de şantier, pe teritoriul României, în condiţiile legii.
    (2) Pe baza cererii formulate de solicitanţii menţionaţi la alin. (1), I.S.C. recunoaşte documentul care atestã calitatea de diriginte de şantier obţinutã în statul de origine sau de provenienţã şi îl înscrie în Registrul diriginţilor de şantier autorizaţi. În vederea înscrierii, solicitantul va depune la I.S.C. urmãtoarele documente redactate în limba românã sau în traducere în limba românã, dupã caz:
    a) cerere de înscriere în registru;
    b) copia autorizaţiei sau a documentului echivalent obţinut în U.E. sau S.E.E.;
    c) copia cãrţii de identitate sau dovada cetãţeniei unuia dintre statele U.E. sau S.E.E.;
    d) declaraţie pe propria rãspundere cã nu îi este interzis dreptul de practicare a activitãţii de dirigenţie de şantier în alte state membre.
    (3) Persoanele menţionate la art. 5 alin. (2) care exercitã activitatea de dirigenţie de şantier cu titlu permanent în unul din statele membre U.E. sau S.E.E. pot presta în România şi în mod temporar, având obligaţia de a înainta I.S.C. o declaraţie, redactatã în limba românã, privind serviciile pe care le va presta. În aceastã situaţie, dirigintele de şantier este exceptat de la înscrierea în Registrul diriginţilor de şantier autorizaţi.
    (4) În cazul în care, în vederea desfãşurãrii temporare a activitãţii de dirigenţie de şantier, solicitantul prevãzut la alin. (3) se aflã la prima aplicaţie în România, acesta va înainta I.S.C., pe lângã declaraţia menţionatã la alin. (3), şi documentele menţionate la alin. (2) lit. b)-d), traduse în limba românã.
    (5) În cazul în care intervine o modificare în ceea ce priveşte documentele depuse în conformitate cu alin. (2) şi (4), solicitantul menţionat la alin. (1) şi (3) va notifica I.S.C. cu privire la aceastã modificare.
    (6) Declaraţia prevãzutã la alin. (3) poate fi înaintatã prin unul dintre mijloacele prevãzute la art. 15 alin. (2). Declaraţia se reînnoieşte atunci când apar modificãri în documentele depuse iniţial.
    (7) În cazul în care este necesarã verificarea legalitãţii unor documente dintre cele menţionate la alin. (2), I.S.C. contacteazã autoritãţile competente din statele membre U.E. sau S.E.E., prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (IMI).

    CAP. VII
    Procedura de autorizare

    ART. 12
    (1) Autorizarea diriginţilor de şantier se face de cãtre I.S.C. prin comisiile de autorizare constituite la nivelul IJC/ICB, astfel:
    a) pe bazã de examen în conformitate cu prevederile prezentei proceduri;
    b) fãrã examen, cu aprobarea comisiei de autorizare, pentru solicitanţii cetãţeni români sau cetãţeni ai altui stat membru U.E. sau S.E.E. care îndeplinesc condiţiile privind nivelul de studii şi experienţa profesionalã şi care deţin un titlu de cadru didactic universitar sau un titlu ştiinţific de doctor în domeniul fundamental "ştiinţe inginereşti" (sau un document echivalent obţinut în U.E. sau S.E.E.), pentru domeniul/subdomeniul de autorizare compatibil cu specializarea în care a fost elaboratã teza de doctorat.
    (2) Solicitanţii care îndeplinesc cerinţele prevãzute la alin. (1) lit. b) vor depune dosarul, prin unul din mijloacele prevãzute la art. 15 alin. (1).
    ART. 13
    Comisiile de autorizare prevãzute la art. 12 se constituie şi îşi desfãşoarã activitatea conform regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de autorizare, aprobat prin decizie a secretarului general al I.S.C.
    ART. 14
    Etapele procedurii de autorizare prevãzute la art. 12 lit. a) sunt:
    a) înscrierea la examenul de autorizare;
    b) acceptarea de cãtre comisia de autorizare a cererii solicitantului de a participa la examenul de autorizare în calitate de candidat;
    c) examinarea candidaţilor;
    d) emiterea autorizaţiei.

    SECŢIUNEA 1
    Înscrierea la examenul de autorizare

    ART. 15
    (1) Pentru înscrierea la examenul de autorizare, depunerea dosarelor de autorizare se poate face direct la registratura I.S.C./IJC/ÎCB, dupã caz, prin serviciul poştal, electronic sau prin intermediul PCU electronic de la data la care acesta devine funcţional.
    (2). Dosarul de autorizare depus conform prevederilor alin. (1) se direcţioneazã, dupã caz:
    a) secretariatului comisiei de autorizare constituite la nivelul IJC/ICB în a cãrui razã domiciliazã sau îşi desfãşoarã activitatea, dacã solicitantul este cetãţean român;
    b) secretariatului direcţiei de specialitate din cadrul I.S.C., dacã solicitantul este cetãţean al unui alt stat membru al U.E. sau S.E.E.
    (3) Termenul-limitã de depunere a dosarelor este cu 15 zile înainte de data fixatã pentru începerea examenului.
    ART. 16
    (1) Dosarul de autorizare depus de solicitantul cetãţean român cuprinde în mod obligatoriu urmãtoarele documente:
    a) cerere de autorizare, întocmitã conform modelului prevãzut în anexa nr. 1;
    b) curriculum vitae, conform modelului comun european prevãzut de Hotãrârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde în cadrul capitolului "Experienţa profesionalã" se vor detalia cele mai importante lucrãri în domeniu;
    c) declaraţie pe propria rãspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţã profesionalã prevãzute în tabelul de la art. 8 alin. (4), conform modelului prevãzut în anexa nr. 2;
    d) copia diplomei de studii;
    e) copia actului de identitate;
    f) copia legitimaţiei de electrician autorizat/instalator autorizat în gaze naturale, valabilã, pentru domeniile la care se solicitã aceasta, în condiţiile art. 9;
    g) certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrãrii cererii prevãzute la lit. a), din care sã rezulte cã solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar;
    h) douã fotografii color format 3 x 4 cm.
    (2) Dosarul de autorizare depus de solicitantul cetãţean al unui stat membru al U.E. sau S.E.E. cuprinde în mod obligatoriu urmãtoarele documente, redactate/traduse în limba românã, dupã caz:
    a) documentele prevãzute la alin. (1) lit. a)-d), f) şi h);
    b) document prin care solicitantul declarã pe propria rãspundere cã nu a sãvârşit o infracţiune sau o greşealã profesionalã gravã;
    c) copia actului ce dovedeşte cetãţenia în unul dintre statele membre ale U.E. sau S.E.E. şi copia documentelor de şedere în România, dupã caz.
    (3) Dosarul de autorizare pentru solicitanţii cetãţeni români care îndeplinesc cerinţele prevãzute la art. 12 alin. (1) lit. b) cuprinde în mod obligatoriu urmãtoarele documente:
    a) documentele prevãzute la alin. (1), cu excepţia celui prevãzut la lit. c)
    b) copia diplomei de doctor în ştiinţe inginereşti şi rezumatul tezei de doctorat;
    c) adeverinţã emisã de instituţia de învãţãmânt superior pentru solicitanţii care deţin un titlu de cadru universitar.
    (4) Dosarul de autorizare depus de solicitantul cetãţean al unui stat membru al U.E. sau S.E.E. care îndeplineşte cerinţele prevãzute la art. 12 alin. (1) lit. b) cuprinde în mod obligatoriu urmãtoarele documente, redactate/traduse în limba românã, dupã caz:
    a) documentele prevãzute la alin. (2);
    b) copia diplomei de doctor în ştiinţe inginereşti sau documentul echivalent obţinut în U.E. sau S.E.E.;
    c) adeverinţã emisã de instituţia de învãţãmânt superior pentru cei cu titlu de cadru universitar sau document echivalent obţinut în U.E. sau S.E.E.
    (5) Copiile documentelor solicitate la alin. (1)-(4) vor fi certificate olograf privind conformitatea cu originalul, de cãtre solicitant.
    (6) În cazul în care este necesarã verificarea legalitãţii unor documente dintre cele menţionate la alin. (2) şi (4), I.S.C. contacteazã autoritãţile competente din statele membre ale U.E. sau S.E.E. prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (IMI). În acest caz, termenul menţionat la art. 17 alin. (3) va fi prelungit în funcţie de termenul de rãspuns fixat de autoritatea competentã din statul cãruia îi este adresatã cererea de informaţii.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii de acceptare la examen

    ART. 17
    (1) Analizarea/Aprobarea dosarului depus de cãtre solicitantul cetãţean român se face de cãtre comisia de autorizare constituitã la nivelul IJC/ICB.
    (2) Analizarea/Aprobarea dosarului depus de cãtre solicitantul cetãţean al unui alt stat membru U.E. sau S.E.E. se face de cãtre direcţia de specialitate din cadrul I.S.C.
    (3) Comunicarea domeniului/domeniilor/subdomeniului/subdomeniilor pentru care solicitantul este admis sã participe la examenul de autorizare se face în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii dosarului.
    ART. 18
    (1) Acceptarea participãrii la examenul de autorizare se face numai în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele cerinţe:
    a) cererea de autorizare este întocmitã în conformitate cu modelul prevãzut în anexa nr. 1;
    b) dosarul depus este complet, cuprinzând toate documentele prevãzute la art. 16 alin. (1) şi (2), dupã caz;
    c) din documentele depuse rezultã faptul cã solicitantul candidat are experienţa profesionalã minimã în domeniul de autorizare solicitat;
    d) dovada achitãrii taxei de autorizare cu cel puţin 5 zile înainte de data începerii examenului.
    (2) În cazul dosarelor incomplete, comisia de autorizare solicitã în scris, în termen de 5 zile de la data înregistrãrii dosarului, completãri şi clarificãri. Termenul maxim de depunere a completãrilor şi clarificãrilor este de 5 zile de la data primirii comunicãrii privind solicitãrile de completare.
    ART. 19
    Dosarele complete ale solicitanţilor care nu se încadreazã în prevederile prezentei proceduri, însoţite de motivarea restituirii, precum şi dosarele solicitanţilor care nu au fost completate în termenul legal prevãzut la art. 18 alin. (2) se restituie solicitanţilor de cãtre comisia de autorizare/direcţia de specialitate din cadrul I.S.C., dupã caz.
    ART. 20
    Comunicarea transmisã solicitantului privind neacceptarea participãrii la examenul de autorizare poate fi contestatã la I.S.C. în termen de 5 zile de la data primirii comunicãrii.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Organizarea examenului de autorizare a diriginţilor de şantier

    ART. 21
    Examenul de autorizare se organizeazã, de regulã, în douã sesiuni de examinare pe an.
    ART. 22
    Anunţul privind organizarea şi desfãşurarea examenului de autorizare se publicã pe pagina de internet a I.S.C., cu minimum 30 de zile înainte de data la care este programatã sesiunea de examinare.
    ART. 23
    (1) Examenul de autorizare se organizeazã la IJC/ICB, unde solicitantul a depus cererea, iar pentru solicitantul cetãţean al unui alt stat membru U.E. sau S.E.E. se organizeazã la IJC/ICB în raza cãruia domiciliazã sau îşi desfãşoarã activitatea.
    (2) Listele candidaţilor acceptaţi pentru susţinerea examenului de autorizare se publicã pe pagina de internet a I.S.C. şi se afişeazã la sediul IJC/ICB, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixatã pentru examen.
    ART. 24
    (1) Candidatul care nu poate participa la examenul de autorizare la care a fost acceptat poate solicita IJC/ICB la care a depus dosarul, în scris, cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei de desfãşurare a examenului:
    a) reprogramarea participãrii la examenul de autorizare în urmãtoarea sesiune de examinare organizatã de I.S.C.;
    b) retragerea cererii de autorizare.
    (2) Sumele reprezentând taxa de autorizare nu se restituie în urmãtoarele cazuri:
    a) candidatul absenteazã nejustificat la examenul de autorizare la care a fost acceptat sã participe;
    b) candidatul nu promoveazã examenul de autorizare.
    (3) Dacã din motive independente de voinţa candidatului acceptat pentru susţinerea examenului (deces în familie, internare în spital, altele de aceastã naturã), survenite în timpul sesiunii de examinare, acesta nu s-a putut prezenta, dosarul şi taxa de autorizare îşi pãstreazã valabilitatea şi dau dreptul candidatului sã participe la urmãtoarea sesiune de examinare, cu condiţia completãrii dosarului cu actul doveditor al situaţiei de fapt care a determinat neprezentarea la examen.
    ART. 25
    (1) Examenul de autorizare se susţine în limba românã şi constã în:
    a) probã scrisã - chestionar de tip grilã, cu subiecte care sã verifice cunoştinţele candidaţilor în domeniul/subdomeniul pentru care se solicitã autorizarea;
    b) studiu de caz pe tematica din domeniul/subdomeniul de autorizare solicitat.
    (2) Chestionarul de tip grilã prevãzut la alin. (1) lit. a) se elaboreazã de cãtre direcţia de specialitate din cadrul I.S.C. şi conţine un set de întrebãri din legislaţie şi reglementãri tehnice din domeniul calitãţii construcţiilor, din domeniul sistemului calitãţii şi din domeniul tehnic aferent activitãţii pentru care se solicitã autorizarea.
    (3) Studiul de caz pe tematica din domeniul/subdomeniul/de autorizare solicitat prevãzut la alin. (1) lit. b) se elaboreazã de cãtre direcţia de specialitate din cadrul I.S.C.
    ART. 26
    Bibliografia pentru susţinerea examenului se publicã pe pagina de internet a I.S.C., respectiv www.isc-web.ro

    SECŢIUNEA a 4-a
    Desfãşurarea examenului de autorizare

    ART. 27
    Candidaţii sunt acceptaţi în sãlile de examen cu cel puţin 15 minute înainte de ora programatã pentru începerea examenului, pe baza proceselor-verbale de participare la examenul de autorizare şi a actului de identitate.
    ART. 28
    (1) Fiecare candidat primeşte chestionarul de tip grilã cu instrucţiuni privind modul de completare şi punctajul aferent întrebãrilor, precum şi studiul de caz.
    (2) Candidatul îşi înscrie datele personale în colţul indicat pe formulare, care va fi pliat, sigilat şi ştampilat de cãtre membrii comisiei de autorizare.
    ART. 29
    Dupã rezolvarea chestionarului şi a studiului de caz, candidatul predã formularele comisiei de autorizare şi semneazã pentru predarea acestora în procesul-verbal de participare la examenul de autorizare.
    ART. 30
    Durata alocatã rezolvãrii chestionarului de tip grilã şi a studiului de caz este de 3 ore.
    ART. 31
    (1) Candidaţii nu vor avea asupra lor materiale pe care le-ar putea consulta în vederea rezolvãrii subiectelor.
    (2) Orice încercare de fraudã în timpul desfãşurãrii examenului de autorizare se sancţioneazã cu eliminarea candidatului din examen.
    (3) Eliminarea din examen se face în prezenţa întregii comisii de autorizare şi se consemneazã în procesul-verbal de participare la examen.
    ART. 32
    Dupã verificarea şi notarea tuturor lucrãrilor, comisia de autorizare procedeazã la desigilarea lucrãrilor şi la întocmirea procesului-verbal cu rezultatele examenului.
    ART. 33
    Se considerã cã au promovat examenul candidaţii care au obţinut minimum nota 7 la chestionarul de tip grilã şi minimum nota 7 la studiul de caz.
    ART. 34
    În procesul-verbal cu rezultatele examenului se înscrie calificativul "admis" sau "respins".
    ART. 35
    Rezultatele se afişeazã la sediul IJC/ICB la care candidatul a susţinut examenul, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data susţinerii examenului de autorizare.
    ART. 36
    (1) Eventualele contestaţii cu privire la desfãşurarea şi rezultatele examenului de autorizare se pot depune la IJC/ICB la care candidatul a susţinut examenul, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data afişãrii rezultatelor finale ale examenului de autorizare.
    (2) Contestaţiile depuse dupã termenul prevãzut la alin. (1) nu se iau în considerare.
    (3) Analizarea contestaţiilor se face de cãtre o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numitã prin decizie a secretarului general al I.S.C., având componenţã diferitã de cea a comisiei de autorizare.
    (4) Analizarea contestaţiilor se face în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrãrii acestora.
    ART. 37
    Candidaţii care nu au promovat examenul de autorizare pot reveni cu o nouã cerere dupã o perioadã de cel puţin 6 luni, situaţie în care se reia procedura de autorizare.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Emiterea autorizaţiei

    ART. 38
    Candidatul declarat "admis" în urma examenului de autorizare dobândeşte calitatea de diriginte de şantier în domeniul/subdomeniul autorizat şi i se elibereazã autorizaţia al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 3.
    ART. 39
    Autorizaţiile se emit în termen de 40 de zile de la data afişãrii rezultatelor finale ale examenului de autorizare de cãtre I.S.C. şi pot fi ridicate de titulari, sub semnãturã, de la sediile IJC/ICB unde au susţinut examenul.
    ART. 40
    Persoanele autorizate şi domeniul/subdomeniul autorizat sunt înscrise în Registrul diriginţilor de şantier autorizaţi, gestionat de cãtre I.S.C., actualizat periodic şi publicat pe pagina de internet a acestuia.
    ART. 41
    (1) Autorizaţia emisã în condiţiile prezentei proceduri are valabilitate nelimitatã.
    (2) Autorizaţia este nominalã şi netransmisibilã.
    ART. 42
    (1) În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei proceduri, toţi diriginţii de şantier au obligaţia de a deţine ştampilã.
    (2) Ştampila poate fi comandatã şi realizatã numai în baza autorizaţiei eliberate de I.S.C., potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 4.
    (3) Ştampila aplicatã alãturi de semnãtura specialistului care desfãşoarã activitatea de dirigenţie de şantier, în condiţiile autorizãrii, reprezintã modul de identificare a acestuia pe toate documentele pe care are obligaţia legalã sã le întocmeascã sau sã le verifice şi este obligatorie de la data intrãrii în vigoare a prezentei proceduri.
    (4) Ştampila titularului autorizaţiei pentru activitatea de dirigenţie de şantier în domeniile specificate nu este transmisibilã.
    (5) Se interzice aplicarea ştampilei în situaţia în care valabilitatea autorizaţiei a încetat prin suspendare pe o perioadã limitatã sau anulare.
    (6) În caz de pierdere ori de sustragere a ştampilei, deţinãtorul are obligaţia sã publice imediat un anunţ într-un cotidian de largã circulaţie şi sã depunã o notificare scrisã, însoţitã de dovada publicãrii, la sediul IJC/ICB în a cãrui razã domiciliazã sau îşi desfãşoarã activitatea, împreunã cu dovada publicãrii.
    (7) Noua ştampilã emisã dupã pierderea ori sustragerea primei ştampile va avea înscris numãrul acesteia, respectiv 1, 2,... etc., conform modelului prevãzut în anexa nr. 4.
    (8) Scoaterea din uz a ştampilei se face în situaţia modificãrii textului ca urmare a modificãrii ulterioare a prevederilor actelor normative aplicabile ori în caz de uzurã, pierdere, sustragere sau deteriorare a acestuia.

    CAP. VIII
    Drepturile, obligaţiile şi rãspunderile titularilor de autorizaţii

    ART. 43
    Specialiştii autorizaţi au dreptul sã desfãşoare activitatea de dirigenţie de şantier în domeniul/subdomeniul autorizat şi sã presteze aceastã activitate pentru persoane fizice/juridice sau societãţi de consultanţã specializate care pot avea calitatea fie de investitori, fie de beneficiari.
    ART. 44
    În exercitarea verificãrii realizãrii corecte a executãrii lucrãrilor de construcţii, diriginţii de şantier au urmãtoarele obligaţii şi rãspunderi:
    A. în perioada de pregãtire a investiţiei:
    1. verificã existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
    2. verificã concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;
    3. studiazã proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevãzute pentru realizarea construcţiilor;
    4. verificã existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora;
    5. verificã existenţa expertizei tehnice în cazul lucrãrilor de intervenţii asupra construcţiilor;
    6. verificã respectarea reglementãrilor cu privire la verificarea proiectelor de cãtre verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de cãtre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
    7. verificã dacã este precizatã în proiect categoria de importanţã a construcţiei;
    8. verificã existenţa în proiect a programelor de faze determinante şi le depune împreunã cu proiectanţii de specialitate la IJC/ICB în vederea vizãrii;
    9. verificã existenţa proiectului sau a procedurilor de urmãrire specialã a comportãrii în exploatare a construcţiilor, dacã aceasta va fi instituitã;
    10. preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcinã;
    11. participã, împreunã cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generalã a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;
    12. predau cãtre executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier;
    13. verificã existenţa "Planului calitãţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivã;
    14. verificã existenţa anunţului de începere a lucrãrilor la emitentul autorizaţiei şi la IJC/ICB;
    15. verificã existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacã acesta corespunde prevederilor legale şi dacã este amplasat la loc vizibil;
    B. în perioada execuţiei lucrãrilor:
    1. urmãresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementãrilor tehnice în vigoare;
    2. verificã existenţa documentelor de certificare a calitãţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calitãţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
    3. interzic utilizarea produselor pentru construcţii fãrã certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic;
    4. interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
    5. verificã respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectã a acestora în vederea asigurãrii nivelului calitativ prevãzut în documentaţia tehnicã şi în reglementãrile tehnice;
    6. verificã respectarea "Planului calitãţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivã;
    7. interzic executarea de lucrãri de cãtre personal necalificat;
    8. participã la verificarea lucrãrilor ajunse în faze determinante;
    9. efectueazã verificãrile prevãzute în reglementãrile tehnice, semneazã şi ştampileazã documentele întocmite ca urmare a verificãrilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativã a lucrãrilor ce devin ascunse etc.;
    10. asistã la prelevarea de probe de la locul de punere în operã;
    11. transmit cãtre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizãrile proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformitãţile constatate pe parcursul execuţiei;
    12. informeazã operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de mãsuri şi, dupã caz, propun oprirea lucrãrilor;
    13. urmãresc respectarea de cãtre executant a dispoziţiilor şi/sau a mãsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
    14. verificã, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbãrii soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrãrilor;
    15. anunţã IJC/ICB privind oprirea/sistarea executãrii lucrãrilor de cãtre investitor/beneficiar pentru o perioadã mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verificã punerea în siguranţã a construcţiei, conform proiectului;
    16. anunţã IJC/ICB privind reluarea lucrãrilor la investiţiile la care a fost opritã/sistatã executarea lucrãrilor de cãtre investitor/beneficiar pentru o perioadã mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;
    17. preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completeazã cartea tehnicã a construcţiei cu toate documentele prevãzute de reglementãrile legale;
    18. urmãresc dezafectarea lucrãrilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinãtorului acestuia.
    C. la recepţia lucrãrilor:
    1. asigurã secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrãrilor şi întocmesc actele de recepţie;
    2. urmãresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrãrilor şi îndeplinirea recomandãrilor comisiei de recepţie;
    3. predau cãtre investitor actele de recepţie şi cartea tehnicã a construcţiei dupã efectuarea recepţiei finale.
    ART. 45
    De la data intrãrii în vigoare a prezentei proceduri, toţi diriginţii de şantier au obligaţia de a întocmi Registrul de evidenţã a activitãţii de diriginte de şantier, de a-l prezenta anual pentru vizare la IJC/ICB în a cãrui razã domiciliazã sau unde îşi desfãşoarã activitatea şi de a-l prezenta ori de câte ori este solicitat de reprezentanţii I.S.C. Registrul de evidenţã a activitãţii de diriginte de şantier se întocmeşte conform modelului prevãzut în anexa nr. 5.
    ART. 46
    (1) În cazul pierderii sau deteriorãrii unei autorizaţii de diriginte de şantier, se elibereazã un duplicat.
    (2) În vederea eliberãrii duplicatului prevãzut la alin. (1), titularul autorizaţiei adreseazã, în scris, conducerii I.S.C. o cerere, însoţitã de o fotografie 3 x 4 cm, copia anunţului privind pierderea autorizaţiei apãrut într-un cotidian de largã circulaţie sau autorizaţia deterioratã, dupã caz.
    (3) Emiterea duplicatului se face în termen de 30 de zile de la data înregistrãrii cererii sau de la data primirii eventualelor completãri sau clarificãri necesare.
    ART. 47
    Pe teritoriul României, activitatea de dirigenţie de şantier se desfãşoarã în limba românã.
    ART. 48
    Obligaţiile prevãzute la art. 44 nu sunt limitative, dirigintele de şantier putând participa, în calitate de reprezentant al investitorului, la toate fazele privind realizarea construcţiilor, în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementãrile tehnice în construcţii aplicabile, în vigoare.
    ART. 49
    Diriginţii de şantier rãspund, potrivit legii, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevãzute la art. 44, precum şi în cazul neasigurãrii din culpa lor a realizãrii nivelului calitativ al lucrãrilor prevãzut în proiecte, caiete de sarcini şi în reglementãrile tehnice în construcţii.
    ART. 50
    Diriginţii de şantier nu pot desfãşura, la aceeaşi investiţie, o altã activitate în domeniul construcţiilor pentru care sunt atestaţi sau autorizaţi.

    CAP. IX
    Sancţiuni

    ART. 51
    (1) Suspendarea autorizaţiei de diriginte de şantier se poate dispune pe o perioadã limitatã - de la 6 luni la un an - în situaţia încãlcãrii repetate a prevederilor art. 42 alin. (1) şi ale art. 44, constatatã şi sancţionatã cu avertisment, potrivit legii, de cãtre organele de control ale I.S.C., astfel:
    a) pentru 6 luni, dupã a doua avertizare;
    b) pentru un an, dupã a treia avertizare.
    (2) Anularea autorizaţiei de diriginte de şantier se poate dispune în urmãtoarele situaţii:
    a) titularul a verificat şi a acceptat lucrãrile executate sub nivelul stabilit pentru cerinţele esenţiale, stabilite prin art. 5 din Legea nr. 10/1995, cu modificãrile ulterioare, şi/sau în caz de accident tehnic favorizat de neefectuarea corectã a verificãrilor de calitate de cãtre acesta;
    b) titularul îndeplineşte condiţiile pentru a treia suspendare pe o perioadã limitatã, în ultimii 5 ani;
    c) titularul desfãşoarã activitate de dirigenţie de şantier în perioada în care autorizaţia este suspendatã;
    d) titularul exercitã activitatea de dirigenţie în afara domeniului/subdomeniului de autorizare.
    ART. 52
    (1) Propunerea privind suspendarea sau anularea autorizaţiei se face de cãtre IJC/ICB, în urma constatãrii uneia dintre situaţiile prevãzute la art. 51, în baza unui referat prin care se motiveazã propunerea respectivã. Referatul conducãtorului IJC/ICB se înainteazã secretarului general al I.S.C. în vederea analizãrii şi luãrii unei decizii.
    (2) Secretarul general al I.S.C., în condiţiile prevãzute la alin. (1), emite decizia de suspendare sau de anulare, dupã caz, a autorizaţiei de diriginte de şantier.
    ART. 53
    (1) I.S.C. va transmite atât titularului autorizaţiei de diriginte de şantier, cât şi investitorului la care acesta este angajat comunicarea deciziei de suspendare/anulare a autorizaţiei, întocmitã conform modelului prevãzut în anexa nr. 6.
    (2) I.S.C. ţine evidenţa autorizaţiilor suspendate/anulate, înscrie sancţiunea în Registrul diriginţilor de şantier autorizaţi şi o transmite spre ştiinţã tuturor IJC, respectiv ICB.
    ART. 54
    (1) Pe perioada de suspendare a autorizaţiei de diriginte de şantier, titularul acesteia nu are dreptul de a desfãşura activitatea pentru care a fost autorizat.
    (2) Titularii autorizaţiilor suspendate/anulate trebuie sã depunã autorizaţia la IJC/ICB care a întocmit referatul de suspendare/anulare, în termen de 10 zile de la primirea comunicãrii privind suspendarea/anularea.
    ART. 55
    Titularul unei autorizaţii anulate nu mai are dreptul sã participe la un nou examen de autorizare.
    ART. 56
    (1) Titularul autorizaţiei suspendate/anulate are dreptul sã conteste mãsura de suspendare/anulare.
    (2) Contestarea mãsurii de suspendare/anulare a unei autorizaţii se poate face, de cãtre titularul autorizaţiei în cauzã, la I.S.C., în termen de 14 zile de la data primirii deciziei privind suspendarea/anularea.
    (3) I.S.C. analizeazã contestaţia şi, în termen de 5 zile de la data înregistrãrii acesteia, comunicã titularului autorizaţiei decizia luatã.
    (4) Decizia prevãzutã la alin. (3) se comunicã şi comisiei de autorizare a IJC/ICB pe raza cãruia titularul autorizaţiei îşi desfãşoarã activitatea.

    CAP. X
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 57
    (1) Autorizaţiile de diriginte de şantier emise de I.S.C. anterior intrãrii în vigoare a prezentei proceduri, aflate în valabilitate, se preschimbã, la cerere, dacã solicitarea a fost depusã în perioada de valabilitate a autorizaţiilor. Cererile de preschimbare înregistrate dupã încetarea valabilitãţii autorizaţiilor nu se iau în considerare.
    (2) Pentru preschimbarea autorizaţiilor prevãzute la alin. (1) titularii vor depune la secretariatul comisiei de autorizare de la IJC/ICB în a cãrui razã domiciliazã sau îşi desfãşoarã activitatea urmãtoarele documente:
    a) cerere de preschimbare, întocmitã conform modelului prevãzut în anexa nr. 7;
    b) copia/copiile autorizaţiei/autorizaţiilor emise anterior prezentei proceduri;
    c) copia actului de identitate;
    d) douã poze color 3 x 4 cm.
    (3) Copiile documentelor prevãzute la alin. (2) trebuie sã fie certificate olograf privind conformitatea cu originalul, de cãtre solicitant.
    (4) Eliberarea noilor autorizaţii se face în termen de 60 de zile de la data înregistrãrii cererii.
    ART. 58
    Taxa de autorizare este în valoare de 200 lei şi se percepe pe domenii de autorizare, cu excepţia domeniilor 8 şi 9 din tabelul prevãzut la art. 8 alin. (4), pentru care aceasta se percepe pe subdomenii.
    ART. 59
    Titularii autorizaţiilor au obligaţia de a anunţa I.S.C. cu privire la orice modificare a datelor cu caracter personal (nume şi prenume, domiciliu, numere de telefon, adresã de e-mail), survenitã ulterior autorizãrii.
    ART. 60
    Urmãrirea aplicãrii şi controlul respectãrii prevederilor prezentei proceduri se realizeazã de cãtre I.S.C şi de IJC/ICB.
    ART. 61
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantã din prezenta procedurã.


    ANEXA 1


    ───────
la procedurã
─────────────

    INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C.*)
    INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C. ................../
    INSPECTORATUL ÎN CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
____________
    *) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. prelucreazã datele dumneavoastrã cu caracter personal destinate îndeplinirii atribuţiilor legale privind autorizarea diriginţilor de şantier şi publicarea Registrului diriginţilor de şantier autorizaţi pe site-ul www.isc-web.ro
    Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vã puteţi adresa Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C cu o cerere scrisã, datatã şi semnatã. De asemenea, vã este recunoscut dreptul de a vã adresa justiţiei.
    Operator de date cu caracter personal nr. 16.017.


                        Modelul cererii de autorizare
    Subsemnatul/Subsemnata, ........, cod numeric personal,[][][][][][][][][][][][][] cetãţenia ....... identificat/identificatã cu ...... seria ...... nr. ....., cu domiciliul/reşedinţa în ...../(adresa completã)............, în conformitate cu prevederile procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, solicit înscrierea la examenul de autorizare ca "Diriginte de şantier" pentru domeniile bifate mai jos:
    1. Consolidare şi restaurare monumente istorice
    2. Construcţii civile, industriale şi agricole:
    [] 2.1. categoria de importanţã D
    [] 2.2. categoria de importanţã C
    [] 2.3. categoria de importanţã B
    [] 2.4. categoria de importanţã A
    3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu:
    [] 3.1. de interes naţional
    [] 3.2. de interes judeţean
    [] 3.3. de interes local
    [] 4. Cãi ferate, metrou, tramvai
    5. Lucrãri hidrotehnice:
    [] 5.1. categoria de importanţã D
    [] 5.2. categoria de importanţã C
    [] 5.3. categoria de importanţã B
    [] 5.4. categoria de importanţã A
    [] 6. Construcţii edilitare şi de gospodãrie comunalã
    [] 7. Lucrãri de îmbunãtãţiri funciare
    8. Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţã A, B, C şi D)
    [] 8.1. Instalaţii electrice
    [] 8.2. Instalaţii sanitare şi termoventilaţii
    [] 8.3. Instalaţii gaze naturale
    9. Reţele:
    [] 9.1. Reţele electrice
    [] 9.2. Reţele termice şi sanitare
    [] 9.3. Reţele de telecomunicaţii
    [] 9.4. Reţele de gaze naturale
    [] 9.5. Reţele pentru transportul produselor petroliere
    Anexez la prezenta cerere dosarul compus din:

──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. file ...... │Curriculum vitae, conform modelului comun european
                  │prevãzut de Hotãrârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde în
                  │cadrul capitolului "Experienţa profesionalã" se vor
                  │detalia cele mai importante lucrãri în domeniu
──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────
     [] │Declaraţie pe propria rãspundere privind îndeplinirea
                  │condiţiilor de experienţã profesionalã menţionate la
                  │art. 8 alin. (4) din procedurã
──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────
     [] │Copia diplomei de studii
──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────
     [] │Copia diplomei de doctor în ştiinţe inginereşti sau
                  │document echivalent
──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────
     [] │Rezumatul tezei de doctorat
──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────
     [] │Adeverinţã emisã de instituţia de învãţãmânt superior
                  │pentru cei cu titlu de cadru didactic universitar, sau
                  │document echivalent obţinut în UE sau SEE
──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────
     [] │Copia actului de identitate sau a actului ce dovedeşte
                  │cetãţenia unuia dintre statele membre şi a documentelor
                  │de reşedinţã în România, dupã caz
──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────
     [] │Copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat sau
                  │instalator autorizat în gaze naturale
──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────
     [] │Certificat de cazier judiciar, din care sã rezultã cã nu
                  │sunt înscris în cazierul judiciar
──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────
     [] │Declaraţie scrisã pe propria rãspundere cã nu am sãvârşit
                  │o infracţiune sau o greşealã profesionalã gravã,
                  │certificatã conform art. 16 alin. (2) lit. c) din procedurã
──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────
     [] │Douã fotografii color format 3 x 4 cm
──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────    Pot fi contactat la numerele de telefon ........., e-mail .........................
    Declar pe propria rãspundere:
    [] sunt de acord/[] nu sunt de acord ca numãrul/numerele de telefon şi adresa/adresele de e-mail menţionate mai sus sã fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. (bifaţi una dintre cele douã variante.)


              Data Semnãtura
              ..... ...........

    ANEXA 2


    ───────
la procedurã
────────────

                         DECLARAŢIE PE PROPRIA RÃSPUNDERE

    Subsemnatul/Subsemnata, ........, cetãţean ........, nãscut/nãscutã la data de ......, în localitatea .........., domiciliat/domiciliatã în ....., str. ...... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., sectorul/judeţul ......., posesor/posesoare al/a ....., seria .... nr. ....., eliberat de ...... la data de ....., CNP .............,
    cunoscând dispoziţiile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria rãspundere cã îndeplinesc condiţia de experienţã profesionalã minimã pentru domeniul/domeniile/subdomeniul/subdomeniile de autorizare solicitat/ solicitate prin cererea înregistratã la Inspectoratul Judeţean în Construcţii ......../Inspectoratul în Construcţii Bucureşti sub nr. .........., astfel:

┌────┬───────────────────────┬────────┬────────────────┬────────────────┐
│Nr. │Angajator/Obiective de │Perioada│Funcţia deţinutã│Responsabilitãţi│
│crt.│ investiţii │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼────────┼────────────────┼────────────────┤
├────┼───────────────────────┼────────┼────────────────┼────────────────┤
├────┼───────────────────────┼────────┼────────────────┼────────────────┤
├────┼───────────────────────┼────────┼────────────────┼────────────────┤
├────┼───────────────────────┼────────┼────────────────┼────────────────┤
└────┴───────────────────────┴────────┴────────────────┴────────────────┘    Dau prezenta declaraţie, fiindu-mi necesarã la Inspectoratul Judeţean în Construcţii ......./Inspectoratul în Construcţii Bucureşti pentru înscrierea la examenul de diriginte de şantier.

              Data Semnãtura
           ............ ..........


    ANEXA 3


    ───────
la procedurã
────────────

                           MODELUL AUTORIZAŢIEI
--------------
    NOTA(CTCE)
    Anexa nr. 3, Modelul autorizaţie se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 458 din 30 iunie 2011, la pagina 14, (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 4
    ───────
la procedurã
─────────────

                               MODEL DE ŞTAMPILÃ
            pentru titularul autorizaţiei de diriginte de şantier
                           în domeniile specificate

    Modelul de ştampilã pentru titularul autorizaţiei de diriginte de şantier în domeniile specificate este indicat în figura de mai jos, cu respectarea dimensiunilor indicate. Modelul este cu titlu de exemplu.

-------------
    NOTÃ(CTCE)
    Modelul se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 30 iunie 2011, la pagina 15, (a se vedea imaginea asociatã).

    Modelul de ştampilã pentru titularul autorizaţiei de diriginte de şantier în domeniile specificate pentru cazul în care prima ştampilã a fost pierdutã sau sustrasã este indicat în figura de mai jos, cu respectarea dimensiunilor indicate în figura de mai sus. Modelul este cu titlu de exemplu.

-------------
    NOTÃ(CTCE)
    Modelul se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 30 iunie 2011, la pagina 15, (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 5
    ───────
la procedurã
─────────────

                              REGISTRU DE EVIDENŢÃ
                         a activitãţii de diriginte de şantier
    Numele ........................ Prenumele .........................
    Autorizaţie nr. ................. data ............................
    Domeniul/Domeniile/Subdomeniul/Subdomeniile autorizat/autorizate ........


┌────┬───────────────────┬───────────────┬────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Nr. │ Obiectivul │ Nr./Data │ │ │ │ │
│crt.│(denumirea, adresa,│autorizaţiei de│Perioada│Investitorul│Proiectantul│Executantul│
│ │ categoria de │ construire/ │ │ │ │ │
│ │ importanţã) │ Emitentul │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ 1 │........... │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ 2 │........... │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│....│........... │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────┴───────────────┴────────┴────────────┴────────────┴───────────┘    Semnãtura şi ştampila dirigintelui de şantier
    .............................................

                                                  VIZAT ANUL .........

           INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCTII ................../
               INSPECTORATUL ÎN CONSTRUCŢII BUCUREŞTI


    ANEXA 6


    ───────
la procedurã
─────────────

    ANTET I.S.C.

                               MODELUL DECIZIEI
             de suspendare/anulare a autorizaţiei de diriginte de şantier
                                    Cãtre
               .........................................................
               (numele titularului autorizaţiei de diriginte de şantier)
    Spre ştiinţã
                .........................................................
                (investitorul la care este angajat dirigintele de şantier)

    Ca urmare a analizãrii Referatului nr. ......../......... întocmit de Inspectoratul Judeţean în Construcţii ......../Inspectoratul în Construcţii Bucureşti, prin care se propune suspendarea/anularea autorizaţiei de "Diriginte de şantier" nr. .........-........., din cauza nerespectãrii: ..................................................... şi în conformitate cu prevederile cap. VIII din "Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier", aprobatã prin Ordinul ministrului dezvoltãrii regionale şi turismului nr. 1.496/2011, s-a dispus:

                  SUSPENDAREA AUTORIZAŢIEI
    pentru o perioadã de .......... luni, începând cu data de ..........
                            sau

                  ANULAREA AUTORIZAŢIEI
    începând cu data de ........................................

                      Secretar general,
            ....................................................
                           L.S.

    ANEXA 7
    ───────
la procedurã
─────────────

                               MODELUL CERERII
           de preschimbare a autorizaţiei de diriginte de şantier

                             Domnule Director,
    Subsemnatul/Subsemnata, ......., cod numeric personal [][][][][][][][][][][][][], vã rog sã aprobaţi preschimbarea autorizaţiei/autorizaţiilor de diriginte de şantier în valabilitate, emisã/emise de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.*), a cãrei/al cãror titular sunt şi pe care le menţionez mai jos:
    nr. autorizaţie: .............. emisã la data: ...............
    nr. autorizaţie: .............. emisã la data: ...............
    nr. autorizaţie: .............. emisã la data: ...............
    nr. autorizaţie: .............. emisã la data: ...............
    nr. autorizaţie: .............. emisã la data: ...............
    nr. autorizaţie: .............. emisã la data: ...............
    Ataşez la prezenta cerere:
    [] copia/copiile autorizaţiei/autorizaţiilor, certificatã/certificate olograf de cãtre subsemnatul privind conformitatea cu originalul;
    [] copia actului de identitate, certificatã olograf de cãtre subsemnatul privind conformitatea cu originalul;
    [] douã fotografii color format 3 x 4 cm.
    Autorizaţia preschimbatã o voi ridica de la Inspectoratul Judeţean în Construcţii/Inspectoratul în Construcţii Bucureşti:**):
    ......................................................................
    Date de contact:
    Adresa: ..............................................................
    Telefon: ...................................
    E-mail: .....................................
    Declar pe propria rãspundere:
    [] sunt de acord/ [] nu sunt de acord ca numãrul/numerele de telefon şi adresa/adresele de e-mail menţionate mai sus sã fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
    (Bifaţi una dintre cele douã variante.)

                 Data Semnãtura
          ................... ..............

    Domnului Director al Inspectoratului Judeţean în Construcţii ............./
    Inspectoratul în Construcţii Bucureşti
__________
    *) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. prelucreazã datele dumneavoastrã cu caracter personal destinate îndeplinirii atribuţiilor legale privind autorizarea diriginţilor de şantier şi publicarea Registrului diriginţilor de şantier autorizaţi pe site-ul www.isc-web.ro
    Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vã puteţi adresa Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. cu o cerere scrisã, datatã şi semnatã. De asemenea, vã este recunoscut dreptul de a vã adresa justiţiei.
    Operator de date cu caracter personal nr. 16.017.
    **) Se va menţiona inspectoratul judeţean în construcţii de unde doreşte solicitantul sã ridice autorizaţia.
                           ___________

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Ministerul Dezvoltarii regionale si Turismului, ORDIN nr. 1.496 din 13 mai 2011

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice