Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.318 din 24 iunie 2011  privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea si atestarea ca antrenor intr-o ramura de sport    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.318 din 24 iunie 2011 privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea si atestarea ca antrenor intr-o ramura de sport

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU SPORT SI TINERET
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 12 iulie 2011

    În baza:
    - Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârii Guvernului nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârii Guvernului nr. 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului;
    - Notei de fundamentare a Direcţiei generale pentru sport nr. 468 din 24 iunie 2011;
    - Notei de fundamentare a Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor nr. 263 din 4 mai 2011, în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 141/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru Sport şi Tineret emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobã modelul Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramurã de sport, denumit în continuare Protocol, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Autoritatea Naţionalã pentru Sport şi Tineret, instituţiile de învãţãmânt superior acreditate/autorizate, cu specializare/aprofundare într-o ramurã de sport, precum şi federaţiile sportive naţionale, ca pãrţi ale Protocolului, convin asupra acestuia în limitele legii.
    ART. 3
    În vederea încheierii Protocolului se ataşeazã copiile conforme cu originalul ale urmãtoarelor documente:
    a) acreditarea pentru specializarea "Sport şi performanţã motricã" a instituţiilor de învãţãmânt superior, eliberatã de Agenţia Românã de Asigurare a Calitãţii în Învãţãmântul Superior;
    b) certificatul de identitate sportivã a federaţiilor sportive naţionale, eliberat de Autoritatea Naţionalã pentru Sport şi Tineret.
    ART. 4
    În vederea încheierii Protocolului, Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, federaţiile sportive naţionale şi instituţiile de învãţãmânt superior acreditate/ autorizate, cu specializare/aprofundare într-o ramurã de sport, se vor consulta în privinţa stabilirii obligaţiilor ce îi revin fiecãrei pãrţi semnatare.
    ART. 5
    Autoritatea Naţionalã pentru Sport şi Tineret, la propunerea Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, pe baza actelor normative în vigoare, stabileşte şi actualizeazã trunchiul comun al programei de studiu pentru formarea antrenorilor, care devine parte integrantã şi obligatorie a tuturor protocoalelor, indiferent de ramura de sport vizatã de acestea.
    ART. 6
    Federaţiile sportive naţionale, pe baza reglementãrilor sportive interne şi internaţionale, stabilesc şi actualizeazã componenta de specialitate în ramura de sport a programei de studiu pentru formarea antrenorilor, în conformitate cu certificatul de identitate sportivã eliberat de cãtre Autoritatea Naţionalã pentru Sport şi Tineret, care devine parte integrantã şi obligatorie pentru toate protocoalele încheiate pentru ramura de sport, indiferent de instituţia de învãţãmânt superior semnatarã.
    ART. 7
    Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor este instituţia publicã din subordinea Autoritãţii Naţionale pentru Sport şi Tineret care rãspunde de întreaga activitate privitoare la încheierea, gestionarea şi arhivarea protocoalelor pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramurã de sport.
    ART. 8
    Cererile instituţiilor de învãţãmânt superior cu specializare/aprofundare într-o ramurã de sport se depun la Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, care verificã întrunirea condiţiilor legale, pregãteşte documentaţia aferentã şi înainteazã protocoalele, însoţite de notele de fundamentare, spre semnare preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.
    ART. 9
    Protocoalele se încheie individual de cãtre Autoritatea Naţionalã pentru Sport şi Tineret cu fiecare instituţie de învãţãmânt superior solicitantã şi, respectiv, cu fiecare federaţie sportivã naţionalã corespunzãtoare ramurii de sport vizate.
    ART. 10
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                       Preşedintele Autoritãţii Naţionale
                            pentru Sport şi Tineret,
                              Doina Ofelia Melinte

    Bucureşti, 24 iunie 2011.
    Nr. 1.318.


    ANEXĂ

                               - Model -

                               PROTOCOL
    pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramurã de sport


    ART. I
    Pãrţile
    Autoritatea Naţionalã pentru Sport şi Tineret, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, reprezentatã legal prin doamna ........., în calitate de preşedinte,
    Federaţia ..........(se completeazã cu numele federaţiei semnatare)..........,
    instituţia de învãţãmânt superior cu specializare/aprofundare într-o ramurã de sport ..........(se completeazã cu denumirea instituţiei de învãţãmânt superior semnatare).........,
    în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului,
    convin sã încheie prezentul protocol pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramurã de sport, denumitã în continuare Protocol, în vederea formãrii şi atestãrii ca antrenor într-o ramurã de sport, în urmãtoarele condiţii:

    ART. II
    Obiectul protocolului
    Obiectul protocolului îl constituie colaborarea în vederea formãrii şi atestãrii ca antrenor într-o ramurã de sport, în cadrul instituţiilor de învãţãmânt superior acreditate/autorizate, cu specializare/aprofundare într-o ramurã de sport.
    ART. III
    Durata protocolului
    Prezentul protocol se încheie pentru cursurile de licenţã (şi/sau masterat) promoţia 20.....-20..... şi intrã în vigoare de la data semnãrii lui de cãtre toate pãrţile.
    ART. IV
    Obligaţiile pãrţilor
    1. Obligaţii comune:
    În vederea încheierii Protocolului, Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, federaţiile sportive naţionale şi instituţiile de învãţãmânt superior acreditate/autorizate, cu specializare/aprofundare într-o ramurã de sport, se vor consulta în privinţa stabilirii obligaţiilor ce îi revin fiecãrei pãrţi semnatare.
    2. Obligaţiile Autoritãţii Naţionale pentru Sport şi Tineret:
    a) stabileşte şi actualizeazã, la propunerea Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, pe baza actelor normative în vigoare, trunchiul comun al programei de studiu pentru formarea antrenorilor;
    b) elibereazã, prin Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, carnetele de antrenor absolvenţilor cursurilor de licenţã (şi/sau masterat) ale ............(se completeazã cu denumirea instituţiei de învãţãmânt superior semnatare).........., promoţia 20.....-20......
    3. Obligaţiile Federaţiei Sportive Naţionale ............(se completeazã cu numele federaţiei semnatare)..........:
    a) stabileşte şi actualizeazã, pe baza reglementãrilor sportive interne şi internaţionale, componenta de specialitate în ramura de sport a programei de studiu pentru formarea antrenorilor pe ramura sa de sport;
    b) sprijinã şi monitorizeazã derularea activitãţilor practice din cadrul cursurilor de formare a antrenorilor pe ramura sa de sport.
    4. Obligaţiile .............(se completeazã cu denumirea instituţiei de învãţãmânt superior semnatare).........:
    a) respectã prin programa de studiu pentru cursurile de licenţã şi/sau masterat ............(se va completa, dupã caz, în funcţie de solicitarea facultãţii respective)....................., la specializarea "Sport şi performanţã motricã", trunchiul comun şi componenta de specialitate în ramura de sport stabilite la data semnãrii astfel:
    - Programa de studiu - trunchiul comun, conform Standardului de pregãtire profesionalã pentru calificarea de antrenor, cu materiile de studiu şi numãrul de ore aferent:┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│Nr. │ DISCIPLINE DE STUDIU - TRUNCHIUL COMUN │Nr. de │
│crt.│ PENTRU CALIFICAREA DE ANTRENOR │ ore │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 1.│Teoria şi metodica antrenamentului sportiv │ 76 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 2.│Istoria sportului │ 18 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 3.│Pedagogia sportului │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 4.│Anatomie │ 20 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 5.│Biomecanicã │ 14 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 6.│Fiziologie generalã │ 14 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 7.│Igienã - nutriţie │ 20 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 8.│Dopajul în sport - prevenire şi combatere │ 16 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 9.│Studiu pe calculator │ 16 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 10.│Limbi strãine │ 20 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 11.│Ergofiziologie │ 20 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 12.│Sociologia sportului │ 16 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 13.│Psihologia sportului │ 20 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 14.│Dirijarea medicalã a antrenamentului sportiv │ 20 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 15.│Legislaţia sportului │ 10 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 16.│Marketing sportiv │ 14 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 17.│Management sportiv │ 16 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 18.│Masaj sportiv - Recuperare - Refacere │ 20 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 19.│Practica în unitãţi sportive │ 320 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Total ore: │ 700 │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘    - Componenta de specialitate a programei de studiu, conform reglementãrilor sportive interne şi internaţionale pentru calificarea de antrenor în ramura de sport ..........:┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│Nr. │ COMPONENTA DE SPECIALITATE A PROGRAMEI │Nr. de │
│crt.│ DE STUDIU PENTRU RAMURA DE SPORT │ ore │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 1.│ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 2.│ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 3.│ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Total ore: │ 136 │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘    b) introduce în foaia matricolã a absolvenţilor disciplinele de studiu sus-menţionate şi numãrul de ore/credite aferent acestora, precum şi denumirea ramurii de sport .......... ca specializare;
    c) asigurã predarea cursurilor de specializare în ramura de sport prin cadre didactice care sã aibã şi calificarea de antrenor în ramura de sport respectivã.
    ART. V
    Modificarea protocolului
    1. Protocolul poate fi modificat şi/sau completat prin act adiţional semnat de toate pãrţile, la iniţiativa oricãreia dintre acestea.
    2. Partea care are iniţiativa modificãrii şi/completãrii protocolului va transmite celorlalte pãrţi, spre analizã, propunerile sale motivate.
    ART. VI
    Dispoziţii finale
    1. Pãrţile se angajeazã sã aplice în mod unitar şi cu bunã-credinţã prezentul protocol.
    2. Pãrţile rãspund, în condiţiile legii, de îndeplinirea obligaţiilor asumate.
    3. Soluţionarea amiabilã precedã în mod obligatoriu orice procedurã jurisdicţionalã.

    Încheiat astãzi, ............, în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.             PĂRŢILE SEMNATARE Semnãtura şi ştampila

      Autoritatea Naţionalã pentru Sport şi Tineret ....................

        Federaţia Sportivã Naţionalã ....................
     .....................................
    (se completeazã cu denumirea conform C.I.S.)

      Instituţia de învãţãmânt superior ....................
     ......................................
     (se completeazã cu denumirea instituţiei solicitante)


                         --------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice