Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.120 din 26 aprilie 2024  privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 181/2023     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.120 din 26 aprilie 2024 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 181/2023

EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 432 din 10 mai 2024
    Având în vedere prevederile:
    - Hotărârii Guvernului nr. 571/2019 privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea turismului balnear;
    – art. 25^1 lit. i) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2024 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism;
    – Referatului de aprobare nr. 150.944/DMB/SDT/9.04.2024, întocmit de către Direcţia Generală Turism - Direcţia marketing şi dezvoltare - Serviciul dezvoltare în turism,

    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) al Hotărârii Guvernului nr. 864/2023 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului,
    ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului emite următorul ordin:
    ART. I
    Schema de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 181/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 17 august 2023, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) menţin pe toată perioada de la notificarea aplicantului şi până la finalizarea perioadei contractuale, aşa cum este prevăzută la art. 36, activitatea pentru care au primit finanţare şi un număr mediu anual de angajaţi cel puţin egal cu numărul de angajaţi de la depunerea cererii de finanţare, cu excepţia situaţiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/şi zilieri (Registrul salariaţilor emis din aplicaţia Revisal de la Inspecţia Muncii, cu maximum 24 de ore înainte de data depunerii cererii de finanţare, asumat de reprezentantul legal);"

    2. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Înscrierea în program, în vederea obţinerii grantului, se face prin depunerea documentaţiei în format fizic la Registratura Generală a Ministerului Economiei Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT), din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti.
    (2) În cadrul dosarului de înscriere se vor regăsi următoarele documente justificative:
    - cerere de înscriere (anexa nr. 1 la prezenta schemă);
    – împuternicire, dacă este cazul (anexa nr. 2);
    – planul de investiţii (anexa nr. 3);
    – declaraţiile pe propria răspundere, conform anexelor nr. 4-6 la prezenta schemă (declaraţie ajutor de minimis, declaraţie tip întreprindere, formular de calcul pentru întreprinderi partenere sau legate);
    – copie după cartea de identitate a reprezentantului legal şi a împuternicitului, unde este cazul;
    – copie după extras de carte funciară la zi;
    – copie după contract concesiune/contract închiriere, dacă este cazul;
    – copie extras Registrul salariaţilor din aplicaţia Revisal de la Inspecţia Muncii, emis cu maximum 24 de ore înainte de înscriere;
    – copie după autorizaţia de construire (dacă este cazul);
    – dovada deţinerii surselor de cofinanţare ale proiectului, conform art. 8 lit. k).
    (3) Toate documentele justificative vor fi numerotate continuu, de la prima până la ultima pagină. Dosarul de înscriere va conţine un opis, în care vor fi trecute toate documentele justificative depuse şi numărul paginii la care se găseşte fiecare.
    (4) Copiile după documentele menţionate trebuie să fie «Conform cu originalul» şi semnate de reprezentantul legal/împuternicit. Prin completarea şi semnarea cererii de înscriere (anexa nr. 1), beneficiarii îşi vor lua angajamentul privind menţinerea activităţii şi a numărului mediu de angajaţi pe perioada contractuală, îşi vor asuma pe propria răspundere că întreprinderea nu se supune concordatului preventiv, procedurilor pentru lichidare, insolvenţă, faliment, dizolvare, reorganizare judiciară, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii şi că nu are decizie de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis, emisă de Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei.
    (5) MEAT/ATIMMT va verifica existenţa certificatului de înregistrare de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, a certificatului de clasificare pentru structurile de primire cu funcţiuni de cazare şi/sau de alimentaţie publică, emis de autoritatea publică centrală cu responsabilitate în domeniul turismului, a autorizaţiei de funcţionare pentru bazele de tratament balnear, emisă de autoritatea publică centrală cu responsabilitate în domeniul sănătăţii, a certificatului de atestare fiscală, emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. În cazul în care MEAT/ATIMMT va întâmpina probleme în obţinerea unui anumit document, acesta va fi solicitat prin scrisoarea de clarificări.
    (6) Toate documentele trebuie să fie asumate de reprezentantul legal/împuternicit, prin semnarea fiecăruia cu semnătură olografă.
    (7) Aplicanţii au obligaţia de a urmări permanent mesajele primite prin adresa de e-mail folosită la înscriere, precum şi informaţiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, efectuare plăţi, încărcare documente cheltuieli, monitorizare, raportare)."

    3. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Depunerea aplicaţiilor în cadrul schemei se va face începând cu ora 10.00 a primei zile şi până la ora 17.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului."

    4. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) După depunerea documentaţiei de înscriere şi a documentelor justificative, toată comunicarea dintre aplicant şi furnizorul schemei (MEAT/ATIMMT) se va purta prin intermediul anunţurilor postate pe pagina web a MEAT şi prin intermediul poştei electronice, respectiv:
    - e-mailul agenţiei care verifică dosarul, aşa cum apare în anexa nr. 14;
    – e-mailul folosit de aplicant la înscriere. Vor fi luate în considerare doar mesajele primite de la aplicanţi prin e-mailul folosit la înscriere. Adresa de e-mail trebuie să aparţină beneficiarului/împuternicitului acestuia şi să se regăsească în toată documentaţia, aceeaşi adresă va fi folosită pentru toată corespondenţa pe întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a schemei."

    5. La articolul 25, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) În momentul depunerii documentaţiei de înscriere, împreună cu documentele solicitate, cererea de finanţare va primi un număr de înregistrare.
    (2) După depunerea documentaţiei de înscriere, împreună cu celelalte documente solicitate, nu se mai pot face completări/modificări asupra acestora. Completarea documentaţiei se va putea face doar în condiţiile art. 26 şi art. 28 alin. (5) din prezenta schemă."

    6. La articolul 28, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Verificarea documentelor depuse fizic, la momentul înregistrării, precum şi a celor transmise prin e-mail (dacă sunt solicitate la clarificări) se va face din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii. Verificarea veridicităţii informaţiilor depuse la înscriere şi a tuturor documentelor anexate acesteia, a codului/codurilor CAEN Rev. 2 eligibil (e), inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului/codurilor CAEN Rev.2 pentru care se solicită finanţare, precum şi concordanţa dintre codul/codurile CAEN Rev.2 pe care se accesează şi acţiunile propuse în planul de investiţii se realizează de către reprezentanţii ATIMMT şi vor conduce la admiterea cererii de finanţare sau la respingerea acesteia.
    ...............................................................................................
(5) Aplicanţii au obligaţia de a urmări informaţiile referitoare la program publicate pe site-ul ministerului, precum şi pe cele trimise pe adresa de corespondenţă (e-mail). Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă scrisoare de solicitare clarificări pe adresa de e-mail înregistrată la înscriere. Clarificările solicitate se transmit pe adresa de e-mail a agenţiei care verifică dosarul, în 5 zile lucrătoare de la solicitare. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen de 5 zile lucrătoare conduce la respingerea proiectului. De asemenea, transmiterea incompletă şi incorectă a informaţiilor solicitate prin scrisoarea de clarificări conduce la respingerea proiectului."

    7. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    Solicitantul se poate adresa ATIMMT de care aparţine, prin adresa de e-mail a agenţiei care verifică dosarul, formulând o contestaţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii documentaţiei depuse."

    8. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    Termenul de soluţionare este de 15 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin adresa de e-mail a agenţiei care verifică dosarul, aplicantul primind o notificare în acest sens pe adresa de e-mail transmisă la înscriere."

    9. Anexele nr. 1, 6, 10, 12 şi 14 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezentulordin.
    10. În tot cuprinsul schemei, sintagma „agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii“ se înlocuieşte cu sintagma „agenţiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism“ şi abrevierea „AIMM“ se înlocuieşte cu abrevierea „ATIMMT“.


    ART. II
    Direcţia generală turism din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi agenţiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
                    Ştefan-Radu Oprea

    Bucureşti, 26 aprilie 2024.
    Nr. 1.120.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la schemă)
    CERERE DE ÎNSCRIERE
    Schema de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării
    şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice
    Profilul meu:
    Nume: ...................................., prenume: ..................................
    CNP: ............................., BI/CI: serie: ..................................
    Număr: ................................, ţara: .........................................
    Judeţ/Echivalent: .................................., localitate: ....................
    Strada: .................................. nr.: ..................................
    Bloc/Scară/Apartament: ..........................................................
    Cod poştal: ................................., telefon ............................

    Prin completarea prezentei declar faptul că sunt de acord ca Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului/ATIMMT să prelucreze datele cuprinse în cererea pentru solicitarea ajutorului de minimis, respectând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018, cu modificările ulterioare.
    Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal este acordat pentru scopul implementării schemei de ajutor de minimis.
    Declar că am înţeles, sunt de acord cu procesarea datelor mele personale în scopurile descrise în prezenta şi am luat la cunoştinţă de drepturile mele conferite de Regulamentul (UE) nr. 679/2016: dreptul de acces la date, dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat“), dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare.
    Prin acceptarea acestor politici de utilizare sunt de acord cu cele de mai sus.
    Înscrie persoană juridică:
    Numele întreprinderii: ......................................................
    Cod unic de înregistrare: .........................................................
    Formă juridică: ..................................................................
    Categoria întreprinderii în funcţie de dimensiune: ..................................

    Sediul social
    Adresă: .............................................................
    Data înfiinţării: .................................................................
    Număr registrul comerţului: .......................................................

    Reprezentant legal/Împuternicit:
    Nume şi prenume .........................................................
    CNP ................................... BI/CI: serie: ......................, număr: ........................
    Adresa: .................................................................
    Telefon: ............................................................
    E-mail (va fi folosit pentru toată corespondenţa ulterioară în cadrul schemei): ...................................

    Acţionari/Asociaţi/Titulari
    Tip persoană
    - fizică
    Nume, prenume ...........................................................
    CNP ....................................................
    Pondere capital ........................................................

    – juridică
    Denumire ................................................................
    CUI ..................................................................
    Pondere capital .......................................................
    Titlul proiectului .....................................................


    Declaraţie:
    Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal, sub sancţiunea recuperării ajutorului de minimis acordat, împreună cu plata accesoriilor, mă angajez:
    - să menţin activitatea operaţională/curentă (activităţile operaţionale/curente) pentru care voi primi finanţare pentru o perioadă de minimum 2 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului pentru care primesc finanţare;
    – să menţin obiectele/bunurile, mobile sau imobile, pentru care voi obţine finanţare, să le folosesc conform scopului destinat, să nu le vând, să nu le închiriez (cu excepţia activităţilor de închiriere), să nu le înstrăinez, să nu institui asupra lor o forma de garanţie reală, pentru o perioadă de minimum 2 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului pentru care primesc finanţare;
    – să menţin pe toată perioada contractuală un număr mediu anual de angajaţi cel puţin egal cu numărul de angajaţi de la depunerea cererii de finanţare;
    – să asigur cofinanţare proprie a proiectului pentru diferenţa dintre valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile şi cheltuieli neeligibile) şi valoarea grantului acordat;
    – să respect prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice (Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare) şi să prezint dovezi privind rezonabilitatea costurilor (minimum trei oferte pentru achiziţii).


    Prin prezenta declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, că întreprinderea pe care o reprezint:
    - nu este supusă concordatului preventiv, procedurilor pentru lichidare, insolvenţă, faliment, dizolvare, reorganizare judiciară, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii;
    – nu are decizie de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis, emisă de Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei;
    – nu este rezidentă în scopuri fiscale în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene (UE) a jurisdicţiilor necooperante sau nu este constituită în temeiul legislaţiei acestora;
    – nu este controlată, direct sau indirect, de acţionari din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante, până la nivelul beneficiarului real, astfel cum este definit la art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849;
    – nu controlează, direct sau indirect, filiale din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante şi nu deţine sedii permanente în aceste jurisdicţii;
    – nu partajează proprietatea cu întreprinderi din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante.

    Informaţii cerere
    Număr de angajaţi (conform Registrului salariaţilor din Revisal, emis cu maximum 24 de ore înainte de înscriere): ......................
    Cod CAEN autorizat al activităţii/Coduri CAEN autorizate ale activităţilor pentru care se solicită finanţare nerambursabilă: ..................

    Locaţie implementare proiect ..................................................

┌───────────┬─────────┬───────────┬────────┬────────┬──────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Ajutoare│ │Procentul│
│ │ │ │ │de │ │de │
│Valoarea │ │ │Valoarea│minimis │Valoarea │finanţare│
│totală a │Valoarea │Valoarea │limitei │primite │solicitată│din │
│proiectului│eligibilă│neeligibilă│maxime a│în │la │valoarea │
│ │ │ │AFN*) │ultimii │finanţare │eligibilă│
│ │ │ │ │3 ani │ │(maximum │
│ │ │ │ │ │ │50%) │
├───────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│1 = 2 + 3 │2 │3 │4 = 50% │5 │6 = 4 – 5 │7 = 6/2 │
│ │ │ │* 2 │ │ │ │
└───────────┴─────────┴───────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┘


    NOTĂ:
    Sumele sunt în lei.

    Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic
    Numele: ........................................................................
    Funcţia: ........................................................................
    Semnătura: ...................................................................
    Data semnării: ..............................................................
    *) Maximum 200.000 euro, echivalent lei, conform art. 12 din schemă.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 6 la schemă)
    DECLARAŢIE
    pe propria răspundere a beneficiarului ajutorului de minimis
    Subsemnatul/Subsemnata, ........................................................, identificat/identificată cu actul de identitate seria ........... nr. ................., eliberat de ................................. la data de .................., cu domiciliul în localitatea ................................................, str. ........................................................ nr. ..........., bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judeţul ..............................................., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al ............................................, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.
    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    A. Declar pe propria răspundere că acţiunile pentru care solicit finanţarea prin prezenta schemă nu au fost/nu sunt finanţate printr-un alt program de finanţare din fonduri publice naţionale sau europene.
    B. Declar pe propria răspundere că în ultimii trei ani (se va lua în considerare valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate în ultimii 3 ani, în funcţie de luna în care se acordă ajutorul):
    - nu am beneficiat de un alt ajutor de minimis;
    – am beneficiat de următoarele ajutoare de minimis:


┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Actul │ │
│ │Anul │ │ │normativ │ │
│Nr. │acordării │Forma │Furnizorul│în baza │Cuantumul │
│crt.│ajutorului│ajutorului│ajutorului│căruia a │ajutorului│
│ │de minimis│de minimis│de minimis│beneficiat│acordat │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
├────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


    Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului operatorului economic
    ..........................................................

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 10 la schemă)
    CONTRACT DE FINANŢARE
    Nr. ............... din ..............
    În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale, ale art. 25^1 lit. i) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul contract de finanţare între:
    Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, denumit în continuare MEAT, prin Agenţia Teritorială pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Turism ....., denumită în continuare ATIMMT, cu sediul în ...................., judeţul .................................., strada ................................. nr. ....., telefon ......................., fax ..........., e-mail: ........................, reprezentată prin ordonator terţiar de credite, ............................., în calitate de furnizor,
    şi
    ............................., cu sediul în ....................., telefon ............, înregistrată cu nr. ........ la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. .............., reprezentată legal prin ....................., având funcţia de ......................, în calitate de beneficiar.
    Precizări prealabile
    În prezentul contract de finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare, calculul termenelor se face conform Codului de procedură civilă.
    I. Obiectul şi valoarea contractului
    ART. 1
    Obiectul contractului îl reprezintă acordarea ajutorului de minimis sub formă de grant pentru investiţii, în baza documentaţiei depuse şi a cererii de rambursare, prin Schema de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 181/2023, denumită în continuare schema de minimis, implementată de către MEAT, prin intermediul ATIMMT.

    ART. 2
    Prin prezenta măsură, beneficiarul eligibil primeşte un grant pentru investiţii în valoare de maximum 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate, exclusiv TVA, dar nu mai mult de 200.000 euro. Valoarea este aprobată în urma verificării administrative şi de eligibilitate realizate de ATIMMT, în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul contract şi în procedura schemei de minimis.
    Granturile pentru investiţii nu includ cofinanţarea proprie a beneficiarilor stabilită ca diferenţă între valoarea totală a proiectului şi valoarea grantului de finanţare.

    ART. 3
    (1) Valoarea acordului de finanţare este de .......... lei, exclusiv TVA, reprezentând ..............% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate prin Decizia privind acceptarea la finanţare, anexă la prezentul contract.
    (2) În situaţia în care valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la cererea de rambursare este mai mare decât ce s-a aprobat prin notificarea anexată prezentului contract, atunci valoarea ajutorului de minimis acordată este cea stabilită în prezentul contract.
    (3) În situaţia în care valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la cererea de rambursare este mai mică decât ce s-a aprobat prin Decizia privind acceptarea la finanţare, anexată prezentului contract, atunci valoarea ajutorului de minimis este de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, exclusiv TVA, cu încadrarea în regulile de acordare a ajutorului de minimis.
    (4) Cursul de schimb utilizat în implementarea schemei de minimis este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data lansării apelului de proiecte, comunicat pe site-ul instituţiei la data respectivă.


    II. Durata contractului
    ART. 4
    Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte.
    Contractul se desfăşoară pe parcursul a două perioade:
    - o perioadă de implementare de maximum 18 luni, calculată din momentul intrării în vigoare a contractului de finanţare şi până la transmiterea cererii de rambursare (anexa nr. 11 la schemă), însoţită de documentele justificative specificate în aceasta şi de raportul de progres prevăzut în anexa nr. 12 la schemă;
    – o perioadă de monitorizare de 2 ani, de la finalizarea perioadei de implementare (depunerea cererii de rambursare).

    Cele două perioade de implementare şi monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual în care se desfăşoară prezentul contract, conform procedurii de implementare.

    ART. 5
    Termenul-limită pentru efectuarea cheltuielilor, a plăţilor prevăzute în procedura programului şi de depunere a cererii de rambursare şi a documentaţiei de decont şi a raportului de progres pentru toate acţiunile este de ...............................


    III. Modalităţile de plată
    ART. 6
    Beneficiarul programului va deschide cont la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi are sediul sau la care este luat în evidenţă fiscală. Sumele reprezentând grantul vor fi transferate prin ordonanţare individuală în contul beneficiarului în urma primirii cererii de rambursare şi a certificării cheltuielilor de către ATIMMT.

    ART. 7
    Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea intrării în vigoare a contractului de finanţare, nu sunt eligibile. Plăţile efectuate înaintea intrării în vigoare a prezentului contract nu sunt eligibile.


    IV. Drepturi şi obligaţii
    ART. 8
    (1) Furnizorul schemei de minimis:
    a) va asigura finanţarea proiectului în condiţiile contractului şi în limita fondurilor aprobate pentru schemă, cuprinse în bugetul MEAT;
    b) va monitoriza îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezentul contract, în procedura de implementare, pe o perioadă de 2 ani începând cu data acordării ajutorului de minimis;
    c) va recupera ajutorul de minimis, inclusiv dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data rambursării integrale a creanţei comunicate, în situaţia constatării nerespectării prezentului contract şi a prevederilor din procedura de implementare a schemei de minimis.

    (2) Reprezentanţii ATIMMT au dreptul să verifice anunţat/inopinat, online sau la sediul operatorilor economici, veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, acţiunilor asumate şi cheltuielilor realizate în baza acestui contract.

    ART. 9
    Beneficiarul:
    a) este obligat să asigure implementarea proiectului şi să solicite decontarea cheltuielilor în conformitate cu legislaţia schemei de minimis. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa furnizorului pentru implementarea proiectului său;
    b) este obligat să menţină activitatea/activităţile pentru care a primit accept la finanţare, obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului contract, să le folosească conform scopului destinat, să nu le vândă, închirieze (cu excepţia activităţilor de închiriere), înstrăineze sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare sau să instituie asupra lor o formă de garanţie reală, oricând pe perioada de valabilitate a prezentului contract (cel puţin 2 ani începând cu anul următor acordării ajutorului de stat);
    c) să menţină pe toată perioada contractuală un număr mediu anual de angajaţi cel puţin egal cu numărul de angajaţi de la data depunerii cererii de finanţare, aşa cum este prevăzut la art. 8 lit. i) din schema de minimis;
    d) să obţină, în perioada contractuală, certificatul de clasificare/autorizaţia de funcţionare pentru structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, alimentaţie publică, respectiv tratament balnear, supuse lucrărilor de extindere;
    e) să pună la dispoziţia MEAT/ATIMMT toate documentele solicitate care dovedesc eligibilitatea, veridicitatea declaraţiilor făcute şi, în general, respectarea legislaţiei schemei de minimis. Furnizorul schemei de minimis poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare (clarificări), ce trebuie furnizate în cel mult 5 zile lucrătoare de la solicitarea acestora;
    f) să pună la dispoziţia MEAT/ATIMMT, în formatul şi în termenul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului;
    g) să păstreze toate documentele aferente ajutorului de minimis primit timp de minimum 10 ani de la data acordării ultimei alocări specifice. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, metoda de calcul al ajutoarelor acordate;
    h) să răspundă, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, la orice solicitare de informaţii privind ajutoarele de minimis primite. Termenul stabilit de Consiliul Concurenţei nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare;
    i) să permită controlul la faţa locului furnizorului de ajutor de minimis şi organelor de control abilitate;
    j) să deschidă cont la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi are sediul sau la care este luat în evidenţă fiscală;
    k) să asigure în favoarea ATIMMT activele corporale achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe toată perioada de valabilitate a acordului de finanţare, şi să cesioneze toate drepturile pe care le va dobândi în temeiul asigurării către ATIMMT. Această asigurare poate fi făcută şi anual, cu obligativitatea trimiterii către ATIMMT, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii.    V. Răspunderea contractuală
    ART. 10
    Furnizorul nu răspunde, în nicio situaţie şi pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite şi/sau prejudiciate de bunurile achiziţionate în cadrul programului pe tot parcursul derulării contractului şi nici nu poate accepta vreo pretenţie de compensare sau cerere de plată legate de aceste situaţii.

    ART. 11
    În cazul în care prin bugetul schemei de minimis nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, furnizorul schemei de minimis este exonerat de orice răspundere.

    ART. 12
    Furnizorul schemei este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar, angajaţii acestuia ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 13
    În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii MEAT/ATIMMT sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarul nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute în procedura de implementare a schemei de minimis, a făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de minimis, a schimbat destinaţia grantului, nu a respectat obligaţiile prevăzute la art. 9 lit. a)-d) şi k) din prezentul contract de finanţare, acesta are obligaţia de a rambursa integral sumele primite, cu dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării, calculate conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 14
    În cazul în care nu s-a supus obligaţiei de organizare a evidenţei specifice privind ajutoarele de minimis primite, conform art. 9 lit. g), nu transmite în termenul stabilit informaţiile solicitate de către Consiliul Concurenţei, conform art. 9 lit. h), şi de către furnizorul de ajutor de minimis, conform art. 9 lit. e) şi f), sau nu permite controlul furnizorului de ajutor de minimis şi organelor de control abilitate, conform art. 9 lit. i), beneficiarul este sancţionat cu amendă conform art. 45 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 15
    Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului. Contractul angajează răspunderea solidară a beneficiarului şi succesorilor săi, pe de o parte, iar, pe de altă parte, a furnizorului schemei de minimis şi succesorilor acestuia. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa autorităţii finanţatoare pentru declaraţiile făcute şi pentru celelalte documente încărcate.


    VI. Conflict de interese
    ART. 16
    Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat furnizorul schemei de minimis despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. MEAT/ATIMMT poate refuza plata grantului în situaţia identificării unor legături de rudenie până la gradul II inclusiv şi afini până la gradul II inclusiv (inclusiv soţ-soţie) între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia. Beneficiarul va depune la cererea de rambursare o declaraţie în acest sens, ataşată dosarului de decont, conform legislaţiei în vigoare privind conflictul de interese.


    VII. Clauza de confidenţialitate
    ART. 17
    În înţelesul prezentului contract, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele depuse.

    ART. 18
    Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata contractului şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul contractului în legătură cu cealaltă parte.

    ART. 19
    Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului contract sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.


    VIII. Publicarea datelor
    ART. 20
    Beneficiarul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către furnizorul schemei de minimis, în orice formă şi mediu, incluzând internetul: numele beneficiarului, valoarea totală a finanţării nerambursabile, activitatea/activităţile pentru care a aplicat, acţiunile finanţate, locaţia geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).


    IX. Modificarea contractului
    ART. 21
    Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional, semnat de ambele părţi, care face parte integrantă din contract.

    ART. 22
    Valoarea totală a contractului poate fi modificată de către furnizorul schemei de minimis, dar numai în sensul diminuării, în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor contractului sau în cazul solicitării exprese a beneficiarului.


    X. Încetarea contractului
    ART. 23
    Contractul încetează de drept la termenul prevăzut în art. 4.

    ART. 24
    Contractul poate înceta prin reziliere la iniţiativa furnizorului schemei de minimis, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin contract sau în legislaţia schemei de minimis;
    b) ajunge în situaţia de închidere operaţională, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare sau insolvenţă ori se radiază din Oficiul Naţional al Registrului Comerţului la solicitarea profesionistului. În această situaţie, beneficiarul este obligat să înştiinţeze ATIMMT, în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate;
    c) a făcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;
    d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    e) nu menţine, pe toată perioada contractuală, cel puţin numărul mediu anual de angajaţi, de la data depunerii cererii de finanţare;
    f) nu creează şi/sau nu menţine activitatea pentru care a primit accept la finanţare, obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului contract, nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile, nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepţia activităţilor de închiriere), înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare sau instituie asupra lor o formă de garanţie reală, oricând pe perioada de valabilitate a prezentului contract, aşa cum este stabilită la art. 4;
    g) nu obţine, în perioada contractuală, certificatul de clasificare/autorizaţia de funcţionare pentru structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, alimentaţie publică, respectiv tratament balnear, supuse lucrărilor de extindere.


    ART. 25
    Rezilierea contractului din motivele precizate la art. 24 conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat/fonduri externe nerambursabile în cadrul oricărui program administrat de MEAT, pe o perioadă de 3 ani de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor care au condus la încetarea contractului şi la restituirea de către beneficiar în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobânzile datorate de la data plăţii până la data recuperării sau a rambursării.


    XI. Cesiune
    ART. 26
    Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul contract sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.


    XII. Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    ART. 27
    Prezentul contract se supune legislaţiei româneşti.

    ART. 28
    Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
    În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.


    XIII. Forţa majoră
    ART. 29
    Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării contractului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

    ART. 30
    Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.

    ART. 31
    Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

    ART. 32
    Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.


    XIV. Dispoziţii finale
    ART. 33
    Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.

    ART. 34
    Prezentul contract se completează cu prevederile procedurii de implementare a Schemei de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 181/2023.
    Prezentul contract a fost semnat electronic de ambele părţi, având aceeaşi valoare pentru fiecare.┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Agenţia Teritorială pentru Întreprinderi Mici şi │Beneficiar, │
│Mijlocii şi Turism │......................................│
│.................................................... │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Ordonator terţiar de credite, │Reprezentant legal/funcţia, │
│.................................................... │......................................│
│(semnătura) │(semnătura) │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Control financiar preventiv propriu, │ │
│....................................................... │ │
│(semnătura) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Compartiment economic, juridic, resurse umane şi │ │
│administrativ, │ │
│........................................................│ │
│(semnătura) │ │
└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    ANEXA 4

    (Anexa nr. 12 la schemă)
    Raportul de progres al solicitantului .......................................
    Perioada de raportare: .................................
    [ATENŢIE: Raportul de progres va avea ca referinţă perioada de la
    începutul implementării proiectului, până la finalul perioadei de raportare curente,
    astfel încât să se poată identifica progresul proiectului.]
    I. Prezentare generală

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Contract de finanţare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Locaţii de implementare ale ││
│proiectului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate, conform prevederilor ││
│Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2011 ││
│privind acordarea statutului de ││
│staţiune balneară şi balneoclimatică ││
│pentru unele localităţi şi areale ││
│care dispun de factori naturali de ││
│cură, cu modificările şi completările││
│ulterioare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data de începere a perioadei de ││
│implementare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data de finalizare a perioadei de ││
│implementare ││
└─────────────────────────────────────┴┘    II. Detalii despre beneficiar

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Beneficiar ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│CUI/Cod fiscal ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa/sediu (stradă număr, cod ││
│poştal, localitate, municipiu, judeţ)││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Reprezentant legal ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Suma totală acordată în cadrul ││
│ajutoarelor de minimis în ultimii 3 ││
│ani ││
└─────────────────────────────────────┴┘    III. Cheltuieli eligibile efectuate în cadrul schemei de minimis

┌─────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬──────────┐
│Denumire │Nr. │ │ │Valoare│Valoare│ │ │
│lucrare/ │contract,│Nr. │Dată │totală │totală │Nr. │Valoare │
│achiziţie│dacă este│factură│factură│fără │cu TVA │ordinului│solicitată│
│/ │cazul │ │ │TVA │(lei) │de plată │ │
│serviciu │ │ │ │(lei) │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │
│VALOARE │ │ │
│ELIGIBILĂ│ │ │
└─────────┴───────────────────────────────────────────────────┴──────────┘    IV. Indicatori
    Întreprinderea menţine activitatea pentru care a primit finanţare.
    DA/NU

    Întreprinderea menţine obiectele/bunurile (mobile sau imobile) finanţate, le foloseşte conform scopului destinat, nu le-a vândut, închiriat (cu excepţia activităţilor de închiriere), înstrăinat şi nu a instituit asupra lor o formă de garanţie reală.
    DA/NU

    Numărul de angajaţi de la data depunerii cererii de finanţare (conform Registrului salariaţilor emis din aplicaţia Revisal de la Inspecţia Muncii, cu maximum 24 de ore înainte de înscriere) ………………
    Numărul mediu anual de angajaţi pentru perioada …………. ………………
    Numărul mediu anual de angajaţi pentru perioada …………. ………………
    Numărul mediu anual de angajaţi pentru perioada …………. ………………

    Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic^1)
    Numele ...........................................................
    Funcţia: ………………………………...............
    Semnătura ......................................................
    Data semnării: ……………………........……....
    ^1) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 14 la schemă)
    LISTA
    agenţiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism (ATIMMT)

┌─────────────┬─────────────┬───────────────┬────────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. crt. │ │Judeţe arondate│Adresa │Telefon/fax/e-mail │
│ATIMMT │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │Str. │ │
│ │ │BRAŞOV │Turnului nr.│ │
│ │ │Braşov │5, clădirea │0268-548.018 tel. │
│ │ │Covasna │AJOFM, et. │agentia.brasov@imm.gov.ro │
│ │ │Sibiu │1, Braşov, │ │
│ │ │ │C.P. 500152 │ │
│ ├─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
│ │Centrul │CLUJ-NAPOCA │ │ │
│1. Agenţia │teritorial │Bihor │Str. Horea │ │
│teritorială │pentru │Bistriţa-Năsăud│nr. 13, et. │ │
│pentru │întreprinderi│Cluj │3, │0264-487.224 tel. │
│întreprinderi│mici şi │Maramureş │Cluj-Napoca,│agentia.cluj@imm.gov.ro │
│mici şi │mijlocii şi │Satu Mare │C.P. 400174 │ │
│mijlocii şi │turism │Sălaj │ │ │
│turism Braşov│Cluj-Napoca │ │ │ │
│ ├─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
│ │Centrul │ │ │ │
│ │teritorial │TIMIŞOARA │Bd. Eroilor │ │
│ │pentru │Arad │de la Tisa │0256-292.739 tel. │
│ │întreprinderi│Caraş-Severin │nr. 22, │0256-292.767 │
│ │mici şi │Hunedoara │Timişoara, │agentia.timisoara@imm.gov.ro │
│ │mijlocii şi │Timiş │C.P. 300575 │ │
│ │turism │ │ │ │
│ │Timişoara │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │CONSTANŢA │ │ │
│ │ │Brăila │Bd. Tomis │ │
│ │ │Buzău │nr. 79-81, │0241-661.253 tel. │
│ │ │Constanţa │et. 6, │0241-661.254 tel. │
│ │ │Galaţi │Constanţa, │agentia.constanta@imm.gov.ro │
│ │ │Tulcea │C.P. 900669 │ │
│ │ │Vrancea │ │ │
│ ├─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
│2. Agenţia │Centrul │IAŞI │Bd. Tudor │ │
│teritorială │teritorial │Bacău │Vladimirescu│ │
│pentru │pentru │Botoşani │nr. 45A, bl.│ │
│întreprinderi│întreprinderi│Iaşi │B2, parter, │0371-402.212 tel. │
│mici şi │mici şi │Neamţ │Iaşi, │agentia.iasi@imm.gov.ro │
│mijlocii şi │mijlocii şi │Suceava │judeţul │ │
│turism │turism Iaşi │Vaslui │Iaşi, C.P. │ │
│Constanţa │ │ │700305 │ │
│ ├─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
│ │Centrul │ │ │ │
│ │teritorial │ │Str. │ │
│ │pentru │TÂRGU MUREŞ │Gheorghe │0265-311.660 tel. │
│ │întreprinderi│Alba │Doja nr. 25,│0265-260.818 tel. │
│ │mici şi │Harghita │Târgu Mureş,│agentia.targumures@imm.gov.ro│
│ │mijlocii şi │Mureş │C.P. 540342 │ │
│ │turism Târgu │ │ │ │
│ │Mureş │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │PLOIEŞTI │ │ │
│ │ │Argeş │Bd. │ │
│ │ │Călăraşi │Republicii │0244-522.085 tel. │
│ │ │Dâmboviţa │nr. 12, bl. │0244-544.054 tel. │
│ │ │Giurgiu │33, B1-B2, │agentia.ploiesti@imm.gov.ro │
│ │ │Ialomiţa │Ploieşti, │ │
│ │ │Prahova │C.P. 100066 │ │
│ │ │Teleorman │ │ │
│ ├─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
│3. Agenţia │Centrul │ │ │ │
│teritorială │teritorial │ │Str. │ │
│pentru │pentru │BUCUREŞTI │Poteraşi nr.│ │
│întreprinderi│întreprinderi│Bucureşti │11, sectorul│0372-768.484 │
│mici şi │mici şi │Ilfov │4, │agentia.bucuresti@imm.gov.ro │
│mijlocii şi │mijlocii şi │ │Bucureşti, │ │
│turism │turism │ │C.P. 040263 │ │
│Ploieşti │Bucureşti │ │ │ │
│ ├─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
│ │Centrul │ │ │ │
│ │teritorial │CRAIOVA │Str. Ştefan │ │
│ │pentru │Dolj │cel Mare nr.│ │
│ │întreprinderi│Gorj │93, et. 3, │0251-510.785 tel. │
│ │mici şi │Mehedinţi │Craiova, │agentia.craiova@imm.gov.ro │
│ │mijlocii şi │Olt │C.P. 200130 │ │
│ │turism │Vâlcea │ │ │
│ │Craiova │ │ │ │
└─────────────┴─────────────┴───────────────┴────────────┴─────────────────────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016