Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 960 din 8 mai 2020  pentru modificarea unor acte normative cu privire la prevederile referitoare la profesiile reglementate pentru care Regia Autonomă Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 960 din 8 mai 2020 pentru modificarea unor acte normative cu privire la prevederile referitoare la profesiile reglementate pentru care Regia Autonomă "Registrul Auto Român" este autoritate competentă

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 424 din 21 mai 2020
    Având în vedere Referatul Direcţiei transport rutier nr. 3.669 din 10.03.2020, prin care se supune spre aprobare Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor pentru modificarea unor acte normative cu privire la prevederile referitoare la profesiile reglementate pentru care Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ este autoritate competentă,
    în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor,
    ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite următorul ordin:
    ART. I
    Reglementările privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 7^1 la reglementări, după punctul 2^1 se introduce un nou punct, punctul 2^2, cu următorul cuprins:
    "2^2. (1) Persoana care solicită atestarea şi care a fost angajată ca inspector tehnic de o autoritate sau de o staţie de inspecţie tehnică periodică dintr-un stat membru al Uniunii Europene până la data de 20 mai 2018 este exceptată de la cerinţele de competenţă profesională prevăzute la pct. 1 lit. a) şi cele de experienţă profesională prevăzute la pct. 1 lit. b). În acest scop trebuie prezentate:
    a) copii ale documentelor care atestă rezidenţa în statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, pentru perioada în care şi-a desfăşurat activitatea în statul respectiv, cu excepţia cazului în care este cetăţean al acelui stat;
    b) copii ale documentelor care atestă funcţionarea legală şi obiectul de activitate al entităţii din statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, în care şi-a desfăşurat activitatea.
    (2) Copiile prevăzute la alin. (1) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de solicitant şi vor fi însoţite de o traducere legalizată în limba română."

    2. La anexa nr. 7^1 la reglementări, punctele 13 şi 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "13. În vederea atestării ca inspector tehnic, persoana care solicită atestarea va depune la RAR un dosar care va conţine următoarele:
    a) cerere de atestare, care va include, după caz, şi o recomandare din partea operatorului economic sau a instituţiei publice la care va urma să îşi desfăşoare activitatea;
    b) copie a diplomei de studii sau a adeverinţei provizorii ori a certificatului de calificare profesională, însoţită de copia suplimentului descriptiv la diplomă sau certificat;
    c) copie a permisului de conducere sau a dovezii înlocuitoare a permisului de conducere, emis/emisă de autoritatea competentă din România;
    d) documentele care atestă îndeplinirea cerinţei privind experienţa profesională documentată minimă, după cum urmează: copie a contractului individual de muncă, extrasul din registrul general de evidenţă a salariaţilor transmis inspectoratului teritorial de muncă, în original, copie a carnetului de muncă, copie a fişei postului şi/sau un document eliberat de inspectoratul teritorial de muncă, în original, după caz; în cazul titularului unei persoane fizice autorizate, titularului unei întreprinderi individuale ori al membrului unei întreprinderi familiale, o declaraţie pe propria răspundere privind desfăşurarea activităţilor prevăzute la pct. 1 lit. b), certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data depunerii cererii (original sau copie legalizată), cuprinzând date privind valabilitatea sediului social şi a punctelor de lucru, persoanele împuternicite, domeniul de activitate, sedii şi/sau activităţi autorizate conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare; în cazul în care activitatea respectivă a fost exercitată într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, într-un stat membru al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, este necesară prezentarea unor documente similare care să ateste experienţa profesională documentată minimă;
    e) copii ale documentelor care atestă rezidenţa în statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, în statul membru al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, pentru perioada în care şi-a desfăşurat activitatea în statul respectiv şi care este inclusă în experienţa profesională, cu excepţia cazului în care este cetăţean al acelui stat;
    f) copii ale documentelor care atestă funcţionarea legală şi obiectul de activitate al entităţii din statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, din statul membru al Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană în care şi-a desfăşurat activitatea care este inclusă în experienţa profesională;
    g) copie a actului de identitate sau, în cazul cetăţenilor străini, a paşaportului.
14. Copiile prevăzute la pct. 13 lit. b)-g) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de solicitant; cererea prevăzută la pct. 13 lit. a) va fi semnată şi datată de solicitant."

    3. La anexa nr. 7^1 la reglementări, după punctul 14 se introduc două noi puncte, punctele 14^1 şi 14^2, cu următorul cuprins:
    "14^1. Documentele prevăzute la pct. 13 vor fi prezentate în limba română sau însoţite de o traducere legalizată în limba română.
14^2. În cazul în care persoana care solicită atestarea nu este cetăţean român, al unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, nu se va lua în considerare decât experienţa profesională dobândită în România."

    4. La anexa nr. 7^1 la reglementări, punctele 15 şi 22 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "15. La prezentarea la programul de atestare, solicitantul trebuie să prezinte în original documentele valabile prevăzute la pct. 13 lit. b), c) şi g); în cazul adeverinţei provizorii prevăzute la pct. 13 lit. b), poate fi prezentată şi o copie legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de o instituţie de învăţământ superior din România.
    ..................................................................................................
22. La prezentarea la programul de reatestare, inspectorul tehnic trebuie să prezinte cererea de reatestare, permisul de conducere valabil sau dovada înlocuitoare a permisului de conducere emis/emisă de autoritatea competentă din România, în original, actul de identitate valabil sau, în cazul cetăţenilor străini, paşaportul valabil, în original, precum şi certificatul de atestare emis de RAR, în original, dacă acesta este în termen de valabilitate."

    5. La anexa nr. 7^1 la reglementări, după punctul 22 se introduc zece noi puncte, punctele 23-32, cu următorul cuprins:
    "23. În vederea recunoaşterii certificatului de atestare de inspector tehnic, un cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene care a fost atestat de autoritatea competentă a unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, a unui stat membru al Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene va depune la RAR un dosar care va conţine următoarele:
    a) cerere pentru recunoaşterea certificatului de atestare;
    b) copie a certificatului de atestare;
    c) copie a permisului de conducere sau a dovezii înlocuitoare a permisului de conducere emis/emise de autoritatea competentă din România;
    d) copie a actului de identitate sau, în cazul cetăţenilor străini, a paşaportului.
24. Copiile prevăzute la pct. 23 lit. b)-d) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de solicitant; cererea prevăzută la pct. 23 lit. a) va fi semnată şi datată de solicitant.
25. Documentele prevăzute la pct. 23 vor fi prezentate în limba română sau însoţite de o traducere legalizată în limba română.
26. Certificatul de atestare este recunoscut în cazul prezentării tuturor documentelor valabile menţionate la pct. 23.
27. După recunoaşterea certificatului de atestare, pentru exercitarea în România a activităţii de inspector tehnic, solicitantul trebuie să absolve programul de reatestare prevăzut la pct. 19.
28. La prezentarea la programul de reatestare, solicitantul trebuie să prezinte în original documentele valabile prevăzute la pct. 23 lit. b)-d).
29. (1) Prevederile pct. 23-28 se aplică mutatis mutandis şi unui cetăţean român, al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, în cazul în care deţine un certificat de atestare eliberat de un stat terţ, dacă acesta are o experienţă profesională ca inspector tehnic de cel puţin 3 ani pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene, altul decât România, al statului membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene unde a obţinut recunoaşterea calificării profesionale.
    (2) Pentru atestarea experienţei profesionale, solicitantul va prezenta la RAR:
    a) documentele care atestă îndeplinirea cerinţei privind experienţa profesională;
    b) copii ale documentelor care atestă rezidenţa în statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, în statul membru al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, pentru perioada în care şi-a desfăşurat activitatea în statul respectiv şi care este inclusă în experienţa profesională, cu excepţia cazului în care este cetăţean al acelui stat;
    c) copii ale documentelor care atestă funcţionarea legală şi obiectul de activitate al entităţii din statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, din statul membru al Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană în care şi-a desfăşurat activitatea care este inclusă în experienţa profesională.
    (3) Copiile prevăzute la alin. (2) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de solicitant.
    (4) Documentele prevăzute la alin. (2) vor fi însoţite de o traducere legalizată în limba română.
30. (1) Pentru exercitarea în România a activităţii de inspector tehnic, cetăţenii străini trebuie să facă dovada cunoştinţelor lingvistice de limba română. Se consideră îndeplinită această cerinţă în cazul în care:
    a) se pune la dispoziţie o copie a unei diplome de studii sau a unui certificat de calificare profesională emise/emis de o instituţie din România;
    b) se pune la dispoziţie o copie a unui titlu emis de un organism de formare lingvistică abilitat care atestă cunoaşterea limbii române.
    (2) Copiile prevăzute la alin. (1) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de solicitant.
31. Deciziile RAR cu privire la admiterea dosarului în vederea atestării/reatestării, la atestare/reatestare sau la recunoaşterea certificatului de atestare se supun căilor de atac prevăzute în legislaţia naţională aplicabilă în vigoare.
32. În exercitarea atribuţiilor sale, RAR poate prelucra datele cu caracter personal incluse în documentele din dosarul transmis de solicitant, cu respectarea prevederilor din legislaţia naţională aplicabilă în vigoare."

    6. La anexa nr. 10 la reglementări (faţă), nota se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "NOTĂ:
    Atestarea iniţială a fost acordată înainte de 20.05.2018/după 20.05.2018*)."    ART. II
    Reglementările privind condiţiile de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele, precum şi autorizarea operatorilor economici care desfăşoară astfel de activităţi - RNTR 8, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 181/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 22, alineatele (2) şi (3) şi litera k) a alineatului (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Programul de instruire pentru inspecţia tahografelor digitale de generaţia a doua se organizează de un producător de astfel de tahografe sau de un reprezentant al acestuia, împuternicit în acest scop, cu sediul în România; programul poate fi organizat şi pentru tahografe digitale de generaţia a doua fabricate de un alt producător de tahografe, cu condiţia ca dispozitivul de inspecţie indicat de organizatorul programului de instruire să permită inspecţia tahografelor produse de un alt producător de tahografe.
(3) Agrearea operatorilor economici care efectuează un program de instruire se acordă de către RAR numai dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi următoarele condiţii cumulative referitoare la:
    a) bază materială;
    b) competenţă profesională.
    ..................................................................................................
k) deţine procedurile de inspecţie a tahografelor pentru care a solicitat agrearea."

    2. Articolele 27 şi 28 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    Atestarea persoanelor care efectuează inspecţia tahografelor se realizează de RAR, după finalizarea unui program de instruire organizat de un operator economic agreat.
    ART. 28
    (1) În vederea atestării ca persoană care efectuează inspecţia tahografelor, persoana care solicită atestarea va depune la operatorul economic agreat la care se desfăşoară programul de atestare un dosar care va conţine următoarele:
    a) cerere de atestare;
    b) copie a certificatului de instruire emis de un operator economic agreat în cazul în care atestarea se efectuează, cu acordul RAR, la alt operator economic agreat decât la cel la care a avut loc instruirea sau copie a documentului de instruire emis de un producător de tahografe, de un producător de dispozitive de inspecţie a tahografelor sau de reprezentanţi ai acestora în cazul în care această instruire a fost efectuată într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, într-un stat membru al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană;
    c) copie a permisului de conducere sau a dovezii înlocuitoare a permisului de conducere, emis/emisă de autoritatea competentă din România;
    d) copie a actului de identitate sau, în cazul cetăţenilor străini, a paşaportului.
    (2) Copiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de solicitant; cererea prevăzută la alin. (1) lit. a) va fi semnată şi datată de solicitant.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) vor fi prezentate în limba română sau însoţite de o traducere legalizată în limba română.
    (4) La prezentarea la programul de atestare, solicitantul trebuie să prezinte în original documentele valabile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d).
    (5) Certificatul de atestare se acordă după o examinare teoretică şi o evaluare practică efectuate de RAR în cadrul operatorului economic care a efectuat instruirea sau, cu acordul RAR, în cadrul altui operator economic agreat.
    (6) Valabilitatea certificatului de atestare este de 2 ani de la data emiterii."

    3. După articolul 28 se introduc patru noi articole, articolele 28^1-28^4, cu următorul cuprins:
    "ART. 28^1
    (1) În vederea recunoaşterii certificatului de atestare de persoană care efectuează inspecţia tahografelor, un cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene care a fost atestat de autoritatea competentă a unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, a unui stat membru al Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene va depune la RAR un dosar care va conţine următoarele:
    a) cerere pentru recunoaşterea certificatului de atestare;
    b) copie a certificatului de atestare;
    c) copie a permisului de conducere sau a dovezii înlocuitoare a permisului de conducere, emis/emisă de autoritatea competentă din România;
    d) copie a actului de identitate sau, în cazul cetăţenilor străini, a paşaportului.
    (2) Copiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de solicitant; cererea prevăzută la alin. (1) lit. a) va fi semnată şi datată de solicitant.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi prezentate în limba română sau însoţite de o traducere legalizată în limba română.
    (4) Certificatul de atestare este recunoscut în cazul prezentării tuturor documentelor valabile menţionate la alin. (1).
    (5) După recunoaşterea certificatului de atestare, pentru exercitarea în România a activităţii de persoană care efectuează inspecţia tahografelor solicitantul trebuie să absolve examinarea teoretică şi evaluarea practică prevăzute la art. 28 alin. (5).
    (6) La prezentarea la examinarea teoretică şi evaluarea practică, solicitantul trebuie să prezinte în original documentele valabile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d).
    ART. 28^2
    (1) Prevederile art. 28^1 se aplică mutatis mutandis şi unui cetăţean român, al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene în cazul în care deţine un certificat de atestare eliberat de un stat terţ, dacă acesta are o experienţă profesională ca persoană care efectuează inspecţia tahografelor de cel puţin 3 ani pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene, altul decât România, al statului membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene unde a obţinut recunoaşterea calificării profesionale.
    (2) Pentru atestarea experienţei profesionale solicitantul va prezenta la RAR:
    a) documentele care atestă îndeplinirea cerinţei privind experienţa profesională;
    b) copii ale documentelor care atestă rezidenţa în statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, în statul membru al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, pentru perioada în care şi-a desfăşurat activitatea în statul respectiv şi care este inclusă în experienţa profesională, cu excepţia cazului în care este cetăţean al acelui stat;
    c) copii ale documentelor care atestă funcţionarea legală şi obiectul de activitate al entităţii din statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, din statul membru al Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană în care şi-a desfăşurat activitatea care este inclusă în experienţa profesională.
    (3) Copiile prevăzute la alin. (2) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de solicitant.
    (4) Documentele prevăzute la alin. (2) vor fi însoţite de o traducere legalizată în limba română.
    ART. 28^3
    (1) Pentru exercitarea în România a activităţii de persoană care efectuează inspecţia tahografelor, cetăţenii străini trebuie să facă dovada cunoştinţelor lingvistice de limba română. Se consideră îndeplinită această cerinţă în cazul în care:
    a) se pune la dispoziţie o copie a unei diplome de studii sau a unui certificat de calificare profesională emise/emis de o instituţie din România;
    b) se pune la dispoziţie o copie a unui titlu emis de un organism de formare lingvistică abilitat care atestă cunoaşterea limbii române.
    (2) Copiile prevăzute la alin. (1) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitant.
    ART. 28^4
    (1) Deciziile RAR cu privire la admiterea dosarului în vederea atestării/reatestării, la atestare/reatestare sau la recunoaşterea certificatului de atestare se supun căilor de atac prevăzute în legislaţia naţională aplicabilă în vigoare.
    (2) În exercitarea atribuţiilor sale, RAR poate prelucra datele cu caracter personal incluse în documentele din dosarul transmis de solicitant, cu respectarea prevederilor din legislaţia naţională aplicabilă în vigoare."

    4. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    (1) Reatestarea persoanelor care efectuează inspecţia tahografelor mecanice, analogice şi/sau digitale se acordă după o examinare teoretică şi o evaluare practică efectuate de RAR care să confirme menţinerea şi actualizarea cunoştinţelor şi abilităţilor tehnice şi legislative, fără a fi necesară efectuarea unui nou program de instruire organizat de un operator economic agreat.
    (2) Reatestarea persoanelor care efectuează inspecţia tahografelor inteligente se acordă după o examinare teoretică şi o evaluare practică efectuate de RAR care să confirme menţinerea şi actualizarea cunoştinţelor şi abilităţilor tehnice şi legislative, după finalizarea unui program de instruire organizat de un operator economic agreat.
    (3) În urma reatestării se eliberează un nou certificat de atestare după achitarea de către titular a costurilor aferente examinării teoretice şi a evaluării practice."

    5. La articolul 35, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Inspecţia tahografelor digitale de generaţia a doua se realizează doar cu dispozitivele de inspecţie indicate de un producător de astfel de tahografe; inspecţia poate fi efectuată şi pentru tahografe digitale de generaţia a doua fabricate de un alt producător de astfel tahografe, cu condiţia ca dispozitivul de inspecţie indicat să permită inspecţia tahografelor produse de un alt producător de tahografe."    ART. III
    Reglementările privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 4 punctul 5, subpunctul 5.1 se modifică şi va avea următorul cuprins.
    "5.1. Generalităţi
    Operatorul economic care solicită autorizarea pentru desfăşurarea de activităţi prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere trebuie să demonstreze că posedă resursele necesare şi că aplică metode adecvate pentru un control intern al lucrărilor, care să asigure conformitatea vehiculelor asupra cărora s-a intervenit cu normele în vigoare privind siguranţa circulaţiei rutiere şi protecţia mediului ambiant referitoare la vehiculele rutiere aflate în exploatare.
    Toate facilităţile, echipamentul şi personalul trebuie să fie adecvate pentru a realiza activităţile prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere prevăzute.
    Condiţiile pentru sistemul de control intern al activităţii includ, după caz, următoarele elemente:
    - organizare şi resurse;
    – analiza comenzilor;
    – controlul documentaţiei;
    – controlul produselor aprovizionate;
    – identificarea activităţilor efectuate;
    – inspecţia calităţii;
    – controlul echipamentelor de verificare, diagnosticare şi inspecţie (CTC);
    – controlul proceselor;
    – manipularea şi depozitarea;
    – înregistrări."

    2. La anexa nr. 4 punctul 5, după subpunctul 5.14 se introduce un nou subpunct, subpunctul 5.15, cu următorul cuprins:
    "5.15. Cerinţele privind atestarea persoanei care conduce un atelier în care se desfăşoară activităţi prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere, denumită în continuare conducător de atelier auto, sunt următoarele:
    1. Nivelul minim de pregătire pentru conducătorul de atelier auto este de absolvent al şcolii profesionale sau al liceului tehnic în meseriile de mecanic auto, electromecanic auto, tinichigiu auto, electronist sau în alte calificări din domeniul tehnic cu o vechime de minimum 3 ani în activitate. În acest caz, conducătorul de atelier auto trebuie să posede un certificat de atestare a capacităţii profesionale în domeniul construcţiei şi reparării de vehicule rutiere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentele reglementări, eliberat de RAR, în urma absolvirii unui program de atestare organizat de RAR, care se finalizează cu un examen de verificare a cunoştinţelor privind legislaţia naţională în domeniu.
    2. Persoanele cu studii superioare în domeniul tehnic cu o vechime minimă de 2 ani în activitate sunt atestate în calitate de conducător de ateliere auto pe baza diplomei de absolvire, fără participarea la programul de atestare prevăzut la pct. 1. Condiţia de vechime minimă în activitate se consideră a fi îndeplinită în cazul solicitanţilor care deţin titlul de inginer în domeniul de studii de licenţă Ingineria autovehiculelor (se consideră ca echivalente calificările inginer autovehicule rutiere sau subinginer mecanic automobile) şi în domeniul de studii de licenţă Ingineria transporturilor, specializarea Ingineria transporturilor şi a traficului.
    3. În vederea obţinerii certificatului de atestare a capacităţii profesionale, persoanele cu studii superioare în alte domenii decât cel tehnic, cu o vechime de minimum 3 ani în activitate, trebuie să absolve programul de atestare prevăzut la pct. 1
    4. Valabilitatea certificatului de atestare este de 3 ani şi se va prelungi în aceleaşi condiţii ca cele prevăzute la pct. 1-3, cu excepţia condiţiilor de studii/calificare profesională şi a celor de vechime în activitate care se prezumă că au fost îndeplinite anterior.
    5. În vederea atestării în calitate de conducător de atelier auto, persoana care solicită atestarea va depune la RAR un dosar care va conţine următoarele:
    a) cerere de atestare;
    b) copie a diplomei de studii sau a adeverinţei provizorii ori a certificatului de calificare profesională;
    c) documentele care atestă îndeplinirea cerinţei privind experienţa profesională documentată minimă, după cum urmează: copie a carnetului de muncă, a extrasului din registrul general de evidenţă a salariaţilor transmis inspectoratului teritorial de muncă, a contractului individual de muncă, a actului constitutiv al firmei sau a certificatului constatator, după caz, din care să poată fi probată vechimea în activitate, precum şi legătura între solicitant şi societatea pentru care se cere atestarea (se pot face şi combinaţii între documentele probatorii enumerate mai sus); în cazul în care activitatea respectivă a fost exercitată într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, într-un stat membru al Spaţiul Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, este necesară prezentarea unor documente similare care să ateste experienţa profesională documentată minimă;
    d) copii ale documentelor care atestă rezidenţa în statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, în statul membru al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, pentru perioada în care şi-a desfăşurat activitatea în statul respectiv şi care este inclusă în experienţa profesională, cu excepţia cazului în care este cetăţean al acelui stat;
    e) copii ale documentelor care atestă funcţionarea legală şi obiectul de activitate al entităţii din statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, din statul membru al Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană în care şi-a desfăşurat activitatea care este inclusă în experienţa profesională;
    f) copie a actului de identitate sau, în cazul cetăţenilor străini, a paşaportului;
    g) copie a dispoziţiei de plată.
    6. În cazul în care persoana care solicită atestarea nu este cetăţean român, al unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, nu se va lua în considerare decât experienţa profesională dobândită în România.
    7. Copiile prevăzute la pct. 5 lit. b)-f) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de conducerea atelierului auto; cererea prevăzută la pct. 5 lit. a) va fi semnată şi datată de conducerea atelierului auto.
    8. Documentele prevăzute la pct. 5 vor fi prezentate în limba română sau însoţite de o traducere legalizată în limba română.
    9. În vederea recunoaşterii certificatului de atestare de conducător de atelier auto, un cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene care a fost atestat de autoritatea competentă a unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, a unui stat membru al Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene va depune la RAR un dosar care va conţine următoarele:
    a) cerere pentru recunoaşterea certificatului de atestare;
    b) copie a certificatul de atestare;
    c) copie a actului de identitate sau, în cazul cetăţenilor străini, a paşaportului.
    10. Copiile prevăzute la pct. 9 lit. b) şi c) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de conducerea atelierului auto; cererea prevăzută la pct. 9 lit. a) va fi semnată şi datată de conducerea atelierului auto.
    11. Documentele prevăzute la pct. 9 vor fi prezentate în limba română sau însoţite de o traducere legalizată în limba română.
    12. Certificatul de atestare este recunoscut în cazul prezentării tuturor documentelor valabile menţionate la pct. 9.
    13. După recunoaşterea certificatului de atestare, pentru exercitarea în România a activităţii de conducător de atelier auto, solicitantul trebuie să absolve în cadrul RAR programul de atestare prevăzut la pct. 1, în conformitate cu prevederile pct. 1-3.
    14. Prevederile pct. 9-13 se aplică mutatis mutandis şi unui cetăţean român, al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene în cazul în care deţine un certificat de atestare eliberat de un stat terţ, dacă acesta are o experienţă profesională în calitate de conducător de atelier auto de cel puţin 3 ani pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene, altul decât România, al statului membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene unde a obţinut recunoaşterea calificării profesionale.
    15. Pentru atestarea experienţei profesionale, solicitantul va prezenta la RAR:
    a) documentele care atestă îndeplinirea cerinţei privind experienţa profesională;
    b) copii ale documentelor care atestă rezidenţa în statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, în statul membru al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, pentru perioada în care şi-a desfăşurat activitatea în statul respectiv şi care este inclusă în experienţa profesională, cu excepţia cazului în care este cetăţean al acelui stat;
    c) copii ale documentelor care atestă funcţionarea legală şi obiectul de activitate al entităţii din statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, din statul membru al Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană în care şi-a desfăşurat activitatea care este inclusă în experienţa profesională.
    16. Copiile prevăzute la pct. 15 vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de conducerea atelierului.
    17. Documentele prevăzute la pct. 15 vor fi însoţite de o traducere legalizată în limba română.
    18. Pentru exercitarea în România a activităţii de conducător de atelier auto, cetăţenii străini trebuie să facă dovada cunoştinţelor lingvistice de limba română. Se consideră îndeplinită această cerinţă în cazul în care:
    a) se pune la dispoziţie o copie a unei diplome de studii sau a unui certificat de calificare profesională emise/emis de o instituţie din România;
    b) se pune la dispoziţie o copie a unui titlu emis de un organism de formare lingvistică abilitat care atestă cunoaşterea limbii române.
    19. Copiile prevăzute la pct. 18 vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de conducerea atelierului.
    20. Deciziile RAR cu privire la admiterea dosarului în vederea atestării/reatestării, la atestare/reatestare sau la recunoaşterea certificatului de atestare se supun căilor de atac prevăzute în legislaţia naţională aplicabilă în vigoare.
    21. În exercitarea atribuţiilor sale, RAR poate prelucra datele cu caracter personal incluse în documentele din dosarul transmis de solicitant, cu respectarea prevederilor din legislaţia naţională aplicabilă în vigoare.
    22. Atestarea/Reatestarea în calitate de conducător de atelier se realizează contra cost."    ART. IV
    Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 8 mai 2020.
    Nr. 960.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016