Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.305 din 1 septembrie 2004  pentru modificarea   Ordinului ministrului finantelor nr. 1.801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 1.305 din 1 septembrie 2004 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 10 septembrie 2004
În temeiul prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicatã, coroborate cu dispoziţiile <>art. 196 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã,
în conformitate cu prevederile <>art. 10 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
având în vedere dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin:

ART. I
<>Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Punctul 43 din anexa nr. 1 a) va avea urmãtorul cuprins:
"43. Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, cod 14.13.22.99"
2. Formularul "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", cod 14.13.22.99, din anexa nr. 1 b) se înlocuieşte cu formularul cuprins în anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. II
Caracteristicile de tipãrire, modul de difuzare, de utilizare şi de pãstrare a formularului "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", cod 14.13.22.99, sunt prezentate în anexa nr. 2 care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. III
Direcţia generalã de inspecţie fiscalã, Direcţia generalã de colectare a creanţelor bugetare, Direcţia generalã de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor, Direcţia economicã şi administrativã din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili, precum şi Direcţia generalã a tehnologiei informaţiei din Ministerul Finanţelor Publice vor duce la îndeplinire prezentul ordin.
ART. IV
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureşti, 1 septembrie 2004.
Nr. 1.305.

ANEXA 1


MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Seria ...../ 200_
DIRECŢIA (GENERALA) .................. Nr .............

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE SI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIILOR
Încheiat astãzi ... luna ... anul ... ora ...
în localitatea .......... judeţ/sector ............

Agent constatator: numele si prenumele ............... având funcţia(ile)
de ........... la .......... in temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata si ale Hotãrârii
Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si funcţionarea Ministerului
Finanţelor Publice si a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, cu
modificãrile si completãrile ulterioare, in baza legitimaţiilor de inspecţie
fiscala nr. ....... si a ordinului de serviciu nr. ..... in urma inspecţiei
fiscale/controlului efectuat in ziua ... luna ... anul .... ora ......
la .............. din localitatea ......... bdul/str ....... nr. .... bl. ...
sc. ... et. .... ap. ..... judeţ/sector ........ cod de identificare fiscala
............. am constatat:
I) La data(ele), ora(ele) si locul(rile) de mai jos au fost sãvârşite
urmãtoarele fapte:
1) ...............................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
2) ...............................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
3) ...............................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
Faptele de mai sus constituie contravenţie prevãzute la:
1) art. ...... alin. .... lit. ... din ...........................
..................................................................
2) art. ...... alin. .... lit. ... din ...........................
..................................................................
3) art. ...... alin. .... lit. ... din ...........................
..................................................................

De sãvârşirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:
a) Persoana juridica, (denumire) ............, cod identificare fiscala
.......... înmatriculatã la Oficiul Registrului Comerţului/autorizat ......
sub nr. ....., cu sediul/domiciliul fiscal in localitatea ..........
b-dul/str. ........ nr. ..... bl. ... sc. ...... et. .... ap. .... judeţ/
sector ....... reprezentat de ....... in calitate de ..... cu CNP ........
cu domiciliul in localitatea ................ b-dul/str. ...... nr. ......
bl. .... sc. ... et. ... ap. .... jud/sector ...... nãscut(ã) la data
de ..... în localitatea ........... judeţul/sector ......... legitimat cu
BI/CI/paşaport seria ..... nr. ...... emis de ........ la data de ..........
b) Persoana fizica (numele, prenumele): ........... nascut(a) la data
de ...... in localitatea ........ judeţul ......, fiul lui ..... si a .....
CNP .......... domiciliat in oraşul (comuna) ........... b-dul/str. ........
nr. ...., bl. ....., sc. ...... et. ...., ap. ..... judeţul/sector .........
legitimat cu BI/CI /paşaport seria ....., nr. ...., emis de ......., la data
de ......, ocupaţia ...... locul de munca ......
Fapta(ele) prevãzutã(e) în actul(ele) normativ(e) menţionat(e) se
sancţioneazã, conform:
1)- art. .. alin. .. lit. ..., din ... cu amendã de la ... lei, la ... lei,
2)- art. .. alin. .. lit. ..., din ... cu amendã de la ... lei, la ... lei,
3)- art. .. alin. .. lit. ..., din ... cu amendã de la ... lei, la ... lei,
stabilindu-se cuantumul amenzii pentru fapta(ele) de la pct.:
1. in suma de .......(........................) lei;
2. in suma de .......(........................) lei;
3. in suma de .......(........................) lei;
suma totala fiind de ...........(......................) lei
─────────────────────────────────────────────────────────────────────

PROCES-VERBAL DE ÎNDEPLINIRE A PROCEDURII*)

Astãzi ........... agentul constatator ............. din cadrul .......
având de înmânat procesul-verbal de constatare si sancţionare a
contravenţiilor seria .... nr. .... si înştiinţarea de plata nr. .......
m-am deplasat la domiciliul fiscal al contribuabilului persoana juridica/
persoana fizica .......... din localitatea ........, b-dul/str. .......
nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ... ap. ..., judeţ/sector ........ gãsind pe
contravenient sau pe ........... (persoana care locuieşte la aceastã
adresã)/administrator/ împuternicitul contravenientului**) care, primind
actul, a semnat în faţa noastrã.

Semnãtura primitorului şi actul de identitate
......................................


Formular aprobat prin OMFP nr. 1305/2004

COD 14.13.22.99

Amenda/amenzile a/au fost achitatã(e) cu foaia de vãrsãmânt/chitanţa,
seria .... nr. ...... din data de ..... sau se va/vor achita la Trezoreria
finanţelor publice .... în contul nr. ..........
În conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 , privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobata prin <>Legea nr. 180/2002 , cu
modificãrile ulterioare si a <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedura fiscala, republicata, contravenientul poate achita pe loc sau
în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de
constatare si sancţionare a contravenţiilor, jumãtate din minimul prevãzut
in actul normativ de la punctul (1, 2, sau 3) .......... respectiv suma de
.....(.......) lei, iar o copie de pe foaia de varsamant/ chitanţã se va
depune de contravenient sau se va transmite prin poştã, recomandat, în
termenul de 48 de ore, la sediul agentului constatator din ...........
În caz de neachitare a amenzii/lor în termen de 15 zile de la data
inmanarii/comunicãrii procesului-verbal de constatare si sancţionare a
contravenţiilor, se va proceda la executarea silitã conform prevederilor
legale.
II) În conformitate cu prevederile art. .... alin. .... lit. ......
din ........ se confiscã de la contravenient urmãtoarele bunuri/sume
destinate, folosite sau rezultate din sãvârşirea faptei(lor) prezentatã(e)
la punctul(ele):
1) ............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
2) ............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
3) ............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
Mãsuri asigurãtorii, de conservare sau valorificare ..........
...............................................................
...............................................................
...............................................................
Bunurile/sumele confiscate aparţin: ...........................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
III) Alte menţiuni
La cererea contravenientului, s-au formulat urmãtoarele obiecţiuni:
...............................................................
...............................................................
...............................................................
În conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobata prin <>Legea nr. 180/2002 , cu
modificãrile ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare
si sancţionare a contravenţiilor se poate face plângere în termen de 15 zile
de la data înmânãrii sau comunicãrii.
Plângerea va fi însoţitã de copia procesului-verbal de constatare si
sancţionare a contravenţiilor şi se va depune la organul din care face parte
organul fiscal constatator.
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în trei exemplare, din care exemplarul
2 s-a înmânat contravenientului, azi ...... sau se va comunica acestuia în
cel mult o lunã de la data încheierii.

AGENT CONSTATATOR, CONTRAVENIENT, MARTOR(I),


MARTOR(I) - (date complete privind identitatea)
...............................................................
...............................................................
...............................................................


Nota: - În cazul în care, la unele rubrici, spaţiul alocat este insuficient, se continuã scrierea separat în trei exemplare semnate de toate pãrţile, aceasta constituind anexa, parte integrantã a prezentului proces-verbal de constatare si sancţionare a contravenţiilor.
În cazul în care contravenientul refuzã semnarea procesului-verbal de constatare si sancţionare a contravenţiilor, acest lucru se atestã de martor(i).──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Refuzând primirea (negãsind nici o persoanã) s-a afişat procesul-verbal pe uşa principalã a domiciliului fiscal al contravenientului. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.

MARTOR - date complete privind identitatea acestuia
.....................................................
.....................................................

AGENT CONSTATATOR,
...................
...................


*) Se detaşeazã de prezentul proces-verbal şi se anexeazã exemplarului transmis organelor fiscale spre executare.
**) Se anuleazã cuvintele care nu sunt necesare, în caz de afişare, actul se va lipi numai la colţuri şi, dupã caz, cu înştiinţarea de platã în faţã.


Formular aprobat prin OMFP nr. 1305/2004
COD 14.13.22.99

ANEXA 2


Caracteristicile de tipãrire, modul de
difuzare, de utilizare şi de pãstrare a formularului
"Proces-verbal de constatare şi sancţionare
a contravenţiilor", cod 14.13.22.99

1. Denumire: Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
2. Cod: 14.13.22.99
3. Format: A4/t2 (numãr variabil de pagini) - se va tipãri în carnete de 150 de file (50 de seturi)
4. Caracteristici de tipãrire:
- se tipãreşte pe ambele feţe. Poate avea numãr variabil de pagini, în funcţie de numãrul şi de complexitatea faptelor constatate;
- este înseriat şi numerotat.
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã: la constatarea unor fapte de care se face vinovat contravenientul şi la stabilirea sancţiunilor prevãzute de lege
7. Se întocmeşte: în 3 exemplare, de organul fiscal constatator: original (culoare neagrã) + douã copii (culoare roşie şi verde)
8. Circulã:
- exemplarul 1, la organul fiscal cu atribuţii de gestiune a declaraţiilor şi a dosarului fiscal, în a cãrui razã teritorialã se aflã domiciliul fiscal al contribuabilului (persoanã juridicã sau fizicã);
- exemplarul 2, la contribuabil (persoanã juridicã sau fizicã);
- exemplarul 3, la organul fiscal care a efectuat constatarea faptei.
9. Se arhiveazã:
- exemplarul 1, la dosarul fiscal al contribuabilului (persoanã juridicã sau fizicã).
-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016