Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.415 din 6 noiembrie 2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului operational sectorial "Mediu" 2007-2013
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.415 din 6 noiembrie 2008  privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului operational sectorial Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.415 din 6 noiembrie 2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului operational sectorial "Mediu" 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 20 decembrie 2008
Având în vedere prevederile:
- <>Hotãrârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Hotãrârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrãri de intervenţii,
în temeiul prevederilor:
- <>art. 13 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 759/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>art. 5 alin. (7) din Hotãrârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltãrii Durabile, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile şi ministrul economiei şi finanţelor emit urmãtorul ordin:

ART. 1
(1) Obiectul prezentului ordin îl constituie aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Mediu" 2007-2013, denumit în continuare POS "Mediu".
(2) Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile cheltuielilor efectuate din asistenţa comunitarã, precum şi din cofinanţarea naţionalã pentru operaţiunile derulate prin POS "Mediu" în cadrul urmãtoarelor axe prioritare:
a) axa prioritarã 1 "Extinderea şi modernizarea sistemelor de apã şi apã uzatã";
b) axa prioritarã 2 "Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric";
c) axa prioritarã 3 "Reducerea poluãrii şi diminuarea efectelor schimbãrilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încãlzire urbanã pentru atingerea ţintelor de eficienţã energeticã în localitãţile cele mai afectate de poluare";
d) axa prioritarã 4 "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii";
e) axa prioritarã 5 "Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc";
f) axa prioritarã 6 "Asistenţa tehnicã".
ART. 2
(1) Categoriile de cheltuieli eligibile general valabile pentru proiectele derulate prin POS "Mediu", axele prioritare 1-5 menţionate la art. 1 alin. (2) lit. a)-e), sunt prevãzute în anexa nr. 1.
(2) Categoriile de cheltuieli eligibile specifice fiecãrei axe prioritare menţionate la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) sunt prevãzute în anexele nr. 2-7.
ART. 3
Pentru a fi eligibile în vederea finanţãrii prin POS "Mediu", toate cheltuielile trebuie sã facã parte din categoriile de cheltuieli prevãzute în prezentul ordin, sã respecte prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sã corespundã obiectivelor POS "Mediu" şi sã fie coerente cu obiectivele şi rezultatele operaţiunilor propuse.
ART. 4
Contribuţia în naturã, amortizarea, cheltuielile cu imobilele deja construite şi cheltuielile pentru locuinţe nu sunt cheltuieli eligibile pentru POS "Mediu".
ART. 5
Obţinerea terenului nu este cheltuialã eligibilã pentru axele prioritare 1, 2, 3 şi 6 ale POS "Mediu".
ART. 6
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 7
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 8
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi dezvoltãrii durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.453/1.309/2007 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Mediu" 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 din 22 noiembrie 2007, se abrogã.

p. Ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile,
Silviu Stoica,
secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian


ANEXA 1

CATEGORIILE
de cheltuieli eligibile general valabile pentru proiectele
derulate prin POS "Mediul axele prioritare 1-5

1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului, care cuprind cheltuielile efectuate la începutul lucrãrilor pentru pregãtirea amplasamentului şi care constau în demolãri, demontãri, dezafectãri, defrişãri, evacuãri de materiale rezultate, devieri de reţele de utilitãţi din amplasament, sistematizãri pe verticalã, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizãrii lucrãrilor pentru investiţia de bazã), devieri de cursuri de apã, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi naturã.
2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţialã, care cuprind cheltuielile efectuate pentru lucrãri şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupã terminarea lucrãrilor, precum plantare de copaci, reamenajarea spaţiilor verzi şi reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz.
3. Cheltuieli pentru asigurarea utilitãţilor necesare obiectivului, care cuprind cheltuielile aferente asigurãrii cu utilitãţile necesare funcţionãrii obiectivului de investiţie, precum: alimentarea cu apã, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electricã, telecomunicaţii, drumuri de acces, care se executã pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordãrii la reţelele de utilitãţi.
4. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţã tehnicã:
a) cheltuieli pentru studii de teren care cuprind cheltuieli pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenurilor pe care se amplaseazã obiectivul de investiţie;
b) cheltuieli pentru obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii:
(i) obţinerea/prelungirea valabilitãţii certificatului de urbanism;
(ii) obţinerea/prelungirea valabilitãţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
(iii) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apã, canalizare, gaze, termofîcare, energie electricã, telefonie sau alte cheltuieli de aceeaşi naturã;
(iv) obţinerea certificatului de nomenclaturã stradalã şi adresã;
(v) întocmirea documentaţiei, obţinerea numãrului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciarã;
(vi) obţinerea acordului de mediu;
(vii) obţinerea avizului P.S.I.;
(viii) alte avize, acorduri şi autorizaţii, stabilite în condiţiile legii şi care au legãturã cu obiectivul de investiţii sau cu lucrãrile de intervenţii;
c) cheltuieli pentru proiectare şi inginerie:
(i) cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie);
(ii) cheltuieli pentru plata verificãrii tehnice a proiectãrii;
(iii) cheltuieli pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi naturã);
(iv) cheltuieli pentru expertizarea tehnicã (pentru lucrãri de intervenţii la construcţii existente sau pentru continuarea lucrãrilor la obiective începute şi neterminate);
d) cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţie, care cuprind cheltuieli aferente organizãrii şi derulãrii procedurilor de achiziţii publice, precum: cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire, anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţã prin poştã, în legãturã cu procedurile de achiziţie publicã;
e) cheltuieli pentru consultanţã:
(i) cheltuieli pentru plata serviciilor de consultanţã la elaborarea studiilor de piaţã, de evaluare sau alte cheltuieli de aceeaşi naturã;
(ii) cheltuieli pentru plata serviciilor de consultanţã în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractelor de execuţie;
f) cheltuieli pentru asistenţã tehnicã
(i) cheltuieli pentru asistenţã tehnicã din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrãrilor (în cazul în care aceasta nu intrã în tarifarea proiectantului);
(ii) cheltuieli pentru plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantã, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrãrilor de construcţii şi instalaţii.
5. Cheltuieli pentru investiţia de bazã:
a) cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii, care cuprind cheltuieli aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clãdiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încãlzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului. Cheltuielile se desfãşoarã pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor se face de cãtre proiectant. Cheltuielile aferente fiecãrui obiect de construcţie sunt estimate prin devizul pe obiect;
b) cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice, care cuprind cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice şi utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionãrii acestora. Cheltuielile se desfãşoarã pe obiecte de construcţie;
c) cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj, care cuprind cheltuieli pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale. Cheltuielile se desfãşoarã pe obiecte de construcţie;
d) cheltuieli pentru utilaje fãrã montaj şi echipamente de transport, care cuprind cheltuieli pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesitã montaj, precum şi a echipamentelor de transport tehnologic. Cheltuielile se desfãşoarã pe obiecte de construcţie;
e) cheltuieli pentru dotãri, care cuprind cheltuieli pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intrã în componenţa mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotãri P.S.I., dotãri privind protecţia muncii. Cheltuielile se desfãşoarã pe obiecte de construcţie;
f) cheltuieli pentru active necorporale, care cuprind cheltuieli cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe.
6. Cheltuieli pentru organizare de şantier care cuprind cheltuieli necesare contractantului în vederea creãrii condiţiilor de desfãşurare a activitãţii de construcţii-montaj:
a) cheltuieli pentru lucrãri de construcţii şi instalaţii aferente organizãrii de şantier;
(i) cheltuieli aferente construirii provizorii sau amenajãrilor la construcţii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spãlare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale, reţele electrice de iluminat şi forţã, cãi de acces - auto şi cãi ferate -, branşamente/racorduri la utilitãţi, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu şi altele asemenea;
(ii) cheltuieli de desfiinţare de şantier;
b) cheltuieli conexe organizãrii de şantier, care cuprind cheltuieli pentru obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, aferente lucrãrilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri de semne de circulaţie, întreruperea temporarã a reţelelor de transport sau distribuţie de apã, canalizare, agent termic, energie electricã, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, cãi ferate, navale sau aeriene, contractele de asistenţã cu poliţia rutierã, contractele temporare cu furnizorii de utilitãţi, cu unitãţi de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale, chirii pentru ocuparea temporarã a domeniului public, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizãrii de şantier pe durata de execuţie a lucrãrilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora, paza şantierului, asigurarea pompierului autorizat sau alte cheltuieli de aceeaşi naturã.
7. Cheltuieli pentru cote legale:
a) cota aferentã Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calitãţii lucrãrilor de construcţii;
b) cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrãrilor de construcţii;
c) cota aferentã Casei Sociale a Constructorilor;
d) alte cheltuieli de aceeaşi naturã, stabilite în condiţiile legii.
8. Cheltuielile diverse şi neprevãzute se considerã eligibile, în funcţie de natura şi complexitatea lucrãrilor, ca procent din valoarea totalã a cheltuielilor eligibile realizate pentru una sau mai multe dintre urmãtoarele categorii de cheltuieli: amenajarea terenului, amenajare pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţialã, asigurarea utilitãţilor necesare obiectivului, proiectare şi asistenţã tehnicã, investiţia de bazã. Valoarea acestor cheltuieli este:
a) în procent de maximum 10%, în cazul obiectivelor de invesiţii noi, precum şi al reparaţiilor capitale, extinderilor, transformãrilor, modificãrilor, modernizãrilor, reabilitãrii la construcţii şi instalaţii existente;
b) în procent de maximum 20%, în cazul lucrãrilor de intervenţii de natura consolidãrilor la construcţii existente şi instalaţiile aferente, precum şi în cazul lucrãrilor pentru prevenirea sau înlãturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi/sau calamitãţi naturale.
Din procentul stabilit se acoperã, dupã caz, cheltuielile rezultate în urma modificãrilor de soluţii tehnice, cantitãţi suplimentare de lucrãri, utilaje sau dotãri ce se impun pe parcursul derulãrii investiţiei în cadrul proiectului, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea contractantã.
9. Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar:
a) cheltuieli pentru pregãtirea personalului de exploatare, care cuprind cheltuieli necesare instruirii/şcolarizãrii personalului în vederea utilizãrii corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor;
b) cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste care cuprind cheltuieli aferente execuţiei probelor/încercãrilor, prevãzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologãrilor, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi naturã.
10. Cheltuieli pentru pregãtirea documentelor oficiale şi a altor documente-suport, cu excepţia celor de la pct. 4 care trebuie, în mod obligatoriu, sã însoţeascã cererea de finanţare a proiectului
11. Cheltuieli pentru informare şi publicitate:
(i) cheltuieli pentru informarea şi publicitatea aferente proiectului;
(ii) cheltuieli pentru campaniile de conştientizare a publicului.
12. Cheltuieli aferente achiziţiei serviciilor de audit independent pentru proiect.
13. Cheltuieli aferente procurãrii de bunuri necesare funcţionãrii unitãţilor de implementare a proiectului de la nivelul beneficiarului, în limita echivalentului în lei a maximum 10.000 euro, în funcţie de complexitatea proiectului, cu respectarea prevederilor art. 3 din ordin.
Lista bunurilor necesare unitãţilor de implementare a proiectului de la nivelul beneficiarului se va anexa la contractul de finanţare.
14. Cheltuieli cu leasingul, dacã sunt îndeplinite prevederile <>art. 2 şi 11 din Hotãrârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.


ANEXA 2

CONDIŢIILE SPECIFICE ŞI CATEGORIILE
de cheltuieli eligibile specifice operaţiunilor derulate în
cadrul axei prioritare 1 "Extinderea şi modernizarea
sistemelor de apã şi apã uzatã"

1. Categoriile de cheltuieli menţionate la pct. 1-9 din anexa nr. 1 sunt eligibile dacã sunt efectuate în scopul realizãrii urmãtoarelor activitãţi:
a) lucrãri pentru construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea staţiilor de tratare a apei, a rezervoarelor de apã şi a surselor de apã;
b) lucrãri pentru construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea aducţiunîlor, reţelei de alimentare şi distribuţie a apei potabile, a staţiilor de pompare şi repompare a apei, inclusiv a branşamentelor amplasate în domeniul public;
c) lucrãri pentru construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea reţelelor de canalizare a apei uzate, staţiilor de pompare, inclusiv a racordurilor amplasate în domeniul public;
d) lucrãri pentru construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea staţiilor de epurare a apei uzate;
e) lucrãri pentru construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea facilitãţilor de tratare şi depozitare temporarã a nãmolului din staţiile de epurare a apei uzate;
f) lucrãri pentru construcţia/reconstrucţia clãdirilor conexe;
g) lucrãri de demolare şi lucrãri aferente drumurilor publice, atunci când sunt determinate de investiţii în infrastructura de apã, cu condiţia sã fie necesare ca rezultat imediat al lucrãrilor de excavare a drumului;
h) lucrãri de execuţie, reabilitare, extindere, modernizare a sistemelor de monitorizare complexe, inclusiv mãsuri de contorizare a consumului de apã în reţeaua publicã, cercetarea şi evaluarea calitãţii şi cantitãţii apelor de suprafaţã şi subterane, inclusiv achiziţia echipamentelor de laborator, a echipamentelor de detectare a pierderilor, precum şi a echipamentelor de întreţinere a sistemelor sau alte cheltuieli de aceeaşi naturã.
2. Categoriile de cheltuieli eligibile specifice, conform obiectivelor operaţiunii şi potrivit prevederilor contractului de finanţare, sunt urmãtoarele:
2.1. cheltuieli de asistenţã tehnicã pentru îmbunãtãţirea capacitãţii instituţionale a beneficiarilor;
2.2. cheltuieli cu salariile pentru personalul beneficiarului implicat în managementul operaţiunii, în procent de maximum 0,5% din valoarea investiţiei de bazã, pe baza documentelor justificative, pentru operaţiunile derulate prin POS "Mediu", în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.


ANEXA 3

CONDIŢIILE SPECIFICE ŞI CATEGORIILE
de cheltuieli eligibile specifice operaţiunilor derulate
în cadrul axei prioritare 2 "Dezvoltarea sistemelor de
management integrat al deşeurilor şi reabilitarea
situriior contaminate istoric"

1. Categoriile de cheltuieli menţionate la pct. 1-9 din anexa nr 1 sunt eligibile dacã sunt efectuate în scopul realizãrii:
1.1. activitãţilor specifice gestionãrii deşeurilor municipale:
a) lucrãri pentru construcţia, extinderea, reabilitarea sau modernizarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale, precum: facilitãţi de sortare, transport, reciclare, colectare, compostare, staţii de transfer, tratare şi eliminare a deşeurilor, dupã caz;
b) lucrãri pentru construcţia de depozite noi sau extinderea, reabilitarea ori modernizarea de depozite existente, inclusiv sisteme de colectare a levigatului, mãsuri de hidroizolaţie şi sisteme de extracţie a biogazului, construirea clãdirilor conexe dimensionate în conformitate cu normele în vigoare, precum şi alte lucrãri de aceeaşi naturã;
c) lucrãri pentru reabilitarea, închiderea depozitelor de deşeuri vechi şi încadrarea în mediul natural a depozitelor vechi de deşeuri, inclusiv a sistemelor de colectare şi tratare a levigatului, a sistemelor de extracţie a biogazului, precum şi alte lucrãri de aceeaşi naturã;
d) achiziţia şi/sau instalarea echipamentelor şi facilitãţilor pentru asigurarea unui sistem de management integrat al deşeurilor (sortare, transport, reciclare, colectare, compostare, staţii de transfer, tratare şi eliminare a deşeurilor);
e) achiziţia şi/sau instalarea echipamentelor şi facilitãţilor pentru dotarea şi funcţionarea depozitelor de deşeuri municipale;
f) achiziţia şi instalarea echipamentelor de monitorizare şi de laborator.
1.2. activitãţilor privind achiziţia şi/sau instalarea echipamentelor pentru facilitãţile de management al deşeurilor municipale periculoase (deşeuri medicale, deşeuri electrice şi electronice, alte tipuri de deşeuri municipale periculoase) şi al altor tipuri specifice de deşeuri municipale (deşeuri rezultate în urma construcţiilor şi demolãrilor sau alte deşeuri de aceeaşi naturã), inclusiv unitãţi tehnologice adecvate, cu condiţia ca acestea sã facã parte din sistemul de management integrat al deşeurilor.
2. Categoriile de cheltuieli eligibile specifice, conform obiectivelor operaţiunii şi potrivit prevederilor contractului de finanţare, sunt urmãtoarele:
2.1. cheltuieli de asistenţã tehnicã pentru îmbunãtãţirea capacitãţii instituţionale a beneficiarilor;
2.2. cheltuieli cu salariile pentru personalul beneficiarului implicat în managementul operaţiunii, în procent de maximum 0,5% din valoarea investiţiei de bazã, pe baza documentelor justificative, pentru operaţiunile derulate prin POS "Mediu", în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.


ANEXA 4

CONDIŢIILE SPECIFICE ŞI CATEGORIILE
de cheltuieli eligibile specifice operaţiunilor derulate
în cadrul axei prioritare 3 "Reducerea poluãrii şi
diminuarea efectelor schimbãrilor climatice prin
restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încãlzire
urbanã pentru atingerea ţintelor de eficienţã energeticã
în localitãţile cele mai afectate de poluare"

Categoriile de cheltuieli menţionate la pct. 1-9 din anexa nr. 1 sunt eligibile dacã sunt efectuate în scopul realizãrii activitãţilor privind retehnologizarea, reabilitarea, extinderea, modernizarea centralelor termoenergetice şi a sistemelor de încãlzire urbanã aferente acestora, în vederea reducerii poluãrii şi creşterii eficienţei energetice, cum ar fi:
a) construcţiile şi instalaţiile, echipamentele şi utilajele tehnologice care conduc la reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferã şi creşterea eficienţei energetice;
b) lucrãrile pentru execuţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea sistemelor de automonitorizare a emisiilor şi a procesului de ardere aferent centralelor termoenergetice, echipamentele de laborator, sistemele pentru colectarea şi transmiterea datelor privind emisiile de poluanţi de la instalaţiile mari de ardere;
c) lucrãrile pentru construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea facilitãţilor de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor solide provenite din procesul de ardere;
d) lucrãrile pentru închiderea depozitelor de zgurã şi cenuşã neconforme;
e) lucrãrile pentru construcţia, reabilitarea, extinderea reţelelor de transport şi distribuţie a apei calde şi a agentului termic, a punctelor termice, precum şi a altor construcţii aferente sistemelor de încãlzire urbanã;
f) echipamentele de detectare a pierderilor;
g) lucrãrile pentru contorizarea apei calde şi a agentului termic în reţeaua publicã de termoficare.
Activitãţile prevãzute la lit. b), c), d), e), f) şi g) sunt eligibile numai dacã sunt realizate în completarea activitãţilor de la lit. a).


ANEXA 5


CONDIŢIILE SPECIFICE ŞI CATEGORIILE
de cheltuieli eligibile specifice operaţiunilor
derulate în cadrul axei prioritare 4 "Implementarea
sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii"

1. Categoriile de cheltuieli menţionate la pct. 1-9 din anexa nr. 1 sunt eligibile dacã sunt efectuate în scopul realizãrii urmãtoarelor activitãţi:
a) construcţia observatoarelor, centrelor de vizitare şi informare în ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000, a panourilor, punctelor de informare, a podeţelor, punţilor suspendate, tunelurilor, adãposturilor pentru animale, a potecilor, bornelor, semnelor sau alte cheltuieli de aceeaşi naturã;
b) achiziţia şi instalarea echipamentului specializat şi a dotãrilor necesare pentru obiectivele de infrastructurã detaliate la lit. a) în ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000;
c) achiziţia de echipamente pentru monitorizarea stãrii de conservare favorabilã a habitatelor, a speciilor de faunã şi florã sãlbaticã de interes comunitar/naţional;
d) achiziţia, întreţinerea şi funcţionarea laboratoarelor mobile sau a altor mijloace de transport destinate exclusiv activitãţii de monitorizare în cadrul ariei protejate şi de achiziţie a instrumentarului necesar studierii parametrilor fizico-chimici ai ecosistemului.
2. Categoriile de cheltuieli eligibile specifice, conform obiectivelor operaţiunii şi potrivit prevederilor contractului de finanţare, sunt urmãtoarele:
2.1. cheltuielile pentru obţinerea terenului, care cuprind cheltuieli pentru achiziţia de teren fãrã construcţii cu valoare ridicatã din punctul de vedere al biodiversitãţii, sunt eligibile în conformitate cu prevederile <>art. 6 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi dacã respectã urmãtoarele condiţii:
a) achiziţia terenului este posibilã numai în numele sau de cãtre autoritãţile publice, iar terenul se trece în domeniul public al statului sau al autoritãţii locale, dupã caz;
b) achiziţia terenului este strâns legatã de realizarea obiectivelor proiectului;
c) achiziţia terenului este singura modalitate eficientã de a asigura starea favorabilã de conservare pentru speciile/habitatele de interes comunitar/naţional pentru care a fost declaratã aria naturalã protejatã;
d) terenul achiziţionat este utilizat numai în scopul de a asigura starea favorabilã de conservare pentru speciile/habitatele de interes comunitar/naţional pentru care a fost declaratã aria naturalã protejatã;
e) terenul achiziţionat este parte integrantã dintr-o arie naturalã protejatã;
f) solicitantul trebuie sã aducã dovezi cã terenul achiziţionat a fost în proprietate privatã pe o duratã de cel puţin 3 ani înainte de achiziţie. Achiziţia unui teren care a fost proprietate publicã în ultimii 3 ani şi apoi transferat în proprietate privatã nu este eligibilã:
2.2. cheltuieli pentru implementarea mãsurilor de reducere a riscurilor în ariile naturale protejate;
2.3. cheltuieli pentru reconstrucţia, reducerea sau oprirea declinului stãrii de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar/naţional ori menţinerea acestora într-o stare favorabilã;
2.4. cheltuieli pentru realizarea de lucrãri de reducere a fragmentãrii habitatelor;
2.5. cheltuieli privind implementarea mãsurilor specifice de conservare a habitatelor şi speciilor;
2.6. cheltuieli de asistenţã tehnicã şi instruire pentru proiectele de biodiversitate şi protecţia naturii:
a) cheltuieli pentru pregãtirea şi revizuirea planurilor de management pentru ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000;
b) cheltuieli pentru elaborarea studiilor ştiinţifice, a inventarelor, cartografiere;
c) cheltuieli pentru pregãtirea planurilor de monitorizare şi a documentaţiei-suport aferente acestora pentru habitatele şi speciile de interes comunitar/naţional (inclusiv pãsãrile migratoare) din ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000:
d) cheltuieli pentru întãrirea capacitãţii instituţionale a administratorilor şi a custozilor ariilor naturale protejate, inclusiv ai siturilor Natura 2000;
e) cheltuieli pentru instruirea personalului implicat în managementul ariilor naturale protejate, inclusiv al siturilor Natura 2000;
f) cheltuieli pentru crearea sistemelor informatice pentru sectorul de protecţie a naturii;
2.7. cheltuieli generale de administraţie aferente desfãşurãrii activitãţii personalului implicat în managementul proiectului de la nivelul beneficiarului sunt urmãtoarele:
a) cheltuieli pentru apã şi canalizare;
b) cheltuieli cu servicii de salubrizare;
c) cheltuieli cu energia electricã;
d) cheltuieli cu energia termicã şi/sau gaze naturale;
e) cheltuieli pentru telefoane, fax, internet şi poştã;
f) cheltuieli cu închirierea de spaţii;
g) cheltuieli pentru întreţinerea spaţiilor.
Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile dacã respectã prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 759/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã cum urmeazã:
a) în limita a maximum 0,2% din valoarea totalã eligibilã a proiectului, pentru proiectele cu o valoare totalã eligibilã mai mare decât echivalentul în lei a 25 milioane euro;
b) în limita a maximum 1% din valoarea totalã eligibilã a proiectului, pentru proiectele cu o valoare totalã eligibilã cuprinsã între echivalentul în lei a 5-25 milioane euro;
c) în limita a maximum 5% din valoarea totalã eligibilã a proiectului, pentru proiectele cu o valoare totalã eligibilã mai micã decât echivalentul în lei a 5 milioane de euro;
d) în limita a maximum 10% din valoarea totalã eligibilã a proiectului, pentru proiectele cu o valoare totalã eligibilã mai micã decât echivalentul în lei a 1 milion de euro.
Metoda de calcul folositã pentru calculul pro ratei pentru decontarea cheltuielilor generale de administraţie se va stabili de cãtre autoritatea de management şi se va ataşa în anexa la contractul de finanţare;
2.8. cheltuieli cu salariile pentru personalul beneficiarului implicat în managementul operaţiunii sunt eligibile, în funcţie de complexitatea proiectului, pe baza documentelor justificative, precum: fişe de post, fişe de pontaj.


ANEXA 6


CONDIŢIILE SPECIFICE ŞI CATEGORIILE
de cheltuieli eligibile specifice operaţiunilor
derulate în cadrul axei prioritare 5 "Implementarea
infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor
naturale în zonele cele mai expuse la risc"

1. Categoriile de cheltuieli menţionate la pct. 1-9 din anexa nr. 1 sunt eligibile dacã sunt efectuate în scopul realizãrii urmãtoarelor activitãţi:
1.1. lucrãri de prevenire a inundaţiilor şi de reducere a consecinţelor distructive ale inundaţiilor, precum:
a) lucrãri de amenajãri/regularizãri de albii, poldere, diguri sau alte cheltuieli de aceeaşi naturã;
b) lucrãri pentru mãrirea gradului de siguranţã a barajelor şi alte lucrãri pentru întreţinerea şi siguranţa în exploatare;
c) lucrãri de reabilitare a sistemului de comunicaţii radio (voce-date), sisteme de alarmare în aval de baraje;
1.2. lucrãri specifice de infrastructurã pentru reducerea eroziunii costiere a Mãrii Negre.
2. Categoriile de cheltuieli eligibile specifice, conform obiectivelor operaţiunii şi potrivit prevederilor contractului de finanţare, sunt urmãtoarele:
2.1. cheltuielile pentru obţinerea terenului, conform obiectivelor de investiţii şi lucrãrilor de intervenţii, care cuprind cheltuieli pentru achiziţia de teren fãrã construcţii, sunt eligibile în conformitate cu prevederile <>art. 6 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
2.2. Cheltuielile pentru amenajarea terenului, care cuprind cheltuielile prevãzute la pct. 1 din anexa nr. 1, inclusiv cheltuielile pentru strãmutãri de localitãţi, sunt eligibile pentru realizarea obiectivelor de investiţii şi a lucrãrilor de intervenţii.
2.3. cheltuielile de asistenţã tehnicã pentru proiectele de prevenire a inundaţiilor, conform obiectivelor operaţiunii şi potrivit prevederilor contractului de finanţare, sunt urmãtoarele:
a) cheltuieli pentru elaborarea planurilor, mãsurilor şi hãrţilor de prevenire a riscului inundaţiilor;
b) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de audibilitate.


ANEXA 7

CATEGORIILE
de cheltuieli eligibile specifice operaţiunilor
derulate în cadrul axei prioritare 6 "Asistenţa tehnicã"

1. Cheltuieli de personal:
1.1. cheltuielile aferente salariilor se deconteazã conform contractului de muncã sau proporţional cu procentul prevãzut în fişa postului/foaia de prezenţã, aferent atribuţiilor specifice gestionãrii POS "Mediu" ori activitãţilor adiacente gestionãrii acestuia, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, şi cuprind:
a) salarii, inclusiv contribuţiile salariale aferente, suportate de cãtre angajat şi angajator, pentru personalul încadrat în structura autoritãţii de management şi a organismelor intermediare, cu contract individual de muncã pe duratã determinatã sau nedeterminatã, cu normã parţialã ori întreagã de lucru, având atribuţii în procesul de gestionare a POS "Mediu";
b) salarii, inclusiv contribuţiile salariale aferente, suportate de cãtre angajat şi angajator, ale personalului încadrat în structura autoritãţii de management şi a organismelor intermediare, cu contract individual de muncã pe duratã determinatã sau nedeterminatã, cu normã parţialã ori întreagã de lucru, pentru activitãţile adiacente de naturã tehnicã, financiar-contabilã, juridicã sau de audit;
c) plata orelor suplimentare acordate personalului, având atribuţii în procesul de gestionare a POS "Mediu", încadrat în structura autoritãţii de management şi a organismelor intermediare. Plata orelor suplimentare este eligibilã dacã acestea sunt efectuate în scopul implementãrii proiectului, în baza contractului individual de muncã pe duratã determinatã sau nedeterminatã, cu normã parţialã ori întreagã de lucru, pe baza foilor de prezenţã;
1.2. cheltuieli cu ocazia deplasãrilor efectuate în ţarã şi în strãinãtate de personalul autoritãţii de management şi al organismelor intermediare în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin în gestionarea POS "Mediu": indemnizaţii de delegare (diurnã), cheltuieli de transport al persoanelor, cazare;
1.3. cheltuieli pentru plata taxelor de participare la cursuri, seminarii şi alte acţiuni similare.
2. Cheltuieli pentru prestarea de servicii:
2.1. cheltuieli efectuate pentru organizarea de evenimente, seminarii, conferinţe, sesiuni de informare, organizarea comitetelor de evaluare şi de selecţie a proiectelor, a comitetelor de monitorizare, a reuniunilor de lucru;
2.2. cheltuieli pentru instruirea şi perfecţionarea personalului autoritãţii de management şi organismelor intermediare, precum şi a beneficiarilor proiectelor finanţate prin POS "Mediu".
Cheltuielile prevãzute la pct. 2.1 şi, respectiv, 2.2 includ cheltuielile cu onorariile, cazarea şi transportul lectorilor sau invitaţilor, indiferent de cetãţenia acestora, închirierea sãlilor necesare, asigurarea echipamentelor pentru proiecţie, asigurarea traducerii simultane şi a echipamentelor aferente, tipãrirea şi multiplicarea materialelor, asigurarea transportului şi/sau a cazãrii participanţilor, asigurarea serviciilor necesare organizãrii pauzelor, asigurarea transportului de echipamente, precum şi orice alte cheltuieli necesare desfãşurãrii acţiunilor respective;
2.3. cheltuieli pentru elaborarea de strategii şi documente pentru identificarea şi justificarea proiectelor, efectuarea de analize, rapoarte, ghiduri, metodologii, studii specifice necesare autoritãţii de management pentru monitorizarea şi implementarea POS "Mediu";
2.4. cheltuieli pentru consultanţã şi expertizã tehnicã, financiarã, contabilã, fiscalã, juridicã şi din orice alt domeniu, necesare gestionãrii POS "Mediu";
2.5. cheltuieli privind achiziţia serviciilor de audit;
2.6. cheltuieli de informare şi publicitate aferente POS "Mediu", cum ar fi: cheltuieli pentru producţia de spoturi radio şi TV, difuzarea spoturilor publicitare radio şi TV, publicitatea prin intermediul presei scrise, panotaj, pagini web, tipãrirea, producerea, multiplicarea şi distribuţia de materiale promoţionale, campanii de promovare, organizare de sesiuni de instruire şi informare pentru reprezentanţi ai mass-mediei, servicii de monitorizare media, precum şi orice alte cheltuieli pentru informarea şi publicitatea POS "Mediu";
2.7. cheltuieli pentru evaluarea POS "Mediu" şi a planului de comunicare;
2.8. cheltuieli efectuate pentru traduceri şi înterpretariat;
2.9. cheltuieli efectuate pentru servicii informatice şi de comunicaţii, întreţinere şi reparare de echipamente informatice de comunicaţii şi periferice de calcul, întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice;
2.10. cheltuieli pentru recrutarea şi selecţia personalului angajat în structura autoritãţii de management şi a organismelor intermediare;
2.11. cheltuieli cu tipãrirea, multiplicarea şi distribuţia de materiale;
2.12. cheltuieli cu transportul de materiale, mobilier, echipamente şi instalaţii, efectuate în cadrul proiectului;
2.13. cheltuieli aferente pregãtirii documentaţiei de licitaţie, organizãrii şi derulãrii procedurilor de achiziţie publicã, dacã sunt efectuate în cadrul proiectului;
2.14. cheltuieli cu abonamente la publicaţii şi reviste relevante pentru obiectul de activitate al POS "Mediu", achiziţia de publicaţii, cãrţi, reviste în format tipãrit şi/sau electronic.
3. Cheltuieli cu achiziţia de active fixe, obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile:
3.1. cheltuieli pentru achiziţia de active fixe corporale, care cuprind cheltuieli pentru achiziţia de aparaturã biroticã, mobilier, echipamente şi periferice de calcul, instalaţii şi echipamente pentru asigurarea securitãţii şi/sau siguranţei sediului autoritãţii de management/organismelor intermediare, precum şi alte active fixe necesare bunei desfãşurãri a activitãţii autoritãţii de management/organismelor intermediare;
3.2. cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale, care cuprind cheltuieli pentru achiziţia de aplicaţii informatice, licenţe;
3.3. cheltuieli pentru achiziţia obiectelor de inventar, a furniturilor de birou şi a materialelor consumabile.
4. Cheltuieli generale de administraţie care sunt eligibile în limita a maximum 20% din valoarea eligibilã a proiectului aprobat prin ordin de finanţare, dacã respectã prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi cuprind:
a) cheltuieli pentru apã şi canalizare;
b) cheltuieli cu servicii de salubrizare;
c) cheltuieli cu energia electricã;
d) cheltuieli cu energia termicã şi/sau gazele naturale;
e) cheltuieli pentru telefoane, fax, internet şi poştã, curierat rapid şi reţele de comunicaţii;
f) cheltuieli cu închirierea de spaţii şi echipamente pentru autoritatea de management şi organismele intermediare;
g) cheltuieli pentru achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinere şi funcţionare a spaţiilor destinate autoritãţii de management şi organismelor intermediare;
h) cheltuieli cu carburanţii şi lubrifianţii pentru mijloacele de transport utilizate de autoritatea de management şi organismele intermediare;
i) cheltuieli pentru reparaţii şi întreţinere a mijloacelor de transport din dotarea autoritãţii de management şi a organismelor intermediare;
j) cheltuieli de instalare, întreţinere şi reparaţii ale echipamentelor, cu excepţia celor informatice şi de comunicaţii;
k) cheltuieli pentru închirierea, întreţinerea şi funcţionarea spaţiilor de arhivare;
l) plata salariilor pentru personalul administrativ angajat de cãtre autoritatea de management şi organismele intermediare cu contract de muncã pe duratã determinatã, cu normã întreagã sau parţialã de lucru, pentru deservirea spaţiilor;
m) cheltuieli pentru asigurarea clãdirilor, spaţiilor, echipamentelor, mijloacelor de transport, necesare funcţionãrii autoritãţii de management şi organismelor intermediare, cu condiţia ca acestea sã nu fi fost achiziţionate din fonduri nerambursabile.
5. Cheltuielile privind închirierea şi/sau leasingul pentru spaţii, mijloace de transport, instalaţii, echipamente, mobilier, efectuate în ansamblu sau separat, sunt eligibile în cadrul proiectului.
Cheltuielile cu leasingul sunt eligibile dacã sunt îndeplinite prevederile <>art. 2 şi 11 din Hotãrârea Guvernului nr. 759/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
6. Cheltuieli cu taxele notariale pentru legalizarea unor documente referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea şi controlul POS "Mediu".

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016