Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.458 din 21 iulie 2022  privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării tehnologice  şi îmbunătăţirea comercializării proiectelor selectate prin Programul de valorizare a cercetării,  în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.458 din 21 iulie 2022 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării tehnologice şi îmbunătăţirea comercializării proiectelor selectate prin Programul de valorizare a cercetării, în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 767 din 1 august 2022
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Avizul Consiliului Concurenţei comunicat cu Adresa nr. 6.057 din 11.07.2022,
    în temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emite următorul ordin:
    CAP. I
    Prevederi generale
    ART. 1
    (1) Prezentul ordin aprobă o schemă de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării tehnologice şi îmbunătăţirea comercializării proiectelor selectate prin Programul de valorizare a cercetării, în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, denumită în continuare schemă, prin axa prioritară 1 „Promovarea transferului tehnologic“, prioritatea de investiţii 1.1 „Promovarea investiţiilor în C&I, dezvoltarea de legături şi sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare şi dezvoltare şi învăţământul superior, în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, eco-inovarea şi aplicaţiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de reţele şi de grupuri şi inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum şi sprijinirea activităţilor de cercetare tehnologică şi aplicată, liniilor-pilot, acţiunilor de validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate şi de primă producţie, în special în domeniul tehnologiilor generice esenţiale şi difuzării tehnologiilor de uz general“ - obiectivul specific 1.2 Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Iniţiativei regiuni mai puţin dezvoltate“ în România (Programul de valorizare a cercetării).
    (2) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:
    a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare;
    f) Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2015) 4.272 final din 23 iunie 2015 de aprobare a anumitor elemente din Programul operaţional „Regional“ pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă în România, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

    CAP. II
    Obiectiv
    ART. 2
    Obiectivul principal al prezentei scheme îl reprezintă sprijinirea implementării unor proiecte-pilot şi a unor activităţi specifice cu caracter de cercetare-dezvoltare şi abordare multisectorială, implementate în vederea facilitării transferului tehnologic şi introducerii pe piaţă a rezultatelor cercetării în domeniile de specializare inteligentă menţionate în anexa la prezentul ordin. Finanţarea nerambursabilă este destinată exclusiv beneficiarilor şi proiectelor menţionaţi în Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor.

    CAP. III
    Definiţii
    ART. 3
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) întreprindere este orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
    b) întreprindere unică, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;

    c) întreprinderi mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM, sunt acele întreprinderi care, în conformitate cu dispoziţiile anexei 1 - Definiţia IMM-urilor la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu Piaţa comună în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul CE, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    (i) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
    (ii) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.
    Stabilirea încadrării în categoria IMM a solicitantului se realizează având în vedere şi datele eventualelor întreprinderi partenere sau întreprinderi legate ale acestuia;

    d) microîntreprindere - este o întreprindere care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
    e) întreprindere în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014, este:
    (i) [Nu se aplică IMM-urilor care, la data declaraţiei de eligibilitate, au mai puţin de 3 ani de la înfiinţare.] în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;
    (ii) [Nu se aplică IMM-urilor care, la data declaraţiei de eligibilitate, au mai puţin de 3 ani de la înfiinţare.] în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru datoriile societăţii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    (v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
    1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;


    f) furnizor şi administrator al ajutorului de stat regional este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, denumit în continuare MDLPA, prin intermediul Autorităţii de management pentru Programul operaţional regional, denumită în continuare AMPOR;
    g) regiunile de dezvoltare sunt entităţi teritoriale specifice, fără statut administrativ şi fără personalitate juridică, ce corespund diviziunilor de nivel NUTS-II în Nomenclatorul unităţilor statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, pe teritoriul cărora se implementează proiectul finanţat;
    h) mediul urban reprezintă ansamblul oraşelor şi municipiilor, definite ca unităţi administrativ-teritoriale, care include atât localităţile componente, cât şi satele aparţinătoare acestora;
    i) mediul rural reprezintă localităţi de rang IV şi V, respectiv sate reşedinţă de comună, sate componente ale comunelor definite conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia satelor aparţinând municipiilor sau oraşelor incluse în mediul urban;
    j) Programul operaţional regional 2014-2020, denumit în continuare POR 2014-2020, reprezintă un document strategic de programare elaborat de România în calitate de stat membru şi aprobat de Comisia Europeană, care îşi propune ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor infrastructurale şi a serviciilor, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunilor;
    k) Ghidul solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, denumit în continuare ghidul general, reprezintă documentul aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.021/2015^1, cu modificările şi completările ulterioare;
    ^1 Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.021/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    l) Ghidul solicitantului, Condiţii specifice de accesare a fondurilor, reprezintă un document ce cuprinde o detaliere tehnică şi financiară a informaţiilor necesare, potenţialilor solicitanţi, pentru pregătirea proiectelor şi completarea corectă a cererilor de finanţare, document elaborat pentru fiecare apel de proiecte din cadrul POR 2014-2020 şi aprobat prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei;
    m) contract de finanţare este actul juridic cu titlu oneros, încheiat între Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional, Organismul intermediar din regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanţare şi beneficiar, prin care se aprobă spre finanţare, în cadrul Programului operaţional regional, un proiect ce a fost selectat ca urmare a procesului de evaluare şi selecţie, în anumite condiţii;
    n) inovarea este o activitate din care rezultă un produs, bun sau serviciu, nou sau semnificativ îmbunătăţit sau un proces nou sau semnificativ îmbunătăţit, o metodă nouă de marketing sau o metodă nouă organizaţională în practicile de afaceri, în organizarea locului de muncă sau în relaţiile externe. Inovarea este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, pe noi combinaţii ale tehnologiei existente sau pe utilizarea altor cunoştinţe obţinute de întreprindere;
    o) inovarea de produs (bun sau serviciu) reprezintă introducerea unui bun sau a unui serviciu, nou sau semnificativ îmbunătăţit în privinţa caracteristicilor sau modului său de folosire (aceasta poate include îmbunătăţiri semnificative în privinţa specificaţiilor tehnice, componentelor şi materialelor, software-ului încorporat, uşurinţei de utilizare sau a altor caracteristici funcţionale). Produsele inovate pot fi noi pentru piaţă sau noi numai pentru întreprindere. O întreprindere poate avea inovare de produs chiar dacă acesta nu este nou pentru piaţă, dar este nou pentru întreprindere;
    p) inovarea de proces reprezintă implementarea unei metode noi sau semnificativ îmbunătăţite de producţie sau livrare (aceasta poate include schimbări semnificative de tehnici, echipamente şi/sau software), cu scopul de a reduce costurile unitare de producţie şi distribuţie, de a îmbunătăţi calitatea, de a produce sau distribui produse noi sau îmbunătăţite semnificativ;
    q) transferul tehnologic reprezintă orice activitate care are drept rezultat introducerea pe piaţă a unor produse noi (bunuri şi servicii) sau a unor produse (bunuri şi servicii) semnificativ îmbunătăţite, a unor procese de producţie sau de furnizare de servicii, noi sau semnificativ îmbunătăţite, toate acestea fiind rezultate în urma implementării rezultatelor cercetărilor sau a unor idei teoretice şi practice din domeniile de specializare inteligentă, identificate în anexa la prezentul ordin, în activitatea economică a IMM. Transferul tehnologic la nivel de produs şi proces poate fi însoţit de noi metode şi modele (de organizare, de marketing, de comercializare etc.) sau de metode şi modele semnificativ îmbunătăţite;
    r) model conceptual inovativ reprezintă cadrul conceptual teoretic pentru a demonstra că un anumit produs, serviciu sau proces nou sau semnificativ îmbunătăţit poate fi demonstrat, testat, prototipat, realizat şi pus pe piaţă, aspecte care se realizează prin demonstrarea parcurgerii unor niveluri de maturitate tehnologică;
    s) quadruple helix (helix cvadruplu) este reprezentat de toate părţile implicate în procesul de descoperire antreprenorială, în contextul specializării inteligente, care lucrează pentru punerea în aplicare a strategiilor de creştere pe termen lung, respectiv de: administraţie (centrală şi locală), cercetare (instituţii de învăţământ, entităţi de educaţie), mediul de afaceri (IMM-uri, antreprenori, investitori) şi societate civilă;
    t) proiecte implementate în parteneriat - conform art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, proiectele finanţate din fonduri europene pot avea ca beneficiari parteneriate compuse din două sau mai multe entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele membre ale Uniunii Europene, cu condiţia desemnării ca lider al parteneriatului a unei entităţi înregistrate fiscal în România, excepţie făcând proiectele pentru care beneficiar este o grupare europeană de cooperare teritorială;
    u) solicitantul finanţării - este, în sensul prezentei scheme, fie o entitate juridică, fie un parteneriat între 2 sau mai multe entităţi juridice, condus şi reprezentat de lider;
    v) perioada de durabilitate - reprezintă perioada de 5 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanţare, în conformitate cu art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.


    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 4
    Prezenta schemă se aplică investiţiilor realizate, atât în mediul urban, cât şi mediul rural, în regiunile de dezvoltare Nord-Est şi Nord-Vest.

    ART. 5
    Nu se acordă sprijin financiar pentru activităţile realizate de întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în următoarele sectoare şi/sau care vizează următoarele ajutoare:
    a) sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 28 decembrie 2013;
    b) domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari.

    d) ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    f) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
    g) investiţiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale activităţilor enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE;
    h) fabricarea, prelucrarea şi comercializarea tutunului şi a produselor din tutun;
    i) întreprinderile în dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutoarele de stat;
    j) investiţiile în infrastructură aeroportuară, cu excepţia celor legate de protecţia mediului sau a celor însoţite de investiţiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.


    CAP. V
    Beneficiarii şi condiţii de eligibilitate
    ART. 6
    (1) Beneficiarii ajutorului de minimis sunt, după caz:
    a) instituţiile de învăţământ superior acreditate, prin entităţile de inovare şi transfer tehnologic din cadrul acestora, înfiinţate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi parteneriatele între acestea;
    b) liderul şi fiecare membru al parteneriatului, în cazul parteneriatului între instituţiile de învăţământ superior acreditate, prin entităţile de inovare şi transfer tehnologic din cadrul acestora şi alte entităţi private sau componente ale quadruple helix, respectiv: autorităţi/instituţii publice, mediul de afaceri, mediul academic şi de cercetare, organizaţii nonguvernamentale; în aceste situaţii, în cadrul Acordului de parteneriat, respectiv în cadrul cererii de finanţare (secţiunea Buget - activităţi şi cheltuieli) se va identifica clar entitatea cu rol de lider de proiect, precum şi drepturile şi obligaţiile fiecărui partener în parte şi se va menţiona modul în care se va realiza repartizarea între entităţile parteneriatului a ajutorului de minimis acordat prin prezenta schemă.

    (2) Entităţile de inovare şi transfer tehnologic constituite în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate funcţionează pe principiile gestiunii economice şi autonomiei financiare şi se pot organiza ca departamente cu autonomie financiară, fără personalitate juridică.
    (3) Departamentul cu rol de entitate de inovare şi transfer tehnologic trebuie să fie constituit la data depunerii cererii de finanţare şi să dispună de un regulament propriu de funcţionare în cadrul persoanei juridice, de o titulatură proprie, inclusiv menţiunea privind înregistrarea distinctă a unităţii în cadrul contabilităţii persoanei juridice, conform legii, dispune de personal şi conducere proprie.
    (4) Instituţiile de învăţământ superior de stat în cadrul cărora sunt constituite departamente cu rol de entitate de inovare şi transfer tehnologic trebuie cuprinse în anexa nr. 2 - Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019-2020 din cadrul Hotărârii Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019-2020, cu modificările ulterioare, dacă este cazul. Acreditarea se menţine pe întreg procesul de evaluare, selecţie, contractare, implementare, inclusiv dacă se schimbă anul universitar.
    (5) Departamentele cu rol de entitate de inovare şi transfer tehnologic din cadrul instituţiilor de învăţământ superior menţionate la alin. (4) trebuie acreditate/autorizate provizoriu până la finalul perioadei de implementare a proiectului, conform prevederilor legale în vigoare.
    (6) În cazul beneficiarilor de tip parteneriat, entităţile de tip privat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fi desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare unui an fiscal integral înainte de depunerea cererii de finanţare; această prevedere nu exclude de la finanţare IMM-urile care au desfăşurat activitatea pe o perioadă mai mare de un an înainte de depunerea cererii de finanţare;
    b) să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanţare şi în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare, cu excepţia suspendării activităţii pe perioada stării de urgenţă instituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    (7) Beneficiarii, definiţi conform alin. (1), trebuie să îndeplinească criteriile de acordare a ajutorului de minimis cu privire la întreprinderea unică, aşa cum a fost definită la art. 3 lit. b) şi la plafonul de minimis menţionat la art. 17 lit. a).
    (8) Prin proiect se urmăreşte susţinerea cercetării-dezvoltării şi valorizării unui produs/serviciu/proces inovativ într-unul din domeniile de specializare inteligentă regională identificate în cadrul anexei la prezenta schemă.

    ART. 7
    (1) Solicitantul/Liderul de parteneriat trebuie să fi fost nominalizat în cadrul listei rezultate în urma parcurgerii etapelor de selecţie specifice proiectului Sprijin pentru dezvoltare tehnologică şi îmbunătăţire a comercializării proiectelor selectate în cadrul Programului de valorizare a cercetării al Băncii Mondiale.
    (2) Solicitantul/Partenerii trebuie să aibă capacitatea financiară de a asigura: finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (dacă este cazul), precum şi resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Contribuţia financiară proprie este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.
    (3) Pe perioada de durabilitate, solicitantul nu trebuie:
    a) să înceteze sau să delocalizeze activitatea productivă în afara regiunii de dezvoltare în cadrul căreia a fost prevăzută iniţial implementarea proiectului;
    b) să realizeze o modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terţ;
    c) să realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acesteia.


    ART. 8
    La data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare solicitantul/liderul de parteneriat/membrii parteneriatului nu trebuie să se încadreze în vreuna dintre următoarele situaţii:
    a) se află în stare de faliment/insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în cadrul procedurilor anterior menţionate), şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situaţiile enumerate la lit. a);
    c) este încadrat în categoria întreprinderilor în dificultate, aşa cum a fost definită la art. 3 lit. e);
    d) a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracţiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) este subiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ce nu a fost executat deja şi creanţa nu a fost integral recuperată.


    ART. 9
    Reprezentantul legal al solicitantului/Liderul de parteneriat/Membrii parteneriatului care îşi exercită atribuţiile de drept la data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada procesului de evaluare, selecţie şi contractare nu se află întruna din situaţiile de mai jos:
    a) este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, selecţie, contractare şi implementare a proiectului;
    b) se află în situaţia de a induce grav în eroare AMPOR, Organismul intermediar sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finanţare prin POR;
    c) se află în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau AMPOR/Organismul intermediar pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie a prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR;
    d) a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.


    ART. 10
    La data depunerii cererii de finanţare, pe parcursul perioadei de evaluare, selecţie, contractare şi durabilitate, solicitantul şi/sau membrii parteneriatului:
    a) deţin/deţine unul din următoarele drepturi asupra imobilului/imobilelor ce face/fac obiectul investiţiei: dreptul de proprietate privată/publică, dreptul de concesiune, dreptul de administrare, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, împrumutul de folosinţă (comodat) sau dreptul de folosinţă ce rezultă dintr-un contract de închiriere/locaţiune;
    b) trebuie să demonstreze deţinerea unuia din drepturile menţionate la lit. a) pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de minimum 5 ani de la data previzionată pentru efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului.


    ART. 11
    Solicitantul/Liderul de parteneriat/Membrii parteneriatului, care au implicare financiară în cadrul proiectului, trebuie să se regăsească în următoarele situaţii, la momentul contractării:
    a) în cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de AMPOR, acesta va putea încheia contractul de finanţare în următoarele situaţii:
    (i) recunoaşte debitul stabilit în sarcina sa de AMPOR şi îl achită integral, ataşând dovezi în acest sens, cu excepţia proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaşte debitul stabilit şi îl achită integral sau îşi exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 8 lit. e);
    (ii) a contestat în instanţă notificările/procesele-verbale/notele de constatare a unor debite şi, prin decizie a instanţelor de judecată, s-a dispus suspendarea executării, anexând dovezi în acest sens;

    b) şi-a achitat obligaţiile de plată nete către bugetul de stat şi, respectiv, bugetul local, în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, în cuantumul stabilit de legislaţia în vigoare.


    ART. 12
    (1) Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:
    a) se încadrează în tipul/tipurile de investiţie eligibil/e şi în obiectivul apelului de proiecte, respectiv se referă în mod obligatoriu la includerea pe piaţă a rezultatelor cercetării şi comercializarea produselor/proceselor/serviciilor rezultate în urma implementării proiectului;
    b) obiectivul proiectului şi activităţile principale se corelează cu lista rezultată în urma parcurgerii etapelor de selecţie specifice proiectului Sprijin pentru dezvoltare tehnologică şi îmbunătăţire a comercializării proiectelor selectate în cadrul Programului de valorizare a cercetării al Băncii Mondiale;
    c) proiectul se bazează pe un rezultat al cercetării în domeniile de specializare inteligentă identificate în urma mecanismului de implementare a axei prioritare 1 a POR 2014-2020, respectiv în urma realizării notei conceptuale pentru regiunea în care se implementează proiectul/Strategiei de specializare inteligentă pentru regiunea în care se implementează proiectul (Lista domeniilor de specializare inteligentă este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.);
    d) proiectul se referă la investiţii pentru care nu au fost demarate procedurile de achiziţie înainte de depunerea cererii de finanţare, cu excepţia celor referitoare la cheltuielile stabilite prin art. 15 alin. (5);
    e) valoarea finanţării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de minimum 10.000 euro şi maximum 50.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte;
    f) perioada de realizare a activităţilor proiectului, după semnarea contractului de finanţare, nu depăşeşte data de 31 decembrie 2023;
    g) proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen şi nediscriminarea;
    h) locul de implementare a proiectului este situat în mediul rural sau urban, în regiunea de dezvoltare (Nord-Est sau NordVest) în care a fost depusă cererea de finanţare şi trebuie să fie adecvat implementării proiectului şi amplasării echipamentelor propuse a fi achiziţionate prin proiect;
    i) la depunerea cererii de finanţare, solicitantul sau unul dintre membrii parteneriatului trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru).

    (2) Nu sunt eligibile proiectele care constau exclusiv din realizarea de lucrări de construcţie care nu se supun autorizării, conform legii.

    ART. 13
    Solicitantul/Liderul de parteneriat/Membrii parteneriatului şi proiectul propus spre finanţare îndeplinesc toate condiţiile menţionate în prezentul ordin, în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia solicită finanţare şi în Ghidul solicitantului - Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, după caz.

    CAP. VI
    Cheltuieli eligibile
    ART. 14
    Condiţiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor sunt:
    a) să respecte prevederile art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum şi perioada de implementare stabilită de către AMPOR prin contractul/decizia/ordinul de finanţare. Prin excepţie, sunt eligibile cheltuielile stabilite prin art. 15 alin. (5), cu condiţia ca acestea să nu fie anterioare datei de 1 ianuarie 2014;
    b) să fie însoţite de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată, precum şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
    c) să fie în conformitate cu prevederile POR 2014-2020;
    d) să fie în conformitate cu contractul de finanţare;
    e) să fie rezonabile şi necesare realizării operaţiunii;
    f) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
    g) să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
    h) să nu fie contrare prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislaţiei naţionale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privinţa eligibilităţii, regularităţii, gestiunii sau controlului operaţiunilor şi cheltuielilor.


    ART. 15
    (1) Categoriile de cheltuieli eligibile, cu respectarea condiţiilor menţionate în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare, sunt:
    a) cheltuieli cu dotări;
    b) cheltuieli cu active necorporale;
    c) cheltuieli generale de administraţie;
    d) cheltuieli pentru consultanţă;
    e) cheltuieli salariale;
    f) cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate;
    g) cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect;
    h) cheltuieli aferente managementului de proiect;
    i) cheltuieli cu servicii din surse externe.

    (2) Cheltuielile cu dotări includ achiziţionarea de echipamente tehnologice cu şi fără montaj, utilaje, instalaţii de lucru, echipamente informatice, birotică de natura mijloacelor fixe, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu precizarea încadrării fiecărui mijloc fix în grupele de mijloace fixe conform catalogului mijloacelor fixe din hotărârea de guvern menţionată.
    Acestea trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul şi sunt strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.
    Pentru toate dotările, echipamentele IT şi activele necorporale preconizate a fi achiziţionate prin proiect, se va justifica în cererea de finanţare necesitatea achiziţionării acestora.

    (3) Cheltuielile cu active necorporale includ următoarele categorii:
    a) obţinerea, validarea şi protejarea proprietăţii industriale şi/sau intelectuale (cunoştinţe tehnice sau know-how, brevete, modele de utilitate; drepturi asupra desenelor şi modelelor; topografia produselor semiconductoare; certificate de protecţie suplimentară pentru medicamente; certificate de ameliorator de plante; drepturi de autor pentru programe informatice);
    b) obţinerea drepturilor de utilizare, cum ar fi licenţe sau contracte de cesiune a drepturilor;
    c) obţinerea de mărci comerciale, branding, identitate vizuală;
    d) achiziţia de programe informatice;
    e) activităţi de omologare, certificare naţională/internaţională, standardizare a produselor/serviciilor/proceselor;
    f) cheltuieli privind implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii, dezvoltare etichetă de calitate;
    g) dezvoltare de platforme online cu:
    - portofoliul de brevete şi licenţe ale centrelor CDI;
    – dezvoltare de platforme pentru „open source“ şi „social innovation“;
    – Open Labs pentru promovarea ofertei de servicii a laboratoarelor şi deschiderea acestora către mediul de afaceri;
    – dezvoltare de platforme de comercializare online de produse/servicii/procese dezvoltate prin proiect.


    (4) Cheltuielile generale de administraţie includ în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, calculată la valoarea cheltuielilor incluse în bugetul proiectului la data semnării contractului de finanţare, dacă sunt detaliate corespunzător şi însoţite de documente justificative:
    a) chiriile; energie, combustibil şi alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodăreşti; alte cheltuieli generale de administraţie. Chiriile sunt eligibile doar în măsura în care locul de implementare al proiectului este închiriat, iar drepturile solicitate prin prezentul ordin sunt dovedite în baza unui contract de închiriere/comodat/locaţiune);
    b) materii prime şi materiale consumabile folosite în cadrul proceselor de dezvoltare şi testare.

    (5) Cheltuielile pentru consultanţă sunt eligibile în limita maximă a 5% din totalul eligibil şi au în vedere următoarele categorii:
    a) plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanţare şi a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia, inclusiv plan de afaceri;
    b) plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului (doar dacă nu sunt bugetate cheltuieli cu echipa de management al proiectului);
    c) serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul.

    (6) Cheltuielile salariale nu pot depăşi plafoanele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 583/2015, pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile salariale se decontează conform contractului de muncă şi/sau proporţional cu procentul din fişa postului/foaia de prezenţă aferentă atribuţiilor specifice implementării proiectului şi includ:
    a) costurile cu personal specializat, necesar pregătirii comercializării (de exemplu, specialişti pe transfer tehnologic, căutători de pieţe, comercializare, studii de piaţă, activităţi de marketing, inclusiv activităţi de stimulare a pieţei, protejare drepturi de proprietate etc.);
    b) numai pentru organizaţiile de cercetare - cheltuieli de personal (cercetători, tehnicieni şi personal auxiliar, în măsura în care aceştia sunt implicaţi în proiect) pentru:
    - activităţi de cercetare aplicată şi dezvoltare tehnologică;
    – activităţi de dezvoltare experimentală şi testare;
    – construirea şi testarea prototipurilor pentru produse/procese;
    – realizarea şi operarea planurilor-pilot constând în: evaluarea ipotezelor, elaborarea de noi formule de producţie, stabilirea de noi specificaţii de producţie, proiectarea unor echipamente şi structuri speciale cerute de noi procese, pregătirea instrucţiunilor de operare sau a manualelor pentru procese;
    – elaborarea, realizarea, testarea de modele experimentale, prototipuri, soluţii noi pentru produs/metodă/ sistem/tehnologie/ serviciu;
    – activităţile necesare producţiei experimentale şi testării produselor şi proceselor (din producţia experimentală) în vederea producţiei pe scară largă;
    – evaluare tehnologică şi audit tehnologic;
    – studii de investiţii tehnologice;
    – asistenţă şi consultanţă tehnică de specialitate la aplicarea tehnologiei dezvoltate prin proiect;
    – validare procedee tehnologice dezvoltate prin proiect.


    (7) Cheltuielile de informare, comunicare şi publicitate sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi includ:
    a) cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile beneficiarului, în limita a 10.000 lei, fără TVA;
    b) cheltuieli de promovare a rezultatelor proiectului de cercetare industrial/dezvoltare experimentală pe scară largă - se referă la diseminarea metodologiei utilizate şi a rezultatelor obţinute în cadrul proiectului, cu respectarea prevederilor manualului de identitate vizuală pentru POR 2014-2020. Se includ cheltuieli pentru:
    - marketingul tehnologiei;
    – realizare, diseminare materiale de promovare;
    – publicitate, comunicare, vizibilitate;
    – diseminare prin publicaţii specializate;
    – participarea cercetătorilor implicaţi în proiect la evenimente ştiinţifice sau academice în ţară sau străinătate, pentru prezentarea rezultatelor cercetării din proiect;
    – participare angajat ITT la târguri, misiuni comerciale, expoziţii specializate, în calitate de expozant pentru prezentarea produsului/serviciului realizat în proiect (se includ: taxa de participare, închirierea standului, transportul şi cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegaţi, transportul şi depozitarea mostrelor şi materialelor promoţionale);
    – promovare online a tehnologiei pe site-ul propriu al ITT solicitant şi/sau al partenerilor;
    – publicare pe canale specializate de promovare online a tehnologiilor/rezultatelor cercetării.


    (8) Cheltuielile cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect sunt eligibile în limita a 5.000 lei, fără TVA, trimestrial - aferente activităţilor ce pot fi auditate în trimestrul respectiv, în condiţiile stabilite prin Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor.
    (9) Cheltuielile aferente managementului de proiect includ cheltuieli salariale cu echipa de management al proiectului - pentru personalul angajat al solicitantului, în condiţiile stabilite prin Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor.
    (10) Cheltuielile cu servicii din surse externe includ, conform Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor:
    a) cheltuieli cu servicii pentru organizare de evenimente şi cursuri de formare;
    b) cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării.

    (11) Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile.

    ART. 16
    Sunt considerate neeligibile următoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015, cu modificările ulterioare;
    b) achiziţionarea de terenuri şi/sau construcţii;
    c) costurile operaţionale, de funcţionare şi întreţinere, cu excepţia cheltuielilor salariale;
    d) cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate şi dobânzi aferente creditelor;
    e) contribuţia în natură;
    f) cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015, cu modificările ulterioare;
    g) cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor şi a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în grupa 2, subgrupa 2.3. „Mijloace de transport“, menţionată în anexa Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect;
    h) cheltuielile cu achiziţia de telefoane mobile;
    i) cheltuielile privind achiziţia de dotări/echipamente secondhand;
    j) amenzi, penalităţi, dobânzi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;
    k) cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia celor stabilite prin art. 15 alin. (5);
    l) cheltuieli pentru achiziţia de obiecte de inventar.


    CAP. VII
    Modalităţi de acordare a ajutorului de minimis
    ART. 17
    În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă. Toate sumele utilizate sunt brute, înainte de orice deducere de impozite şi taxe, cu respectarea următoarelor plafoane:
    a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului, aşa cum este definit la art. 3 lit. b), nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau europene. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 euro pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi. Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de vehicule pentru transport rutier de mărfuri. În cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiţiei prevăzute la art. 3 lit. b), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice;
    b) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost desfăşoară şi alte activităţi pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro şi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;
    c) plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru este finanţat în totalitate sau parţial din resurse comunitare.


    ART. 18
    Finanţarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiţii în cadrul prezentei scheme poate fi 100% din valoarea eligibilă a investiţiei, cu respectarea plafonului de minimis aferent tipului de investiţie finanţat, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro sau 100.000 euro, după caz.

    ART. 19
    Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis se plăteşte.

    ART. 20
    Pentru ajutoarele de minimis acordate eşalonat, în mai multe tranşe, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.

    ART. 21
    În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la art. 17 lit. a), solicitantul/liderul de parteneriat/membrii parteneriatului poate/pot beneficia, dacă solicită acest lucru, de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis doar pentru acea fracţiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depăşeşte acest plafon^2.
    ^2 A se vedea Decizia CJUE în cauza C-608/19, pronunţată la 28.10.2020 - „Trimitere preliminară - Ajutoare de stat - Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 - Articolul 3 - Ajutor de minimis - Articolul 6 - Monitorizare - Întreprinderi care depăşesc plafonul de minimis din cauza cumulului cu ajutoare obţinute anterior - Posibilitatea de a alege între reducerea unui ajutor anterior sau renunţarea la acesta pentru a respecta plafonul de minimis“, accesibilă la adresa web: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233007&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2603115.


    ART. 22
    În cazul fuziunilor societăţilor sau al achiziţiilor de părţi sociale, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

    ART. 23
    În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional, pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

    CAP. VIII
    Durata şi bugetul măsurii
    ART. 24
    (1) Măsura se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat, în sensul acordării de ajutoare prin încheierea de contracte de finanţare.
    (2) Plăţile se vor realiza până la data de 31 decembrie 2025, în limita bugetului alocat.

    ART. 25
    (1) Sursa de finanţare o reprezintă fondurile alocate POR 2014-2020, axa prioritară 1 „Promovarea transferului tehnologic“, prioritatea de investiţii 1.1 - obiectivul specific 1.2 Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Iniţiativei regiuni mai puţin dezvoltate“ în România.
    (2) Valoarea totală, estimată, a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 500.000 euro, aproximativ 2,47 milioane lei, din care 425.000 euro, aproximativ 2,10 milioane lei, finanţare europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 75.000 euro, aproximativ 0,37 milioane lei, contribuţia naţională prin bugetul de stat. AMPOR poate decide supracontractarea acestor alocări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu respectarea condiţiilor menţionate în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare.
    (3) Repartizarea anuală, orientativă, a sumelor alocate pe tipuri de ajutoare acordate şi surse de finanţare este următoarea:

┌──────────────────────────────────────┐
│- euro - │
├──────────────┬───────┬───────┬───────┤
│Anul │2022 │2023 │Total │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Buget total, │400.000│100.000│500.000│
│din care: │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┤
│FEDR │340.000│85.000 │425.000│
├──────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Buget de stat │60.000 │15.000 │75.000 │
└──────────────┴───────┴───────┴───────┘
    ART. 26
    Numărul estimat al beneficiarilor acestei măsuri este de 10.

    CAP. IX
    Reguli privind cumulul ajutoarelor
    ART. 27
    (1) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la art. 17 lit. a).
    (2) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană.
    (3) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.

    ART. 28
    Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul va prezenta o declaraţie de eligibilitate, pe propria răspundere, în care va menţiona informaţiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanţare, precum şi în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanţare, respectiv încheierea contractului de finanţare, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea unică.

    CAP. X
    Procedura de implementare a schemei
    ART. 29
    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional, este furnizorul ajutorului de minimis şi instituţia responsabilă cu implementarea prezentei scheme.

    ART. 30
    Pentru a beneficia de ajutorul de minimis prevăzut de această schemă, solicitantul va depune o cerere standard de finanţare, împreună cu anexele aferente, urmând procedura de evaluare, selecţie şi contractare detaliată în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare şi în Ghidul solicitantului - Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, după caz.

    ART. 31
    Un solicitant care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt definite conform prezentei scheme, poate beneficia de finanţare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi.

    ART. 32
    Ajutorul de minimis se va acorda dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezenta schemă şi în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare.

    ART. 33
    MDLPA îşi rezervă dreptul de a nu achita/acorda ajutorul de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis deja plătit, în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.

    ART. 34
    În cazul în care se acordă un ajutor de minimis, MDLPA va informa în scris beneficiarul, prin contractul de finanţare, în legătură cu valoarea potenţială a ajutorului (exprimată ca echivalent brut al finanţării nerambursabile) şi în legătură cu caracterul de minimis al acestuia, cu referire expresă la prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

    CAP. XI
    Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea
    ART. 35
    MDLPA are obligaţia de a monitoriza permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăşi plafoanele şi intensitatea maxime admise şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor din prezenta schemă sau din legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

    ART. 36
    În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de stat la nivel european şi naţional, MDLPA are obligaţia să păstreze evidenţa detaliată a ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor individual, în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat şi de minimis.

    ART. 37
    (1) MDLPA, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme de ajutor de minimis, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (2) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, MDLPA, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de stat, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (3) Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.
    (4) Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii de la furnizorul de ajutor atunci când din informaţiile deţinute rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis. În situaţia în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acţiune, echipa de control a Consiliului Concurenţei va fi însoţită de reprezentanţi ai furnizorului.

    ART. 38
    În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MDLPA va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor stabilite prin prezentul ordin.

    ART. 39
    MDLPA va transmite, spre informare, Consiliului Concurenţei prezenta schemă de ajutor de minimis, în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 40
    (1) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia MDLPA, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea respectării procedurilor de raportare şi monitorizare a ajutoarelor ce îi revin ca responsabilitate.
    (2) Beneficiarul trebuie să păstreze, pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ajutorului în cadrul prezentei scheme, toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în acest domeniu.

    CAP. XII
    Recuperarea ajutoarelor acordate
    ART. 41
    (1) Recuperarea ajutoarelor de minimis acordate se realizează de către MDLPA, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24.09.2015.

    CAP. XIII
    Dispoziţii finale
    ART. 42
    Prezenta schemă, precum şi Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent priorităţii de investiţii 1.1 - obiectivul specific 1.2 Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Iniţiativei regiuni mai puţin dezvoltate“ în România (Programul de valorizare a cercetării) vor fi publicate integral pe siteul Programului operaţional regional, la adresa www.inforegio.ro.

    ART. 43
    Lista domeniilor de specializare inteligentă este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 44
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Matuz Adrian-Zsolt,
                    secretar de stat


    Bucureşti, 21 iulie 2022.
    Nr. 1.458.
    ANEXA 1

    LISTA
    domeniilor regionale de specializare inteligentă

┌─────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┐
│Domenii de │NE │NV │
│intervenţie │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ │Bioeconomie │ │
│ │1. Agroalimentar │ │
│ │(genetica plantelor, │ │
│ │cultura plantelor │ │
│ │tehnice, agricultura │ │
│ │circulară, tehnologii │ │
│ │avansate de procesare a │ │
│ │produselor │ │
│ │agroalimentare, ferme │ │
│ │inteligente, produse │Bioeconomie │
│ │alimentare sigure, │1. agroalimentar;│
│ │produse agroalimentare │2. cosmetice şi │
│ │optimizate nutriţional) │suplimente │
│1. Bioeconomie │2. Silvicultură şi │alimentare; │
│ │ingineria lemnului │3. sănătate; │
│ │(bioenergie, noi produse,│4. mobilă; │
│ │procese şi tehnologii, │5. hârtie, │
│ │modele inovative de │plastic, │
│ │afaceri pentru produsele │ambalare. │
│ │tradiţionale) │ │
│ │3. Biotehnologii │ │
│ │(biotehnologii │ │
│ │farmaceutice, │ │
│ │biocombustibili şi │ │
│ │biocatalizatori de uz │ │
│ │industrial, substanţe │ │
│ │bioactive, bioreactivi, │ │
│ │prelucrarea biomasei) │ │
├─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ │TIC │ │
│ │1. Societatea │ │
│ │informaţională │TIC: │
│ │(e-educaţie, gamificare, │1. agroalimentar;│
│ │analize de big data cu │2. cosmetice şi │
│ │aplicaţie în medicină, │suplimente │
│ │e-incluziune şi │alimentare; │
│2. Tehnologii │monitorizarea în timp │3. sănătate; │
│informaţionale şi│real a sistemelor │4. mobilă; │
│de comunicaţii, │sociale) │5. hârtie, │
│spaţiu şi │2. Securitate cibernetică│plastic, │
│securitate │3. Industria 4.0 │ambalare; │
│ │(urmărirea produselor │6. tehnologii de │
│ │alimentare de-a lungul │prelucrare a │
│ │lanţului valoric, │metalului; │
│ │nanoelectronică şi │7. tehnologii de │
│ │optoelectronică, software│producţie; │
│ │industrial, inteligenţă │8. TIC. │
│ │artificială, industrii │ │
│ │creative) │ │
├─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ │Energie, mediu şi │ │
│ │schimbări climatice │ │
│ │1. Mediu şi schimbări │ │
│ │climatice │ │
│ │(biodiversitate, │ │
│ │exploatarea responsabilă │ │
│ │şi managementul │Energie, mediu şi│
│ │sustenabil al │schimbări │
│ │patrimoniului verde, noi │climatice: │
│ │genotipuri de plante cu │1. agroalimentar;│
│ │rezistenţă crescută la │2. cosmetice şi │
│3. Energie, mediu│schimbări climatice, │suplimente │
│şi schimbări │agricultura de precizie, │alimentare; │
│climatice │sisteme enzimatice pentru│3. tehnologii de │
│ │monitorizarea poluării, │prelucrare a │
│ │tehnologii de epurare a │metalului; │
│ │apelor, de reciclare │4. tehnologii de │
│ │deşeuri, monitorizarea │producţie; │
│ │apelor industriale) │5. TIC. │
│ │2. Energie (management │ │
│ │energetic, ZEB, smart │ │
│ │factoring, eficienţă şi │ │
│ │securitate energetică, │ │
│ │smart city, reţele │ │
│ │inteligente pentru │ │
│ │consumatori inteligenţi) │ │
├─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ │Econanotehnologii şi │ │
│ │materiale avansate │ │
│ │1. Textile (design │ │
│ │inovativ de produs - nano│ │
│ │bio, textile cu senzori │ │
│ │încorporaţi - textile │ │
│ │funcţionale cu │Econanotehnologii│
│ │aplicabilitate în │şi materiale │
│ │medicină, textile │avansate │
│ │inteligente, │1. agroalimentar;│
│ │vestimentaţie sinergică, │2. cosmetice şi │
│ │up-cycling deşeuri │suplimente │
│ │textile şi slow fashion, │alimentare; │
│4. │digital fashion, │3. sănătate; │
│Econanotehnologii│fabricaţie inteligentă - │4. mobilă; │
│şi materiale │senzori, software de │5. hârtie, │
│avansate │urmărire, roboţi │plastic, │
│ │industriali) │ambalare; │
│ │2. Noi materiale │6. tehnologii de │
│ │(exploatarea firelor │prelucrare a │
│ │naturale, biomateriale │metalului; │
│ │avansate, textile │7. tehnologii de │
│ │tehnice, structuri │producţie. │
│ │tricotate cu proprietăţi │ │
│ │termice, tricoturi pentru│ │
│ │protecţie mecanică, │ │
│ │structuri textile │ │
│ │compozite, materiale noi │ │
│ │pentru construcţii, │ │
│ │materiale ecologice) │ │
├─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ │Sănătate │ │
│ │Sănătate şi turism pentru│ │
│ │un stil de viaţă sănătos │ │
│ │(recuperare medicală, │Sănătate: │
│ │balneofiziokinetoterapie,│1. agroalimentar;│
│5. Sănătate │nutriţie şi dietetică, │2. cosmetice şi │
│ │bioingineria │suplimente │
│ │reabilitării, slow food │alimentare; │
│ │şi alimentaţie sănătoasă,│3. sănătate. │
│ │soluţii TIC pentru │ │
│ │turism, marketing şi │ │
│ │promovare creativă) │ │
├─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Alte domenii │ │ │
│identificate la │ │ │
│nivel regional │ │ │
└─────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016