Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.422 din 28 august 2006 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.304/2004 privind modelul si continutul formularelor si documentelor utilizate in activitatea de inspectie fiscala
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.422 din 28 august 2006  pentru modificarea si completarea   Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.304/2004 privind modelul si continutul formularelor si documentelor utilizate in activitatea de inspectie fiscala    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.422 din 28 august 2006 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.304/2004 privind modelul si continutul formularelor si documentelor utilizate in activitatea de inspectie fiscala

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 18 septembrie 2006
În temeiul dispoziţiilor <>art. 11 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile <>art. 196 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã,

ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin:

ART. I
<>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.304/2004 privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscalã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 8 septembrie 2004, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 1 se introduc trei noi liniuţe cu urmãtorul cuprins:
"- Proces-verbal de prelevare probe - anexa 9.a;
- Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului «Proces-verbal de prelevare probe» - anexa 9.b;
- Caracteristicile de tipãrire, modul de difuzare, de utilizare şi de pãstrare a formularului «Proces-verbal de prelevare probe» - cod 14.13.22.99/3 - anexa 9.c."
2. Anexele 4.a şi 4.b se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2.
3. Dupã anexa 8.c se introduc trei noi anexe, anexele 9.a, 9.b şi 9.c, al cãror conţinut este prevãzut în anexele nr. 3-5.
ART. II
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. III
(1) Direcţia de metodologie şi proceduri pentru inspecţia fiscalã, Direcţia generalã de reglementare a colectãrii creanţelor bugetare, Direcţia generalã de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor, Direcţia economicã şi administrativã din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, Direcţia generalã a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prezentul ordin.
(2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanţelor publice,
Doina Elena Dascãlu,
secretar de stat

Bucureşti, 28 august 2006.
Nr. 1.422.

ANEXA 1
(Anexa 4.a la <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.304/2004 )

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcţia Generalã .......................
Nr. ....../zz.II.

INVITAŢIE

Domnului/Doamnei ...................., în calitate de ................... al/a ....................
Vã informãm cã în data de .............. organe de inspecţie fiscalã din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã - Direcţia Generalã .......................... s-au deplasat la domiciliul fiscal/sucursala/filiala/punctul de lucru al .......................... de la adresa .................................., în vederea^1): .............................................................................................
Inspecţia fiscalã/controlul nu s-a putut efectua, drept care, în baza <>art. 49 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vã invitãm în data de ............, ora ........, la sediul Direcţiei Generale ..................., adresa .............., camera ......, telefon ........, în vederea efectuãrii inspecţiei fiscale/controlului, ocazie cu care veţi prezenta, conform <>art. 55 şi 92 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, urmãtoarele documente:
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Neprezentarea în condiţiile precizate mai sus constituie contravenţie conform <>art. 189 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi se sancţioneazã cu amendã conform art. 189 alin. (2) lit. a) din acelaşi act normativ, cu excepţia cazului în care nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni.

Organe de inspecţie fiscalã,
.......................................
(numele, prenumele şi semnãtura)
_____________
^1) Se înscrie obiectul acţiunii:
- prezentarea de înscrisuri în conformitate cu <>art. 55 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- efectuarea unei cercetãri la faţa locului în conformitate cu <>art. 56 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- efectuarea unei inspecţii fiscale conform <>art. 92 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Cod 14.13.05.18

ANEXA 2
(Anexa 4.b la <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.304/2004 )

INSTRUCŢIUNI
de completare şi utilizare a formularului "Invitaţie"

Reprezintã documentul prin care un contribuabil este invitat la sediul organului de inspecţie fiscalã în vederea efectuãrii unei acţiuni conform <>art. 49, 55, 56 şi 92 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Se întocmeşte în cazurile când acţiunea nu a putut fi efectuatã la domiciliul fiscal al contribuabilului şi nici într-un loc stabilit de comun acord cu contribuabilul.
Se întocmeşte de cãtre echipa desemnatã pentru efectuarea inspecţiei fiscale.
Se întocmeşte în douã exemplare:
- exemplarul 1 va fi remis contribuabilului prin poştã cu confirmare de primire sau înmânat personal reprezentantului societãţii comerciale, cu menţiunea pe exemplarul 2 a calitãţii reprezentantului, datelor de identificare (BI/CI/paşaport nr., serie, domiciliu), datei şi semnãturii;
- exemplarul 2 va fi reţinut de echipa de inspecţie fiscalã şi va fi anexat la raportul de inspecţie fiscalã/procesul-verbal de control.

ANEXA Nr. 3
(Anexa 9.a la <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.304/2004 )

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECŢIA ......................

PROCES-VERBAL
DE PRELEVARE PROBE
încheiat la data de ..../..../......

Subsemnaţii ..............................^(1) având funcţia de ..................... în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã - Direcţia Generalã^(2) ................ în baza <>art. 92 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, a legitimaţiilor de inspecţie fiscalã nr.^(3) ............. şi a Ordinului de serviciu nr.^(4) ..../......, în urma verificãrii/inspecţiei fiscale la S.C.^(5) ..................... CUI ................... cu domiciliul fiscal^(6) în ............... strada .............. bl. .... sc. .... et. .... ap. .... sector ........ judeţul ............... am procedat la prelevarea unui numãr de^(7) ..... banderole/timbre de marcare, aplicate pe^(8) ............... din stocul de^(9) ........... identificat la^(10) ................. al^(11) ............. situat la^(12) ...............
Prelevarea s-a fãcut prin sondaj, în prezenţa^(13) .................. în calitate de^(14) ......................... la^(5) ......................
Marcajele sunt inscripţionate astfel^(15):
- cod _______ cantitatea ____, concentraţia ___% seria ____ emis __________
- cod _______ cantitatea ____, concentraţia ___% seria ____ emis __________
- cod _______ cantitatea ____, concentraţia ___% seria ____ emis __________
- cod _______ cantitatea ____, concentraţia ___% seria ____ emis __________
- cod _______ cantitatea ____, concentraţia ___% seria ____ emis __________
Cele^(7) ________ marcaje se introduc în 4 plicuri, dupã cum urmeazã:
- plicul 1 conţine ______ marcaje numerotate de la _____ la _____;
- plicul 2 conţine ______ marcaje numerotate de la _____ la _____;
- plicul 3 conţine ______ marcaje numerotate de la _____ la _____;
- plicul 4 conţine ______ marcaje numerotate de la _____ la _____.
Cele 4 plicuri au fost sigilate în prezenţa reprezentatului contribuabilului verificat, semnate şi ştampilate de cãtre acesta şi de cãtre echipa de control.
Prezentul proces-verbal, înregistrat la contribuabil sub nr. ....../.......^(16) s-a încheiat în 3 exemplare, din care unul a fost lãsat la contribuabil, împreunã cu plicul nr. ...., iar celelalte 2 exemplare împreunã cu .... plicuri au fost luate de organele de control.

Organe de inspecţie fiscalã Reprezentant contribuabil
Nume, prenume, funcţia, semnãtura Nume, prenume, funcţia,
Semnãtura, ştampila
_____________
(1) - numele şi prenumele organelor de inspecţie fiscalã ce au prelevat probe;
(2) - denumirea completã a direcţiei generate a finanţelor publice judeţene;
(3) - nr. legitimaţiilor de inspecţie fiscalã;
(4) - nr. ordinului de serviciu;
(5) - denumirea agentului economic;
(6) - domiciliul fiscal;
(7) - numãrul de marcaje care se preleveazã;
(8) - se vor înscrie bunurile de pe care au fost prelevate probe;
(9) - se va înscrie numãrul stocului de produse din care s-au prelevat marcajele;
(10) - se va înscrie locul de unde au fost prelevate marcajele;
(11) - se va înscrie cui aparţine locul de unde au fost prelevate marcajele;
(12) - se va înscrie adresa completã de unde au fost prelevate probele;
(13) - numele şi prenumele reprezentantului contribuabilului;
(14) - funcţia reprezentantului contribuabilului;
(15) - se vor completa datele inscripţionate pe marcajele care se vor preleva: cod, seria, emitent, cantitatea, concentraţia etc.
(16) - se va înscrie numãrul de înregistrare a procesului-verbal de la agentul economic.

Cod 14.13.22.99/3

ANEXA 4
(Anexa 9.b la <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.304/2004 )

INSTRUCŢIUNI
de completare şi utilizare a formularului "Proces-verbal de prelevare probe"

Reprezintã documentul prin care organele de inspecţie fiscalã sunt împuternicite sã preleveze probe de banderole sau timbre şi sã consemneze toate informaţiile legate de acestea.
Se completeazã de echipa de inspecţie fiscalã cu ocazia acţiunilor de control.
Dupã prelevarea probelor se formeazã 4 plicuri în care se introduc marcajele (banderole sau timbre). Plicurile cu marcaje vor fi sigilate şi semnate de echipa de inspecţie fiscalã şi de reprezentantul contribuabilului.
Cele 4 plicuri vor circula astfel:
- plicul nr. 1 se lasã reprezentantului contribuabilului;
- plicurile nr. 2 şi 3 se iau de cãtre echipa de inspecţie fiscalã, urmând ca unul sã fie trimis spre expertizare unitãţii emitente;
- plicul nr. 4 se lasã organului fiscal teritorial pentru a fi folosit la contraexpertizã, dacã este cazul.
Procesul-verbal de prelevare probe se completeazã în 3 exemplare, din care douã exemplare pentru echipa de inspecţie fiscalã şi un exemplar pentru contribuabil.

ANEXA 5
(Anexa 9.c la <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.304/2004 )

Caracteristicile de tipãrire, modul de difuzare,
de utilizare şi de pãstrare a formularului
"Proces-verbal de prelevare probe" - cod 14.13.22.99/3

1. Denumire: Proces-verbal de prelevare probe
2. Cod: 14.13.22.99/3
3. Format: A4/t1 (poate avea un numãr variabil de pagini)
4. Caracteristici de tipãrire:
- se tipãreşte pe o singurã faţã. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
5. Se difuzeazã: gratuit.
6. Se utilizeazã: de cãtre organele de inspecţie fiscalã pentru prelevarea de probe.
7. Se întocmeşte: în 3 exemplare, de organul de inspecţie fiscalã.
8. Circulã:
- exemplarul 1 la organul fiscal care efectueazã inspecţia fiscalã;
- exemplarul 2 la contribuabil;
- exemplarul 3 însoţeşte probele pentru expertizare la unitatea emitentã.
9. Se arhiveazã:
- exemplarul 1 la raportul de inspecţie fiscalã/procesul-verbal de control.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016