Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 974 din 2 iunie 2020  privind stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale  pentru personalul contractual şi a fişei de evaluare a personalului de execuţie şi de conducere    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 974 din 2 iunie 2020 privind stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual şi a fişei de evaluare a personalului de execuţie şi de conducere

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 471 din 3 iunie 2020
    Văzând Referatul de aprobare nr. NT 2.994/2020 al Direcţiei management şi structuri sanitare,
    având în vedere prevederile art. 554 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Se aprobă criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual, prevăzute în anexa nr. 1, şi fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul de execuţie şi personalul de conducere, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.
    (2) Prevederile prezentului ordin se aplică personalului contractual din sistemul sanitar, respectiv personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Sănătăţii, din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, din unităţile sanitare cu personalitate juridică, precum şi din cadrul celorlalte instituţii publice, aflate în subordinea şi în coordonarea Ministerului Sănătăţii.

    ART. 2
    Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual de execuţie şi conducere reprezintă aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual, prin compararea gradului şi modului de îndeplinire a criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv de către personalul contractual, pe parcursul unui an calendaristic şi urmăreşte:
    a) corelarea obiectivă dintre activitatea şi cunoştinţele personalului contractual necesare îndeplinirii obiectivelor individuale, stabilite în baza atribuţiilor din fişa postului, şi cerinţele funcţiei contractuale, prin raportare la nivelul funcţiei contractuale deţinute;
    b) asigurarea unui sistem motivaţional, astfel încât să fie determinată creşterea performanţelor profesionale individuale;
    c) identificarea necesităţilor de instruire a personalului contractual, pentru îmbunătăţirea rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite.


    ART. 3
    (1) Procedura de evaluare a performanţelor profesionale se aplică fiecărui angajat, în raport cu cerinţele postului.
    (2) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanţelor profesionale individuale care se consemnează în fişa de evaluare întocmită în condiţiile prezentului ordin.

    ART. 4
    (1) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea.
    (2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 ianuarie şi 1 martie din anul următor perioadei evaluate.
    (3) Beneficiază de evaluarea performanţelor profesionale individuale personalul contractual care a desfăşurat efectiv activitate minimum 6 luni în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea.

    ART. 5
    Procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale nu se aplică în următoarele situaţii:
    a) persoanelor angajate ca debutanţi, pentru care evaluarea se face după expirarea perioadei corespunzătoare stagiului de debutant;
    b) angajaţilor al căror contract individual de muncă este suspendat, potrivit legii, pentru care evaluarea se face după 6 luni de la reluarea activităţii;
    c) angajaţilor promovaţi într-o altă funcţie de execuţie sau într-o funcţie de conducere, precum şi celor angajaţi din afara unităţii, pentru care momentul de evaluare se stabileşte de conducerea fiecărei instituţii publice, dar nu mai devreme de 6 luni de la data promovării/angajării;
    d) angajaţilor aflaţi în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, pentru care evaluarea se face la expirarea a 6 luni de la data reluării activităţii;
    e) angajaţilor care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, acordat potrivit legii, pentru care momentul evaluării se stabileşte de conducerea fiecărei instituţii publice, dar nu mai devreme de 6 luni de la data reluării activităţii.


    ART. 6
    (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează de către evaluator.
    (2) Are calitatea de evaluator:
    a) persoana care conduce sau coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea persoana cu funcţie de execuţie evaluată;
    b) persoana de conducere ierarhic superioară potrivit structurii organizatorice a unităţii sanitare publice, pentru persoanele de conducere.

    (3) Calificativul acordat în baza fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aprobă de conducătorul instituţiei publice.
    (4) Pentru conducătorii instituţiilor publice numiţi prin ordin al ministrului sănătăţii, fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aprobă de către ministrul sănătăţii.

    ART. 7
    Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:
    a) între 1,00-2,00 - nesatisfăcător;
    b) între 2,01-3,50 - satisfăcător;
    c) între 3,51-4,50 - bine;
    d) între 4,51-5,00 - foarte bine.


    ART. 8
    (1) Notarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale se face cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a respectivului criteriu.
    (2) Pentru a obţine nota pentru îndeplinire criteriilor de evaluare se face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de performanţă.
    (3) Pentru funcţiile de conducere nota finală a evaluării este media aritmetică a notelor obţinute la criteriile de evaluare de la pct. I şi II din anexa nr. 3.
    (4) Semnificaţia notelor este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim.

    ART. 9
    (1) Ulterior finalizării fişei de evaluare are loc interviul. Interviul este o discuţie între evaluator şi persoana evaluată în cadrul căreia se aduce la cunoştinţa persoanei evaluate rezultatul evaluării, se discută aspectele cuprinse în fişa de evaluare, având ca finalitate semnarea şi datarea acesteia, de către evaluator şi de către persoana evaluată.
    (2) În cazul în care între persoana evaluată şi evaluator există diferenţe de opinie asupra conţinutului fişei de evaluare se procedează astfel:
    a) în situaţia în care se ajunge la un punct de vedere comun, evaluatorul poate modifica fişa de evaluare;
    b) în situaţia în care nu se ajunge la un punct de vedere comun, persoana evaluată consemnează comentariile sale în fişa de evaluare, în secţiunea dedicată.

    (3) În situaţia în care persoana evaluată refuză să semneze fişa de evaluare, acest aspect se consemnează într-un proces-verbal întocmit de către evaluator şi semnat de către acesta şi un martor. Refuzul persoanei evaluate de a semna raportul de evaluare nu împiedică producerea efectelor juridice ale acestuia.

    ART. 10
    (1) Persoana nemulţumită de rezultatul evaluării poate depune contestaţie în legătură cu evaluarea performanţei profesionale individuale, în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluării, la compartimentul de resurse umane.
    (2) Contestaţia persoanei nemulţumite se analizează de conducătorul ierarhic imediat superior, împreună cu liderul sindicatului al cărui membru este salariatul sau, după caz, cu reprezentantul salariaţilor din instituţia publică.
    (3) Rezultatul contestaţiei se comunică contestatarului în termen de 5 zile de la depunerea acesteia.

    ART. 11
    Pentru spitalele al căror management a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale, criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale se stabilesc şi se aprobă prin act administrativ emis de acestea, prevederile prezentului ordin reprezentând o prevedere-cadru care poate fi modificată şi completată de către autoritatea administrativ-teritorială.

    ART. 12
    Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, unităţile sanitare cu personalitate juridică, precum şi instituţii publice aflate în subordinea şi în coordonarea Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

    ART. 13
    Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 14
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.229/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 5 august 2011.

    ART. 15
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Horaţiu Moldovan,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 2 iunie 2020.
    Nr. 974.
    ANEXA 1

    CRITERII
    de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual
    I. Pentru funcţiile de execuţie
    1. Cunoştinţe şi experienţă profesională
    2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului
    3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate
    4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină
    5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normativele de consum
    6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate
    7. Condiţii de muncă

    II. Pentru funcţiile de conducere se vor utiliza suplimentar şi următoarele criterii de evaluare
    1. Cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul structurii în ansamblul unităţii
    2. Capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu acestea
    3. Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii structurii
    4. Capacitatea de a crea în structura condusă un climat stimulativ, neconflictual şi de bună colaborare cu alte structuri


    ANEXA 2

    Unitatea ..........(denumirea)..........
    Aprob.
    Conducătorul instituţiei publice,
    (numele şi prenumele)
    (funcţia)
    FIŞA DE EVALUARE
    a performanţelor profesionale individuale pentru personalul cu funcţii de execuţie
    Numele ....................................... Prenumele ................................
    Funcţia ..............................................................................
    Numele şi prenumele evaluatorului ............................................................
    Funcţia .............................................................................
    Perioada evaluată ....................................................................................

┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┐
│Nr. │Denumirea criteriului de evaluare │Nota│
│crt.│ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│0 │1 │2 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│1. │Cunoştinţe şi experienţă profesională │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│2. │Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute │ │
│ │în fişa postului │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│3. │Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│4. │Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort │ │
│ │suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│5. │Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu │ │
│ │încadrarea în normative de consum │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│6. │Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│7. │Condiţii de muncă │ │
├────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
│............................................................................... │
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
│ │Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare │ │
├────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
│............................................................................... │
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
│ │Nota finală a evaluării = nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare de │ │
│ │la pct. I │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │Calificativul acordat: │ │
├────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
│................................................................................. │
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
│1. │Numele şi prenumele evaluatorului ............................................ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │Funcţia │ │
│ │......................................................................................│ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │Semnătura evaluatorului │ │
│ │.......................................................... │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │Data ...................................... │ │
├────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
│............................................................... │
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
│2. │Am luat cunoştinţă de aprecierea activităţii profesionale desfăşurate. │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │Numele şi prenumele persoanei evaluate │ │
│ │......................................... │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │Funcţia ........................................... │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │Semnătura persoanei evaluate │ │
│ │............................................................ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │Data ..................... │ │
├────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
│......................................................... │
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
│3. │Contestaţia persoanei evaluate: │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │Motivaţia .................................................................. │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │Semnătura persoanei evaluate ............................ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │Data .................................. │ │
├────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
│....................................................................... │
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
│4. │Modificarea aprecierii (DA, NU): │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │- Numele şi prenumele persoanei care a modificat aprecierea: │ │
│ │................................. │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │- Funcţia acesteia: ................................................ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │- Modificarea adusă aprecierii ................................ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │- Semnătura ................................... │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │- Data ...................................... │ │
├────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
│........................................................... │
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
│5. │Am luat cunoştinţă de modificarea evaluării │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │- Numele şi prenumele: ................................................ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │- Funcţia acesteia: ................................... │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │- Semnătura .................................... │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │- Data .......................... │ │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┘    ANEXA 3

    Unitatea ........(denumirea)...........
    Aprob.
    Conducătorul instituţiei publice,
    (numele şi prenumele)
    (funcţia)
    FIŞA DE EVALUARE
    a performanţelor profesionale individuale pentru personalul cu funcţii de conducere
    Numele .......................................... Prenumele ...........................
    Funcţia ....................................................................
    Numele şi prenumele evaluatorului ................................................
    Funcţia .............................................................................
    Perioada evaluată .....................................................

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┐
│Nr. │Denumirea criteriului de evaluare │Nota│
│crt.│ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│0 │1 │2 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│1. │Cunoştinţe şi experienţă profesională │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│2. │Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute │ │
│ │în fişa postului │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│3. │Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│4. │Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort │ │
│ │suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│5. │Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu │ │
│ │încadrarea în normative de consum │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│6. │Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│7. │Condiţii de muncă │ │
├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
│....................................................... │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
│I. │Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare │ │
├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
│................................................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│................................................. │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
│ │Motivaţia ...................................................... │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│1. │Cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul structurii în ansamblul unităţii │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│2. │Capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu │ │
│ │acestea │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│3. │Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii structurii │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│4. │Capacitatea de a crea în structura condusă un climat stimulativ, neconflictual │ │
│ │şi de bună colaborare cu alte structuri │ │
├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
│..................................................................... │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
│II. │Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare suplimentare pentru personalul │ │
│ │cu funcţii de conducere │ │
├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
│........................................................... │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
│ │Nota finală a evaluării = (nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare de │ │
│ │la pct. I + nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare de la pct. II)/2 │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │Calificativul acordat: │ │
├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
│.......................................................... │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
│1. │Numele şi prenumele evaluatorului ........ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │Funcţia ................. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │Semnătura evaluatorului ......... │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │Data ........................ │ │
├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
│....................................................... │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
│2. │Am luat cunoştinţă de aprecierea activităţii profesionale desfăşurate. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │Numele şi prenumele persoanei evaluate ....................................... │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │Funcţia │ │
│ │................................................................................│ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │Semnătura persoanei evaluate .................................... │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │Data ................................................................. │ │
├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
│.............................................................................. │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
│3. │Contestaţia persoanei evaluate: │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │Semnătura persoanei evaluate ........................................ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │Data .............................................. │ │
├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
│......................................................... │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
│4. │Modificarea aprecierii (DA, NU): │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │- Numele şi prenumele persoanei care a modificat aprecierea: │ │
│ │........................................ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │- Funcţia acesteia: ........................................................ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │- Modificarea adusă aprecierii .................................... │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │- Semnătura ........................................................ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │- Data ................................................ │ │
├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
│.................................................... │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
│5. │Am luat cunoştinţă de modificarea evaluării. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │- Numele şi prenumele; .................................................. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │- Funcţia acesteia: ....................................................... │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │- Semnătura ................................................................ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│ │- Data ............................................. │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016