Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.222 din 8 octombrie 2008  privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfasurarea licitatiilor publice pentru atribuirea contractelor de inchiriere a unor bunuri imobile, proprietate publica a statului, aflate in administrarea Administratiei Nationale Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 1.222 din 8 octombrie 2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfasurarea licitatiilor publice pentru atribuirea contractelor de inchiriere a unor bunuri imobile, proprietate publica a statului, aflate in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane", a Contractului-cadru de inchiriere a bunurilor imobile aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane", precum si a Listei cuprinzand bunurile imobile propuse spre inchiriere si durata inchirierii

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 22 decembrie 2008

În baza prevederilor <>art. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 632/2007 privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publicã a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu modificãrile ulterioare,
în temeiul <>art. 5 alin. (7) din Hotãrârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltãrii Durabile, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobã Instrucţiunile pentru organizarea şi desfãşurarea licitaţiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publicã a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", prevãzute în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobã Contractul-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publicã a statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", prevãzut în anexa nr. 2.
ART. 3
Se aprobã Lista cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere şi durata închirierii, prevãzutã în anexa nr. 3.
ART. 4
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 5
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile,
Attila Korodi

Bucureşti, 8 octombrie 2008.
Nr. 1.222.


ANEXA 1
INSTRUCŢIUNI
pentru organizarea şi desfãşurarea licitaţiilor publice pentru
atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile,
proprietate publicã a statului, aflate în administrarea
Administraţiei Naţionale "Apele Române"

ART. 1
Prezentele instrucţiuni reglementeazã procedura de închiriere a bunurilor imobile, respectiv terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apã, malurile acestora şi cuvetele lacurilor, precum şi imobile construcţii, proprietate publicã a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", prin direcţiile de ape din subordine.
ART. 2
Persoanele juridice sau persoanele fizice pot realiza, în interes privat, construcţii provizorii pe terenurile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", numai cu respectarea prevederilor legale specifice domeniului gospodãririi apelor şi al ariilor naturale protejate, respectiv a celor privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, şi a reglementãrilor privind documentaţiile urbanistice aprobate, cu avizul prealabil al Administraţiei Naţionale "Apele Române".
ART. 3
Direcţia de ape care deţine în administrare bunurile imobile pe care doreşte sã le închirieze iniţiazã procedura de închiriere, prin întocmirea referatului de oportunitate şi a caietului de sarcini, denumite împreunã documentaţia de închiriere.
ART. 4
(1) Referatul de oportunitate cuprinde în mod obligatoriu urmãtoarele:
a) descrierea bunului care urmeazã a fi închiriat, inclusiv situaţia juridicã a acestuia;
b) motivele de ordin economic şi social, dupã caz, care justificã încheierea contractului de închiriere;
c) precizarea expresã a activitãţii pentru care se solicitã încheierea contractului de închiriere;
d) durata închirierii;
e) nivelul minim al chiriei propuse;
f) alte consideraţii ce fundamenteazã oportunitatea încheierii contractului de închiriere.
(2) Stabilirea cuantumului chiriei minime de la care va fi pornitã licitaţia se realizeazã pe baza expertizei gradului de folosinţã a bunului imobil.
ART. 5
Caietul de sarcini conţine în mod obligatoriu urmãtoarele:
a) datele de identificare ale titularului dreptului de administrare;
b) descrierea bunului imobil care face obiectul închirierii, inclusiv situaţia juridicã a acestuia;
c) condiţiile şi regimul de exploatare a bunului închiriat;
d) obiectivele de ordin economic şi social, dupã caz, urmãrite de titularul dreptului de administrare;
e) criteriul de selecţie utilizat;
f) cerinţe privind calificarea ofertanţilor, respectiv:
1. înregistrarea la oficiul registrului comerţului, actul constatator al existenţei persoanei juridice sau actul de identitate al persoanei fizice;
2. cifra de afaceri minimã pe anul anterior celui în care se iniţiazã procedura, în cazul persoanelor juridice;
3. solvabilitatea patrimonialã şi lichiditatea generalã;
4. certificatul fiscal;
5. cazierul fiscal şi cazierul judiciar, unde este cazul;
6. nu se aflã în litigiu cu titularul dreptului de administrare sau de folosinţã gratuitã;
g) destinaţia bunurilor care fac obiectul închirierii;
h) interdicţia subînchirierii sau cesionãrii bunului fãrã acordul titularului dreptului de administrare sau de folosinţã gratuitã;
i) durata închirierii, care nu va putea depãşi 10 ani;
j) posibilitatea prelungirii duratei contractului de închiriere pe bazã de act adiţional, pentru încã maximum 10 ani;
k) chiria minimã;
l) contractul de locaţiune, cu clauzele specifice adaptate în funcţie de bunul închiriat;
m) cuantumul garanţiei de participare;
n) facilitãţi suplimentare;
o) perioada de valabilitate a ofertei;
p) garanţia de bunã execuţie.
ART. 6
Documentaţia de închiriere se întocmeşte de cãtre direcţia de ape în douã exemplare şi se înainteazã Administraţiei Naţionale "Apele Române", în vederea aprobãrii acesteia.
ART. 7
(1) Documentaţia de închiriere se verificã şi se analizeazã de cãtre comisia constituitã în acest scop prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale "Apele Române". Propunerile comisiei se înainteazã Consiliului de conducere al Administraţiei Naţionale "Apele Române", în vederea aprobãrii documentaţiei de închiriere.
(2) Comisia nu va aviza documentaţia de închiriere în situaţia în care nu existã informaţiile privind situaţia juridicã a imobilului sau imobilul este supus unor sarcini, privilegii ori condiţii legale.
ART. 8
(1) Termenul de analizare şi aprobare a documentaţiei de închiriere este de 30 de zile de la data înregistrãrii acesteia la Administraţia Naţionalã "Apele Române" sau, dupã caz, de la data completãrii documentaţiei de atribuire.
(2) În situaţia în care comisia de analizã a documentaţiei de închiriere considerã cã este necesarã completarea acesteia, va comunica direcţiei de ape sã transmitã datele/actele solicitate, în termen de cel mult 10 zile de la comunicare.
(3) Documentaţia de închiriere aprobatã se transmite direcţiei de ape în termen de cel mult 3 zile lucrãtoare de la data aprobãrii.
ART. 9
(1) Caietul de sarcini, dupã aprobare, va fi pus în vânzare de cãtre direcţia de ape la sediul sãu şi/sau în alte locuri stabilite de cãtre aceasta şi prevãzute în anunţul publicitar.
(2) Preţul de vânzare al caietului de sarcini se stabileşte de cãtre direcţia de ape, prin decizie a conducãtorului acesteia.
ART. 10
(1) Închirierea bunurilor imobile aflate în proprietate publicã a statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" se realizeazã prin licitaţie publicã, potrivit prevederilor prezentelor instrucţiuni, organizatã de direcţia de ape care deţine în administrare bunurile imobile pe care doreşte sã le închirieze.
(2) La licitaţia publicã poate participa orice persoanã fizicã sau juridicã de drept privat, românã sau strãinã, care depune o ofertã, care cumpãrã caietul de sarcini şi care constituie garanţia de participare.
(3) Închirierea se face pe baza unui contract prin care direcţia de ape transmite unei alte persoane, pentru o perioadã de pânã la 10 ani, dreptul de folosinţã temporarã, totalã sau parţialã, asupra bunurilor prevãzute la alin.(1), în schimbul unei sume de bani, denumitã chirie.
ART. 11
(1) Direcţia de ape, dupã aprobarea documentaţiei de închiriere, va publica anunţul licitaţiei publice într-un cotidian local şi în unul naţional, precum şi pe site-ul propriu, cu cel puţin 20 de zile înainte de data fixatã pentru organizarea licitaţiei.
(2) Anunţul de participare conţine:
a) informaţii generale privind titularul dreptului de administrare;
b) obiectul şi durata închirierii;
c) condiţiile de participare;
d) cuantumul şi forma garanţiei de participare;
e) descrierea succintã a bunului ce urmeazã a fi închiriat;
f) data, locul şi ora limitã de primire a ofertelor;
g) data şi locul deschiderii acestora;
h) modul de obţinere a caietului de sarcini, preţul acestuia şi modalitãţile de platã;
i) durata în care ofertanţii rãmân angajaţi prin termenii ofertelor lor.
(3) Ofertele trebuie depuse în termen de 20 de zile calendaristice de la publicarea anunţului de participare.
(4) Oferta trebuie sã cuprindã detaliat toate condiţiile prevãzute în caietul de sarcini.
ART. 12
(1) Garanţia de participare este obligatorie.
(2) Valoarea garanţiei de participare la licitaţia de închiriere va fi de 10% din valoarea de pornire a chiriei anuale pentru bunul ce face obiectul licitaţiei.
(3) Garanţia de participare la licitaţia de închiriere se restituie în cazul ofertanţilor a cãror ofertã nu a fost declaratã câştigãtoare, în termen de maximum 10 zile lucrãtoare de la data semnãrii contractului de închiriere.
ART. 13
(1) Ofertanţii transmit ofertele în douã plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior. Ofertele vor fi înregistrate, în ordinea primirii lor, într-un registru special, ţinut de direcţia de ape. Fiecare participant poate depune o singurã ofertã.
(2) Pe plicul exterior se va indica bunul propus spre închiriere prin licitaţie publicã, pentru care este depusã oferta. Plicul exterior trebuie sã conţinã urmãtoarele documente:
a) garanţia de participare;
b) dovada cumpãrãrii caietului de sarcini;
c) fişa cu informaţii generale ale ofertantului;
d) declaraţia de participare;
e) documente care dovedesc calitãţile şi capacitãţile ofertanţilor, conform cerinţelor caietului de sarcini.
(3) Pe plicul interior se înscriu denumirea ofertantului, precum şi sediul social/domiciliul acestuia. Acest plic va conţine oferta tehnico-economicã propriu-zisã.
(4) Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, prin fax, e-mail, poştã sau curierat.
(5) Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare în ziua fixatã pentru deschiderea lor.
ART. 14
(1) Componenţa comisiei de evaluare de la nivelul direcţiei de ape se stabileşte de cãtre Administraţia Naţionalã "Apele Române", prin decizie a conducãtorului acesteia.
(2) Comisia de evaluare este formatã din 5 membri, dintre care unul este preşedintele comisiei. Din comisie face parte cel puţin un salariat al Administraţiei Naţionale "Apele Române". De asemenea, vor fi desemnaţi 2 membri supleanţi şi un secretar. Secretarul nu are drept de vot.
(3) Prin decizie a conducãtorului Administraţiei Naţionale "Apele Române" se stabileşte remunerarea membrilor comisiei de licitaţie sau ai celei de soluţionare a contestaţiilor.
ART. 15
(1) Membrii comisiei de evaluare care sunt soţ/soţie, rude sau afini pânã la gradul al patrulea inclusiv cu persoanele fizice ori cu asociaţii, acţionarii, precum şi cu administratorii sau cenzorii societãţilor comerciale participante la licitaţia publicã nu pot fi membri ai comisiei de evaluare.
(2) Membrii comisiei de evaluare sunt obligaţi sã dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate, pe propria rãspundere, dupã deschiderea plicurilor exterioare, care se va pãstra la dosarul închirierii.
(3) În situaţia în care membrii comisiei de evaluare constatã cã se aflã în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevãzute la alin. (1), aceştia sunt obligaţi sã îl anunţe imediat pe preşedintele comisiei de evaluare, care dispune înlocuirea persoanei incompatibile cu unul dintre membrii supleanţi.
ART. 16
(1) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt:
a) selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plicul exterior;
b) întocmirea listei cuprinzând candidaţii admişi pentru prezentarea ofertei tehnico-economice şi comunicarea acesteia;
c) analizarea şi evaluarea ofertelor tehnico-economice pe baza criteriilor de evaluare stabilite prin caietul de sarcini;
d) întocmirea raportului de evaluare;
e) întocmirea proceselor-verbale prevãzute de prezentele instrucţiuni;
f) desemnarea câştigãtorului licitaţiei publice;
g) în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a licitaţiei.
(2) Secretarul comisiei de evaluare redacteazã proceseleverbale prevãzute de prezentele instrucţiuni.
(3) Deciziile comisiei de evaluare se valideazã de cãtre conducãtorul titularului dreptului de administrare.
ART. 17
(1) Comisia de evaluare este legal întrunitã numai în prezenţa tuturor membrilor. În cazul în care, din motive obiective sau în caz de incompatibilitate, un membru al comisiei nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu unul dintre cei 2 membri supleanţi.
(2) Deciziile comisiei de evaluare se adoptã cu votul a douã treimi din numãrul membrilor.
ART. 18
(1) Pentru desfãşurarea procedurii licitaţiei publice este obligatorie participarea a cel puţin 2 ofertanţi pentru fiecare bun propus spre închiriere.
(2) La şedinţa de deschidere a plicurilor exterioare pot participa reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor pentru bunul licitat.
(3) Dupã deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare eliminã ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi datelor cerute la art. 13 alin. (2) şi întocmeşte un proces-verbal care va fi semnat de membrii comisiei de evaluare. Acest proces-verbal se face public prin afişare la sediul locatorului, imediat dupã semnare.
(4) Pentru continuarea desfãşurãrii procedurii de licitaţie este necesar ca dupã deschiderea plicurilor exterioare cel puţin douã oferte sã fie acceptate, în caz contrar procedura de licitaţie urmând sã fie refãcutã în condiţiile prevãzute la art. 21.
(5) La şedinţa de deschidere a plicurilor interioare pot participa ofertanţii acceptaţi pentru bunul licitat.
(6) Dupã deschiderea plicurilor interioare, comisia de evaluare întocmeşte un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare şi de ofertanţii prezenţi.
ART. 19
(1) Comisia de evaluare analizeazã ofertele tehnico-economice din plicurile interioare şi alege oferta cea mai bunã din punctul de vedere al îndeplinirii criteriilor de evaluare precizate în caietul de sarcini.
(2) Pe baza evaluãrii ofertelor, comisia de evaluare întocmeşte raportul de evaluare care va cuprinde descrierea procedurii de închiriere şi operaţiunile de evaluare, elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigãtor sau, în cazul în care nu a fost desemnat câştigãtor niciun ofertant, cauzele respingerii. Raportul de evaluare va primi de îndatã numãr de înregistrare.
(3) Comisia de evaluare procedeazã în termen de maximum douã zile la informarea tuturor ofertanţilor despre rezultatul licitaţiei.
ART. 20
(1) Ofertanţii pot face contestaţie privind eventualele încãlcãri ale dispoziţiilor prezentelor instrucţiuni.
(2) Termenul de depunere a contestaţiilor este de maximum douã zile de la data primirii înştiinţãrii privind rezultatul licitaţiei publice. Contestaţiile se depun la sediul locatorului.
(3) Contestaţiile vor fi soluţionate, în maximum douã zile lucrãtoare, de cãtre o comisie de soluţionare a contestaţiilor constituitã la nivelul fiecãrei direcţii de ape, compusã din 3 (trei) membri, dintre care unul este preşedintele comisiei. Comisia va avea un secretar care nu are drept de vot şi 2 membri supleanţi. Membrii, membrii supleanţi şi secretarul sunt desemnaţi din rândul altor salariaţi decât cei care fac parte din comisia de evaluare. Componenţa fiecãrei comisii se stabileşte de cãtre Administraţia Naţionalã "Apele Române", la propunerea direcţiilor de ape, prin decizie a conducãtorului acesteia, în maximum douã zile de la data deschiderii plicurilor exterioare. Din comisie face parte un salariat al Administraţiei Naţionale "Apele Române". Prin aceeaşi decizie se va stabili remuneraţia membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiei.
(4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor decide cu privire la oportunitatea suspendãrii procedurii de atribuire a contractelor de închiriere.
(5) Rezultatul soluţionãrii contestaţiilor va fi comunicat contestatarului şi celorlalţi participanţi, în termen de douã zile lucrãtoare de la soluţionare.
ART. 21
(1) În cazul în care licitaţia publicã nu a condus la desemnarea unui câştigãtor, se va consemna aceastã situaţie într-un proces-verbal, iar în termen de 20 de zile se va organiza o nouã licitaţie.
(2) Dacã în urma organizãrii unei noi licitaţii, în condiţiile prevãzute la alin. (1), au fost depuse cel puţin douã oferte, dar numai una a fost acceptatã, contractul de închiriere se poate încheia cu ofertantul a cãrui ofertã a fost acceptatã, în condiţiile în care oferta tehnico-economicã îndeplineşte criteriile minime prevãzute în caietul de sarcini.
ART. 22
(1) Contractul de închiriere se semneazã în maximum 5 zile de la împlinirea termenului de contestare sau de la soluţionarea irevocabilã a contestaţiei, dacã o asemenea cale de atac a fost formulatã, şi intrã în vigoare la data constituirii garanţiei de bunã execuţie, dar nu mai târziu de 10 zile de la data semnãrii.
(2) Garanţia de participare pentru ofertantul/ofertanţii desemnat/desemnaţi câştigãtori se restituie în termen de maximum 10 zile lucrãtoare de la data constituirii garanţiei de bunã execuţie.
(3) Garanţia de participare la licitaţie se pierde în cazul în care nu se perfecteazã contractul de închiriere din culpa ofertantului desemnat câştigãtor.
(4) În cazul nesemnãrii contractului de închiriere din culpa exclusivã a ofertantului desemnat câştigãtor sau în cazul neconstituirii garanţiei de bunã execuţie în termenul prevãzut la alin. (1), locatorul încheie contractul cu ofertantul clasat pe locul urmãtor.
ART. 23
(1) Contractul de închiriere va cuprinde în mod obligatoriu prevederile din contractul-cadru, clauzele din caietul de sarcini, precum şi alte clauze convenite de pãrţile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini şi fãrã sã contravinã prevederilor legale şi obiectivelor închirierii.
(2) Contractele de închiriere încheiate cu nerespectarea prevederilor din caietul de sarcini, referitoare la preţ, duratã şi destinaţie, sunt lovite de nulitate.
(3) Direcţia de ape are obligaţia de a asigura pãstrarea documentelor care stau la baza încheierii contractului de închiriere timp de 5 ani de la data încetãrii contractului.
(4) Direcţia de ape are obligaţia înregistrãrii contractului de închiriere încheiat pe o duratã mai mare de 3 (trei) ani în cartea funciarã a imobilului.


ANEXA 2
CONTRACT-CADRU DE ÎNCHIRIERE
a bunurilor imobile aflate în proprietatea publicã a statului şi în
administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"


I. Pãrţile contractante
................................., (titularul dreptului de administrare) cu
sediul în localitatea ....................., judeţul/sectorul ..............,
str. ....................... nr. ......, cont .............. nr. ...........,
deschis la ........., cod fiscal nr. .............., reprezentat/reprezentatã
prin ..................., având funcţia de ....................., în calitate
de locator,
şi
........................, cu sediul în localitatea .......................,
judeţul/sectorul ..............., str. ................... nr. .............,
înregistratã la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. ..........
din ............., cont nr. .................., deschis la .................,
cod fiscal ..................., reprezentatã prin ...................., având
funcţia de ................, sau ...........................................,
(numele persoanei fizice şi datele de identificare)
în calitate de locatar,
au convenit încheierea prezentului contract de închiriere.


II. Obiectul contractului
Art. 1. - Locatorul se obligã sã asigure locatarului folosinţa bunului imobil ...................., situat în ....................., având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul contract-cadru de închiriere.
Art. 2. - (1) Locatorul predã locatarului bunul imobil închiriat la data de ................. .
(2) Predarea-primirea bunului imobil închiriat se va consemna în procesul-verbal de predare-primire care va fi încheiat, datat, semnat şi ştampilat de pãrţile contractante, menţionându-se totodatã starea fizicã a imobilului, dotãrile şi utilitãţile de care acesta beneficiazã în momentul predãrii-primirii.
III. Scopul contractului
Art. 3. - Bunul imobil închiriat este dat în folosinţa locatarului pentru ............................ . (destinaţia)
IV. Durata contractului
Art. 4. - Prezentul contract de închiriere-cadru se încheie pe o perioadã de ............. luni/ani, cu începere de la data de ................... şi pânã la data de ................ .
Art. 5. - (1) Contractul de închiriere poate fi prelungit prin acordul pãrţilor, pentru o perioadã egalã cu durata sa iniţialã.
(2) Intenţia de prelungire se notificã de cãtre locatar cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea duratei de închiriere.
V. Preţul contractului şi modalitãţile de platã
Art. 6. - Locatarul datoreazã locatorului o chirie anualã care va fi actualizatã prin indexare cu indicele de inflaţie aferent anului precedent.
Art. 7. - Preţul închirierii - chiria - este de .......... lei/mp/lunã/fãrã TVA.
Art. 8. - Plata chiriei se face lunar, în cel mult 15 zile de la recepţionarea facturii de cãtre locatar.
VI. Clauza penalã
Art. 9. - În cazul neexecutãrii obligaţiei de platã prevãzute la art. 8, se percep penalitãţi de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, cu decontarea prioritarã a valorii penalitãţilor de întârziere, pentru sumele scadente, indiferent de instrucţiunile de pe ordinul de platã.
Art. 10. - Cuantumul penalitãţilor de întârziere în decontarea debitelor restante va putea depãşi cuantumul sumei asupra cãreia sunt calculate.
VII. Drepturile şi obligaţiile pãrţilor
Art. 11. - Locatorul are dreptul:
a) sã primeascã chiria în condiţiile şi în termenele stabilite la art. 6-8;
b) sã controleze executarea obligaţiilor locatarului şi respectarea condiţiilor închirierii;
c) sã verifice şi sã constate, lunar sau ori de câte ori este nevoie, starea integritãţii bunului care face obiectul închirierii şi dacã acesta este folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere, fãrã a stânjeni folosinţa bunului imobil de cãtre locatar;
d) sã modifice în mod unilateral contractul de închiriere, din motive excepţionale, legate de interesul naţional sau local, cu condiţia notificãrii locatarului.
Art. 12. - Locatorul se obligã:
a) sã predea bunul imobil închiriat, precum şi toate accesoriile sale în starea corespunzãtoare destinaţiei în vederea cãreia a fost închiriat;
b) sã garanteze pentru liniştita şi utila folosinţã a bunului imobil închiriat, fiind rãspunzãtor faţã de locatar pentru evicţiune şi pentru viciile ascunse ale lucrului;
c) sã depunã diligenţe, la cererea şi împreunã cu locatarul, pentru obţinerea oricãror avize necesare întrebuinţãrii în bune condiţii a bunului, conform destinaţiei stabilite prin prezentul contract.
Art. 13. - Locatarul are dreptul:
a) sã primeascã bunul imobil închiriat, precum şi toate accesoriile sale în starea corespunzãtoare destinaţiei în vederea cãreia a fost închiriat;
b) sã foloseascã bunul închiriat conform destinaţiei stabilite prin prezentul contract.
Art. 14. - Locatarul se obligã:
a) sã întrebuinţeze, pe toatã durata închirierii, bunul imobil ca un bun proprietar, cu bunã-credinţã şi potrivit destinaţiei stabilite prin contract, purtând rãspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;
b) sã suporte, pe toatã durata contractului, cheltuielile referitoare la utilitãţile consumate pentru folosinţa bunului imobil închiriat, respectiv ..................;
c) sã execute la timp şi în bune condiţii lucrãrile de întreţinere şi reparaţii normale ce îi incumbã, în vederea menţinerii bunului imobil închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului;
d) sã plãteascã chiria la termenul stipulat în contract, precum şi contravaloarea utilitãţilor în termen de 15 zile de la data recepţionãrii facturii;
e) sã rãspundã pentru distrugerea totalã sau parţialã a bunului imobil închiriat, care se datoreazã culpei sale;
f) sã permitã locatorului sã controleze modul în care este utilizat bunul imobil închiriat şi starea acestuia, la termenul stabilit în contract;
g) sã nu aducã modificãri bunului imobil închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al locatorului şi cu respectarea prevederilor legale privind autorizaţia de construire;
h) sã restituie bunul imobil la încetarea contractului în starea în care l-a primit, conform procesului-verbal de predare-primire, luându-se în considerare gradul normal de uzurã, şi liber de orice sarcini şi sã suporte toate cheltuielile necesare aducerii imobilului închiriat la standardul la care a fost primit spre închiriere;
i) sã rãspundã integral pentru deteriorãrile aduse spaţiului de cãtre persoanele aduse de acesta în spaţiu, precum prepuşii, vizitatorii etc;
j) sã execute la timp şi în condiţii optime reparaţiile locative, de întreţinere a imobilului închiriat, inclusiv ale instalaţiilor accesorii acestuia care permit furnizarea utilitãţilor;
k) sã suporte cheltuielile apãrute ca urmare a unor efecte neprevãzute iniţial asupra bunului care face obiectul (aceastã prevedere se dezvoltã de la caz la caz, în funcţie de natura bunului care face obiectul închirierii);
l) alte obligaţii, conform cerinţelor specifice ale caietului de sarcini.
VIII. Garanţii pentru executarea contractului de închiriere
Art. 15. - În scopul garantãrii îndeplinirii întocmai a obligaţiei de platã a chiriei, precum şi a obligaţiei de reparare a oricãrui prejudiciu suferit de locator prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasã de cãtre locatar a obligaţiilor prevãzute în prezentul contract, locatarul se obligã sã constituie, prin scrisoare de garanţie bancarã, în termen de 10 zile de la încheierea prezentului contract, o garanţie de bunã execuţie.
Art. 16. - (1) Locatorul poate executa garanţia de bunã execuţie, fãrã nicio formalitate prealabilã, în cazul în care locatarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale.
(2) În cazul executãrii scrisorii de garanţie bancarã, locatarul are obligaţia reconstituirii acesteia la valoarea iniţialã, în termen de 15 zile de la data executãrii, sub sancţiunea rezilierii de drept a contractului.
(3) Toate comisioanele şi spezele bancare, precum şi alte cheltuieli necesare executãrii garanţiei de bunã execuţie se suportã de cãtre locatar.
Art. 17. - Pentru anul calendaristic 2008 garanţia de bunã execuţie este de ...... lei, reprezentând 30% din valoarea pentru anul 2008 a contractului, şi se pune la dispoziţie locatorului în termen de 10 zile de la data încheierii contractului de închiriere.
Art. 18. - Pentru fiecare dintre anii urmãtori, garanţia este de 30% din chiria aferentã anului precedent şi se pune la dispoziţie locatorului pânã la data de 31 ianuarie a anului pentru care se constituie garanţia.
IX. Rãspunderea contractualã
Art. 19. - Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor prevãzute în prezentul contract, pãrţile rãspund potrivit prevederilor legale şi dispoziţiilor contractuale.
Art. 20. - Partea în culpã se obligã sã plãteascã despãgubiri proporţionale cu paguba suferitã de cealaltã parte pentru nerespectarea parţialã sau totalã ori pentru îndeplinirea defectuoasã a clauzelor contractuale.
X. Rezilierea contractului
Art. 21. - (1) Neexecutarea/Executarea necorespunzãtoare a obligaţiilor asumate de cãtre una dintre pãrţi dã dreptul pãrţii lezate sã cearã rezilierea contractului şi sã pretindã daune-interese.
(2) Rezilierea nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între pãrţi.
Art. 22. - În cazul în care s-a depãşit termenul de platã a chiriei şi a contravalorii utilitãţilor cu 90 de zile de la data scadenţei sau în cazul nerespectãrii unei clauze asumate de locatar, prezentul contract se considerã reziliat de cãtre locator, fãrã punere în întârziere, fãrã alte formalitãţi şi fãrã intervenţia instanţei de judecatã.
XI. Forţa majorã
Art. 23. - (1) Pãrţile convin sã fie exonerate de rãspundere pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, atunci când aceastã neîndeplinire este urmare a intervenţiei unui caz de forţã majorã.
(2) Forţa majorã invocatã va fi comunicatã celeilalte pãrţi în scris, în termen de 5 zile de la apariţie, de cãtre partea interesatã, şi este opozabilã numai dacã este atestatã de o autoritate competentã în raport cu natura evenimentului.
(3) Locatarul este obligat sã accepte planurile de mãsuri stabilite de cãtre organele competente, neavând dreptul la despãgubiri pentru eventualele pagube produse.
XII. Subînchirierea şi cesiunea
Art. 24. - (1) Subînchirierea, în tot sau în parte, a bunului imobil închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unui terţ este permisã numai cu acordul expres al locatorului, exprimat în scris.
(2) Imobilul este destinat exclusiv uzului titularului de contract. Introducerea unei terţe persoane, sub orice formã, în spaţiul închiriat se considerã subînchiriere şi atrage rezilierea contractului, fãrã notificare şi fãrã intervenţia vreunei instanţe de judecatã.
XIII. Încetarea contractului
Art. 25. - Locaţiunea înceteazã prin:
a) acordul de voinţã al pãrţilor;
b) ajungerea la termen;
c) pieirea bunului;
d) rezilierea pentru neexecutarea obligaţiilor;
e) neconstituirea garanţiei de bunã execuţie;
f) din orice alte cauze prevãzute de lege.
Art. 26. - La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul înceteazã de drept, tacita relocaţiune nu opereazã, putând fi prelungit numai prin acordul pãrţilor, exprimat în scris.
XIV. Litigii
Art. 27. - Orice litigiu izvorât din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract se va soluţiona pe cale amiabilã, iar dacã acest lucru nu este posibil, va fi supus spre soluţionare instanţelor judecãtoreşti române, în a cãror arie de competenţã îşi are sediul locatorul.
XV. Dispoziţii speciale
Art. 28. - În cazul în care locatarul a executat pe imobilul închiriat construcţii fãrã acordul locatorului, acesta din urmã are dreptul de a rezilia de drept contractul şi de a pãstra pentru el construcţiile sau de a-l obliga pe locatar sã le ridice.
Art. 29. - În condiţiile art. 28, dacã locatorul solicitã desfiinţarea construcţiilor şi a lucrãrilor edificate, desfiinţarea acestora se va face pe cheltuiala locatarului. De asemenea, locatorul are dreptul la daune-interese.
Art. 30. - În condiţiile art. 28, dacã locatorul doreşte sã pãstreze construcţiile sau lucrãrile edificate pe imobilul închiriat, acesta are obligaţia de a plãti locatarului valoarea materialelor şi preţul muncii, fãrã a fi luatã în consideraţie sporirea valorii fondului, ocazionatã prin realizarea acestor construcţii.
Art. 31. - În cazul în care locatarul a edificat construcţii, lucrãri pe imobilul închiriat, cu acordul locatorului şi respectând legislaţia în vigoare, la terminarea contractului, locatorul nu va putea solicita desfiinţarea acestora, dar va avea dreptul de a le pãstra pentru el, plãtind valoarea materialelor şi preţul muncii sau o sumã egalã cu cea a creşterii valorii fondului.
XVI. Dispoziţii finale
Art. 32. - Legea aplicabilã prezentului contract este legea românã.
Art. 33. - Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adiţional semnat şi ştampilat de ambele pãrţi.
Art. 34. - Contractul se modificã în urmãtoarele cazuri:
a) actualizarea chiriei anuale, ca urmare a indexãrii cu indicele de inflaţie;
b) apariţia unor împrejurãri sau acte normative care modificã în mod esenţial obligaţiile pãrţilor sau care impun obligaţii noi;
c) prelungirea, în condiţiile prezentului contract, a duratei contractului;
d) în mod unilateral, de cãtre locator, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, cu condiţia notificãrii locatarului.
Art. 35. - Limba contractului este limba românã.
Art. 36. - (1) Orice comunicare între pãrţi trebuie expediatã la adresele menţionate la pct. I, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, prin curier sau prin fax, cu confirmarea expedierii acestuia.
(2) În situaţia în care comunicarea se face prin poştã, aceasta va fi consideratã primitã la data menţionatã pe confirmarea de primire, iar în cazul în care comunicarea se face prin fax, aceasta va fi consideratã recepţionatã în a doua zi lucrãtoare de la data expedierii acestuia.
Art. 37. - Prezentul contract se completeazã cu prevederile caietului de sarcini şi ale ofertei tehnico-economice depuse de locatar.
Art. 38. - Prezentul contract s-a încheiat astãzi ......................., la ................, în 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru fiecare parte şi un exemplar pentru Administraţia Naţionalã "Apele Române".


ANEXA 3
LISTA
cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere şi
durata închirierii
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────┐
│ │ Descrierea sumarã a bunului │Durata propusã │ Numãr de inventar │
│Nr. ├───────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────┤ pentru │(potrivit Hotãrârii│
│crt.│ Denumire │Suprafaţa│Teritoriu administrativ│ închiriere │ Guvernului │
│ │ │ (ha) │ │ │ nr. 1.705/2006) │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┤
│ │DIRECŢIA APELOR Someş - Tisa │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┤
│ 1 │Cuveta acumulãrii Colibiţa*) │ 300,00│Bistriţa-Nãsãud │ 10 ani │ 64019│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 2 │Cuveta acumulãrii Gilãu │ 68,00│Cluj │ 10 ani │ 64021│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 3 │Cuveta acumulãrii Strâmtori │ 113,00│Maramureş │ 10 ani │ 64026│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 4 │Nod de presiune Ferneziu │ │Maramureş │ 10 ani │ 113181│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 5 │Cuveta acumulãrii Sãlãţig │ 23,00│Sãlaj │ 10 ani │ 64022│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 6 │Cuveta acumulãrii Vârşolţ │ 460,60│Sãlaj │ 10 ani │ 64024│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┤
│ │DIRECŢIA APELOR Crişuri │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┤
│ 1 │Canton Vãrşand │ 0,14│Arad │ 10 ani │ 65227│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 2 │Cuveta acumulãrii Leşu │ 151,00│Bihor │ 10 ani │ 64205│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 3 │Cuveta lac CET I │ 17,00│Bihor │ 10 ani │ 64206│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┤
│ │DIRECŢIA APELOR Banat │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┤
│ 1 │Cuveta lac acumulare Tãria │ 3,40│Caraş-Severin │ 10 ani │ 101603│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 2 │Cuveta lac acumulare Buhui*) │ 9,87│Caraş-Severin │ 10 ani │ 101606│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 3 │Cuveta lac acumulare Dognecea Micã │ 2,30│Caraş-Severin │ 10 ani │ 101613│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 4 │Cuveta lac acumulare Oraviţa Mare*) şi**) │ 6,20│Caraş-Severin │ 10 ani │ 101615│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 5 │Cuveta lac acumulare Oraviţa Micã │ 2,87│Caraş-Severin │ 10 ani │ 101617│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 6 │Clãdire MHC Globu Craiovei │ 0,01│Caraş-Severin │ 10 ani │ 113286│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 7 │Clãdire MHC Grãdinari │ 0,01│Caraş-Severin │ 10 ani │ 113287│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 8 │Clãdire hidrocentrala electricã │ 0,01│Timiş │ 10 ani │ 64908│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 9 │Cuveta lac acumulare Surduc │ 357,00│Timiş │ 10 ani │ 63795│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 10 │Cuveta lac acumulare Recaş │ 3,40│Timiş │ 10 ani │ 101572│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┤
│ │DIRECŢIA APELOR Jiu │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┤
│ 1 │Insula Şimian │ 2,00│Mehedinţi │ 10 ani │ 101763│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 2 │Cuveta lacului Balta Gornoviţa*) │ 1,00│Mehedinţi │ 10 ani │ 116973│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┤
│ │DIRECŢIA APELOR Olt │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┤
│ 1 │Cuveta lacului Sãcele │ 135,00│Braşov │ 10 ani │ 64294│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 2 │Cuveta lacului Dopca │ 13,00│Braşov │ 10 ani │ 64295│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 3 │Cuveta lacului Mesteacãn │ 9,25│Harghita │ 10 ani │ 64292│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 4 │Cuveta lacului Frumoasa*) │ 62,70│Harghita │ 10 ani │ 64293│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 5 │Cuveta acumulare Şuta │ 9,00│Harghita │ 10 ani │ 64291│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 6 │Cuveta lacului Caracal │ 50,00│Olt │ 10 ani │ 64300│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 7 │Cuveta lacului Drãghiceni │ 35,00│Olt │ 10 ani │ 64301│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 8 │Cuveta lacului Gura Râului │ 36,00│Sibiu │ 10 ani │ 64321│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┤
│ │DIRECŢIA APELOR Argeş - Vedea │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┤
│ 1 │Cuveta lacului Budeasa**) │ 440,61│Argeş │ 10 ani │ 64080│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 2 │Cuveta lacului Bascov**) │ 199,30│Argeş │ 10 ani │ 64079│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 3 │Cuveta lacului Mãrãcineni │ 64,00│Argeş │ 10 ani │ 64081│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 4 │Cuveta lacului Prundu │ 150,70│Argeş │ 10 ani │ 64082│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 5 │Insula Plumbuita │ 1,94│Municipiul Bucureşti │ 10 ani │ 102136│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 6 │Cuveta lacului Fundeni │ 88,00│Municipiul Bucureşti │ 10 ani │ 64091│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 7 │Cuveta lacului Pantelimon I │ 93,00│Municipiul Bucureşti │ 10 ani │ 116570│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 8 │Cuveta lacului Lacul Morii │ 241,50│Municipiul Bucureşti │ 10 ani │ 64108│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 9 │Insula Lacul Morii │ 4,25│Municipiul Bucureşti │ 10 ani │ 112841│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 10 │Cuveta lacului Zãvoiul Orbului**) │ 356,49│Dâmboviţa │ 10 ani │ 64084│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 11 │Cuveta lacului Vãcãreşti │ 216,50│Dâmboviţa │ 10 ani │ 64085│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 12 │Canton Cocani │ 0,10│Dâmboviţa │ 10 ani │ 65006│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 13 │Cuveta lacului Onceşti 3 │ 18,90│Giurgiu │ 10 ani │ 64115│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 14 │Cuveta lacului Chitila │ 35,00│Ilfov │ 10 ani │ 64092│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 15 │Canton Buftea │ 0,46│Ilfov │ 10 ani │ 65005│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 16 │Cuveta acumulãrii Snagov R │ 592,00│Ilfov │ 10 ani │ 64094│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 17 │Canton exploatare Bilciureşti │ 0,48│Ilfov │ 10 ani │ 64087│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 18 │Canton Snagov şi drum acces canton │ 1,08│Ilfov │ 10 ani │ 65003│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 19 │Canton Cãldãruşani şi drum acces canton │ 0,13│Ilfov │ 10 ani │ 65004│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 20 │Canton Roşiori de Vede │ 0,25│Teleorman │ 10 ani │ 65009│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┤
│ │DIRECŢIA APELOR Buzãu - Ialomiţa │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┤
│ 1 │Canton Pãtãrlagele*) │ 0,26│Buzãu │ 10 ani │ 65051│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 2 │Canton Smeeni*) │ 0,11│Buzãu │ 10 ani │ 65053│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 3 │Canton Budeşti │ 0,39│Cãlãraşi │ 10 ani │ 65040│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 4 │Canton exploatare Urziceni Valea Plopi │ 0,25│Ialomiţa │ 10 ani │ 65046│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┤
│ │DIRECŢIA APELOR Siret │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┤
│ 1 │Cuveta lacului Bacãu II │ 1,00│Bacãu │ 10 ani │ 64194│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 2 │Cuveta lacului Poiana Uzului**) │ 2,00│Bacãu │ 10 ani │ 64193│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 3 │Cuveta lacului Dragomirna*) │ 85,00│Suceava │ 10 ani │ 64200│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 4 │Cuveta lacului Balta Berghel │ 5,40│Vrancea │ 10 ani │ 101407│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┤
│ │DIRECŢIA APELOR Dobrogea - Litoral │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┤
│ 1 │Cuveta lacului Misalia*) şi**) │ 70,00│Brãila │ 10 ani │ 63768│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 2 │Cuveta lacului Fundu Mare*) şi**) │ 70,00│Brãila │ 10 ani │ 63794│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 3 │Cuveta lacului Vulpaşu │ 107,62│Brãila │ 10 ani │ 63800│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 4 │Cuveta lacului Privalul Cotineasa*) şi**) │ 6,72│Brãila │ 10 ani │ 63801│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 5 │Cuveta lacului Balta Begu*) şi**) │ 100,00│Brãila │ 10 ani │ 63884│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 6 │Cuveta lacului Melinte*) şi**) │ 35,00│Brãila │ 10 ani │ 63885│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 7 │Cuveta lacului Sbenghiozul*) şi**) │ 75,00│Brãila │ 10 ani │ 63886│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 8 │Cuveta lacului Curcubeu*) şi**) │ 784,22│Brãila │ 10 ani │ 63887│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 9 │Cuveta lacului Privalul Baicului*) şi**) │ 12,10│Brãila │ 10 ani │ 63914│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 10 │Cuveta lacului Privalul Prinţului*) şi**) │ 1,69│Brãila │ 10 ani │ 63915│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 11 │Cuveta lacului Privalul Bãjan*) şi**) │ 11,53│Brãila │ 10 ani │ 63916│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 12 │Cuveta lacului Privalul Chirchineţu*) şi**)│ 2,21│Brãila │ 10 ani │ 63917│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 13 │Cuveta lacului Lupul*) şi**) │ 75,00│Brãila │ 10 ani │ 63923│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 14 │Cuveta lacului Iezerul Tãbãcari*) şi**) │ 40,00│Brãila │ 10 ani │ 63924│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 15 │Cuveta lacului Iezerul Zainea*) şi**) │ 30,00│Brãila │ 10 ani │ 63925│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 16 │Cuveta lacului Cucova de Jos*) şi**) │ 75,00│Brãila │ 10 ani │ 63926│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 17 │Cuveta lacului Chiciul Popii*) şi**) │ 65,00│Brãila │ 10 ani │ 63927│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 18 │Cuveta lacului Dobrele*) şi**) │ 210,23│Brãila │ 10 ani │ 63929│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 19 │Cuveta lacului Iezerul Gâsca*) şi**) │ 202,86│Brãila │ 10 ani │ 63930│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 20 │Cuveta lacului Bãlãiele*) şi**) │ 133,31│Brãila │ 10 ani │ 63931│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 21 │Cuveta lacului Privalul Vântoaia*) şi**) │ 6,67│Brãila │ 10 ani │ 63940│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 22 │Cuveta lacului Cojoacele Mari*) şi**) │ 27,28│Brãila │ 10 ani │ 63944│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 23 │Cuveta lacului Cojoacele Mici*) şi**) │ 26,79│Brãila │ 10 ani │ 63945│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 24 │Cuveta lacului Privalul Japa*) şi**) │ 3,54│Brãila │ 10 ani │ 63946│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 25 │Cuveta lacului Balta Cacaina*) şi**) │ 24,17│Brãila │ 10 ani │ 63947│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 26 │Cuveta lacului Taşaul**) │ 2335,00│Constanţa │ 10 ani │ 63932│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 27 │Cuveta lacului Siutghiol**) │ 1900,00│Constanţa │ 10 ani │ 63933│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 28 │Cuveta lacului Hagieni**) │ 98,00│Constanţa │ 10 ani │ 63919│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 29 │Cuveta lacului Ceamurlia**) │ 190,00│Constanţa │ 10 ani │ 63921│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 30 │Cuveta lacului Iezerul Viile │ 70,00│Constanţa │ 10 ani │ 63900│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 31 │Canton nr. 3 Poarta Albã │ 0,25│Constanţa │ 10 ani │ 65072│
└────┴───────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┘


___________
*) Bunul propus spre închiriere se aflã într-un sit de importanţã comunitarã şi/sau în vecinãtatea acestuia.
**) Bunul propus spre închiriere se aflã într-o arie de protecţie specialã avifaunisticã şi/sau în vecinãtatea acestuia.
R - bunul propus spre închiriere se aflã într-o arie naturalã protejatã la nivel naţional.

----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016