Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.102 din 19 decembrie 2008  privind avizarea spatiilor destinate depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 1.102 din 19 decembrie 2008 privind avizarea spatiilor destinate depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2009

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 43.278 din 19 decembrie 2008 al secretarului de stat coordonator al Departamentului legislaţia muncii şi dialog social;
- prevederile art. 108 alin. (3) lit. b), alin. (4) lit. b), alin. (5) lit. a), alin. (6) lit. b) şi alin. (8) din <>Legea privind regimul armelor şi al muniţiilor nr. 295/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 56 alin. (2) lit. d), art. 69 alin. (4), art. 108 alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a <>Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 130/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- Avizul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative nr. 18.633 din 18 decembrie 2008,
în temeiul <>art. 14 din Hotãrârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul muncii, familiei şi egalitãţii de şanse emite urmãtorul ordin:

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prezentul ordin stabileşte condiţiile pe care trebuie sã le îndeplineascã spaţiile de depozitare a muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, în vederea avizãrii de cãtre inspectoratul teritorial de muncã.
(2) Prezentul ordin se aplicã persoanelor juridice de drept privat care, potrivit <>Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare Lege, deţin spaţii destinate depozitãrii muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie.
ART. 2
(1) În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au semnificaţiile urmãtoare:
a) avizare - procedura obligatorie prin care inspectoratul teritorial de muncã atestã în scris persoanelor juridice de drept privat prevãzute la art. 1 alin. (2) cã spaţiile de depozitare a muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie deţinute de acestea îndeplinesc condiţiile minime stabilite de reglementãrile în vigoare, prealabilã procedurii de autorizare de cãtre organele competente de poliţie prevãzutã de Lege;
b) siguranţã - luarea unor mãsuri care sã previnã utilizarea muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie contrar reglementãrilor în vigoare şi ordinii publice;
c) capsã pentru muniţie - elementul de muniţie ce conţine substanţe explozive sau amestec exploziv de substanţe, care se iniţiazã sub acţiunea unui factor mecanic, electric ori termic destinat aprinderii încãrcãturii de azvârlire;
d) pulberi pentru muniţie - substanţele sau amestecurile de substanţe destinate sã dea naştere la reacţii chimice instantanee, cu degajare de cãldurã şi gaze la temperaturã ridicatã, care sã nu deterioreze arma de foc, folositã ca încãrcãtura de azvârlire;
e) spaţiu de depozitare - construcţia special amenajatã sub formã de magazie, depozit, destinatã pãstrãrii muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie şi care constã în una sau mai multe încãperi.
(2) Termenii şi expresiile definite la alin. (1) se completeazã cu termenii definiţi la art. 2 din Lege.

CAP. II
Condiţii pentru depozitarea muniţiei, capselor sau pulberilor pentru muniţie

ART. 3
(1) Spaţiile de depozitare trebuie sã asigure condiţiile optime pentru pãstrarea sau depozitarea îndelungatã, sã asigure realizarea deplinei siguranţe şi mãsuri pentru apãrarea împotriva incendiilor.
(2) Spaţiile de depozitare nu pot fi utilizate în alt scop decât cel pentru care sunt destinate.
(3) Spaţiile de depozitare trebuie astfel dimensionate încât sã asigure dispunerea dulapurilor metalice, rastelelor, lãzilor sau stelajelor în conformitate cu prevederile prezentului ordin, precum şi cãile de acces.
ART. 4
(1) Spaţiile de depozitare trebuie sã fie construite din materiale incombustibile, sã aibã o singurã uşã de acces confecţionatã din metal sau din materiale rezistente la foc, prevãzutã cu încuietori duble independente.
(2) Cheile de la intrare se pãstreazã la gestionarul spaţiului de depozitare care atunci când pãrãseşte acest loc de muncã are obligaţia de a încuia uşa de acces.
(3) Al doilea rând de chei se pãstreazã în cutie închisã, în altã încãpere decât cea de depozitare.
(4) În cazul în care este asiguratã pazã permanentã, al doilea rând de chei se pãstreazã de paznic în cutie închisã şi sigilatã.
ART. 5
(1) La uşi trebuie instalate grilaje metalice, iar la ferestre grilaje metalice şi plase din sârmã, indiferent de etajul la care sunt situate încãperile.
(2) La uşile de acces confecţionate din metal cu o grosime de cel puţin 5 mm, montarea grilajelor nu este obligatorie.
(3) Ferestrele trebuie prevãzute cu geamuri mate sau vopsite în alb, pentru protecţie împotriva razelor solare.
ART. 6
(1) Spaţiile de depozitare trebuie prevãzute cu sisteme de protecţie şi alarmare împotriva efracţiei şi cu sisteme de supraveghere video, conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a <>Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 130/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Spaţiile de depozitare trebuie sã fie prevãzute cu un sistem acustic de alarmare în caz de incendiu.
ART. 7
Se interzice accesul în spaţiile de depozitare cu obiecte generatoare de flacãrã deschisã sau rechizite de fumat.
ART. 8
În spaţiile de depozitare se interzice efectuarea de lucrãri care nu au legãturã cu manevrarea şi depozitarea muniţiilor, capselor şi pulberilor pentru muniţie.
ART. 9
Spaţiile de depozitare trebuie sã fie prevãzute cu instalaţii împotriva supratensiunilor atmosferice şi electricitãţii statice.
ART. 10
(1) Pardoseala spaţiilor de depozitare trebuie sã fie confecţionatã din materiale incombustibile, sã fie planã şi sã nu prezinte fisuri.
(2) Pentru combaterea şi stingerea incendiilor, în spaţiile de depozitare trebuie sã existe mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor care sã poatã fi accesibile în orice moment.
ART. 11
(1) Spaţiile de depozitare trebuie asigurate cu iluminat corespunzãtor.
(2) Cuplarea, respectiv decuplarea iluminatului electric se fac de la întrerupãtoare amplasate în afara încãperii de depozitare.
(3) Corpurile de iluminat trebuie sã fie în construcţie antiexplozivã.
ART. 12
(1) În spaţiile de depozitare se vor menţine o temperaturã şi o umiditate care nu trebuie sã depãşeascã valorile admise de depozitare stabilite de producãtor.
(2) În cazul în care prin instrucţiunile producãtorului trebuie menţinutã temperatura în anumite limite, spaţiile de depozitare vor fi prevãzute cu instalaţii de încãlzire cu apã sau prin introducerea de aer cald şi, respectiv, introducerea de aer rece.
(3) Pentru controlul temperaturii şi al umiditãţii, spaţiile de depozitare trebuie prevãzute cu termometru, care se amplaseazã la douã treimi din înãlţimea încãperii şi, respectiv, higrometru.
(4) Cazanele pentru încãlzirea apei sau aburului şi agentul pentru încãlzirea acestora trebuie sã fie amplasate la o distanţã de cel puţin 10 metri faţã de spaţiul de depozitare.
ART. 13
(1) În situaţia în care în spaţiul de depozitare se aflã şi arme, muniţia, capsele sau pulberile pentru muniţie se pãstreazã în dulapuri, seifuri metalice ori lãzi metalice prevãzute cu încuietori.
(2) Dulapurile trebuie permanent încuiate, deschizându-se numai atunci când este necesarã efectuarea unor operaţiuni.
(3) Fiecare cheie etichetatã cu numãrul dulapului pe care îl deserveşte se pãstreazã la persoana care are în gestiune încãperea respectivã.
(4) Dublurile de la cheile dulapurilor, etichetate, se pãstreazã în cutie metalicã închisã la persoana care are în gestiune spaţiul de depozitare.
ART. 14
Se admite depozitarea muniţiei şi a armelor în aceleaşi dulapuri metalice, dacã acestea, prin construcţie, sunt prevãzute cu compartimente şi uşi separate, prevãzute cu încuietoare.
ART. 15
Cartuşele se pãstreazã în ambalajul original sau în unitatea cea mai micã de ambalare, în conformitate cu instrucţiunile producãtorului.
ART. 16
Capsele pentru muniţie se pãstreazã în ambalajul original sau în unitatea cea mai micã de ambalare a producãtorului, în seifuri, dulapuri sau lãzi metalice prevãzute cu încuietoare, amplasate într-o încãpere separatã de cele în care se pãstreazã cartuşe sau pulberi pentru muniţie.
ART. 17
Pulberile pentru muniţie se pãstreazã în dulapuri sau seifuri metalice prevãzute cu încuietori, amplasate într-o încãpere separatã de cele în care se pãstreazã muniţie sau capse pentru muniţie.

CAP. III
Procedura de avizare

ART. 18
(1) Avizul se acordã persoanelor juridice de drept privat prevãzute la art. 1 alin. (2), care îndeplinesc condiţiile prevãzute la cap. II, pentru fiecare spaţiu de depozitare.
(2) Avizul se solicitã inspectoratului teritorial de muncã pe raza cãruia se aflã spaţiul de depozitare, care elibereazã documentul conform modelului prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
(3) Valabilitatea avizului prevãzut la alin. (1) este de un an.
ART. 19
(1) În vederea avizãrii, deţinãtorul spaţiului de depozitare trebuie sa depunã un dosar care va cuprinde urmãtoarele documente:
a) cerere de solicitare;
b) certificat de înmatriculare emis de oficiul registrului comerţului;
c) certificat constatator pentru activitatea desfãşuratã, emis în conformitate cu prevederile legale;
d) un memoriu tehnic care conţine descrierea spaţiului de depozitare, a modului de depozitare, a cantitãţilor de muniţie, capse sau pulberi pentru muniţie, pentru care se solicitã avizarea şi amplasarea lor;
e) schiţa locului de amplasare a spaţiului de depozitare, cu indicarea distanţelor faţã de diverse obiective învecinate;
f) schiţa de detaliu a spaţiului de depozitare;
g) planul de prevenire şi protecţie, elaborat în baza evaluãrii riscurilor, în conformitate cu prevederile <>Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006 ;
h) instrucţiunile proprii, elaborate în conformitate cu specificul activitãţii desfãşurate, conform prevederilor <>Legii nr. 319/2006 .
(2) Avizul inspectoratului teritorial de muncã sau, dupã caz, refuzul motivat privind neavizarea spaţiului de depozitare se emite în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii dosarului prevãzut la alin. (1).
ART. 20
(1) Modificarea spaţiului de depozitare avizat în condiţiile art. 19 alin. (2) se poate realiza numai dupã obţinerea unui nou aviz al inspectoratului teritorial de muncã.
(2) Modificãrile se fac numai în baza unui proiect de execuţie elaborat de cãtre un proiectant autorizat.
ART. 21
(1) Solicitãrile privind reînnoirea avizului se soluţioneazã pe baza constatãrilor efectuate de inspectoratul teritorial de muncã asupra îndeplinirii condiţiilor iniţiale pentru care a fost acordat avizul.
(2) Reînnoirea avizului se face prin aplicarea vizelor anuale, pe fila verso a avizului. Termenul de soluţionare prevãzut la art. 19 alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 22
Inspectoratul teritorial de muncã poate suspenda pânã la remedierea deficienţelor constatate sau poate anula, dupã caz, avizul atunci când se constatã cã deţinãtorii nu au respectat condiţiile în baza cãrora a fost eliberat avizul.
ART. 23
În situaţia în care operatorul economic îşi desfãşoarã activitatea de depozitare pentru muniţii, capse sau pulberi pentru muniţii şi pe teritoriul altor judeţe, acesta este obligat sã obţinã avizul de la fiecare inspectorat teritorial de muncã pe raza cãruia îşi desfãşoarã activitatea de depozitare.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 24
Soluţiile prevãzute la art. 19 alin. (2) şi, dupã caz, la art. 21 alin. (2) sunt supuse controlului judecãtoresc, potrivit <>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 25
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii,
familiei şi egalitãţii de şanse,
Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 19 decembrie 2008.
Nr. 1.102.


ANEXĂ

- faţã -
ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
Inspectoratul Teritorial de Muncã al Judeţului ..........


AVIZ
Nr. ..... din .......

În temeiul <>art. 108 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se avizeazã spaţiul de depozitare a muniţiilor, capselor şi pulberilor pentru muniţie, situat în ......(adresa completã)........,
deţinut de .........(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare ale acesteia).........


Inspector-şef ITM al Judeţului,
.................................

- verso -

REÎNNOIRI ANUALE


┌─────┬───────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │ │ Inspectoratul Teritorial │ Numele şi prenumele │
│crt. │ Anul │ de Muncã al Judeţului │ inspectorului şi semnãtura │
│ │ │ ........................ │ │
├─────┼───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 1 │ │ │ │
├─────┼───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 2 │ │ │ │
├─────┼───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 3 │ │ │ │
├─────┼───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 4 │ │ │ │
├─────┼───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 5 │ │ │ │
├─────┼───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 6 │ │ │ │
├─────┼───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 7 │ │ │ │
├─────┼───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 8 │ │ │ │
├─────┼───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 9 │ │ │ │
└─────┴───────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016