Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.324 din 26 iulie 2022  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.324 din 26 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 761 din 29 iulie 2022
    Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) şi f) şi alin. (3) lit. e),art. 7 alin. (1) şi ale art. 14 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. V alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere, precum şi ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
    viceprim-ministrul, ministrul transporturilor şi infrastructurii, emite următorul ordin:
    ART. I
    Normele metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 27 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, inspectorii au dreptul să controleze vehiculele rutiere pentru care deţin atribuţii de control conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.
    ..................................................................................................
(4) Controlul în trafic se efectuează de către echipaje formate din cel puţin 2 inspectori, în funcţie de tematica şi complexitatea controlului. În cadrul controalelor efectuate conform art. 29 alin. (5), cel puţin un membru al echipajului de control trebuie să fie atestat conform prevederilor RNTR 1."

    2. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul cu atribuţii de inspecţie şi control din cadrul I.S.C.T.R. are dreptul să oprească vehicule rutiere conform prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările şi completările ulterioare."

    3. La articolul 23 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Prezenta secţiune stabileşte cerinţele aplicate la efectuarea controalelor tehnice în trafic ale vehiculelor care circulă pe drumurile publice din România cu o viteză maximă prin construcţie mai mare de 25 km/h, aparţinând următoarelor categorii, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului şi în Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European şi al Consiliului:"

    4. La articolul 23 alineatul (1), literele b)-e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) autovehicule concepute şi construite în principal pentru transportul de mărfuri cu o masă maximă mai mare de 2,5 tone - categoriile N1, N2, şi N3;
c) remorci şi semiremorci concepute şi construite pentru transportul de mărfuri sau persoane, precum şi pentru cazarea persoanelor şi cu o masă maximă mai mare de 2,5 tone - categoriile O2, O3 şi O4;
d) vehicule din categoriile T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b şi T4.3b, utilizate în principal pe drumurile publice, în activităţi comerciale de transport rutier de marfă, cu viteza maximă prin construcţie mai mare de 40 km/h;
e) ansambluri de vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 2,5 tone, formate din autovehicule concepute şi construite în principal pentru transportul de mărfuri cu o masă maximă mai mică de 2,5 tone - categoria N1 şi o remorcă sau semiremorcă din categoria O."

    5. După secţiunea a 5^1-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 5^2-a, cuprinzând articolele 38^9-38^13, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 5^2-a
    Procedura administrativă privind pierderea bunei reputaţii a întreprinderii/managerului de transport, prevăzută la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009
    ART. 38^9
    (1) Atunci când întreprinderii de transport sau managerului de transport i-a fost aplicată, într-unul sau în mai multe state membre, o condamnare pentru o infracţiune gravă sau o sancţiune pentru una dintre cele mai grave încălcări ale normelor Uniunii enumerate în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 sau pentru cazurile prevăzute la art. 1 din Regulamentul (UE) 2016/403, I.S.C.T.R. aplică şi finalizează în mod corespunzător şi în timp util o procedură administrativă prin care stabileşte dacă, datorită circumstanţelor specifice, pierderea bunei reputaţii ar constitui o reacţie disproporţionată în acel caz particular, avându-se în vedere cel puţin următoarele:
    a) efectuarea unei verificări la sediul întreprinderii;
    b) analiza sancţiunilor aplicate întreprinderii/managerului de transport.
    (2) I.S.C.T.R. demarează procedura administrativă menţionată la alin. (1) în cazul în care condamnarea sau sancţiunea este definitivă.
    (3) În cursul controlului la sediul întreprinderii, reprezentantul legal/administratorul/managerul de transport/orice alt reprezentant convenţional, după caz, poate înmâna echipei de control din cadrul I.S.C.T.R. o adresă care conţine argumentele şi explicaţiile referitoare la condamnările sau sancţiunile pentru abaterile enumerate în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 sau pentru cazurile prevăzute la art. 1 din Regulamentul (UE) 2016/403.
    (4) În cazul în care în cadrul controlului la sediul întreprinderii nu este înmânată adresa menţionată la alin. (3), argumentele şi explicaţiile respective pot fi înaintate în termen de cel mult 5 zile către inspectoratul teritorial din cadrul I.S.C.T.R. care are competenţă în judeţul în care are sediul întreprinderea.
    ART. 38^10
    (1) În cursul procedurii administrative, I.S.C.T.R. analizează dacă, având în vedere circumstanţele specifice, pierderea bunei reputaţii ar constitui o măsură disproporţionată în respectivul caz particular. În cadrul acestei analize se ia în considerare numărul de încălcări grave ale normelor naţionale şi ale Uniunii, astfel cum se menţionează la art. 6, alin. (1) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.
    (2) În cadrul analizei menţionate la alin. (1) se ţine cont de gradul de risc al întreprinderii stabilit conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/695 al Comisiei din 2 mai 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte formula comună pentru calcularea gradului de risc al întreprinderilor de transport pentru încălcările menţionate la art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.
    (3) Dacă din analiză rezultă că întreprinderea nu are risc crescut, pierderea bunei reputaţii ar constitui o măsură disproporţionată, caz în care buna reputaţie a întreprinderii rămâne neafectată.
    (4) În cazul în care I.S.C.T.R. nu poate efectua control la sediul întreprinderii conform art. 38^9 alin. (1) lit. a) şi sunt aplicate două sancţiuni pentru sustragerea de la controlul la sediul întreprinderii, rămase definitive, pierderea bunei reputaţii nu ar constitui o măsură disproporţionată, caz în care întreprinderea îşi pierde buna reputaţie.
    (5) Dacă procedura administrativă se aplică managerului de transport al întreprinderii, analiza se efectuează în funcţie de sancţiunile aplicate managerului de transport şi cele aplicate întreprinderii/întreprinderilor la care deţine/a deţinut această funcţie pentru o perioadă de 24 de luni.
    ART. 38^11
    (1) În urma aplicării procedurii administrative prevăzute la art. 38^9 alin. (1), I.S.C.T.R. întocmeşte un referat în care se motivează dacă pierderea bunei reputaţii ar constitui o măsură disproporţionată.
    (2) I.S.C.T.R. transmite decizia de pierdere a bunei reputaţii întreprinderii/managerului de transport şi Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea de către inspectorul de stat şef a referatului prevăzut la alin. (1). Dacă în urma aplicării procedurii administrative, I.S.C.T.R. constată că pierderea bunei reputaţii ar constitui o reacţie disproporţionată şi, în consecinţă, buna reputaţie a întreprinderii rămâne neafectată, I.S.C.T.R. comunică în scris A.R.R., în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, motivele pentru care buna reputaţie a întreprinderii a rămas neafectată.
    (3) Împotriva măsurilor administrative de pierdere a bunei reputaţii întreprinderea sau managerul de transport se poate adresa cu plângere instanţelor de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Procedura administrativă prevăzută la art. 38^9 alin. (1) se consideră încheiată după semnarea referatului prevăzut la alin. (1), înregistrarea acestuia şi efectuarea tuturor înregistrărilor privind buna reputaţie în Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier/Registrul electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/Registrul electronic naţional al întreprinderilor autorizate.
    ART. 38^12
    (1) Întreprinderea se consideră reabilitată după o perioadă de un an de la data pierderii bunei reputaţii.
    (2) Reabilitarea managerului de transport se realizează după un an de la data pierderii bunei reputaţii şi după ce a promovat un examen referitor la domeniile enumerate în partea I din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.
    ART. 38^13
    În urma aplicării procedurii administrative prevăzute la art. 38^9 alin. (1), I.S.C.T.R. întocmeşte un registru cu întreprinderile şi managerii de transport rutier care şi-au pierdut buna reputaţie şi motivele pentru cazurile în care pierderea bunei reputaţii a întreprinderii/managerului de transport a constituit o măsură disproporţionată."

    6. Anexa nr. 1e) se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Pct. 3, pct. 4 lit. d) şi pct. 6 ale art. I din prezentul ordin transpun Directiva delegată (UE) 2021/1.716 a Comisiei din 29 iunie 2021 de modificare a Directivei 2014/47/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte modificările aduse desemnărilor categoriilor de vehicule rezultate din modificările aduse legislaţiei privind omologarea de tip, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 345/45 din 27 septembrie 2021.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu

    Bucureşti, 26 iulie 2022.
    Nr. 1.324.
    ANEXA 1

    *^) Anexa este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 1e la normele metodologice)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016