Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.013 din 18 iulie 2013  pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 1.013 din 18 iulie 2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 24 iulie 2013

    În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    (1) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
    (2) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică, de asemenea, societăţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
    (3) Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2013, încadrarea în criteriul prevăzut la alin. (1) şi (2) se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înţelesul acestuia entităţi.
    ART. 3
    Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, prevederile prezentului ordin se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii. Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art. 2 pe baza indicatorilor determinaţi conform raportării anuale la 31 decembrie 2012.
    ART. 4
    Operatorii economici prevăzuţi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, vor asigura şi respectarea prevederilor acesteia.
    ART. 5
    Instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, precum şi entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2013 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru domeniul asigurare, asigurare-reasigurare şi reasigurare, pentru domeniul pensiilor private şi pentru domeniul pieţei de capital.
    ART. 6
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
    - art. IV din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.869/2010 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 29 decembrie 2010;
    - ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 879/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 27 iunie 2012.
    ART. 7
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                               Viceprim-ministru,
                         ministrul finanţelor publice,
                                 Daniel Chiţoiu

    Bucureşti, 18 iulie 2013.
    Nr. 1.013.


    ANEXĂ

                                    SISTEMUL
        de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici

    CAP. I

    A. Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2013

    1. Generalităţi
    1.1. Entităţile care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 din ordin au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2013 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate.
    1.2. Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, prevederile pct. 1.1. se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.
    1.3. (1) Entităţile depun raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
    (2) Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml.
    (3) Entităţile pot depune raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
    (4) Entităţile depun raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii.

    2. Prezentarea şi modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2013
    2.1. (1) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2013 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II lit. A:
    a) situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
    b) contul de profit şi pierdere (cod 20);
    c) date informative (cod 30).
    (2) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2013 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II lit. B:
    a) situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
    b) situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20);
    c) date informative (cod 30).
    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.
    2.2. (1) Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare fără a folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţilor.
    (2) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate vor fi avute în vedere şi de subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, care vor completa forma de proprietate corespunzătoare societăţilor cărora le aparţin.
    (3) Entităţile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.
    2.3. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" cu datele prevăzute la pct. 2.2. alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi, în consecinţă, se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2013 nu a fost depusă, entitatea fiind sancţionată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    2.4. Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi) din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.
    2.5. (1) Formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate după natură şi lichiditate, respectiv după natură şi exigibilitate.
    (2) Formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2013, puse în acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
    (3) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" cu informaţiile corespunzătoare datelor de la 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013.
    2.6. (1) Formularul "Contul de profit şi pierdere", respectiv "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor", cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate şi cheltuielile efectuate, precum şi rezultatele financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare la 30 iunie 2013.
    (2) Datele care se raportează în formularul "Contul de profit şi pierdere", respectiv "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor", sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare.
    (3) Rândul 66 "Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)" din cadrul formularului "Contul de profit şi pierdere" se completează numai de către microîntreprinderi, încadrate ca atare potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora.
    2.7. (1) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul "Contul de profit şi pierdere" cu informaţiile corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2012 - 30 iunie 2012, respectiv 1 ianuarie 2013 - 30 iunie 2013. Prevederile acestui punct se aplică şi la completarea formularului "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor".
    (2) Entităţile înscriu la rândul 19 "Salarii şi indemnizaţii" din cadrul formularului "Contul de profit şi pierdere", respectiv la rândul 24 "Salarii şi indemnizaţii" din cadrul formularului "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor", toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La acelaşi rând va fi cuprinsă şi contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Informaţiile reprezentând contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor sunt prezentate, de asemenea, la rândul 56 din formularul "Date informative" (cod 30).
    2.8. (1) În formularul "Date informative", la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.
    (2) Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entităţile care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).
    (3) La rândurile privind plăţile restante din formularul "Date informative" se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.
    2.9. (1) Raportările contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se înţelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
    2.10. Persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, verifică şi centralizează informaţiile aferente acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2013, cu respectarea prevederilor din prezentul ordin.
    2.11. (1) Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2013, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.
    (2) Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.
    2.12. Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2013 se completează în lei.
    2.13. Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2013, cele care în tot semestrul I al anului 2013 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2013, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2013.

    3. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2013
    3.1. Raportările contabile la 30 iunie 2013 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august 2013.
    3.2. Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2013 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    4. Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2013
    4.1. Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, folosesc Planul de conturi general prevăzut la cap. IV din reglementările respective.
    4.2. Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, folosesc Planul de conturi prevăzut la cap. V din reglementările respective.

    5. Operatorii economici prevăzuţi de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.443/2011 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de către operatorii economici reclasificaţi în sectorul administraţiei publice şi de raportare a unor indicatori economico-financiari prevăzuţi în bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat, cu modificările şi completările ulterioare, vor asigura şi respecta prevederile acestui ordin.
    B. Nomenclator - forme de proprietate

 ┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Codul │ Denumirea │
 ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 10 │PROPRIETATE DE STAT │
 │ 11 │Regii autonome │
 │ 12 │Societăţi comerciale cu capital integral de stat │
 │ 13 │Institute naţionale de cercetare-dezvoltare │
 │ 14 │Companii şi societăţi naţionale │
 │ 15 │Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi │
 │ │comerciale cu capital integral de stat │
 │ 16 │Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi │
 │ │comerciale sau regii autonome │
 │ 20 │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat) │
 │ │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%) │
 │ 21 │Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin │
 │ 22 │Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin │
 │ 23 │Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton │
 │ 24 │Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin │
 │ │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%) │
 │ 25 │Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin │
 │ 26 │Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin │
 │ 27 │Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton │
 │ 28 │Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin │
 │ 29 │Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi │
 │ │comerciale cu capital majoritar de stat │
 │ 30 │PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, │
 │ │privat utohton şi străin, privat străin, societăţi agricole) │
 │ 31 │Societăţi comerciale în nume colectiv │
 │ 32 │Societăţi comerciale în comandită simplă │
 │ 33 │Societăţi comerciale în comandită pe acţiuni │
 │ 34 │Societăţi comerciale pe acţiuni │
 │ 35 │Societăţi comerciale cu răspundere limitată │
 │ 36 │Societăţi agricole │
 │ 37 │Societăţi comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul │
 │ │anului curent │
 │ 40 │PROPRIETATE COOPERATISTĂ │
 │ 41 │Cooperative de consum │
 │ 42 │Cooperative meşteşugăreşti │
 │ 43 │Cooperative şi asociaţii agricole netransformate │
 │ 44 │Cooperative de credit │
 │ 50 │PROPRIETATE OBŞTEASCĂ (societăţi comerciale aparţinând │
 │ │organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti) │
 └──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    CAP. II
    Conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2013

    A. Conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2013 întocmite de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

    6.1. Structura formularului "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" (cod 10), prevăzut la pct. 2.1. alin. (1) lit. a), este următoarea:

    Judeţul ...................... [][] Forma de proprietate .......... [][]
    Entitatea .........................
    Adresa: localitatea .............., Activitatea preponderentă (denumire
    sectorul ........................., clasă CAEN) ............
    str. ............. nr. ..., bl. ..,
    sc. ..........., ap. .............. Cod clasă CAEN ............ [][][][]
    Telefon ............., fax ........
    Număr din registrul comerţului Cod unic de înregistrare
    ................................... ..................[][][][][][][][][]


                Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor
                        proprii la data de 30 iunie 2013

                                                                      - lei -
┌──────┐
│Cod 10│
├──────┴─────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
│ Denumirea elementului │Nr.│ Sold la: │
│ │rd.├────────────┬────────────┤
│ │ │ 01.01.2013 │ 30.06.2013 │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│A.│ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE │ │ │ │
│ │(ct. 201 + 203 + 205 + 2071 + 208 + 233 + │ │ │ │
│ │234 - 280 - 290 - 2933) │01 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │ │ │ │
│ │(ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 223 + 224 + │ │ │ │
│ │231 + 232 - 281 - 291 - 2931) │02 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ │ │ │
│ │(ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 296*) │03 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL │ │ │ │
│ │(rd. 01 + 02 + 03) │04 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│B.│ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. STOCURI │ │ │ │
│ │(ct. 301 + 302 + 321 + 322 + 303 +/- 308 + │ │ │ │
│ │323 + 326 + 327 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345│ │ │ │
│ │+ 346 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 +│ │ │ │
│ │361 +/- 368 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391│ │ │ │
│ │- 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 + │ │ │ │
│ │4091 - 4428) │05 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie │ │ │ │
│ │încasate după o perioadă mai mare de un an │ │ │ │
│ │trebuie prezentate separat pentru fiecare │ │ │ │
│ │element) (ct. 267* - 296* + 4092 + 411 + 413 │ │ │ │
│ │+ 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + │ │ │ │
│ │441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** +│ │ │ │
│ │447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 +│ │ │ │
│ │461 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187) │06 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT │ │ │ │
│ │(ct. 501 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114-591 │ │ │ │
│ │- 595 - 596 - 598) │07 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI │08 │ │ │
│ │(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │ │ │ │
│ │(rd. 05 + 06 + 07 + 08) │09 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│C.│CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) │10 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│D.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
│ │ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN │ │ │ │
│ │(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 │ │ │ │
│ │+ 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + │ │ │ │
│ │423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + │ │ │ │
│ │437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + │ │ │ │
│ │444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + │ │ │ │
│ │453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + │ │ │ │
│ │473*** + 509 + 5186 + 519) │11 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│E.│ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII │ │ │ │
│ │CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 19) │12 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│F.│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ │ │ │
│ │(rd. 04 + 12) │13 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│G.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
│ │ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN │ │ │ │
│ │(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 │ │ │ │
│ │+ 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + │ │ │ │
│ │423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + │ │ │ │
│ │437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + │ │ │ │
│ │444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + │ │ │ │
│ │453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** │ │ │ │
│ │+ 509 + 5186 + 519) │14 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│H.│PROVIZIOANE (ct. 151) │15 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│I.│VENITURI ÎN AVANS │ │ │ │
│ │(rd. 17 + 18 + 21 + 22), din care: │16 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) │17 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) -│ │ │ │
│ │total (rd. 19 + 20), din care: │18 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Sume de reluat într-o perioadă de până la un │ │ │ │
│ │an (ct. 472*) │19 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un│ │ │ │
│ │an (ct. 472*) │20 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Venituri în avans aferente activelor │ │ │ │
│ │primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)│21 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Fondul comercial negativ (ct. 2075) │22 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│J.│CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27), din care:│23 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) │24 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) │25 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) │26 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4. Patrimoniul institutelor naţionale de │27 │ │ │
│ │cercetare-dezvoltare (ct. 1018) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) │28 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) │29 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │IV. REZERVE (ct. 106) │30 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Acţiuni proprii (ct. 109) │31 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Câştiguri legate de instrumentele de │ │ │ │
│ │capitaluri proprii (ct. 141) │32 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Pierderi legate de instrumentele de │ │ │ │
│ │capitaluri proprii (ct. 149) │33 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┬───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │V. PROFITUL SAU PIERDEREA │ │ │ │ │
│ │REPORTAT(Ă) (ct. 117) │SOLD C │34 │ │ │
│ │ ├───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │SOLD D │35 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA │SOLD C │36 │ │ │
│ │SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE │ │ │ │ │
│ │ct. 121) ├───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │SOLD D │37 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┴───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Repartizarea profitului (ct. 129) │38 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │CAPITALURI PROPRII - TOTAL │ │ │ │
│ │(rd. 23 + 28 + 29 + 30 - 31 + 32 - 33 + 34 - │ │ │ │
│ │35 + 36 - 37 - 38) │39 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Patrimoniul public (ct. 1016) │40 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │CAPITALURI - TOTAL (rd. 39 + 40) │41 │ │ │
└──┴─────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘

-----
    * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
    ** Solduri debitoare ale conturilor respective.
    *** Solduri creditoare ale conturilor respective.

    Rd. 06. - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

    Administrator Întocmit
    Numele şi prenumele --------
    ................... Numele şi prenumele
    Semnătura ...................
    ................... Calitatea
    Ştampila unităţii .........
                                        Semnătura
                                        .........
                                        Nr. de înregistrare în
                                        organismul profesional
                                        .....................


    Raportările contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2013 se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
    6.2. Structura formularului "Contul de profit şi pierdere" (cod 20), prevăzut la pct. 2.1. alin. (1) lit. b), este următoarea:

             Contul de profit şi pierdere la data de 30 iunie 2013┌──────┐
│Cod 20│
├──────┴───────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
│ Denumirea indicatorilor │Nr.│ Realizări aferente │
│ │rd.├────────────┬────────────┤
│ │ │ Precedentă │ Curentă │
│ │ │01.01.2012- │01.01.2013- │
│ │ │30.06.2012 │30.06.2013 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 1.│Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) │ 01│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + │ │ │ │
│ │706 + 708) │ 02│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) │ 03│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Reduceri comerciale acordate (ct. 709) │ 04│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile │ 05│ │ │
│ │radiate din Registrul general şi care mai au în │ │ │ │
│ │derulare contracte de leasing (ct. 766*) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei │ 06│ │ │
│ │de afaceri nete (ct. 7411) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 2.│Venituri aferente costului producţiei în curs de │ 07│ │ │
│ │execuţie (ct. 711 + 712) │ │ │ │
│ │Sold C │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Sold D │ 08│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 3.│Producţia realizată de entitate pentru scopurile │ 09│ │ │
│ │sale proprii şi capitalizată (ct. 721 + 722) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 4.│Alte venituri din exploatare (ct.758 + 7417 + 7815) │ 10│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- din care, venituri din fondul comercial negativ │ 11│ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL │ 12│ │ │
│ (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10) │ │ │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 5.│a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele │ 13│ │ │
│ │consumabile (ct. 601 + 602 - 7412) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) │ 14│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) │ │ │ │
│ │(ct. 605 - 7413) │ 15│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) │ 16│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Reduceri comerciale primite (ct. 609) │ 17│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 6.│Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care: │ 18│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │a) Salarii şi indemnizaţii*1) (ct. 641 + 642 + 643 + │ │ │ │
│ │644 - 7414) │ 19│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială │ │ │ │
│ │(ct. 645 - 7415) │ 20│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 7.│a) Ajustări de valoare privind imobilizările │ 21│ │ │
│ │corporale şi necorporale (rd. 22 - 23) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │a.1) Cheltuieli (ct. 6811 +6813) │ 22│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │a.2) Venituri (ct. 7813) │ 23│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b) Ajustări de valoare privind activele circulante │ │ │ │
│ │(rd. 25 - 26) │ 24│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) │ 25│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) │ 26│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 8.│Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) │ 27│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe │ 28│ │ │
│ │(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + │ │ │ │
│ │625 + 626 + 627 + 628 - 7416) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte │ 29│ │ │
│ │asimilate (ct. 635) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658) │ 30│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate │ 31│ │ │
│ │de entităţile radiate din Registrul general şi care │ │ │ │
│ │mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) │ 32│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Cheltuieli (ct. 6812) │ 33│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Venituri (ct. 7812) │ 34│ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL │ 35│ │ │
│(rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: │ │ │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 12 - 35) │ 36│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 35-12) │ 37│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 9.│Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)│ 38│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- din care, veniturile obţinute de la entităţile │ │ │ │
│ │ afiliate │ 39│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│10.│Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac │ 40│ │ │
│ │parte din activele imobilizate (ct. 763) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- din care, veniturile obţinute de la entităţile │ │ │ │
│ │ afiliate │ 41│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│11.│Venituri din dobânzi (ct. 766*) │ 42│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- din care, veniturile obţinute de la entităţile │ │ │ │
│ │ afiliate │ 43│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + │ │ │ │
│ │767 + 768) │ 44│ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) │ 45│ │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│12.│Ajustări de valoare privind imobilizările financiare │ 46│ │ │
│ │şi investiţiile financiare deţinute ca active │ │ │ │
│ │circulante (rd. 47 - 48) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Cheltuieli (ct. 686) │ 47│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Venituri (ct. 786) │ 48│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│13.│Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418) │ 49│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile │ │ │ │
│ │afiliate │ 50│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + │ │ │ │
│ │667 + 668) │ 51│ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) │ 52│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): │ │ │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 45 - 52) │ 53│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 52 - 45) │ 54│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│14.│PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) │ 55│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) │ 56│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│15.│Venituri extraordinare (ct. 771) │ 57│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│16.│Cheltuieli extraordinare (ct. 671) │ 58│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│17.│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA │ │ │ │
│ │EXTRAORDINARĂ: │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Profit (rd. 57-58) │ 59│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 58-57) │ 60│ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) │ 61│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) │ 62│ │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): │ 63│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 61-62) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 62-61) │ 64│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│18.│Impozitul pe profit (ct. 691) │ 65│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│19.│Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus │ │ │ │
│ │(ct. 698) │ 66│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│20.│PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 63-65-66) │ 67│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere │ 68│ │ │
│ │(rd. 64 + 65 + 66); │ │ │ │
│ │(rd. 65 + 66 - 63) │ │ │ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘

-----
    *1) La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
    * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

    Administrator Întocmit
    Numele şi prenumele --------
    ................... Numele şi prenumele
    Semnătura ...................
    ................... Calitatea
    Ştampila unităţii .........
    ................... Semnătura
                                           .........
                                           Nr. de înregistrare în
                                           organismul profesional
                                           ......................


    Raportările contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2013 se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
    6.3. Structura formularului "Date informative" (cod 30), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. c), este următoarea:


                                DATE INFORMATIVE
                            la data de 30 iunie 2013


┌──────┐
│cod 30│ - lei -
├──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────┬─────────────┐
│ │Nr.│ Nr. unităţi │ Sume │
│I. Date privind rezultatul înregistrat │rd.│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Unităţi care au înregistrat profit │01 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Unităţi care au înregistrat pierdere │02 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Unităţi care au înregistrat nici profit, nici pierdere │03 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┬──────────┴─────────────┤
│ │ │ │ Din care: │
│II. Date privind plăţile restante │Nr.│ Total ├──────────┬─────────────┤
│ │rd.│ (col. 2+3) │ Pentru │ Pentru │
│ │ │ │activitate│activitatea │
│ │ │ │curentă │de investiţii│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Plăţi restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care: │04 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din care: │05 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ - peste 30 de zile │06 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ - peste 90 de zile │07 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ - peste 1 an │08 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total │09 │ │ │ │
│(rd. 10 la 14), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de │10 │ │ │ │
│angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate │11 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- contribuţia pentru pensia suplimentară │12 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj │13 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- alte datorii sociale │14 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte │15 │ │ │ │
│fonduri │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Obligaţii restante faţă de alţi creditori │16 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat │17 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale │18 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 20 la 22), │19 │ │ │ │
│ din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- restante după 30 de zile │20 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- restante după 90 de zile │21 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- restante după 1 an │22 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Dobânzi restante │23 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┴──────────┼─────────────┤
│III. Număr mediu de salariaţi │Nr.│ 30 iunie 2012 │30 iunie 2013│
│ │rd.│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Număr mediu de salariaţi │24 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, │25 │ │ │
│respectiv la data de 30 iunie │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┴─────────────┤
│IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de │Nr.│ Sume │
│raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante │rd.│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române │26 │ │
│către persoanele fizice nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │27 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române │28 │ │
│către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │29 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române │30 │ │
│către persoane juridice afiliate* nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │31 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române │32 │ │
│către persoane juridice afiliate* nerezidente din statele membre │ │ │
│ale Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │33 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române │34 │ │
│către persoane nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │35 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române │36 │ │
│către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 │ │ │
│lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările │ │ │
│şi completările ulterioare, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │37 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite de persoanele juridice române │38 │ │
│către persoane juridice afiliate* nerezidente din statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │39 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite de persoanele juridice române │40 │ │
│către persoane juridice nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │41 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din│42 │ │
│domeniul public, primite în concesiune, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul │43 │ │
│de stat │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Redevenţă minieră plătită │44 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române │45 │ │
│către persoane nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │46 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române │47 │ │
│către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │48 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: │49 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente │50 │ │
│activelor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- subvenţii aferente veniturilor, din care: │51 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- subvenţii pentru stimularea forţei de muncă** │52 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Creanţe restanţe, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în │53 │ │
│contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din │ │ │
│care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral │54 │ │
│de stat │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat │55 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│V. Tichete de masă │Nr.│ Sume │
│ │rd.│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor │56 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┬─────────────┤
│VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de │Nr.│ 30 iunie 2012 │30 iunie 2013│
│ cercetare-dezvoltare** │rd.│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: │57 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - din fonduri publice │58 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - din fonduri private │59 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│VII. Cheltuieli de inovare*** │Nr.│ 30 iunie 2012 │30 iunie 2013│
│ │rd.│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Cheltuieli de inovare - total │60 │ │ │
│(rd. 61 la 63), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei │61 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei │62 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei │63 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│VIII. Alte informaţii │Nr.│ 30 iunie 2012 │30 iunie 2013│
│ │rd.│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) │64 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) │65 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75), din care: │66 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, │67 │ │ │
│alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute │ │ │ │
│(rd. 68 la 74), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- acţiuni cotate emise de rezidenţi │68 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- acţiuni necotate emise de rezidenţi │69 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- părţi sociale emise de rezidenţi │70 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- obligaţiuni emise de rezidenţi │71 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de │72 │ │ │
│rezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi │73 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- obligaţiuni emise de nerezidenţi │74 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Creanţe imobilizate, în sume brute │75 │ │ │
│(rd. 76 + 77), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare │76 │ │ │
│se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) │77 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi │78 │ │ │
│asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi│79 │ │ │
│şi alte conturi asimilate, în sume brute │ │ │ │
│(din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + │80 │ │ │
│din ct. 411 + din ct. 413) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct.425 + 4282)│81 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul │82 │ │ │
│statului (ct.431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + │ │ │ │
│447 + 4482)(rd. 83 la 87), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale │83 │ │ │
│ (ct.431 + 437 + 4382) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului │84 │ │ │
│ (ct.441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - subvenţii de încasat (ct. 445) │85 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) │86 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) │87 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451) │88 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul │89 │ │ │
│statului neîncasate la termenul stabilit │ │ │ │
│(din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424│ │ │ │
│+ din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + │ │ │ │
│din ct. 447 + din ct. 4482) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), │90 │ │ │
│(rd. 91 la 93 ), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - decontări privind interesele de participare, decontări cu │91 │ │ │
│ acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii │ │ │ │
│ în participaţie │ │ │ │
│ (ct. 453 + 456 + 4582) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele │92 │ │ │
│ juridice, altele decat creanţele în legătură cu instituţiile │ │ │ │
│ publice (instituţiile statului) │ │ │ │
│ (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" │93 │ │ │
│ reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi │ │ │ │
│ nedecontate până la data de 30.06.2013 (din ct. 461) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: │94 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- de la nerezidenţi │95 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici**** │96 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + │97 │ │ │
│+ din ct. 508) (rd. 98 la 104), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- acţiuni cotate emise de rezidenţi │98 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- acţiuni necotate emise de rezidenţi │99 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- părţi sociale emise de rezidenţi │100│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- obligaţiuni emise de rezidenţi │101│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente │102│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- acţiuni emise de nerezidenţi │103│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- obligaţiuni emise de nerezidenţi │104│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) │105│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Casa în lei şi în valută (rd. 107 + 108), din care: │106│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei (ct. 5311) │107│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valută (ct. 5314) │108│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Conturi curente la bănci în lei şi în valută │109│ │ │
│(rd. 110 + 112), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei (ct. 5121), din care: │110│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente │111│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valută (ct. 5124), din care: │112│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente │113│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 115 + 116), din care:│114│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în │115│ │ │
│lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (ct. 5125 + 5412) │116│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Datorii (rd. 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145│117│ │ │
│148 + 149 + 153 + 155 + 156 + 161 + 162 + 163 + 169), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute │118│ │ │
│(ct. 161), (rd. 119 + 120), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │119│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valută │120│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, │121│ │ │
│în sume brute (ct. 1681),(rd. 122 + 123), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │122│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valută │123│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Credite bancare interne pe termen scurt │124│ │ │
│(ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 125 + 126), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │125│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valută │126│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt │127│ │ │
│(din ct. 5198), (rd. 128 + 129), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │128│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valută │129│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Credite bancare externe pe termen scurt │130│ │ │
│(ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 131 + 132), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │131│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valută │132│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt │133│ │ │
│(din ct. 5198), (rd. 134 + 135), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │134│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valută │135│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), │136│ │ │
│(rd. 137 + 138), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │137│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valută │138│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), │139│ │ │
│(rd. 140 + 141), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │140│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valută │141│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), │142│ │ │
│(rd. 143 + 144), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │143│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valută │144│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung │145│ │ │
│(din ct. 1682), (rd. 146 + 147), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │146│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valută │147│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente │148│ │ │
│(ct. 1626 + din ct. 1682) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 │149│ │ │
│+ 1687), (rd. 150 + 151), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie │150│ │ │
│de cursul unei valute │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valută │151│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Valoare concesiunilor primite (din ct. 167) │152│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi │153│ │ │
│asimilate, în sume brute │ │ │ │
│(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi │154│ │ │
│externi şi alte conturi asimilate, în sume brute │ │ │ │
│(din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + │ │ │ │
│ din ct. 408 + din ct. 419) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate │155│ │ │
│(ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul │156│ │ │
│statului(ct.431 +437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 +444 +446 +447 +4481),│ │ │ │
│(rd. 157 la 160), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale │157│ │ │
│ (ct. 431 + 437 + 4381) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului │158│ │ │
│ (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate │159│ │ │
│ (ct. 447) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) │160│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451) │161│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455) │162│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + │163│ │ │
│478 + 509), (rd. 164 la 168), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - decontări privind interesele de participare, decontări cu │164│ │ │
│ acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din │ │ │ │
│ operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele │165│ │ │
│ juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile │ │ │ │
│ publice (instituţiile statului)*1) │ │ │ │
│ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472) │166│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi │167│ │ │
│ investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer │168│ │ │
│ de la clienţi (ct. 478) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Dobânzi de plătit (ct. 5186) │169│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****) │170│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: │171│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - acţiuni cotate*2) │172│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - acţiuni necotate*3) │173│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - părţi sociale │174│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012) │175│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Brevete şi licenţe (din ct. 205) │176│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii │Nr.│ 30 iunie 2012 │30 iunie 2013│
│ │rd.│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) │177│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului │Nr.│ 30 iunie 2012 │30 iunie 2013│
│ │rd.│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în │178│ │ │
│administrare │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în │179│ │ │
│concesiune │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate │180│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + │181│ │ │
│191 + 192), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- deţinut de instituţii publice, (rd. 183 + 184), din care: │182│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - deţinut de instituţii publice de subordonare centrală; │183│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - deţinut de instituţii publice de subordonare locală; │184│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- deţinut de societăţi comerciale cu capital de stat, din care: │185│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - cu capital integral de stat; │186│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - cu capital majoritar de stat; │187│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - cu capital minoritar de stat; │188│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- deţinut de regii autonome │189│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat │190│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- deţinut de persoane fizice │191│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- deţinut de alte entităţi │192│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│XII. Dividende ale companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi │193│ │ │
│societăţilor comerciale de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome, │ │ │ │
│plătite în perioada de raportare, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de │194│ │ │
│raportare, către instituţii publice, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - către instituţii publice de subordonare centrală; │195│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - către instituţii publice de subordonare locală; │196│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare │197│ │ │
│anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituţii │ │ │ │
│publice, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - către instituţii publice de subordonare centrală; │198│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - către instituţii publice de subordonare locală; │199│ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────┴─────────────┘


----------
    *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^20 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    ****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.
    *****) Operatorii economici nu cuprind entităţile prevăzute la art. 5 din ordin, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.
    *1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
    *2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
    *3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

    Administrator, Întocmit,
  Numele şi prenumele ----------
   ................. Numele şi prenumele
      Semnătura .................
    .............. Calitatea
  Ştampila unităţii ...........
                                              Semnătura
                                            .............
                                         Nr. de înregistrare
                                       în organismul profesional
                                         ....................


    Raportările contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2013 se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    B. Conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2013 întocmite de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

    6.4. Structura formularului "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" (cod 10), prevăzut la pct. 2.1. alin. (2) lit. a), este următoarea:

    Judeţul ......................................................... │_│_│
    Entitatea .............................................................
    Adresa: localitatea ........................., sectorul ..............,
    str. ................................. nr. ..........., bl. ..........,
    sc. ......, ap. ........
    Telefon ..........................., fax ..............................
    Număr din registrul comerţului ........................................
    Forma de proprietate ............................................ │_│_│

    Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN)
    .......................................................................

    Cod clasă CAEN ...............................................│_│_│_│_│

    Cod unic de înregistrare .......................... │_│_│_│_│_│_│_│_│_│


            Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
                            la data de 30 iunie 2013

┌──────┐
│Cod 10│
├──────┴─────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
│ Denumirea elementului │Nr.│ Sold la: │
│ │rd.├────────────┬────────────┤
│ │ │ 01.01.2013 │ 30.06.2013 │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│A.│ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE │ │ │ │
│ │(ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - │ │ │ │
│ │2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - │ │ │ │
│ │2906 - 2907 - 2908 - 2933) │01 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │ │ │ │
│ │(ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 │ │ │ │
│ │+ 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - │ │ │ │
│ │2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - │ │ │ │
│ │2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935) │02 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III. ACTIVE BIOLOGICE │ │ │ │
│ │(ct. 241 - 284 - 294) │03 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ │ │ │
│ │(ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 2671 + 2672 + │ │ │ │
│ │2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + │ │ │ │
│ │2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - │ │ │ │
│ │2966* - 2968*) │04 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL │ │ │ │
│ │(rd. 01 + 02 + 03 + 04) │05 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│B.│ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. STOCURI │ │ │ │
│ │(ct. 301 + 302 + 303 +/-308 + 311 + 321 + 322│ │ │ │
│ │323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347│ │ │ │
│ │+/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/-378│ │ │ │
│ │+ 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945│ │ │ │
│ │- 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - │ │ │ │
│ │3958 - 397 - 398 - 4428) │06 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II. CREANŢE │ │ │ │
│ │(Sumele care urmează să fie încasate după o │ │ │ │
│ │perioadă mai mare de un an trebuie prezentate│ │ │ │
│ │separat pentru fiecare element) (ct. 2675* + │ │ │ │
│ │2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 +│ │ │ │
│ │411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** │ │ │ │
│ │+ 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 │ │ │ │
│ │+ 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + │ │ │ │
│ │456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495│ │ │ │
│ │- 496 + 5187) │07 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT │ │ │ │
│ │(ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 -595 - 596│ │ │ │
│ │- 598) │08 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI │ │ │ │
│ │(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) │09 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │ │ │ │
│ │(rd. 06 + 07 + 08 + 09) │10 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│C.│CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) │11 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│D.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
│ │ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN │ │ │ │
│ │(ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 +│ │ │ │
│ │1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682│ │ │ │
│ │+ 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + │ │ │ │
│ │2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + │ │ │ │
│ │419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + │ │ │ │
│ │4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423│ │ │ │
│ │+ 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 +│ │ │ │
│ │451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 +│ │ │ │
│ │462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + │ │ │ │
│ │5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197+5198)│12 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII │ │ │ │
│ │CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12 - 20) │13 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│F.│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ │ │ │
│ │(rd. 05 + 13) │14 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│G.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
│ │ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN │ │ │ │
│ │(ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 +│ │ │ │
│ │1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682│ │ │ │
│ │+ 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + │ │ │ │
│ │2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + │ │ │ │
│ │419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + │ │ │ │
│ │4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423│ │ │ │
│ │+ 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 +│ │ │ │
│ │451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 +│ │ │ │
│ │4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + │ │ │ │
│ │5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198) │15 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│H.│PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + │ │ │ │
│ │1517 + 1518) │16 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│I.│VENITURI ÎN AVANS │ │ │ │
│ │(rd. 18 + 19 + 22), din care: │17 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) │18 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) -│ │ │ │
│ │total (rd. 20 + 21), din care: │19 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Sume de reluat într-o perioadă de până la un │ │ │ │
│ │an (ct. 472*) │20 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un│ │ │ │
│ │an (ct. 472*) │21 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Venituri în avans aferente activelor │ │ │ │
│ │primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)│22 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│J.│CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 -│ │ │ │
│ │30), din care: │23 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) │24 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) │25 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Capital subscris reprezentând datorii │ │ │ │
│ │financiare*1) (ct. 1027) │26 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┬───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4. Ajustări ale capitalului social │SOLD C │27 │ │ │
│ │(ct. 1028) ├───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │SOLD D │28 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5. Alte elemente de capitaluri │SOLD C │29 │ │ │
│ │proprii (ct. 103) ├───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │SOLD D │30 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┴───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) │31 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) │32 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068) │33 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┬───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Diferenţe de curs valutar din │SOLD C │34 │ │ │
│ │conversia situaţiilor financiare │ │ │ │ │
│ │anuale individuale într-o monedă de ├───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │prezentare diferită de moneda │SOLD D │35 │ │ │
│ │funcţională (ct. 1072) │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┴───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Acţiuni proprii (ct. 109) │36 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Câştiguri legate de instrumentele de │ │ │ │
│ │capitaluri proprii (ct. 141) │37 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Pierderi legate de instrumentele de │ │ │ │
│ │capitaluri proprii (ct. 149) │38 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┬───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA │SOLD C │39 │ │ │
│ │REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN │ │ │ │ │
│ │ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 ├───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │(ct. 117) │SOLD D │40 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN │SOLD C │41 │ │ │
│ │ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 │ │ │ │ │
│ │(ct. 118) ├───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │SOLD D │42 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA │SOLD C │43 │ │ │
│ │SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE │ │ │ │ │
│ │(ct. 121) ├───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │SOLD D │44 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┴───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Repartizarea profitului (ct. 129) │45 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │CAPITALURI PROPRII - TOTAL │ │ │ │
│ │(rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 - 35 - 36 + 37 - │ │ │ │
│ │38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45) │46 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Patrimoniul public (ct. 1026) │47 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47) │48 │ │ │
└──┴─────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘

----------
    * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
    ** Solduri debitoare ale conturilor respective.
    *** Solduri creditoare ale conturilor respective.
    *1) În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punctul de vedere al
        IAS 32, reprezintă datorii financiare.

    Administrator, Întocmit,
  Numele şi prenumele ----------
   ................. Numele şi prenumele
      Semnătura .................
    .............. Calitatea
  Ştampila unităţii ...........
                                              Semnătura
                                            .............
                                         Nr. de înregistrare
                                       în organismul profesional
                                         ....................


    Raportările contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2013 se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.


    6.5. Structura formularului "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 alin. (2) lit. b), este următoarea:

         Situaţia veniturilor şi cheltuielilor la data de 30 iunie 2013


┌──────┐
│Cod 20│ - lei -
├──────┴───────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
│ Denumirea indicatorilor │ │ Realizări aferente │
│ │ │ perioadei de │
│ │Nr.│ raportare │
│ │rd.├────────────┬────────────┤
│ │ │ Precedentă │ Curentă │
│ │ │ 1.01.2012- │ 1.01.2013- │
│ │ │30.06.2012 │30.06.2013 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 1.│Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05) │ 01│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + │ │ │ │
│ │706 + 708) │ 02│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) │ 03│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Reduceri comerciale acordate (ct. 709) │ 04│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei │ 05│ │ │
│ │de afaceri (ct. 7411) │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┬─────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 2.│Venituri aferente costurilor stocurilor │Sold C │ 06│ │ │
│ │de produse (ct. 711) ├─────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │Sold D │ 07│ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┴─────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 3.│Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii │ 08│ │ │
│ │imobiliare (rd. 09 + 10) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 4.│Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi │ 09│ │ │
│ │corporale (ct. 721 + 722) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 5.│Venituri din producţia de investiţii imobiliare │ 10│ │ │
│ │(ct. 725) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 6.│Venituri din activele imobilizate (sau grupurile │ 11│ │ │
│ │destinate cedării) deţinute în vederea vânzării │ │ │ │
│ │(ct. 753) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 7.│Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi│ 12│ │ │
│ │corporale (ct. 755) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 8.│Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756) │ 13│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 9.│Venituri din active biologice şi produse agricole │ 14│ │ │
│ │(ct. 757) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│10.│Venituri din subvenţii de exploatare în caz de │ 15│ │ │
│ │calamităţi şi alte evenimente similare (ct. 7417) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│11.│Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419) │ 16│ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL │ 17│ │ │
│ (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) │ │ │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│12.│a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele │ 18│ │ │
│ │consumabile (ct. 601 + 602 - 7412) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608) │ 19│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) │ │ │ │
│ │(ct. 605 - 7413) │ 20│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) │ 21│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Reduceri comerciale primite (ct. 609) │ 22│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│13.│Cheltuieli cu personalul (rd. 24 + 25), din care: │ 23│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │a) Salarii şi indemnizaţii*1) (ct. 641 + 642 + 643 + │ │ │ │
│ │ 644 - 7414) │ 24│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială │ │ │ │
│ │(ct. 645 - 7415) │ 25│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│14.│a) Ajustări de valoare privind imobilizările │ │ │ │
│ │necorporale, corporale, investiţiile imobiliare şi │ │ │ │
│ │activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28) │ 26│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │a.1) Cheltuieli (ct. 6811 +6813 + 6816 + 6817) │ 27│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816) │ 28│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b) Ajustări de valoare privind activele circulante │ │ │ │
│ │(rd. 30 - 31) │ 29│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) │ 30│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) │ 31│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│15.│Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41) │ 32│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │15.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe │ 33│ │ │
│ │(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + │ │ │ │
│ │625 + 626 + 627 + 628 - 7416) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte │ 34│ │ │
│ │asimilate (ct. 635) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │15.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător │ 35│ │ │
│ │(ct. 652) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau │ 36│ │ │
│ │grupurile destinate cedării) deţinute în vederea │ │ │ │
│ │vânzării (ct. 653) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor │ 37│ │ │
│ │necorporale şi corporale (ct. 655) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │15.6. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare │ 38│ │ │
│ │(ct. 656) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │15.7. Cheltuieli privind activele biologice şi │ 39│ │ │
│ │produsele agricole (ct. 657) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │15.8. Cheltuieli privind calamităţile şi alte │ 40│ │ │
│ │evenimente similare (ct. 6587) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 +│ 41│ │ │
│ │6588) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44) │ 42│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Cheltuieli (ct. 6812) │ 43│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Venituri (ct. 7812) │ 44│ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL │ 45│ │ │
│(rd. 18 la 21 - 22 + 23 + 26 + 29 + 32 + 42) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: │ │ │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Profit (rd. 17 - 45) │ 46│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 45 - 17) │ 47│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│16.│Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. 7611) │ 48│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│17.│Venituri din acţiuni deţinute la entităţi controlate │ 49│ │ │
│ │în comun (ct. 7613) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│18.│Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte instrumente│ 50│ │ │
│ │financiare (ct. 762) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│19.│Venituri din operaţiuni cu instrumente derivate │ 51│ │ │
│ │(ct. 763) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│20.│Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765) │ 52│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│21.│Venituri din dobânzi (ct. 766*) │ 53│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- din care, veniturile obţinute de la entităţile din │ │ │ │
│ │ grup │ 54│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│22.│Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768) │ 55│ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + │ 56│ │ │
│53 + 55) │ │ │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│23.│Ajustări de valoare privind imobilizările financiare │ 57│ │ │
│ │şi investiţiile financiare deţinute ca active │ │ │ │
│ │circulante (rd. 58 - 59) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Cheltuieli (ct. 686) │ 58│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Venituri (ct. 786) │ 59│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│24.│Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte │ 60│ │ │
│ │instrumente financiare (ct. 661) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│25.│Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente │ 61│ │ │
│ │derivate (ct. 662) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│26.│Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418) │ 62│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile │ │ │ │
│ │din grup │ 63│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│27.│Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + │ │ │ │
│ │667 + 668) │ 64│ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 + 60 + 61 + 62 + 64)│ 65│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): │ │ │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┤ ├────────────┼────────────┤
│ │- Profit (rd. 56 - 65) │ 66│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 65 - 56) │ 67│ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI TOTALE (rd. 17 + 56) │ 68│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI TOTALE (rd. 45 + 65) │ 69│ │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│28.│PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ ├────────────┼────────────┤
│ │- Profit (rd. 68 - 69) │ 70│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 69 - 68) │ 71│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│29.│Impozitul pe profit curent (ct. 691) │ 72│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│30.│Impozitul pe profit amânat (ct. 692) │ 73│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│31.│Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792) │ 74│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│32.│Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus │ │ │ │
│ │(ct. 698) │ 75│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│33.│PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE│ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┤ ├────────────┼────────────┤
│ │- Profit (rd. 70 - 72 - 73 + 74 - 75) │ 76│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere │ 77│ │ │
│ │(rd. 71 + 72 + 73 - 74 + 75); │ │ │ │
│ │(rd. 72 + 73 + 75 - 70 - 74) │ │ │ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘

--------
    *1) La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit
        legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli
        cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
    * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

    Administrator, Întocmit,
  Numele şi prenumele ----------
   ................. Numele şi prenumele
      Semnătura .................
    .............. Calitatea
  Ştampila unităţii ...........
                                              Semnătura
                                            .............
                                         Nr. de înregistrare
                                       în organismul profesional
                                         ....................


    Raportările contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2013 se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.


            6.6. Structura formularului "Date informative" (cod 30),
            prevăzut la pct. 2.1 alin. (2) lit. c), este următoarea:

                   Date informative la data de 30 iunie 2013


┌──────┐
│cod 30│ - lei -
├──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────┬─────────────┐
│ │Nr.│ Nr. unităţi │ Sume │
│I. Date privind rezultatul înregistrat │rd.│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Unităţi care au înregistrat profit │01 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Unităţi care au înregistrat pierdere │02 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere │03 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┬──────────┴─────────────┤
│ │ │ │ Din care: │
│II. Date privind plăţile restante │Nr.│ Total ├──────────┬─────────────┤
│ │rd.│ (col. 2+3) │ Pentru │ Pentru │
│ │ │ │activitate│activitatea │
│ │ │ │curentă │de investiţii│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Plăţi restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care: │04 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din care: │05 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ - peste 30 de zile │06 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ - peste 90 de zile │07 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ - peste 1 an │08 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total │09 │ │ │ │
│(rd. 10 la 14), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de │10 │ │ │ │
│angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate │11 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- contribuţia pentru pensia suplimentară │12 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj │13 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- alte datorii sociale │14 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte │15 │ │ │ │
│fonduri │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Obligaţii restante faţă de alţi creditori │16 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat │17 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale │18 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 20 la 22), │19 │ │ │ │
│ din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- restante după 30 de zile │20 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- restante după 90 de zile │21 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- restante după 1 an │22 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Dobânzi restante │23 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┴──────────┼─────────────┤
│III. Număr mediu de salariaţi │Nr.│ 30 iunie 2012 │30 iunie 2013│
│ │rd.│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Număr mediu de salariaţi │24 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, │25 │ │ │
│respectiv la data de 30 iunie │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┴─────────────┤
│IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de │Nr.│ Sume │
│ raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante │rd.│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române │26 │ │
│către persoanele fizice nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │27 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române │28 │ │
│către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │29 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române │30 │ │
│către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │31 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române │32 │ │
│către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre │ │ │
│ale Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │33 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române │34 │ │
│către persoane nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │35 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române │36 │ │
│către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 │ │ │
│lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările │ │ │
│şi completările ulterioare, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │37 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite de persoanele juridice române │38 │ │
│către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │39 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite de persoanele juridice române │40 │ │
│către persoane juridice nerezidente din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │41 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din│42 │ │
│domeniul public, primite în concesiune, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul │43 │ │
│de stat │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Redevenţă minieră plătită │44 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române │45 │ │
│către persoane nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │46 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române │47 │ │
│către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │48 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: │49 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente │50 │ │
│activelor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- subvenţii aferente veniturilor │51 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│ - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**) │52 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Creanţe restanţe, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în │53 │ │
│contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din │ │ │
│care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral │54 │ │
│de stat │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat │55 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│V. Tichete de masă │Nr.│ Sume │
│ │rd.│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor │56 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┬─────────────┤
│VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de │Nr.│ 30 iunie 2012 │30 iunie 2013│
│ cercetare-dezvoltare***) │rd.│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: │57 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - din fonduri publice │58 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - din fonduri private │59 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│VII. Cheltuieli de inovare***) │Nr.│ 30 iunie 2012 │30 iunie 2013│
│ │rd.│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ Cheltuieli de inovare - total │60 │ │ │
│(rd. 61 la 63), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei │61 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei │62 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei │63 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│VIII. Alte informaţii │Nr.│ 30 iunie 2012 │30 iunie 2013│
│ │rd.│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) │64 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) │65 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75), din care: │66 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, │67 │ │ │
│alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute │ │ │ │
│(rd. 68 la 74), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- acţiuni cotate emise de rezidenţi │68 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- acţiuni necotate emise de rezidenţi │69 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- părţi sociale emise de rezidenţi │70 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- obligaţiuni emise de rezidenţi │71 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de │72 │ │ │
│rezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi │73 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- obligaţiuni emise de nerezidenţi │74 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Creanţe imobilizate, în sume brute │75 │ │ │
│(rd. 76 + 77), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare │76 │ │ │
│se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) │77 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi │78 │ │ │
│asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi│79 │ │ │
│şi alte conturi asimilate, în sume brute │ │ │ │
│(din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + │80 │ │ │
│din ct. 411 + din ct. 413) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct.425 + 4282)│81 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul │82 │ │ │
│statului (ct.431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + │ │ │ │
│447 + 4482)(rd. 83 la 87), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale │83 │ │ │
│ (ct.431 + 437 + 4382) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului │84 │ │ │
│ (ct.441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - subvenţii de încasat (ct. 445) │85 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) │86 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) │87 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451) │88 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul │89 │ │ │
│statului neîncasate la termenul stabilit │ │ │ │
│(din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424│ │ │ │
│+ din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + │ │ │ │
│din ct. 447 + din ct. 4482) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4652) │90 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), │91 │ │ │
│(rd. 92 la 94), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în │92 │ │ │
│ comun, decontări cu acţionarii privind capitalul şi decontări din │ │ │ │
│ operaţiuni în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele │93 │ │ │
│ juridice, altele decat creanţele în legătură cu instituţiile │ │ │ │
│ publice (instituţiile statului) │ │ │ │
│ (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" │94 │ │ │
│ reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi │ │ │ │
│ nedecontate până la data de 30.06.2013 (din ct. 461) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: │95 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- de la nerezidenţi │96 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****) │97 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + │98 │ │ │
│+ din ct. 508) (rd. 99 la 105), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- acţiuni cotate emise de rezidenţi │99 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- acţiuni necotate emise de rezidenţi │100│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- părţi sociale emise de rezidenţi │101│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- obligaţiuni emise de rezidenţi │102│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente │103│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- acţiuni emise de nerezidenţi │104│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- obligaţiuni emise de nerezidenţi │105│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) │106│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Casa în lei şi în valută (rd. 108 + 109), din care: │107│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei (ct. 5311) │108│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valută (ct. 5314) │109│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Conturi curente la bănci în lei şi în valută │110│ │ │
│(rd. 111 + 113), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei (ct. 5121), din care: │111│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente │112│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valută (ct. 5124), din care: │113│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente │114│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 116 + 117), din care:│115│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în │116│ │ │
│lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + │117│ │ │
│5412) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Datorii (rd. 119 + 122 + 125 + 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146│118│ │ │
│+ 149 + 150 + 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164 + 165 + 171),din care:│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute │119│ │ │
│(ct. 161), (rd. 120 + 121), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │120│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valută │121│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, │122│ │ │
│în sume brute (ct. 1681),(rd. 123 + 124), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │123│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valută │124│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Credite bancare interne pe termen scurt │125│ │ │
│(ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 126 + 127), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │126│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valută │127│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt │128│ │ │
│(ct. 5198), (rd. 129 + 130), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │129│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valută │130│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Credite bancare externe pe termen scurt │131│ │ │
│(ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 132 + 133), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │132│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valută │133│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt │134│ │ │
│(din ct. 5198), (rd. 135 + 136), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │135│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valută │136│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), │137│ │ │
│(rd. 138 + 139), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │138│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valută │139│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), │140│ │ │
│(rd. 141 + 142), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │141│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valută │142│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), │143│ │ │
│(rd. 144 + 145), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │144│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valută │145│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung │146│ │ │
│(din ct. 1682), (rd. 147 + 148), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei │147│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valută │148│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 + │149│ │ │
│din ct. 1682) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 │150│ │ │
│+ 1687), (rd. 151 + 152), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie │151│ │ │
│de cursul unei valute │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- în valută │152│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Valoare concesiunilor primite (din ct. 167) │153│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi │154│ │ │
│asimilate, în sume brute │ │ │ │
│(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi │155│ │ │
│externi şi alte conturi asimilate, în sume brute │ │ │ │
│(din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 +│ │ │ │
│ din ct. 408 + din ct. 419) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate │156│ │ │
│(ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul │157│ │ │
│statului(ct.431 +437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 +444 +446 +447 +4481),│ │ │ │
│(rd. 158 la 161), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale │158│ │ │
│ (ct. 431 + 437 + 4381) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului │159│ │ │
│ (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate │160│ │ │
│ (ct. 447) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) │161│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct. 451) │162│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Sume datorate acţionarilor (ct. 455) │163│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4651) │164│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + │165│ │ │
│478 + 509), (rd. 166 la 170), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - decontări cu entităţ ile asociate şi entităţile controlate în │166│ │ │
│ comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividente şi │ │ │ │
│ decontări din operaţiuni în participaţie │ │ │ │
│ (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele │167│ │ │
│ juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile │ │ │ │
│ publice (instituţiile statului)*1) │ │ │ │
│ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472) │168│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi │169│ │ │
│ investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de │170│ │ │
│ la clienţi (ct. 478) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Dobânzi de plătit (ct. 5186) │171│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****) │172│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: │173│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - acţiuni cotate*2) │174│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - acţiuni necotate*3) │175│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - părţi sociale │176│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012) │177│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Brevete şi licenţe (din ct. 205) │178│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii │Nr.│ 30 iunie 2012 │30 iunie 2013│
│ │rd.│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) │179│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului │Nr.│ 30 iunie 2012 │30 iunie 2013│
│ │rd.│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în │180│ │ │
│administrare │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în │181│ │ │
│concesiune │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate │182│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + │183│ │ │
│193 + 194) din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- deţinut de instituţii publice, (rd. 185 + 186), din care: │184│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - deţinut de instituţii publice de subordonare centrală │185│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - deţinut de instituţii publice de subordonare locală │186│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- deţinut de societăţi comerciale cu capital de stat, din care │187│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - cu capital integral de stat; │188│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - cu capital majoritar de stat; │189│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - cu capital minoritar de stat; │190│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- deţinut de regii autonome │191│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat │192│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- deţinut de persoane fizice │193│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- deţinut de alte entităţi │194│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│XII. Dividente ale companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi │195│ │ │
│societăţilor comerciale de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome, │ │ │ │
│plătite în perioada de raportare, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- dividente/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de │196│ │ │
│ raportare către instituţii publice, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - către instituţii publice de subordonare centrală │197│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - către instituţii publice de subordonare locală │198│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│- dividente/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare │199│ │ │
│ anului 2012, plătite în perioada de raportare către instituţii │ │ │ │
│ publice, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - către instituţii publice de subordonare centrală │200│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤
│ - către instituţii publice de subordonare locală │201│ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────┴─────────────┘

-----
    *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^20 lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    ****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004.
    *****) Operatorii economici nu cuprind entităţile prevăzute la art. 5 din ordin, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.
    1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
    2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
    3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

    Administrator, Întocmit,
  Numele şi prenumele ----------
   ................. Numele şi prenumele
      Semnătura .................
    .............. Calitatea
  Ştampila unităţii ...........
                                              Semnătura
                                            .............
                                         Nr. de înregistrare
                                       în organismul profesional
                                         ....................


    Raportările contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2013 se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

                                      ----


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016