Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.223 din 5 august 2019  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 1.223 din 5 august 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 661 din 8 august 2019
    Având în vedere:
    - Referatul de aprobare al Ministerului Sănătăţii nr. S.P. 9.990 din 2.08.2019 şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 1.325 din 30.07.2019;
    – Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 13 iunie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (8), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) după finalizarea fiecărui proces de negociere/reluare a negocierii, informează CNAS cu privire la suma rămasă disponibilă din limita maximă a sumei prevăzute la art. 3 alin. (1), informaţie care se publică pe site-ul CNAS, la adresa www.cnas.ro, în termen de 5 zile lucrătoare de la informare."

    2. La articolul 4, alineatele (2), (3), (9) şi (11) semodifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În vederea iniţierii procesului de negociere, deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă/reprezentanţii legali ai acestora menţionaţi la art. 2 alin. (1) depun la sediul CNAS, în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei de includere condiţionată în Listă sau de la data soluţionării contestaţiilor formulate de aceştia împotriva acestei decizii, în atenţia comisiei prevăzute la art. 2, o cerere prin care îşi exprimă disponibilitatea pentru începerea procesului de negociere, însoţită de decizia emisă de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale prin care s-a stabilit includerea condiţionată a medicamentului în Listă. Cererea poate fi însoţită de propunerile fundamentate cu privire la estimarea numărului de pacienţi eligibili şi, după caz, cu privire la îndeplinirea criteriilor de prioritizare prevăzute la art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (2), însoţită, după caz, de propunerile referitoare la estimarea numărului de pacienţi eligibili şi, după caz, cu privire la îndeplinirea criteriilor de prioritizare, comisia prevăzută la art. 2 solicită comisiei de specialitate relevante a Ministerului Sănătăţii comunicarea informaţiilor cu privire la îndeplinirea criteriilor de prioritizare prevăzute la art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare, gradul de substituibilitate al medicamentelor cu decizie de includere condiţionată în Listă pentru aceeaşi indicaţie terapeutică şi numărul de pacienţi eligibili, care vor fi publicate pe pagina web a CNAS, la adresa www.cnas.ro, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare.
    ..................................................................................................
(9) Comisia prevăzută la art. 2, ca urmare a cererilor depuse, pe baza informaţiilor transmise de către comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii cu privire la îndeplinirea criteriilor de prioritizare prevăzute la art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare, gradul de substituibilitate al medicamentelor cu decizie de includere condiţionată în Listă pentru aceeaşi indicaţie terapeutică, numărul de pacienţi eligibili, în limita maximă a sumei prevăzute la art. 3 alin. (1) sau, după caz, a sumei rămase disponibilă potrivit art. 2 alin. (8) lit. i), stabileşte începerea/neînceperea procesului de negociere şi comunică solicitanţilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la data şedinţei comisiei, decizia acesteia cu privire la începerea/neînceperea procesului de negociere.
    ..................................................................................................
(11) Medicamentele care îndeplinesc criteriile de prioritizare prevăzute la art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dar care nu se încadrează în limita sumei prevăzute la art. 3 alin. (1) sau, după caz, a sumei rămase disponibilă prevăzute la art. 2 alin. (8) lit. i), pot face ulterior obiectul unor contracte cost-volum/cost-volum-rezultat, în situaţia în care prin legile bugetare anuale se modifică, prin suplimentare, limita maximă a sumei până la care CNAS este autorizată să negocieze şi să încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat."

    3. La articolul 4, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:
    "(9^1) În situaţia prevăzută la alin. (9), în care, pentru cererile depuse, există doar medicamente care îndeplinesc acelaşi criteriu de prioritizare, comisia prevăzută la art. 2 stabileşte începerea/neînceperea procesului de negociere în ordinea cronologică a deciziilor de includere condiţionată în Listă, având în vedere, după caz, şi gradul de substituibilitate al medicamentelor pentru aceeaşi indicaţie terapeutică, cu încadrarea în limita maximă a sumei prevăzute la art. 3 alin. (1) sau, după caz, a sumei rămase disponibilă potrivit art. 2 alin. (8) lit. i)."

    4. La articolul 5, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Anterior, dar nu mai târziu de 30 de zile de la încetarea perioadei de valabilitate a contractelor cost-volum/ cost-volum-rezultat, în limita sumei prevăzute la art. 3 alin. (1) sau, după caz, a sumei rămase disponibilă prevăzute la art. 2 alin. (8) lit. i), pe site-ul CNAS, la adresa www.cnas.ro, se publică anunţul de reluare a procesului de negociere pe indicaţiile/ariile terapeutice aferente medicamentelor pentru care au fost încheiate contracte de tip cost-volum/cost-volum-rezultat.
    ..................................................................................................
    (4) Ca urmare a cererilor depuse, în limita maximă a sumei prevăzute la art. 3 alin. (1) sau, după caz, a sumei rămase disponibilă prevăzute la art. 2 alin. (8) lit. i), comisia prevăzută la art. 2 stabileşte reluarea procesului de negociere pentru medicamentele pentru care s-a solicitat reluarea procesului de negociere, precum şi pentru medicamentele prevăzute la art. 4 alin. (12) şi comunică solicitanţilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la data şedinţei comisiei, decizia cu privire la începerea/neînceperea procesului de reluare a negocierii."

    5. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Prevederile art. 4 alin. (5)-(8) se aplică în mod corespunzător şi în cazul reluării procesului de negociere pe indicaţia/aria terapeutică aferentă medicamentelor pentru care au fost încheiate contracte de tip cost-volum/cost-volum-rezultat."

    6. La articolul 6, alineatele (4)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Pentru situaţia prevăzută la alin. (3), la solicitarea CNAS, comisia de specialitate relevantă a Ministerului Sănătăţii va reevalua numărul pacienţilor eligibili pe indicaţie terapeutică, luând în considerare elementele prevăzute la alin. (6), după caz. Numărul pacienţilor eligibili rezultat în urma reevaluării, comunicat CNAS în termenul prevăzut la alin. (1), poate face obiectul renegocierii contractului/contractelor cost-volum pe indicaţie terapeutică. Comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii va comunica şi elementele avute în vedere la reevaluarea numărului pacienţilor eligibili ce pot face obiectul renegocierii.
(5) Pentru situaţiile prevăzute la art. 4, estimarea numărului pacienţilor eligibili pe indicaţie/arie terapeutică de către comisiile de specialitate relevante ale Ministerului Sănătăţii va fi realizată pe baza datelor naţionale epidemiologice şi/sau de morbiditate sau, când acestea nu există, estimarea numărului pacienţilor eligibili se va realiza în baza datelor epidemiologice internaţionale din surse publice extrapolate la nivelul României. Comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii va comunica elementele avute în vedere la estimarea numărului pacienţilor eligibili, elemente care vor fi publicate pe pagina web a CNAS în condiţiile art. 4 alin. (3).
(6) Pentru situaţiile prevăzute la art. 5, numărul pacienţilor eligibili pe indicaţie/arie terapeutică va fi reevaluat anual de comisiile de specialitate relevante ale Ministerului Sănătăţii, în condiţiile prevăzute la alin. (1). Reevaluarea numărului pacienţilor eligibili începând cu prima procedură de reluare a negocierii va avea în vedere, după caz, pacienţii efectiv trataţi în contractul/contractele anterior/anterioare, pacienţii aflaţi în tratament în ultimul trimestru pentru care a fost emisă notificare în baza ultimului contract aflat în perioada de valabilitate, rata de aderenţă la tratament, rata de răspuns la tratament, informaţii relevante din studiile clinice, mortalitatea, populaţia incidentă şi pacienţii prevăzuţi la art. 13 alin. (3). Comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii va comunica elementele avute în vedere la reevaluarea anuală a numărului pacienţilor eligibili, elemente care vor fi publicate pe pagina web a CNAS în condiţiile art. 5 alin. (1)."

    7. La articolul 7, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data şedinţei de deschidere a procesului de negociere/reluare a negocierii pentru contractele cost-volum-rezultat, deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă/reprezentanţii legali ai acestora depun la sediul CNAS, în atenţia comisiei prevăzute la art. 2, propunerea acestora cu privire la valoarea costului efectiv/ pacient cu rezultat medical, care nu poate fi aceeaşi cu valoarea costului efectiv/pacient cu rezultat medical fără TVA, comunicată în condiţiile alin. (5)."

    8. La articolul 7 alineatul (10), litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "m) preţul cu amănuntul maximal cu TVA şi fără TVA şi/sau preţul cu ridicata maximal din CANAMED-ul valabil la finalizarea procesului de negociere, atât pe forma de ambalare, cât şi pe unitatea terapeutică. Prin excepţie, pentru medicamentele pentru care au fost sau sunt în derulare contracte cost-volum/cost-volum-rezultat, încheiate conform prezentului ordin, în cadrul procedurii de reluare a procesului de negociere se iau în considerare nivelurile maximale din avizul intern de preţ comunicat de Ministerul Sănătăţii deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă şi CNAS ca urmare a procedurii de corecţie anuală efectuate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare."

    9. La articolul 7, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
    "(11) În documentele încheiate ca urmare a şedinţelor de negociere/renegociere/reluare a negocierii se vor consemna numai informaţii care fac obiectul procesului de negociere/ renegociere/reluare a negocierii, respectiv informaţii care intră în domeniul de competenţă al comisiei prevăzute la art. 2."

    10. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) În situaţia în care părţile implicate în procesul de negociere, respectiv de reluare a negocierii nu finalizează negocierea în termen de maximum 60 de zile de la data iniţierii procesului de negociere/reluare a negocierii, deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă/reprezentanţii legali ai acestora menţionaţi la art. 2 alin. (1) pot solicita reevaluarea rezultatelor negocierii/reluării negocierii, care va fi realizată de o comisie formată din 5 reprezentanţi, respectiv câte un reprezentant desemnat de Ministerul Sănătăţii, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi 3 reprezentanţi desemnaţi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3)."

    11. La articolul 9 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) extrasul din CANAMED valabil la data finalizării procesului de negociere sau avizul intern de preţ comunicat de Ministerul Sănătăţii în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (10) lit. m);"

    12. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, cu excepţia extrasului din CANAMED valabil la data finalizării procesului de negociere prevăzut la alin. (1) lit. b), sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină."

    13. La articolul 10, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (1^1)-(1^4), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Preţul cu amănuntul maximal cu TVA şi fără TVA şi/sau preţul cu ridicata maximal prevăzut în contract, atât pe forma de ambalare, cât şi pe unitatea terapeutică, ce vor/va fi luate/luat în calcul la stabilirea valorii consumului trimestrial, rămân/rămâne aceleaşi/acelaşi pe durata contractului.
(1^2) Prin excepţie de la alin. (1^1), preţul pe forma de ambalare şi pe unitatea terapeutică se poate modifica în contract pe parcursul derulării acestuia pentru medicamentele pentru care au fost sau sunt în derulare contracte cost-volum/cost-volum-rezultat, încheiate conform prezentului ordin şi pentru care nivelurile maximale de preţ au fost modificate în CANAMED în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Modificarea preţului în contract se materializează, cu acordul scris al părţilor semnatare, prin act adiţional şi produce efecte începând cu data intrării în vigoare a preţurilor prevăzute la alin. (1^4), actualizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(1^3) Prin excepţie de la alin. (1^1), pentru situaţia prevăzută la pct. 6 subpct. 6.6 din anexa nr. 2, preţul pe forma de ambalare şi pe unitatea terapeutică se poate modifica în contractul cost-volum-rezultat conform nivelurilor maximale de preţ comunicate de Ministerul Sănătăţii ca urmare a procedurii de corecţie anuală efectuate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Modificarea preţului în contract se materializează, cu acordul scris al părţilor semnatare, prin act adiţional şi produce efecte începând cu data intrării în vigoare a preţurilor prevăzute la alin. (1^4), actualizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(1^4) Preţul de referinţă/Preţul de decontare suportat din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferent medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat se stabileşte în conformitate cu prevederile legale în vigoare."

    14. La articolul 10, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Renegocierea poate avea loc oricând pe perioada derulării unui contract cost-volum, la solicitarea uneia dintre părţi şi în situaţiile în care a fost emisă o decizie de includere condiţionată sau o decizie de adăugare/mutare a unui medicament compensat în Listă pentru acelaşi medicament şi indicaţie:
    a) pentru alte concentraţii;
    b) pentru alte forme farmaceutice aferente aceleiaşi căi de administrare;
    c) pentru alte condiţii de administrare sau condiţii ce nu fac obiectul extinderii de indicaţie, aşa cum acestea sunt definite la art. 1 lit. l) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Renegocierea prevăzută la alin. (4) se realizează în limita maximă a sumei prevăzute la art. 3 alin. (1) sau, după caz, a sumei rămase disponibilă prevăzute la art. 2 alin. (8) lit. i), cu încadrarea în numărul de pacienţi eligibili care a stat la baza negocierii şi încheierii contractului cost-volum, caz în care nu sunt aplicabile prevederile art. 4."

    15. Anexa B la modelul contractului cost-volum prevăzut în anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    16. Anexa B la modelul contractului cost-volum-rezultat prevăzut în anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul sănătăţii,
                    Sorina Pintea
                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Vasile Ciurchea

    ANEXA 1

    (Anexa B la contractul cost-volum)
    Modalitatea de calcul al contribuţiei trimestriale
    1. Se vor specifica pentru fiecare medicament din anexa A la contract elementele consemnate în procesul-verbal de negociere:
    - numărul de pacienţi eligibili;
    – preţul cu amănuntul maximal cu TVA (PVA) pe UT/ambalaj;
    – PVA pe UT/ambalaj, fără taxa pe valoarea adăugată;
    – preţul cu ridicata maximal pe UT/ambalaj;
    – procentele aplicate la valoarea consumului trimestrial, corespunzătoare tabelului nr. 1 sau nr. 2 de la art. 12 alin. (11) dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – teste de diagnosticare şi monitorizare cu semnificaţie prognostică, după caz.
    NOTĂ:
    PVA şi/sau preţul cu ridicata maximal rămân/rămâne aceleaşi/acelaşi pe durata contractului, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 10 alin. (1^2) dinOrdinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018, cu modificările şi completările ulterioare. Preţul de referinţă/Preţul de decontare suportat din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aferent medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum, se stabileşte în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


    2. Contribuţia trimestrială datorată de DAPP se calculează prin aplicarea progresivă a procentelor (stabilite în funcţie de procentul corespunzător numărului de pacienţi efectiv trataţi în trimestrul respectiv faţă de numărul de pacienţi eligibili) la valoarea consumului trimestrial. Valoarea consumului trimestrial se calculează prin înmulţirea preţului cu amănuntul maximal fără TVA/preţului maximal cu ridicata stabilit pe unitate terapeutică şi prevăzut în contract cu procentul de compensare aferent medicamentelor stabilit în conformitate cu prevederile legale şi volumele de medicamente consumate trimestrial.
    3. Regularizarea anuală a contribuţiei datorate se stabileşte ca diferenţă între valoarea contribuţiei calculată prin aplicarea procentului corespunzător numărului unic de pacienţi eligibili efectiv trataţi pe parcursul derulării contractului la valoarea cumulată a consumului de medicamente aferent acestora şi valoarea cumulată a contribuţiilor trimestriale datorate în perioada contractuală.
    4. Pentru volumele de medicamente consumate aferente pacienţilor efectiv trataţi care, cumulat, pe parcursul derulării contractului, depăşesc pacienţii eligibili, DAPP datorează valoarea integrală a consumului de medicamente aferentă depăşirii fără TVA.

    ANEXA 2

    (Anexa B la contractul cost-volum-rezultat)
    Modalitatea de calcul al contribuţiei trimestriale
    1. Se vor specifica pentru fiecare medicament din anexa A la contract elementele consemnate în procesul-verbal de negociere:
    - numărul de pacienţi eligibili;
    – preţul cu amănuntul maximal cu TVA (PVA) pe UT/ambalaj;
    – PVA pe UT/ambalaj, fără taxa pe valoarea adăugată;
    – preţul cu ridicata maximal pe UT/ambalaj;
    – costul efectiv/pacient cu rezultat medical stabilit în urma negocierii, fără TVA;
    – bugetul anual de referinţă;
    – teste de diagnosticare şi monitorizare cu semnificaţie prognostică, după caz;
    – indicatorii de rezultat.
    NOTĂ:
    PVA şi/sau preţul cu ridicata maximal rămân/rămâne aceleaşi/acelaşi pe durata contractului, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1^2) şi (1^3) dinOrdinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018, cu modificările şi completările ulterioare. Preţul de referinţă/Preţul de decontare suportat din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aferent medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, se stabileşte în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


    2. Contribuţia trimestrială datorată de DAPP se stabileşte ca diferenţă între valoarea consumului trimestrial şi valoarea rezultată din înmulţirea costului efectiv/pacient cu rezultat medical fără TVA prevăzut în contract cu numărul pacienţilor cu rezultat medical evaluat în trimestrul pentru care se stabileşte contribuţia trimestrială. Valoarea consumului trimestrial se calculează prin înmulţirea preţului cu amănuntul maximal fără TVA/preţului maximal cu ridicata stabilit pe unitate terapeutică şi prevăzut în contract cu volumul de medicamente consumate aferente pacienţilor cu rezultat medical evaluat în trimestrul pentru care se stabileşte contribuţia trimestrială.
    3. DAPP suportă integral valoarea consumului de medicamente aferentă pacienţilor pentru care nu a fost înregistrat rezultatul medical, precum şi valoarea integrală a consumului de medicamente care, cumulat, pe parcursul derulării contractului, depăşeşte valoarea anuală a bugetului de referinţă.
    4. Criteriile de evaluare a rezultatului medical şi indicatorii de rezultat, aprobaţi prin ordin al preşedintelui CNAS, se constituie în anexe la contract.
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice