Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 1.391 din 21 octombrie 2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.020/2016
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.391 din 21 octombrie 2017  pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.020/2016     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 1.391 din 21 octombrie 2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.020/2016

EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 877 din 7 noiembrie 2017
    Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 52.290/IŞ din 28.07.2017 la Cabinet secretar de stat pentru păduri şi Avizul nr. 4/2017 al Consiliului Naţional de Vânătoare,
    în conformitate cu prevederile art. 1 lit. a), c), p)-r), art. 6 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) şi art. 8-12 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,
    ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
    ART. I
    Regulamentul privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.020/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 7 noiembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) deţinerii în proprietatea persoanei fizice sau juridice ori a membrilor asociaţi a suprafeţelor de teren, cu unul din următoarele documente în copie certificată conform cu originalul: în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, cu extras de carte funciară, iar pentru celelalte imobile dovada se face cu titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, schimb sau donaţie, hotărâre judecătorească, certificat de moştenitor, act de partaj, ordin al prefectului sau proces-verbal de punere în posesie;"

    2. După articolul 17 se introduc două noi articole, articolele 17^1 şi 17^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 17^1
    (1) În cazul fondurilor cinegetice ale căror contracte au fost reziliate sau au încetat înainte de termen din alte cauze, structura teritorială de specialitate a administratorului va emite o notificare privind încetarea raporturilor contractuale, pe care o va comunica gestionarului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la:
    a) primirea avizului de reziliere emis de administrator;
    b) data înregistrării cererii gestionarului pentru renunţarea la contract;
    c) luarea la cunoştinţă a cauzelor de încetare prevăzute la art. 18 alin. (2) din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) privind rezilierea contractului de gestionare se redactează conform modelului prevăzut în anexa nr. 15, cea privind încetarea la cerere a raporturilor contractuale se redactează conform modelului prevăzut în anexa nr. 16, iar cea privind încetarea de drept a contractului de gestionare se redactează conform modelului prevăzut în anexa nr. 17 şi reprezintă actul administrativ de încetare a raporturilor contractuale.
    (3) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la notificarea prevăzută la alin. (2), structura teritorială de specialitate a administratorului încheie contract de gestionare temporară cu Regia Naţională a Pădurilor - «Romsilva» şi asigură predarea faunei cinegetice de la vechiul gestionar către aceasta, pentru fondurile cinegetice ale căror contracte de gestionare au fost reziliate sau au încetat înainte de termen ori au încetat de drept ca urmare a dispoziţiilor instanţelor de judecată.
    ART. 17^2
    (1) În cazul fondurilor cinegetice ale căror contracte au încetat la termen, iar fostul gestionar îşi manifestă, în scris, voinţa de a renunţa la gestionare/atribuire după împlinirea unui termen de 120 de zile de la încetarea contractului, structura teritorială de specialitate a administratorului încheie contract de gestionare temporară cu Regia Naţională a Pădurilor - «Romsilva» şi asigură predarea-primirea gestiunii faunei cinegetice.
    (2) Încheierea contractelor de gestionare temporară şi predarea gestiunii se fac în termen de 10 zile calendaristice de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) şi după notificarea transmisă fostului gestionar de către structura teritorială de specialitate a administratorului.
    (3) Notificarea prevăzută la alin. (2) se redactează conform modelului prevăzut în anexa nr. 18.
    (4) Contractul de gestionare temporară prevăzut la alin. (2) şi art. 17^1 alin. (3) se încheie după modelul-cadru aprobat de administrator şi va avea o perioadă de valabilitate care începe de la data semnării până la atribuirea în gestiune a fondului cinegetic, conform legii."

    3. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Predarea-primirea gestiunii din fondurile cinegetice care au făcut obiectul atribuirii se face în termen de maximum 30 de zile după încheierea contractului de gestionare, prin proces-verbal de predare-primire, încheiat între delegatul structurii teritoriale de specialitate a administratorului în a cărei rază de activitate se află fondul cinegetic în cauză şi noul gestionar, în prezenţa vechiului gestionar.
    (2) În situaţia în care gestionarul care trebuie să predea gestiunea faunei cinegetice nu se prezintă la data şi locul stabilite de către structura teritorială de specialitate a administratorului în a cărei rază de activitate se află fondul cinegetic în cauză sau se prezintă, dar refuză predarea-primirea gestiunii, predarea se realizează de către delegatul administratorului şi delegatul noului gestionar în prezenţa a minimum doi martori din cadrul unei autorităţi publice locale de pe raza fondului cinegetic în cauză.
    (3) În aceleaşi condiţii prevăzute la alin. (2) se realizează şi predarea-primirea gestiunii fondurilor cinegetice pentru care au fost încheiate contracte de gestionare temporară cu Regia Naţională a Pădurilor - «Romsilva», dacă fostul gestionar nu se prezintă sau refuză predarea gestiunii."

    4. Articolul 20 se abrogă.
    5. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    Anexele nr. 1-18 fac parte integrantă din prezentul regulament."

    6. Anexele nr. 13 şi 14 se abrogă.
    7. După anexa nr. 14 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 15-18, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul apelor şi pădurilor,
                    Adriana-Doina Pană

    Bucureşti, 21 octombrie 2017.
    Nr. 1.391.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 15 la regulament)
    Antet........................
    (Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare.
    Structura teritorială de specialitate)
    Nr. .............../.........
    Către
    Denumirea gestionarului ...............................................
    Adresa şi datele de contact .................................
    ……………………*, în calitate de reprezentant al administratorului fondului cinegetic naţional, parte în contractul de gestionare, vă notificăm cu privire la
    REZILIEREA
    Contractului nr. …../….. de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul Fondului cinegetic nr. ….., denumit ……..............…, din judeţul ……..,
    în baza Avizului nr. ................./............. emis de către .......................... (denumirea autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare), în calitate de administrator al faunei cinegetice,
    pentru neîndeplinirea/neexecutarea de către gestionar a obligaţiilor contractuale .......................... (Se vor indica situaţiile descrise la lit. a)-g) din contract cu redarea integrală a textului de la litera corespunzătoare.),
    fiind constatat cazul de reziliere prevăzut la art. 18 alin. (1) lit. ........ din contractul de gestionare,
    astfel cum rezultă din ………………………..................... (Se vor indica documentele ce atestă neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către gestionar a obligaţiilor care constituie cauza rezilierii şi împrejurările în care s-a constatat existenţa lor.).
    La data prezentei notificări, Contractul de gestionare nr. …...../………. încetează ca efect al rezilierii de drept, prin urmare, vă solicităm să predaţi Regiei Naţionale a Pădurilor - „Romsilva“ - Direcţia Silvică ...................... gestiunea faunei cinegetice din cuprinsul Fondului cinegetic nr. ...., denumit ............, din judeţul ............, în prezenţa delegatului nostru.
    În acest scop veţi asigura prezenţa unei persoane de specialitate cu drept de reprezentare la data de …….........., ora ............, la sediul structurii teritoriale de specialitate a administratorului faunei cinegetice (denumire .....................), pentru încheierea procesului-verbal de predare-primire a gestiunii, sens în care veţi prezenta următoarele: .......................... .
    În lipsa delegatului dumneavoastră la data şi ora stabilite, predarea-primirea gestiunii se va face potrivit art. 18 alin. (2) din Regulamentul privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.020/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    Cu stimă,
    Conducătorul unităţii,
    ..................................
──────────
    *) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate.
──────────

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 16 la regulament)
    Antet ...............................
    (Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare.
    Structura teritorială de specialitate)
    Nr. .............../...............
    Către
    Denumirea gestionarului .............................
    Adresa şi datele de contact ............................
    ............................*, în calitate de reprezentant al administratorului fondului cinegetic naţional, parte în contractul de gestionare, vă notificăm cu privire la
    ÎNCETAREA
    Contractului nr. …………./……………… de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul Fondului cinegetic nr. ................, denumit ................, din judeţul ………........,
    ca urmare a Adresei dumneavoastră nr. ........................., prin care ne informaţi cu privire la renunţarea înainte de termen la Contractul nr. …............/............ de gestionare a fondului cinegetic nr. ……….........., denumit …………............, din judeţul …................, în temeiul art. 16 din contract.
    La data prezentei notificări, Contractul de gestionare nr. ……......./.............. încetează ca efect al voinţei dumneavoastră, prin urmare, vă solicităm să predaţi Regiei Naţionale a Pădurilor - „Romsilva“ - Direcţia Silvică ......................... gestiunea faunei cinegetice din cuprinsul Fondului cinegetic nr. ……………......., denumit ……............., din judeţul ….............., în prezenţa delegatului nostru.
    În acest scop veţi asigura prezenţa unei persoane de specialitate cu drept de reprezentare la data de ….............., ora …............., la sediul structurii teritoriale a administratorului faunei cinegetice (denumire .....................), pentru încheierea procesului-verbal de predare-primire a gestiunii, sens în care veţi prezenta următoarele: .......................... .
    În lipsa delegatului dumneavoastră la data şi ora stabilite, predarea-primirea gestiunii se va face potrivit art. 18 alin. (2) din Regulamentul privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.020/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    Cu stimă,
    Conducătorul unităţii,
    ..................................................
──────────
    *) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate.
──────────

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 17 la regulament)
    Antet .........................................
    (Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare.
    Structura teritorială de specialitate)
    Nr. ................/...............
    Către
    Denumirea gestionarului ...................................
    Adresa şi datele de contact ..........................
    .......................*, în calitate de reprezentant al administratorului fondului cinegetic naţional, parte în contractul de gestionare, vă notificăm cu privire la
    ÎNCETAREA DE DREPT
    a Contractului nr. …………./……………… de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul Fondului cinegetic nr. ................, denumit ……............................, din judeţul ………………........,
    în baza Hotărârii/Sentinţei/Deciziei judecătoreşti definitive şi executorii nr. ................... din data de …..............., emisă de către ........................., prin care se constată încetarea de drept a Contractului nr. …………./…………. de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul Fondului cinegetic nr. …………………....., denumit ............., din judeţul ...................,
    fiind constatată încetarea de drept prevăzută la art. 18 alin. (2) lit. …......... din contractul de gestionare.
    La data prezentei notificări, Contractul de gestionare nr. …........./.............. încetează de drept, prin urmare, vă solicităm să predaţi Regiei Naţionale a Pădurilor - „Romsilva“ - Direcţia Silvică ...................... gestiunea faunei cinegetice din cuprinsul Fondului cinegetic nr. ............., denumit ….............., din judeţul ...................., în prezenţa delegatului nostru.
    În acest scop veţi asigura prezenţa unei persoane de specialitate cu drept de reprezentare la data de ................, ora ……............, la sediul structurii teritoriale a administratorului faunei cinegetice (denumire ....................), pentru încheierea procesului-verbal de predare-primire a gestiunii, sens în care veţi prezenta următoarele: .......................... .
    În lipsa delegatului dumneavoastră la data şi ora stabilite, predarea-primirea gestiunii se va face potrivit art. 18 alin. (2) din Regulamentul privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.020/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    Cu stimă,
    Conducătorul unităţii,
    ........................................
──────────
    *) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate.
──────────

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 18 la regulament)
    Antet .....................................
    (Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare.
    Structura teritorială de specialitate)
    Nr. .............../.............
    Către
    Denumirea gestionarului ........................................
    Adresa şi datele de contact ..................................
    .........................*, în calitate de reprezentant al administratorului fondului cinegetic naţional, parte în contractul de gestionare, vă notificăm cu privire la
    PREDAREA GESTIUNII
    faunei din cuprinsul Fondului cinegetic nr. ................., denumit …….........................., din judeţul ……………………..., ca urmare a încetării la termen a Contractului nr. .........../...................... de gestionare a Fondului cinegetic nr. …….........., denumit …............, din judeţul …................, în temeiul art. 15 din contract.
    La data prezentei notificări, Contractul de gestionare nr. ……......./.............. a încetat ca efect al legii, prin urmare, vă solicităm să predaţi Regiei Naţionale a Pădurilor - „Romsilva“ - Direcţia Silvică ........................... gestiunea faunei cinegetice din cuprinsul Fondului cinegetic nr. ……………......., denumit ……............., din judeţul ….............., în prezenţa delegatului nostru.
    În acest scop veţi asigura prezenţa unei persoane de specialitate cu drept de reprezentare la data de ................, ora ......................, la sediul structurii teritoriale de specialitate a administratorului faunei cinegetice (denumire ..................), pentru încheierea procesului-verbal de predare-primire a gestiunii, sens în care veţi prezenta următoarele: .......................... .
    În lipsa delegatului dumneavoastră la data şi ora stabilite, predarea-primirea gestiunii se va face potrivit art. 18 alin. (2) din Regulamentul privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.020/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    Cu stimă,
    Conducătorul unităţii,
    ..................................................
──────────
    *) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate.
──────────

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016