Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.393 din 15 septembrie 2020  privind aprobarea modelului cererii şi al documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.393 din 15 septembrie 2020 privind aprobarea modelului cererii şi al documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 850 din 16 septembrie 2020
    Având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă,
    în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare,
    ministrul muncii şi protecţiei sociale emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă modelul cererii, al declaraţiei pe propria răspundere şi al listei, prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.                    p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Ion Alin Dan Ignat,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 15 septembrie 2020.
    Nr. 1.393.
    ANEXA 1

    CERERE
    Angajator .....................................
    CUI/CIF .....................................
    Cod CAEN .....................................
    Adresa .....................................
    Cont IBAN .....................................
    Deschis la .....................................
    Telefon/fax .....................................
    E-mail .....................................
    Către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţeană ...................................../a Municipiului Bucureşti
    Subsemnatul/Subsemnata, ....................................., în calitate de reprezentant legal al angajatorului .................................., cu sediul social în localitatea ...................................., str. ......................... nr. ............, judeţul .................../municipiul ......................, sectorul ..............., în temeiul art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, vă solicit decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumei totale de .................... lei, reprezentând indemnizaţia de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, prevăzută la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132 /2020, aferent:
    - lunii ................., pentru un număr de ............... salariaţi, conform listei pe care o ataşez prezentei cereri*);
    *) Se completează de către contribuabilii care declară lunar obligaţiile fiscale aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor.

    – lunii ................. din cadrul trimestrului ......... pentru un număr de ............... salariaţi, conform listei pe care o ataşez prezentei cereri**).
    **) Se completează câte un rând pentru fiecare lună din cadrul trimestrului pentru care se solicită decontarea de către contribuabilii care declară trimestrial obligaţiile fiscale aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor (spre exemplu, în cazul în care se solicită decontarea pentru lunile iulie şi august din cadrul trimestrului III, se completează o singură cerere cu câte un rând pentru fiecare lună în parte).


    Menţionez că am depus la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii/trimestrului pentru perioada pentru care solicit decontarea.
    Anexez copia documentului din care rezultă dovada plăţii (ordin de plată/extras de cont etc.) obligaţiilor fiscale aferente lunii/trimestrului ...................... .
    Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar ........................
    Semnătura ........................
    Data .........................
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    conform art. 1 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020
    pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza
    Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin
    destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate
    de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea
    creşterii ocupării forţei de muncă
    Subsemnatul/Subsemnata, .........................., legitimat/legitimată cu CI/BI seria ........ nr. ................., eliberată/eliberat de ...................... la data de ...................., CNP ........................, în calitate de reprezentant legal al angajatorului ............................., având CUI .................., cod CAEN ...................., cu sediul social în localitatea ......................., str. .......................... nr. ......., judeţul ..................../municipiul ...................., sectorul ......................, telefon ..................., fax .........................., e-mail ........................, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că:
    1. reducerea timpului de muncă cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă a fost stabilită prin decizia angajatorului pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare consecutive, cu informarea şi consultarea sindicatului, a reprezentanţilor salariaţilor sau a salariaţilor, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului;
    2. angajatorul şi-a îndeplinit obligaţia de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună;
    3. angajatorul a comunicat fiecăruia dintre salariaţii pentru care se solicită decontarea indemnizaţiei prevăzute de art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 decizia de reducere a timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile şi drepturile salariale aferente cu cel puţin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii şi a transmis aceste decizii în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară producerii acesteia;
    4. măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;
    5. reducerea activităţii este justificată de:
    [ ] o diminuare a veniturilor realizate în luna anterioară aplicării măsurii prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puţin 10% faţă de luna similară din anul anterior*);
    *) Se va bifa de către organizaţiile neguvernamentale, precum şi de către angajatorii din categoria reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.

    [ ] o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puţin 10% faţă de luna similară din anul anterior**);
    **) Se va bifa de către celelalte entităţi care au potrivit legii calitatea de angajatori.


    6. angajatorul nu se află în faliment, dizolvare, lichidare sau nu are activităţile suspendate, potrivit legii;
    7. angajatorul nu este înregistrat în jurisdicţii necooperante în scopuri fiscale.

    Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar .........................
    Semnătura ......................
    Data ........................
    Angajator ....................
    CUI/CIF .....................
    LISTA*)
    salariaţilor pentru care se solicită decontarea indemnizaţiei prevăzute de
    art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind
    măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice
    determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea
    creşterii ocupării forţei de muncă
    *) Angajatorul îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în prezentul document. Lista se completează pentru fiecare lună în parte în cazul contribuabililor care declară trimestrial obligaţiile fiscale aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor (spre exemplu, în cazul în care se solicită decontarea pentru lunile iulie şi august din cadrul trimestrului III, se completează câte o listă pentru fiecare lună).
    Luna ................./anul ......................

┌────┬─────────┬────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Numărul de│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ore de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Numărul şi │ │ │muncă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │data deciziei│Perioada │ │efectiv │ │Salariul │ │
│ │ │ │ │ │angajatorului│de │ │prestate │ │de bază │ │
│ │ │ │ │ │privind │reducere a│ │ca urmare │ │brut │ │
│ │ │ │ │Durata │reducerea │timpului │ │a │Salariul │aferent │ │
│ │ │ │ │timpului │timpului de │de muncă │Numărul │reducerii │de bază │orelor de│ │
│ │ │ │Numărul şi │de muncă │muncă, │în │de ore │duratei │brut │muncă │ │
│Nr. │Numele şi│Codul │data │prevăzută │programul de │perioada │aferente │timpului │prevăzut │efectiv │Suma │
│crt.│prenumele│numeric │contractului│în │lucru, modul │stării de │reducerii│de muncă │în │prestate │solicitată****)│
│ │ │personal│individual │contractul│de │urgenţă/ │timpului │în │contractul│ca urmare│ │
│ │ │ │de muncă**) │individual│repartizare a│alertă/ │de │perioada │individual│a │ │
│ │ │ │ │de muncă │acestuia pe │asediu │muncă**) │stării de │de │reducerii│ │
│ │ │ │ │(ore)**) │zile şi │instituite│ │urgenţă/ │muncă**) │timpului │ │
│ │ │ │ │ │drepturile │în │ │alertă/ │ │de │ │
│ │ │ │ │ │salariale │condiţiile│ │asediu │ │muncă**) │ │
│ │ │ │ │ │aferente**) │legii***) │ │instituite│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │condiţiile│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │legii**) │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┼───────────────┤
│TOTAL: │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

    **) Conform Registrului general de evidenţă al salariaţilor.
    ***) Se completează cu numărul de zile lucrătoare consecutive.
    ****) 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă.
    Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar ...................
    Semnătura ..........................
    Data .....................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016