Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 961 din 8 mai 2020  pentru modificarea şi completarea Normelor privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.213/2015     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 961 din 8 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.213/2015

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 420 din 20 mai 2020
    Având în vedere Referatul Direcţiei transport rutier nr. 10.619 din 10.03.2020, prin care se supun spre aprobare modificarea şi completarea Normelor privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.213/2015,
    în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 6 alin. (3) lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor,
    ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite următorul ordin:
    ART. I
    Normele privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.213/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 18 noiembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi cetăţenilor români, ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat membru al Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, în cazul în care deţin atestat de competenţă eliberat de un stat terţ, dacă aceştia fac dovada unei experienţe profesionale ca lector în transportul rutier de cel puţin 2 ani pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene, altul decât România, al statului membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, unde au obţinut recunoaşterea calificării profesionale."

    2. După articolul 9 se introduc două noi articole, articolele 9^1 şi 9^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    (1) Recunoaşterea calificării profesionale de lector în transportul rutier se face de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, autoritate competentă stabilită la pct. 34 din anexa nr. 3 la Legea nr. 200/2014 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, prin emiterea unei decizii al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme.
    (2) În vederea recunoaşterii calificării profesionale de lector în domeniul transportului rutier, în scopul exercitării profesiei în România, persoana solicitantă depune următoarele documente:
    a) cerere pentru recunoaşterea atestatului de lector în domeniul transportului rutier, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme;
    b) declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor furnizate în cerere şi a documentelor prezentate pe suportul electronic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme;
    c) suport electronic (CD/DVD/stick) conţinând următoarele documente scanate:
    (i) actul de identitate sau, în cazul cetăţenilor străini, paşaportul, valabil la data solicitării;
    (ii) atestatul de competenţă pentru lector în domeniul transportului rutier, valabil la data solicitării;
    (iii) dovada recunoaşterii atestatului de competenţă de către autoritatea statului membru al Uniunii Europene, altul decât România, al statului membru al Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene, în cazul prevăzut la art. 8 alin. (4);
    (iv) dovada experienţei profesionale de minimum 2 ani exercitate pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene, altul decât România, al statului membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, în cazul prevăzut la art. 8 alin. (4);
    (v) documente eliberate de autorităţile competente din România sau din statul membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană, recunoscute sau echivalate potrivit legii, care fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 4;
    (vi) documentul care atestă cunoaşterea limbii române.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) vor fi redactate în limba română şi vor fi semnate şi datate de solicitant, iar documentele prevăzute la alin. (2) lit. c) vor fi prezentate scanate, în copie legalizată şi traducere autorizată a acestora, având o valabilitate de 3 luni de la data eliberării lor.
    (4) Pentru exercitarea în România a profesiei de lector în transportul rutier, cetăţenii străini trebuie să facă dovada cunoştinţelor lingvistice de limba română. Se consideră îndeplinită această cerinţă în cazul în care se pune la dispoziţie un certificat de competenţe lingvistice (ECL) pentru limba română sau o diplomă de studii eliberată de o instituţie din România.
    ART. 9^2
    (1) Documentele prevăzute la art. 9^1 alin. (2) se pot transmite astfel:
    a) se depun la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor; sau
    b) se trimit prin serviciu poştal, cu confirmare de primire; sau
    c) se trimit electronic, în formă scanată, la adresa de e-mail secretariat.dtr@mt.ro; sau
    d) prin intermediul punctului de contact unic electronic.
    (2) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor confirmă primirea dosarului solicitantului în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii sale şi îl informează, după caz, cu privire la lipsa sau neconformitatea oricărui document.
    (3) În cazul în care s-a solicitat completarea dosarului, dacă documentele nu sunt primite în termen de 60 de zile de la data confirmării primirii dosarului, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor emite decizia de respingere a recunoaşterii calificării profesionale, care se comunică solicitantului în termenul prevăzut de lege. În acest caz, pentru recunoaşterea calificării profesionale, solicitantul trebuie să revină cu o nouă cerere însoţită de documentele corespunzătoare, în conformitate cu reglementările în vigoare la data solicitării.
    (4) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în cazul în care dosarul este complet, solicită autorităţii competente din statul în care a fost emis/recunoscut atestatul de competenţă informaţii cu privire la valabilitatea administrativă a acestuia.
    (5) În funcţie de informaţiile primite de la autorităţile competente prevăzute la alin. (4), Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor stabileşte dacă dosarul solicitantului trebuie completat.
    (6) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de 3 luni de la data prezentării dosarului complet de către persoana interesată, procesează solicitarea şi emite decizia motivată. Decizia se comunică persoanei interesate în termen de 15 zile de la emitere.
    (7) În cazul soluţionării favorabile, atestatul de competenţă pentru lector în domeniul transportului rutier însoţit de decizia de recunoaştere a calificării profesionale este acceptat ca dovadă suficientă a competenţei profesionale şi titularul acestuia beneficiază de drepturile conferite de acesta pe teritoriul României.
    (8) Decizia de nerecunoaştere a calificării profesionale de lector în transportul rutier sau absenţa acesteia poate fi contestată în termenele şi condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare."

    3. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme."

    4. După anexa nr. 3 se introduc două noi anexe, anexele nr. 4 şi 5, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. III
    Direcţia transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 8 mai 2020.
    Nr. 961.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 4 la norme)
    CERERE
    pentru recunoaşterea atestatului de lector în transportul rutier
    Subsemnatul/Subsemnata, ...................................., cetăţean ………………….., având:
    1. domiciliul din actul de identitate: .........................................................
    .........................................................
    .........................................................

    2. adresa de corespondenţă: .........................................................
    .........................................................
    .........................................................

    3. telefon: ........................, e-mail: .........................;
    4. act de identitate seria: ...... nr. .............., CNP: ...............................;
    5. permis de conducere seria: ......., având categoria B/BE din ........., categoria C/CE din ......... şi categoria D/DE din ..........................;
    6. tipul de atestat de competenţă pentru lector în transportul rutier pentru care solicit recunoaşterea calificării profesionale: .........................................;
    7. experienţă profesională relevantă:
    perioada ......................, angajatorul ....................., activitatea ..............................;
    perioada ......................, angajatorul ...................., activitatea .....................;
    perioada ....................., angajatorul ....................., activitatea .........................,


    solicit recunoaşterea atestatului de lector în transportul rutier. Anexez documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor legale de recunoaştere în format scanat pe suport electronic (CD/DVD/stick).
    Data: .....................
    Semnătura: .......................
    CONFIDENŢIAL!
    • ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 5 la norme)
    .........................................................................................
    (denumirea autorităţii competente/(denumirea direcţiei de specialitate)
    DECIZIE
    Nr. ........... din ................
    În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.213/2015 pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier, cu modificările şi completările ulterioare,
    pe baza documentelor existente la dosarul Cererii nr. …................,
    este/nu este recunoscută calificarea profesională pentru lector pentru ..................... în transportul rutier a domnului/doamnei ..................................., dobândită în baza Atestatului de competenţă nr. ........, eliberat de ...................... la data de .................. .
    Prezenta decizie a fost solicitată de domnul/doamna ...........................................
    în scopul exercitării profesiei în România şi produce efecte de la data comunicării.
    Motivele nerecunoaşterii calificării profesionale sunt următoarele:
    ...............................................
    ...............................................
    ...............................................

    1. Împotriva deciziilor de nerecunoaştere solicitantul poate formula plângere prealabilă în condiţiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la comunicare.
    2. În cazul în care solicitantul este nemulţumit de răspunsul la plângerea prealabilă, acesta poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă .............................. în termen de 6 luni de la primirea răspunsului la plângerea prealabilă.
    Emitent,
    ...........................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016