Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.352 din 31 octombrie 2008  pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin   Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006     Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.352 din 31 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008

În temeiul prevederilor <>art. III din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, ale <>art. 5 alin. (3) lit. d) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 102/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale <>art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificãrile ulterioare,

ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin:

ART. I
Normele privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activitãţilor conexe acestora, aprobate prin <>Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 şi 919 bis din 13 noiembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 9 alineatul (1), dupã litera c) se introduce o nouã literã, litera d), cu urmãtorul cuprins:
"d) certificatul de clasificare pe stele sau categorii, în cazul autovehiculelor clasificate utilizate la transportul de persoane."
2. La articolul 9, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
"(3) La eliberarea copiei conforme a licenţei de transport pentru un vehicul care deţine copie conformã a licenţei de transport valabilã pe numele altui operator de transport, aceasta din urmã îşi pierde valabilitatea."
3. Articolul 19 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 19. - Transportul rutier în cont propriu se efectueazã fãrã încasarea unui tarif sau a echivalentului în naturã ori în servicii al acestuia, cu respectarea în mod cumulativ a condiţiilor prevãzute la <>art. 12 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 102/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
4. La articolul 25 alineatul (1), dupã litera c) se introduce o nouã literã, litera d), cu urmãtorul cuprins:
"d) certificatul de clasificare pe stele sau categorii, dacã autovehiculele utilizate la transportul de persoane sunt clasificate."
5. La articolul 25, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
"(3) La eliberarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu pentru un vehicul care deţine copie conformã a certificatului de transport în cont propriu valabilã pe numele altei întreprinderi, aceasta din urmã îşi pierde valabilitatea."
6. La articolul 38, litera n) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"n) sã efectueze transporturile numai cu respectarea maselor totale maxime autorizate de autoritatea competentã şi/sau în limita numãrului de locuri înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii;".
7. La articolul 40 alineatul (3), litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"b) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncã în România, în cazul conducãtorilor auto cetãţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;".
8. La articolul 40, alineatul (5), litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"c) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncã în România, în cazul conducãtorilor auto cetãţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;".
9. La articolul 48, alineatul (1) se abrogã.
10. Articolul 49 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 49. - Programele de transport sunt:
a) programul de transport judeţean;
b) programul de transport interjudeţean."
11. Articolul 50 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 50. - (1) Programul de transport interjudeţean se întocmeşte de cãtre Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R. cu valabilitate de 5 ani.
(2) Data pânã la care se pot depune solicitãrile în vederea modificãrii anuale a programului de transport interjudeţean se va stabili de cãtre Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R. şi va fi afişatã la sediul agenţiilor teritoriale ale Autoritãţii Rutiere Române - A.R.R. şi pe site-ul Autoritãţii Rutiere Române - A.R.R."
(3) În perioada de valabilitate, programul de transport interjudeţean poate fi modificat astfel:
a) prin introducerea de noi trasee de cãtre Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R. În cazul în care mai mult de 50% din lungimea traseului propus se suprapune peste unul sau mai multe trasee existente în programele de transport, acesta nu va fi considerat traseu nou şi nu va fi introdus în programul de transport;
b) prin modificarea graficelor de circulaţie în urmãtoarele cazuri:
(i) dacã operatorul de transport rutier este singurul deţinãtor de licenţã de traseu pe traseul respectiv şi graficul de circulaţie propus nu conţine staţii care se regãsesc în graficele de circulaţie aferente altor trasee cu care traseul iniţial are porţiuni comune;
(ii) dacã operatorul de transport rutier este singurul deţinãtor de licenţã de traseu pe traseul respectiv şi graficul de circulaţie propus conţine staţii care se regãsesc în graficele de circulaţie aferente altor trasee cu care traseul iniţial are porţiuni comune, trebuie sã se poatã asigura un decalaj de 30 de minute între plecãrile din staţiile/capetele de traseu comune;
(iii) dacã pe traseul respectiv sunt mai mulţi operatori de transport rutier deţinãtori de licenţe de traseu, în condiţiile în care existã un decalaj de 30 de minute între plecãrile din staţiile/capetele de traseu comune;
c) prin suplimentarea, la solicitarea administraţiei publice locale sau a operatorului de transport deţinãtor de licenţã de traseu pe acel traseu, cu noi curse pe traseele interjudeţene dintre municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov deja atribuite, dacã sunt constatate modificãri semnificative ale fluxului de cãlãtori.
(4) Pe perioada de valabilitate a programelor de transport, operatorii de transport rutier pot utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu oricare dintre autovehiculele înscrise la atribuirea traseelor/curselor cu care au câştigat traseele/cursele pentru care au obţinut licenţe de traseu.
(5) Înlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a câştigat cursele şi a obţinut licenţe de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport interjudeţean este permisã numai cu un autovehicul care întruneşte cel puţin acelaşi punctaj cu al celui înlocuit şi are cel puţin aceeaşi capacitate dupã notificarea, în formatul solicitat, a agenţiei teritoriale a Autoritãţii Rutiere Române - A.R.R. emitente a licenţei de traseu.
(6) În perioada de valabilitate a programelor de transport, autovehiculele cu care operatorul de transport rutier a câştigat trasee/curse pentru care a obţinut licenţa de traseu nu pot fi înscrise la o atribuire ulterioarã."
12. La articolul 53, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 53. - (1) Datele la care vor avea loc şedinţele de atribuire se vor stabili dupã cum urmeazã:
a) o şedinţã de atribuire cu 60 de zile înainte de expirarea valabilitãţii programului de transport, în vederea atribuirii noului program de transport interjudeţean;
b) o şedinţa de atribuire cu 30 de zile înainte de expirarea valabilitãţii programului de transport interjudeţean, în vederea atribuirii curselor rãmase nesolicitate sau neatribuite la şedinţa de atribuire prevãzutã la lit. a);
c) pentru un traseu/cursã cuprins/cuprinsã în programul de transport interjudeţean la care a renunţat un operator de transport rutier sau în cazul în care mãsura retragerii licenţei de traseu a rãmas definitivã se va organiza o şedinţã de atribuire în termen de 15 zile de la afişarea traseelor/curselor respective pe site-ul Autoritãţii Rutiere Române - A.R.R.;
d) pentru un traseu/cursã nou-introdus/introdusã în programul de transport interjudeţean, cursele se vor atribui în cadrul unor şedinţe de atribuire organizate la o datã ce va fi stabilitã de cãtre Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R. şi care va fi afişatã la sediul agenţiilor teritoriale ale Autoritãţii Rutiere Române - A.R.R. şi pe site-ul Autoritãţii Rutiere Române - A.R.R."
13. La articolul 54, litera e) se abrogã.
14. La articolul 58, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 58. - (1) Licenţa de traseu pentru traseele cuprinse în Programul de transport judeţean se elibereazã pentru o perioadã de 3 ani, fãrã a depãşi valabilitatea programului de transport."
15. La articolul 58, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Licenţa de traseu pentru traseele cuprinse în Programul de transport interjudeţean se elibereazã pentru o perioadã de 5 ani, fãrã a depãşi valabilitatea programului de transport."
16. La articolul 59 alineatul (2), litera e) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"e) sã transporte persoane doar în limita numãrului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii."
17. Articolul 61 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 61. - (1) Retragerea licenţei de traseu se face de cãtre agenţia teritorialã emitentã a Autoritãţii Rutiere Române - A.R.R. în urmãtoarele cazuri:
a) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberãrii acesteia;
b) în cazul sãvârşirii de cãtre operatorul de transport rutier a unor abateri grave, dupã cum urmeazã:
(i) când licenţa de traseu a fost obţinutã prin furnizarea unor documente care conţineau informaţii eronate;
(ii) când operatorul de transport rutier, deţinãtor al licenţei de traseu, a încredinţat spre efectuare altui operator de transport rutier curse prevãzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu;
(iii) când operatorul de transport rutier a înlocuit unul dintre vehicule fãrã respectarea prevederilor art. 50 alin. (5);
c) în cazul sãvârşirii de cãtre operatorul de transport rutier a unor abateri repetate, dupã cum urmeazã:
(i) în cazul transportului interjudeţean, când operatorul de transport rutier a efectuat cursa în mai puţin de 90% din numãrul de zile prevãzute în graficul de circulaţie al licenţei de traseu pentru cursa respectivã a se efectua într-o lunã calendaristicã;
(ii) în cazul în care operatorul de transport rutier a fost sancţionat de mai mult de 3 ori pe cursa respectivã pentru nerespectarea prevederilor <>art. 34^2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 102/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
d) la încetarea activitãţii operatorului de transport rutier;
e) la retragerea licenţei de transport.
(2) La transportul judeţean, pentru cazurile prevãzute la lit. a)-c), retragerea licenţei de traseu se face în baza solicitãrii motivate a administraţiei publice judeţene."
18. Articolul 62 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 62. - (1) În cazul retragerii licenţei de traseu, operatorul de transport rutier va fi înştiinţat de agenţia teritorialã emitentã a Autoritãţii Rutiere Române - A.R.R., fiind obligat sã efectueze traseul sau cursa pe o perioada de 30 de zile, în cazul transporturilor interjudeţene, şi de 60 de zile, în cazul transporturilor judeţene.
(2) Dupã retragerea licenţei de traseu, Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R. va atribui cursa respectivã în cadrul urmãtoarei şedinţe de atribuire prevãzute la art. 53 alin. (1) lit. c).
(3) În cazul în care operatorul de transport rutier a renunţat la licenţa de traseu pentru o cursã, conform art. 60, acesta nu va mai putea participa la urmãtoarele şedinţe de atribuire pentru atribuirea aceleiaşi curse.
(4) În cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licenţa de traseu pe o cursã, acesta nu va mai putea participa la urmãtoarea şedinţa de atribuire a cursei respective."
19. La articolul 64 alineatul (3), litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"c) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncã în România, în cazul conducãtorilor auto cetãţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;".
20. La articolul 74 alineatul (2), litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"b) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncã în România, în cazul conducãtorilor auto cetãţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;".
21. La articolul 75 alineatul (2), litera d) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"d) sã transporte persoane doar în limita numãrului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii."
22. Titlul capitolului III.2.1.2.1. se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"III.2.1.2.1. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interjudeţean"
23. La articolul 85 alineatul (3), litera e) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"e) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncã în România, în cazul conducãtorilor auto cetãţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;".
24. La articolul 87 alineatul (2), litera d) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"d) sã transporte persoane doar în limita numãrului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii."
25. La articolul 97 alineatul (2), litera d) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"d) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncã în România, în cazul conducãtorilor auto cetãţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;".
26. La articolul 98 alineatul (2), litera d) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"d) sã transporte persoane doar în limita numãrului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii."
27. La articolul 101 alineatul (7), litera d) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"d) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncã în România, în cazul conducãtorilor auto cetãţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;".
28. La articolul 105 alineatul (2), litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"c) sã transporte persoane doar în limita numãrului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii."
29. La articolul 109, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional, prin document de transport se înţelege, dupã caz:
a) documentul prevãzut în anexa nr. 27 la prezentele norme pentru transporturile rutiere publice de persoane prin servicii ocazionale efectuate pe teritoriul Uniunii Europene;
b) documentul de control prevãzut de Acordul INTERBUS pentru transporturile rutiere publice de persoane prin servicii ocazionale liberalizate efectuate între România şi state nemembre ale Uniunii Europene sau care tranziteazã state ce nu sunt membre ale Uniunii Europene;
c) autorizaţia pentru serviciul ocazional neliberalizat;
d) documentul de control prevãzut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS."
30. La articolul 109 alineatul (3), litera d) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
d) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncã în România, în cazul conducãtorilor auto cetãţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;".
31. La articolul 110 alineatul (2), litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"c) sã transporte persoane doar în limita numãrului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii."
32. Articolul 112 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 112. - Pentru a efectua transport rutier de persoane în cont propriu în trafic naţional, la bordul vehiculului trebuie sã se afle, pe toatã durata transportului, copia conformã a certificatului de transport în cont propriu şi documentul de transport."
33. La articolul 113 alineatul (2), litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"c) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncã în România, în cazul conducãtorilor auto cetãţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;".
34. La articolul 114 alineatul (2), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"a) sã transporte persoane doar în limita numãrului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate pe stele sau categorii, în limita numãrului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare."
35. La articolul 116 alineatul (2), litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"c) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncã în România, în cazul conducãtorilor auto cetãţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;".
36. La articolul 117 alineatul (2), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"a) sã transporte persoane doar în limita numãrului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate pe stele sau categorii, în limita numãrului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare."
37. Articolul 145 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 145. - În sensul prezentelor norme, inspecţia, controlul şi supravegherea transporturilor rutiere şi a activitãţilor conexe acestora se efectueazã în trafic şi la sediul întreprinderilor de cãtre inspectorii de trafic sau, dupã caz, de cãtre inspectorii împuterniciţi în acest scop de Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R. În cazul controalelor în trafic efectuate prin echipaje de inspectori, cel puţin unul va fi inspector de trafic.
38. Articolul 147 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 147. - Activitatea de inspecţie şi control este coordonatã de inspectorul de stat-şef, director general al Autoritãţii Rutiere Române - A.R.R., şi se exercitã prin inspectori de trafic şi inspectori împuterniciţi de Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R."
39. Articolul 148 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 148. - Inspectorii şi inspectorii de trafic ai Autoritãţii Rutiere Române - A.R.R. sunt abilitaţi sã exercite controlul respectãrii reglementãrilor din domeniul transporturilor rutiere şi sã sancţioneze contravenţiile prevãzute la <>art. 57^2 şi 58 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 102/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la <>art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnã ale conducãtorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activitãţii acestora, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 371/2007 , la <>art. 8 din Hotãrârea Guvernului nr. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional, la art. 37-39 din Normele de efectuare a activitãţii de transport rutier de mãrfuri periculoase în România, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.175/2007 , la <>art. 30 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.173/2003 privind atribuirea electronicã şi distribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfã, la <>art. 12 lit. c), e) şi g) din Hotãrârea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de vitezã, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de vitezã."
40. La articolul 151, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 151. - (1) Inspectorii şi inspectorii de trafic au drept de control la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier, precum şi în punctele în care se desfãşoarã activitãţi conexe transportului rutier, în baza legitimaţiilor de control."
41. Articolul 154 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 154. - În exercitarea atribuţiilor de inspecţie şi control pentru care sunt abilitaţi, inspectorii şi inspectorii de trafic au drept de control în trafic, în punctele unde staţionarea sau parcarea pe drumul public este permisã, conform prevederilor legale în vigoare, în punctele de îmbarcare/debarcare a cãlãtorilor şi în punctele de trecere a frontierei de stat asupra tuturor vehiculelor care efectueazã transport rutier de persoane sau de mãrfuri, inclusiv asupra celor înmatriculate în alte state, precum şi a autovehiculelor utilizate la pregãtirea practicã din cadrul şcolilor de conducãtori auto, în punctele în care se desfãşoarã activitãţi conexe transportului rutier, la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier şi la sediile şcolilor de conducãtori auto. În cazul controalelor de trafic efectuate prin echipaje de inspectori, cel puţin unul va fi inspector de trafic."
ART. II
În întreg cuprinsul capitolului III.2.1.2.1. sintagma "trafic naţional" se înlocuieşte cu sintagma "trafic interjudeţean".
ART. III
Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. IV
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzaşu,
secretar de stat

Bucureşti, 31 octombrie 2008.
Nr. 1.352.

------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice