Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 936 din 14 aprilie 2020  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 936 din 14 aprilie 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 325 din 21 aprilie 2020
    Având în vedere dispoziţiile art. 1 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi ale art. 50 din anexa nr. 1 la decret, ale art. 5 alin. (4),art. 123^1 şi 130 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 798.083 din 13.04.2020,
    în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 22 ianuarie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 1 capitolul II punctul 8 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe bază de borderou, cu formularele 230, în format hârtie, scanate."

    2. În cuprinsul anexelor nr. 1 şi 7, sintagma „în format hârtie“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „în format hârtie sau în format hârtie, scanat“.
    3. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    (1) De la data publicării prezentului ordin, pe perioada stării de urgenţă şi în termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă pe teritoriul României se suspendă aplicarea prevederilor cap. III din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 22 ianuarie 2020, cu modificările ulterioare.
    (2) În perioada prevăzută la alin. (1), organul fiscal central competent efectuează virarea sumelor din impozitul anual datorat în contul entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, potrivit opţiunii exprimate de contribuabili în formularul 230, cu respectarea termenului de 90 de zile de la data depunerii cererii.
    (3) După expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), organul fiscal central competent aplică dispoziţiile prevăzute la cap. III din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/2020, cu modificările ulterioare.
    (4) În cazul în care contribuabilii aduc la cunoştinţa organului fiscal competent, în scris, faptul că nu şi-au exercitat opţiunea pentru virarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult menţionate în notificarea primită, iar viramentul sumelor în contul entităţilor beneficiare a fost realizat, organele fiscale vor efectua demersurile necesare în vederea recuperării sumelor virate în mod necuvenit, potrivit procedurii prevăzute la cap. VII din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/2020, cu modificările ulterioare.

    ART. III
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 14 aprilie 2020.
    Nr. 936.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 147/2020)

┌──────────────────────────────────────┐
│Sigla*) │
└──────────────────────────────────────┘


    Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice …………………………………
    Unitatea fiscală ………………………..
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ………………………………………….
    Nr. de înregistrare ...........................
    Data .................
    Către**) ……………………………….........….……….
    CNP/NIF ...................................................................
    Str. ……..………….......…...... nr. …., bl. ....., sc. ….,
    et. ……, ap. …., judeţul/ sectorul ………………..….,
    localitatea ..................., codul poştal …………..…….
    NOTIFICARE
    privind direcţionarea unei sume din impozitul anual datorat
    pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult
    Stimată/e doamnă/domn,
    Vă aducem la cunoştinţă că, potrivit evidenţelor noastre, aţi optat pentru virarea unei sume din impozitul pe veniturile realizate în anul ......................, pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult.
    A. Opţiune privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat pe veniturile din salarii, pensii şi/sau activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, aferent perioadei 1 ianuarie-31 martie 2019 inclusiv, pentru susţinerea entităţilor nonprofit /unităţilor de cult
    Din analiza datelor din evidenţa fiscală rezultă că figuraţi cu formularul 230 depus pe bază de borderou []
    Formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii/Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“, înregistrat cu nr. ............... din data de ...................., prin care a fost exercitată opţiunea dumneavoastră privind virarea sumei reprezentând ........ din impozitul datorat pe veniturile din salarii, pensii şi/sau activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, aferent perioadei 1 ianuarie-31 martie 2019 inclusiv, în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult ..................................., cod de identificare fiscală ......................, a fost depus pe bază de borderou.
    În cazul în care nu aţi optat pentru virarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat în contul entităţii beneficiare menţionate, vă rugăm, ca în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei, să ne comunicaţi, în scris, acest fapt.
    În situaţia în care nu răspundeţi în termen de 30 de zile de la data primirii acestei notificări, considerăm că opţiunea înregistrată la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu numărul de mai sus, vă aparţine şi urmează să finalizăm procedura legală.
    Dacă aceasta este opţiunea dumneavoastră exprimată prin semnarea formularului 230, atunci nu sunteţi obligat(ă) să răspundeţi la această notificare.

    B. Opţiune privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult
    Vă aducem la cunoştinţă că, potrivit evidenţelor noastre, aţi optat pentru virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pe venitul realizat în anul/anii ......................, pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult.
    Din analiza datelor din evidenţa fiscală rezultă că figuraţi cu formularul 230 depus pe bază de borderou []
    Formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii/Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“, înregistrat cu nr. ............... din data de .................... prin care a fost exercitată opţiunea dumneavoastră privind virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, pentru o perioadă de ........... în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult ..................................., cod de identificare fiscală ......................, a fost depus pe bază de borderou.
    În cazul în care nu aţi optat pentru virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat în contul entităţii beneficiare menţionate sau nu aţi solicitat virarea sumei pentru această entitate nonprofit/unitate de cult pentru perioada de mai sus, vă rugăm, ca în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei, să ne comunicaţi, în scris, aceste aspecte.
    În situaţia în care nu răspundeţi în termen de 30 de zile de la data primirii acestei notificări, considerăm că opţiunea înregistrată la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu numărul de mai sus, vă aparţine şi urmează să finalizăm procedura legală.
    Dacă aceasta este opţiunea dumneavoastră exprimată prin semnarea formularului 230, atunci nu sunteţi obligat(ă) să răspundeţi la această notificare.

    C. Au fost identificate erori în formularul 230 depus []
    În vederea efectuării corecturilor, vă rugăm să vă prezentaţi, în termen de 30 de zile de la primirea prezentei, la sediul unităţii fiscale.
    Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este doamna/domnul ......................., la sediul nostru sau la numărul de telefon ........................., între orele …..-….. .

    Conducătorul unităţii fiscale,
    Numele şi prenumele .....................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
     *) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.
    **) Se vor înscrie numele, prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală şi domiciliul fiscal ale contribuabilului.

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016