Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.214 din 20 aprilie 2022  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.214 din 20 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 393 din 21 aprilie 2022
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. AR 6.848 din 20.04.2022 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.174 din 18.04.2022 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    în temeiul prevederilor:
    - art. 229 alin. (4) şi ale art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative;
    – Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 iunie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Se aprobă Normele metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, prevăzute în anexele nr. 1-51, care fac parte integrantă din prezentul ordin."

    2. După anexa nr. 50 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 51, al cărei cuprins este prevăzut în anexa la prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu luna aprilie 2022.                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adela Cojan

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 51 la Ordinul nr. 1.068/627/2021)
    DISPOZIŢII
    aplicabile începând cu luna următoare celei în care încetează starea de alertă
    declarată potrivit legii, în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2
    ART. 1
    (1) Casele de asigurări de sănătate contractează pentru trimestrele II şi III ale anului 2022 cu unităţile sanitare cu paturi suma alocată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti după reţinerea sumelor prevăzute la art. 91 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, cu modificările şi completările ulterioare. Sumele reţinute la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor utiliza în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din anexa nr. 23 la ordin.
    (2) După reţinerea sumelor prevăzute la alin. (1), casele de asigurări de sănătate contractează cu unităţile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti, în regim de spitalizare continuă, o sumă echivalentă cu media lunară a sumelor contractate pentru activitatea anului 2021.
    (3) La stabilirea sumelor lunare ce se contractează cu fiecare unitate sanitară cu paturi, casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere încadrarea acestora în valoarea medie totală contractată lunar la nivelul caselor de asigurări de sănătate; la calculul valorii medii lunare se iau în considerare şi sumele cuprinse în actele adiţionale încheiate pentru acoperirea cheltuielilor efectiv realizate în anul 2021 peste valoarea de contract.
    (4) Repartizarea pe tipurile de servicii de spitalizare continuă şi spitalizare de zi prevăzute în norme, cu încadrarea în sumele rezultate din aplicarea prevederilor alin. (1)-(3), se face prin negociere cu unităţile sanitare cu paturi, ţinând cont de următorii indicatori specifici spitalelor, după caz:
    a) Suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti, pentru afecţiunile acute, a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) pentru spitalele finanţate în sistem DRG, respectiv tarif mediu pe caz rezolvat pentru spitalele non-DRG, se stabileşte astfel:
    - număr de cazuri estimat a se realiza în trimestrele II şi III x indice case-mix 2022 x tarif pe caz ponderat pentru anul 2022; respectiv
    – număr de cazuri estimat a se realiza în trimestrele II şi III x tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităţi;
    a1) Suma contractată (SC) de fiecare spital prevăzut în anexa nr. 23 A la ordin cu casa de asigurări de sănătate, pentru servicii de spitalizare continuă pentru afecţiuni acute în sistem DRG, se calculează astfel:
    SC = Nr_caz x ICM x TCP.
    În formula de mai sus, Nr_caz reprezintă numărul de cazuri estimat a se realiza în trimestrele II şi III ale anului 2022, TCP şi ICM reprezintă tariful pe caz ponderat şi, respectiv, indicele case-mix prevăzute în anexa nr. 23 A la ordin, pentru anul 2022.

    a2) Pentru spitalele non-DRG sau nou-intrate în contractare în formula de la lit. a1) ICM şi TCP se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri estimate pe fiecare specialitate.
    a3) Numărul estimat de cazuri ce poate fi contractat pentru trimestrele II şi III ale anului 2022 se stabileşte prin negociere.
    La negocierea numărului de cazuri estimate pe spital şi pe secţie/compartiment se va avea în vedere numărul de cazuri realizate în anii 2019-2021 şi trimestrul I al anului 2022, la nivelul spitalului (ţinându-se cont de paturile contractate cu spitalul pe secţie/compartiment, precum şi de modificările de structură aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii sau direcţia de sănătate publică, după caz), precum şi modul de realizare a indicatorilor calitativi în anii 2019-2021 şi trimestrul I al anului 2022.

    a4) Indicele de case-mix pentru anul 2022 este prezentat în anexa nr. 23 A la ordin şi rămâne nemodificat pe perioada de derulare a contractului.
    a5) Tariful pe caz ponderat pentru anul 2022 este prezentat în anexa nr. 23 A la ordin, se stabileşte pentru fiecare spital şi rămâne nemodificat pe perioada de derulare a contractului.
    În situaţia în care unul dintre spitalele prevăzute în anexa nr. 23 A la ordin are în structură secţii/compartimente de cronici, contractarea acestor servicii se efectuează conform prevederilor de la lit. b).

    a6) Tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităţi (non-DRG)
    Tariful mediu pe caz rezolvat (non-DRG) se stabileşte prin negociere între furnizori şi casele de asigurări de sănătate, având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului şi indicatorul cost mediu cu medicamentele pe caz externat pe anul 2021 şi sumele aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu destinaţia servicii medicale spitaliceşti. Tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr. 23 C la ordin.
    În situaţia în care unul dintre spitale are în structură secţii/compartimente de cronici, contractarea acestor servicii se efectuează conform prevederilor lit. b).

    a7) Suma contractată conform prevederilor de mai sus se repartizează pe trimestre şi luni; la nivelul fiecărui spital suma lunară prevăzută în contract nu poate fi mai mare decât media lunară stabilită conform formulei prevăzute la lit. a1), respectiv la lit. a2), după caz.

    b) Suma pentru spitalele de boli cronice, precum şi pentru secţiile şi compartimentele de cronici, inclusiv îngrijiri paliative (prevăzute ca structuri distincte în structura spitalului aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii sau direcţia de sănătate publică, după caz) din alte spitale, se stabileşte astfel:
    - număr de cazuri estimat a se realiza în trimestrele II şi III x număr de zile de spitalizare estimat a se realiza pe caz de către spitale pe secţii/compartimente x tariful pe zi de spitalizare.
    1. Numărul de cazuri estimate
    Numărul de cazuri estimat a se realiza în trimestrele II şi III pe spitale/secţii/compartimente se negociază în funcţie de cazurile externate total şi pe secţii realizate în anii 2019-2021 şi trimestrul I al anului 2022, la nivelul spitalului (ţinându-se cont de paturile contractate cu spitalul pe secţie/compartiment, precum şi de modificările de structură aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii sau direcţia de sănătate publică, după caz) şi al judeţului. La stabilirea numărului de cazuri estimat a se realiza în trimestrele II şi III pe spital/secţie/compartiment se ţine seama de modul de realizare a indicatorilor calitativi în anii 2019-2021 şi trimestrul I al anului 2022.
    Numărul de cazuri estimat a se realiza se defalcă pe trimestrele II şi III ale anului 2022.

    2. Numărul de zile de spitalizare estimat a se realiza de către spitale pe secţii/compartimente are în vedere numărul de zile de spitalizare total şi pe secţii realizate în anii 2019-2021 şi trimestrul I al anului 2022.
    3. Tariful pe zi de spitalizare pe secţie/compartiment se negociază pe baza tarifului pe zi de spitalizare propus de fiecare spital pentru secţiile şi compartimentele din structura proprie, având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului, în funcţie de particularităţile aferente fiecărui tip de spital, cu încadrarea în sumele aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti. Tarifele pe zi de spitalizare negociate nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevăzute în anexa nr. 23 C la ordin.


    c) Suma pentru serviciile medicale spitaliceşti efectuate în regim de spitalizare de zi, inclusiv cele efectuate în centrele multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalelor, pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical/caz rezolvat, se determină prin înmulţirea numărului negociat şi contractat de servicii medicale spitaliceşti pe tipuri/cazuri rezolvate cu tariful aferent acestora.
    1. Numărul de servicii medicale spitaliceşti/cazuri rezolvate efectuate în regim de spitalizare de zi se negociază în funcţie de numărul mediu lunar de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi şi numărul de cazuri rezolvate acordate în regim de spitalizare de zi în anii 2019-2021 şi trimestrul I al anului 2022, la nivelul spitalului.
    2. Tariful pe serviciu medical/caz rezolvat este prevăzut în anexa nr. 22 la ordin, respectiv în prezenta anexă pentru serviciile medicale de tip spitalicesc - spitalizare de zi acordate în centrele de evaluare.


    (5) Prin sintagma „situaţii justificate ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti“, prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a) din anexa nr. 23 la ordin, se înţelege situaţiile în care unităţile sanitare solicită caselor de asigurări de sănătate suplimentarea sumelor contractate iniţial, ca urmare a creşterii numărului de pacienţi care se adresează unităţii sanitare şi care, conform criteriilor stabilite prin norme, necesită internare în regim de spitalizare continuă sau de zi.
    Numărul cazurilor externate de pe secţiile/compartimentele de spitalizare continuă, raportate şi validate, ce pot fi decontate de casa de asigurări de sănătate, ca urmare a aplicării prevederilor art. 6 alin. (2) lit. a) din anexa nr. 23 la ordin, nu poate depăşi numărul de cazuri ce pot fi rezolvate la nivelul unităţii sanitare raportat la numărul paturilor contractate.


    ART. 2
    (1) Casele de asigurări de sănătate decontează unităţilor sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă activitatea desfăşurată lunar, după cum urmează:
    a) la nivelul valorii aferente indicatorilor realizaţi în limita valorii de contract, dacă se acoperă contravaloarea cheltuielilor efectiv realizate;
    b) la nivelul cheltuielilor efectiv realizate în limita valorii de contract, în situaţia în care valoarea aferentă indicatorilor realizaţi este mai mică sau egală cu nivelul cheltuielilor efectiv realizate.

    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile inclusiv pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate care acordă servicii în regim de spitalizare continuă pentru afecţiuni cronice.
    (3) Decontarea lunară pentru unităţile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se face potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), fără a mai fi necesară o regularizare trimestrială pentru trimestrele II şi III ale anului 2022.
    (4) Prin cheltuieli efectiv realizate se înţelege totalitatea cheltuielilor aşa cum sunt prevăzute în clasificaţia bugetară, cu excepţia celor care se suportă din alte surse decât Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
    (5) Pentru perioada aprilie-septembrie 2022, în situaţia în care contravaloarea serviciilor medicale spitaliceşti/cazurilor rezolvate efectuate în regim de spitalizare de zi realizate şi validate lunar este mai mare decât suma contractată corespunzătoare acestora, casele de asigurări de sănătate pot deconta această diferenţă, în limita economiilor înregistrate la spitalizarea continuă pentru cazurile acute.

    ART. 3
    Decontarea serviciile medicale spitaliceşti de chimioterapie cu monitorizare, acordate în regim de spitalizare de zi de unităţile sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se efectuează la nivelul realizat, prin încheiere de acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii în care au fost acordate serviciile medicale, dacă a fost depăşit nivelul contractat.

    ART. 4
    În centrele de evaluare se acordă următoarele servicii medicale de tip spitalicesc - spitalizare de zi pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, care nu necesită spitalizare continuă:

┌────┬────────────┬──────────────┬───────────┐
│ │Denumirea │ │Tarif/ │
│Nr. │serviciului │Serviciile │serviciu │
│crt.│medical │obligatorii │medical-caz│
│ │ │ │^3) │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │- Consultaţie │ │
│ │ │medicală de │ │
│ │ │specialitate │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Hemoleucogramă│ │
│ │ │completă - │ │
│ │ │hemoglobină, │ │
│ │ │hematocrit, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │ │eritrocite, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │ │leucocite, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │ │trombocite, │ │
│ │ │formulă │ │
│ │ │leucocitară, │ │
│ │ │indici │ │
│ │ │eritrocitari │ │
│ │ │- TGO │ │
│ │ │- TGP │ │
│ │ │- Glicemie │ │
│ │ │- Creatinină │ │
│ │ │serică │ │
│ │ │- Uree serică │ │
│ │Infecţie cu │- Proteina C │ │
│ │SARS-CoV-2 │reactivă │ │
│ │confirmată, │- EKG │ │
│ │cu │- │ │
│1. │asigurarea │Pulsoximetrie │215,37 │
│ │medicaţiei │- Administrare│ │
│ │prin │de medicamente│ │
│ │Ministerul │injectabil/ │ │
│ │Sănătăţii^1)│perfuzii/alte │ │
│ │ │tipuri de │ │
│ │ │administrări │ │
│ │ │de medicamente│ │
│ │ │- Medicamente │ │
│ │ │cu acţiune │ │
│ │ │antivirală │ │
│ │ │administrate │ │
│ │ │parenteral/ │ │
│ │ │oral: │ │
│ │ │anticorpi │ │
│ │ │monoclonali │ │
│ │ │neutralizanţi/│ │
│ │ │molnupiravir/ │ │
│ │ │paxlovid sau │ │
│ │ │alte │ │
│ │ │medicamente │ │
│ │ │achiziţionate │ │
│ │ │de Ministerul │ │
│ │ │Sănătăţii şi │ │
│ │ │distribuite │ │
│ │ │gratuit la │ │
│ │ │nivelul │ │
│ │ │centrului de │ │
│ │ │evaluare │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │- Consultaţie │ │
│ │ │medicală de │ │
│ │ │specialitate │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Hemoleucogramă│ │
│ │ │completă - │ │
│ │ │hemoglobină, │ │
│ │ │hematocrit, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │ │eritrocite, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │ │leucocite, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │ │trombocite, │ │
│ │ │formulă │ │
│ │ │leucocitară, │ │
│ │ │indici │ │
│ │ │eritrocitari │ │
│ │ │- TGO │ │
│ │ │- TGP │ │
│ │ │- Glicemie │ │
│ │ │- Creatinină │ │
│ │ │serică │ │
│ │ │- Uree serică │ │
│ │Infecţie cu │- Proteina C │ │
│ │SARS-CoV-2 │reactivă │ │
│ │confirmată, │- Computer │ │
│ │cu │tomografie │ │
│ │asigurarea │torace │ │
│2. │medicaţiei │- EKG │390,37 │
│ │prin │- │ │
│ │Ministerul │Pulsoximetrie │ │
│ │Sănătăţii^1)│- Administrare│ │
│ │- cu │de medicamente│ │
│ │investigaţie│injectabil/ │ │
│ │CT │perfuzii/alte │ │
│ │ │tipuri de │ │
│ │ │administrări │ │
│ │ │de medicamente│ │
│ │ │- Medicamente │ │
│ │ │cu acţiune │ │
│ │ │antivirală │ │
│ │ │administrate │ │
│ │ │parenteral/ │ │
│ │ │oral: │ │
│ │ │anticorpi │ │
│ │ │monoclonali │ │
│ │ │neutralizanţi/│ │
│ │ │molnupiravir/ │ │
│ │ │paxlovid sau │ │
│ │ │alte │ │
│ │ │medicamente │ │
│ │ │achiziţionate │ │
│ │ │de Ministerul │ │
│ │ │Sănătăţii şi │ │
│ │ │distribuite │ │
│ │ │gratuit la │ │
│ │ │nivelul │ │
│ │ │centrului de │ │
│ │ │evaluare │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │- Consultaţie │ │
│ │ │medicală de │ │
│ │ │specialitate │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Hemoleucogramă│ │
│ │ │completă - │ │
│ │ │hemoglobină, │ │
│ │ │hematocrit, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │ │eritrocite, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │ │leucocite, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │ │trombocite, │ │
│ │ │formulă │ │
│ │ │leucocitară, │ │
│ │ │indici │ │
│ │ │eritrocitari │ │
│ │ │- TGO │ │
│ │ │- TGP │ │
│ │ │- Glicemie │ │
│ │ │- Creatinină │ │
│ │ │serică │ │
│ │ │- Uree serică │ │
│ │Infecţie cu │- Proteina C │ │
│ │SARS-CoV-2 │reactivă │ │
│ │confirmată, │- Examen │ │
│ │cu │radiologic │ │
│ │asigurarea │torace │ │
│ │medicaţiei │ansamblu │ │
│3. │prin │- EKG │247,37 │
│ │Ministerul │- │ │
│ │Sănătăţii^1)│Pulsoximetrie │ │
│ │- cu │- Administrare│ │
│ │investigaţie│de medicamente│ │
│ │RX │injectabil/ │ │
│ │ │perfuzii/alte │ │
│ │ │tipuri de │ │
│ │ │administrări │ │
│ │ │de medicamente│ │
│ │ │- Medicamente │ │
│ │ │cu acţiune │ │
│ │ │antivirală │ │
│ │ │administrate │ │
│ │ │parenteral/ │ │
│ │ │oral: │ │
│ │ │anticorpi │ │
│ │ │monoclonali │ │
│ │ │neutralizanţi/│ │
│ │ │molnupiravir/ │ │
│ │ │paxlovid sau │ │
│ │ │alte │ │
│ │ │medicamente │ │
│ │ │achiziţionate │ │
│ │ │de Ministerul │ │
│ │ │Sănătăţii şi │ │
│ │ │distribuite │ │
│ │ │gratuit la │ │
│ │ │nivelul │ │
│ │ │centrului de │ │
│ │ │evaluare │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │- Consultaţie │ │
│ │ │medicală de │ │
│ │ │specialitate │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Hemoleucogramă│ │
│ │ │completă - │ │
│ │ │hemoglobină, │ │
│ │ │hematocrit, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │ │eritrocite, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │ │leucocite, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │ │trombocite, │ │
│ │ │formulă │ │
│ │ │leucocitară, │ │
│ │ │indici │ │
│ │ │eritrocitari │ │
│ │ │- TGO │ │
│ │ │- TGP │ │
│ │ │- Glicemie │ │
│ │ │- Creatinină │ │
│ │Infecţie cu │serică │ │
│ │SARS-CoV-2 │- Uree serică │ │
│ │confirmată, │- Proteina C │ │
│ │cu │reactivă │ │
│ │asigurarea │- Potasiu │ │
│ │medicaţiei │- Sodiu │ │
│4. │prin │- Computer │676,67 │
│ │farmacia cu │tomografie │ │
│ │circuit │torace │ │
│ │închis a │- EKG │ │
│ │spitalului^ │- │ │
│ │2) - cu │Pulsoximetrie │ │
│ │investigaţie│- Administrare│ │
│ │CT │de medicamente│ │
│ │ │injectabil/ │ │
│ │ │perfuzii/alte │ │
│ │ │tipuri de │ │
│ │ │administrări │ │
│ │ │- Medicamente │ │
│ │ │cu acţiune │ │
│ │ │antivirală, cu│ │
│ │ │administrare │ │
│ │ │orală │ │
│ │ │achiziţionate │ │
│ │ │la nivelul │ │
│ │ │unităţii │ │
│ │ │sanitare: │ │
│ │ │favipiravir │ │
│ │ │administrat în│ │
│ │ │centrul de │ │
│ │ │evaluare şi │ │
│ │ │eliberat │ │
│ │ │pacientului │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │tratament la │ │
│ │ │domiciliu │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │- Consultaţie │ │
│ │ │medicală de │ │
│ │ │specialitate │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Hemoleucogramă│ │
│ │ │completă - │ │
│ │ │hemoglobină, │ │
│ │ │hematocrit, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │ │eritrocite, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │ │leucocite, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │ │trombocite, │ │
│ │ │formulă │ │
│ │ │leucocitară, │ │
│ │ │indici │ │
│ │ │eritrocitari │ │
│ │ │- TGO │ │
│ │ │- TGP │ │
│ │ │- Glicemie │ │
│ │ │- Creatinină │ │
│ │Infecţie cu │serică │ │
│ │SARS-CoV-2 │- Uree serică │ │
│ │confirmată, │- Proteina C │ │
│ │cu │reactivă │ │
│ │asigurarea │- Potasiu │ │
│ │medicaţiei │- Sodiu │ │
│ │prin │- Examen │ │
│5. │farmacia cu │radiologic │533,67 │
│ │circuit │torace │ │
│ │închis a │ansamblu │ │
│ │spitalului^ │- EKG │ │
│ │2) - cu │- │ │
│ │investigaţie│Pulsoximetrie │ │
│ │RX │- Administrare│ │
│ │ │de medicamente│ │
│ │ │injectabil/ │ │
│ │ │perfuzii/alte │ │
│ │ │tipuri de │ │
│ │ │administrări │ │
│ │ │- Medicamente │ │
│ │ │cu acţiune │ │
│ │ │antivirală, cu│ │
│ │ │administrare │ │
│ │ │orală │ │
│ │ │achiziţionate │ │
│ │ │la nivelul │ │
│ │ │unităţii │ │
│ │ │sanitare: │ │
│ │ │favipiravir │ │
│ │ │administrat în│ │
│ │ │centrul de │ │
│ │ │evaluare şi │ │
│ │ │eliberat │ │
│ │ │pacientului │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │tratament la │ │
│ │ │domiciliu │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │- Consultaţie │ │
│ │ │medicală de │ │
│ │ │specialitate │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Hemoleucogramă│ │
│ │ │completă - │ │
│ │ │hemoglobină, │ │
│ │ │hematocrit, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │ │eritrocite, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │ │leucocite, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │ │trombocite, │ │
│ │ │formulă │ │
│ │ │leucocitară, │ │
│ │ │indici │ │
│ │ │eritrocitari │ │
│ │ │- TGO │ │
│ │ │- TGP │ │
│ │ │- Glicemie │ │
│ │Infecţie cu │- Creatinină │ │
│ │SARS-CoV-2 │serică │ │
│ │confirmată, │- Uree serică │ │
│ │cu │- Proteina C │ │
│ │asigurarea │reactivă │ │
│ │medicaţiei │- Potasiu │ │
│6. │prin │- Sodiu │501,67 │
│ │farmacia cu │- EKG │ │
│ │circuit │- │ │
│ │închis a │Pulsoximetrie │ │
│ │spitalului^ │- Administrare│ │
│ │2) │de medicamente│ │
│ │ │injectabil/ │ │
│ │ │perfuzii/alte │ │
│ │ │tipuri de │ │
│ │ │administrări │ │
│ │ │- Medicamente │ │
│ │ │cu acţiune │ │
│ │ │antivirală, cu│ │
│ │ │administrare │ │
│ │ │orală │ │
│ │ │achiziţionate │ │
│ │ │la nivelul │ │
│ │ │unităţii │ │
│ │ │sanitare: │ │
│ │ │favipiravir │ │
│ │ │administrat în│ │
│ │ │centrul de │ │
│ │ │evaluare şi │ │
│ │ │eliberat │ │
│ │ │pacientului │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │tratament la │ │
│ │ │domiciliu │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │- Consultaţie │ │
│ │ │medicală de │ │
│ │ │specialitate │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Hemoleucogramă│ │
│ │ │completă - │ │
│ │ │hemoglobină, │ │
│ │ │hematocrit, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │ │eritrocite, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │ │leucocite, │ │
│ │Infecţie cu │numărătoare │ │
│ │SARS-CoV-2 │trombocite, │ │
│7. │confirmată -│formulă │205,37 │
│ │fără │leucocitară, │ │
│ │tratament │indici │ │
│ │ │eritrocitari │ │
│ │ │- TGO │ │
│ │ │- TGP │ │
│ │ │- Glicemie │ │
│ │ │- Creatinină │ │
│ │ │serică │ │
│ │ │- Uree serică │ │
│ │ │- Proteina C │ │
│ │ │reactivă │ │
│ │ │- EKG │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Pulsoximetrie │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │- Consultaţie │ │
│ │ │medicală de │ │
│ │ │specialitate │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Hemoleucogramă│ │
│ │ │completă - │ │
│ │ │hemoglobină, │ │
│ │ │hematocrit, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │ │eritrocite, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │ │leucocite, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │ │trombocite, │ │
│ │Infecţie cu │formulă │ │
│ │SARS-CoV-2 │leucocitară, │ │
│8. │confirmată -│indici │237,37 │
│ │cu RX - fără│eritrocitari │ │
│ │tratament │- TGO │ │
│ │ │- TGP │ │
│ │ │- Glicemie │ │
│ │ │- Creatinină │ │
│ │ │serică │ │
│ │ │- Uree serică │ │
│ │ │- Proteina C │ │
│ │ │reactivă │ │
│ │ │- Examen │ │
│ │ │radiologic │ │
│ │ │torace │ │
│ │ │ansamblu │ │
│ │ │- EKG │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Pulsoximetrie │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │- Consultaţie │ │
│ │ │medicală de │ │
│ │ │specialitate │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Hemoleucogramă│ │
│ │ │completă - │ │
│ │ │hemoglobină, │ │
│ │ │hematocrit, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │ │eritrocite, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │ │leucocite, │ │
│ │Infecţie cu │numărătoare │ │
│ │SARS-CoV-2 │trombocite, │ │
│ │confirmată -│formulă │ │
│9. │cu │leucocitară, │380,37 │
│ │investigaţie│indici │ │
│ │CT - fără │eritrocitari │ │
│ │tratament │- TGO │ │
│ │ │- TGP │ │
│ │ │- Glicemie │ │
│ │ │- Creatinină │ │
│ │ │serică │ │
│ │ │- Uree serică │ │
│ │ │- Proteina C │ │
│ │ │reactivă │ │
│ │ │- Computer │ │
│ │ │tomografie │ │
│ │ │torace │ │
│ │ │- EKG │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Pulsoximetrie │ │
└────┴────────────┴──────────────┴───────────┘

    ^1) Tariful serviciului nu cuprinde costul medicamentelor distribuite gratuit de către Ministerul Sănătăţii unităţii sanitare şi transferate în gestiunea centrului de evaluare în baza documentelor justificative prevăzute de legislaţia în vigoare.
    ^2) Tariful serviciului cuprinde costul medicamentului cu acţiune antivirală directă cu administrare orală (favipiravir) achiziţionat la nivelul unităţii sanitare, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^3) Tariful serviciului medical-caz este aferent unui episod cu infectare cu virusul SARS-CoV-2/persoană.

    NOTE:
    1. Tarifele cuprind cheltuielile aferente serviciilor medicale-caz (cheltuieli de personal, materialele sanitare, investigaţii medicale paraclinice, precum şi cheltuieli indirecte, după caz).
    2. Administrarea/Eliberarea medicamentelor antivirale pacienţilor în cadrul centrelor de evaluare se face cu respectarea reglementărilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare.


    ART. 5
    Serviciile medicale de spitalizare de zi prevăzute la art. 4 se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii tipului de serviciu medical-caz, prevăzute în tabelul de la art. 4, şi pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) după terminarea vizitei necesare finalizării serviciului medical.

    ART. 6
    Regularizarea trimestrială a serviciilor medicale de spitalizare de zi prevăzute la art. 4 se face potrivit prevederilor aplicabile spitalizării de zi, cu precizarea că, pentru centrele de evaluare organizate la nivelul unităţilor sanitare cu paturi care nu au încheiat contract cu casa de asigurări de sănătate pentru servicii de spitalizare de zi, regularizarea trimestrială se face pentru perioada aferentă trimestrului respectiv, precum şi pentru perioada de la data încheierii contractului cu centrul de evaluare şi până la sfârşitul trimestrului respectiv, cu încadrarea în limita valorii contractate.

    ART. 7
    (1) Pentru investigaţiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, potrivit ghidurilor de practică medicală, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare, precum şi a pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, afecţiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate se suplimentează după încheierea lunii în care au fost acordate investigaţiile paraclinice, prin acte adiţionale.
    (2) Efectuarea investigaţiilor paraclinice necesare pacienţilor, în vederea monitorizării afecţiunilor prevăzute la alin. (1), se realizează de către furnizorii de servicii medicale paraclinice, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.
    (3) Pentru investigaţiile paraclinice prevăzute la alin. (1) furnizorii de servicii medicale paraclinice ţin evidenţe distincte.
    (4) Biletele de trimitere pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare, potrivit ghidurilor de practică medicală, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, vor avea evidenţiat faptul că investigaţiile sunt recomandate pentru monitorizarea pacientului cu COVID-19.
    (5) Biletele de trimitere pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, boli rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare şi boli neurologice, potrivit ghidurilor de practică medicală, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, vor avea evidenţiat faptul că investigaţiile sunt recomandate pentru afecţiunile respective.

    ART. 8
    Măsurile prevăzute la art. 1 şi 2 din prezenta anexă sunt aplicabile până la data de 30 septembrie 2022.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016