Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.239 din 6 august 2007  privind modalitatile de realizare a controlului exportului si importului produsilor chimici periculosi, precum si modalitatile de colaborare dintre autoritati, conform   Hotararii Guvernului nr. 305/2007 privind unele masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 304/ 2003 privind exportul si importul produsilor chimici periculosi    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.239 din 6 august 2007 privind modalitatile de realizare a controlului exportului si importului produsilor chimici periculosi, precum si modalitatile de colaborare dintre autoritati, conform Hotararii Guvernului nr. 305/2007 privind unele masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 304/ 2003 privind exportul si importul produsilor chimici periculosi

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 4 octombrie 2007
ORDIN nr. 1.239 din 6 august 2007
privind modalitãţile de realizare a controlului exportului şi importului produşilor chimici periculoşi, precum şi modalitãţile de colaborare dintre autoritãţi, conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 305/2007 privind unele mãsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 304/ 2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi
EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTÃRII DURABILE
Nr. 1.239 din 6 august 2007
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Nr. 1.338 din 21 septembrie 2007
MINISTERUL SÃNÃTÃŢII PUBLICE
Nr. 1.460 din 24 august 2007
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITÃŢII DE ŞANSE
Nr. 753 din 28 august 2007
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 4 octombrie 2007


În temeiul prevederilor <>art. 2 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 305/2007 privind unele mãsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 304/2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi,
în baza prevederilor <>art. 5 alin. (7) din Hotãrârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltãrii Durabile, <>art. 11. alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificãrile ulterioare, <>art. 7 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al <>art. 14 din Hotãrârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse,

ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile, ministrul economiei şi finanţelor, ministrul sãnãtãţii publice şi ministrul muncii, familiei şi egalitãţii de şanse emit urmãtorul ordin:

ART. 1
(1) Produşii periculoşi prevãzuţi în anexele nr. I şi V la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 304/ 2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi, denumit în continuare Regulament, sunt controlaţi la exportul/importul din/în România.
(2) Produşii periculoşi prevãzuţi la alin. (1) pot fi plasaţi sub unul dintre regimurile vamale definite conform reglementãrilor vamale în vigoare. Pentru plasarea acestor produşi sub regimul vamal de tranzit nu este necesarã prezentarea la biroul vamal a documentelor prevãzute în prezentul ordin.
ART. 2
În înţelesul prezentului ordin, prin produşi periculoşi se înţelege substanţele şi preparatele periculoase prevãzute în anexele nr. I şi V la Regulament.
ART. 3
(1) Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile, în calitate de autoritate naţionalã competentã pentru aplicarea prevederilor Regulamentului, emite fiecãrui importator sau exportator care efectueazã una dintre operaţiunile cu produşi periculoşi prevãzute la art. 1 alin. (2) o dovadã scrisã, denumitã adeverinţã, pe baza cãreia biroul vamal permite efectuarea formalitãţilor de vãmuire. Modelul adeverinţei este prevãzut în anexa nr. 1.
(2) Adeverinţa este valabilã pentru un singur produs periculos prevãzut în anexa nr. I la Regulament, pentru o singurã ţarã de destinaţie şi pentru unul sau mai multe transporturi în ţara respectivã.
(3) Adeverinţa va cuprinde cantitatea totalã de produs periculos şi data pânã la care aceasta este valabilã. Termenul de valabilitate nu poate sã depãşeascã sfârşitul anului calendaristic în cursul cãruia s-a fãcut solicitarea.
ART. 4
În cazul în care adeverinţa este emisã pentru un singur transport, agentul vamal din cadrul biroului vamal la care se realizeazã formalitãţile de vãmuire a mãrfurilor plasate sub unul dintre regimurile vamale prevãzute la art. 1 alin. (2), la sfârşitul operaţiunii de vãmuire, vizeazã şi anexeazã la declaraţia vamalã respectiva adeverinţã în original.
ART. 5
(1) În cazul în care adeverinţa este emisã pentru mai multe transporturi, agentul vamal din cadrul biroului vamal la care se efectueazã formalitãţile de vãmuire înscrie pe versoul adeverinţei numãrul şi data declaraţiei vamale, cantitatea de produs periculos introdusã sau scoasã din ţarã pentru fiecare transport şi cantitatea neutilizatã din adeverinţã, urmãrind sã nu fie depãşitã cantitatea prevãzutã în aceasta, sub semnãtura şi ştampila personale.
(2) Pentru fiecare transport agentul vamal anexeazã la declaraţia vamalã o copie faţã-verso a adeverinţei, pe care s-au înscris menţiunile prevãzute la alin. (1), înscriind pe aceasta "conform cu originalul restituit operatorului economic".
(3) Adeverinţa emisã pentru mai multe transporturi este valabilã doar pentru cantitatea de produs periculos menţionatã în aceasta. În cazul în care dupã multiple transporturi cantitãţile însumate de produs periculos ating valoarea prevãzutã în adeverinţã, originalul adeverinţei se anexeazã la declaraţia vamalã de cãtre agentul vamal.
ART. 6
(1) În cazul efectuãrii formalitãţilor de vãmuire cu substanţe sau preparate care nu sunt prevãzute în anexa nr. I la Regulament, plasate sub unul dintre regimurile vamale prevãzute la art. 1 alin. (2), dar care sunt încadrate în Tariful vamal comun la unul dintre codurile tarifare prevãzute în anexa nr. I la Regulament, importatorul sau exportatorul substanţelor ori preparatelor respective trebuie sã anexeze la declaraţia vamalã o declaraţie pe propria rãspundere, din care sã rezulte cã substanţele sau preparatele respective nu fac obiectul Regulamentului. Modelul declaraţiei este prevãzut în anexa nr. 2.
(2) În situaţia prevãzutã la alin.(1) biroul vamal permite efectuarea formalitãţilor vamale cu aceste substanţe sau preparate, fãrã a mai fi necesarã adeverinţa eliberatã de Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile.
(3) Operatorii economici care au importat sau exportat substanţe ori preparate pe baza declaraţiei pe propria rãspundere sunt obligaţi ca, în termen de 10 zile lucrãtoare dupã fiecare import sau export, sã informeze autoritatea teritorialã pentru protecţia mediului pe a cãrei razã teritorialã îşi are sediul persoana juridicã sau, dupã caz, domiciliul persoana fizicã împuternicitã cu privire la operaţiunile efectuate. Informarea se face prin transmiterea unei copii a declaraţiei pe propria rãspundere prin poştã, poştã electronicã sau fax.
ART. 7
Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile furnizeazã, la solicitarea autoritãţii vamale, informaţii suplimentare care sã vinã în sprijinul acţiunii de control, prin fax sau poştã electronicã.
ART. 8
(1) Birourile vamale pot solicita, prin convocare scrisã transmisã prin fax sau poştã electronicã, efectuarea unui control de specialitate de cãtre reprezentanţii Gãrzii Naţionale de Mediu, în cazul în care existã suspiciuni privind concordanţa datelor din documentele prezentate autoritãţii vamale.
(2) Garda Naţionalã de Mediu confirmã prin fax sau poştã electronicã, în cadrul termenului fixat de autoritatea vamalã pentru confirmare, participarea la controlul de specialitate pentru mãrfurile supuse vãmuirii, nominalizeazã persoana care participã la control şi întocmeşte procesul-verbal de constatare.
ART. 9
La solicitarea Ministerului Mediului şi Dezvoltãrii Durabile, Autoritatea Naţionalã a Vãmilor prezintã datele statistice disponibile referitoare la tranzitul produşilor periculoşi încadraţi la codurile tarifare care fac obiectul anexei nr. I, partea 3 la Regulament.
ART. 10
(1) La cererea Ministerului Mediului şi Dezvoltãrii Durabile, Ministerul Sãnãtãţii Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse furnizeazã date şi informaţii specifice referitoare la protecţia sãnãtãţii populaţiei sau la protecţia lucrãtorilor necesare la luarea unei decizii privind importul şi exportul produşilor periculoşi cuprinşi în anexa nr. I la Regulament.
(2) Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile, prin Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului, furnizeazã, la solicitarea unitãţilor teritoriale ale Ministerului Sãnãtãţii Publice şi Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, date privind importul şi exportul produşilor periculoşi cuprinşi în anexa nr. I la Regulament. Datele sunt folosite la realizarea controalelor specifice privind protecţia securitãţii şi sãnãtãţii populaţiei şi lucrãtorilor.
ART. 11
Garda Naţionalã de Mediu face controale tematice pentru verificarea respectãrii prevederilor Regulamentului. Rezultatele acestor controale, precum şi sancţiunile aplicate operatorilor economici exportatori/importatori se transmit anual Ministerului Mediului şi Dezvoltãrii Durabile, pânã cel târziu la sfârşitul lunii februarie a anului calendaristic urmãtor.
ART. 12
(1) Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului colecteazã şi centralizeazã date şi informaţii referitoare la cantitãţile totale de produşi periculoşi prevãzuţi în anexa nr. I la Regulament, exportate/importate, precum şi date privind distribuirea acestor cantitãţi la operatori şi utilizatori.
(2) Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile solicitã anual Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului situaţia centralizatã a datelor şi informaţiilor prevãzute la alin. (1).
(3) Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului transmite situaţia centralizatã Ministerului Mediului şi Dezvoltãrii Durabile, pânã cel târziu la sfârşitul lunii februarie a anului calendaristic urmãtor.
ART. 13
Datele şi informaţiile primite de Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile conform art. 11 şi 12 se utilizeazã pentru întocmirea raportului anual care se transmite Comisiei Europene conform art. 21 din Regulament.
ART. 14
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 15
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului mediului şi gospodãririi apelor, al ministrului finanţelor publice, al ministrului sãnãtãţii şi al ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei nr. 1.234/1.926/1.428/909/2005 privind aprobarea Protocolului pentru controlul respectãrii procedurii PIC, conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 697/2004 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 16 ianuarie 2006, cu modificãrile ulterioare.
ART. 16
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare în termen de 15 de zile de la publicare.

Ministrul mediului
şi dezvoltãrii durabile,
Attila Korodi

Ministrul economiei
şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Ministrul
sãnãtãţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolãescu

Ministrul muncii,
sãnãtãţii publice,
familiei şi egalitãţii de şanse,
Paul Pãcuraru

ANEXA 1

MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTÃRII DURABILE
Direcţia substanţe periculoase

ADEVERINŢÃ
Nr. .......... Data ...........

Se adevereşte prin prezenta cã operatorul economic
denumire ..................................................,
cu sediul în ..............................................,
telefon/fax: ..............................................,
numãr de înregistrare la oficiul registrului comerţului ................,
cod unic de înregistrare (CUI) .........................................,
are permisiunea de a importa/exporta cantitatea de ........... (se trece cantitatea în kg sau tone) din produsul periculos prevãzut în anexa nr. I la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 304/2003 privind importul şi exportul produşilor chimici periculoşi, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 063 din 6 martie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare (se trec denumirea şi codurile de identificare, inclusiv codul tarifar, conform prevederilor din anexa nr. I la Regulament).
Se elibereazã prezenta adeverinţã pentru a dovedi autoritãţii vamale cã importul/exportul produsului periculos prevãzut în anexa nr. I la Regulamentul 304/2003 este realizat cu respectarea procedurii PIC prevãzute de acesta.
Adeverinţa este valabilã pentru un singur transport/pentru mai multe transporturi pânã la data de ........., pentru biroul vamal ............. .

Director,
...........

ANEXA 2

DECLARAŢIE
Subscrisa/Subsemnatul .............................................,
cu sediul în ......................................................,
telefon/fax: ......................................................,
numãr de înregistrare la oficiul registrului comerţului ...........,
Cod unic de înregistrare (CUI) ....................................,
în calitate de (importator, exportator): ..........................,
sau (reprezentant/împuternicit al importatorului/exportatorului): ........, declar pe propria rãspundere în numele meu şi al importatorului/exportatorului cã substanţa/preparatul/ .................. (denumire, cod CAS pentru substanţa periculoasã, cod tarifar) importatã/exportatã/importat/exportat nu face obiectul anexei nr. I la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 304/2003 privind importul şi exportul produşilor chimici periculoşi, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 063 din 6 martie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Orice informaţie sau datã prezentatã mai sus, care nu este conformã cu realitatea, se pedepseşte conform prevederilor art. 292 din Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii.

Semnãtura, Data
.......... ..........
Ştampila
__________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice