Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.471 din 30 mai 2022  privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 165 alin. (1^1)-(1^3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.471 din 30 mai 2022 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 165 alin. (1^1)-(1^3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 532 din 31 mai 2022
    Având în vedere:
    - Referatul de aprobare nr. AR 8.783 din 27.05.2022 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.521 din 18.05.2022 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
    – art. I pct. 13^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2022,

    în temeiul prevederilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Casele de asigurări de sănătate contractează cu unităţile sanitare publice aflate în relaţie contractuală cu acestea sumele corespunzătoare plăţii indemnizaţiilor lunare ce se acordă personalului prevăzut la art. 165 alin. (1^1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unor contracte distincte.
    (2) Contractele prevăzute la alin. (1) se încheie de către reprezentanţii legali ai unităţilor sanitare publice şi casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 258 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza următoarelor documente:
    a) cererea/solicitarea pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate;
    b) contul deschis la Trezoreria Statului sau la bancă, potrivit legii;
    c) codul de înregistrare fiscală;
    d) lista, asumată prin semnătură de către reprezentantul legal al unităţii sanitare, cuprinzând medicii, medicii stomatologi sau farmaciştii care intră sub incidenţa contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4. Lista cuprinde informaţiile necesare încheierii contractului.


    ART. 2
    (1) Indemnizaţiile lunare se acordă cadrelor didactice prevăzute la art. 165 alin. (1^1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activitate integrată în unităţile sanitare publice, în baza unor contracte individuale de muncă cu 1/2 normă.
    (2) Indemnizaţia lunară pentru cadrele didactice prevăzute la art. 165 alin. (1^1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este egală cu 50% din salariul de bază aferent funcţiei de medic, medic stomatolog sau farmacist corespunzător vechimii în muncă şi gradului profesional deţinut şi se acordă începând cu drepturile salariale aferente lunii mai 2022.

    ART. 3
    (1) Pentru personalul încadrat în unităţile sanitare publice aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, indemnizaţia prevăzută la art. 2 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate - titlul II „Bunuri şi servicii“, paragraful „Spitale generale“.
    (2) Indemnizaţia prevăzută la art. 2 nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    (1) Încheierea contractelor se face pe baza solicitărilor scrise ale unităţilor sanitare publice, transmise caselor de asigurări de sănătate, însoţite de documente justificative, care atestă faptul că medicii, medicii stomatologi sau farmaciştii pentru care se solicită plata indemnizaţiilor îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) sunt cadre didactice care îşi desfăşoară activitatea în universităţi care au în structură facultăţi de medicină, medicină dentară sau farmacie, acreditate;
    b) beneficiază de integrare clinică în unitatea sanitară publică;
    c) desfăşoară activitate integrată în unitatea sanitară publică, în baza unui contract individual de muncă cu 1/2 normă.

    (2) Sumele reprezentând indemnizaţiile lunare ce se acordă medicilor, medicilor stomatologi sau farmaciştilor care îndeplinesc condiţiile menţionate la alin. (1) se solicită lunar de către unităţile sanitare publice caselor de asigurări de sănătate, iar factura este însoţită de următoarele documente justificative:
    a) solicitarea lunară a sumei totale necesare plăţii indemnizaţiilor;
    b) situaţia cuprinzând suma totală solicitată, defalcată pe fiecare persoană beneficiară;
    c) situaţia recapitulativă privind plata salariilor pentru luna respectivă, cu evidenţierea distinctă a sumelor calculate pentru fiecare persoană beneficiară de indemnizaţie;
    d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al unităţii sanitare publice din care să rezulte că suma necesară plăţii indemnizaţiilor nu este inclusă în suma solicitată pentru plata influenţelor financiare determinate de creşterile salariale acordate conform prevederilor legale în vigoare personalului angajat în unităţile sanitare publice sau în suma solicitată pentru plata cheltuielilor efective, după caz.

    (3) Unităţile sanitare publice răspund de realitatea şi exactitatea sumelor solicitate.
    (4) În cadrul contractelor încheiate potrivit art. 1, casele de asigurări de sănătate au următoarele obligaţii:
    a) să deconteze unităţilor sanitare publice, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative transmise în format electronic, sumele necesare plăţii indemnizaţiilor;
    b) să informeze unităţile sanitare publice cu privire la condiţiile de contractare a sumelor necesare plăţii indemnizaţiilor, precum şi despre eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare în termen de maximum 5 zile lucrătoare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate şi prin poşta electronică;
    c) să înmâneze, la data finalizării controlului, procesele-verbale de constatare/rapoartele de control/notele de constatare, după caz, unităţilor sanitare publice, precum şi informaţiile despre termenele de contestare, la termenele prevăzute de normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;
    d) să recupereze de la unităţile sanitare publice care au acordat indemnizaţiile prevăzute de art. 165 alin. (1^2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sumele reprezentând contravaloarea acestora, în situaţia în care persoanele nu erau în drept şi nu erau îndeplinite condiţiile prevăzute de lege să beneficieze de aceste indemnizaţii la data acordării.

    (5) În cadrul contractelor încheiate potrivit art. 1, unităţile sanitare publice au următoarele obligaţii:
    a) să depună la termenele stabilite de casele de asigurări de sănătate documentele în vederea încheierii contractelor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 165 alin. (1^1)-(1^3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi să solicite casei de asigurări de sănătate sumele necesare plăţii indemnizaţiilor prevăzute de actul normativ menţionat. Documentele necesare încheierii contractelor se pot transmite inclusiv în format electronic, asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului;
    b) să verifice încadrarea personalului pentru care se solicită plata indemnizaţiei în categoriile de personal prevăzute la art. 165 alin. (1^1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) să verifice realitatea şi exactitatea sumelor calculate pentru fiecare persoană care beneficiază de indemnizaţie, în concordanţă cu salariul de bază al funcţiei de medic, medic stomatolog sau farmacist corespunzător vechimii în muncă şi gradului profesional deţinut, precum şi cu celelalte prevederi legale referitoare la drepturile salariale ce se acordă personalului angajat în unităţile sanitare publice;
    d) să se asigure că sumele calculate pentru plata indemnizaţiilor nu sunt incluse în sumele solicitate casei de asigurări de sănătate pentru plata influenţelor financiare determinate de creşterile salariale acordate conform prevederilor legale în vigoare personalului angajat în unităţile sanitare publice sau în suma solicitată pentru plata cheltuielilor efective, după caz;
    e) să întocmească şi să transmită casei de asigurări de sănătate, în formatul solicitat de aceasta, documentele justificative prevăzute la alin. (2);
    f) să notifice casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului, cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului; notificarea se face conform reglementărilor privind corespondenţa între părţi, prevăzute în contract;
    g) să pună la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate, ca urmare a cererii în scris, documentele privind actele de evidenţă financiar-contabilă a sumelor solicitate conform contractelor încheiate între unităţile sanitare publice şi casele de asigurări de sănătate, precum şi documentele administrative existente la nivelul entităţii controlate şi necesare actului de control.

    (6) În cadrul contractelor încheiate potrivit art. 1, unităţile sanitare publice au următoarele drepturi:
    a) să primească, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative, sumele necesare plăţii indemnizaţiilor prevăzute de lege şi de prezentul ordin;
    b) să primească, lunar, din partea caselor de asigurări de sănătate motivarea refuzului decontării anumitor sume, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale, după caz, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data refuzului;
    c) să fie informate de către casele de asigurări de sănătate cu privire la condiţiile de contractare a sumelor necesare plăţii indemnizaţiilor, precum şi despre eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate şi prin poşta electronică.


    ART. 5
    Modelul contractului încheiat între unităţile sanitare publice şi casele de asigurări de sănătate pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 165 alin. (1^1)-(1^3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adela Cojan

    ANEXA 1

    CONTRACT
    - Model -
    I. Părţile contractante
    Casa de Asigurări de Sănătate .................................., cu sediul în municipiul/oraşul ..............................., str. ......................... nr. ....., judeţul/sectorul .........................., telefon .............., fax ..............., reprezentată prin director general .............................,
    şi
    unitatea sanitară publică, cu sediul în .............................., str. ......................... nr. ......, telefon fix/mobil ........................., fax ........................, e-mail ........................, având codul unic de înregistrare……………………. reprezentată prin ..........................

    II. Obiectul contractului
    ART. 1
    Obiectul prezentului contract îl constituie plata sumelor necesare pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 165 alin. (1^1)-(1^3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.471/332/2022 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 165 alin. (1^1)-(1^3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.


    III. Durata contractului
    ART. 2
    Prezentul contract este valabil de la data încheierii şi până la data de ................., respectiv pe durata de valabilitate a contractului încheiat de părţi în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 258 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile menţinerii aplicabilităţii prevederilor art. 165 alin. (1^1)-(1^3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de valabilitate a contractului încheiat de părţi în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 258 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile menţinerii aplicabilităţii prevederilor art. 165 alin. (1^1)-(1^3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


    IV. Obligaţiile părţilor
    ART. 4
    Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:
    a) să deconteze unităţilor sanitare publice, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative transmise în format electronic, sumele necesare plăţii indemnizaţiilor;
    b) să informeze unităţile sanitare publice cu privire la condiţiile de contractare a sumelor necesare plăţii indemnizaţiilor, precum şi despre eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare în termen de maximum 5 zile lucrătoare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate şi prin poşta electronică;
    c) să înmâneze, la data finalizării controlului, procesele-verbale de constatare/rapoartele de control/notele de constatare, după caz, unităţilor sanitare publice, precum şi informaţiile despre termenele de contestare, la termenele prevăzute de normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în vigoare; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;
    d) să recupereze de la unităţile sanitare publice care au acordat indemnizaţiile prevăzute de art. 165 alin. (1^1)-(1^3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sumele reprezentând contravaloarea acestora, în situaţia în care persoanele nu erau în drept şi nu erau îndeplinite condiţiile prevăzute de lege să beneficieze de aceste indemnizaţii la data acordării.


    ART. 5
    Unităţile sanitare publice au următoarele obligaţii:
    a) să depună la termenele stabilite de casele de asigurări de sănătate documentele în vederea încheierii contractelor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 165 alin. (1^1)-(1^3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi să solicite casei de asigurări de sănătate sumele necesare plăţii indemnizaţiilor prevăzute de actul normativ menţionat. Documentele necesare încheierii contractelor se pot transmite inclusiv în format electronic asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului;
    b) să verifice încadrarea personalului pentru care se solicită plata indemnizaţiei în categoriile de personal prevăzute la art. 165 alin. (1^1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) să verifice realitatea şi exactitatea sumelor calculate pentru fiecare persoană care beneficiază de indemnizaţie, în concordanţă cu salariul de bază al funcţiei de medic, medic stomatolog sau farmacist corespunzător vechimii în muncă şi gradului profesional deţinut, precum şi cu celelalte prevederi legale referitoare la drepturile salariale ce se acordă personalului angajat în unităţile sanitare publice;
    d) să se asigure că sumele calculate pentru plata indemnizaţiilor nu sunt incluse în sumele solicitate casei de asigurări de sănătate pentru plata influenţelor financiare determinate de creşterile salariale acordate conform prevederilor legale în vigoare personalului angajat în unităţile sanitare publice sau în suma solicitată pentru plata cheltuielilor efective, după caz;
    e) să întocmească şi să transmită casei de asigurări de sănătate, în formatul solicitat de aceasta, documentele justificative prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.471/332/2022 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 165 alin. (1^1)-(1^3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
    f) să notifice casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului, cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului; notificarea se face conform reglementărilor privind corespondenţa între părţi prevăzute în contract;
    g) să pună la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate ca urmare a cererii formulate în scris documentele privind actele de evidenţă financiar-contabilă a sumelor solicitate conform contractelor încheiate între unităţile sanitare publice şi casele de asigurări de sănătate, precum şi documentele administrative existente la nivelul entităţii controlate şi necesare actului de control.


    ART. 6
    Unităţile sanitare publice au următoarele drepturi:
    a) să primească la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative, sumele necesare plăţii indemnizaţiilor prevăzute de lege şi de prezentul ordin;
    b) să primească, lunar, din partea caselor de asigurări de sănătate motivarea refuzului decontării anumitor sume, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale, după caz, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data refuzului;
    c) să fie informaţi de către casele de asigurări de sănătate cu privire la condiţiile de contractare a sumelor necesare plăţii indemnizaţiilor, precum şi despre eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare în termen de maximum 5 zile lucrătoare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate şi prin poştă electronică.    V. Modalităţi de plată
    ART. 7
    (1) Valoarea contractată în anul 2022* pentru realizarea obiectului contractului este de ................. lei şi se defalcă pe luni astfel:
    * Valoarea contractată aferentă anului 2022 se actualizează prin întocmirea de acte adiţionale lunar.
    - luna mai 2022 …………….....… lei;
    – luna iunie 2022 ……………...… lei
    ............................


    (2) Lunar, până la data de ............... a lunii următoare celei pentru care se face plata, casa de asigurări de sănătate efectuează plata sumei corespunzătoare punerii în aplicare a prevederilor art. 165 alin. (1^1)-(1^3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse/transmise la casa de asigurări de sănătate până la data de .................... .
    (3) Toate documentele necesare pentru plata sumelor solicitate se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentantului legal al unităţii sanitare.
    (4) Casele de asigurări de sănătate încheie, după caz, acte adiţionale de diminuare a valorii de contract lunare cu suma reprezentând diferenţa dintre suma contractată lunar şi suma decontată.

    ART. 8
    Plata se face în contul nr. ......................., deschis la Trezoreria Statului, sau în contul nr. ........................., deschis la Banca ...................... .


    VI. Răspunderea contractuală
    ART. 9
    (1) Reprezentantul legal al unităţii sanitare publice cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea, legalitatea şi exactitatea sumelor solicitate.
    (2) Încălcarea dispoziţiilor art. 165 alin. (1^1)-(1^3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind stabilirea indemnizaţiilor lunare, precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor legale, după caz, atrag răspunderea disciplinară sau patrimonială a persoanelor vinovate, potrivit legii.


    VII. Clauze speciale
    ART. 10
    (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.
    (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte, în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră, şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore, şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.
    (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de o lună, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.


    VIII. Suspendarea, încetarea şi rezilierea contractului
    ART. 11
    (1) Contractul se suspendă/încetează/se reziliază printr-o notificare scrisă în situaţia în care toate contractele de furnizare de servicii medicale încheiate de unitatea sanitară publică cu casa de asigurări de sănătate se suspendă/ încetează/se reziliază şi produce efecte de la data suspendării/ încetării/rezilierii contractelor de furnizare de servicii medicale.
    (2) Casele de asigurări de sănătate au dreptul să recupereze de la unităţile sanitare publice indemnizaţiile prevăzute de art. 165 alin. (1^1)-(1^3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicitate în mod nejustificat de ordonatorul de credite al unităţii sanitare pe propria răspundere, în situaţia în care persoanele nu erau în drept şi nu erau îndeplinite condiţiile prevăzute de lege să beneficieze de aceste indemnizaţii la data acordării.

    ART. 12
    Situaţiile prevăzute la art. 11 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu.


    IX. Corespondenţa
    ART. 13
    (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax, prin corespondenţă electronică sau la sediul părţilor - sediul casei de asigurări de sănătate şi la sediul unităţii sanitare declarat în contract.
    (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca, în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract, să notifice celeilalte părţi contractante schimbările survenite.


    X. Modificarea contractului
    ART. 14
    (1) Prezentul contract se poate modifica la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ..... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.
    (2) Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract.

    ART. 15
    În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.

    ART. 16
    Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.


    XI. Soluţionarea litigiilor
    ART. 17
    (1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
    (2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către comisia de arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau de către instanţele de judecată, după caz.


    XII. Alte clauze
    ..............................................................................................

    Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ..............., în două exemplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
    Casa de Asigurări de Sănătate
    Director general,
    ...............................
    Director executiv al Direcţiei economice,
    ..............................
    Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale,
    ..............................
    Vizat juridic, contencios
    .................
    Unitatea sanitară publică
    Reprezentant legal,
    .............................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016