Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.169 din 24 martie 2011 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, organizatiilor prevazute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.169 din 24 martie 2011  pentru aprobarea Metodologiei de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, organizatiilor prevazute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.169 din 24 martie 2011 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, organizatiilor prevazute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011

    Având în vedere:
    - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 68/2010 privind unele mãsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activitãţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în baza art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 11/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobã Metodologia de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, organizaţiilor prevãzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin direcţiile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 284/2009 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, pentru organizaţiile prevãzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 6 iulie 2009, se abrogã.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                 Ministrul muncii,
           familiei şi protecţiei sociale,
                 Ioan Nelu Botiş

    Bucureşti, 24 martie 2011.
    Nr. 1.169.


    ANEXĂ

                                   METODOLOGIE
       de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat, prin bugetul
         Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, organizaţiilor
          prevãzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
                  promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezenta metodologie stabileşte modalitatea de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, denumit în continuare MMFPS, urmãtoarelor organizaţii neguvernamentale, denumite în continuare organizaţii: Asociaţia Nevãzãtorilor din România, Asociaţia Invalizilor de Rãzboi Nevãzãtori din România, Asociaţia Naţionalã a Surzilor din România, Liga Naţionalã a Organizaţiilor cu Personal Handicapat din Cooperaţia Meşteşugãreascã şi Consiliul Naţional al Dizabilitãţii din România, organizaţie de tip federaţie.
    (2) Subvenţiile se acordã exclusiv în completarea veniturilor proprii ale organizaţiilor definite la alin. (1), pe întreaga duratã a anului bugetar, conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat.
    ART. 2
    Sumele provenite din subvenţii de la bugetul de stat se utilizeazã pentru urmãtoarele cheltuieli:
    a) cheltuieli de administrare, respectiv cheltuieli de personal şi de întreţinere, cu excepţia chiriilor;
    b) cheltuieli pentru activitãţi specifice de interes general ale organizaţiilor.
    ART. 3
    (1) În vederea obţinerii subvenţiilor, organizaţiile depun la registratura MMFPS, în fiecare an, dupã aprobarea bugetului acestuia, un dosar care cuprinde obligatoriu urmãtoarele documente:
    a) statutul organizaţiei, însoţit de actele adiţionale;
    b) raportul de activitate pe anul anterior, aprobat de adunarea generalã a membrilor organizaţiei;
    c) statul de funcţii;
    d) executarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
    e) bilanţul contabil, avizat de administraţia financiarã;
    f) adresa de înaintare a documentaţiei pentru obţinerea subvenţiei, depusã la registratura MMFPS;
    g) proiectul programelor organizaţiei, denumit în continuare proiectul, care cuprinde o descriere detaliatã a activitãţilor specifice de interes general ale acesteia, propuse a fi subvenţionate;
    h) centralizatorul cu privire la repartizarea cheltuielilor aprobate prin buget pe cheltuieli administrative şi cheltuieli cu activitãţile specifice de interes general.
    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) documentele menţionate la lit. b) şi e), care trebuie depuse la registratura MMFPS pânã la data de 15 mai a anului pentru care s-a solicitat subvenţia.
    (3) Documentele prevãzute la alin. (1) lit. a)-f) se depun în copii certificate, iar cele menţionate la lit. g) şi h) se depun în original.
    (4) În vederea planificãrii bugetare, organizaţiile depun proiectul şi estimarea cheltuielilor de administrare pentru anul urmãtor, pânã la data de 31 iulie a fiecãrui an, la sediul MMFPS.
    (5) Descrierea activitãţilor specifice de interes general cuprinde obligatoriu urmãtoarele puncte, pentru fiecare activitate:
    a) denumirea activitãţii;
    b) obiectivele urmãrite;
    c) o scurtã motivaţie a organizãrii/derulãrii activitãţii respective;
    d) rezultatele aşteptate;
    e) costurile implicate de activitatea respectivã, atât cele suportate de organizaţie, cât şi cele solicitate din subvenţie, defalcate pe tipuri de cheltuieli;
    f) perioada de desfãşurare a activitãţii;
    g) statul de funcţii pentru fiecare dintre activitãţile specifice de interes general, dupã caz.

    CAP. II
    Activitãţii şi cheltuieli pentru care se acordã subvenţii

    SECŢIUNEA 1
    Cheltuieli de administrare

    ART. 4
    Acordarea subvenţiilor pentru cheltuieli de administrare se face pentru urmãtoarele cheltuieli eligibile:
    1. cheltuieli de personal - cheltuieli cu salariile pentru 5 persoane la nivel central şi douã persoane la nivel de filialã; nu este permisã cumularea funcţiilor subvenţionate de cãtre MMFPS;
    2. cheltuieli de întreţinere - cheltuieli cu utilitãţi: energie electricã, apã, canal, salubrizare, energie termicã, cablu TV şi internet, douã abonamente de telefonie, unul telefax şi unul mobil de grup la nivel central, şi câte unul telefax pentru fiecare filialã.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Cheltuieli pentru activitãţi specifice de interes general

    ART. 5
    (1) Cheltuielile pentru activitãţi specifice de interes general sunt aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, la solicitarea motivatã a organizaţiei.
    (2) Ordinul este aprobat în baza evaluãrii proiectului de cãtre direcţiile de specialitate din cadrul MMFPS (Direcţia generalã protecţia persoanelor cu handicap şi Direcţia economicã).
    ART. 6
    (1) Evaluarea cuprinde douã etape distincte: evaluarea din punct de vedere metodologic a conţinutului şi relevanţei activitãţilor specifice de interes general propuse de organizaţii şi evaluarea din punct de vedere economico-financiar a tipurilor de cheltuieli şi sumelor solicitate pentru subvenţionare.
    (2) În urma evaluãrii se poate decide subvenţionarea tuturor activitãţilor propuse de organizaţii, a unora dintre ele sau se poate decide sã nu fie subvenţionatã niciuna.
    (3) Fiecare dintre cele douã etape ale evaluãrii este eliminatorie în vederea decontãrii cheltuielilor prevãzute la art. 5 alin. (1).
    ART. 7
    (1) Evaluarea din punct de vedere metodologic foloseşte ca reper definiţia activitãţii specifice de interes general.
    (2) În sensul prezentei metodologii, termenul activitãţi specifice de interes general are urmãtoarea semnificaţie: activitatea de importanţã socialã sau utilã unei colectivitãţi/unui grup, desfãşuratã în conformitate cu misiunea, scopul şi obiectivele stabilite prin statutul organizaţiei sau în interesul membrilor pe care aceasta îi reprezintã.
    (3) Activitãţile specifice ale organizaţiilor sunt de douã feluri:
    1. activitãţi cu caracter permanent, servicii indispensabile vieţii de zi cu zi a persoanelor cu handicap, specifice fiecãrei categorii de handicap în parte, dupã cum urmeazã:
    a) handicapul vizual - tipãrituri Braille, înregistrãri de carte audio, masterizare de carte audio, publicaţii în format Braille, în format audio, în format vizual cu caractere mãrite şi în format vizual obişnuit, tehnici de audio descripţie a documentarelor filmate şi a filmelor artistice româneşti, servicii şi programe sportive, servicii de cercetare şi identificare a handicapului vizual în rândul populaţiei;
    b) handicapul auditiv - servicii de comunicare în limbaj mimico-gestual, publicaţii în scriere obişnuitã;
    c) servicii de identificare şi cercetare a tuturor situaţiilor de handicap şi a condiţiilor de sãnãtate handicapante, specific Consiliului Naţional al Dizabilitãţii din România, organizaţie de tip federaţie;
    2. activitãţi specifice de tip eveniment, cu desfãşurare limitatã în timp, valabile pentru toate categoriile de handicap: seminare, expoziţii, cursuri, workshopuri, concursuri, conferinţe, spectacole.
    Activitãţile cu caracter permanent (servicii) cu desfãşurare lunarã sunt subvenţionate lunar pentru luna precedentã, pe baza documentelor justificative de cheltuieli.
    Activitãţile de tip eveniment, cu desfãşurare limitatã în timp, sunt subvenţionate dupã încheierea lor, pe baza documentelor justificative de cheltuieli.
    (4) Caracteristicile activitãţii specifice de interes general sunt urmãtoarele:
    - este definitorie pentru organizaţia care solicitã subvenţia, conform statutului sãu;
    - concurã la îndeplinirea obiectivelor proprii;
    - se adreseazã unui anumit tip de beneficiari reprezentativi pentru grupul-ţintã specificat în statutul organizaţiei care solicitã subvenţia;
    - satisface nevoile şi interesele acestor beneficiari, este utilã celor cãrora îi este destinatã;
    - diminueazã riscul de excludere socialã a acestora şi creşte gradul de incluziune socialã;
    - implicã beneficiarii direcţi şi membrii comunitãţii în organizare şi derulare, facilitând coeziunea şi solidaritatea socialã;
    - nu urmãreşte obţinerea unui profit.
    ART. 8
    (1) Evaluarea din punct de vedere economico-financiar urmãreşte corelarea tipurilor de cheltuieli propuse pentru derularea activitãţilor specifice cu cheltuielile menţionate în prevederile legale în vigoare.
    (2) În urma evaluãrii pot fi finanţate urmãtoarele cheltuieli pentru activitãţile specifice de interes general, în funcţie de tipul activitãţii, astfel:
    1. pentru activitãţi educative, culturale, sportive, concursuri şi seminare:
    a) transport şi cazare numai pentru persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora, în conformitate cu limitele stabilite pentru personalul bugetar;
    b) taxe de participare, pentru persoanele cu handicap;
    c) taxe de intrare la muzee şi sãli de spectacol, pentru persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora, în strãinãtate;
    d) plata arbitrului, instructorului, contravaloarea închirierii sãlii, amenajãrii şi sonorizãrii;
    e) mediatizarea activitãţii - afişe, pliante şi anunţuri;
    f) materiale consumabile necesare desfãşurãrii activitãţii;
    g) combustibilul pentru transportul persoanelor şi/sau al materialelor necesare desfãşurãrii activitãţii, cu autoturismul aflat în dotarea organizaţiei sau autoturisme proprietate personalã pentru transportul de persoane, conduse de însoţitori, cu condiţia ca însoţitorii sã fie angajaţi permanenţi ai organizaţiei, conform limitelor de consum stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;
    2. pentru activitãţi de informare şi creştere a gradului de accesibilizare la mediul informaţional şi comunicaţional - publicaţii, interpreţi de limbaj mimico-gestual şi surdocecitate:
    a) materiale consumabile necesare realizãrii obiectivelor activitãţii - hârtie, carton, cleiuri, hârtie specialã Braille, sisteme de legãtorie, casete video, casete audio, CD-uri, DVD-uri, cerneluri;
    b) servicii şi materiale de întreţinere pentru aparatura de tipografie şi multiplicare;
    c) taxe poştale în vederea transmiterii publicaţiilor cãtre membrii organizaţiei;
    d) servicii prestate de cãtre persoane fizice sau juridice autorizate, în scopul realizãrii obiectivelor acestor activitãţi;
    e) salarii pentru persoanele care participã la realizarea obiectivelor acestor activitãţi, precum şi pentru interpreţii de limbaj mimico-gestual, cu condiţia ca aceştia sã fie autorizaţi sau calificaţi.
    (3) Achiziţia bunurilor şi serviciilor trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele criterii:
    a) sã fie indispensabilã desfãşurãrii activitãţilor respective;
    b) sã aibã o valoare în conformitate cu preţul de pe piaţã al bunului/serviciului respectiv;
    c) sã respecte prevederile legale în vigoare pentru sistemul bugetar, respectiv legislaţiei privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contactelor de concesiune de servicii.

    CAP. III
    Acordarea subvenţiilor

    ART. 9
    (1) Acordarea subvenţiilor pentru cheltuieli de administrare se face lunar, iar pentru cheltuieli privind activitãţile specifice de interes general ale organizaţiei se face pe mãsura realizãrii lor, conform anexei la ordinul prevãzut la art. 5 alin. (1).
    (2) Acordarea subvenţiilor se face pe bazã de documente justificative, în luna urmãtoare depunerii documentaţiei de solicitare, în funcţie de deschiderile de credite aprobate de ordonatorul principal de credite.
    (3) Documentaţia pentru solicitarea de subvenţii se va depune pânã la data de 14 a lunii în curs pentru luna precedentã.
    (4) Pentru cheltuielile de personal, subvenţiile se acordã pe baza copiilor statelor de platã şi a centralizatorului acestora. Atât statele de platã, cât şi centralizatorul trebuie sã fie semnate şi ştampilate "conform cu originalul".
    (5) Pentru cheltuielile de întreţinere, subvenţia se acordã pe baza unui centralizator al documentelor justificative, semnat şi ştampilat de conducerea organizaţiei, la care se anexeazã copii ale documentelor justificative, semnate şi ştampilate "conform cu originalul".
    (6) Pentru cheltuielile privind activitãţile specifice de interes general, subvenţia se acordã pe baza unui centralizator pentru fiecare dintre activitãţile desfãşurate, semnat şi ştampilat de conducerea organizaţiei, la care se anexeazã copii ale documentelor justificative, semnate şi parafate "conform cu originalul", precum şi o copie de pe tabelul participanţilor.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 10
    MMFPS îşi rezervã dreptul de a executa misiuni de audit şi control referitoare la modul în care sunt cheltuite sumele obţinute din subvenţii.
                __________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016