Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 856 din 27 august 2019  pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 856 din 27 august 2019 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 723 din 3 septembrie 2019
    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 1.922/CB/27.08.2019 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
    viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1061 din 14 decembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din valoarea finanţată de Autoritate;"

    2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care AMPOR declară neeligibile anumite cheltuieli, acestea nu se finanţează/nu se plătesc/se recuperează de la beneficiarul final sau de la instalatorul validat, după caz, în funcţie de persoana culpabilă."

    3. La articolul 7 alineatul (1), literele f) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "f) cerere/cereri de decontare - solicitare/solicitări a/ale instalatorului adresată/adresate în scris Autorităţii, în baza căreia/cărora se face decontarea cheltuielilor eligibile, depusă/depuse pentru fiecare regiune în parte, dintre cele prevăzute la art. 3; formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa la contractul de participare în vederea decontării;
    ............................................................................
o) dosar de decontare - dosarul depus de instalatorul validat la Autoritate, care cuprinde una sau mai multe cereri de decontare, astfel cum sunt definite la lit. f), însoţită/însoţite în mod obligatoriu de documentele justificative a căror listă este prevăzută în cuprinsul acesteia;"

    4. La articolul 7 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera l^1), cu următorul cuprins:
    "l^1) contribuţie proprie - suma susţinută de beneficiarul final, reprezentând diferenţa dintre valoarea acordată de Autoritate prin Program şi valoarea totală a facturii aferente achiziţiei şi montării sistemului de panouri fotovoltaice;"

    5. La articolul 18 alineatul (3) litera b), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. adresa unde se implementează proiectul, numărul cărţii funciare a imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice, precum şi numărul cadastral ale imobilului respectiv;"

    6. La articolul 19 alineatul (1), literele d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
    ................................................................
f) solicitantul şi coproprietarii pot depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului pentru un imobil identificat cu număr cadastral; în cazul în care există mai mulţi proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia şi va fi semnată de toţi coproprietarii;"

    7. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care se depun două cereri de finanţare pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral, eligibil este solicitantul care a depus primul cererea de finanţare."

    8. La articolul 20 alineatul (7), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) să funcţioneze până la 2.000 m altitudine;"

    9. La articolul 20, alineatele (10) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(10) Invertorul trebuie să fie verificat de către operatorul de reţea relevant, în conformitate cu prevederile privind responsabilităţile acestuia stipulate în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2019 privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice privind racordarea unităţilor generatoare la reţelele electrice de interes public.
(11) Verificarea prevăzută la alin. (10) are în vedere stabilirea conformităţii invertorului cu cerinţele legale în vigoare."

    10. La articolul 21, literele e) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul, în original; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte că este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren; în situaţia în care extrasul de carte funciară este obţinut de solicitant în format electronic, se depune la instalatorul validat copia tipărită a acestuia, care conţine şi codul de verificare;
    ...........................................................
g) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată sau emis în SPV; în situaţia în care certificatul este obţinut de solicitant în format SPV, se depune la instalatorul validat copia tipărită a acestuia, care conţine şi codul de verificare;"

    11. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Analiza documentelor prevăzute la alin. (1) este efectuată de o comisie, denumită în continuare comisia de analiză, din care pot face parte atât persoane din cadrul Autorităţii, cât şi personal extern."

    12. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    Încheierea contractului de finanţare nerambursabilă
    (1) Autoritatea pune la dispoziţia solicitanţilor aprobaţi, prin intermediul aplicaţiei informatice, contractul de finanţare nerambursabilă, care poartă semnătura reprezentantului legal, precum şi declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3^1 la ghid.
    (2) După introducerea ATR, potrivit prevederilor art. 24 alin. (1), aplicaţia informatică generează documentele prevăzute la alin. (1), pe care instalatorul le listează şi le pune la dispoziţia solicitantului aprobat în vederea completării şi semnării de către acesta. Instalatorul nu permite semnarea contractului de finanţare dacă solicitantul aprobat nu a completat şi nu a semnat declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1).
    (3) În termenul prevăzut la art. 24 alin. (1), instalatorul validat scanează şi introduce în aplicaţia informatică documentele prevăzute la alin. (1), semnate de către solicitantul aprobat."

    13. La articolul 29, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Decontarea cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul programului se realizează de către instalatorul validat prin depunerea cererii de decontare, câte una pentru fiecare dintre regiunile prevăzute la art. 3, înregistrată separat la Autoritate, însoţită de documentele justificative prevăzute în prezentul ghid.
(2) Dosarul de decontare, cuprinzând una sau mai multe cereri de decontare, se depune la Autoritate cel mult o dată pe lună, cu excepţia ultimului dosar, care poate fi depus până în ultima zi a duratei de valabilitate a contractului de participare."

    14. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    Conţinutul dosarului de decontare
    Dosarul de decontare conţine următoarele:
    a) cererea de decontare, semnată de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta;
    b) lista beneficiarilor finali înscrişi, generată de aplicaţia informatică, semnată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta, care va cuprinde: nume, prenume, CNP, adresă loc de implementare, serie contoare, putere instalată, sumă solicitată; lista beneficiarilor finali pentru care se solicită finanţarea, semnată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta şi editată cu ajutorul aplicaţiei informatice;
    c) dosarele de finanţare ale beneficiarilor finali, care cuprind următoarele documente:
    (i) documentele menţionate la art. 21 şi 27, în forma solicitată prin ghid;
    (ii) contestaţiile împotriva deciziei Comitetului director, după caz, în original;
    (iii) ATR, în copie;
    (iv) contractul de finanţare nerambursabilă, semnat de beneficiarul final, în original;
    (v) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului aprobat, potrivit art. 25 alin. (2)."

    15. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului, a investiţiilor realizate, precum şi a respectării condiţiilor prevăzute în prezentul ghid se face de către Autoritate pe o perioadă de 6 ani de la data emiterii către beneficiarul final a certificatului de racordare."

    16. La articolul 31 alineatul (2), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. să aducă la cunoştinţa potenţialilor terţi dobânditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementează proiectul informaţiile cu privire la situaţia acestuia şi să depună diligenţele în vederea preluării de către aceştia a obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare încheiat cu Autoritatea;"

    17. La articolul 31 alineatul (2), după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 7 şi 8, cu următorul cuprins:
    "7. să nu înstrăineze imobilul pe care este implementat proiectul şi să nu îl greveze cu sarcini, altele decât ipoteca imobiliară, către persoane juridice sau entităţi care desfăşoară activităţi economice, sub sancţiunea recuperării de către Autoritate a finanţării acordate;
8. să nu afecteze investiţia finanţată şi funcţionarea acesteia prin modificarea imobilului pe care se implementează proiectul."

    18. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 31^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 31^1
    Pierderea dreptului de semnare a contractului de finanţare/Recuperarea finanţării în cadrul programului
    (1) Autoritatea anulează dreptul solicitantului aprobat de a semna contractul de finanţare/recuperează finanţarea acordată şi reziliază contractul de finanţare fără acordarea unui termen pentru înlăturarea deficienţelor şi fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi prealabile în următoarele situaţii:
    a) solicitantul aprobat/beneficiarul pierde dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementează proiectul în urma executării silite instituite de către creditorul persoană juridică;
    b) solicitantul aprobat/beneficiarul pierde dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementează proiectul în urma executării silite instituite de către creditorul persoană fizică, iar aceasta din urmă nu preia obligaţiile beneficiarului în cadrul Programului;
    c) imobilul pe care se implementează proiectul intră sub incidenţa Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite;
    d) solicitantul aprobat/beneficiarul transmite dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementează proiectul unei persoane juridice sau unei entităţi care desfăşoară activităţi economice;
    e) solicitantul aprobat/beneficiarul transmite dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementează proiectul unei persoane fizice, iar aceasta din urmă nu a preluat obligaţiile beneficiarului în cadrul Programului;
    f) solicitantul aprobat/beneficiarul instituie în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice o sarcină nepermisă de prezentul ghid (enumerare cu titlu exemplificativ: comodat, locaţiune).
    (2) Pentru verificarea condiţiilor de la alin. (1), Autoritatea şi organismele abilitate au dreptul să solicite informaţii şi documente relevante de la instituţiile competente."

    19. La articolul 34, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Dacă situaţia prevăzută la alin. (3) intervine după efectuarea plăţilor către instalatorii validaţi, în baza dosarelor de decontare, Autoritatea recuperează de la succesorii în drepturi/beneficiarii finali sumele finanţate."

    20. La anexa nr. 2 la ghid, „Contract de participare în vederea decontării“, la articolul 4 punctul 4.1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) să permită reprezentanţilor AFM şi altor organisme abilitate accesul la sediul său social şi punctele sale de lucru pentru examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile, precum şi a altor documente relevante în legătură cu derularea programului;"

    21. La anexa nr. 2 la ghid, la articolul 4 punctul 4.1, după litera p) se introduc două noi litere, literele q) şi r), cu următorul cuprins:
    "q) să asigure accesul, în vederea obţinerii finanţării, în mod nemijlocit şi nediscriminatoriu, tuturor persoanelor fizice în cadrul programului, în ceea ce priveşte egalitatea de gen şi şanse şi cu privire la accesul persoanelor cu dizabilităţi, potrivit prevederilor legale;
r) să returneze sumele plătite de către AFM, în situaţia în care AMPOR declară neeligibile cheltuielile aferente acestora, iar în sarcina instalatorului se reţine culpa acestuia."

    22. La anexa nr. 2 la ghid, anexa la contractul de participare în vederea decontării se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    23. La anexa nr. 3 la ghid, „Cerere de finanţare nerambursabilă“, punctul I, paragraful privind adresa completă a solicitantului se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Adresa completă a solicitantului
    Str. .............................. nr. ......................
    Localitatea (oraş, municipiu, comună, sat) ............................., judeţul/sectorul ..................................
    Telefon fix: prefix judeţ ........................., nr. telefon ................
    Telefon mobil .........................................................................
    Fax ........................................, e-mail: ................................."

    24. La anexa nr. 3 la ghid, punctul I, paragraful privind adresa completă a imobilului la care se implementează proiectul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Adresa completă a imobilului la care se implementează proiectul
    Str. ............ nr. ......., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., nr. cărţii funciare şi nr. cadastral ....., localitatea (oraş, municipiu, comună, sat) ..........................., judeţul/sectorul ......................."

    25. La anexa nr. 3 la ghid, punctul II, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Subsemnatul/Subsemnata, ............................, cu datele de identificare sus-menţionate, solicit o finanţare nerambursabilă în sumă de ................. lei, reprezentând cofinanţare în procent de până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea unui sistem de producere de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice, putere instalată de minimum 3kWp, cu caracteristicile tehnice cerute de ghidul de finanţare."

    26. La anexa nr. 3 la ghid, punctul II, al doilea paragraf se abrogă.
    27. La anexa nr. 3 la ghid, punctul III, literele a), f) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia ipotecii imobiliare; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, al vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
    ...............................................................................................
f) voi aduce la cunoştinţa potenţialilor terţi dobânditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementează proiectul informaţiile cu privire la situaţia acestuia şi voi depune diligenţele în vederea preluării de către aceştia a obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare încheiat cu Autoritatea, pe toată perioada de valabilitate a acestuia;
    ...............................................................................................
h) mă angajez să permit accesul reprezentanţilor Autorităţii, precum şi al altor organisme abilitate de lege, pentru inspectarea activităţilor realizate din finanţarea acordată, inclusiv în perioada de monitorizare;"

    28. La anexa nr. 3 la ghid, punctul III, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:
    "o) mă oblig să nu înstrăinez şi să nu grevez cu sarcini, altele decât ipoteca imobiliară, imobilul pe care este implementat proiectul, către persoane juridice sau entităţi care desfăşoară activităţi economice, până la semnarea şi pe perioada de valabilitate a contractului de finanţare."

    29. La anexa nr. 3 la ghid, la „Declaraţie pe propria răspundere a coproprietarilor, dacă este cazul“, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:
    "2^1. sunt/suntem de acord ca pe imobilul identificat la pct. 1 să se instaleze sistemul de panouri fotovoltaice pentru care este dată prezenta declaraţie."

    30. La anexa nr. 4 la ghid, „Contract de finanţare nerambursabilă“, punctele 3 şi 4 de la articolul 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "3. Data emiterii certificatului de racordare reprezintă data finalizării proiectului.
4. Durata de monitorizare a proiectului este de 6 ani de la data finalizării proiectului."

    31. La anexa nr. 4 la ghid, la articolul 5 punctul 5.1, după subpunctul 5 se introduce un nou subpunct, subpunctul 6, cu următorul cuprins:
    "6. să aducă la cunoştinţa potenţialilor terţi dobânditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementează proiectul informaţiile cu privire la situaţia acestuia şi să depună diligenţele în vederea preluării de către aceştia a obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare încheiat cu Autoritatea;"

    32. La anexa nr. 4 la ghid, la articolul 5, punctul 5.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5.2. Obligaţiile beneficiarului final pe parcursul monitorizării proiectului:
    1. să utilizeze şi să conserve bunurile achiziţionate în baza acestui contract cu diligenţele unui bun proprietar şi să le menţină în funcţiune pe o perioadă de 6 ani de la data emiterii certificatului de racordare;
    2. să aducă la cunoştinţa potenţialilor terţi dobânditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementează proiectul informaţiile cu privire la situaţia acestuia şi să depună diligenţele în vederea preluării de către aceştia a obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare încheiat cu Autoritatea şi a celor de la art. 31 alin. (2) din ghid;
    3. să nu delocalizeze investiţia finanţată prin prezentul contract în afara regiunii de dezvoltare regională în cadrul căreia a fost prevăzută iniţial implementarea proiectului;
    4. să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor referitoare la energia electrică produsă şi, după caz, livrată în reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice."

    33. La anexa nr. 4 la ghid, la articolul 5 punctul 5.3, subpunctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. să notifice AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului, în ceea ce priveşte imobilul pe care se implementează proiectul sau cu privire la informaţiile furnizate AFM în vederea obţinerii finanţării;"

    34. La anexa nr. 4 la ghid, la articolul 5 punctul 5.3, după subpunctul 4 se introduc cinci noi subpuncte, subpunctele 5-9, cu următorul cuprins:
    "5. să nu instituie sarcini asupra imobilului pe care se implementează proiectul, cu excepţia ipotecii imobiliare, în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice;
6. să nu înstrăineze imobilul pe care este implementat proiectul către persoane juridice sau entităţi care desfăşoară activităţi economice, sub sancţiunea restituirii către Autoritate a finanţării acordate;
7. să nu afecteze investiţia finanţată şi funcţionarea acesteia prin modificarea imobilului pe care se implementează proiectul;
8. să returneze finanţarea către AFM, în situaţia în care AMPOR declară neeligibile cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, iar în sarcina beneficiarului final se reţine culpa acestuia;
9. să returneze finanţarea către AFM, în situaţia în care pierde dreptul de proprietate asupra imobilului pe care se implementează proiectul, în cazul de executare silită."

    35. La anexa nr. 4 la ghid, la articolul 5, punctul 5.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5.4. În situaţia în care succesorii în drepturi sau terţii dobânditori persoane fizice nu preiau obligaţiile asumate prin prezentul contract, succesorii în drepturi/beneficiarul final este obligat să restituie AFM sumele finanţate."

    36. La anexa nr. 4 la ghid, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Cazuri de culpă
    1. Nerespectarea de către beneficiarul final a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.
    2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale beneficiarului final:
    a) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract;
    b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
    3. AFM va notifica beneficiarul final în situaţia constatării unui caz de culpă şi, în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul să rezilieze unilateral contractul, fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi prealabile şi, dacă au fost efectuate plăţi, să recupereze sumele virate către beneficiarul final, în condiţiile Codului de procedură fiscală/Codului de procedură civilă, pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 pct. 5.1 subpct. 1-5, pct. 5.2 subpct. 1 şi 4, pct. 5.3 subpct. 1-4 şi 7.
    4. AFM are dreptul să rezilieze contractul cu recuperarea sumelor virate către beneficiarul final, fără acordarea termenului de 30 de zile pentru înlăturarea deficienţelor şi fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi prealabile, în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 5 pct. 5.1 subpct. 6, pct. 5.2 subpct. 2 şi 3, pct. 5.3 subpct. 5, 6, 8 şi 9."

    37. La anexa nr. 4 la ghid, la articolul 9, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "7. Cazul fortuit nu exonerează de răspundere partea care îl invocă, în situaţia nerespectării obligaţiilor prevăzute în Ghidul de finanţare şi în prezentul contract."

    38. La anexa nr. 4 la ghid, articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    Dispoziţii finale
    1. Prezentul contract, care poartă semnătura reprezentantului legal al AFM, este generat de aplicaţia informatică în 2 (două) exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
    2. Prezentul contract a fost semnat de către beneficiarul final la data de ............, la sediul instalatorului validat.
    3. Data semnării prezentului contract de către beneficiarul final reprezintă data intrării în vigoare a acestuia."

    39. După anexa nr. 3 la ghid se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3^1, având conţinutul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Viceprim-ministru, ministrul mediului,
                    Graţiela Leocadia Gavrilescu

    Bucureşti, 27 august 2019.
    Nr. 856.
    ANEXA 1

    (Anexă la contractul de participare în vederea decontării)
    Nr. de înregistrare la AFM
    ………/…../……………..
    CERERE DE DECONTARE
    pentru Regiunea ………………………………
    Nr. de înregistrare la AFM ........./....../..............................
    Denumirea completă a instalatorului validat ...............................................................
    Forma juridică de organizare .................................................................
    Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul .................... cu nr. de ordine ...../...../........., cod de identificare fiscală ............................................, cont nr. ..............., deschis la Trezoreria .....................................................
    Adresa sediului social: localitatea ............................, str. .......................... nr. ......., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ..............., cod poştal ........, telefon (fix şi mobil) ....................., fax .........., e-mail ................., website ...................
    Reprezentat/Reprezentată legal de ............................, în calitate de .................., prin ...........................
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal .............................., cod numeric personal ......................., posesor al actului de identitate tip ......., seria ........... nr. ..............., eliberat de către .................. la data de .................., domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ........................, str. ............... nr. ......., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ..............., cod poştal ........, telefon (fix şi mobil) ..............., fax .........., e-mail .............
    În baza Contractului de participare în vederea decontării nr. ......../..............., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de decontare pentru suma de ..................... lei (în cifre şi litere).
    Prezenta cerere este însoţită de:
    a) lista beneficiarilor finali înscrişi, generată de aplicaţia informatică, semnată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta, care va cuprinde: nume, prenume, CNP, adresă loc de implementare, serie contoare, putere instalată, sumă solicitată; lista beneficiarilor finali pentru care se solicită finanţarea, semnată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta şi editată cu ajutorul aplicaţiei informatice;
    b) documentele menţionate la art. 21 şi 27 din ghid, în forma solicitată prin ghid;
    c) contestaţiile împotriva deciziei Comitetului director, după caz, în original;
    d) ATR, în copie;
    e) contractul de finanţare nerambursabilă, semnat de beneficiarul final, în original;
    f) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului aprobat, potrivit art. 25 alin. (2) din ghid, în original;
    g) alte documente relevante.

    Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de decontare, în listele beneficiarilor finali, inclusiv documentele financiare, şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
    Numele şi prenumele ...................................
    Funcţia .........................................................
    Semnătura ...................................................
    Data .............................................................
    L.S.
    Aprobat de Administraţia Fondului pentru Mediu
    Preşedinte
    Numele şi prenumele .................................
    Semnătura ..................................................

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3^1 la ghid)
    Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul, ............................................., cu domiciliul în ..................................., act de identitate tip ........, seria ........ nr. ..............., cod numeric personal ........................., în calitate de solicitant aprobat în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, referitor la imobilul pe care voi implementa proiectul, că:
    [] nu s-au modificat regimul juridic şi/sau criteriile de eligibilitate a acestuia în cadrul Programului, faţă de cele valabile la momentul depunerii cererii de finanţare;
    sau
    [] am grevat cu ipotecă imobiliară imobilul înregistrat în cartea funciară cu nr. ..............., având nr. cadastral .................., către ...................................... (bancă, instituţie financiar nebancară etc.).

    Prin semnarea prezentei declaraţii confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.
    Numele şi prenumele
    .....................................
    Semnătura
    .....................................

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016