Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 85 din 3 iunie 2020  pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 85 din 3 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 490 din 10 iunie 2020
    Având în vedere prevederile art. 138 alin. (1) lit. d^1) şi ale art. 148 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 10 mai 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru separarea dintr-o instalaţie de utilizare comună existentă OSD are obligaţia să verifice şi să emită ATR, în situaţia în care este necesară redimensionarea racordului şi/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM"

    2. La articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) ATR sau notificarea prevăzută la alin. (3) stă la baza întocmirii documentaţiei tehnice/proiectului tehnic necesară/ necesar execuţiei instalaţiei de utilizare comune/individuale a gazelor naturale"

    3. La articolul 5, partea introductivă şi literele f), g), i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Pentru racordarea la SD, realizată prin una dintre variantele prevăzute la art. 5^1 alin. (1), se parcurg următoarele etape:
    ...............................................................................................
    f) încheierea contractului de prestări servicii, pentru etapele prevăzute la lit. g), h), i), j) şi k), între:
    (i) OSD şi operatorul/operatorii economic/economici autorizat/autorizaţi ANRE, respectiv verificatorul de proiecte atestat ANRE, selectaţi de OSD sau de solicitant, după caz, în situaţiile prevăzute la art. 5^1 alin. (1) lit. a) şi b);
    (ii) solicitant şi operatorul/operatorii economic/economici autorizat/autorizaţi ANRE, respectiv verificatorul de proiecte atestat ANRE, în situaţia prevăzută la art. 5^1 alin. (1) lit. c).
    g) obţinerea certificatului de urbanism şi/sau a avizelor/acordurilor/autorizaţiilor emise de organismele abilitate pentru lucrările necesare racordării la SD;
    ...............................................................................................
    i) obţinerea, după caz, a autorizaţiei de construire pentru lucrările necesare racordării la SD;"

    4. La articolul 5, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:
    "n) încheierea procesului-verbal de predare în exploatare/ operare a obiectivului SD realizat de solicitant."

    5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 5^1
    (1) În vederea realizării lucrărilor necesare racordării la SD, respectiv atât a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, cât şi/sau a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, solicitantul poate alege una dintre următoarele variante:
    a) acestea să fie realizate de OSD; selecţia operatorilor economici autorizaţi ANRE, precum şi a verificatorilor de proiecte atestaţi ANRE se realizează de OSD;
    b) acestea să fie realizate de operatorii economici autorizaţi ANRE, precum şi de verificatorii de proiecte atestaţi ANRE selectaţi de solicitant, dar toate lucrările se realizează prin intermediul OSD;
    c) acestea să fie realizate de operatorii economici autorizaţi ANRE, precum şi de verificatorii de proiecte atestaţi ANRE selectaţi de solicitant.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), între OSD şi operatorii economici autorizaţi ANRE/verificatorii de proiecte atestaţi ANRE selectaţi de OSD se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părţi, coroborate cu dispoziţiile prezentului regulament, ale contractului privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrării de extindere şi/sau de redimensionare a obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesare racordării şi/sau ale contractului de racordare încheiat/încheiate între solicitant şi OSD.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), între OSD şi operatorii economici autorizaţi ANRE/verificatorii de proiecte atestaţi ANRE selectaţi de solicitant se încheie contracte de prestări servicii cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuţie/transport a/al gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2018, cu modificările ulterioare.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), între solicitant şi operatorii economici autorizaţi ANRE/verificatorii de proiecte atestaţi ANRE selectaţi de acesta se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părţi, coroborate cu dispoziţiile prezentului regulament, ale contractului privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrării de extindere şi/sau de redimensionare a obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesare racordării şi/sau ale contractului de racordare încheiat/încheiate între solicitant şi OSD."

    6. La articolul 7, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Prin derogare de la prevederile alin. (5), în situaţiile în care realizarea extinderii şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale nu sunt/este prevăzute/prevăzută/posibil a fi realizate/realizată de OSD în termen de 6 luni de la data primirii cererii de racordare la SD în cazul documentaţiei complete sau de la data completării acesteia, solicitantul poate realiza lucrarea aferentă cotei-părţi ce îi revine (CPS) prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, respectiv verificatorul de proiecte atestat ANRE, selectaţi de acesta, prin variantele prevăzute la art. 5^1 alin. (1) lit. b) şi c)."

    7. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Tariful de racordare se prevede în contractul de racordare la SD."

    8. La articolul 11, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Sumele provenite din tarifele de racordare la SD sunt utilizate cu destinaţia pentru care au fost percepute.
(5) Valorile componentelor de tarif rezultate în urma negocierii, prevăzută la alin. (1), dintre solicitant şi operatorul economic autorizat ANRE, respectiv verificatorul de proiecte atestat ANRE, pentru proiectarea şi execuţia, respectiv verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, pentru situaţia prevăzută la art. 5^1 alin. (1) lit. b), se calculează de aceştia luând în considerare prevederile metodologiei prevăzute la art. 10 alin. (1)."

    9. La articolul 14 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) la încetarea valabilităţii acordurilor/autorizaţiilor şi/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă."

    10. La articolul 16, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Solicitantul comunică OSD, în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea ATP, o notificare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4; pentru situaţia prevăzută la art. 13 solicitantul nu transmite notificarea."

    11. La articolul 16, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În situaţia în care este necesară încheierea unui contract privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrărilor pentru realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesară racordării la SD, acesta se încheie simultan cu contractul de racordare la SD."

    12. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 16^1
    (1) În situaţia în care OSD a emis ATP pentru realizarea extinderii conductei de distribuţie a gazelor naturale necesară unei racordări la SD şi sunt depuse alte cereri de racordare la SD care implică extinderea extinderii conductei de distribuţie care a fost contractată, dar nu a fost finalizată, atunci OSD emite ATP pentru această situaţie, dar condiţionat de finalizarea primei extinderi.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) OSD şi solicitantul parcurg toate etapele prevăzute în prezentul regulament."

    13. La articolul 17, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Echipamentele de reglare şi/sau măsurare se achiziţionează şi se montează de OSD."

    14. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 17^1
    (1) Modificarea soluţiei tehnice de racordare SD se poate realiza la cererea solicitantului în situaţia în care aceasta nu poate fi pusă în practică.
    (2) Solicitarea modificării soluţiei tehnice de racordare SD, prevăzută la alin. (1), trebuie să fie argumentată şi însoţită de copiile documentelor justificatoare.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), OSD modifică soluţia tehnică de racordare, prin emiterea unui nou ATR, într-un termen de 10 zile de la data primirii solicitării prevăzute la alin. (2).
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (1), OSD recalculează tariful de racordare şi încheie cu solicitantul un act adiţional la contractul de racordare la SD, în care se prevăd următoarele:
    a) tariful de racordare;
    b) sumele achitate de solicitant, pentru soluţia tehnică care nu a fost pusă în practică şi pentru care s-au înregistrat costuri;
    c) decalarea corespunzătoare a termenelor prevăzute în contractul de racordare la SD."

    15. La articolul 19, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) Activităţile de proiectare, verificare a documentaţiei tehnice/proiectului tehnic, precum şi de execuţie a extinderii şi/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale se realizează conform prevederilor art. 25 alin. (2) pct. (ii) lit. a) şi e) din Condiţiile-cadru de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, cu modificările ulterioare.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situaţia prevăzută la art. 7 alin. (6), pentru activităţile de proiectare şi/sau de execuţie a extinderii şi/sau a redimensionării obiectivului/ conductei de distribuţie a gazelor naturale, solicitantul poate alege orice operator economic autorizat ANRE pentru proiectarea şi/sau execuţia sistemelor de distribuţie a gazelor naturale din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situaţia prevăzută la art. 7 alin. (6), pentru activitatea de verificare a documentaţiei tehnice/proiectului tehnic solicitantul poate alege orice verificator de proiecte atestat ANRE pentru sistemele de distribuţie a gazelor naturale din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD."

    16. La articolul 19 alineatul (5), literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) achiziţie a echipamentelor de reglare şi/sau măsurare a gazelor naturale;
b) deplasare în teren la locul amplasamentului în vederea montării echipamentelor de reglare şi/sau măsurare a gazelor naturale;
c) montare a echipamentelor de reglare şi/sau măsurare a gazelor naturale;"

    17. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) În termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii ATR şi a documentelor aferente, solicitantul transmite la OSD prin poştă, fax, poştă electronică, on-line, dacă OSD oferă această posibilitate, sau direct la biroul specializat de informare şi relaţii cu publicul, prevăzut cu registratură, o notificare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4."

    18. La articolul 21, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Contractul de racordare prevede garanţii financiare pentru nefinalizarea punerii în funcţiune a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM.
    ...............................................................................................
(6) După semnarea contractului de racordare, un exemplar îi revine solicitantului."

    19. La articolul 21, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
    "(8) În situaţia în care solicitantul optează pentru varianta în care obţine în numele OSD avizele şi/sau acordul/autorizaţia emise de organismele abilitate necesare executării racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, OSD îi pune la dispoziţie solicitantului documentele/informaţiile necesare în vederea obţinerii acestora, în termen de 5 zile de la data solicitării."

    20. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 22^1
    Tariful de racordare la SD prevăzut în contractul de racordare la SD este:
    a) tariful stabilit pe baza metodologiei aprobate de ANRE, în situaţia prevăzută la art. 5^1 alin. (1) lit. a);
    b) tariful rezultat în urma negocierii prevăzute la art. 10 alin. (5), comunicată prin notificarea prevăzută în anexa nr. 4, în situaţia precizată la art. 5^1 alin. (1) lit. b), la care se adaugă componenta tarifului de racordare la SD aferentă costurilor legate de urmărirea lucrărilor, recepţia tehnică şi de punerea în funcţiune a racordului şi SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;
    c) componenta tarifului de racordare la SD aferentă costurilor legate de urmărirea lucrărilor, recepţia tehnică şi de punerea în funcţiune a racordului şi SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, în situaţia prevăzută la art. 5^1 alin. (1) lit. c)."

    21. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) Obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi/sau acordului/autorizaţiei emise de organismele abilitate, după caz, necesare executării extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, respectiv executării racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, se realizează de către OSD sau de către solicitant, în numele OSD, dacă în contracte se prevede astfel."

    22. La articolul 24, alineatele (2) şi (4) se abrogă.
    23. La articolul 24, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
    "(8) Operatorul economic autorizat ANRE care execută extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, racordul şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM are următoarele obligaţii:
    a) să execute integral şi la termen lucrarea;
    b) să remedieze viciile ascunse până la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor;
    c) să pună la dispoziţia OSD documentaţia tehnică/proiectul tehnic/dispoziţia de şantier/referatul de verificare aferente lucrării;
    d) să solicite OSD desemnarea unui reprezentant OSD - diriginte de şantier în vederea urmăririi lucrării, cu minimum 7 zile lucrătoare anterior demarării execuţiei;
    e) să nu acopere lucrările care devin ascunse fără participarea reprezentantului OSD - dirigintele de şantier; în caz contrar, lucrările de descoperire şi refacere a lucrărilor neverificate de reprezentantul OSD - dirigintele de şantier, precum şi refacerea lucrărilor neconforme vor fi suportate de către cel care execută lucrarea;
    f) să utilizeze materialele care respectă cerinţele de calitate, conform prevederilor art. 173 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018;
    g) să remedieze lucrările executate necorespunzător pe cheltuială proprie."

    24. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Racordul şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM sunt obiective SD şi sunt operate de OSD."

    25. La articolul 25, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Pentru racordul şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM realizate în baza prevederilor prezentului regulament, OSD are drepturile prevăzute la art. 108 alin. (1) din Lege.
(5) Obiectivele SD prevăzute la alin. (4) se predau de solicitant către OSD spre exploatare/operare, conform prevederilor art. 108 alin. (1) lit. b) din Lege."

    26. La articolul 27, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Recepţia la terminarea lucrărilor se realizează conform prevederilor art. 10 din Regulamentul privind recepţia construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare.
(3^2) OSD efectuează plata către operatorii economici autorizaţi ANRE care execută extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale şi/sau racordul şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, în maximum 30 de zile de la data recepţiei la terminarea lucrărilor."

    27. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 42
    (1) Tariful de analiză a cererii de racordare la SD, precum şi tariful de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale se stabilesc conform metodologiei prevăzute la art. 10 alin. (1).
    (2) Tariful de analiză a cererii de racordare la SD se achită de solicitant şi în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (3)."

    28. La anexa nr. 2 punctul 2, litera e) se abrogă.
    29. La anexa nr. 2 punctul 4, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) la încetarea valabilităţii acordurilor/autorizaţiilor şi/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă."

    30. La anexa nr. 2, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6. Prezentul aviz tehnic de racordare nu prezintă informaţii tehnice referitoare la tipul materialului, diametru, lungime sau la pozarea/montarea subterană/supraterană a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale necesare proiectării şi execuţiei acesteia."

    31. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    32. La anexa nr. 5 articolul 1 alineatul (2), al doilea marcator se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "[] obţinerea avizelor şi/sau acordului/autorizaţiei emise de organismele abilitate de către OSD sau de către solicitant, dacă părţile convin astfel;"

    33. La anexa nr. 5, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Racordul şi/sau staţia de reglare-măsurare/staţia de reglare/staţia de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare fac/face parte din sistemul de distribuţie a gazelor naturale, iar avizele şi/sau acordul/autorizaţia emise de organismele abilitate pentru acestea se obţin în numele OSD.
    (2) Echipamentele de reglare şi/sau măsurare se achiziţionează şi se montează de operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale."

    34. La anexa nr. 5 articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Racordarea prevăzută în Avizul tehnic de racordare nr. ......... din data de .......... se realizează de^*:
    a) OSD, selecţia operatorilor economici autorizaţi ANRE, precum şi a verificatorului de proiecte atestat ANRE se realizează de OSD;
    b) operatorii economici autorizaţi ANRE, precum şi de verificatorul de proiecte atestat ANRE selectaţi de solicitant, dar toate lucrările se realizează prin intermediul OSD;
    c) operatorii economici autorizaţi ANRE, precum şi de verificatorul de proiecte atestat ANRE selectaţi de solicitant.
    * Se bifează de OSD una dintre cele trei variante, conform notificării transmise de solicitant."

    35. La anexa nr. 5, articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    În situaţia eliberării cu întârziere de către autorităţile administrative a autorizaţiei/avizelor/aprobărilor necesare execuţiei lucrării, din cauze ce nu depind de OSD sau de solicitant, durata de execuţie şi de punere în funcţiune a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract se decalează corespunzător."

    36. La anexa nr. 5, articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Pentru nefinalizarea punerii în funcţiune a racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/ postului de reglare/postului de măsurare se prevăd următoarele garanţii financiare ......... ."

    37. La anexa nr. 5, articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Tariful de racordare este în valoare de ...... lei, fără TVA, din care:
    a) componenta tarifului de racordare aferentă costurilor pentru obţinerea avizelor/acordurilor şi a autorizaţiilor emise de organismele abilitate pentru racord şi/sau staţia de reglare-măsurare/staţia de reglare/staţia de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare este de …………lei;
    b) componenta tarifului de racordare aferentă costurilor legate de proiectarea racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare este de ……lei;
    c) componenta tarifului de racordare aferentă costurilor legate de verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic a/al racordului şi/sau a/al staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/ postului de reglare/postului de măsurare este de ………lei;
    d) componenta tarifului de racordare aferentă costurilor legate de execuţia racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare este de ………lei, detaliată pe fiecare componentă în parte care intră în calcul;
    e) componenta tarifului de racordare aferentă costurilor legate de urmărirea lucrărilor, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/ postului de reglare/postului de măsurare este de ......... lei."

    38. La anexa nr. 5, articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) În situaţia în care autorităţile administrative nu eliberează, indiferent de cauză, autorizaţia/avizele/aprobările necesare execuţiei lucrărilor, atunci contractul de racordare încetează de drept.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), OSD informează în acest sens solicitantul în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării transmise de autorităţile implicate."    ART. II
    Operatorii de distribuţie a gazelor naturale, operatorii economici autorizaţi şi verificatorii de proiecte atestaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

    ART. III
    Până la data de 1 octombrie 2020, operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale au obligaţia de a efectua configurările necesare sistemelor informatice şi ale bazelor proprii de date în vederea implementării prevederilor prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2020.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 3 iunie 2020.
    Nr. 85.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 4 la regulament)
    NOTIFICARE
     - model -
    Către
    Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale - OSD ..................................................................................................
    Sediul: .............................................................................
    Subsemnatul/Subsemnata, ................................................................................................, identificat(ă) prin buletin/cartea de
                                                                                           (numele şi prenumele solicitantului)
    identitate ..................... seria ........ nr. .................., eliberat/eliberată la data de ..................... de ......................., cod numeric personal ..................................., domiciliat(ă) în ............................, str. .................................. nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ....................., codul poştal .........., telefon ..............., cont bancar nr. ................., deschis la Banca ......................., persoană fizică, în calitate de solicitant, sau
    Asociaţia de locatari/proprietari din ......................, înregistrată la ................................ cu nr. .........., cod fiscal ......................., cod poştal ..........., telefon .................., cont bancar nr. ...................., deschis la Banca ............................., reprezentată legal prin ........................, în calitate de ....................................., în calitate de solicitant, sau
    Societatea ............................................., cu sediul în ...................., str. .................. nr. .........., judeţul/sectorul ..............., cod
                                  (denumirea solicitantului)
    poştal ................., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ..............................., cod unic de înregistrare ........................, telefon .............., fax ........................, cont bancar nr. .........., deschis la Banca ..............................................., reprezentată legal prin ........................, în calitate de ..................., persoană juridică, în calitate de solicitant,
    având în vedere Avizul tehnic de racordare/Avizul tehnic de principiu nr. ...... din data de .............., eliberat de dumneavoastră, şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunic următoarele:
    I. Pentru realizarea lucrărilor*):
    *) Se bifează de solicitant lucrarea/lucrările la care face referire.
    – de extindere şi/sau redimensionare a obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, amplasată în localitatea ............................., str. ………….……………, judeţul ..........................;
    – de racordare, respectiv realizarea racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, aferent/aferentă imobilului/obiectivului amplasat în localitatea ............, str. .............. nr. ......, judeţul ...........,
    aleg una dintre variantele**):
    **) Se încercuieşte de solicitant varianta aleasă.

    1) acestea să fie realizate de OSD; selecţia operatorilor economici autorizaţi ANRE, precum şi a verificatorilor de proiecte atestaţi ANRE se realizează de OSD;
    2) acestea să fie realizate de operatorii economici autorizaţi ANRE, precum şi de verificatorii de proiecte atestaţi ANRE selectaţi de solicitant, dar toate lucrările se realizează prin intermediul OSD;
    3) acestea să fie realizate de operatorii economici autorizaţi ANRE, precum şi de verificatorii de proiecte atestaţi ANRE selectaţi de solicitant.
    Important:
    În situaţia în care solicitantul alege varianta 1), nu mai este necesară completarea celorlalte puncte din notificare.


    II. Pentru varianta 2) sau 3) aleasă vă comunic, pentru fiecare lucrare în parte, şi următoarele:
    1) certificatul de urbanism, avizele şi/sau autorizaţiile, după caz, emise de organismele abilitate, în numele OSD, vor fi obţinute de subsemnatul, până la data de ............;
    2) documentaţia tehnică/proiectul tehnic va fi întocmită/întocmit de operatorul economic .......(denumirea)......,
    nr./data ..................... autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) până la data de ..........;

    3) verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic va fi realizată de verificatorul de proiecte atestat de ANRE .............(numele şi prenumele)............., nr. atestat ANRE/dată ................;
    4) execuţia lucrării va fi realizată de operatorul economic .....(denumire)........, nr. /data .......... autorizaţiei emise de ANRE până la data de ............. .

    III. Pentru varianta 2) aleasă vă comunic şi valorile componentelor de tarif rezultate în urma negocierii cu operatorul economic autorizat ANRE, respectiv verificatorul de proiecte atestat ANRE, pentru proiectarea şi execuţia lucrării sau verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM:
    a) componenta tarifului de racordare aferentă costurilor pentru obţinerea avizelor/acordurilor şi a autorizaţiilor emise de organismele abilitate este de……lei;
    b) componenta tarifului de racordare aferentă costurilor legate de proiectare este de …………lei;
    c) componenta tarifului de racordare aferentă costurilor legate de verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic este de …………lei;
    d) componenta tarifului de racordare aferentă costurilor legate de execuţie este de …………lei, detaliată pe fiecare componentă în parte care intră în calcul.

    IV. Pentru varianta 2) aleasă vă comunic şi valorile tarifelor rezultate în urma negocierii cu operatorul economic autorizat ANRE, respectiv verificatorul de proiecte atestat ANRE, pentru proiectarea şi execuţia lucrării sau verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesare racordării, care sunt următoarele:
    a) tariful aferent costurilor pentru obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor/acordurilor şi a autorizaţiei de construire emise de organismele abilitate este de ...... lei;
    b) tariful aferent costurilor legate de proiectare este de ....... lei;
    c) tariful aferent costurilor legate de verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic este de .... lei;
    d) tariful aferent costurilor legate de execuţie este de .... lei.

    Totodată, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii.
    Semnătură solicitant: .................
    Data: ................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016