Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.443 din 29 mai 2019  privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă  de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 1.443 din 29 mai 2019 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 457 din 6 iunie 2019
    În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de necesitatea reglementării unei proceduri de selecţie a practicienilor în insolvenţă în vederea desemnării în dosarele de insolvenţă în care organul fiscal central are calitatea de creditor, precum şi pentru asigurarea unui grad ridicat de recuperare a creanţelor fiscale prin selectarea unui practician în insolvenţă viabil,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Definiţii
    În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) Comisia de agreare - comisia constituită la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru realizarea procedurilor de agreare a practicienilor în insolventă, în vederea susţinerii şi desemnării acestora în procedurile de insolvenţă;
    b) comisiile de selecţie - comisiile constituite la nivelul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al organelor fiscale centrale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru selecţia practicienilor agreaţi, în vederea susţinerii desemnării acestora în procedurile de insolvenţă;
    c) comisiile de soluţionare a plângerilor prealabile - comisiile constituite la nivelul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al organelor fiscale centrale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru soluţionarea plângerilor prealabile formulate de practicienii în insolvenţă descalificaţi sau respinşi, după caz;
    d) agrearea practicienilor în insolvenţă - activitatea realizată de Comisia de agreare pentru verificarea ofertelor depuse de practicienii în insolvenţă, privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezentul ordin;
    e) selectarea practicienilor în insolvenţă - activitatea realizată de comisiile de selecţie în derularea procedurii de selecţie a practicienilor în insolvenţă agreaţi, prin analizarea şi stabilirea rezultatului selecţiei ofertelor depuse de către aceştia, în funcţie de criteriile stabilite prin prezentul ordin, pentru susţinerea desemnării de către organele fiscale centrale, în procedurile de insolvenţă în care acestea au calitatea de creditori;
    f) ofertant - entitatea care îşi desfăşoară activitatea sub una dintre următoarele forme de exercitare a profesiei de practician în insolvenţă: cabinet individual, cabinete asociate, societăţi civile profesionale cu răspundere limitată (SPRL), întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată (IPURL), precum şi consorţiul format prin acordul a două forme de exercitare a profesiei de practician în insolvenţă;
    g) evidenţa practicienilor în insolvenţă - reprezintă lista practicienilor în insolvenţă înregistraţi în evidenţa Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, denumită în continuare UNPIR, actualizată lunar şi transmisă către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.


    ART. 2
    Constituirea comisiilor de agreare şi selecţie şi componenţa acestora
    (1) La nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se constituie Comisia de agreare a practicienilor în insolvenţă, în vederea organizării procedurilor de agreare, cu următoarea componenţă:
    - preşedinte - şeful serviciului care coordonează activitatea de insolvenţă din cadrul Direcţiei generale juridice;
    – membru titular - şeful serviciului din cadrul Direcţiei generale de reglementare a colectării creanţelor bugetare desemnat de şeful ierarhic superior;
    – membru titular - şeful serviciului din cadrul Direcţiei generale de planificare, monitorizare şi sinteză desemnat de şeful ierarhic superior.
    Secretariatul este asigurat de doi reprezentanţi, din care unul din cadrul Direcţiei generale juridice şi altul din cadrul Direcţiei generale de reglementare a colectării creanţelor bugetare sau înlocuitori ai acestora, desemnaţi de conducătorul acestei direcţii.
    Membrii supleanţi vor fi înlocuitorii de drept sau funcţionarii publici din cadrul direcţiilor de care aparţin, desemnaţi în mod expres de conducătorul fiecărei direcţii.

    (2) Procedurile de selecţie a practicienilor în insolvenţă agreaţi, în scopul susţinerii desemnării acestora în procedurile de insolvenţă, se realizează de către Comisia de selecţie constituită la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru contribuabilii cu creanţe mai mari de 5.000.000 lei inclusiv.
    (3) Pentru creanţele mai mici decât plafonul prevăzut la alin. (2), selecţia se efectuează de comisiile de selecţie a practicienilor în insolvenţă constituite la nivelul organelor fiscale centrale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (4) Comisia de selecţie constituită la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală are următoarea componenţă:
    - preşedinte - directorul general al Direcţiei generale juridice sau înlocuitorul desemnat de acesta;
    – membru titular - directorul general al Direcţiei generale de reglementare a colectării creanţelor bugetare;
    – membru titular - directorul general al Direcţiei generale de planificare, monitorizare şi sinteză.
    Secretariatul este asigurat de doi reprezentanţi ai Direcţiei generale juridice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau înlocuitori ai acestora, desemnaţi de conducătorul acestei direcţii.
    Membrii supleanţi vor fi înlocuitorii de drept sau funcţionarii publici din cadrul direcţiilor de care aparţin, desemnaţi în mod expres de conducătorul fiecărei direcţii.

    (5) La nivelul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili şi organelor fiscale centrale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se constituie comisia de selecţie în vederea selectării practicienilor în insolvenţă agreaţi, pentru susţinerea desemnării acestora în procedurile de insolvenţă deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează, astfel:
    a) la nivelul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili se constituie comisia de selecţie a practicienilor în insolvenţă, urmând a efectua selecţia practicienilor în insolvenţă în situaţia în care organul fiscal are calitatea de creditor pentru creanţe de până la 5.000.000 lei. Comisia are următoarea componenţă:
    - directorul general adjunct care coordonează activitatea de colectare - preşedinte;
    – directorul general adjunct care coordonează activitatea de inspecţie fiscală - membru titular;
    – şeful serviciului juridic - membru titular,
    iar secretariatul va fi asigurat de doi funcţionari publici din cadrul serviciului juridic ori înlocuitori ai acestora desemnaţi de conducătorul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.
    Preşedintele comisiei poate fi înlocuit de funcţionarul public de conducere desemnat în mod expres de conducătorul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.
    Membrii supleanţi vor fi înlocuitorii de drept sau funcţionarii publici desemnaţi în mod expres de conducătorul fiecărei direcţii;

    b) la nivelul fiecărei administraţii judeţene/de sector se constituie, prin decizie a conducătorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice, comisia de selecţie a practicienilor în insolvenţă, când organul fiscal are calitatea de creditor pentru creanţe mai mici de 5.000.000 lei. Comisia va fi constituită din:
    - şeful de administraţie adjunct care coordonează activitatea de colectare - preşedinte;
    – şeful de administraţie adjunct care coordonează activitatea de inspecţie fiscală - membru titular;
    – şeful serviciului/biroului juridic al administraţiei - membru titular.
    Secretariatul va fi asigurat de doi funcţionari publici din cadrul biroului/compartimentului procedura insolvenţei şi lichidări sau serviciului/biroului juridic ori înlocuitori ai acestora desemnaţi de conducătorul administraţiei judeţene/de sector.
    Preşedintele comisiei poate fi înlocuit de funcţionarul public de conducere desemnat în mod expres de conducătorul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice.
    Membrii supleanţi vor fi înlocuitorii de drept sau funcţionarii publici desemnaţi în mod expres de conducătorul fiecărei direcţii;

    c) prin excepţie de la prevederile lit. b), la nivelul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, se constituie comisia de selecţie de la nivelul administraţiei pentru administrarea contribuabililor mijlocii, pentru efectuarea selecţiilor contribuabililor mijlocii care deţin creanţe mai mici de 5.000.000 lei. Comisia are următoarea componenţă:
    - şeful de administraţie adjunct care coordonează activitatea de colectare - preşedinte;
    – şeful de administraţie adjunct care coordonează activitatea de inspecţie fiscală - membru titular;
    – şeful serviciului/biroului juridic al administraţiei - membru titular.
    Secretariatul va fi asigurat de doi funcţionari publici din cadrul biroului/compartimentului procedura insolvenţei şi lichidări sau serviciului/biroului juridic ori înlocuitori ai acestora desemnaţi de conducătorul administraţiei judeţene a finanţelor publice.
    Preşedintele comisiei poate fi înlocuit de funcţionarul public de conducere desemnat în mod expres de conducătorul direcţiei generale regionale a finanţelor publice.
    Membrii supleanţi vor fi înlocuitorii de drept sau funcţionarii publici desemnaţi în mod expres de conducătorul administraţiei pentru administrarea contribuabililor mijlocii.


    (6) La nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se constituie comisia de soluţionare a plângerilor prealabile depuse de practicienii în insolvenţă, atât în procedura de agreare, cât şi în procedura de selecţie, cu următoarea componenţă:
    - preşedinte - directorul general adjunct care coordonează activitatea de contencios-administrativ din cadrul Direcţiei generale juridice sau înlocuitorul desemnat de directorul general al direcţiei;
    – membru titular - directorul general al Direcţiei generale de soluţionare a contestaţiilor;
    – membru titular - directorul general al Direcţiei generale de planificare, monitorizare şi sinteză.
    Secretariatul este asigurat de doi reprezentanţi ai Direcţiei generale juridice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau înlocuitori ai acestora, desemnaţi de conducătorul acestei direcţii.
    Membrii supleanţi vor fi înlocuitorii de drept sau funcţionarii publici din cadrul direcţiilor de care aparţin desemnaţi în mod expres de conducătorul fiecărei direcţii.

    (7) La nivelul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, administraţiei pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, administraţiilor judeţene/de sector ale finanţelor publice, după caz, se constituie Comisia de soluţionare a plângerilor prealabile şi a contestaţiilor depuse de practicienii în insolvenţă în procedura de selecţie, a cărei componenţă este formată din înlocuitorii de drept ai preşedintelui şi membrilor titulari ai comisiei de selecţie sau funcţionarii publici de conducere desemnaţi în mod expres de conducătorul fiecărei structuri la nivelul căreia acestea au fost constituite.
    Secretariatul de la nivelul acestor comisii este asigurat de doi reprezentanţi ai direcţiei/biroului/compartimentului juridic.
    Membrii supleanţi vor fi înlocuitorii de drept sau funcţionarii publici din cadrul direcţiilor/administraţiilor judeţele/de sector de care aparţin, desemnaţi în mod expres de conducătorul fiecărei structuri în cadrul căreia a funcţionat comisia de selecţie.


    CAP. II
    Procedura de agreare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvenţă
    ART. 3
    Publicarea anunţului
    (1) Procedura de agreare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvenţă se demarează prin publicarea unui anunţ pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform modelului din anexa nr. 1. Anunţul va fi comunicat în aceeaşi zi şi către UNPIR prin orice mijloace de comunicare convenite împreună de cele două entităţi.
    (2) Termenul de depunere a documentaţiilor de participare este de 15 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau cel prevăzut în anunţ.
    (3) Analiza ofertelor de agreare şi emiterea deciziei privind rezultatul procedurii de agreare au loc în termen de maximum 20 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), practicienii în insolvenţă agreaţi potrivit Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu vor depune documentaţiile prevăzute la art. 4. Aceştia vor fi verificaţi de către Comisia de agreare din perspectiva îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) şi c) prin solicitarea de informaţii de la UNPIR. În urma verificării îndeplinirii acestor condiţii, practicienii în insolvenţă sunt agreaţi sau descalificaţi, după caz, şi incluşi în decizia prevăzută la art. 4 alin. (6).
    (5) Procedura de agreare se reia trimestrial, prin publicarea anunţului prevăzut la alin. (1), pentru practicienii în insolvenţă care nu sunt incluşi în lista de agreare, inclusiv cei care nu au depus oferte la procedurile anterioare.

    ART. 4
    Dispoziţii privind documentaţia necesară în vederea agreării
    (1) Documentaţia de participare la procedura de agreare se depune de către ofertanţi la Registratura generală a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa menţionată în anunţ, sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire.
    (2) Documentaţia de participare la procedura de agreare trebuie să cuprindă următoarele:
    a) o scrisoare de intenţie prin care îşi manifestă interesul de a participa la procedura de agreare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - va fi completat modelul cuprins în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin;
    b) un act justificativ eliberat de UNPIR, cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea documentaţiei, din care să rezulte că forma de exercitare a profesiei de practician în insolvenţă este înscrisă în evidenţele UNPIR, precum şi faptul că asociatul coordonator sau asociaţii coordonatori ai acesteia nu au fost supuşi niciunei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanşării procedurii de selecţie;
    c) certificatul de atestare fiscală valabil la data depunerii documentaţiei, eliberat pentru ofertant de organul fiscal central competent, din care să rezulte faptul că ofertantul nu înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante;
    d) o copie certificată de pe poliţa de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, valabilă la data depunerii documentaţiei.

    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se depun pe numele ofertanţilor, astfel cum sunt definiţi la art. 1 lit. f).
    (4) Documentaţia se depune în original sau conform cu originalul, opisată, îndosariată, în plic închis, toate paginile fiind numerotate si semnate. Participantul va menţiona obligatoriu pe plic denumirea, precum şi adresa/sediul social al ofertantului, cu menţiunea „a nu se deschide - pentru Comisia de agreare a practicienilor în insolvenţă - D.G.J.“.

    ART. 5
    Rezultatul analizei documentaţiilor
    În urma analizei documentaţiilor depuse, ofertanţii vor fi:
    a) agreaţi - în situaţia în care documentaţia este completă şi îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4;
    b) descalificaţi - în situaţia în care documentaţia nu este completă şi/sau nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4;
    c) respinşi - în situaţia în care documentaţia este înregistrată la Registratura generală a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală după expirarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (2) sau în situaţia în care documentaţia este completată după expirarea acestui termen.


    ART. 6
    Procedura de desfăşurare a activităţii Comisiei de agreare
    (1) Secretariatul comisiei înregistrează documentaţiile depuse de ofertanţi într-un registru deţinut la nivelul Comisiei de agreare.
    (2) Preşedintele Comisiei de agreare, prin secretariat, convoacă în scris membrii titulari în vederea deschiderii documentaţiilor, analizării acestora şi stabilirii rezultatului agreării.
    (3) Comisia de agreare se întruneşte la data stabilită în convocare, deschide plicurile şi analizează documentaţia depusă de ofertanţi, urmând ca definitivarea procedurii de agreare a practicienilor în insolvenţă să nu depăşească termenul prevăzut la art. 3 alin. (3).
    (4) Comisia de agreare verifică dacă documentaţia este completă şi îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4, urmând să încadreze ofertanţii în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5, întocmind în acest sens o decizie care va avea anexate următoarele:
    a) Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi;
    b) Lista practicienilor în insolvenţă descalificaţi în cadrul procedurii de agreare;
    c) Lista practicienilor în insolvenţă respinşi în cadrul procedurii de agreare.

    (5) În situaţia în care se impun clarificări cu privire la documentaţia depusă, Comisia de agreare poate solicita orice informaţii suplimentare pe care le consideră relevante. În măsura în care nu sunt comunicate în timpul stabilit, care nu poate fi mai mic de 5 zile de la data primirii solicitării, Comisia de agreare va decide descalificarea ofertei.
    (6) Constatările şi rezultatul procedurii de agreare se consemnează de către Comisia de agreare într-un proces-verbal care stă la baza emiterii deciziei prevăzute la alin. (4). Modelul Deciziei privind rezultatul procedurii de agreare este cel prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (7) Decizia prevăzută la alin. (6) se publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se comunică de îndată direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, respectiv Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, precum şi UNPIR, prin intermediul Direcţiei generale juridice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin grija secretariatului Comisiei.
    (8) Împotriva deciziei prevăzute la alin. (6) se poate formula plângere prealabilă, care se depune la Registratura generală a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 15.
    (9) Comisia de agreare poate emite decizie de modificare şi/sau completare a deciziei privind rezultatul procedurii de agreare, în situaţia în care:
    a) se constată erori în conţinutul deciziei privind rezultatul procedurii de agreare, pe baza documentelor care atestă această situaţie;
    b) în urma soluţionării plângerilor prealabile;
    c) în baza hotărârilor judecătoreşti definitive;
    d) ofertantul agreat are o colaborare defectuoasă cu organele fiscale;
    e) se încadrează în prevederile alin. (16) şi (17).

    (10) Prin colaborare defectuoasă cu organele fiscale se înţeleg acele măsuri vădit nelegale luate de ofertant, confirmate definitiv printr-o hotărâre judecătorească şi care au dus la defavorizarea/prejudicierea organului fiscal în cadrul derulării unei proceduri de insolvenţă, întocmind în acest sens la nivelul structurii juridice care instrumentează cauza un referat, indicându-se în mod expres motivele care susţin o astfel de măsură.
    (11) Referatul, însoţit de hotărârea judecătorească definitivă, se comunică Comisiei de agreare de către organul fiscal central, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a soluţiei instanţei competente.
    (12) Comisia de agreare, pe baza documentelor prevăzute la alin. (11), modifică decizia privind rezultatul procedurii de agreare, în sensul eliminării ofertanţilor care au avut o colaborare defectuoasă cu organele fiscale, din Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi, comunicându-se practicienilor în cauză acest fapt.
    (13) Prevederile alin. (5)-(8) se aplică în mod corespunzător în ceea ce priveşte decizia de modificare şi/sau completare a deciziei privind rezultatul procedurii de agreare.
    (14) Practicienii în insolvenţă agreaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală care, după data agreării, îşi schimbă denumirea şi/sau forma de organizare sunt consideraţi agreaţi de către comisiile de selecţie până la actualizarea listei. UNPIR comunică, de îndată, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală informaţii cu privire la aceste schimbări intervenite asupra practicienilor în insolvenţă, inclusiv lista formelor de organizare radiate sau practicienii în insolvenţă sancţionaţi disciplinar, în baza cărora Comisia de agreare actualizează lista practicienilor în insolvenţă agreaţi, prin modificarea deciziei privind rezultatul procedurii de agreare.
    (15) Trimestrial, pentru practicienii în insolvenţă agreaţi, Comisia de agreare verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) şi c), până la data de 15 a lunii următoare expirării fiecărui trimestru. În situaţia în care nu sunt îndeplinite aceste condiţii, Comisia de agreare modifică decizia privind rezultatul procedurii de agreare, în mod corespunzător.
    (16) Practicienii în insolvenţă cuprinşi în lista celor descalificaţi/respinşi, precum şi orice alţi practicieni care nu au depus oferte la procedurile anterioare pot depune la Registratura generală a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală noi documentaţii care să respecte condiţiile prevăzute la art. 4, până la termenul prevăzut la alin. (15).
    (17) Pentru practicienii în insolvenţă prevăzuţi la alin. (15) şi (16), Comisia de agreare actualizează în mod corespunzător listele prevăzute la alin. (4) şi emite decizia de modificare a deciziei privind rezultatul procedurii de agreare. Prevederile alin. (7) se aplică în mod corespunzător.

    CAP. III
    Procedura de selecţie a practicienilor în insolvenţă agreaţi pentru susţinerea desemnării acestora în procedurile de insolvenţă deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale
    ART. 7
    Competenţa comisiilor
    (1) Procedura de selecţie a practicienilor în insolvenţă agreaţi prevăzută de prezentul capitol se aplică de comisiile de selecţie constituite în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
    (2) Pentru contribuabilii care înregistrează creanţe în cuantum mai mare de 5.000.000 lei inclusiv, selecţia practicienilor care urmează a fi propuşi judecătorului-sindic de către organul fiscal central se efectuează de către comisia de selecţie constituită la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (3) Pentru contribuabilii care înregistrează creanţe în cuantum de până la 5.000.000 lei, selecţia practicienilor care urmează a fi propuşi judecătorului-sindic de către organul fiscal se efectuează de către comisiile de selecţie constituite în condiţiile prevăzute de art. 2 alin. (4).
    (4) Punctajele vor fi acordate de comisiile de selecţie conform anexei nr. 8 la prezentul ordin.

    ART. 8
    Demararea procedurii de selecţie
    (1) Ori de câte ori se pune problema propunerii sau a susţinerii/desemnării unui practician de către organele fiscale, comisiile efectuează selecţia pentru desemnarea practicianului în insolvenţă la solicitarea scrisă a organului fiscal care are calitatea de creditor fiscal. Solicitarea va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    a) denumirea debitorului, datele de identificare ale acestuia, respectiv domiciliul fiscal şi codul de identificare fiscală;
    b) categoria din care face parte debitorul;
    c) cuantumul total al obligaţiilor fiscale/bugetare înregistrate de debitor, din care obligaţii fiscale/bugetare principale şi accesorii, cifra de afaceri, numărul de salariaţi;
    d) confirmarea faptului că debitorul nu se încadrează în prevederile alin. (2) lit. c) şi d).

    (2) Prin excepţie de la alin. (1), organul fiscal nu va mai solicita efectuarea procedurii de selecţie prevăzute de prezentul ordin în cazul:
    a) debitorilor dizolvaţi în condiţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care deschiderea procedurii insolvenţei a fost deschisă la cererea lichidatorilor desemnaţi;
    b) debitorilor pentru care organul fiscal are calitatea de creditor pentru creanţe mai mici de valoarea-prag prevăzută de legea insolvenţei;
    c) debitorilor care, la data deschiderii procedurii, nu au venituri sau bunuri urmăribile conform Codului de procedură fiscală, indiferent dacă organul fiscal competent a finalizat sau nu procedura de declarare a insolvabilităţii;
    d) debitorilor pentru care, în termenul de 60 de zile de la deschiderea procedurii de insolvenţă prevăzut de art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru întocmirea raportului de inspecţie fiscală, se constată fie lipsa bunurilor urmăribile, fie faptul că majoritatea bunurilor imobile sau mobile, prin valoarea înscrisă în evidenţa contabilă a debitoarei, sunt ipotecate în favoarea altor creditori astfel încât şansele creditorului fiscal de recuperare a creanţelor bugetare în cadrul procedurii insolvenţei sunt minime.

    (3) În aceste dosare urmează să fie confirmat în calitate de lichidator judiciar practicianul desemnat prin sentinţa de deschidere. În privinţa onorariului, organul fiscal central este de acord cu onorariul stabilit de judecătorul-sindic prin hotărârea de deschidere a procedurii, fără a depăşi suma de 5.000 lei pentru întreaga procedură în cazul onorariului fix şi procentul de maximum 5% din sumele distribuite creditorilor în cazul celui de succes. Pentru practicienii în insolvenţă înregistraţi ca plătitor de TVA, onorariul va fi de 5.000 lei, respectiv 5%, exclusiv TVA.
    (4) Pentru realizarea selecţiei, comisia de selecţie, prin secretariatul constituit la nivelul acesteia, va publica pe pagina de internet a organului fiscal central sau Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după caz, un anunţ privind invitaţia de participare conform anexei nr. 4. Anunţul va fi comunicat în cursul aceleiaşi zile şi către UNPIR sau filiala UNPIR, prin orice mijloace convenite de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală împreună cu UNPIR.
    (5) Termenul de depunere a ofertelor este de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet potrivit alin. (4).
    (6) Secretariatul comisiei înregistrează documentaţiile depuse de ofertanţi într-un registru deţinut la nivelul comisiei de selecţie.
    (7) Preşedintele comisiei de selecţie, prin secretariat, convoacă în scris membrii titulari în vederea deschiderii documentaţiilor, analizării acestora şi stabilirii rezultatului selecţiei.
    (8) Comisia de selecţie se întruneşte la data stabilită în convocare, deschide plicurile şi analizează documentaţia depusă de ofertanţi.

    ART. 9
    Documentaţia necesară
    (1) Pentru participarea la procedura de selecţie ofertanţii trebuie să depună o ofertă financiară care va conţine onorariul lunar, în lei, exclusiv TVA, după caz, în sumă fixă, şi onorariul de succes, exclusiv TVA, sub formă procentuală, conform anexei nr. 5. Oferta va fi însoţită de următoarele documente:
    a) o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul nu se află în situaţia de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul la care urmează să fie numit, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;
    b) o declaraţie pe propria răspundere privind numărul de personal care va fi alocat de către ofertant pentru realizarea activităţilor legate de procedura insolvenţei. Prin personal ce va fi alocat se înţelege personalul care are studii superioare de lungă durată şi cu care ofertantul are încheiat un contract de muncă sau pentru prestarea de servicii în domeniul desfăşurării activităţii procedurii insolvenţei, a cărui valabilitate să fie de cel puţin un an de la data depunerii ofertei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7. Nu se ia în considerare personalul alocat de către alte entităţi decât ofertantul (de exemplu, filiale);
    c) un act justificativ eliberat de UNPIR din care să rezulte că forma ofertantului de exercitare a profesiei de practician în insolvenţă este înscrisă în evidenţele UNPIR, precum şi faptul că asociatul coordonator sau asociaţii coordonatori ai acesteia nu au fost supuşi niciunei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanşării procedurii de selecţie;
    d) certificat de atestare fiscală valabil la data depunerii ofertei, emis de organul fiscal central competent, din care să rezulte că ofertantul nu înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante;
    e) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte numărul dosarelor de insolvenţă din portofoliu instrumentate de către ofertant în ultimii 3 ani. Nu se iau în considerare dosarele de insolventă instrumentate de către alte entităţi decât ofertantul (de exemplu, filiale).

    (2) Documentaţia va fi depusă în original la sediul unităţii fiscale unde se desfăşoară selecţia, în plic închis, toate paginile fiind numerotate şi semnate.
    (3) Ofertele depuse până la termenul prevăzut la art. 8 alin. (5) vor fi descalificate dacă nu conţin ori nu îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) ofertanţii nu sunt înscrişi în Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    b) ofertele nu sunt depuse în plic închis şi sigilat;
    c) ofertele nu conţin unul dintre documentele prevăzute la alin. (1);
    d) ofertele nu conţin toate informaţiile şi documentele prevăzute la alin. (1) sau în anexe, după caz.

    (4) Ofertele vor fi respinse în cazul în care sunt depuse sau completate cu documentele prevăzute la alin. (1) peste termenul de 10 zile de la data publicării anunţului.
    (5) Pentru declararea necorespunzătoare a informaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi e) se aplică dispoziţiile Codului penal.

    ART. 10
    Dispoziţii cu privire la onorariu
    (1) La stabilirea nivelului onorariului de către ofertant vor fi avute în vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi va fi exprimat prin raportare la toate atribuţiile prevăzute de Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în sarcina administratorului/lichidatorului judiciar.
    (2) Onorariul propus prin oferta depusă va respecta condiţiile preţului prevăzute de art. 1.660 şi următoarele, precum şi art. 1.854 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. Orice ofertă care nu respectă aceste condiţii va fi descalificată. Sunt considerate astfel de oferte cele cu onorariul lunar şi/sau onorariul de succes cu valoare mai mică de 1%, exclusiv TVA, precum şi cele vădit disproporţionate, pe de o parte, raportat la societăţile debitoare faţă de care se doreşte selectarea în vederea susţinerii în calitatea de administrator/lichidator judiciar, iar, pe de altă parte, raportat la celelalte onorarii solicitate de către ceilalţi ofertanţi.
    (3) Onorariul de succes se va aplica exclusiv la sumele ce vor fi distribuite creditorilor în cadrul procedurii, indiferent de orice alte menţiuni contrare exprimate de ofertant la momentul depunerii ofertei.

    ART. 11
    Publicarea ofertelor
    (1) Comisia de selecţie se va întruni şi va puncta ofertele conform anexei nr. 8 la prezentul ordin, declarând câştigătoare oferta care obţine cel mai mare punctaj, în urma eliminării ofertelor descalificate potrivit art. 9 alin. (3).
    (2) În cazul în care există 2 sau mai mulţi ofertanţi cu acelaşi punctaj, departajarea se va face în funcţie de oferta financiară mai avantajoasă, iar în cazul în care şi acest criteriu este identic, va fi desemnat ofertantul care are un număr mai mare de personal alocat procedurii. Dacă şi în această situaţie punctajele sunt identice, va fi considerată câştigătoare oferta care are un număr mai mare de dosare din portofoliu instrumentate în ultimii 5 ani.
    (3) În cazul în care, în cursul procedurii insolvenţei, ofertantul declarat câştigător renunţă la mandatul acordat ori este înlocuit pentru motive temeinice de judecătorul-sindic, organul fiscal central poate susţine ofertantul care a avut cea de-a doua ofertă cea mai avantajoasă în cadrul selecţiei respective. În această situaţie, prevederile referitoare la ofertanţii cu acelaşi punctaj se aplică în mod corespunzător.
    (4) Selecţiile realizate pentru contribuabilii cu creanţe sub plafonul prevăzut la art. 2 alin. (1) vor fi aduse la cunoştinţa secretariatului comisiei de selecţie de la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile de la finalizarea selecţiei, de către comisiile prevăzute la art. 2 alin. (4), prin grija secretariatului acestora.
    (5) În cazul în care cererile de deschidere a procedurii de insolvenţă sunt formulate de organul fiscal, anterior efectuării selecţiei, aceştia vor propune desemnarea unui practician provizoriu în insolvenţă dintre cei aflaţi în evidenţa practicienilor în insolvenţă înregistraţi la UNPIR. Propunerea desemnării practicianului în insolvenţă provizoriu va fi avizată în prealabil de preşedintele comisiei de selecţie de la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

    ART. 12
    Rezultatul selecţiilor
    (1) Rezultatele selecţiilor se consemnează într-o decizie întocmită de comisia de selecţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, care se afişează pe pagina de internet şi se comunică organului fiscal central care a solicitat efectuarea selecţiei, prin intermediul secretariatului comisiei de selecţie. Prin afişarea pe pagina de internet se consideră a fi comunicată decizia privind rezultatul selecţiei către ofertanţii care au participat la selecţie.
    (2) În cazul în care comisia competentă nu poate finaliza procedura de selecţie din motive temeinic justificate până la data adunării creditorilor care are pe ordinea de zi confirmarea practicianului în insolvenţă, organul fiscal central îl poate susţine pe cel desemnat de instanţa de judecată, cu onorariul stabilit de judecătorul-sindic prin hotărârea de deschidere, fără a depăşi suma de 5.000 de lei, exclusiv TVA, pentru întreaga procedură în cazul onorariului fix şi un procent de maximum 5%, exclusiv TVA, din sumele distribuite creditorilor în cazul celui de succes.
    (3) Comisia de selecţie poate emite decizie de modificare şi/sau completare a deciziei privind rezultatul procedurii de selecţie, în următoarele situaţii:
    a) în situaţia în care ulterior emiterii acesteia se constată erori în conţinutul deciziei privind rezultatul procedurii de selecţie, pe baza documentelor care atestă această situaţie;
    b) în urma soluţionării plângerilor prealabile;
    c) în baza hotărârilor judecătoreşti definitive.

    (4) Pentru deciziile prevăzute la alin. (3) se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (1) şi art. 15.

    ART. 13
    Susţinerea practicianului selectat
    (1) Organele fiscale centrale care au calitatea de creditori fiscali în dosarele care au ca obiect procedura insolvenţei vor propune judecătorului-sindic şi vor vota desemnarea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, după caz, selectat, în condiţiile prezentului ordin.
    (2) În cazul în care procedura de selecţie pentru desemnarea practicienilor în procedurile de insolvenţă deschise este contestată pe calea unei acţiuni în instanţă, organele fiscale centrale care au calitatea de creditori vor fi de acord cu propunerile de desemnare provizorie, până la soluţionarea definitivă a acţiunii, a practicianului în insolvenţă propus de alţi creditori, respectiv instituţii publice sau operatori economici cu capital majoritar de stat.

    ART. 14
    Alte dispoziţii
    Selecţia practicienilor agreaţi în vederea susţinerii în dosarele în care organul fiscal central este creditor se realizează atât pentru calitatea de administrator, cât şi pentru cea de lichidator judiciar, nefiind necesară câte o selecţie pentru fiecare fază procedurală.

    CAP. IV
    Procedura de soluţionare a plângerilor prealabile
    ART. 15
    Soluţionarea plângerilor
    (1) Înainte de a se adresa instanţei competente, persoana care se consideră vătămată în procedura de agreare sau de selecţie trebuie să solicite comisiei de agreare sau de selecţie, după caz, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei privind rezultatul agreării/selecţiei, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Comisia de agreare sau de selecţie va înainta, prin grija secretariatului, plângerea prealabilă, în termen de maximum o zi de la data înregistrării acesteia, comisiei de soluţionare a plângerilor prealabile constituite în condiţiile prezentului ordin, în vederea soluţionării acesteia.
    (2) Plângerea prealabilă, formulată potrivit prevederilor alin. (1), se soluţionează de comisia de soluţionare a plângerilor, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la unitatea fiscală care a realizat procedura de agreare/selecţie.
    (3) Comisiile de soluţionare a plângerilor prealabile constituite la nivelul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al organelor fiscale centrale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se vor întruni într-un termen de maximum 20 de zile de la înregistrare, urmând a soluţiona plângerea ofertantului descalificat sau respins, după caz.
    (4) În urma soluţionării plângerii va fi emisă o decizie motivată de admitere sau respingere, care se comunică contestatorului, prin grija secretariatului, în interiorul termenului prevăzut la alin. (2). Decizia este comunicată şi comisiei de agreare sau selecţie al cărui act a fost atacat cu plângere prealabilă, după caz, în vederea luării măsurilor corespunzătoare.
    (5) Decizia emisă de comisia de soluţionare poate fi atacată la instanţa competentă în termenul prevăzut de dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. V
    Măsuri tranzitorii şi dispoziţii finale
    ART. 16
    Măsuri tranzitorii
    (1) Selecţiile pentru care au fost publicate anunţuri anterior intrării în vigoare a prezentului ordin vor fi finalizate în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare.
    (2) Practicienii agreaţi în condiţiile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale nr. 2.442/2016, cu modificările ulterioare, îşi păstrează această calitate până la emiterea unei noi decizii privind rezultatul procedurii de agreare emisă în baza noilor prevederi.

    ART. 17
    Intrarea în vigoare
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 24 august 2016, cu modificările ulterioare, se abrogă.

    ART. 18
    Anexele
    Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mihaela Triculescu


    Bucureşti, 29 mai 2019.
    Nr. 1.443.
    ANEXA 1

    Antet
    ANUNŢ
    Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organizează procedura de verificare a cerinţelor în vederea agreării de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvenţă.
    Practicienii în insolvenţă interesaţi de participarea la această procedură pot depune, până cel târziu la data de ......................... (zi, lună, an), ora ........., dosarele de participare la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, Registratura generală, pentru Direcţia generală juridică din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în plic sigilat, pe care vor fi înscrise următoarele: „Documentaţie în vederea agreării de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală“, numele/denumirea, adresa/sediul social, precum şi menţiunea „A nu se desigila decât de către Comisia de selecţie a practicienilor în insolvenţă“.
    Documentaţia de participare la procedura de selecţie este cea prevăzută în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
    Deschiderea ofertelor va avea loc în data de ............. (zi, lună, an), ora ......, la sediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    Preşedintele Comisiei de agregare,
    ...........................

    ANEXA 2

    OFERTANTUL
    .................................................................
                  (denumirea/numele, sediul social
                           şi numărul de telefon)
    nr. .............................../............................
    SCRISOARE DE INTENŢIE
    Către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
    I. Având în vedere prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............(denumirea ofertantului)............,
    depunem documentaţia în vederea agreării de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

    II. Anexăm la prezenta scrisoare următoarele documente menţionate la art. 4 alin. (2) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019, respectiv:
    1. actul justificativ eliberat de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea documentaţiei, din care să rezulte că forma de exercitare a profesiei de practician în insolvenţă este înscrisă în evidenţele Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, precum şi faptul că asociatul coordonator sau asociaţii coordonatori ai acesteia nu au fost supuşi niciunei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanşării procedurii de selecţie;
    2. certificatul de atestare fiscală valabil la data depunerii documentaţiei, eliberat pentru ofertant de organul fiscal central competent, din care să rezulte faptul că ofertantul nu înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante;
    3. copie certificată de pe poliţa de asigurare de răspundere profesională a ofertantului valabilă la data depunerii documentaţiei.

    Prezenta documentaţie de prezentare a ofertei are ....... pagini.
    Data ....../......../........
    ..................., în calitate de ....................,
    (semnătura)
    legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele .......................................

    ANEXA 3

    Antet
    Comisia de agreare a practicienilor în insolvenţă
    agreaţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
    Nr. ………../…………………
    DECIZIA
    privind rezultatul procedurii de agreare
    Având în vedere prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,
    Comisia de agreare d e c i d e:
    ART. 1
    Se aprobă Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta decizie.

    ART. 2
    Descalifică solicitările de agreare a practicienilor în insolvenţă, în urma selecţiei din data de ....., prevăzuţi în anexa nr. 2 la prezenta decizie, pentru motivele arătate.

    ART. 3
    Respinge ca tardiv depuse solicitările de agreare a practicienilor în insolvenţă, în urma selecţiei din data de ....., prevăzuţi în anexa nr. 3 la prezenta decizie, pentru motivele arătate.

    ART. 4
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta decizie.

    ART. 5
    Ofertanţii descalificaţi sau respinşi au posibilitatea contestării în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    Preşedintele Comisiei de agreare,
    ..................................

    ANEXA 4

    Antet
    Nr. ………….../………………
    INVITAŢIE DE PARTICIPARE
    Agenţia Naţională de Administrare Fiscală/.................................................................. (Se va menţiona organul fiscal competent care organizează procedura de selecţie.) invită practicienii în insolvenţă agreaţi să depună, până cel târziu la data de ..............., ora ............., oferta în vederea desemnării unui practician în insolvenţă în dosarul de insolvenţă privind pe debitoarea ............................., dosar aflat pe rolul Tribunalului ..........................., întocmită conform prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
    Informaţiile fiscale/financiare ale debitorului, conform evidenţelor existente la organul fiscal, sunt următoarele:
    - cifra de afaceri: ......... lei;
    – număr de salariaţi: ........;
    – obligaţii fiscale/bugetare datorate ..… lei, din care obligaţii fiscale/bugetare principale de ..... lei, obligaţii fiscale accesorii de ..... lei.

    Preşedintele Comisiei de agreare,
    ..................................

    ANEXA 5

    OFERTANTUL
    .................................................................
                  (denumirea/numele, sediul social
                           şi numărul de telefon)
    nr. .............................../............................
    FORMULAR DE OFERTĂ
    Către ........................, cu sediul în ..............., str. ............... nr. .........., judeţul/sectorul .......................
    I. Având în vedere prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ..............(denumirea ofertantului).............,
    ne manifestăm interesul de a fi numiţi în calitatea de administrator judiciar/lichidator judiciar în Dosarul nr. ....................., aflat pe rolul Tribunalului ............................., având ca obiect insolvenţa debitorului ........................ .

    II. Onorariul lunar pe care îl solicităm, exclusiv TVA, este de ................ lei.
    III. Onorariul de succes pe care îl solicităm este de ................% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA.
    IV. Anexăm la prezenta scrisoare următoarele documente:
    a) o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul nu se află în situaţia de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul la care urmează să fie numit;
    b) o declaraţie pe propria răspundere privind numărul de personal care va fi alocat de către ofertant pentru realizarea activităţilor legate de procedura insolvenţei. Prin personal ce va fi alocat se înţelege personalul care are studii superioare de lungă durată şi cu care ofertantul are încheiat un contract de muncă sau pentru prestarea de servicii în domeniul desfăşurării activităţii procedurii insolvenţei, a cărui valabilitate să fie de cel puţin un an de la data depunerii ofertei;
    c) un act justificativ eliberat de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) din care să rezulte că forma ofertantului de exercitare a profesiei de practician în insolvenţă este înscrisă în evidenţele UNPIR, precum şi faptul că asociatul coordonator sau asociaţii coordonatori ai acesteia nu au fost supuşi niciunei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanşării procedurii de selecţie;
    d) certificat de atestare fiscală valabil la data depunerii ofertei, emis de organul fiscal central competent, din care să rezulte că ofertantul nu înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante;
    e) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte numărul dosarelor de insolvenţă din portofoliu instrumentate de către ofertant în ultimii 3 ani. Nu sunt luate în considerare dosarele de insolvenţă instrumentate de către alte entităţi decât ofertantul (de exemplu, filiale).

    Prezenta documentaţie de prezentare a ofertei are ...... pagini.
    Data ....../......../........
    Numele şi prenumele reprezentantului legal al ofertantului,
    …………………………………..
    Semnătura
    ….............................,
    în calitate de …...................,
    legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
    ….......................................
    (denumirea/numele ofertantului)

    ANEXA 6

    OFERTANTUL
    .................................................................
                  (denumirea/numele, sediul social
                           şi numărul de telefon)
    nr. .............................../............................
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Având în vedere prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul penal, declarăm pe propria răspundere că nu ne aflăm în situaţia de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul .........……. (Se va menţiona debitorul la care urmează să fie numit).
    Data ....../......../........
    ..................., în calitate de ....................,
    (semnătura)
    legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
    ...............................................
    (denumirea/numele ofertantului)

    ANEXA 7

    OFERTANTUL
    .................................................................
                  (denumirea/numele, sediul social
                           şi numărul de telefon)
    nr. .............................../............................
    Declaraţie pe propria răspundere privind personalul calificat alocat
    În vederea participării la selecţia debitoarei ………………. declar/declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal, că înţelegem să alocăm în vederea instrumentării Dosarului nr. …………. aflat pe rolul Tribunalului ……………, pentru debitorul ……………………………….. un număr de ……... persoane calificate cu studii superioare de lungă durată, cu care avem contract de muncă sau pentru prestarea de servicii în domeniul desfăşurării activităţii procedurii insolvenţei, a cărui valabilitate să fie de cel puţin un an de la data depunerii ofertei.
    Personalul alocat este alcătuit din următoarele persoane:

┌───────────────────────┬──────────────┐
│Numele şi prenumele │Calificarea │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
└───────────────────────┴──────────────┘


    Data ....../......../........
    Numele şi prenumele reprezentantului legal al ofertantului,
    …………………………………..
    Semnătura
    în calitate de ......................,
    legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
    ..........................................
    (denumirea/numele ofertantului)

    ANEXA 8

    Stabilirea criteriilor de punctare
    Punctajele pentru selecţia privind susţinerea practicianului în faţa judecătorului-sindic se acordă după cum urmează:

┌──────────┬─────────────┬────────────┬───────────────┐
│Criterii │ │Observaţii │Punctaj │
├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Criteriile de │
│ │ │ │punctaj vor fi │
│ │ │ │acordate în │
│ │ │ │funcţie de │
│ │ │ │ofertele │
│ │ │ │înregistrate. │
│ │ │ │Prag - oferta │
│ │ │ │cea mai mare │
│ │ │ │dintre cele │
│ │ │ │depuse - 1 │
│ │ │ │punct. │
│ │ │ │Prin raportare │
│ │ │ │la pragul │
│ │ │ │determinat, │
│ │ │ │ofertele, în │
│ │ │ │ordine │
│ │ │ │descrescătoare,│
│ │ │ │vor fi punctate│
│ │ │ │cu câte un (1) │
│ │Onorariu fix │ │punct │
│ │ │ │suplimentar, │
│ │ │ │până la maximum│
│ │ │ │20 de puncte, │
│ │ │ │după care toţi │
│ │ │ │ofertanţii vor │
│ │ │ │primi acelaşi │
│ │ │ │punctaj maxim │
│ │ │ │de 20 puncte. │
│ │ │ │Exemplu │
│ │ │ │situaţie: │
│ │ │ │3 oferte │
│ │ │ │- onorariu │
│ │ │ │5.000 lei - 1 │
│ │ │ │punct │
│Financiare│ │ │- onorariu │
│ │ │ │4.000 lei - 1+1│
│ │ │ │puncte │
│ │ │ │- onorariu │
│ │ │ │3.500 lei - 2+1│
│ │ │ │puncte. │
│ ├─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Criteriile de │
│ │ │ │punctaj vor fi │
│ │ │ │acordate în │
│ │ │ │funcţie de │
│ │ │ │ofertele │
│ │ │ │înregistrate. │
│ │ │ │Prag - oferta │
│ │ │ │cea mai mare │
│ │ │ │dintre cele │
│ │ │ │depuse - 1 │
│ │ │ │punct. │
│ │ │ │Prin raportare │
│ │ │ │la pragul │
│ │Onorariu de │ │determinat, │
│ │succes │ │ofertele, în │
│ │ │ │ordine │
│ │ │ │descrescătoare,│
│ │ │ │vor fi punctate│
│ │ │ │cu câte un (1) │
│ │ │ │punct │
│ │ │ │suplimentar, │
│ │ │ │până la maximum│
│ │ │ │20 de puncte, │
│ │ │ │după care toţi │
│ │ │ │ofertanţii vor │
│ │ │ │primi acelaşi │
│ │ │ │punctaj maxim │
│ │ │ │de 20 puncte. │
├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Ofertantul cu │
│ │ │ │cel mai mic │
│ │ │ │număr de │
│ │ │ │personal va │
│ │ │ │avea pragul │
│ │ │ │minim de │
│ │ │ │acordare al │
│ │ │ │punctajului, │
│ │ │ │respectiv un │
│ │ │ │(1) punct, până│
│ │ │ │la maximum 15 │
│ │ │ │puncte, după │
│ │ │ │care toţi │
│ │ │ │ofertanţii vor │
│ │Declaraţie pe│ │primi acelaşi │
│ │propria │* În │punctaj maxim │
│ │răspundere │situaţia │de 15 puncte. │
│ │privind │consorţiului│Numărul │
│ │personalul │şi a │personalului │
│ │calificat, │cabinetelor │alocat │
│ │alocat │asociate, │suplimentar │
│ │procedurii de│personalul │adaugă câte un │
│ │insolvenţă, │va fi │punct │
│ │cu studii │cumulat. │celorlalţi │
│ │superioare de│ │ofertanţi. │
│ │lungă durată │ │Exemplu │
│ │ │ │situaţie: │
│ │ │ │3 oferte │
│ │ │ │- personal │
│ │ │ │alocat 1 │
│Tehnice │ │ │persoană - 1 │
│ │ │ │punct │
│ │ │ │- personal │
│ │ │ │alocat 2 │
│ │ │ │persoane - 1+1 │
│ │ │ │puncte │
│ │ │ │- personal │
│ │ │ │alocat 3 │
│ │ │ │persoane - 2+1 │
│ │ │ │puncte. │
│ ├─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Ofertantul cu │
│ │ │ │cel mai mic │
│ │ │ │număr de dosare│
│ │ │ │din portofoliu │
│ │ │ │- 1 punct. │
│ │ │ │Celelalte │
│ │Număr dosare │* În │oferte cu │
│ │din │situaţia │numărul mai │
│ │portofoliu │consorţiului│mare de dosare,│
│ │instrumentate│şi a │în ordine │
│ │în ultimii 3 │cabinetelor │crescătoare, │
│ │ani conform │asociate, │vor fi punctate│
│ │declaraţiei │numărul │cu câte 1 │
│ │ofertantului │dosarelor va│punct, până la │
│ │ │fi cumulat. │maximum 15 │
│ │ │ │puncte, după │
│ │ │ │care toţi │
│ │ │ │ofertanţii vor │
│ │ │ │primi acelaşi │
│ │ │ │punctaj maxim │
│ │ │ │de 15 puncte. │
└──────────┴─────────────┴────────────┴───────────────┘    ANEXA 9

    Antet
    Nr. …./….
    DECIZIE
    privind rezultatul selecţiei ofertantului pentru susţinerea desemnării acestuia în procedura de insolvenţă
    Comisia de selecţie a practicienilor în insolvenţă constituită la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală/organului fiscal, în baza prevederilor din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019  privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în vederea organizării procedurii de selecţie a practicianului în insolvenţă pentru susţinerea desemnării acestuia în procedura de insolvenţă deschisă pentru debitorul …………………, a analizat ofertele depuse de practicienii în insolvenţă şi a stabilit următoarele:
    I. Ca urmare a invitaţiei de participare din data de …., pentru depunerea ofertelor în vederea desemnării practicianului în insolvenţă în Dosarul nr. …./…., aflat pe rolul Tribunalului ...., ce are ca obiect insolvenţa debitorului ….., au fost depuse oferte de practicienii în insolvenţă, după cum urmează:
    1. ............…., CIF ............…..;
    2. ............…., CIF.............…..;
    3. ............…., CIF ............…. .

    II. Ca urmare a analizei ofertelor depuse, s-au constatat următoarele:
    a) Ofertele depuse de ofertanţii menţionaţi la pct. I care îndeplinesc condiţiile legale şi au fost calificate sunt următoarele:

┌─────────┬────────────────────────┬───┐
│Nr. crt. │Denumirea ofertantului │CIF│
├─────────┼────────────────────────┼───┤
│ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼───┤
│ │ │ │
└─────────┴────────────────────────┴───┘    b) Ofertele depuse de ofertanţii menţionaţi la pct. I care nu îndeplinesc condiţiile legale şi au fost descalificate sunt următoarele:

┌────┬────────────┬───┬─────────────┬──────────────┐
│Nr. │Denumirea │ │Temeiul legal│Motivul │
│crt.│ofertantului│CIF│de │descalificării│
│ │ │ │descalificare│ │
├────┼────────────┼───┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───┴─────────────┴──────────────┘


    III. Având în vedere prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019, Comisia a declarat câştigătoare oferta depusă de …....., cu onorariul lunar de …..... lei şi onorariu de succes ….....%, aceasta întrunind cel mai mare punctaj.
    Preşedintele Comisiei de selecţie,
    ..................................


    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice