Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.048 din 31 mai 2024  pentru aprobarea Procedurii de eliberare a unor adeverinţe de către organul fiscal central,  în cazul persoanelor fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.048 din 31 mai 2024 pentru aprobarea Procedurii de eliberare a unor adeverinţe de către organul fiscal central, în cazul persoanelor fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 527 din 6 iunie 2024
    Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002,
    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
    a) 231 „Cerere pentru eliberarea unei adeverinţe“, prevăzut în anexa nr. 1;
    b) 232 „Adeverinţă de venit“, prevăzut în anexa nr. 2;
    c) 233 „Adeverinţă“, prevăzut în anexa nr. 3.


    ART. 2
    Se aprobă Procedura de eliberare a formularelor menţionate la art. 1 lit. b) şi c), prevăzută în anexa nr. 4.

    ART. 3
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor menţionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 5.

    ART. 4
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 5
    (1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.396/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor „Adeverinţă de venit“ şi „Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit“ pentru persoane fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 din 25 noiembrie 2016.

    ART. 6
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 7
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Nicoleta-Mioara Cîrciumaru

    Bucureşti, 31 mai 2024.
    Nr. 1.048.
    ANEXA 1

    231
    Nr. de înregistrare .....................
    Data .....................
    CERERE PENTRU ELIBERAREA UNEI ADEVERINŢE
    Subsemnata/Subsemnatul, .............................., CNP/NIF ..........................., cu domiciliul în .................................., str. ................................ nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ...., et. ...., judeţul/sectorul....................., cod poştal..............., telefon..............................., fax.........................., reprezentată/reprezentat prin doamna/domnul ........................................., CNP .................................., cu domiciliul fiscal în ..................., str. ........................... nr. .........., bl. ......, sc. ......, et. ........, ap. ......, judeţul/sectorul ...................., cod poştal .............., posesoarea/posesorul documentului de identitate seria ......... nr. ............, eliberat de ..................., solicit eliberarea unei adeverinţe privind veniturile realizate în anul/anii .................... .
    Numele şi prenumele .........................
    Semnătura ..........................
    Data ....................................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

    ANEXA 2


┌───────┬────────────────────────┬────────────────────────┐
│ │Ministerul Finanţelor │ │
│ │Agenţia Naţională de │ │
│ │Administrare Fiscală │Nr. de înregistrare │
│SIGLĂ*)│Direcţia Generală │........................│
│ │Regională a Finanţelor │Data emiterii ..........│
│ │Publice ............ │/.........../......... │
│ │Unitatea fiscală**) │ │
│ │........................│ │
└───────┴────────────────────────┴────────────────────────┘


    232
    ADEVERINŢĂ DE VENIT
    pe anul ..........................
    Ca urmare a Cererii nr. ...... din data de ........ se atestă faptul că doamna/domnul .............................., cu domiciliul în ......................................, str. ................................. nr. ......., bl. ......., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ............................, CNP/NIF.................................................., figurează în evidenţa fiscală cu următoarele venituri/nu figurează în evidenţa fiscală cu venituri:

┌────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────┬─────────┬───────┐
│ │Documentul│ │Tip venit│Venit│Venit │ │
│Nr. │care │Categoria│(realizat│brut │impozabil│Impozit│
│crt.│atestă │de venit │/estimat)│- lei│- lei - │- lei -│
│ │venitul │ │ │- │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
└────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────────┴───────┘


    Prezenta adeverinţă este valabilă 90 de zile de la data emiterii.
    Conducătorul unităţii,
    Numele şi prenumele ....................
    Semnătura .......................
    L.S.
    *) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.
    **) Se completează denumirea organului fiscal emitent.
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

    ANEXA 3


┌───────┬────────────────────────┬────────────────────────┐
│ │Ministerul Finanţelor │ │
│ │Agenţia Naţională de │ │
│ │Administrare Fiscală │Nr. de înregistrare │
│SIGLĂ*)│Direcţia Generală │........................│
│ │Regională a Finanţelor │Data emiterii ..........│
│ │Publice ............ │/.........../......... │
│ │Unitatea fiscală**) │ │
│ │........................│ │
└───────┴────────────────────────┴────────────────────────┘


    233
    ADEVERINŢĂ
    Ca urmare a Cererii nr. ..... din data de ......... se atestă faptul că doamna/domnul .............................., cu domiciliul în ..............................., str. ................................. nr. ......., bl. ......., sc. ..., et. ........., ap. .........., judeţul/sectorul ........................................., CNP ........................................, nu este înregistrată/înregistrat în evidenţa fiscală.
    Prezenta adeverinţă este valabilă 30 de zile de la data emiterii.
    Conducătorul unităţii,
    Numele şi prenumele ....................
    Semnătura .......................
    L.S.
    *) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.
    **) Se completează denumirea organului fiscal emitent.
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

    ANEXA 4

    PROCEDURĂ
    de eliberare a unor adeverinţe de către
    organul fiscal central, în cazul persoanelor fizice
    1. Formularul 232 „Adeverinţă de venit“ reprezintă documentul prin care se atestă veniturile realizate de persoanele fizice în cursul unui an fiscal, existente în evidenţa fiscală, constituită pe baza declaraţiilor depuse de acestea şi/sau de terţi (plătitori de venituri, intermediari etc.), care au obligaţii declarative, potrivit legii, precum şi pe baza deciziilor de impunere emise de organul fiscal central.
    Se au în vedere tipurile de venituri din categoriile prevăzute la art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte venituri, realizate de persoanele fizice, pentru care legea stabileşte obligaţia declarării acestora.

    2. Formularul 233 „Adeverinţă“ reprezintă documentul prin care se atestă faptul că persoana fizică nu figurează înregistrată în evidenţa fiscală.
    3. Formularele menţionate la pct. 1 şi 2 se eliberează de organul fiscal central competent, potrivit legii, la solicitarea persoanelor fizice, pe baza formularului 231 „Cerere pentru eliberarea unei adeverinţe“, astfel:
    a) în cazul persoanelor fizice care figurează în Registrul contribuabililor, organul fiscal central competent eliberează formularul 232 „Adeverinţă de venit“;
    b) în cazul celorlalte persoane fizice, organul fiscal central competent eliberează formularul 233 „Adeverinţă“.

    4. Prin organ fiscal central competent se înţelege, după caz:
    a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
    b) organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află sursa venitului, în cazul contribuabililor persoane fizice, fără domiciliul fiscal în România;
    c) organul fiscal central în a cărui rază teritorială este situată reşedinţa, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal şi nu au realizat venituri în România;
    d) oricare organ fiscal central, în cazul persoanelor fizice care nu au reşedinţă, nu au domiciliul fiscal şi nu au realizat venituri în România.

    5. Adeverinţa de venit se completează cu date privind veniturile realizate, în cursul unui an fiscal, existente în evidenţa fiscală la data solicitării.
    În situaţia în care, la data solicitării, în evidenţa fiscală nu există informaţii privind venitul realizat pentru perioada solicitată, adeverinţa de venit se completează cu date privind venitul estimat.
    Tabelul din formularul 232 „Adeverinţă de venit“ se completează după cum urmează:
    - col. 1 „Documentul care atestă venitul“ - se înscriu denumirea, numărul şi data documentului din care rezultă venitul realizat/estimat;
    – col. 2 „Categoria de venit“ - se înscrie natura venitului realizat/estimat (de exemplu: venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală etc.);
    – col. 3 „Tip venit (realizat/estimat)“ - se înscrie sintagma „venit realizat“ sau „venit estimat“, după caz, pe rândul corespunzător categoriei de venit;
    – col. 4 „Venit brut“ - se înscrie suma reprezentând venitul brut corespunzător categoriei de venit realizat. În situaţia în care nu există date referitoare la venitul brut, coloana nu se completează;
    – col. 5 „Venit impozabil“ - se va înscrie în funcţie de categoria de venit şi de datele existente în evidenţa fiscală, venitul net sau venitul bază de calcul, după caz;
    – col. 6 „Impozit“ - se înscrie suma reprezentând impozitul pe venit datorat, stabilit de contribuabil, de organul fiscal sau de terţi (plătitorii de venit, intermediari etc.), potrivit legii, corespunzător venitului impozabil.


    6. Formularele „Adeverinţă de venit“ şi „Adeverinţă“ se semnează de către conducătorul unităţii fiscale.

    ANEXA 5

    CARACTERISTICILE
    de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularelor
    a) Denumire: „Cerere pentru eliberarea unei adeverinţe“ (formular 231)
    1. Formatul: A4/t1
    2. U/M: seturi
    3. Caracteristicile de tipărire: se poate utiliza echipament informatic pentru completare şi editare.
    4. Se difuzează: gratuit
    5. Se utilizează: la solicitarea eliberării unei adeverinţe/adeverinţe de venit pentru persoane fizice.
    6. Se întocmeşte: în două exemplare.
    7. Circulă:
    - originalul la organul fiscal central competent, potrivit legii;
    – copia la contribuabil.

    8. Se arhivează: la organul fiscal central competent.

    b) Denumire: „Adeverinţă de venit“ (formular 232)
    1. Formatul: A4/t1
    2. Caracteristicile de tipărire: se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.
    3. Se difuzează: gratuit
    4. Se utilizează: la atestarea veniturilor persoanelor fizice, existente în evidenţa fiscală.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul fiscal central competent, potrivit legii.
    6. Circulă:
    - copia la organul fiscal emitent;
    – originalul la contribuabil.

    7. Se arhivează: la organul fiscal emitent.

    c) Denumire: „Adeverinţă“ (formular 233)
    1. Formatul: A4/t1
    2. Caracteristicile de tipărire: se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.
    3. Se difuzează: gratuit
    4. Se utilizează: pentru persoanele fizice care nu figurează în Registrul contribuabililor.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul fiscal central competent, potrivit legii.
    6. Circulă:
    - copia la organul fiscal emitent;
    – originalul la contribuabil.

    7. Se arhivează: la organul fiscal emitent.


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016