Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.060 din 9 septembrie 2013  pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului Tichilesti (leprozerie)    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.060 din 9 septembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului Tichilesti (leprozerie)

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 1 octombrie 2013
    Având în vedere:
    - Referatul de aprobare al Direcţiei organizare şi politici salariale nr. E.N. 8737 din 9 septembrie 2013;
    - Adresa Spitalului Tichileşti (leprozerie) nr. 203/2013,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului Tichileşti (leprozerie), conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Spitalul Tichileşti (leprozerie) vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                Ministrul sănătăţii,
               Gheorghe-Eugen Nicolăescu


    Bucureşti, 9 septembrie 2013.
    Nr. 1.060.

    ANEXĂ

                              REGULAMENT
     de organizare şi funcţionare a Spitalului Tichileşti (leprozerie)

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Spitalul Tichileşti (leprozerie), Isaccea, judeţul Tulcea, a fost înfiinţat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. IX/C1/1.723 din 1974, în conformitate cu prevederile anexei 6 la Decretul Consiliului de Stat nr. 135/1974.
    (2) Prin anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 545/2002*) a fost stabilită structura organizatorică a Spitalului Tichileşti (leprozerie).
    (3) Prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 533/2011*) a fost aprobată clasificarea Spitalului Tichileşti (leprozerie), judeţul Tulcea, în categoria V.
___________
    *) Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 545/2002 şi Ordinul ministrului sănătăţii nr. 533/2011 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (4) Prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Spitalul Tichileşti (leprozerie) a fost inclus pe lista unităţilor aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii şi finanţate integral de la bugetul de stat.
    (5) În baza ordinului de înfiinţare, Spitalul Tichileşti (leprozerie) funcţionează ca instituţie independentă, cu personalitate juridică.
    ART. 2
    (1) Spitalul Tichileşti (leprozerie), denumit în continuare spital, este instituţia curativo-profilactică care asigură asistenţa medicală de specialitate pentru bolnavii de lepră (maladia Hansen) de pe tot cuprinsul ţării.
    (2) Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar din spital sunt reglementate şi supuse controlului Ministerului Sănătăţii.
    (3) Asistenţa medicală în spital se realizează în cadru autorizat potrivit legii.
    (4) Spitalul trebuie să îndeplinească condiţiile de autorizare sanitară, de funcţionare şi de competenţă prevăzute de lege.

    CAP. II
    Obiectul de activitate

    ART. 3
    În raport cu obiectul său de activitate, spitalul asigură pentru populaţia deservită, în principal, următoarele servicii medicale:
    a) combaterea şi prevenirea leprei, boală cu potenţial endemic;
    b) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, stabilirea diagnosticului, efectuarea tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale tuturor bolnavilor spitalizaţi;
    c) recuperarea medicală a bolnavilor;
    d) achiziţionarea, gestionarea şi distribuirea medicamentelor;
    e) achiziţionarea, depozitarea, distribuirea şi întreţinerea instrumentarului şi aparaturii medicale, a altor produse tehnico-medicale, potrivit normelor în vigoare;
    f) controlul şi urmărirea calităţii medicamentelor administrate bolnavilor, în vederea creşterii eficienţei tratamentelor, evitării riscului terapeutic şi a fenomenelor adverse;
    g) desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică având ca scop cunoaşterea evoluţiei endemiei de lepră în ţara noastră;
    h) crearea unor condiţii bune de confort, asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare şi servirea mesei în condiţii de igienă;
    i) educaţia sanitară a bolnavilor internaţi;
    j) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă şi de pază contra incendiilor, precum şi a celor privind protecţia civilă, corespunzător normelor legale;
    k) organizarea şi desfăşurarea activităţii de arhivare a documentelor primite, generate şi deţinute de unitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    l) asigurarea condiţiilor optime de păstrare a fondului de documente, cu respectarea termenelor de păstrare stabilite pentru unităţile sanitare.
    ART. 4
    Spitalul are obligaţia să desfăşoare activitatea de educaţie medicală şi cercetare (EMC) pentru personalul medical şi celelalte categorii de personal. Costurile acestor activităţi sunt de regulă suportate de personalul beneficiar. Spitalul poate suporta astfel de costuri în condiţiile alocărilor bugetare.
    ART. 5
    (1) Spitalul asigură condiţii de investigaţii medicale, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (2) Spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale.
    (3) Spitalul răspunde pentru păstrarea confidenţialităţii tuturor informaţiilor având legătură cu serviciile medicale acordate bolnavilor internaţi faţă de terţi.
    ART. 6
    (1) Spitalul are obligaţia să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile privind activitatea de îngrijire, conform normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii.
    (2) Raportările se fac la Ministerul Sănătăţii.
    ART. 7
    (1) Spitalul este obligat, în principiu, să asigure:
    a) prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale;
    b) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale bolnavilor spitalizaţi;
    c) stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi;
    d) aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor;
    e) aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie;
    f) aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare atât din punct de vedere calitativ, cât şi din punct de vedere cantitativ, conform legislaţiei în vigoare;
    g) asigurarea unui microclimat corespunzător, astfel încât să fie prevenită apariţia de infecţii nosocomiale;
    h) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi pază contra incendiilor conform normelor în vigoare;
    i) limitarea accesului vizitatorilor în spital în perioada de carantină.
    (2) Atribuţiile personalului din cadrul spitalului sunt stabilite prin fişele de post.

    CAP. III
    Conducerea spitalului

    ART. 8
    Spitalul este condus de un manager, persoană fizică. În cadrul spitalului se organizează şi funcţionează Consiliul de administraţie şi Comitetul director.
    ART. 9
    Conducerea spitalului este formată din:
    - Consiliul de administraţie;
    - manager, care asigură conducerea curentă a spitalului;
    - Comitetul director, format din:
    - manager;
    - director financiar-contabil.
    ART. 10
    (1) În conformitate cu legislaţia în vigoare, la nivelul spitalului se înfiinţează Consiliul de administraţie, care are rol de a dezbate principalele probleme de strategie şi de organizare şi funcţionare a spitalului şi de a face recomandări managerului spitalului în urma dezbaterilor. Consiliul de administraţie are următoarea componenţă:
    a) 3 reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea şi 3 membri supleanţi;
    b) un reprezentant numit de Consiliul Judeţean Tulcea şi un membru supleant;
    c) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat;
    d) un reprezentant al sindicatului legal constituit în unitate, cu statut de invitat permanent.
    (2) Managerul participă la şedinţele Consiliului de administraţie, fără drept de vot.
    (3) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la şedinţele Consiliului de administraţie.
    ART. 11
    Atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie sunt următoarele:
    a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
    b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii;
    c) avizează programul anual al achiziţiilor publice, întocmit în condiţiile legii;
    d) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii Comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
    e) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai Comitetului director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
    ART. 12
    (1) Spitalul este condus de un manager. Acesta încheie contract de management cu Ministerul Sănătăţii pe o perioadă de 3 ani. Contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului, sau poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite de Ministerul Sănătăţii.
    (2) Atribuţiile managerului sunt prevăzute în contractul de management, conform legislaţiei în vigoare.
    (3) Managerul trebuie să respecte incompatibilităţile şi conflictele de interese stabilite prin lege.
    ART. 13
    (1) Din Comitetul director fac parte:
    a) managerul;
    b) directorul financiar-contabil.
    (2) Ocuparea funcţiilor specifice Comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.
    ART. 14
    Comitetul director are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. propune managerului, în vederea aprobării:
    a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;
    b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
    2. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
    3. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de spitalizare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
    4. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către Compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;
    5. urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
    6. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;
    7. elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
    8. întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
    9. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
    10. întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează şi le prezintă Ministerului Sănătăţii;
    11. se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului spitalului, şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi;
    12. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;
    13. răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
    14. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului.
    ART. 15
    Atribuţiile specifice directorului financiar-contabil sunt:
    1. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a spitalului, în conformitate cu dispoziţiile legale;
    2. organizează contabilitatea în cadrul spitalului, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor financiar-contabile;
    3. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;
    4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;
    5. asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;
    6. angajează spitalul prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a le refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;
    7. analizează din punct de vedere financiar planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;
    8. participă la organizarea sistemului informaţional al spitalului, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor financiar-contabile;
    9. evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici;
    10. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor spitalului către bugetul statului, Trezoreria Statului şi terţi;
    11. asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în spital;
    12. asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
    13. organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;
    14. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;
    15. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestiunii;
    16. răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin Serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi la asigurarea integrităţii patrimoniului;
    17. îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;
    18. întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare de servicii medicale;
    19. organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a salariaţilor din subordine;
    20. organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea mijloacelor materiale în unitate.

    CAP. IV
    Structura organizatorică a spitalului

    ART. 16
    Structura organizatorică a spitalului se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii, fiind compusă din:
    - Secţia dermatologie;
    - aparatul funcţional.
    ART. 17
    Actuala structură se poate modifica ca urmare a aprobării unei noi structuri prin ordin al ministrului sănătăţii, la o dată ulterioară aprobării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.
    A. Secţia cu paturi
    A1. Generalităţi
    ART. 18
    Secţia cu paturi are, în principal, următoarele obiective privind asistenţa medicală la internare:
    a) examinarea imediată completă, trierea medicală şi epidemiologică a bolnavilor pentru internare;
    b) îmbăierea, dezinfecţia şi deparazitarea bolnavilor;
    c) asigurarea transportului bolnavilor în secţie;
    d) ţinerea evidenţei zilnice a internării bolnavilor.
    A2. Aspecte specifice
    ART. 19
    Secţia dermatologie are, în principal, următoarele obiective:
    a) repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale;
    b) efectuarea în cel mai scurt timp a examenului clinic şi a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
    c) declararea cazurilor de lepră, conform reglementărilor în vigoare;
    d) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv ale bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale;
    e) indicarea, folosirea şi administrarea medicamentelor, a instrumentarului şi aparaturii medicale;
    f) asigurarea aparatului de urgenţă, cu aprobarea conducerii spitalului;
    g) asigu rarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora;
    h) asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
    i) desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia;
    j) efectuarea anchetelor epidemiologice pentru cazurile de lepră internate în spital;
    k) verificarea modului de pregătire şi împachetare a materialelor pentru sterilizare;
    l) eliminarea încărcăturii microbiene, încărcăturii organice şi a biofilmului de pe dispozitivele medicale;
    m) sterilizarea propriu-zisă;
    n) efectuarea sterilizării, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de sterilizare, a fiecărui aparat;
    o) banderolarea şi etichetarea truselor şi pachetelor cu materiale sterilizate;
    p) ţinerea evidenţei activităţii de sterilizare;
    q) efectuarea testelor de control şi evidenţa acestora;
    r) supravegherea şi corectarea condiţiilor de desfăşurare a procesului de sterilizare;
    s) verificarea stării de igienă a suprafeţelor;
    t) verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de sterilizare;
    u) elaborarea şi supunerea spre aprobare a planului anual de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale;
    v) asigurarea supravegherii epidemiologice a infecţiilor nosocomiale;
    w) verificarea respectării normelor de igienă, de igienă a produselor alimentare, în special a celor dietetice, normelor de sterilizare şi menţinerii sterilităţii materialelor sanitare şi a soluţiilor injectabile;
    x) organizarea măsurilor de remediere a deficienţelor constatate;
    y) supravegherea şi controlul efectuării decontaminării mediului din spital prin curăţare chimică şi dezinfecţie;
    z) supravegherea şi controlul activităţii de îndepărtare şi neutralizare a reziduurilor, în mod special a reziduurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;
    aa) supravegherea şi controlul respectării circuitelor funcţionale ale spitalului, circulaţiei asistaţilor şi vizitatorilor, a personalului.
    B. Structura aparatului funcţional
    ART. 20
    În cadrul spitalului funcţionează Compartimentul financiar-contabilitate, administrativ, resurse umane, cu următoarele atribuţii:
    I. Atribuţii financiar-contabilitate:
    a) organizarea contabilităţii conform prevederilor legale şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor;
    b) organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare, împreună cu celelalte birouri şi servicii din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă ori pentru prevenirea oricăror altor imobilizări de fonduri;
    c) întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă contabile;
    d) exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale;
    e) participarea la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;
    f) organizarea evidenţei tehnico-operative şi gestionare; asigurarea ţinerii evidenţei corecte şi la zi;
    g) organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale şi regularizarea diferenţelor constatate;
    h) întocmirea proiectelor privind bugetul de venituri şi cheltuieli;
    i) efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de plăţi în numerar;
    j) verificarea încadrării în creditele necesare a comenzilor şi contractelor emise, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobate;
    k) verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi legalităţii operaţiunii;
    l) luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului şi pentru recuperarea pagubelor produse;
    m) întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
    n) informatizarea evidenţelor contabile;
    o) îndeplinirea condiţiilor legale privind constituirea garanţiilor de gestiune;
    p) luarea măsurilor de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special;
    q) exercitarea controlului operativ curent, în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;
    r) organizarea acţiunilor de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru personalul propriu;
    s) întocmirea studiilor privind îmbunătăţirea activităţii economice din unitate şi propunerea măsurilor corespunzătoare;
    t) analizarea şi pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienţei utilizării mijloacelor materiale şi financiare puse la dispoziţia unităţii; luarea măsurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase şi inoportune.
    II. Atribuţii R.U.N.O.S.:
    a) aplică legislaţia în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, evaluarea, perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul unităţii;
    b) asigură întocmirea documentaţiilor privind modificarea/ actualizarea organigramei spitalului, a numărului de posturi, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii;
    c) efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii;
    d) urmăreşte întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de post şi asigură gestionarea lor conform prevederilor legale;
    e) gestionează procesul de realizare a evaluării şi întocmirea rapoartelor/fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
    f) stabileşte şi actualizează, conform reglementărilor legale, salariile de încadrare şi celelalte drepturi salariale pentru personalul din cadrul unităţii;
    g) asigură introducerea în baza de date a informaţiilor referitoare la personal şi actualizează baza cu datele noilor angajaţi;
    h) întocmeşte documentaţia privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate pentru personalul din unitate;
    i) întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a salariaţilor;
    j) asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor-verbale ale comisiilor, în conformitate cu prevederile legale;
    k) calculează vechimea în specialitate şi vechimea în muncă la încadrare;
    l) execută lucrările de normare a personalului, aplicând criteriile de normare din normativele în vigoare;
    m) fundamentează fondul de salarii necesar personalului din unitate, în vederea întocmirii proiectului de buget de venituri şi cheltuieli;
    n) întocmeşte lunar lucrările de salarizare;
    o) întocmeşte şi transmite situaţiile periodice solicitate de Ministerul Sănătăţii, direcţia judeţeană de finanţe, direcţia judeţeană de statistică, agenţia judeţeană de ocupare a forţei de muncă;
    p) asigură operarea programărilor şi efectuării concediilor de odihnă ale angajaţilor;
    q) întocmeşte formalităţile în vederea acordării de concedii cu/fără plată şi ţine evidenţa acestora;
    r) eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă sau drepturile salariale;
    s) întocmeşte documentaţia privind sancţionarea personalului unităţii;
    t) întocmeşte orice alte lucrări prevăzute de legislaţia în vigoare;
    u) asigură confidenţialitatea datelor salariaţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    III. Atribuţii de aprovizionare şi transport:
    a) asigură aprovizionarea ritmică şi la timp cu toate bunurile, medicamentele şi materialele necesare bunului mers al activităţilor medicale, administrative şi tehnice;
    b) coordonează activitatea magaziilor, asigurând condiţii optime de păstrare şi depozitare a bunurilor în condiţii igienico-sanitare conform normelor în vigoare;
    c) efectuează recepţia calitativă şi cantitativă a materialelor, alimentelor primite de la furnizori în baza avizului de însoţire a mărfii, întocmeşte notele de intrare-recepţie, ţine evidenţa stocurilor, efectuează inventarul periodic privind produsele existente în gestiune;
    d) urmăreşte distribuirea judicioasă a materialelor în secţiile şi serviciile spitalului;
    e) urmăreşte asigurarea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport;
    f) verifică şi controlează depunerea documentaţiilor în vederea reviziilor tehnice, efectuarea controlului curent periodic al autovehiculelor din unitate, verifică şi certifică datele din foile de parcurs ale conducătorilor auto.
    IV. Atribuţii administrative:
    a) organizează şi asigură ordinea şi curăţenia în incinta spitalului;
    b) asigură măsurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ-gospodăresc în condiţii de eficienţă maximă;
    c) ia măsurile necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de confort şi de alimentaţie a bolnavilor;
    d) asigură funcţionarea în bune condiţii a blocului alimentar şi a garderobei bolnavilor;
    e) asigură aplicarea şi respectarea normelor de pază contra incendiilor;
    f) verifică şi controlează efectuarea pazei în spital;
    g) organizează şi asigură primirea, circuitul, păstrarea şi evidenţa corespondenţei;
    h) asigură păstrarea arhivei unităţii conform normelor legale;
    i) întocmeşte listele de mijloace fixe ce se casează sau se conservă: asigură evidenţa acestora şi urmăreşte modul de finalizare a acestor operaţii.
    V. Atribuţii de achiziţii publice şi contractare:
    a) răspunde de primirea referatelor de necesitate de la compartimentele de specialitate în vederea elaborării programului anual al achiziţiilor publice;
    b) elaborează programul anual al achiziţiilor publice cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice în vigoare;
    c) se preocupă de avizarea şi aprobarea programului anual al achiziţiilor publice la nivelul conducerii spitalului;
    d) elaborează documentaţia de atribuire a procedurii de achiziţii publice;
    e) supune spre aprobare documentaţia de atribuire;
    f) elaborează procedura operaţională pentru achiziţii directe;
    g) elaborează norme interne pentru procedurile de achiziţii publice care sunt exceptate de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) organizează iniţierea, derularea şi finalizarea procedurilor de achiziţii publice, inclusiv a achiziţiilor directe, în conformitate cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice în vigoare;
    i) redactează şi semnează contractele şi se preocupă de avizarea şi semnarea acestora la nivelul conducerii spitalului;
    j) introduce în sistemul informatic integrat al spitalului datele privind acordurile-cadru, contractele subsecvente, contractele de achiziţii, actele adiţionale aferente acestora şi notele justificative;
    k) urmăreşte derularea realizării contractelor;
    l) întocmeşte graficul de livrări pentru bunurile, serviciile şi lucrările achiziţionate (anexele la contracte);
    m) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
    n) răspunde de legalitatea procedurilor de achiziţie efectuate;
    o) coordonează şi elaborează, în baza necesităţilor transmise de către celelalte compartimente din cadrul spitalului, documentele (studii de piaţă, note justificative, contracte de achiziţie) necesare achiziţionării directe de produse, servicii sau lucrări care nu depăşesc plafonul-limită prevăzut de legislaţie pentru achiziţiile directe;
    p) derulează şi finalizează achiziţiile directe;
    q) asigură relaţiile de corespondenţă şi dialog cu instituţiile de control în domeniul achiziţiilor publice;
    r) verifică sesizările referitoare la nerespectarea prevederilor legale privind atribuirea contractului de achiziţie;
    s) întocmeşte situaţii şi rapoarte specifice activităţii Serviciului achiziţii publice, contractare;
    t) întocmeşte, actualizează şi propune spre aprobarea conducerii spitalului proceduri de lucru şi/sau operaţionale specifice;
    u) pune în aplicare prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată, aprobată cu completări prin Legea nr. 184/2013.
    VI. Atribuţii de farmacie:
    În cadrul spitalului funcţionează un punct farmaceutic cu circuit închis, care asigură şi gestionează întreaga medicaţie necesară bolnavilor internaţi şi care are în principal următoarele obiective:
    a) recepţia produselor farmaceutice şi a materialelor sanitare pe baza documentelor de primire;
    b) participarea la întocmirea necesarului privind aprovizionarea cu medicamente, depozitarea şi păstrarea lor în condiţii corespunzătoare;
    c) verificarea termenului de valabilitate a medicamentelor şi substanţelor farmaceutice;
    d) asigurarea de medicamente necesare activităţii de asistenţă medicală a spitalului;
    e) păstrarea şi eliberarea medicamentelor de orice natură şi formă, potrivit Farmacopeii Române în vigoare, a specialităţilor farmaceutice autorizate şi a altor produse farmaceutice, conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Sănătăţii;
    f) depozitarea produselor conform normelor în vigoare (farmacopee, standarde sau norme interne), ţinându-se seama de natura şi proprietăţile lor fizico-chimice;
    g) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de medicamente şi unele materiale sanitare;
    h) operarea în programul informatic a documentelor de eliberare a medicamentelor.
    VII. Atribuţii de statistică medicală:
    a) întocmirea rapoartelor, centralizărilor, dărilor de seamă şi situaţiilor statistice periodice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale;
    b) executarea în termenele stabilite a lucrărilor de statistică medicală, precum şi a celor necesare pentru activitatea operativă a instituţiei;
    c) asigurarea circuitului informaţional al datelor prin sistemul informatic existent;
    d) transmiterea şi prelucrarea datelor prin internet;
    e) primirea documentaţiei medicale a bolnavilor externaţi (foi de observaţie);
    f) evidenţa datelor statistice pe formulare stabilite de Ministerul Sănătăţii;
    g) efectuarea controlului periodic al listei bolnavilor externaţi şi întocmirea situaţiei numerice a acestora;
    h) înregistrarea corectă a datelor bolnavilor.
    VIII. Atribuţii juridice:
    - urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organelor de conducere atribuţiile/noţiunile de interes specific pentru acestea.
    IX. Atribuţii tehnice:
    a) asigură activitatea de întreţinere şi reparaţii ale instalaţiilor sanitare, electrice, ale clădirilor;
    b) efectuează lucrări de reparaţii, în regie proprie;
    c) urmăreşte efectuarea de reparaţii capitale şi de investiţii, recepţionează şi verifică cantitativ şi calitativ lucrările executate de muncitori terţi;
    d) asigură buna întreţinere a clădirilor, instalaţiilor şi utilajelor;
    e) stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor, instalaţiilor sau utilajelor şi propune măsuri corespunzătoare;
    f) stabileşte necesarul de materiale de întreţinere;
    g) analizează dotarea unităţii, starea clădirii şi elaborează proiectul planului de investiţii sau de reparaţii capitale;
    h) urmăreşte asigurarea documentaţiei tehnice pentru investiţii şi reparaţii capitale;
    i) asigură repartizarea muncitorilor pe locuri de muncă, în raport cu necesităţile de activitate;
    j) exploatează şi întreţine centralele şi punctele termice în conformitate cu prescripţiile tehnice ale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - pentru exploatarea cazanelor de abur, asigură condiţiile necesare desfăşurării unei activităţi corespunzătoare în instalaţiile şi utilajele supuse autorizării Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;
    k) exploatează şi întreţine aparatura din blocul alimentar;
    l) asigură funcţionarea instalaţiilor frigorifice şi de climatizare din dotare;
    m) asigură funcţionarea iluminatului de siguranţă cu grup electrogen;
    n) certifică consumurile de apă, gaz, electricitate aferente spitalului şi altor consumatori din cadrul spitalului;
    o) asigură asistenţă tehnică la recepţionarea aparaturii medicale;
    p) urmăreşte repararea şi verificarea aparatelor de măsură şi control conform instrucţiunilor metrologice;
    q) întocmeşte, după necesităţi, contracte de reparaţii, service şi asistenţă tehnică cu unităţile specializate;
    r) verifică respectarea condiţiilor de siguranţă în exploatarea reţelelor de energie, gaze şi utilităţi energetice; intervine imediat în caz de nerespectare a regulamentelor, normativelor şi prescripţiilor tehnice de exploatare - reparaţii;
    s) controlează modul de realizare a măsurilor de reducere şi raţionalizare a consumului de resurse energetice şi utilităţi; răspunde de stabilirea măsurilor de corecţie în cazul constatării unor nereguli în acest sens;
    t) întocmeşte documentaţii tehnice şi economice pentru fundamentarea unor lucrări de reparaţii, modernizări sau retehnologizări ale instalaţiilor energetice în vederea reducerii consumurilor energetice;
    u) întocmeşte documentaţia necesară pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor privind consumul de energie şi instalarea de utilaje energetice care necesită aprobări;
    v) asigură anchetarea avariilor în instalaţiile energetice.
    X. Atribuţii de securitate a muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă:
    a) asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, precum şi reevaluarea riscurilor ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă şi propune măsurile de prevenire corespunzătoare, ce vor alcătui programul anual de protecţie a muncii;
    b) asigură auditarea securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul unităţii ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă şi stabileşte nivelul de securitate; auditarea presupune analiza activităţii şi stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
    c) controlează pe baza programului de activitate toate locurile de muncă, în scopul prevenirii accidentelor de muncă;
    d) verifică periodic sau ori de câte ori este nevoie dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă, pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele abilitate sau laboratoare, şi propune măsuri tehnice şi organizatorice de reducere a acestora;
    e) asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de sănătate şi securitate în muncă;
    f) propune măsuri pentru formarea personalului cu responsabilităţi în domeniul protecţiei muncii;
    g) organizează instructajul de protecţie a muncii;
    h) elaborează lista privind dotarea personalului cu echipamente individuale de protecţie şi de lucru;
    i) participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora;
    j) colaborează cu cabinetul de medicina muncii pentru cunoaşterea la zi a situaţiei îmbolnăvirilor profesionale, efectuarea de controale la locurile de muncă;
    k) efectuează instructajul de protecţie a muncii pentru personalul nou-angajat în unitate, înaintea încheierii contractului individual de muncă.
    XI. Atribuţii de informatică:
    a) prelucrarea automată a datelor la toate nivelurile de agregare;
    b) implementarea şi întreţinerea aplicaţiilor informatice;
    c) exploatarea şi întreţinerea echipamentelor de calcul din dotarea spitalului;
    d) întocmirea necesarului echipamentelor de calcul şi materiale consumabile pentru buna desfăşurare a activităţii de informatică;
    e) recepţionarea echipamentelor de calcul noi intrate în spital, identificarea şi propunerea spre casare a echipamentele de calcul uzate;
    f) asigurarea relaţiilor cu prestatorii care execută lucrări şi service specifice activităţii de informatică;
    g) actualizarea site-ului spitalului.
    XII. Atribuţii de relaţii cu publicul:
    a) desfăşurarea optimă a activităţilor de relaţii publice;
    b) informarea permanentă referitoare la principalele activităţi ale spitalului;
    c) desfăşurarea activităţii de analiză a cererilor cetăţenilor şi salariaţilor spitalului, furnizând informaţiile necesare pentru soluţionarea problemelor prezentate sau solicitate şi sprijinind totodată soluţionarea legală şi la termen a cererilor şi petiţiilor primite, precum şi comunicarea modului de soluţionare a cererilor respective;
    d) realizarea legăturii dintre spital şi sindicate în vederea analizei şi soluţionării, conform legislaţiei în vigoare, a revendicărilor sindicale;
    e) întocmirea şi comunicarea informaţiilor de interes public persoanelor fizice sau juridice.

    CAP. V
    Comisiile care funcţionează în cadrul spitalului

    ART. 21
    În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cadrul spitalului au fost organizate următoarele comisii: comisia de sănătate şi securitate în muncă, comisia de cercetare disciplinară, comisia de organizare şi desfăşurare a concursurilor/ examenelor şi pentru promovare, comisia de soluţionare a contestaţiilor, comisia de etică şi comisia de dialog social.
    ART. 22
    Comisia de sănătate şi securitate în muncă are următoarele atribuţii:
    a) aprobă programul anual de protecţie a muncii;
    b) urmăreşte modul în care se aplică reglementările legislative privind protecţia muncii;
    c) analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională existenţi la locurile de muncă;
    d) promovează iniţiativele proprii sau ale celorlalţi angajaţi vizând prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
    e) efectuează cercetări în cazul producerii unor accidente de muncă sau al apariţiei de îmbolnăviri profesionale;
    f) efectuează inspecţii la locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
    g) sesizează inspectoratele teritoriale de stat pentru protecţia muncii pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, atunci când constată încălcarea normelor legale de protecţie a muncii sau când între managerul spitalului şi ceilalţi membri ai comitetului există divergenţe privind modul în care se asigură securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
    h) realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale activităţii cu implicaţii în domeniul protecţiei muncii.
    ART. 23
    Comisia de cercetare disciplinară are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) analiza abaterilor disciplinare săvârşite de către salariaţii unităţii;
    b) analiza încălcării normelor legale în vigoare, a prevederilor Codului muncii, a regulamentului intern, a contractului individual de muncă, a ordinelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici;
    c) stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită;
    d) analiza gradului de vinovăţie a salariatului, precum şi a consecinţelor abaterii disciplinare;
    e) verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat;
    f) efectuarea cercetării disciplinare prealabile;
    g) propunerea sancţiunii ce urmează a fi aprobată de către manager.
    ART. 24
    Comisia de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor şi pentru promovare are următoarele atribuţii principale:
    a) selectează dosarele de concurs/examen ale candidaţilor;
    b) stabileşte subiectele pentru proba scrisă;
    c) stabileşte planul interviului şi realizează interviul;
    d) stabileşte planul probei practice şi asigură condiţiile necesare realizării ei;
    e) notează pentru fiecare candidat fiecare probă a concursului/examenului;
    f) transmite secretariatului comisiei rezultatele concursului/ examenului pentru a fi comunicate candidaţilor.
    ART. 25
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:
    a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecărei probe a concursului/examenului;
    b) transmite secretariatului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.
    ART. 26
    Comisia de etică din cadrul spitalului are următoarele atribuţii:
    a) analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient-medic/asistentă, a normelor de comportament, a disciplinei în spital;
    b) verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar şi auxiliar încalcă drepturile pacienţilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
    c) sesizează organele abilitate ale statului în situaţiile în care constată încălcări ale codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienţilor, precum şi ale normelor de conduită profesională aprobate potrivit legii;
    d) analizează sesizările ce privesc plăţi informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea unor foloase; propune, în funcţie de caz, măsuri de intrare în legalitate;
    e) veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnităţii umane şi propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor;
    f) îşi dă acordul cu privire la începerea oricărui studiu clinic care se desfăşoară în cadrul spitalului.
    ART. 27
    La nivelul spitalului funcţionează Comisia de dialog social în scopul creşterii transparenţei în adoptarea deciziilor privind reorganizarea şi restructurarea sistemului de sănătate, precum şi pentru implicarea directă a reprezentanţilor sindicatelor din domeniul sanitar în acest proces.

    CAP. VI
    Finanţarea spitalului

    ART. 28
    Spitalul Tichileşti (leprozerie), Isaccea, judeţul Tulcea, este instituţie sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale, finanţată integral de la bugetul de stat

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    ART. 29
    (1) Toate categoriile de personal ale spitalului au obligaţia respectării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.
    (2) Toate compartimentele au obligaţia elaborării şi respectării procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul spitalului.
    (3) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a spitalului va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (4) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a spitalului se completează cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 30
    Modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare se face cu avizul consiliului de administraţie şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.
                    __________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice