Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.103 din 22 aprilie 2024  privind modificarea şi completarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 598/2023     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.103 din 22 aprilie 2024 privind modificarea şi completarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 598/2023

EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 479 din 23 mai 2024
    Având în vedere:
    - prevederile art. 25^1 lit. f) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Hotărârii Guvernului nr. 864/2023 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2024 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism;
    – prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Regulamentului (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările ulterioare;
    – prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023;
    – Referatul de aprobare nr. 180.837/DGAFIMM din 22.03.2024, întocmit de către Direcţia generală antreprenoriat şi finanţări pentru IMM-uri,

    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 864/2023 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului,
    ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului emite următorul ordin:
    ART. I
    Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 598/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 972 şi 972 bis din 26 octombrie 2023, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La punctul 1 alineatul (5), liniuţele 2 şi 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    " ajutor de minimis - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre şi reprezintă ajutoarele acordate unei întreprinderi unice care desfăşoară o activitate economică şi care nu depăşesc valoarea de 300.000 de euro pe durata ultimilor 3 ani;
    ...............................................................................................
 administratorul schemei de ajutor de minimis - agenţiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism (ATIMMT);"

    2. La punctul 3 subpunctul 3.2 litera i), alineatele (1), (2) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "i) (1) Nu au depăşit plafonul de minimis de 300.000,00 euro pe durata ultimilor 3 ani pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri europene.
    (2) În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la alin. (1), după caz, respectivul ajutor nou nu beneficiază de dispoziţiile Regulamentului (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023.
    ...........................................................................................
    (6) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta procedură pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/2.832 al Comisiei^1. Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta procedură pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu regulamentele (UE) nr. 1.408/2013^2 şi (UE) nr. 717/2014^3 ale Comisiei în limita plafonului relevant prevăzut la art. 3 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2023/2.831.
    ^1 Regulamentul (UE) 2023/2.832 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (JO L, 2023/2.832, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj).
    ^2 Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol (JO L 352, 24.12.2013, p. 9).
    ^3 Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului şi acvaculturii (JO L 190, 28.6.2014, p. 45)."

    3. La punctul 4 subpunctul 4.2 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) ajutoarelor acordate întreprinderilor care desfăşoară activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor pescăreşti şi de acvacultură, în cazul în care cuantumul ajutoarelor este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii de produse achiziţionate sau introduse pe piaţă;"

    4. La punctul 4 subpunctul 4.2 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole;"

    5. La punctul 4 subpunctul 4.2 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) activităţi legate de producţia primară de produse pescăreşti şi de acvacultură;"

    6. La punctul 4 subpunctul 4.2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) «Producţia primară de produse pescăreşti şi de acvacultură» înseamnă toate operaţiunile legate de pescuitul, creşterea sau cultivarea organismelor acvatice, precum şi activităţile desfăşurate în ferme sau la bord necesare pentru pregătirea unui animal sau a unei plante pentru prima vânzare, inclusiv tranşarea, filetarea sau congelarea, şi prima vânzare către revânzători sau prelucrători."

    7. La punctul 4 subpunctul 4.2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) «Prelucrarea şi comercializarea produselor pescăreşti şi de acvacultură» înseamnă toate operaţiunile, inclusiv manipularea, tratarea şi transformarea, efectuate după momentul debarcării - sau al recoltării, în cazul acvaculturii - care au ca rezultat un produs prelucrat, precum şi distribuţia acestuia."

    8. La punctul 4 subpunctul 4.2 alineatul (3), litera h) se abrogă.
    9. La punctul 11, subpunctul 11.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "11.5. ATIMMT va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse europene, însumată cu cuantumul ajutorului de minimis solicitat în cadrul prezentei scheme, nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice pragul de 300.000 euro pe durata ultimilor 3 ani, echivalent în lei."

    10. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    11. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    12. În tot cuprinsul procedurii, referirile la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24.12.2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se consideră a fi făcute la Regulamentul (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
    13. În tot cuprinsul procedurii, abrevierea „AIMM“ se modifică şi se înlocuieşte cu abrevierea „ATIMMT“.


    ART. II
    Direcţia generală antreprenoriat şi finanţări pentru IMM-uri şi agenţiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
                    Ştefan-Radu Oprea

    Bucureşti, 22 aprilie 2024.
    Nr. 1.103.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la procedură)
    ACORD DE FINANŢARE
    nr. ............... din ..............
    În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 598/2023 pentru aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul acord de finanţare între:
    Agenţia Teritorială pentru IMM şi Turism .........................., denumită în continuare ATIMMT, cu sediul în ..............................., str. ....................................... nr. ........., sectorul ........., telefon ..............., e-mail ........................., reprezentată prin ordonator terţiar de credite - director ..............................................., în calitate de administrator de program,
    şi

    S.C. .........................................., cu sediul în ................................, telefon ..............., înregistrată cu nr. ................................ la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. .........., reprezentată legal prin ..........................., având funcţia de .................................., în calitate de beneficiar, denumită în continuare beneficiar.

    Precizări prealabile
    În prezentul acord de finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
    - toate termenele prevăzute în prezentul acord se calculează conform Codului de procedură civilă;
    – durata de valabilitate a acordului de finanţare este de maximum 5 ani, începând cu data intrării în vigoare a acordului de finanţare, dar nu mai târziu de 31.12.2028;
    – finanţarea nerambursabilă acordată beneficiarului sub formă de primă de capital este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului acord, ale Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 598/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

    I. Obiectul acordului
    ART. 1
    Obiectul acordului îl reprezintă ajutorul de minimis acordat sub formă de primă de capital, în baza cererii-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile (AFN) sub formă de primă de capital (anexa nr. 3 la procedură) şi a documentaţiei aferente, din bugetul de stat, prin Programul naţional multianual de microindustrializare, denumit în continuare program, implementat de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT) prin intermediul Agenţiei Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Turism (ATIMMT) ..............................., în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 598/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Beneficiarul poate primi ajutorul de minimis nerambursabil sub formă de primă de capital în valoare de:
    - alocaţia financiară nerambursabilă (primă de capital) este de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 500.000 lei din valoarea unui credit de investiţii contractat la instituţia de credit parteneră. Valoarea creditului de investiţii solicitat prin program pentru cheltuieli eligibile este de minimum 250.000 lei.    II. Durata acordului
    ART. 3
    Acordul se încheie pe o perioadă de maximum 5 ani, dar nu mai mult de 31.12.2028, începând cu data intrării în vigoare. Prezentul acord intră în vigoare la data de ......................................................... (Se completează de către ATIMMT.).
    Acordul se desfăşoară pe parcursul a două perioade succesive, astfel:
    - perioada de efectuare a cheltuielilor şi de depunere a decontului de maximum 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a acordului de finanţare, dar nu mai târziu de 28.02.2025;
    – perioadă de 3 ani de monitorizare de la momentul emiterii acordului de plată de către ATIMMT, începând cu data virării în contul de tranzit deschis la banca parteneră a sumelor aferente acordării primelor de capital.

    Cele două perioade succesive de implementare şi monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de maximum 5 ani în care se desfăşoară prezentul acord, conform schemei de ajutor de minimis.

    ART. 4
    Termenul-limită pentru efectuarea cheltuielilor eligibile şi pentru depunerea cererii de eliberare a AFN sub formă de primă de capital este ............................... (Se calculează şi se completează de către ATIMMT.).


    III. Finanţare
    ART. 5
    (1) Prin program, beneficiarul eligibil primeşte ajutor de minimis sub formă de primă de capital de maximum 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate, dar nu mai mult de 500.000 lei.
    (2) Valoarea acordului de finanţare (a primei de capital) este de ......................... lei, reprezentând ..............% din valoarea cheltuielilor eligibile, valoare aprobată prin notificarea de principiu la finanţare emisă de către MEAT/ATIMMT.
    (3) În situaţia în care valoarea cheltuielilor eligibile solicitate în cererea-tip de eliberare a AFN sub formă de primă de capital (anexa nr. 3 la procedură) este mai mare decât ce s-a aprobat prin notificarea de principiu la finanţare, atunci valoarea AFN acordată este cea aprobată prin notificare.
    (4) În situaţia în care valoarea cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de eliberare a AFN sub formă de primă de capital este mai mică decât ce s-a aprobat prin notificarea de principiu la finanţare, atunci valoarea AFN acordată este calculată la valoarea din anexa nr. 3 la procedură.
    (5) Decontarea se face într-o singură tranşă, conform mecanismului decontării cererilor de rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a cheltuielilor aferente facturilor depuse.


    IV. Modalităţile de plată
    ART. 6
    (1) Beneficiarul va deschide un cont curent distinct la instituţia de credit parteneră, care va fi utilizat exclusiv pentru implementarea programului pe toată perioada de derulare a acestuia.
    (2) Suma reprezentând ajutor de minimis sub formă de primă de capital va fi eliberată după efectuarea tuturor cheltuielilor aferente investiţiei contractate prin credit şi depunerea la instituţia de credit parteneră a formularului de decont (anexa nr. 4 la procedură) şi a cererii-tip de eliberare a AFN sub formă de primă de capital (anexa nr. 3 la procedură), însoţită de documentaţia completă justificativă care însoţeşte această cerere, în caz contrar ajutorul nefiind acordat.

    ART. 7
    Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb al Băncii Naţionale a României de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului de ministru pentru aprobarea procedurii de implementare a programului.

    ART. 8
    (1) Plata acordurilor de finanţare se va face conform convenţiei de colaborare încheiate de minister cu instituţia de credit parteneră. Ajutorul de minimis se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituţia parteneră pentru gestionarea programului, prin unităţile teritoriale ale acesteia, după primirea de către instituţia parteneră a acordului de plată a ajutorului de minimis din partea ATIMMT.
    (2) Virarea efectivă a sumei care constituie ajutor de minimis către beneficiar se face după primirea de către instituţia parteneră a acordului de plată, prin diminuarea creditului de investiţii cu valoarea primei de capital.


    V. Drepturi şi obligaţii
    ART. 9
    Administratorul de program:
    a) va asigura finanţarea proiectului în condiţiile acordului şi în limita fondurilor aprobate pentru program, cuprinse în bugetul anual al acestuia;
    b) nu poate acorda plata ajutorului de minimis parţială sau în avans;
    c) va refuza plata ajutorului de minimis în situaţia constatării nerespectării prevederilor schemei de finanţare şi ale legislaţiei în vigoare sau a săvârşirii oricăror nereguli de ordin financiar;
    d) va monitoriza îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a obţinut finanţare, precum şi menţinerea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu data emiterii acordului de plată de către ATIMMT;
    e) va efectua monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului începând cu data emiterii acordului de plată de către ATIMMT. Reprezentanţii MEAT/ATIMMT au dreptul să verifice, anunţat/inopinat, online sau la locaţia implementării operatorilor economici, veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul măsurii.


    ART. 10
    Beneficiarul:
    a) este obligat să contracteze un credit de investiţii la banca parteneră, în condiţiile băncii şi ale programului, sub sancţiunea respingerii la finanţare;
    b) este obligat să asigure implementarea investiţiei din credit în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa instituţiei de credit pentru care a optat şi a autorităţii finanţatoare a programului pentru implementarea proiectului său;
    c) este obligat să respecte prevederile prezentului acord de finanţare, precum şi pe cele ale procedurii de implementare a programului;
    d) trebuie să accepte şi să faciliteze reprezentantului MEAT/ATIMMT realizarea vizitei de certificare a cheltuielilor eligibile aferente investiţiei. În caz contrar, beneficiarul nu primeşte finanţare pentru acestea;
    e) este obligat să se prezinte la instituţia de credit parteneră în termenele impuse de legislaţia programului, sub sancţiunea respingerii la finanţare. Administratorul de program poate solicita oricând, pe adresa de e-mail specificată în anexa nr. 1 la procedură - Cererea-tip de acord de principiu pentru creditare şi finanţare, informaţii şi documente suplimentare (clarificări). Răspunsurile la clarificări se transmit prin poşta electronică în maximum 3 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării de clarificare. Nedepunerea/Netransmiterea în termen a clarificărilor solicitate conduce la respingerea proiectului;
    f) este obligat să depună, în termenele specificate în procedura programului, la instituţia de credit parteneră, decontul complet şi documentele justificative aferente cheltuielilor eligibile efectuate pentru implementarea investiţiei;
    g) este obligat ca, pentru toată perioada de valabilitate a acordului de finanţare, să menţină investiţia pentru care primeşte AFN în cadrul programului şi să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului. În caz contrar, se va propune demararea procedurilor de recuperare a AFN, împreună cu dobânzile şi penalităţile aferente;
    h) este obligat să achiziţioneze numai active noi şi să le pună în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile;
    i) este obligat să coreleze cheltuielile efectuate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării sau promovării activităţilor codului CAEN Rev. 2 pentru care se solicită finanţare;
    j) este obligat să asigure în favoarea ATIMMT/instituţiei de credit activele corporale achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor asigurabile, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare), şi să cesioneze toate drepturile pe care le va dobândi în temeiul asigurării către ATIMMT/instituţia de credit, după caz. Această asigurare poate fi făcută şi anual, cu obligativitatea trimiterii către ATIMMT/instituţia de credit, după caz, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii;
    k) este obligat să deschidă cont curent distinct la instituţia de credit parteneră;
    l) este obligat să nu înstrăineze şi să nu schimbe destinaţia bunurilor achiziţionate prin program, să le menţină în stare de funcţionare şi să le păstreze în proprietatea societăţii pe întreaga perioadă de valabilitate a acordului de finanţare. În caz contrar, se va propune demararea procedurilor de recuperare a alocaţiei financiare nerambursabile, împreună cu dobânzile şi penalităţile aferente;
    m) este obligat ca, pentru o perioadă de minimum 6 luni de la data emiterii acordului de plată de către ATIMMT, să menţină sau să suplimenteze numărul de angajaţi existenţi la data depunerii documentaţiei de decont. Registrul salariaţilor din Revisal care va fi depus la momentul decontului trebuie să conţină angajaţii activi, suspendaţi şi încetaţi şi trebuie emis în luna calendaristică în care se depune documentaţia de decont. În cazul în care, în perioada menţionată, posturile acestora se vacantează din diverse cauze, beneficiarul este obligat ca, în termen de maximum 45 de zile, să ocupe locul/locurile de muncă vacant(e), păstrând numărul minim pentru care a primit finanţare.    VI. Răspunderea contractuală
    ART. 11
    Administratorul de program nu răspunde, în nicio situaţie şi pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de bunurile achiziţionate în cadrul programului pe tot parcursul derulării acordului şi nici nu poate accepta vreo pretenţie de compensare sau cerere de plată legate de aceste situaţii.

    ART. 12
    În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul de program este exonerat de orice răspundere.

    ART. 13
    Administratorul de program este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar, angajaţii acestuia ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 14
    Reprezentanţii MEAT sau ai ATIMMT au dreptul să verifice atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul programului. Beneficiarul de AFN trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentanţilor MEAT/ATIMMT/instituţiei partenere asupra utilizării alocaţiei financiare nerambursabile acordate prin acest program.

    ART. 15
    (1) În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii MEAT/ATIMMT sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete/nereale şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de minimis sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezentul acord sau în legislaţia schemei de ajutor, unitatea de implementare a programului din cadrul ATIMMT va propune recuperarea totală a ajutorului acordat şi va anunţa MEAT că a fost declanşată recuperarea ajutorului de minimis împreună cu dobânzile şi penalităţile aferente.
    (2) În cazul în care se identifică de către alte instituţii abilitate sau de către organele de urmărire penală, oricând pe perioada derulării programului, fapte incriminate de Codul penal sau de alte legi speciale săvârşite de societăţi, reprezentanţi legali, acţionari/asociaţi/administratori în legătură cu obţinerea sau utilizarea frauduloasă a fondurilor europene şi/sau publice, cererea de finanţare se respinge sau, după caz, ajutorul acordat este recuperat împreună cu dobânzile aferente.

    ART. 16
    Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta, în limita derulării acordului. Acordul angajează răspunderea solidară a beneficiarului şi succesorilor săi, pe de o parte, iar, pe de altă parte, a administratorului de program şi succesorilor acestuia.


    VII. Conflict de interese
    ART. 17
    Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul de program despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi/sau ATIMMT pot/poate refuza plata AFN în situaţia identificării unor legături de rudenie, inclusiv soţ/soţie, până la gradul II inclusiv şi afini până la gradul II inclusiv între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile.


    VIII. Clauza de confidenţialitate
    ART. 18
    În înţelesul prezentului acord, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.

    ART. 19
    Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.

    ART. 20
    Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului acord sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

    ART. 21
    Părţile vor lua măsurile care se impun pentru respectarea de către personalul propriu a prevederilor art. 19 şi 20.


    IX. Modificarea acordului
    ART. 22
    Orice modificare a prezentului acord se face prin act adiţional, semnat de ambele părţi, care face parte integrantă din acord.

    ART. 23
    Valoarea totală a acordului poate fi modificată de către administratorul de program, dar numai în sensul diminuării, în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor acordului sau în cazul solicitării exprese a beneficiarului.


    X. Încetarea acordului
    ART. 24
    Acordul încetează de drept la termenul prevăzut la art. 3.

    ART. 25
    Acordul poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului de program, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin acord sau prevăzute în procedura de implementare a programului;
    b) este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciară sau faliment sau îşi suspendă activitatea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în această situaţie beneficiarul fiind obligat să înştiinţeze ATIMMT în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate;
    c) a făcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în acord sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;
    d) a comis/comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.


    ART. 26
    (1) Rezilierea acordului din motive precizate la art. 25 conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a obţine sprijin financiar de la bugetul de stat în cadrul oricărui program finanţat de la bugetul de stat/din fonduri structurale administrate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, pe o perioadă de 3 ani de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor care au condus la încetarea acordului, şi la restituirea de către beneficiar în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobânzile datorate de la data plăţii până la data recuperării sau a rambursării.
    (2) Acordul poate fi reziliat şi finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care beneficiarul nu creează şi nu menţine numărul locurilor de muncă pentru care a primit finanţare activitatea operatorului economic se suspendă/devine inactivă, obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului acord, nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepţia activităţilor de închiriere) sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a prezentului acord, aşa cum este stabilită la art. 3.


    XI. Cesiune
    ART. 27
    Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.


    XII. Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    ART. 28
    Prezentul acord se supune legislaţiei româneşti.

    ART. 29
    Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
    În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.


    XIII. Forţa majoră
    ART. 30
    Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul acord.

    ART. 31
    Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.

    ART. 32
    Cazurile de forţă majoră vor fi certificate conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

    ART. 33
    Partea care invocă forţă majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin serviciul de poştă clasic sau prin e-mail ori prin aplicaţia electronică, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.


    XIV. Dispoziţii finale
    ART. 34
    Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.


    ART. 35
    Prezentul acord de finanţare este anexă şi se completează cu prevederile procedurii de implementare a programului aprobate prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 598/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
    Cheltuieli eligibile aprobate prin program:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │Codul de │ │ │
│Denumirea bunului/serviciului^1 │clasificare│Valoarea estimată a │Valoarea finanţării │
│ │(dacă este │cheltuielilor eligibile^3 │nerambursabile^4 │
│ │cazul)^2 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤
│Echipamente tehnologice sub forma activelor corporale din categoria mijloacelor │ │ │ │
│fixe descrise în grupele 2.1, 2.2 şi 2.3 din Hotărârea Guvernului nr. 2.139/ │ │ │ │
│2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de │ │ │ │
│funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare │ │ │ │
│1 │ │...........................│.......................│
│................................................................................................................... │ │ │ │
│2 │ │ │ │
│................................................................................................................... │ │ │ │
│3 │ │ │ │
│....................................................................................................................│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤
│Echipamente/Tehnologii/Soluţii/Sisteme specifice pentru eficientizarea │ │ │ │
│energetică a activităţii pentru care solicită finanţare; exemple de echipamente │ │ │ │
│specifice pentru eficientizarea energetică: generatoare de energie, boilere │ │ │ │
│industriale de înaltă eficienţă, pompe, sisteme de ventilaţie, sisteme de │ │ │ │
│încălzire/răcire, arzătoare industriale, schimbătoare de căldură industriale, │ │ │ │
│surse neîntreruptibile de energie UPS, cazane/centrale în condensare pe gaz, │ │ │ │
│sisteme de cogenerare şi trigenerare, sisteme de măsurare şi monitorizare a │ │ │ │
│utilităţilor, sisteme de panouri fotovoltaice, minieoliene, inclusiv lucrări de │ │ │ │
│eficientizare energetică a spaţiilor de producţie aflate în proprietatea │ │ │ │
│societăţii aplicante │ │ │ │
│1 │ │ │ │
│................................................................................................................... │ │ │ │
│2 │ │ │ │
│................................................................................................................... │ │ │ │
│3 │ │ │ │
│....................................................................................................................│ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────┴───────────────────────┘

    ^1 Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi.
    ^2 Se va completa pentru activităţile de achiziţionare a mijloacelor fixe, conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare.
    ^3 Valoarea integrală a cheltuielilor eligibile fără TVA.
    ^4 Valoarea AFN aferente fiecărei activităţi/cheltuieli eligibile, dar nu mai mult de 50% din valoarea eligibilă solicitată fără TVA.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────┬──────────────┐
│ │Codul de │Valoarea │Valoarea │
│Denumirea bunului/serviciului^1 │clasificare│estimată a │finanţării │
│ │(dacă este │cheltuielilor│nerambursabile│
│ │cazul)^2 │eligibile^3 │^4 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
│Tehnologii/Echipamente/Sisteme/Soluţii/Servicii etc. de colectare, reciclare, │ │ │ │
│reutilizare a deşeurilor industriale │ │ │ │
│1 │ │ │ │
│................................................................................................................... │ │ │ │
│2 │ │ │ │
│................................................................................................................... │ │ │ │
│3 │ │ │ │
│....................................................................................................................│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
│Site de prezentare a activităţii, magazin online, cheltuieli pentru │ │ │ │
│înregistrarea domeniului fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului/ │ │ │ │
│magazinului online, soft/softuri necesar/necesare desfăşurării activităţii, │ │ │ │
│semnătură, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, │ │ │ │
│monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, │ │ │ │
│licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete │ │ │ │
│1 │ │ │ │
│................................................................................................................... │ │ │ │
│2 │ │ │ │
│................................................................................................................... │ │ │ │
│3 │ │ │ │
│....................................................................................................................│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
│Autoutilitare şi autovehicule cu destinaţie specială, cu excepţia tuturor │ │ │ │
│vehiculelor simbol G, conform Ordinului ministrului transporturilor, │ │ │ │
│infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 2.224/2020 pentru aprobarea │ │ │ │
│Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a │ │ │ │
│vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la │ │ │ │
│acestea - RNTR 2 │ │ │ │
│1 │ │ │ │
│................................................................................................................... │ │ │ │
│2 │ │ │ │
│................................................................................................................... │ │ │ │
│3 │ │ │ │
│....................................................................................................................│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
│Garanţiile acordate şi comisioanele aplicate de instituţiile financiare │ │ │ │
│nebancare creditelor de investiţii contractate în cadrul programului │ │ │ │
│1 │ │ │ │
│................................................................................................................... │ │ │ │
│2 │ │ │ │
│................................................................................................................... │ │ │ │
│3 │ │ │ │
│....................................................................................................................│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
│Achiziţionarea de spaţii de lucru şi spaţii de producţie │ │ │ │
│1 │ │ │ │
│................................................................................................................... │ │ │ │
│2 │ │ │ │
│................................................................................................................... │ │ │ │
│3 │ │ │ │
│....................................................................................................................│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
│Două plăcuţe informative obligatorii, sub sancţiunea neacordării AFN, în │ │ │ │
│valoare de minimum 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea │ │ │ │
│cheltuielilor eligibile │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┼─────────────┼──────────────┤
│TOTAL^5 │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘

    ^5 Valoarea totală a AFN pentru fiecare beneficiar nu poate depăşi 500.000 lei.


    Agenţia Teritorială pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Turism ...................................................................................................
    Ordonator terţiar de credite,
    .................................
    (semnătura)
    Control financiar preventiv propriu
    ..................................................
    (semnătura)
    Compartiment economic, juridic resurse umane şi administrativ
    .................................................
    (semnătura)
    Beneficiar
    ................................................................
    Reprezentant legal/funcţia,
    .............................................
    (semnătura)

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 8 la procedură)
    Lista agenţiilor teritoriale pentru IMM şi turism (ATIMMT)

┌────┬───────────────┬──────────┬────────────────────────────┐
│Nr. │ATIMMT (judeţe │Adresa │Telefon/E-mail │
│crt.│arondate) │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│ │Ploieşti │ │ │
│ │Prahova │ │ │
│ │Dâmboviţa │ │ │
│ │Argeş │Bd. │ │
│ │Teleorman │Republicii│ │
│ │Bucureşti │nr. 12, │ │
│ │Ilfov │bl. 33, │Tel. 021-9059 │
│1. │Giurgiu │et. 1, │agentia.ploiesti@imm.gov.ro │
│ │Ialomiţa │Ploieşti, │ │
│ │Călăraşi │C.P. │ │
│ │Olt │100066 │ │
│ │Dolj │ │ │
│ │Vâlcea │ │ │
│ │Gorj │ │ │
│ │Mehedinţi │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│ │Constanţa │ │ │
│ │Constanţa │ │ │
│ │Tulcea │ │ │
│ │Brăila │ │ │
│ │Buzău │ │ │
│ │Galaţi │Bd. Tomis │ │
│ │Vrancea │nr. 79-81,│ │
│2. │Vaslui │et. 3, │Tel. 021-9059 │
│ │Bacău │Constanţa,│agentia.constanta@imm.gov.ro│
│ │Neamţ │C.P. │ │
│ │Iaşi │900669 │ │
│ │Botoşani │ │ │
│ │Suceava │ │ │
│ │Alba │ │ │
│ │Harghita │ │ │
│ │Mureş │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│ │Braşov │ │ │
│ │Braşov │ │ │
│ │Covasna │ │ │
│ │Sibiu │Str. │ │
│ │Cluj │Turnului │ │
│ │Bihor │nr. 5, │ │
│3. │Bistriţa-Năsăud│clădirea │Tel. 021-9059 │
│ │Sălaj │AJOFM, et.│agentia.brasov@imm.gov.ro │
│ │Maramureş │1, Braşov,│ │
│ │Satu Mare │C.P. │ │
│ │Caraş-Severin │500152 │ │
│ │Timiş │ │ │
│ │Arad │ │ │
│ │Hunedoara │ │ │
└────┴───────────────┴──────────┴────────────────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016