Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.129 din 2 iunie 2022  privind modificarea şi completarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 817/2021     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.129 din 2 iunie 2022 privind modificarea şi completarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 817/2021

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 551 din 6 iunie 2022
    În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 pct. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) şi ale art. 12 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021,
    în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. II lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor şi ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Procedura privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 817/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 şi 667 bis din 6 iulie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Competenţele atribuite ca urmare a atestării în domeniul de atestare tehnico-profesională Is nivelul I includ şi competenţa de verificare a proiectelor/expertizare tehnică, după caz, în domeniul de atestare tehnico-profesională Saac doar în condiţiile în care sunt verificate proiecte de/expertizate părţi ale sistemelor publice de alimentare cu apă şi/sau canalizare care nu includ instalaţiile de captare, tratare, epurare apă şi deversare apă în emisar din sistemele publice."

    2. La articolul 3, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Candidaţii care susţin examenul de atestare tehnico-profesională în domeniile B1, D1, E şi F pot promova examenul de atestare pentru un domeniu de atestare tehnico-profesională sau pentru mai multe dintre cele patru domenii de atestare tehnico-profesională, cu condiţia să opteze pentru fiecare domeniu de atestare în parte în cuprinsul cererii de înscriere."

    3. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Solicitantul menţionat la alin. (2), absolvent al unei specializări din domeniile de licenţă «Inginerie civilă», «Ingineria instalaţiilor» sau «Arhitectură», prin care dreptul de proiectare este limitat, poate solicita înscrierea în vederea susţinerii examenului de atestare tehnico-profesională, în condiţiile în care este şi titular al unei diplome de master obţinute în urma absolvirii unui program de master, în domeniile de studii universitare de doctorat/masterat «Inginerie civilă şi instalaţii» sau «Arhitectură», al unei diplome echivalente în urma căreia a dobândit dreptul de a proiecta fără limitări în domeniul/domeniile/subdomeniile de atestare tehnico-profesională solicitat/solicitate sau poate susţine examenul de atestare tehnico-profesională doar pentru nivelul II."

    4. La articolul 4, alineatele (10)-(13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(10) Pentru domeniul de atestare tehnico-profesională Ci se poate înscrie în vederea susţinerii examenelor de atestare tehnico-profesională şi persoana fizică cu studii universitare absolvite în cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditate în domeniile de licenţă «Inginerie civilă» sau «Arhitectură», dacă este şi titulara unei diplome de master în domeniul de studii universitare de master «Inginerie civilă şi ingineria instalaţiilor», prin care este probată dobândirea competenţelor profesionale în domeniul securităţii la incendiu.
(11) Pentru domeniul de atestare tehnico-profesională Cc se poate înscrie în vederea susţinerii examenelor de atestare tehnico-profesională şi persoana fizică cu studii universitare absolvite în cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditate în domeniul de licenţă «Ingineria instalaţiilor», dacă este şi titulara unei diplome de master în domeniul de studii universitare de master «Inginerie civilă şi ingineria instalaţiilor», prin care este probată dobândirea competenţelor profesionale în domeniul securităţii la incendiu.
(12) Pentru domeniul de atestare tehnico-profesională Ie poate solicita înscrierea în vederea susţinerii examenelor de atestare tehnico-profesională şi solicitantul care este titularul unei diplome de inginer diplomat/inginer conferite ca urmare a absolvirii unei instituţii de învăţământ superior acreditate şi este autorizat ca electrician de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, după caz:
    a) pentru a desfăşura activităţi de proiectare a instalaţiilor electrice, pentru profesia reglementată de verificator de proiecte, cu îndeplinirea condiţiilor de vechime precizate la alin. (7) lit. a);
    b) pentru a desfăşura activităţi de proiectare şi executare a instalaţiilor electrice, pentru profesia reglementată de expert tehnic, cu îndeplinirea condiţiilor de vechime precizate la alin. (7) lit. b).
(13) Pentru domeniul de atestare tehnico-profesională Ig poate solicita înscrierea în vederea susţinerii examenelor de atestare tehnico-profesională şi solicitantul care este titularul unei diplome de inginer diplomat/inginer conferite ca urmare a absolvirii unei instituţii de învăţământ superior acreditate şi este autorizat ca instalator autorizat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune, cu îndeplinirea condiţiilor de vechime precizate la alin. (7)."

    5. La articolul 5, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
    6. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Autoritatea competentă organizează în fiecare an calendaristic două sesiuni de atestare tehnico-profesională, prima sesiune în intervalul cuprins între 1 martie şi 31 iulie, iar a doua sesiune în intervalul cuprins între 1 septembrie şi 29 noiembrie."

    7. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Autoritatea competentă publică pe pagina de internet proprie anunţul privind organizarea sesiunii de atestare tehnico-profesională, specificând examenele de atestare tehnico-profesională programate în cadrul acesteia, data susţinerii examenelor, precum şi intervalul de timp în care pot fi transmise solicitările de susţinere a examenelor de atestare tehnico-profesională, cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care este programat primul examen de atestare tehnico-profesională din cadrul sesiunii de atestare tehnico-profesională.
    (2) În intervalul de timp prevăzut la alin. (1) solicitanţii transmit cererile de susţinere a examenelor, însoţite de documentele prevăzute la art. 5, către autoritatea competentă.
    (3) Cererea pentru susţinerea examenului de atestare tehnico-profesională, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, denumită în continuare cerere, însoţită de documentele prevăzute la art. 5, se transmite către autoritatea competentă, utilizând exclusiv portalul electronic de înscrieri pus la dispoziţie de aceasta şi accesibil din pagina de internet a autorităţii competente, fiind înregistrată automat în registratura generală a autorităţii competente."

    8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Cererile şi dosarele aferente transmise autorităţii competente pe alte canale de comunicare în afara celui prevăzut la art. 7 alin. (3) şi cele transmise în afara termenului de depunere menţionat nu sunt analizate, iar solicitanţii vor fi informaţi, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării, prin poşta electronică, la adresa de corespondenţă indicată în cerere, cu privire la nerespectarea termenului şi, implicit, respingerea cererilor. Dosarele transmise în format fizic vor fi returnate titularilor în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării."

    9. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Reprezentanţii autorităţii competente, prin compartimentul de specialitate, analizează cererea şi documentele ce reprezintă dosarul solicitantului şi comunică acestuia, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării, prin poşta electronică, la adresa de corespondenţă indicată în cerere:
    a) admiterea cererii depuse în vederea susţinerii examenului/examenelor de atestare tehnico-profesională, în cazul în care solicitantul întruneşte condiţiile necesare prevăzute de prezenta procedură şi dosarul solicitantului este complet;
    b) respingerea motivată a cererii depuse în vederea examenului/examenelor de atestare tehnico-profesională, în cazul în care solicitantul nu întruneşte condiţiile necesare prevăzute de prezenta procedură;
    c) necesitatea de a depune completări/clarificări asupra documentelor transmise, cu menţiunea clară asupra termenului în care pot fi transmise, respectiv de maximum 5 zile de la data comunicării. Nedepunerea completărilor/clarificărilor în termenul precizat conduce la considerarea dosarului incomplet şi la respingerea cererii depuse în vederea susţinerii examenului/examenelor de atestare tehnico-profesională."

    10. La articolul 11, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Opţiunea privind susţinerea unui examen de atestare tehnico-profesională se face doar pentru unul dintre cele şase centre regionale de examinare prevăzute la alin. (2), aparţine fiecărui solicitant în parte şi este exprimată în cuprinsul cererii prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură.
(4) Autoritatea competentă publică pe pagina de internet proprie lista candidaţilor admişi pentru susţinerea unui examen de atestare tehnico-profesională, specificând pentru fiecare candidat centrul de examinare cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru susţinerea respectivului examen de atestare tehnico-profesională."

    11. La articolul 11, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Lista prevăzută la alin. (4) se elaborează pentru solicitanţii cu cereri eligibile şi dosare complete şi în baza opţiunilor acestora exprimate în cuprinsul cererilor de înscriere al căror model este prevăzut în cuprinsul anexei nr. 1 la prezenta procedură."

    12. La articolul 24, alineatul (1) al se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) Autoritatea competentă asigură secretariatul comisiilor centrale de examinare, al comisiilor regionale de examinare şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, resursele financiare, materiale şi de personal necesare desfăşurării activităţii acestora, după cum urmează:
    a) un secretariat general coordonat de un funcţionar public din cadrul autorităţii competente care contrasemnează toate documentele elaborate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2);
    b) cel puţin câte un responsabil de centru de examinare regional care contrasemnează toate documentele elaborate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (3);
    c) personal pentru supravegherea candidaţilor."

    13. La articolul 27, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În textul anunţului publicat pe pagina de internet a autorităţii competente privind rezultatele obţinute se vor menţiona, în mod obligatoriu, informaţii privind termenul de depunere a contestaţiilor şi canalul de comunicare dedicat acestei activităţi."

    14. La articolul 29, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Orice contestaţie se înregistrează în registratura generală a autorităţii competente utilizând exclusiv canalul de comunicare indicat în textul anunţului referitor la publicarea rezultatelor, prevăzut la art. 27 alin. (5). Data depunerii/transmiterii contestaţiei este data înregistrării."

    15. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    (1) Rezultatele obţinute în urma soluţionării contestaţiilor depuse se comunică secretariatului general în termen de maximum 45 de zile de la expirarea termenului menţionat la art. 30 alin. (1) şi se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente."

    16. La articolul 36, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Certificatul de atestare tehnico-profesională, aprobat de către conducătorul autorităţii competente, însoţit de legitimaţia aferentă, ştampilate şi securizate cu elemente specifice, se eliberează de către compartimentul de specialitate în termen de până la 60 de zile de la data afişării rezultatelor finale ale examenului de atestare tehnico-profesională, în baza proceselor-verbale încheiate în urma susţinerii examenelor de atestare tehnico-profesională."

    17. La articolul 39 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) documente din care să rezulte efectuarea unui curs de pregătire profesională continuă în domeniul/subdomeniul sau specialitatea pentru care este atestat, organizat de către o instituţie/organizaţie acreditată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS, sau care să certifice predarea de cursuri, în calitate de cadru didactic universitar, în domeniul/subdomeniul sau specialitatea pentru care se solicită prelungirea atestării, în conformitate cu prevederile art. 9 lit. o) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;"

    18. La articolul 39 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) o fotografie color, format 2/3."

    19. Anexa nr. 1 la procedură se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    20. Anexa nr. 5 la procedură se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    21. La anexa nr. 7 la procedură, nota de subsol ^vi se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "^vi Instalaţii sanitare aferente construcţiilor, cu excepţia instalaţiilor de gaze naturale combustibile şi a instalaţiilor de gaze petroliere lichefiate:
    - sisteme (de instalaţii) sanitare interioare şi reţele exterioare de alimentare cu apă şi de canalizare din incintă/ansambluri;
    – sisteme de stingere a incendiilor;
    – sisteme (de instalaţii) din staţiile de captare, aducţiune, tratare, acumulare, pompare şi epurare a apei de incintă/ansambluri şi localităţi - doar pentru componentele definite la art. 3 alin. (4) din procedură;
    – instalaţii şi echipamente de management şi monitorizare a parametrilor instalaţiilor sanitare şi edilitare;
    – instalaţii de fluide tehnologice, inclusiv fluide medicale."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
    Cseke Attila-Zoltán
    Bucureşti, 2 iunie 2022.
    Nr. 1.129.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la procedură)
    CERERE
    pentru susţinerea examenului de atestare tehnico-profesională
    a verificatorilor de proiecte/experţilor tehnici - model pentru solicitanţi cetăţeni români/cetăţeni
    ai altui stat membru al Uniunii Europene ori ai Spaţiului Economic European -
    Subsemnatul(a), ………………………………………….., născut(ă) la data de (ziua/luna/anul) ….........../…...…/….....…, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor al/posesoare a documentului de identitate BI/CI cu seria ………. nr. ………., eliberat(ă) la data de …….…………….., cu valabilitate până la data de …………….., domiciliat(ă) în judeţul/sectorul ……………………………, localitatea ……………………………, str. ……………………………….. nr. ……., bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ......, solicit înscrierea la examenul de atestare tehnico-profesională a specialiştilor care desfăşoară activitate în construcţii, organizat pentru (Solicitantul va bifa rubricile aferente domeniului/domeniilor/subdomeniilor de atestare tehnico-profesională solicitat/solicitate, conform art. 3 din procedură, şi aferente profesiei reglementate pentru care solicită atestarea): (a se vedea imaginea asociată)
    * Pentru fiecare examen de atestare tehnico-profesională, solicitantul poate opta, în cadrul unei sesiuni, doar pentru susţinerea într-una dintre cele două profesii reglementate: verificator de proiecte (un singur nivel, unde este cazul) sau expert tehnic.

    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (3) din procedură, opţiunea privind centrul regional de examinare pentru susţinerea examenului/examenelor de atestare tehnico-profesională este următoarea:

┌─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│Centrul │ │ │ │ │ │ │
│regional │Municipiul│Municipiul│Municipiul│Municipiul │Municipiul│Municipiul│
│de │Braşov │Bucureşti │Constanţa │Cluj-Napoca│Iaşi │Timişoara │
│examinare│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Opţiunea │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┘    În completarea prezentei cereri de susţinere a examenului de atestare tehnico-profesională depun următoarele înscrisuri, prevăzute la art. 5 alin. (1) din procedură:

┌──────────────────────────┬───────────┐
│ │Secţiune │
│Secţiune solicitant │autoritatea│
│ │competentă │
├────┬─────────────────────┼───────────┤
│ │ │Se │
│ │ │completează│
│Nr. │ │cu Prezent │
│crt.│Înscrisuri │(\u-3844?)/ │
│ │ │Absent (X)/│
│ │ │Nu este │
│ │ │cazul. │
├────┼────────────────────┬┼───────────┤
│1. │Actul de identitate ││ │
├────┼────────────────────┼┼───────────┤
│ │Certificatul de ││ │
│ │competenţă ││ │
│ │lingvistică/Orice ││ │
│2. │alt mijloc de probă ││ │
│ │concludent care ││ │
│ │probează cunoaşterea││ │
│ │limbii române ││ │
├────┼────────────────────┼┼───────────┤
│ │Certificatul de ││ │
│ │naştere sau ││ │
│3. │certificatul de ││ │
│ │căsătorie, în cazul ││ │
│ │schimbării numelui ││ │
├────┼────────────────────┼┼───────────┤
│ │Diploma de inginer/ ││ │
│ │inginer diplomat/ ││ │
│4. │arhitect/de licenţă ││ │
│ │şi suplimentul de ││ │
│ │diplomă ││ │
├────┼────────────────────┼┼───────────┤
│ │Diploma de master şi││ │
│5. │suplimentul de ││ │
│ │diplomă ││ │
├────┼────────────────────┼┼───────────┤
│ │Înscrisuri ││ │
│ │completate/eliberate││ │
│ │de angajatori pentru││ │
│ │perioadele lucrate, ││ │
│6. │care să ateste ││ │
│ │vechimea în profesie││ │
│ │/specialitate ││ │
│ │(carnet de muncă, ││ │
│ │extras revisal, ││ │
│ │adeverinţă etc.) ││ │
├────┼────────────────────┼┼───────────┤
│ │Declaraţie pe ││ │
│ │propria răspundere, ││ │
│ │sub sancţiunea legii││ │
│ │penale, privind ││ │
│ │conformitatea şi ││ │
│ │corectitudinea ││ │
│7. │datelor din ││ │
│ │cuprinsul ││ │
│ │înscrisului din care││ │
│ │rezultă vechimea/ ││ │
│ │experienţa ││ │
│ │profesională pentru ││ │
│ │persoanele fizice ││ │
│ │autorizate ││ │
├────┼────────────────────┼┼───────────┤
│ │Recomandări de la ││ │
│8. │investitori/ ││ │
│ │proprietari/ ││ │
│ │administratori ││ │
├────┼────────────────────┼┼───────────┤
│ │Curriculum vitae - ││ │
│ │modelul comun ││ │
│ │european, conform ││ │
│ │Hotărârii Guvernului││ │
│9. │nr. 1.021/2004 ││ │
│ │pentru aprobarea ││ │
│ │modelului comun de ││ │
│ │curriculum vitae, ││ │
│ │actualizat la data ││ │
│ │depunerii ││ │
├────┼────────────────────┼┼───────────┤
│ │Lista proiectelor/ ││ │
│ │lucrărilor ││ │
│ │ştiinţifice/ ││ │
│ │brevetelor la a ││ │
│ │căror elaborare/ ││ │
│10. │realizare/verificare││ │
│ │în sistemul de ││ │
│ │control al calităţii││ │
│ │în construcţii ││ │
│ │solicitantul a ││ │
│ │participat ││ │
├────┼────────────────────┼┼───────────┤
│11. │Certificat de cazier││ │
│ │judiciar ││ │
├────┼────────────────────┼┼───────────┤
│12. │Adeverinţă medicală ││ │
├────┼────────────────────┼┼───────────┤
│ │Adeverinţă eliberată││ │
│ │de către ││ │
│13. │Inspectoratul ││ │
│ │General pentru ││ │
│ │Situaţii de Urgenţă,││ │
│ │după caz ││ │
├────┼────────────────────┼┼───────────┤
│ │Documentul de ││ │
│ │autorizare emis de ││ │
│ │către Centrul ││ │
│14. │Naţional pentru ││ │
│ │Securitate la ││ │
│ │Incendiu şi ││ │
│ │Protecţie Civilă, ││ │
│ │după caz ││ │
├────┼────────────────────┼┼───────────┤
│ │Documentul de ││ │
│15. │autorizare emis de ││ │
│ │către ANRE, după caz││ │
├────┼────────────────────┼┼───────────┤
│ │2 fotografii color, ││ │
│16. │format 5/4, şi o ││ │
│ │fotografie color, ││ │
│ │format 2/3 ││ │
└────┴────────────────────┴┴───────────┘    Sub sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii declar pe propria răspundere că actele de studii şi toate documentele depuse în copie sunt conforme cu documentele originale.
    Adresă de corespondenţă (pentru registrele publice): localitatea ..................., judeţul/sectorul .................., e-mail ................., telefon ..............
    Declaraţie de consimţământ
    Am luat cunoştinţă că datele privind verificatorii de proiecte/experţii tehnici sunt informaţii de interes public şi sunt de acord ca Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), în calitate de autoritate competentă în domeniul atestării tehnico-profesionale a specialiştilor care desfăşoară activitate în construcţii, verificatori de proiecte şi experţi tehnici, să colecteze şi să prelucreze datele mele cu caracter personal şi să publice în registrele de evidenţă datele de identificare şi de contact - numele şi prenumele, adresa de corespondenţă electronică, numărul de telefon, seria şi numărul fiecărui certificat de atestare şi ale legitimaţiei, data emiterii documentelor de atestare, data la care expiră valabilitatea dreptului de practică, observaţii privind dreptul de practică, după caz**.

    Data: Semnătura:
    ** Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi furnizarea datelor menţionate în formularul GDPR sunt voluntare. Acest consimţământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare către MDLPA, prin e-mail către birou.atestari@mlpda.ro sau printr-o cerere înregistrată la Registratura generală a ministerului. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că revocarea consimţământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimţământului (notificarea nu are efect retroactiv). Dacă consimţământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile menţionate în formularul GDPR, care poate fi consultat pe pagina de internet a ministerului la adresa https://www.mlpda.ro/pages/atestaritehnicoprofesionale. În cazul în care aveţi întrebări legate de această declaraţie de consimţământ sau de protecţia datelor de către MDLPA în general, vă rugăm să contactaţi ofiţerul nostru pentru protecţia datelor la adresa de e-mail: date.personale@mdlpa.ro.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 5 la procedură)
    CERERE
    pentru confirmarea şi prelungirea dreptului de practică al verificatorilor de proiecte/experţilor tehnici
    Subsemnatul(a), ......................, născut(ă) la data de (ziua/luna/anul) ................../.…../…...........…, CNP ....................., posesor posesoare al/a documentului de identitate BI/CI cu seria ...... nr. ...., eliberat(ă) la data de ........., cu valabilitate până la data de ........, domiciliat(ă) în judeţul/sectorul ................, localitatea .................., str. .................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., solicit prelungirea valabilităţii legitimaţiei de verificator de proiecte\u-3928?/expert tehnic\u-3928?, aferentă Certificatului de atestare tehnicoprofesională .............(seria şi numărul)......... .
    În completarea prezentei cereri de prelungire a dreptului de practică depun următoarele înscrisuri, prevăzute la art. 38 alin. (2) din procedură:

┌──────────────────────────┬───────────┐
│ │Secţiune │
│Secţiune solicitant │autoritatea│
│ │competentă │
├────┬─────────────────────┼───────────┤
│ │ │Se │
│ │ │completează│
│Nr. │ │cu Prezent │
│crt.│Înscrisuri │(\u-3844?)/ │
│ │ │Absent (X)/│
│ │ │Nu este │
│ │ │cazul. │
├────┼────────────────────┬┼───────────┤
│1. │Legitimaţia ││ │
├────┼────────────────────┼┼───────────┤
│2. │Actul de identitate ││ │
├────┼────────────────────┼┼───────────┤
│ │Certificatul de ││ │
│3. │atestare ││ │
│ │tehnico-profesională││ │
├────┼────────────────────┼┼───────────┤
│ │Registrul ││ │
│ │verificatorului de ││ │
│ │proiecte/expertului ││ │
│ │tehnic completat la ││ │
│ │zi conform ││ │
│ │prevederilor legale ││ │
│4. │în vigoare, în ││ │
│ │copie, pe hârtie şi ││ │
│ │pe suport ││ │
│ │electronic, conform ││ │
│ │modelului prezentat ││ │
│ │în anexa nr. 6 la ││ │
│ │prezenta procedură ││ │
├────┼────────────────────┼┼───────────┤
│ │Declaraţia pe ││ │
│ │propria răspundere ││ │
│ │privind ││ │
│ │neexercitarea ││ │
│5. │dreptului de ││ │
│ │practică în perioada││ │
│ │de valabilitate a ││ │
│ │legitimaţiei, dacă ││ │
│ │este cazul ││ │
├────┼────────────────────┼┼───────────┤
│ │Adeverinţă medicală ││ │
│ │care atestă starea ││ │
│6. │de sănătate ││ │
│ │corespunzătoare ││ │
│ │necesară exercitării││ │
│ │profesiei ││ │
├────┼────────────────────┼┼───────────┤
│ │Dovada pregătirii ││ │
│ │profesionale ││ │
│ │continue începând cu││ │
│ │data intrării în ││ │
│ │vigoare a ││ │
│ │prevederilor art. 9 ││ │
│7. │lit. o) din Legea ││ │
│ │nr. 10/1995 privind ││ │
│ │calitatea în ││ │
│ │construcţii, ││ │
│ │republicată, cu ││ │
│ │modificările şi ││ │
│ │completările ││ │
│ │ulterioare ││ │
├────┼────────────────────┼┼───────────┤
│8. │Certificat de cazier││ │
│ │judiciar ││ │
├────┼────────────────────┼┼───────────┤
│ │Documente privind ││ │
│ │schimbarea datelor ││ │
│9. │personale avute la ││ │
│ │momentul eliberării ││ │
│ │legitimaţiei, dacă ││ │
│ │este cazul ││ │
├────┼────────────────────┼┼───────────┤
│10. │1 fotografie color, ││ │
│ │format 2/3 ││ │
└────┴────────────────────┴┴───────────┘    Adresă de corespondenţă (pentru registrele publice): localitatea ............................................., judeţul/sectorul ................., e-mail ......................., telefon .................
    Sub sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii declar pe propria răspundere că nu am pierdut dreptul de practică prin act administrativ sau ca urmare a pronunţării unei hotărâri judecătoreşti definitive.
    În cazul aprobării prezentei cereri, legitimaţia va fi ridicată, conform prevederilor art. 39 alin. (8) din procedură, de la sediul autorităţii competente de către (Se va bifa căsuţa aferentă şi se vor completa, după caz, informaţiile solicitate.):

┌──────────────┬┬───────────────────────────┐
│Titular: ││ │
├──────────────┼┼─────────────┬─────────────┤
│ ││ │Seria şi │
│ ││Numele şi │numărul │
│Persoana ││prenumele │cărţii de │
│împuternicită:││persoanei │identitate a │
│ ││împuternicite│persoanei │
│ ││ │împuternicite│
├──────────────┼┼─────────────┼─────────────┤
│Operatorul de ││Denumirea │Datele de │
│servicii ││operatorului │contact ale │
│poştale de ││de servicii │operatorului │
│curierat (cu ││poştale de │de servicii │
│plata la ││curierat │poştale de │
│destinaţie): ││împuternicit │curierat │
│ ││ │împuternicit │
└──────────────┴┴─────────────┴─────────────┘    Declaraţie de consimţământ
    Am luat cunoştinţă că datele privind verificatorii de proiecte/experţii tehnici sunt informaţii de interes public şi sunt de acord ca Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), în calitate de autoritate competentă în domeniul atestării tehnico-profesionale a specialiştilor cu activitate în construcţii, verificatori de proiecte şi experţi tehnici, să colecteze şi să prelucreze datele mele cu caracter personal şi să publice în registrele de evidenţă datele de identificare şi de contact - numele şi prenumele, adresa de corespondenţă electronică, numărul de telefon, seria şi numărul fiecărui certificat de atestare şi ale legitimaţiei, data emiterii documentelor de atestare, data la care expiră valabilitatea dreptului de practică, observaţii privind dreptul de practică, după caz*.
    Declar că am luat la cunoştinţă obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor legale şi înţeleg să le respect întocmai.

    Data: Semnătura:
    * Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi furnizarea datelor menţionate în formularul GDPR sunt voluntare. Acest consimţământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare către MDLPA, prin e-mail către birou.atestari@mlpda.ro sau printr-o cerere înregistrată la Registratura generală a ministerului. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că revocarea consimţământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimţământului (notificarea nu are efect retroactiv). Dacă consimţământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile menţionate în formularul GDPR care poate fi consultat pe pagina de internet a ministerului la adresa https://www.mlpda.ro/pages/atestaritehnicoprofesionale. În cazul în care aveţi întrebări legate de această declaraţie de consimţământ sau de protecţia datelor de către MDLPA în general, vă rugăm să contactaţi ofiţerul nostru pentru protecţia datelor la adresa de e-mail: date.personale@mdlpa.ro.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016