Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.470 din 20 octombrie 2011  pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar    Twitter Facebook

ORDIN nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 noiembrie 2011


    Având în vedere:
    - Referatul Direcţiei organizare şi politici salariale nr. RL 1881 din 19 octombrie 2011;
    - prevederile art. 11 alin. (2) din cap. II la anexa nr. III din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice, cu modificãrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul sãnãtãţii emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobã criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unitãţile sanitare publice din sectorul sanitar, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Echivalarea stagiului în specialitate, participarea la concurs prin echivalare, precum şi reducerea vechimii în specialitate, necesare în vederea ocupãrii funcţiilor prevãzute în anexã, se pot face numai cu aprobarea Ministerului Sãnãtãţii, în condiţiile legii.
    ART. 3
    (1) Prezentul ordin se aplicã şi unitãţilor sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitarã proprie, din subordinea Academiei Române, unitãţilor şi structurilor sanitare al cãror management a fost transferat cãtre autoritãţile administraţiei publice locale, precum şi unitãţilor de asistenţã medico-sociale.
    (2) Pentru unitãţile de asistenţã medico-sociale condiţia de vechime în sectorul sanitar se înlocuieşte cu vechimea în reţeaua unitãţilor de asistenţã medico-sociale.
    ART. 4
    (1) Ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzãtoare funcţiilor contractuale se face prin concurs sau examen.
    (2) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual se face prin examen sau potrivit reglementãrilor specifice unor domenii de activitate.
    ART. 5
    La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 467/2010 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unitãţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 4 iunie 2010
    ART. 6
    Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sãnãtãţii, direcţiile de sãnãtate publicã, unitãţile sanitare cu personalitate juridicã, unitãţile sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitarã proprie, din subordinea Academiei Române, precum şi unitãţile şi structurile sanitare al cãror management a fost transferat cãtre autoritãţile administraţiei publice locale vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
    ART. 7
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                              Ministrul sãnãtãţii,
                                 Ritli Ladislau

    Bucureşti, 20 octombrie 2011.
    Nr. 1.470.


    ANEXÃ

                                    CRITERII
              privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi
             trepte profesionale pentru personalul contractual din
                unitãţile sanitare publice din sectorul sanitar─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia
crt. (gradul sau treapta Vechimea minimã în muncã
            profesionalã) Studii şi criterii la angajare şi promovare sau în specialitate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2 3
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

I. Personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare

Anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice, cu
modificãrile ulterioare

A. Funcţii de specialitate medico-sanitare

1. Medic/Medic dentist; primar - diplomã de medic sau diplomã de licenţã în medicinã/ - 5 ani vechime ca medic
                                     diplomã sau diplomã de licenţã de medic stomatolog/ specialist
                                     diplomã de licenţã de medic dentist
                                     - examen de medic primar
                                     - concurs pentru ocuparea postului

2. Medic/Medic dentist; specialist - diplomã de medic sau diplomã de licenţã în medicinã/
                                     diplomã de licenţã de medic stomatolog/diplomã de
                                     licenţã de medic dentist
                                     - examen de medic specialist
                                     - concurs pentru ocuparea postului*)
                                     - stagiu de rezidenţiat terminat
--------
    *) Cu excepţia medicilor şi farmaciştilor care urmeazã rezidenţiatul pe post nominalizat într-o unitate sanitarã.

3. Medic/Medic dentist; rezident - diplomã de medic sau diplomã de licenţã în medicinã/ - un an vechime ca medic
   anul II-VII diplomã de licenţã de medic stomatolog/diplomã de rezident
                                     licenţã de medic dentist
                                     - promovarea examenului de verificare a cunoştinţelor
                                     prevãzute de curriculumul de pregãtire aferent anului
                                     de formare

4. Medic/Medic dentist; rezident - diplomã de medic sau diplomã de licenţã în medicinã/
   anul I diplomã de licenţã de medic stomatolog/diplomã de
                                     licenţã de medic dentist
                                     - concurs de medic rezident

5. Medic/Medic dentist - diplomã de medic sau diplomã de licenţã în medicinã/ - un an vechime ca medic/
                                     diplomã de medic stomatolog promoţie anterioarã medic dentist stagiar
                                     anului 2005
                                     - diplomã de licenţã de medic dentist promoţie 2005 şi -
                                     ulterioare
                                     - concurs pentru ocuparea postului

6. Medic/Medic dentist stagiar**) - diplomã de medic sau diplomã de licenţã în medicinã,
                                     diplomã de medic stomatolog promoţie anterioarã anului
                                     2005
-------
    **) Funcţia de medic stagiar se utilizeazã şi pentru medicii din promoţia 2005 şi ulterioare care nu au fost confirmaţi
medici rezidenţi şi care beneficiazã de competenţe limitate.

7. Medic cu competenţe limitate - diplomã de licenţã în medicinã promoţia anului 2005 şi
                                     ulterioare al cãrui titular nu a fost confirmat medic
                                     rezident
                                     - concurs pentru ocuparea postului

8. Farmacist primar - diplomã de farmacist sau diplomã de licenţã în - 5 ani vechime ca farmacist
                                     farmacie specialist
                                     - examen de farmacist primar
                                     - concurs pentru ocuparea postului

9. Farmacist specialist - diplomã de farmacist sau diplomã de licenţã în - stagiu de rezidenţiat
                                     farmacie terminat
                                     - examen de farmacist specialist
                                     - concurs pentru ocuparea postului*)
---------
    *) Cu excepţia medicilor şi farmaciştilor care urmeazã rezidenţiatul pe post nominalizat într-o unitate sanitarã.

10. Farmacist rezident anul II-III - diplomã de licenţiat în farmacie/diplomã de licenţã - un an vechime ca farmacist
                                     de farmacist rezident
                                     - promovarea examenului de verificare a cunoştinţelor
                                     prevãzute de curriculumul de pregãtire aferent anului
                                     de formare

11. Farmacist rezident anul I - diplomã de farmacist sau diplomã de licenţã în
                                     farmacie
                                     - concurs de farmacist rezident

12. Farmacist - diplomã de licenţiat în farmacie promoţie anterioarã - un an vechime ca farmacist
                                     anului 2005 stagiar
                                     - diplomã de licenţiat în farmacie/diplomã de licenţã de -
                                     farmacist promoţia anului 2005 şi ulterioare
                                     - concurs pentru ocuparea postului

13. Farmacist stagiar - diplomã de licenţiat în farmacie promoţie anterioarã
                                     anului 2005

14. Fiziokinetoterapeut, - diplomã de licenţã în specialitate - 5 ani vechime ca
    bioinginer medical; - examen de grad principal fiziokinetoterapeut, bioinginer
    principal - concurs pentru ocuparea postului medical; specialist

15. Fiziokinetoterapeut, - diplomã de licenţã în specialitate - 4 ani vechime ca
    bioinginer medical; - examen de grad specialist fiziokinetoterapeut, bioinginer
    specialist - concurs pentru ocuparea postului medical

16. Fiziokinetoterapeut, - diplomã de licenţã în specialitate - 6 luni vechime ca
    bioinginer medical - concurs pentru ocuparea postului fiziokinetoterapeut, bioinginer
                                                                                               medical

17. Fiziokinetoterapeut, - diplomã de licenţã în specialitate
    bioinginer medical; debutant - concurs pentru ocuparea postului

18. Dentist principal - diplomã de învãţãmânt superior de 3 ani în - 5 ani vechime ca dentist
                                     specialitate
                                     - examen de dentist principal
                                     - concurs pentru ocuparea postului

19. Dentist - diplomã de învãţãmânt superior de 3 ani în - 6 luni vechime ca dentist
                                     specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

20. Dentist debutant - diplomã de învãţãmânt superior de 3 ani în
                                     specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

B. Funcţii de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

21. Biolog, biochimist, chimist, - diplomã de licenţã în specialitate - 5 ani vechime ca specialist
    fizician; principal - examen de grad principal în sectorul sanitar
                                     - concurs pentru ocuparea postului

22. Biolog, biochimist, chimist, - diplomã de licenţã în specialitate - 4 ani vechime ca specialist
    fizician; specialist - examen de grad specialist în sectorul sanitar
                                     - concurs pentru ocuparea postului

23. Biolog, biochimist, chimist, - diplomã de licenţã în specialitate - 6 luni vechime în specialitate
    fizician - concurs pentru ocuparea postului

24. Biolog, biochimist, chimist, - diplomã de licenţã în specialitate
    fizician; debutant - concurs pentru ocuparea postului

25. Expert în fizicã medicalã - diplomã de licenţã în fizicã sau echivalent - 3 ani vechime ca fizician
                                     - grad universitar sau echivalent superior (masterat medical
                                     sau doctorat)
                                     - curs de radioprotecţie postuniversitar
                                     - permis de exercitare nivel 3 eliberat de Comisia
                                     Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare
                                     (CNCAN)
                                     - concurs pentru ocuparea postului

26. Fizician medical - diplomã de licenţã în fizicã sau echivalent - 2 ani vechime ca fizician
                                     - permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN medical debutant
                                     - concurs pentru ocuparea postului

27. Fizician medical debutant - diplomã de licenţã în fizicã sau echivalent
                                     - concurs pentru ocuparea postului

28. Logoped, sociolog, profesor - diplomã de licenţã în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
    CFM, asistent social, - examen pentru obţinerea gradului de principal în sectorul sanitar
    kinetoterapeut; principal - concurs pentru ocuparea postului

29. Logoped, sociolog, profesor - diplomã de licenţã în specialitate - 6 luni vechime în specialitate
    CFM, asistent social, - concurs pentru ocuparea postului
    kinetoterapeut

30. Logoped, sociolog, profesor - diplomã de licenţã în specialitate
    CFM, asistent social, - concurs pentru ocuparea postului
    kinetoterapeut; debutant

31. Psiholog principal - diplomã de licenţã în specialitate - 5 ani vechime ca specialist în
                                     - examen de grad principal sectorul sanitar
                                     - concurs pentru ocuparea postului

32. Psiholog specialist - diplomã de licenţã în specialitate - 4 ani vechime în specialitate
                                     - examen de grad specialist în sectorul sanitar
                                     - concurs pentru ocuparea postului

33. Psiholog practicant - diplomã de licenţã în specialitate - un an vechime ca psiholog
                                     - concurs pentru ocuparea postului stagiar

34. Psiholog stagiar - diplomã de licenţã în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

35. Profesor CFM, biolog, chimist, - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior de - 5 ani vechime în specialitate
    asistent social; principal 3 ani în specialitate în sectorul sanitar
                                     - examen pentru obţinerea gradului de principal
                                     - concurs pentru ocuparea postului

36. Profesor CFM, biolog, chimist - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior de - 6 luni vechime în specialitate
    asistent social 3 ani în specialitate în sectorul sanitar
                                     - concurs pentru ocuparea postului

37. Profesor CFM, biolog, chimist; - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior de
    asistent social de 3 ani în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

NOTE:
1. Gradele profesionale obţinute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la
   poziţiile 1, 2, 3, 4, 8, 9,10 şi 11 se confirmã prin ordin al ministrului sãnãtãţii.
2. Gradele profesionale obţinute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la
   poziţiile 21 şi 22, cu excepţia fizicienilor, se confirmã prin ordin al ministrului sãnãtãţii.
3. Gradele profesionale de specialist şi principal obţinute prin examen de personalul de specialitate medico-sanitar cu
   studii superioare de la poziţiile 14, 15, 28, 31, 32 şi 35, inclusiv fizicienii de la poziţiile 21 şi 22, se confirmã
   prin act administrativ al conducãtorului instituţiei publice cu personalitate juridicã.


II. Asistenţi medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregãtire superioarã, superioarã de scurtã duratã,
    postlicealã sanitarã sau medie

38. Asistent medical, moaşã; - diplomã de licenţã în specialitate - 5 ani vechime ca asistent
    principal - examen pentru obţinerea gradului de principal medical
                                     - concurs pentru ocuparea postului

39. Asistent medical, moaşã - diplomã de licenţã în specialitate - 6 luni vechime ca asistent
                                     - concurs pentru ocuparea postului medical

40. Asistent medical, moaşã; - diplomã de licenţã în specialitate
    debutant - concurs pentru ocuparea postului

41. Asistent medical principal (SSD) - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior de - 5 ani vechime ca asistent
                                     3 ani în specialitate medical
                                     - examen pentru obţinerea gradului de principal
                                     - concurs pentru ocuparea postului

42. Asistent medical (SSD) - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior de - 6 luni vechime ca asistent
                                     3 ani în specialitate medical
                                     - concurs pentru ocuparea postului

43. Asistent medical debutant (SSD) - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior de
                                     3 ani în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

44. Asistent medical, asistent - diplomã de şcoalã sanitarã postlicealã sau echivalentã - 5 ani vechime ca asistent
    farmacie, asistent social; sau medical
    principal (PL) - diplomã de studii postliceale prin echivalare conform
                                     Hotãrârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea
                                     studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile
                                     1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale
                                     sanitare
                                     - examen pentru obţinerea gradului de principal
                                     - concurs pentru ocuparea postului

45. Asistent medical, asistent - diplomã de şcoalã sanitarã postlicealã sau echivalentã - 6 luni vechime în specialitate
    farmacie, asistent social; (PL) sau
                                     - diplomã de studii postliceale prin echivalare conform
                                     Hotãrârii Guvernului nr. 797/1997
                                     - concurs pentru ocuparea postului

46. Asistent medical, asistent - diplomã de şcoalã sanitarã postlicealã sau echivalentã
    farmacie, asistent social; sau
    debutant (PL) - diplomã de studii postliceale prin echivalare, conform
                                     Hotãrârii Guvernului nr. 797/1997
                                     - concurs pentru ocuparea postului

47. Asistent medical, asistent - diplomã de absolvire a liceului sanitar cu durata de - 5 ani vechime ca asistent
    farmacie, asistent social; 5 ani sau echivalare de studii medical
    principal (M) - examen pentru obţinerea gradului de principal
                                     - concurs pentru ocuparea postului

48. Asistent medical, asistent - diplomã de absolvire a liceului sanitar cu durata de - 6 luni vechime în specialitate
    farmacie, asistent social; (M) 5 ani sau echivalare de studii
                                     - concurs pentru ocuparea postului

49. Asistent medical, asistent - diplomã de absolvire a liceului sanitar cu durata de
    farmacie, asistent social; 5 ani sau echivalare de studii
    debutant (M) - concurs pentru ocuparea postului

50. Educator-puericultor principal - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal de - 5 ani vechime ca educator
    (PL) specialitate puericultor
                                     - examen pentru obţinerea gradului de principal
                                     - concurs pentru ocuparea postului

51. Educator-puericultor (PL) - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal de - 6 luni vechime în specialitate
                                     specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

52. Educator-puericultor; debutant - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal de
    (PL) specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

53. Educator-puericultor principal - diplomã de absolvire a liceului de specialitate - 5 ani vechime ca educator
    (M) - examen pentru obţinerea gradului de principal puericultor
                                     - concurs pentru ocuparea postului

54. Educator-puericultor (M) - diplomã de absolvire a liceului de specialitate - 6 luni vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

55. Educator-puericultor; debutant - diplomã de absolvire a liceului de specialitate
    (M) - concurs pentru ocuparea postului

56. Tehnician dentar, tehnician - diplomã de şcoalã sanitarã postlicealã ori echivalentã - 5 ani vechime în specialitate
    sanitar (utilaje medicale, sau
    optician, protezare ortopedicã, - diplomã de studii postliceale prin echivalare conform
    protezare auditivã); Hotãrârii Guvernului nr. 797/1997
    principal (PL) - examen pentru obţinerea gradului de principal
                                     - concurs pentru ocuparea postului

57. Tehnician dentar, tehnician - diplomã de şcoalã sanitarã postlicealã sau echivalentã - 6 luni vechime în specialitate
    sanitar (utilaje medicale, sau
    optician, protezare ortopedicã, - diplomã de studii postliceale prin echivalare conform
    protezare auditivã); (PL) Hotãrârii Guvernului nr. 797/1997
                                     - concurs pentru ocuparea postului

58. Tehnician dentar, tehnician - diplomã de şcoalã sanitarã postlicealã ori echivalentã
    sanitar (utilaje medicale, sau
    optician, protezare ortopedicã, - diplomã de studii postliceale prin echivalare conform
    protezare auditivã); Hotãrârii Guvernului nr. 797/1997
    debutant (PL) - concurs pentru ocuparea postului

59. Tehnician dentar principal (M) - diplomã de liceu sanitar în profil - 5 ani vechime ca tehnician
                                     - examen pentru obţinerea gradului de principal dentar
                                     - concurs pentru ocuparea postului

60. Tehnician dentar (M) - diplomã de liceu sanitar în profil - 6 luni vechime ca tehnician
                                     - concurs pentru ocuparea postului dentar

61. Tehnician dentar debutant (M) - diplomã de liceu sanitar în profil
                                     - concurs pentru ocuparea postului

62. Tehnician sanitar (utilaje - diplomã de studii medii în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
    medicale, optician, protezare - examen pentru obţinerea gradului de principal ca tehnician în sectorul sanitar
    ortopedicã, protezare auditivã); - concurs pentru ocuparea postului
    principal (M)

63. Tehnician sanitar (utilaje - diplomã de studii medii în specialitate - 6 luni vechime în specialitate
    medicale, optician, protezare - concurs pentru ocuparea postului ca tehnician în sectorul sanitar
    ortopedicã, protezare auditivã)
    (M)

64. Tehnician sanitar (utilaje - diplomã de studii medii în specialitate
    medicale, optician, protezare - concurs pentru ocuparea postului
    ortopedicã, protezare auditivã);
    debutant (M)

65. Sorã medicalã, oficiant medical, - diplomã de liceu sanitar sau şcoalã sanitarã în profil - 5 ani vechime în specialitate
    laborant, moaşã, maseur; - examen pentru obţinerea gradului de principal
    principal (M) - concurs pentru ocuparea postului

66. Sorã medicalã, oficiant medical, - diplomã de liceu sanitar sau şcoalã sanitarã în profil - 6 luni vechime în specialitate
    laborant, moaşã, maseur; (M) - concurs pentru ocuparea postului

67. Sorã medicalã, oficiant medical, - diplomã de liceu sanitar sau şcoalã sanitarã în profil
    laborant, moaşã, maseur; - concurs pentru ocuparea postului
    debutant (M)

68. Statistician medical, - diplomã de studii medii de specialitate sau diplomã - 4 ani vechime în specialitate
    registrator medical, de studii medii
    instructor de educaţie, - examen pentru obţinerea gradului de principal
    instructor de ergoterapie, - concurs pentru ocuparea postului
    instructor CFM; principal (M)

69. Statistician medical, - diplomã de studii medii de specialitate sau diplomã - 6 luni vechime în activitate
    registrator medical, de studii medii
    instructor de educaţie, - concurs pentru ocuparea postului
    instructor de ergoterapie,
    instructor CFM; (M)

70. Statistician medical, - diplomã de studii medii de specialitate sau diplomã
    registrator medical, de studii medii
    instructor de educaţie, - concurs pentru ocuparea postului
    instructor de ergoterapie,
    instructor CFM; debutant (M)

71. Asistent social, educator- - diplomã de absolvire a şcolii de specialitate - 5 ani vechime în specialitate
    puericultor; principal - examen pentru obţinerea gradului de principal
                                     - concurs pentru ocuparea postului

72. Asistent social, educator- - diplomã de absolvire a şcolii de specialitate - 6 luni vechime în specialitate
    puericultor - concurs pentru ocuparea postului

73. Asistent social, educator- - diplomã de absolvire a şcolii de specialitate
    puericultor; debutant - concurs pentru ocuparea postului

74. Gipsar, autopsier; principal - şcoalã generalã - 4 ani vechime în sectorul
                                     - examen pentru obţinerea gradului de principal sanitar la sala de gipsare sau
                                     - curs de instruire de 3 luni prosecturã
                                     - concurs pentru ocuparea postului

75. Gipsar, autopsier - şcoalã generalã - 6 luni vechime în sectorul
                                     - concurs pentru ocuparea postului sanitar la sala de gipsare sau
                                                                                               prosecturã

76. Gipsar, autopsier; debutant - şcoalã generalã
                                     - concurs pentru ocuparea postului

NOTE:
1. Condiţiile de studii şi vechime prevãzute la poziţiile 38-40 se aplicã şi urmãtoarelor funcţii: tehnician de radiologie
   şi imagisticã licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare,
   tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi
   protezare auditivã licenţiat, asistent medical de profilaxie dentarã licenţiat.
2. Condiţiile de studii şi vechime prevãzute la poziţiile 41-43 se aplicã şi urmãtoarelor funcţii: asistent medical specialist,
   tehnician superior de imagisticã, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent
   medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical
   de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologicã,
   asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de
   radiologie şi imagisticã, tehnician de audiologie şi protezare auditivã, tehnician de protezare ocularã, asistent medical
   de geriatrie, gerontologie şi asistenţã socialã pentru vârstnici, asistent medical de igienã şi sãnãtate publicã,
   fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar, care
   au studii de acest nivel.
3. Condiţiile de studii şi vechime prevãzute la poziţiile 35-37 se aplicã şi urmãtoarelor funcţii: educator-puericultor,
   asistent social şi cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomã învãţãmântul superior de scurtã duratã, cu
   durata studiilor de 2-3 ani învãţãmânt de zi sau de 3-4 ani învãţãmânt seral ori fãrã frecvenţã.
4. Pentru încadrarea personalului de specialitate medico-sanitar cu studii postliceale şi medii în funcţiile de la poziţiile
   44-76, echivalãrile şi confirmãrile în funcţii şi specialitãţi aprobate potrivit reglementãrilor legale în vigoare îşi
   menţin valabilitatea.
5. Asistenţii medicali care au susţinut şi promovat gradul principal în profilul diplomei de licenţã/diplomei de absolvire a
   învãţãmântului superior de scurtã duratã, obţinutã ulterior, pot fi promovaţi la gradul principal dupã îndeplinirea condiţiei
   de vechime de 3 ani în funcţia de asistent medical cu (S) sau cu (SSD).
6. Reglementãrile de la pct. 5 se aplicã şi funcţiilor nominalizate la pct. 1 şi 2.


77. Operator registrator de urgenţã - diplomã de studii medii - 4 ani vechime în specialitate,
    principal - curs organizat conform ordinului ministrului sãnãtãţii din care cel puţin un an în
                                     privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul cadrul serviciilor de ambulanţã
                                     Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, actual
                                     Serviciul de ambulanţã Bucureşti-Ilfov, precum şi în
                                     alte servicii judeţene de ambulanţã acreditate prin
                                     ordin al ministrului sãnãtãţii
                                     - examen pentru obţinerea gradului de principal
                                     - concurs pentru ocuparea postului

78. Operator registrator de urgenţã - diplomã de studii medii şi certificat de - 6 luni vechime în specialitate
                                     radiotelefonist sau telefonist
                                     - concurs pentru ocuparea postului

79. Operator registrator de urgenţã - diplomã de studii medii şi certificat de
    debutant radiotelefonist sau telefonist
                                     - concurs pentru ocuparea postului

III. Personal auxiliar sanitar

80. Infirmierã, agent DDD - şcoalã generalã - 6 luni vechime în activitate
                                     - curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor
                                     Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali
                                     din România
                                     sau
                                     - curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de
                                     Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu
                                     aprobarea Ministerului Sãnãtãţii - Direcţia generalã
                                     resurse umane şi certificare
                                     - concurs pentru ocuparea postului

81. Infirmierã, agent DDD; debutant - şcoalã generalã
                                     - concurs pentru ocuparea postului

82. Brancardier, bãiaş, nãmolar, - şcoalã generalã
    spãlãtoreasã, îngrijitoare - concurs pentru ocuparea postului

83. Ambulanţier - diplomã de bacalaureat (2) - 6 ani vechime ca şofer
                                     - permis de conducere pentru şofer profesionist valabil (conducãtor auto) profesionist
                                     pentru autovehicule din categoriile B şi C şi cel puţin un an ca şofer
                                     - diplomã de absolvire a cursului de ambulanţier conform autosanitarã I
                                     ordinului ministrului sãnãtãţii privind înfiinţarea
                                     Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a
                                     Municipiului Bucureşti, actual Serviciul de ambulanţã
                                     Bucureşti-Ilfov, precum şi în alte servicii judeţene de
                                     ambulanţã acreditate prin ordin al ministrului sãnãtãţii
                                     - concurs pentru ocuparea postului
                                     sau - 6 ani vechime ca motorist,
                                     - diplomã de bacalaureat (2) marinar sau conducãtor de
                                     - certificat de calificare şalupã şi cel puţin un an
                                     - diplomã de absolvire a cursului de ambulanţier conform vechime ca motorist, marinar
                                     ordinului ministrului sãnãtãţii privind înfiinţarea pe şalupã medicalã sau
                                     Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a conducãtor de şalupã medicalã
                                     Municipiului Bucureşti, actual Serviciul de ambulanţã
                                     Bucureşti-Ilfov, precum şi în alte servicii judeţene de
                                     ambulanţã acreditate prin ordin al ministrului sãnãtãţii
                                     - concurs pentru ocuparea postului

84. Şofer autosanitarã I - diplomã de bacalaureat (2) - 6 ani vechime ca şofer
                                     - permis de conducere pentru şofer profesionist valabil (conducãtor auto) profesionist
                                     pentru autovehicule din categoriile B şi C sau 3 ani ca şofer
                                     - concurs pentru ocuparea postului autosanitarã II

85. Şofer autosanitarã II - diplomã de bacalaureat (2) - 3 ani vechime ca şofer
                                     - permis de conducere pentru şofer profesionist valabil (conducãtor auto) profesionist
                                     pentru autovehicule din categoriile B şi C
                                     - concurs pentru ocuparea postului

86. Şofer autosanitarã III - permis de conducere pentru şofer profesionist valabil
                                     pentru autovehicule din categoriile B şi C
                                     - concurs pentru ocuparea postului

NOTE:
1. Se aplicã nivelele I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţã judeţene şi al
   municipiului Bucureşti, iar nivelele de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unitãţi sanitare.
2. Numai pentru ocuparea funcţiilor respective din cadrul serviciilor de ambulanţã ulterior intrãrii în vigoare a
   Legii-cadru nr. 330/2009.
3. Actele de studii pe baza cãrora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 83-85, cu respectarea
   prevederilor legale, pânã la data prezentelor criterii, sunt şi rãmân valabile pentru ocuparea în continuare a
   funcţiilor respective.
4. Nivelul de studii medii (M) pentru funcţiile de ambulanţier şi şofer autosanitarã I şi II din cadrul serviciilor
   de ambulanţã se utilizeazã numai pentru promovarea persoanelor încadrate ulterior intrãrii în vigoare a Legii-cadru
   nr. 330/2009, cu modificãrile ulterioare.

IV. Personalul din unitãţile de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã

Cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010

A. Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1. Cercetãtor ştiinţific I - diplomã de licenţã în specialitate - 9 ani vechime în activitatea de
                                     - medic primar, farmacist primar (3) cercetare şi titlul ştiinţific
                                     - biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, de doctor
                                     logoped, sociolog, asistent medical etc. - principal sau
                                     - expert în fizicã medicalã - 9 ani vechime în învãţãmântul
                                     sau superior şi titlul ştiinţific
                                     - concurs pentru ocuparea postului de doctor
                                                                                               - 15 ani vechime în profilul
                                                                                                 postului

2. Cercetãtor ştiinţific II - diplomã de licenţã în specialitate - 8 ani vechime în activitatea de
                                     - medic primar, farmacist primar (3) cercetare şi titlul ştiinţific
                                     - biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, de doctor
                                     logoped, sociolog, asistent medical etc. - principal sau
                                     - expert în fizicã medicalã - 8 ani vechime în învãţãmântul
                                     - concurs pentru ocuparea postului superior şi titlul ştiinţific
                                                                                                 de doctor
                                                                                               sau
                                                                                               - 12 ani vechime în profilul
                                                                                                 postului

3. Cercetãtor ştiinţific III - diplomã de licenţã în specialitate - 6 ani vechime în activitatea de
                                     - medic specialist sau farmacist specialist (3) cercetare
                                     - biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, sau
                                     logoped, sociolog, expert în fizicã medicalã, - 6 ani vechime în învãţãmântul
                                     asistent medical etc. superior
                                     - concurs pentru ocuparea postului sau
                                                                                               - 4 ani vechime pentru persoanele
                                                                                                 care deţin titlul ştiinţific de
                                                                                                 doctor şi provin din
                                                                                                 învãţãmântul superior ori din
                                                                                                 domeniul cercetãrii
                                                                                               sau
                                                                                               - 10 ani vechime în profilul
                                                                                                 postului
                                                                                               sau
                                                                                               - 8 ani vechime pentru persoanele
                                                                                                 care deţin titlul ştiinţific de
                                                                                                 doctor şi provin din afara
                                                                                                 învãţãmântului superior sau al
                                                                                                 cercetãrii

4. Cercetãtor ştiinţific - diplomã de licenţã în specialitate - 2 ani vechime în activitatea de
                                     - medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin cercetare
                                     ordin al ministrului sãnãtãţii, în ultimul an de sau
                                     rezidenţiat - 2 ani vechime în învãţãmântul
                                     - biolog, chimist, biochimist, fizician, fizician superior
                                     medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent sau
                                     medical etc. - 4 ani vechime în profilul
                                     - concurs pentru ocuparea postului postului

5. Asistent de cercetare ştiinţificã - diplomã de licenţã în specialitate - un an vechime în activitate
                                     - medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin
                                     ordin al ministrului sãnãtãţii
                                     - biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician
                                     medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent
                                     medical etc.
                                     - concurs pentru ocuparea postului

6. Asistent de cercetare ştiinţificã - diplomã de licenţã în specialitate
   stagiar - medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin
                                     ordin al ministrului sãnãtãţii
                                     - biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician
                                     medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent
                                     medical etc.
                                     - concurs pentru ocuparea postului

B. Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţificã, pe trepte profesionale

7. Asistent I - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal - 4 ani vechime în activitate
                                     sau
                                     - diplomã de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

8. Asistent II - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal - un an vechime în activitate
                                     sau
                                     - diplomã de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

9. Asistent stagiar - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal
                                     sau
                                     - diplomã de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

NOTE:
1. Funcţiile din prezenta anexã se echivaleazã cu funcţiile prevãzute în Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de
   cercetare-dezvoltare, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetãrii nr. 4.399/2005 pentru echivalarea
   funcţiilor şi gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrãrii în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul
   personalului de cercetare-dezvoltare, cu funcţiile corespunzãtoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite
   prin Legea nr. 319/2003, elaborat în baza prevederilor art. 19 din legea mai sus menţionatã.
2. Angajarea şi promovarea personalului din structurile de cercetare medicalã şi farmaceuticã se fac numai cu avizul
   conducerii Academiei de Ştiinţe Medicale.
3. Se aplicã numai pentru funcţiile din activitatea de cercetare ştiinţificã medicalã clinicã şi de medicinã preventivã.

V. Personalul de specialitate din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii, resurse umane,
   salarizare şi contencios

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Studii şi criterii la angajare şi promovare Vechimea minimã în specialitate
crt. (gradul sau treapta
          profesionalã)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2 3
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Funcţii din activitatea de specialitate din compartimentele contabilitate, financiar, aprovizionare, resurse umane, salarizare,
   contencios şi investiţii

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1. Auditor gradul I - diplomã de licenţã - 4 ani vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

2. Auditor gradul II - diplomã de licenţã - un an vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

3. Consilier, expert, inspector de - diplomã de licenţã - 6 ani şi 6 luni vechime în
   specialitate, referent de - concurs pentru ocuparea postului specialitate
   specialitate, gradul I

4. Referent de specialitate, - diplomã de licenţã - 3 ani şi 6 luni vechime în
   inspector de specialitate, - concurs pentru ocuparea postului specialitate
   consilier, expert, gradul II

5. Referent de specialitate, - diplomã de licenţã - 6 luni vechime în specialitate
   inspector de specialitate, - concurs pentru ocuparea postului
   consilier, expert; gradul III

6. Consilier, expert, inspector de - diplomã de licenţã
   specialitate, referent de - concurs pentru ocuparea postului
   specialitate, debutant

7. Inginer, economist; specialist IA - diplomã de licenţã - 6 ani şi 6 luni vechime în
                                     - concurs pentru ocuparea postului specialitate

8. Inginer, economist; gradul I - diplomã de licenţã - 3 ani şi 6 luni vechime în
                                     - concurs pentru ocuparea postului specialitate

9. Inginer, economist; gradul II - diplomã de licenţã - 6 luni vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

10. Inginer, economist; debutant - diplomã de licenţã
                                     - concurs pentru ocuparea postului

11. Referent, subinginer, - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior de - 6 ani şi 6 luni vechime în
    tehnician-economist, scurtã duratã în specialitate specialitate
    conductor arhitect, - concurs pentru ocuparea postului
    arhivist; I


12. Referent, subinginer, - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior de - 3 ani şi 6 luni vechime în
    tehnician-economist, scurtã duratã în specialitate specialitate
    conductor arhitect, - concurs pentru ocuparea postului
    arhivist; II

13. Referent, subinginer, - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior de - 6 luni vechime în specialitate
    tehnician-economist, scurtã duratã în specialitate
    conductor arhitect, - concurs pentru ocuparea postului
    arhivist; III

14. Referent, subinginer, - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior de
    tehnician-economist, scurtã duratã în specialitate
    conductor arhitect, - concurs pentru ocuparea postului
    arhivist; debutant

b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios

15. Consilier juridic gradul IA - diplomã de licenţã în specialitate - 6 ani şi 6 luni vechime în
                                     - concurs pentru ocuparea postului specialitate

16. Consilier juridic gradul I - diplomã de licenţã în specialitate - 3 ani şi 6 luni vechime în
                                     - concurs pentru ocuparea postului specialitate

17. Consilier juridic gradul II - diplomã de licenţã în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în specialitate

18. Consilier juridic debutant - diplomã de licenţã în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

19. Tehnician, merceolog, contabil, - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal - 6 ani şi 6 luni vechime în
    referent; IA de specialitate specialitate
                                     sau
                                     - diplomã de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului
                                     sau

    tehnician IA - muncitori categoriile 5-6 - 7 ani vechime în meserie
                                     - diplomã de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

20. Tehnician, merceolog, contabil, - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal de - 3 ani şi 6 luni vechime în
    referent; I specialitate specialitate
                                     sau
                                     - diplomã de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului
                                     sau
    tehnician I - muncitori categoriile 4-5 - 4 ani vechime în meserie
                                     - diplomã de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

21. Tehnician, merceolog, contabil, - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal de - 6 luni vechime în specialitate
    referent; II specialitate
                                     sau
                                     - diplomã de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului
                                     sau
    tehnician II - muncitori categoriile 2-3 - un an vechime în meserie
                                     - diplomã de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

22. Tehnician, merceolog, contabil - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal de
    referent; debutant specialitate
                                     sau
                                     - diplomã de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

NOTÃ:
Actele de studii pe baza cãrora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 19-22, cu respectarea prevederilor
legale, pânã la data prezentelor criterii, sunt şi rãmân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.

B. Compartimente de informaticã

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1. Analist, programator, inginer de - diplomã de licenţã în specialitate - 6 ani şi 6 luni vechime în
   sistem; IA - concurs pentru ocuparea postului activitatea de informaticã

2. Analist, programator, inginer de - diplomã de licenţã în specialitate - 3 ani şi 6 luni vechime în
   sistem; I - concurs pentru ocuparea postului activitatea de informaticã

3. Analist, programator, inginer de - diplomã de licenţã în specialitate - 6 luni vechime în activitatea
   sistem; II - concurs pentru ocuparea postului de informaticã

4. Analist, programator, inginer de - diplomã de licenţã în specialitate
   sistem; debutant - concurs pentru ocuparea postului

5. Informatician, conductor - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior de - 6 ani şi 6 luni vechime în
   tehnic; I scurtã duratã în specialitate specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

6. Informatician, conductor - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior de - 3 ani şi 6 luni vechime în
   tehnic; II scurtã duratã în specialitate specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

7. Informatician, conductor - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior de - 6 luni vechime în specialitate
   tehnic; III scurtã duratã în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

8. Informatician, conductor - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior de
   tehnic; debutant scurtã duratã în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

9. Analist (programator) ajutor IA - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal - 6 ani şi 6 luni vechime în
                                     sau activitatea informaticã
                                     - diplomã de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

10. Analist (programator) ajutor I - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal - 3 ani şi 6 luni vechime în
                                     sau activitatea informaticã
                                     - diplomã de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

11. Analist (programator) ajutor II - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal - 6 luni vechime în activitatea
                                     sau informaticã
                                     - diplomã de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

12. Analist (programator) debutant - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal
                                     sau
                                     - diplomã de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

13. Operator, controlor date; I - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal - 6 ani şi 6 luni vechime în
                                     sau activitate
                                     - diplomã de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

14. Operator, controlor date; II - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal - 3 ani şi 6 luni vechime în
                                     sau activitate
                                     - diplomã de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

15. Operator, controlor date; III - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal - 6 luni vechime în activitate
                                     sau
                                     - diplomã de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

16. Operator, controlor date; - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal
    debutant sau
                                     - diplomã de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

VI. Personalul din activitatea de secretariat - administrativ, gospodãrire, întreţinere - reparaţii şi de deservire

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Vechimea minimã în muncã
crt. (treapta profesionalã) Studii şi criterii la angajare şi promovare sau în specialitate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2 3
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

a) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

1. Administrator I - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal - 4 ani vechime în activitate
                                     de specialitate economic sau tehnic
                                     sau
                                     - diplomã de bacalaureat în profil economic sau tehnic
                                     - concurs pentru ocuparea postului

2. Administrator II - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal - un an vechime în activitate
                                     de specialitate economic sau tehnic
                                     sau
                                     - diplomã de bacalaureat în profil economic sau tehnic
                                     - concurs pentru ocuparea postului

3. Şef depozit I - diplomã de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului - 3 ani vechime în activitate

4. Şef depozit II - diplomã de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

5. Casier, magaziner; funcţionar, - diplomã de bacalaureat - 6 luni vechime în activitate
   arhivar sau
                                     - diplomã de absolvire a şcolii generale
                                     - concurs pentru ocuparea postului

6. Casier, magaziner; funcţionar, - diplomã de bacalaureat
   arhivar; debutant sau
                                     - diplomã de absolvire a şcolii generale
                                     - concurs pentru ocuparea postului

7. Stenodactilograf, - diplomã de bacalaureat - 3 ani şi 6 luni vechime în
   secretar-dactilograf, - concurs pentru ocuparea postului activitate
   dactilograf; IA

8. Stenodactilograf, - diplomã de bacalaureat sau - 6 luni vechime în activitate
   secretar-dactilograf, - diplomã de absolvire a şcolii generale
   dactilograf I - concurs pentru ocuparea postului

9. Stenodactilograf, - diplomã de bacalaureat sau
   secretar-dactilograf, - diplomã de absolvire a şcolii generale
   dactilograf debutant - concurs pentru ocuparea postului

10. Secretar - diplomã de bacalaureat sau - 6 luni vechime în activitate
                                     - diplomã de absolvire a şcolii generale
                                     - concurs pentru ocuparea postului

11. Secretar debutant - diplomã de bacalaureat sau
                                     - diplomã de absolvire a şcolii generale
                                     - concurs pentru ocuparea postului

12. Şef formaţie pazã/pompieri - diplomã de bacalaureat sau
                                     - diplomã de absolvire a şcolii generale
                                     - concurs pentru ocuparea postului

13. Portar, paznic, pompier, - diplomã de absolvire a şcolii generale
    îngrijitor, guard, bufetier, - concurs pentru ocuparea postului
    manipulant bunuri, curier

14. Maistru I - diplomã de absolvire a şcolii tehnice de maiştri - 3 ani vechime ca maistru
                                     - concurs pentru ocuparea postului

15. Maistru II - diplomã de absolvire a şcolii tehnice de maiştri - 9 ani vechime în meserie
                                     - concurs pentru ocuparea postului

NOTÃ:
Actele de studii pe baza cãrora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 1-15, cu respectarea prevederilor
legale, pânã la data prezentelor criterii, sunt şi rãmân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.

b) Criterii de studii şi vechime pentru muncitorii calificaţi din activitatea de întreţinere-reparaţii, laboranţi determinãri
fizico-chimice, preparatori ser vaccin etc.

16. Muncitor calificat I - categoria de calificare 5 sau 6
                                     - concurs pentru ocuparea postului - 9 ani vechime în meserie

17. Muncitor calificat II - categoria de calificare 3 sau 4
                                     - concurs pentru ocuparea postului - 6 ani vechime în meserie

18. Muncitor calificat III - categoria de calificare 2
                                     - concurs pentru ocuparea postului - 3 ani vechime în meserie

19. Muncitor calificat IV - categoria de calificare 1
                                     - concurs pentru ocuparea postului

20. Muncitor necalificat I - concurs pentru ocuparea postului

21. Muncitor necalificat II - concurs pentru ocuparea postului
    - fãrã sporuri


c) Personal operativ şi muncitori operativi

22. Bucãtar, cofetar, ospãtar, - nivel de calificare III - 6 ani vechime în meserie
    agent contractãri achiziţii, - concurs pentru ocuparea postului
    lucrãtor comercial etc. I

23. Bucãtar, cofetar, ospãtar, - nivel de calificare II - 3 ani vechime în meserie
    agent contractãri achiziţii, - concurs pentru ocuparea postului
    lucrãtor comercial etc. II-III

24. Bucãtar, cofetar, ospãtar, - nivel de calificare I
    agent contractãri achiziţii, - concurs pentru ocuparea postului
    lucrãtor comercial etc. IV

d) Încadrarea şoferilor pe trepte profesionale în funcţie de capacitatea de transport a autovehiculului

25. Şofer I - autovehicul şi tractor rutier cu remorcã, - 3 ani vechime în activitate
                                     cu capacitatea de peste 2 t, şi autovehicul de ca şofer
                                     transport de persoane cu peste 8 locuri
                                     - concurs pentru ocuparea postului

26. Şofer II - autovehicul cu capacitatea pânã la 2 t inclusiv
                                     şi autovehicul de transport de persoane cu pânã la
                                     8 locuri inclusiv
                                     - concurs pentru ocuparea postului

e) Muncitori calificaţi - telefonist

27. Muncitor calificat II - centralã telefonicã cu peste 400 de posturi telefonice - 6 ani vechime în activitate
    (telefonist) în funcţie, exclusiv posturile telefonice din derivaţie
                                     - certificat de calificare pentru meseria de telefonist
                                     - concurs pentru ocuparea postului

28. Muncitor calificat III - centralã telefonicã cu 50-400 de posturi telefonice - 3 ani vechime în activitate
    (telefonist) în funcţie
                                     - certificat de calificare pentru meseria de telefonist
                                     - concurs pentru ocuparea postului

29. Muncitor calificat IV - centralã telefonicã cu pânã la 50 de posturi
    (telefonist) telefonice în funcţie
                                     - certificat de calificare pentru meseria de telefonist
                                     - concurs pentru ocuparea postului

NOTÃ:
Încadrarea pe funcţiile de muncitori de la poziţiile 16-24 se face pe baza actelor de studii (calificare) pentru fiecare
meserie, care conferã dreptul exercitãrii meseriei în care s-au pregãtit.
Categoriile de calificare ce pot fi utilizate pentru fiecare meserie sunt cele prevãzute în Indicatorul Tarifar de
Calificare (ITC).
Pentru celelalte categorii de muncitori încadraţi potrivit prevederilor ITC în vigoare se va respecta echivalarea
categoriilor de calificare cu treptele profesionale.
Şoferii trebuie sã posede permis de conducere pentru şofer profesionist sau diplomã de absolvire a învãţãmântului mediu
ori profesional de specialitate.

VII. Funcţii de specialitate din alte sectoare de activitate care se utilizeazã în unitãţile sanitare publice

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Studii şi criterii la angajare şi promovare Vechimea minimã în muncã
crt. (gradul sau treapta profesionalã) sau în specialitate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2 3
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Unitãţi de culturã

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1. Documentarist, traducãtor, - diplomã de licenţã în specialitate - 6 ani şi 6 luni vechime în
   desenator artistic; gradul I - concurs pentru ocuparea postului specialitate


2. Documentarist, traducãtor, - diplomã de licenţã în specialitate - 3 ani şi 6 luni vechime în
   desenator artistic; gradul II - concurs pentru ocuparea postului specialitate

3. Documentarist, traducãtor, - diplomã de licenţã în specialitate - 6 luni vechime în specialitate
   desenator artistic; gradul III - concurs pentru ocuparea postului

4. Documentarist, traducãtor, - diplomã de licenţã în specialitate
   desenator artistic; debutant - concurs pentru ocuparea postului

5. Bibliotecar gradul IA - diplomã de licenţã în specialitate - 6 ani şi 6 luni vechime în
                                     - concurs pentru ocuparea postului specialitate

6. Bibliotecar gradul I - diplomã de licenţã în specialitate - 3 ani şi 6 luni vechime în
                                     - concurs pentru ocuparea postului specialitate

7. Bibliotecar gradul II - diplomã de licenţã în specialitate - 6 luni vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

8. Bibliotecar debutant - diplomã de licenţã în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

9. Bibliotecar, - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior de - 6 ani şi 6 luni vechime în
   bibliotecar-arhivist scurtã duratã de specialitate specialitate
   gradul I - concurs pentru ocuparea postului


10. Bibliotecar, - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior de - 3 ani şi 6 luni vechime în
    bibliotecar-arhivist scurtã duratã de specialitate specialitate
    gradul II - concurs pentru ocuparea postului


11. Bibliotecar, - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior de - 6 luni vechime în specialitate
    bibliotecar-arhivist scurtã duratã de specialitate
    gradul III - concurs pentru ocuparea postului

12. Bibliotecar, - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior de
    bibliotecar-arhivist scurtã duratã de specialitate
    debutant - concurs pentru ocuparea postului

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

13. Bibliotecar treapta I - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal de - 6 ani şi 6 luni vechime în
                                     specialitate activitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

14. Bibliotecar treapta II - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal de - 3 ani şi 6 luni vechime în
                                     specialitate activitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

15. Bibliotecar treapta III - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal de - 6 luni vechime în activitate
                                     specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

16. Bibliotecar debutant - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal de
                                     specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

17. Bibliotecar, treapta IA - diplomã de bacalaureat - 6 ani şi 6 luni vechime în
                                     - concurs pentru ocuparea postului activitate

18. Bibliotecar, treapta I - diplomã de bacalaureat - 3 ani şi 6 luni vechime în
                                     - concurs pentru ocuparea postului activitate

19. Bibliotecar, treapta II - diplomã de bacalaureat - 6 luni vechime în activitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

20. Bibliotecar, debutant - diplomã de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

21. Fotograf, laborant foto; - diplomã de bacalaureat - 6 ani şi 6 luni vechime în
    treapta IA sau activitate
                                     - diplomã de absolvire a şcolii generale
                                     - concurs pentru ocuparea postului

22. Fotograf, laborant foto; - diplomã de bacalaureat - 3 ani şi 6 luni vechime în
    treapta I sau activitate
                                     - diplomã de absolvire a şcolii generale
                                     - concurs pentru ocuparea postului

23. Fotograf, laborant foto; - diplomã de bacalaureat - 6 luni vechime în activitate
    treapta II sau
                                     - diplomã de absolvire a şcolii generale
                                     - concurs pentru ocuparea postului

24. Fotograf, laborant foto; - diplomã de bacalaureat
    debutant sau
                                     - diplomã de absolvire a şcolii generale
                                     - concurs pentru ocuparea postului

25. Garderobier - diplomã de bacalaureat
                                     sau
                                     - diplomã de absolvire a şcolii generale
                                     - concurs pentru ocuparea postului

2. Navigaţie

1. Cãpitan - diplomã de bacalaureat - 2 ani vechime în activitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

2. Ofiţer punte - diplomã de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

3. Ofiţer mecanic, ofiţer - diplomã de bacalaureat
   electrician - concurs pentru ocuparea postului

4. Conducãtor şalupã - diplomã de bacalaureat sau diplomã de absolvire - un an vechime în activitate
                                     a şcolii generale
                                     - certificat de capacitate şi certificat de calificare
                                     - concurs pentru ocuparea postului

5. Motorist, marinar - diplomã de bacalaureat sau diplomã de absolvire - 6 luni vechime în activitate
                                     a şcolii generale şi certificat de calificare
                                     - concurs pentru ocuparea postului

6. Motorist, marinar; debutant - diplomã de bacalaureat sau diplomã de absolvire
                                     a şcolii generale şi certificat de calificare
                                     - concurs pentru ocuparea postului

3. Sanitar-veterinar

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1. Medic veterinar gradul I/Medic - diplomã de medic veterinar - 6 ani şi 6 luni vechime în
   primar veterinar - examen de medic primar veterinar specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

2. Medic veterinar gradul II - diplomã de medic veterinar - 3 ani şi 6 luni vechime în
                                     - concurs pentru ocuparea postului specialitate

3. Medic veterinar gradul III - diplomã de medic veterinar - 6 luni vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

4. Medic veterinar debutant - diplomã de medic veterinar
                                     - concurs pentru ocuparea postului

5. Asistent veterinar IA (SSD) - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior - 6 ani şi 6 luni vechime în
                                     de scurtã duratã în specialitate specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

6. Asistent veterinar I (SSD) - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior - 3 ani şi 6 luni vechime în
                                     de scurtã duratã în specialitate specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

7. Asistent veterinar II (SSD) - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior - 6 luni vechime în specialitate
                                     de scurtã duratã în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

8. Asistent veterinar debutant - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior
   (SSD) de scurtã duratã în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

9. Tehnician; asistent veterinar IA - diplomã de şcoalã postlicealã în specialitate - 6 ani şi 6 luni vechime în
                                     sau specialitate
                                     - diplomã de studii medii de specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

10. Tehnician; asistent veterinar I - diplomã de şcoalã postlicealã de specialitate - 3 ani şi 6 luni vechime în
                                     sau specialitate
                                     - diplomã de studii medii de specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

11. Tehnician; asistent veterinar II - diplomã de şcoalã postlicealã de specialitate - 6 luni vechime în specialitate
                                     sau
                                     - diplomã de studii medii de specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

12. Tehnician, asistent veterinar; - diplomã de şcoalã postlicealã de specialitate
    debutant sau
                                     - diplomã de studii medii de specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

VIII. Criterii de studii şi vechime pentru funcţii de conducere

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Criterii de studii Vechimea minimã în specialitate
crt.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2 3
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

A. Unitãţile sanitare publice*)
---------
    *) Nu se utilizeazã pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor.

1. Director general - diplomã de licenţã în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

2. Director general adjunct, - diplomã de licenţã în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
   director, director executiv - concurs pentru ocuparea postului

3. Director resurse umane - diplomã de licenţã în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

4. Director adjunct ştiinţific - diplomã de licenţã în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
                                     - cercetãtor ştiinţific gradele I, II sau III
                                     - concurs pentru ocuparea postului

5. Director adjunct - diplomã de licenţã în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

6. Medic şef (ambulator de - diplomã de licenţã în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
   specialitate, centru medical, - medic primar sau specialist
   centru de excelenţã, centru de - concurs pentru ocuparea postului
   sãnãtate multifuncţional, unitãţi
   fãrã personalitate juridicã)

7. Medic (farmacist, biolog, - conform prevederilor Ordinului ministrului sãnãtãţii
   biochimist, chimist, psiholog) şi familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor
   şef secţie, şef laborator şi metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea
   altele similare, şef serviciu medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi
   medicinã legalã şi anatomie chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate
   patologicã cu studii superioare din unitãţile sanitare publice,
                                     cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
                                     sau
                                     - conform prevederilor Ordinului ministrului sãnãtãţii
                                     publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind
                                     organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea
                                     funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de
                                     serviciu din unitãţile sanitare publice

8. Asistent medical şef pe unitate - diplomã de licenţã în domeniul medical - 5 ani vechime în funcţia de
                                     sau asistent medical
                                     - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior de
                                     scurtã duratã în domeniul medical
                                     - concurs pentru ocuparea postului

9. Asistent medical şef ambulator - diplomã de licenţã în domeniul medical - 3 ani vechime în funcţia de
   de specialitate, centru medical, asistent medical
   centru de excelenţã, centru de sau
   sãnãtate multifuncţional, şef - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior de - 5 ani vechime în funcţia de
   secţie, şef laborator etc. scurtã duratã în domeniul medical asistent medical
                                     sau
                                     - diplomã de şcoalã sanitarã postlicealã
                                     - sunt asistenţi medicali principali
                                     - concurs pentru ocuparea postului

NOTÃ:
Actele de studii pe baza cãrora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 8 şi 9, cu respectarea prevederilor
legale, pânã la data prezentelor criterii, sunt şi rãmân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.

B. Unitãţile de cercetare ştiinţificã medicalã

10. Şef secţie - diplomã de licenţã în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
                                     - cercetãtor ştiinţific gradele I, II şi III
                                     - concurs pentru ocuparea postului

11. Şef laborator - diplomã de licenţã în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
                                     - cercetãtor ştiinţific gradele I, II şi III
                                     - concurs pentru ocuparea postului

C. Activitatea administrativã din unitãţile sanitare

12. Director adjunct - diplomã de licenţã în profilul economic - 3 ani vechime în specialitatea
    financiar-contabil - concurs pentru ocuparea postului studiilor absolvite

13. Director adjunct economic - diplomã de licenţã în profilul economic - 3 ani vechime în specialitatea
                                     - concurs pentru ocuparea postului studiilor absolvite

14. Contabil-şef - diplomã de licenţã în profilul economic - 2 ani vechime în specialitatea
                                     - concurs pentru ocuparea postului studiilor absolvite

15. Şef serviciu - diplomã de licenţã în specialitatea serviciului - 2 ani vechime în specialitate
                                     sau
                                     - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior de - 3 ani vechime în specialitate
                                     scurtã duratã în specialitatea serviciului
                                     sau
                                     - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal în - 4 ani vechime în specialitate
                                     specialitatea serviciului
                                     sau
                                     - diplomã de bacalaureat - 4 ani vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

16. Şef birou - diplomã de licenţã în specialitatea biroului - 2 ani vechime în specialitate
                                     sau
                                     - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior de - 3 ani vechime în specialitate
                                     scurtã duratã în specialitatea biroului
                                     sau
                                     - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal în - 4 ani vechime în specialitate
                                     specialitatea biroului
                                     sau
                                     - diplomã de bacalaureat - 4 ani vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

17. Şef atelier - diplomã de licenţã a învãţãmântului tehnic - 2 ani vechime în specialitate
                                     sau
                                     - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior de - 3 ani vechime în specialitate
                                     scurtã duratã în specialitate
                                     sau
                                     - diplomã de absolvire a şcolii tehnice de maiştri - 3 ani vechime în specialitate
                                     sau
                                     - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal de - 3 ani vechime în specialitate
                                     specialitate
                                     sau
                                     - diplomã de bacalaureat - 4 ani vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

18. Şef laborator - diplomã de licenţã în specialitate - 2 ani vechime în specialitate
                                     sau
                                     - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior de - 3 ani vechime în specialitate
                                     scurtã duratã în specialitatea laboratorului
                                     sau
                                     - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal în - 4 ani vechime în specialitate
                                     specialitatea laboratorului
                                     sau
                                     - diplomã de bacalaureat - 4 ani vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

19. Şef oficiu - diplomã de licenţã în specialitate - 2 ani vechime în specialitate
                                     sau
                                     - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior de - 3 ani vechime în specialitate
                                     scurtã duratã în specialitate
                                     sau
                                     - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal în - 4 ani vechime în specialitate
                                     specialitate
                                     sau
                                     - diplomã de bacalaureat - 4 ani vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

20. Şef formaţie muncitori - diplomã de licenţã a învãţãmântului tehnic - 2 ani vechime în specialitate
                                     sau
                                     - diplomã de absolvire a învãţãmântului superior de - 3 ani vechime în specialitate
                                     scurtã duratã în specialitate
                                     sau
                                     - diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal de - 3 ani vechime în specialitate
                                     specialitate
                                     sau
                                     - diplomã de bacalaureat - 3 ani vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

21. Şef echipã muncitori - muncitori calificaţi categoriile 5, 6 sau 7 - 3 ani vechime în meserie
                                     - concurs pentru ocuparea postului

NOTÃ:
Persoanele încadrate în unitãţile sanitare înainte de apariţia prezentelor criterii de studii şi vechime, cu respectarea
reglementãrilor legale, şi care nu îndeplinesc criteriile prezentate vor putea ocupa în continuare aceleaşi funcţii.                                      ------

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Ministerul Sanatatii, ORDIN nr. 1.470 din 20 octombrie 2011

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice