Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.360 din 8 octombrie 2020  privind stabilirea formularului-tip al procesului-verbal de constatare  şi sancţionare a contravenţiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.360 din 8 octombrie 2020 privind stabilirea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

EMITENT: Autoritatea Naţională Pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 954 din 16 octombrie 2020
    Având în vedere prevederile art. 105 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2019 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii,
    preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă modelul formularului-tip „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“, destinat utilizării în activitatea de control a persoanelor cu atribuţii de control din cadrul Corpului de Control al Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare şi de păstrare a formularului-tip menţionat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Formularul prevăzut la art. 1 are regim special şi se tipăreşte prin unităţi specializate, pe baza comenzilor primite din partea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii.

    ART. 4
    Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se fac de către persoanele cu atribuţii de control din cadrul Corpului de Control al Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii.

    ART. 5
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 6
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Oficiului Român pentru Adopţii nr. 582/2012 privind aprobarea formularelor-model ale procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi înştiinţării de plată utilizate în activitatea de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 26 iulie 2012.

    ART. 7
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru
                    Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii,
                    Maria Mădălina Turza

    Bucureşti, 8 octombrie 2020.
    Nr. 1.360.
    ANEXA 1

    Ex. ……………..
    PROCES-VERBAL SERIA [ ][ ] Nr. [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
    Încheiat astăzi, I_I_I luna I_I_I anul I_I_I_I_I, ora I_I_I,I_I_I la sediul ……………………… din localitatea …………………., str. ………………. nr. ……, judeţul/sectorul …………………..
    Subsemnatul/Subsemnaţii,.........., având funcţia/funcţiile de .......... în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA), în calitate de agenţi constatatori, împuterniciţi de către ANDPDCA prin Ordinul preşedintelui ANDPDCA nr. ............../............, în temeiul prevederilor Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a controlului efectuat în data/perioada ....................... la:
    [ ] domnul/doamna ……………, CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, act de identitate I_I_I seria I_I_I nr. I_I_I_I_I_I_I, eliberat(ă) de …………… la data …………….., cu domiciliul/reşedinţa în …………….., str. ……………. nr. ……, bl. ……., sc. ……., ap.….., sectorul/judeţul ……………….
    [ ] Persoana juridică………………., cu sediul în ……………, str. …………… nr. ………, bl. …….., sc. …….., ap. ……, sectorul/judeţul ……………….., CUI I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, numărul de înmatriculare în registrul comerţului ……………., reprezentată de domnul/doamna …………….., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, act de identitate I_I_I seria I_I_I nr. I_I_I_I_I_I_I, cu domiciliul/reşedinţa în ………………., str. ……………… nr. ……, bl. ……, sc. ……, ap. ……, sectorul/judeţul ……………….. [ ]
    am constatat: la data(ele), ora(ele), locul/(urile) de mai jos au fost săvârşite următoarele fapte:
    [1] ………………....
    [2] …………………
    [3] …………….…...┌─────────────────┬──────┬─────────────┐
│Agent constatator│Martor│Contravenient│
└─────────────────┴──────┴─────────────┘


    Fapta săvârşită este prevăzută de:
    [1] art. …………. din ………….. şi sancţionată de art. ………………….. din …………….…
    [2] art. …………. din ………….. şi sancţionată de art. ………………….. din ……………….
    [3] art. …………. din ………….. şi sancţionată de art. ………………….. din ………….……

    Aplic:
    [1] [ ] AVERTISMENT/[ ] AMENDĂ, în sumă de (…..) lei;
    [2] [ ] AVERTISMENT/[ ] AMENDĂ, în sumă de (………..) lei;
    [3] [ ] AVERTISMENT/[ ] AMENDĂ, în sumă de …………. (…………..) lei;

    TOTAL amendă în valoare de lei …………….. (………………..).
    Subsemnatul(a), ………………, posesor (posesoare) al/a buletinului/cărţii de identitate seria I_I_I nr. I_I_I_I_I_I_I, eliberat(ă) de la data de ............., domiciliat (domiciliată) în ………….., str. ……………… nr. ……., bl. ………, sc. ….., et. ……., ap. ………., judeţul/sectorul ……………….., C.N.P. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, în calitate de martor, declar că numitul . ……….. [ ] nu este de faţă/[ ] refuză/[ ] nu poate să semneze procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
    Alte menţiuni:
    Agentul constatator menţionează (contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în lipsa martorului etc.) ……………

    Contravenientul a luat cunoştinţă că are dreptul la obiecţii şi nu a formulat/a formulat obiecţii:*) …………….
    *) Se solicită contravenientului să scrie obiecţiile sau să scrie că nu are obiecţii. În caz de refuz al contravenientului, agentul/agenţii constatator/constatatori va/vor menţiona în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerinţe.

    În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal care ţine loc de titlu de creanţă şi înştiinţare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.
    Întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat astăzi, ……………./se va comunica contravenientului în cel mult două luni de la data încheierii.

┌─────────────────┬──────┬─────────────┐
│Agent constatator│Martor│Contravenient│
└─────────────────┴──────┴─────────────┘


    ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ
    Amenda/Amenzile se va/vor achita în contul nr. .........., deschis la ......... . În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita, în condiţiile legii, pe loc sau în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ prin care este/sunt sancţionată/sancţionate contravenţia/contravenţiile de la punctul/punctele .........., respectiv suma de .......... lei, iar o copie a documentului de plată se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă sau electronic, prin e-mail, autorităţii competente.
    În situaţia în care contravenientul nu va achita amenda (amenzile) şi nu va exercita nicio cale de atac legală împotriva prezentului proces-verbal, în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal, acesta din urmă constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

┌─────────────────┬──────┬─────────────┐
│Agent constatator│Martor│Contravenient│
└─────────────────┴──────┴─────────────┘


    NOTĂ:
    În cazul în care, la unele rubrici, spaţiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părţile, pe fiecare pagină, aceasta constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
    Formular aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii nr. 1.360/2020.


    ANEXA 2

    CARACTERISTICILE
    de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului
    "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor"
    1. Denumire: Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
    2. Sistem de înseriere şi numerotare propriu: seria CC nr. 0000001
    3. Format: A4
    4. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe ambele feţe, în 3 exemplare (alb, roz şi verde);
    – hârtie autocopiativă;
    – este înseriat şi numerotat, înseriere cu cerneală roşie;
    – se broşează în carnete de câte 150 de file (50 de seturi);
    – perfor pe fiecare filă situat la 10 mm cotor;
    – copertare şi etichetare.

    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează la constatarea unor fapte de care se face vinovat contravenientul şi la stabilirea sancţiunilor prevăzute de lege.
    7. Se întocmeşte în 3 exemplare de agentul constatator.
    8. Circulă şi se arhivează:
    - exemplarul 1, la organul fiscal cu atribuţii de evidenţă şi colectare a creanţelor statului competent;
    – exemplarul 2, la contravenient;
    – exemplarul 3, la agentul constatator.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016