Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 8 din 8 ianuarie 2021  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 8 din 8 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 67 din 21 ianuarie 2021
    Văzând Referatul de aprobare nr. 4.901/2.913/1.013 din 2.12.2020, întocmit de Direcţia generală pentru sănătatea şi bunăstarea animalelor, Direcţia generală control oficial şi Direcţia generală siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012,(UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului, cu amendamentele ulterioare,
    ţinând cont de prevederile art. 6^3 şi ale art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 pentru organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (1) şi (3), precum şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 şi 303 bis din 20 aprilie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 1, punctul 51 al notei se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "51. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va stabilii modalitatea de realizare a inspecţiilor oficiale a exploataţiilor nonprofesionale, atât a celor înregistrate, cât şi a celor neînregistrate în registrul naţional al exploataţiilor, în baza analizei rezultatelor obţinute la inspecţiile din anul 2020. Până la finalizarea acestei analize, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor decide ca inspecţiile în fiecare exploataţie nonprofesională cu scopul de a identifica animalele cu semne clinice de boli transmisibile ale bovinelor, porcinelor, ovinelor şi caprinelor să se desfăşoare cu respectarea procedurii aprobate de preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în perioada 1 februarie-31 mai."

    2. La anexa nr. 1 capitolul I secţiunea 1, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. PROGRAMUL PENTRU MONITORIZAREA, CONTROLUL ŞI ERADICAREA PESTEI PORCINE CLASICE ÎN ROMÂNIA
    A. Supravegherea în exploataţiile comerciale, cu respectarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 20/2018

┌──────────────────────┬───────────────┐
│Exploataţii comerciale│Exploataţii │
│autorizate │comerciale de │
│sanitar-veterinar │tip A │
├──────────────────────┼───────────────┤
│1 │2 │
├──────────────────────┼───────────────┤
│I. Supravegherea │I. │
│clinică │Supravegherea │
│ │clinică │
├──────────────────────┼───────────────┤
│1. Medicul de liberă │ │
│practică împuternicit │ │
│- când este solicitat │ │
│de proprietar şi în │ │
│vederea certificării │ │
│mişcării porcinelor │ │
│2. Medicul veterinar │ │
│oficial - o dată pe an│ │
│În mod obligatoriu se │ │
│completează o fişă de │ │
│inspecţie clinică în │ │
│exploataţie conform │ │
│Deciziei 2002/106/CE a│ │
│Comisiei din 1 │ │
│februarie 2002 de │ │
│aprobare a unui manual│1. Medicul │
│de diagnostic care │veterinar de │
│stabileşte proceduri │liberă practică│
│de diagnosticare, │împuternicit │
│metode de prelevare de│când este │
│probe şi criterii de │solicitat de │
│evaluare a testelor de│proprietar şi │
│laborator pentru │în vederea │
│confirmarea pestei │certificării │
│porcine clasice, cu │mişcării │
│modificările │porcinelor 2. │
│ulterioare. │Medicul │
│Exploataţiile │veterinar │
│comerciale care fac │oficial - o │
│comerţ intracomunitar │dată pe an │
│cu porci vii sunt │În mod │
│supuse, în mod │obligatoriu se │
│regulat, dar nu mai │completează o │
│puţin de o dată la │fişă de │
│patru luni, │inspecţie │
│inspecţiilor efectuate│clinică în │
│de către DSVSA. │exploataţie │
│Exploataţiile │conform │
│comerciale care fac │Deciziei 2002/ │
│comerţ intracomunitar │106/CE a │
│cu porci vii sau │Comisiei, cu │
│livrează la abator │modificările │
│porci pentru schimb │ulterioare. │
│intracomunitar cu │ │
│carne de porc şi │ │
│produse din carne de │ │
│porc vor respecta │ │
│condiţiile Deciziei │ │
│2013/764/UE de punere │ │
│în aplicare a Comisiei│ │
│din 13 decembrie 2013 │ │
│privind măsurile │ │
│zoosanitare de │ │
│combatere a pestei │ │
│porcine clasice în │ │
│anumite state membre, │ │
│cu modificările şi │ │
│completările │ │
│ulterioare. │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│II. Supravegherea │II. │
│serologică │Supravegherea │
│ │serologică │
├──────────────────────┼───────────────┤
│1. pasivă │ │
│Pentru detecţia │1. pasivă │
│anticorpilor virusului│- În vederea │
│pestei porcine clasice│detecţiei │
│prin teste ELISA se │anticorpilor │
│prelevă probe de sânge│virusului │
│de la scroafele care │pestei porcine │
│au avortat peste rata │clasice prin │
│de avort medie a │teste ELISA se │
│fiecărei exploataţii. │prelevă probe │
│Rata de avorturi se │de sânge de la │
│calculează de către │toate scroafele│
│fiecare deţinător de │care au │
│animale odată cu │avortat. │
│întocmirea programului│ │
│de biosecuritate. │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│2. activă* │ │
│Se efectuează pentru │ │
│detecţia anticorpilor │ │
│virusului pestei │ │
│porcine clasice prin │ │
│teste ELISA, astfel: │ │
│- în exploataţiile de │ │
│creştere şi îngrăşare,│ │
│de la toate │ │
│categoriile de porci │ │
│se prelevă probe cu │ │
│asigurarea prevalenţei│ │
│de 5% şi a confidenţei│ │
│de 95%, raportată la │ │
│tot efectivul de │ │
│animale; │ │
│- în exploataţiile cu │ │
│reproducţie se prelevă│ │
│probe de la toţi │ │
│vierii, iar pentru │ │
│restul categoriilor de│ │
│porci, exceptând │ │
│sugarii, se prelevă │ │
│probe cu asigurarea │ │
│prevalenţei de 5% şi a│ │
│confidenţei de 95%, │ │
│raportată la tot │ │
│restul efectivului de │ │
│animale. │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│III. Supravegherea │III. │
│virusologică │Supravegherea │
│ │virusologică │
├──────────────────────┼───────────────┤
│ │Supraveghere │
│ │pasivă │
│ │Pentru │
│ │efectuarea de │
│ │teste Real Time│
│Supraveghere pasivă │RT-PCR: │
│Pentru efectuarea de │a) se prelevă │
│teste Real Time │probe de │
│RT-PCR: │organe, dar nu │
│a) se recoltează probe│de la mai mult │
│de organe, atunci când│de 10 porci din│
│numărul de porci morţi│fiecare │
│depăşeşte rata │categorie │
│mortalităţii │afectată; │
│zilnice**; │b) se prelevă │
│b) se prelevă sânge pe│sânge pe EDTA │
│EDTA de la porcii │de la porcii │
│bolnavi cu semne │bolnavi cu │
│clinice care pot fi │semne clinice │
│atribuite şi pestei │care pot fi │
│porcine clasice şi de │atribuite şi │
│la scroafele ce au │pestei porcine │
│avortat atunci când │clasice şi de │
│numărul lor creşte │la scroafele │
│peste rata de │care au │
│îmbolnăviri medie a │avortat; │
│fiecărei ferme; │c) se prelevă │
│c) se prelevă probe de│probe de organe│
│organe de la porcii │de la porcii │
│morţi care au │morţi care au │
│prezentat semne │prezentat semne│
│clinice sau prezintă │clinice sau │
│leziuni care pot fi │prezintă │
│atribuite pestei │leziuni care │
│porcine clasice, │pot fi │
│indiferent de rata │atribuite │
│mortalităţii; │pestei porcine │
│d) se recoltează probe│clasice, │
│de la toţi avortonii. │indiferent de │
│ │rata │
│ │mortalităţii; │
│ │d) se │
│ │recoltează │
│ │probe de la │
│ │toţi avortonii.│
└──────────────────────┴───────────────┘


     * Doar în cazul efectuării schimbului intracomunitar cu porci vii din exploataţiile comerciale care fac obiectul unui plan de supraveghere a pestei porcine clasice, implementat de DSVSA, în conformitate cu procedurile de prelevare de probe prevăzute în cap. IV lit. F pct. 2 din anexa la Decizia 2002/106/CE, cu modificările ulterioare, este necesară efectuarea de teste de laborator, cu rezultate negative, în decursul unei perioade de o lună înainte de mişcarea loturilor de porci din exploataţie.
    ** Rata mortalităţii zilnice se calculează astfel: numărul de porci care au murit într-un adăpost în aceeaşi zi, împărţit la numărul de porci prezenţi în adăpost în acea zi şi înmulţit cu 100. Fiecare exploataţie îşi calculează şi o rată a mortalităţii lunare şi pe ciclu de producţie.
    B. Supravegherea în exploataţiile nonprofesionale, cu respectarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 20/195/2018

┌─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │III. │
│ │ │Supravegherea│
│ │ │virusologică │
│ │ │pasivă │
│ │ │Se realizează│
│ │ │pentru │
│I. │ │porcine │
│Supravegherea│ │bolnave, │
│clinică este │ │moarte sau │
│efectuată de │ │sacrificate │
│către: │ │de necesitate│
│1. medicul de│ │şi pentru │
│liberă │ │scroafele │
│practică │ │care au │
│împuternicit,│ │avortat, prin│
│atunci când │II. │efectuare de │
│este │Supravegherea│teste Real │
│solicitat de │serologică │Time RT-PCR │
│către │pasivă │prin: │
│proprietar să│Pentru │a) prelevarea│
│investigheze │detecţia │probelor de │
│cazurile de │anticorpilor │organe de la │
│porci bolnavi│virusului │porcii morţi │
│sau morţi şi │pestei │şi cei │
│cu ocazia │porcine │sacrificaţi │
│certificării │clasice prin │de necesitate│
│mişcării │teste ELISA │cu semne care│
│porcinelor*; │se prelevă │pot fi │
│2. medicul de│probe de │atribuite şi │
│liberă │sânge de la │pestei │
│practică │toate │porcine │
│împuternicit │scroafele │clasice; │
│prin │care au │b) prelevarea│
│inspecţiile │avortat. │probelor de │
│obligatorii │ │sânge pe EDTA│
│efectuate în │ │de la porcii │
│perioada 1 │ │bolnavi cu │
│februarie-31 │ │semne clinice│
│mai, cu │ │care pot fi │
│scopul de a │ │atribuite şi │
│identifica │ │pestei │
│animalele cu │ │porcine │
│semne │ │clasice şi de│
│clinice. │ │la scroafele │
│ │ │care au │
│ │ │avortat; │
│ │ │c) prelevare │
│ │ │de probe de │
│ │ │la toţi │
│ │ │avortonii. │
├─────────────┴─────────────┴─────────────┤
│Se interzice creşterea liberă a │
│porcinelor domestice în vecinătatea │
│fondurilor de vânătoare în scopul │
│evitării contactului cu populaţia de │
│mistreţi. │
│Se interzice accesul porcilor domestici │
│din exploataţiile nonprofesionale pe │
│fondurile de vânătoare. │
└─────────────────────────────────────────┘


    * În oricare dintre situaţiile menţionate, medicul veterinar de liberă practică împuternicit completează o fişă de inspecţie, urmăreşte identificarea posibilelor animale bolnave sau moarte şi solicită informaţii referitoare la posibile modificări ale stării de sănătate sau la posibila evoluţie a unor boli la porci. Fişele de inspecţie se completează atât la verificarea oricărui tip de exploataţie comercială, cât şi în cazul celor nonprofesionale. Dacă medicul veterinar de liberă practică împuternicit identifică animale moarte sau cu semne clinice care pot fi atribuite şi pestei porcine clasice, prelevă probe pentru teste specifice de laborator, notifică imediat DSVSA şi ia pe loc măsurile prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară. DSVSA se asigură de faptul că notificarea medicului veterinar de liberă practică împuternicit, împreună cu primele informaţii epidemiologice transmise de către acesta şi rezultatele testelor de laborator, justifică luarea de măsuri oficiale, astfel încât medicul veterinar oficial să finalizeze ancheta epidemiologică şi să recolteze probe oficiale în scopul clarificării situaţiei.
    C. Supravegherea la mistreţi*

┌──────────────────────┬───────────────┐
│ │II. │
│I. Supravegherea │Supravegherea │
│serologică │virusologică │
│Prelevarea de probe de│1. Se │
│ser sau/şi sânge │efectuează │
│recoltat intracardiac │testul Real │
│sau din cavităţile │Time RT-PCR │
│corporale de la toţi │pentru detecţia│
│mistreţii vânaţi, │genomului │
│indiferent de vârstă, │viral, în │
│doar în cele 10 judeţe│laboratorul cel│
│situate pe graniţa cu │mai apropiat de│
│Ucraina, Moldova şi │fondul de │
│Serbia (Satu Mare, │vânătoare, pe │
│Maramureş, Suceava, │probe prelevate│
│Botoşani, Iaşi, │de la: │
│Vaslui, Galaţi, │a) toţi │
│Tulcea, Timiş şi │mistreţii │
│Caraş-Severin). │găsiţi morţi; │
│Probele prelevate │b) toţi │
│pentru examene │mistreţii │
│serologice sunt │vânaţi, │
│însoţite de probe │indiferent de │
│pereche, prelevate de │vârstă, doar în│
│la aceleaşi animale, │cele 10 judeţe │
│pentru examene │situate pe │
│virusologice. Se │graniţa cu │
│folosesc următoarele │Ucraina, │
│teste serologice: │Moldova şi │
│1. testul ELISA pentru│Serbia (Satu │
│detecţia anticorpilor │Mare, │
│pe probe de ser │Maramureş, │
│sanguin sau/şi sânge │Suceava, │
│recoltat intracardiac │Botoşani, Iaşi,│
│sau din cavităţile │Vaslui, Galaţi,│
│corporale; │Tulcea, Timiş │
│ │şi │
│ │Caraş-Severin).│
├──────────────────────┼───────────────┤
│2. testul de │ │
│virusneutralizare în │ │
│cazul probelor │ │
│pozitive la ELISA │2. Testul de │
│provenite din │izolare a │
│fondurile de │virusului pe │
│vânătoare. │culturi │
│Interpretarea │celulare se │
│rezultatelor │efectuează în │
│serologice a │toate cazurile │
│eventualelor probe │Real Time │
│pozitive se face │RT-PCR │
│ţinând cont de │pozitive. │
│istoricul vaccinării │Pentru testarea│
│contra pestei porcine │virusologică se│
│clasice în fondurile │prelevă │
│de vânătoare │următoarele │
│respective şi de │probe de │
│vârsta animalelor în │organe: splină,│
│raport cu ultima │tonsile, │
│vaccinare sau posibila│limfonoduri. │
│detectare a │ │
│anticorpilor │ │
│maternali. │ │
└──────────────────────┴───────────────┘


    * Probele provenite de la porcii mistreţi se recoltează de către medicii veterinari oficiali, de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi sau de către alte persoane abilitate şi instruite în prealabil în acest sens, conform legislaţiei în vigoare."

    3. La anexa nr. 1 capitolul I secţiunea 1 punctul 3, subpunctul 3.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3.5. Programul privind monitorizarea şi raportarea rezistenţei antimicrobiene a bacteriilor zoonotice şi comensale 2022, 2024 şi 2026
    Scop: monitorizarea rezistenţei antimicrobiene şi evaluarea tendinţelor şi a surselor de rezistenţă antimicrobiană a bacteriilor zoonotice şi comensale în România

┌──────────────────────────────────────┐
│EŞANTIONAREA ŞI COLECTAREA IZOLATELOR │
│DE: │
├──────────────────────────────────────┤
│- Salmonella spp; │
│- Campylobacter jejuni (C. Jejuni); │
│- Campylobacter coli ( C. Coli); │
│- Escherichia coli indicator comensal │
│(E. Coli IC); │
│- Escherichia coli care produc ESBL │
│sau AmpC sau carbapenemază; │
│- Escherichia coli (E. coli) │
│sintetizatoare betalactamaze cu │
│spectru extins (ESBL) sau │
│betalactamaze AmpC (AmpC) sau │
│carbapenemaze (CP) │
├──────────────────────────────────────┤
│BAZA LEGALĂ │
├──────────────────────────────────────┤
│Decizia de punere în aplicare (UE) │
│2020/1.729 a Comisiei din 17 noiembrie│
│2020 privind monitorizarea şi │
│raportarea rezistenţei la │
│antimicrobiene a bacteriilor zoonotice│
│şi comensale şi de abrogare a Deciziei│
│de punere în aplicare a Comisiei (UE) │
│2013/652 │
│Decizia Grant anuală privind planul de│
│control coordonat pentru monitorizarea│
│rezistenţei antimicrobiene │
├──────────────────────────────────────┤
│ORIGINEA IZOLATELOR ÎN ANII 2022, 2024│
│şi 2026 │
├──────────────────────────────────────┤
│A. Izolate de Salmonella spp │
│provenite: │
│- din populaţia de găini ouătoare, pui│
│de carne şi curcani pentru îngrăşare │
│de la care s-au prelevat probe în │
│cadrul programelor naţionale de │
│control stabilite în conformitate cu │
│prevederile art. 5 din Regulamentul │
│(CE) nr. 2.160/2003; │
│- din probele de carne proaspătă de │
│pui de carne şi curcan prelevate la │
│punctele de control la frontieră. │
│B. Izolate de Campylobacter jejuni │
│provenite din: │
│- probe de conţinut cecal prelevate la│
│sacrificarea în abator a puilor de │
│carne; │
│- probe de conţinut cecal prelevate la│
│sacrificarea în abator a curcanilor │
│pentru îngrăşat, unde producţia │
│naţională de carne de curcan este mai │
│mare de 10.000 de tone pe an. │
│C. Izolate de Campylobacter coli │
│provenite din: │
│- probe de conţinut cecal prelevate la│
│sacrificarea în abator a puilor de │
│carne; │
│- probe de conţinut cecal prelevate la│
│sacrificarea în abator a curcanilor │
│pentru îngrăşat, unde producţia │
│naţională de carne de curcan este mai │
│mare de 10.000 de tone pe an. │
│D. Izolate de Escherichia coli, │
│indicator comensal, provenite din: │
│- probe de conţinut cecal prelevate la│
│sacrificarea în abator a puilor de │
│carne; │
│- probe de conţinut cecal prelevate la│
│sacrificarea în abator a curcanilor │
│pentru îngrăşat, unde producţia │
│naţională de carne de curcan este mai │
│mare de 10.000 de tone pe an; │
│- probe de carne proaspătă de pui de │
│carne şi curcan prelevate la punctele │
│de control la frontieră. │
│E. Escherichia coli ESBL sau AmpC sau │
│CP provenite din: │
│- probe de conţinut cecal prelevate la│
│sacrificarea în abator a puilor de │
│carne; │
│- probe de conţinut cecal prelevate la│
│sacrificarea în abator a curcanilor │
│pentru îngrăşat, unde producţia │
│naţională de carne de curcan este mai │
│mare de 10.000 de tone pe an; │
│- probe de carne proaspătă de pui de │
│carne şi curcan prelevate în unităţile│
│de vânzare cu amănuntul; │
│- probe de carne proaspătă de pui de │
│carne şi curcan prelevate la punctele │
│de inspecţie la frontieră. │
├──────────────────────────────────────┤
│PRECIZĂRI TEHNICE │
├──────────────────────────────────────┤
│A. Frecvenţa eşantionării │
│Eşantionarea, colectarea şi testarea │
│susceptibilităţii la agenţii │
│antimicrobieni se efectuează o dată la│
│doi ani, pe baza unui sistem de │
│rotaţie în anii 2022, 2024 şi 2026, │
│pentru puii de carne şi curcani pentru│
│îngrăşat, carnea proaspătă de pui de │
│carne şi curcan. │
│B. Dimensiunea eşantioanelor │
│Testarea susceptibilităţii la │
│antimicrobiene se realizează pe un │
│număr de izolate, definit prin │
│decizie, pentru fiecare combinaţie de │
│specii bacteriene şi tip de eşantion │
│de populaţie animală sau categorie de │
│produse alimentare examinate. În │
│vederea obţinerii numărului de izolate│
│prescris pentru fiecare combinaţie de │
│specii bacteriene şi tip de eşantion │
│de populaţie animală sau categorie de │
│produse alimentare examinate, numărul │
│de probe care se prelevă la nivelul │
│abatoarelor, fermelor, punctelor de │
│control la frontieră şi al unităţilor │
│de vânzare cu amănuntul se calculează │
│anual în conformitate cu prevederile │
│legale din decizie. │
│În cazurile în care prevalenţa │
│speciilor bacteriene monitorizate este│
│cunoscută ca fiind inferioară sau │
│egală cu 30% în populaţia de animale │
│considerată sau când această │
│prevalenţă este necunoscută în primul │
│an de monitorizare ori când numărul de│
│unităţi epidemiologice disponibile │
│pentru prelevare este insuficient │
│pentru a preveni eşantionarea repetată│
│a aceloraşi unităţi epidemiologice sau│
│producţia anuală naţională este de mai│
│puţin de 100.000 de tone de carne de │
│pui, mai puţin de 100.000 de tone de │
│carne de curcan, numărul de probe │
│calculat se limitează pentru fiecare │
│combinaţie de specii bacteriene şi tip│
│de eşantion de populaţie animală sau │
│categorie de produse alimentare │
│examinate în conformitate cu │
│prevederile legale prevăzute în │
│decizie. Înainte de a aplica pentru │
│prima dată eşantionarea redusă dovezi │
│documentate sunt prezentate Comisiei │
│Europene. │
│C. Metoda eşantionării │
│Izolatele supuse testării │
│susceptibilităţii la antimicrobiene se│
│obţin prin programele de eşantionare │
│elaborate de către ANSVSA în baza │
│cerinţelor legale şi ţinând cont de │
│specificaţiile tehnice EFSA privind │
│eşantionarea randomizată pentru │
│monitorizarea armonizată a rezistenţei│
│antimicrobiene la bacteriile zoonotice│
│şi comensale. Monitorizarea prevede │
│cel mult un izolat pe specie de │
│bacterie din aceeaşi unitate │
│epidemiologică/an. │
│D. Raportare: │
│a) informaţii referitoare la fiecare │
│eşantion individual; │
│b) descrierea generală a punerii în │
│aplicare a monitorizării RAM - │
│rezistenţă antimicrobiană; │
│c) informaţii generale; │
│d) informaţii specifice privind │
│eşantionarea; │
│e) informaţii specifice privind │
│testarea susceptibilităţii la │
│antimicrobiene; │
│f) informaţii generale privind │
│eşantionarea, colectarea şi testarea │
│susceptibilităţii la antimicrobiene a │
│cărnii importate, colectate din │
│posturile de control la frontieră. │
├──────────────────────────────────────┤
│PRECIZĂRI EXECUŢIE │
├──────────────────────────────────────┤
│Prelevarea probelor se realizează │
│numai de către medicii veterinari │
│oficiali din abator cu │
│responsabilităţi în examinarea │
│postmortem. │
│Testarea susceptibilităţii la │
│antimicrobiene a izolatelor se │
│realizează în cadrul IDSA, LSVSA │
│nominalizate. │
│Raportarea rezultatelor testărilor │
│efectuate în cadrul LSVSA şi IDSA se │
│efectuează de către IDSA şi sunt │
│transmise la ANSVSA. │
│Testarea susceptibilităţii la │
│antimicrobiene a izolatelor se │
│realizează în cadrul IISPV şi LSVSA │
│nominalizate. │
│Raportarea rezultatelor testărilor │
│efectuate în cadrul LSVSA şi IISPV se │
│efectuează de către IISPV şi sunt │
│transmise la ANSVSA. │
│IDSA, IISPV împreună cu ANSVSA │
│analizează rezultatele şi tendinţele │
│privind RAM, întocmind un raport │
│anual. │
├──────────────────────────────────────┤
│Instrucţiunile tehnice detaliate │
│privind implementarea programului de │
│monitorizare şi raportare a │
│rezistenţei antimicrobiene a │
│bacteriilor zoonotice şi comensale │
│sunt transmise prin nota de serviciu. │
└──────────────────────────────────────┘

"

    4. La anexa nr. 1 capitolul I secţiunea 1 punctul 3, subpunctul 3.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3.6. Programul privind monitorizarea şi raportarea rezistenţei antimicrobiene a bacteriilor zoonotice şi comensale 2021, 2023, 2025 şi 2027
    Scop: monitorizarea rezistenţei antimicrobiene şi evaluarea tendinţelor şi a surselor de rezistenţă antimicrobiană a bacteriilor zoonotice şi comensale în România

┌──────────────────────────────────────┐
│EŞANTIONAREA ŞI COLECTAREA IZOLATELOR │
│DE: │
├──────────────────────────────────────┤
│- Salmonella spp; │
│- Campylobacter jejuni (C. Jejuni); │
│- Campylobacter coli (C. Coli); │
│- Escherichia coli indicator comensal │
│(E. Coli IC); │
│- Escherichia coli care produc ESBL │
│sau AmpC sau carbapenemază; │
│- Escherichia coli (E. coli) │
│sintetizatoare betalactamaze cu │
│spectru extins (ESBL) sau │
│betalactamaze AmpC (AmpC) sau │
│carbapenemaze (CP). │
├──────────────────────────────────────┤
│BAZA LEGALĂ │
├──────────────────────────────────────┤
│Decizia de punere în aplicare (UE) │
│2020/1.729 a Comisiei din 17 noiembrie│
│2020; │
│Decizia Grant anuală privind planul de│
│control coordonat pentru monitorizarea│
│rezistenţei antimicrobiene │
├──────────────────────────────────────┤
│ORIGINEA IZOLATELOR ÎN ANII 2021, │
│2023, 2025 şi 2027 │
├──────────────────────────────────────┤
│A. Izolate de Salmonella spp provenite│
│din: │
│- probe de conţinut cecal prelevate la│
│sacrificarea, în abator, a porcilor │
│pentru îngrăşat; │
│- probe de conţinut cecal prelevate la│
│sacrificarea, în abator, a bovinelor │
│cu vârsta mai mică de un an şi │
│producţia naţională de carne de bovine│
│de peste 10.000 de tone pe an. │
│B. Izolate de Campylobacter coli şi │
│jejuni provenite din: │
│- probe de conţinut cecal prelevate la│
│sacrificarea, în abator, a bovinelor │
│cu vârsta mai mică de un an şi │
│producţia naţională de carne de bovine│
│de peste 10.000 de tone pe an. │
│C. Izolate de Campylobacter coli │
│provenite din: │
│- probe de conţinut cecal prelevate la│
│sacrificarea, în abator, a porcilor │
│pentru îngrăşat. │
│D. Izolate de Escherichia coli, │
│indicator comensal, provenite din: │
│- probe de conţinut cecal prelevate la│
│sacrificarea, în abator, a porcilor │
│pentru îngrăşat; │
│- probe de conţinut cecal prelevate la│
│sacrificarea, în abator, a bovinelor │
│cu vârsta mai mică de un an şi │
│producţia naţională de carne de bovine│
│de peste 10.000 de tone pe an; │
│- probele de carne proaspătă de porc │
│şi bovine prelevate la punctele de │
│control la frontieră. │
│E. Escherichia coli ESBL sau AmpC sau │
│CP provenite din: │
│- probe de conţinut cecal prelevate la│
│sacrificarea, în abator, a porcilor │
│pentru îngrăşat; │
│- probe de conţinut cecal prelevate la│
│sacrificarea, în abator, a bovinelor │
│cu vârsta mai mică de un an şi │
│producţia naţională de carne de bovine│
│de peste 10.000 de tone pe an; │
│- probele de carne proaspătă de porc │
│şi bovine prelevate în unităţile de │
│vânzare cu amănuntul; │
│- probele de carne proaspătă de porc │
│şi bovine prelevate la punctele de │
│control la frontieră. │
├──────────────────────────────────────┤
│PRECIZĂRI TEHNICE │
├──────────────────────────────────────┤
│A. Frecvenţa eşantionării │
│Eşantionarea, colectarea şi testarea │
│susceptibilităţii la agenţii │
│antimicrobieni se efectuează o dată la│
│doi ani, pe baza unui sistem de │
│rotaţie în anii 2021, 2023, 2025 şi │
│2027, pentru porci pentru îngrăşat, │
│bovine cu vârsta mai mică de un an, │
│carnea proaspătă de porc şi de bovine.│
│B. Dimensiunea eşantioanelor │
│Testarea susceptibilităţii la │
│antimicrobiene se realizează pe un │
│număr de izolate definit prin decizie │
│pentru fiecare combinaţie de specii │
│bacteriene şi tip de eşantion de │
│populaţie animală sau categorie de │
│produse alimentare examinate. În │
│vederea obţinerii numărului de izolate│
│prescris pentru fiecare combinaţie de │
│specii bacteriene şi tip de eşantion │
│de populaţie animală sau categorie de │
│produse alimentare examinate, numărul │
│de probe care se prelevă la nivelul │
│abatoarelor, punctelor de control la │
│frontieră şi al unităţilor de vânzare │
│cu amănuntul se calculează anual în │
│conformitate cu prevederile legale din│
│decizie. │
│În cazurile în care prevalenţa │
│speciilor bacteriene monitorizate este│
│cunoscută ca fiind inferioară sau │
│egală cu 30% în populaţia de animale │
│considerată sau când această │
│prevalenţă este necunoscută în primul │
│an de monitorizare sau când numărul de│
│unităţi epidemiologice disponibile │
│pentru prelevare este insuficient │
│pentru a preveni eşantionarea repetată│
│a aceloraşi unităţi epidemiologice sau│
│producţia anuală naţională este de mai│
│puţin de 100.000 de tone de carne de │
│porc sau mai puţin de 50.000 de tone │
│de carne de bovine, numărul de probe │
│calculat se limitează pentru fiecare │
│combinaţie de specii bacteriene şi tip│
│de eşantion de populaţie animală sau │
│categorie de produse alimentare │
│examinate în conformitate cu │
│prevederile legale prevăzute în │
│decizie. Înainte de a aplica pentru │
│prima dată eşantionarea redusă sunt │
│prezentate Comisiei Europene dovezi │
│documentate. │
│C. Metoda eşantionării │
│Izolatele supuse testării │
│susceptibilităţii la antimicrobiene se│
│obţin prin programele de eşantionare │
│elaborate de către ANSVSA în baza │
│cerinţelor legale şi ţinând cont de │
│specificaţiile tehnice EFSA privind │
│eşantionarea randomizată pentru │
│monitorizarea armonizată a rezistenţei│
│antimicrobiene la bacteriile zoonotice│
│şi comensale. Monitorizarea prevede │
│cel mult un izolat pe specie de │
│bacterie din aceeaşi unitate │
│epidemiologică/an. │
│D. Raportare: │
│a) informaţii referitoare la fiecare │
│eşantion individual; │
│b) descrierea generală a punerii în │
│aplicare a monitorizării RAM - │
│rezistenţă antimicrobiană; │
│c) informaţii generale; │
│d) informaţii specifice privind │
│eşantionarea; │
│e) informaţii specifice privind │
│testarea susceptibilităţii la │
│antimicrobiene; │
│f) informaţii generale privind │
│eşantionarea, colectarea şi testarea │
│susceptibilităţii la antimicrobiene a │
│cărnii importate colectate din │
│posturile de inspecţie la frontieră. │
├──────────────────────────────────────┤
│PRECIZĂRI EXECUŢIE │
├──────────────────────────────────────┤
│Prelevarea probelor se realizează │
│numai de către medicii veterinari │
│oficiali din abator cu │
│responsabilităţi în examinarea │
│postmortem şi în unităţile de vânzare │
│cu amănuntul. │
│Testarea susceptibilităţii la │
│antimicrobiene a izolatelor se │
│realizează în cadrul IDSA, LSVSA │
│nominalizate. │
│Raportarea rezultatelor testărilor │
│efectuate în cadrul LSVSA şi IDSA se │
│realizează de IDSA către ANSVSA. │
│Testarea susceptibilităţii la │
│antimicrobiene a izolatelor se │
│realizează în cadrul IISPV şi LSVSA │
│nominalizate. │
│Raportarea rezultatelor testărilor │
│efectuate în cadrul LSVSA şi IISPV se │
│realizează de IISPV şi către ANSVSA. │
│IDSA, IISPV împreună cu ANSVSA │
│analizează rezultatele şi tendinţele │
│privind RAM, întocmind un raport │
│anual. │
└──────────────────────────────────────┘


    Instrucţiunile tehnice detaliate privind implementarea programului de monitorizare şi raportare a rezistenţei antimicrobiene a bacteriilor zoonotice şi comensale vor fi transmise prin nota de serviciu."

    5. La anexa nr. 1 capitolul I, după secţiunea a 10-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 11-a, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 11-a
    Inspecţia exploataţiilor nonprofesionale şi a animalelor din fiecare exploataţie nonprofesională

┌──────────────────────────────────────┐
│Conduita de execuţie │
│Programul de inspecţie a animalelor │
│din exploataţiile nonprofesionale │
│constă în: │
│1. realizarea unitară a inspecţiei │
│tuturor exploataţiilor şi a animalelor│
│din exploataţie, cu utilizarea │
│formularelor-tip, stabilite prin │
│procedură specifică aprobată de │
│preşedintele ANSVSA, disponibile în │
│aplicaţia «inspecţii» din Baza │
│naţională de date; │
│2. efectuarea inspecţiei │
│exploataţiilor nonprofesionale cu │
│bovine, porcine, ovine şi caprine │
│privind statusul de sănătate a │
│animalelor din exploataţie pentru │
│bolile specifice speciei respective │
│cuprinse în Programul acţiunilor de │
│supraveghere, prevenire, control şi │
│eradicare a bolilor la animale, a │
│celor transmisibile de la animale la │
│om, protecţia animalelor şi protecţia │
│mediului, de identificare şi │
│înregistrare a bovinelor, porcinelor, │
│ovinelor, caprinelor şi ecvideelor; │
│3. identificarea animalelor cu semne │
│clinice de boli transmisibile ale │
│bovinelor, porcinelor, ovinelor şi │
│caprinelor existente în exploataţie; │
│4. inspecţia fiecărei exploataţii │
│nonprofesionale, înregistrată sau nu │
│în registrul naţional al │
│exploataţiilor, în perioada 1 │
│februarie- 31 mai, pentru toate │
│speciile, cu excepţia ecvideelor. │
│Inspecţia cu scopul de a identifica │
│animalele cu semne clinice de boli │
│transmisibile ale bovinelor, │
│porcinelor, ovinelor şi caprinelor se │
│va realiza în: │
│4.1. exploataţiile înregistrate în │
│registrul naţional al exploataţiilor │
│dacă în Baza naţională de date şi în │
│exploataţie există cel puţin un animal│
│la momentul inspecţiei; │
│4.2. exploataţiile care nu sunt │
│înregistrate în registrul naţional al │
│exploataţiilor la momentul efectuării │
│inspecţiei, dar la inspecţie se │
│constată că sunt prezente animale în │
│exploataţie. În acest caz medicul │
│veterinar de liberă practică │
│împuternicit va notifica DSVSA, pentru│
│a verifica şi înregistra exploataţia │
│în registrul naţional al │
│exploataţiilor, conform prevederilor │
│legale. Doar după înregistrarea în │
│registrul naţional al exploataţiilor, │
│acţiunea de inspecţie, în aceste │
│exploataţii, va putea fi decontată; │
│4.3. exploataţiile nonprofesionale │
│care sunt înregistrate în registrul │
│naţional al exploataţiilor, dar care │
│nu au animale înregistrate în Baza │
│naţională de date, dar la data │
│inspecţiei se constată că sunt │
│prezente animale în exploataţie; │
│5. verificarea şi confirmarea faptului│
│că animalele din exploataţie au fost │
│supuse acţiunilor sanitare veterinare │
│în conformitate cu planul cifric │
│întocmit potrivit prevederilor │
│Programului acţiunilor de │
│supraveghere, prevenire, control şi │
│eradicare a bolilor la animale, a │
│celor transmisibile de la animale la │
│om, protecţia animalelor şi protecţia │
│mediului, de identificare şi │
│înregistrare a bovinelor, suinelor, │
│ovinelor, caprinelor şi ecvideelor. │
│6. Inspecţiile se vor face ţinând-se │
│cont de situaţia epidemiologică şi de │
│cerinţele specifice din zona de │
│protecţie şi zona de supraveghere. │
│7. Cu ocazia inspecţiei, atunci când │
│este cazul, se va efectua │
│supravegherea pasivă pentru depistarea│
│animalelor cu semne clinice de boli │
│transmisibile la bovine, porcine, │
│ovine şi caprine. În acest caz, │
│recoltarea probelor şi decontarea se │
│vor face în conformitate cu │
│prevederile legale. │
│8. Medicul veterinar de liberă │
│practică împuternicit are următoarele │
│obligaţii: │
│- să facă corelarea animalelor │
│prezente în exploataţie şi inspectate │
│cu cele înregistrate în Baza naţională│
│de date; │
│- să înregistreze evenimentele care nu│
│au fost notificate anterior, dar au │
│fost declarate de proprietar la │
│momentul inspecţiei; │
│- să identifice animalele din speciile│
│bovine, porcine, ovine şi caprine │
│găsite neidentificate în momentul │
│inspecţiei, dacă a putut fi stabilită │
│originea, cu respectarea şi aplicarea │
│prevederilor legale privind │
│identificarea şi înregistrarea │
│animalelor; │
│- să remedieze neconformităţile din │
│Baza naţională de date, după caz. │
│9. Plata tarifului de inspecţie a │
│exploataţiilor nonprofesionale şi a │
│animalelor din aceste exploataţii, │
│prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea │
│Guvernului nr. 1.156/2013 pentru │
│aprobarea acţiunilor │
│sanitar-veterinare cuprinse în │
│Programul acţiunilor de supraveghere, │
│prevenire, control şi eradicare a │
│bolilor la animale, a celor │
│transmisibile de la animale la om, │
│protecţia animalelor şi protecţia │
│mediului, de identificare şi │
│înregistrare a bovinelor, suinelor, │
│ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a │
│acţiunilor prevăzute în Programul de │
│supraveghere şi control în domeniul │
│siguranţei alimentelor, precum şi a │
│tarifelor aferente acestora, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare, este condiţionată de │
│operarea în Baza naţională de date a │
│mişcărilor declarate de deţinător cu │
│ocazia inspecţiei exploataţiei şi a │
│animalelor din exploataţie. │
│10. În cazul în care au fost impuse │
│restricţii asupra exploataţiei, iar │
│medicul veterinar de liberă practică │
│împuternicit nu poate opera mişcările │
│în Baza naţională de date în perioada │
│de desfăşurare a inspecţiilor, │
│notifică DSVSA judeţeană. Medicul │
│veterinar de liberă practică │
│împuternicit va opera mişcările în │
│Baza naţională de date după ridicarea │
│restricţiei. DSVSA judeţeană va │
│accepta aceste exploataţii la decont │
│şi va urmări ca medicul veterinar de │
│liberă practică împuternicit să │
│finalizeze operarea în Baza naţională │
│de date, imediat ce neconformităţile │
│au fost remediate, iar restricţiile au│
│fost ridicate. │
└──────────────────────────────────────┘

"

    6. La anexa nr. 2 capitolul II, la tabelul de la litera D - Controlul oficial al unităţilor care procesează, depozitează şi valorifică produse de origine nonanimală, numerele curente 6 şi 30 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌───┬──────────────────────────────────────┬┐
│6. │Prelucrarea şi conservarea fructelor ││
│ │şi legumelor ││
├───┴──────────────────────────────────────┴┤
│...........................................│
├───┬──────────────────────────────────────┬┤
│30.│Depozite de legume şi fructe ││
└───┴──────────────────────────────────────┴┘

"

    7. La anexa nr. 2 capitolul II, la tabelul de la litera D - Controlul oficial al unităţilor care procesează, depozitează şi valorifică produse de origine nonanimală, după numărul curent 42 se introduce un nou număr curent, numărul curent 43, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────────────────────────────┬┐
│ │Producători primari care ││
│43.│valorifică produse primare de ││
│ │origine nonanimală **) ││
└───┴─────────────────────────────────┴┘

"

    8. La anexa nr. 2 capitolul II, nota inserată după tabelul de la litera D - Controlul oficial al unităţilor care procesează, depozitează şi valorifică produse de origine nonanimală, marcată cu **), se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "**) Controlul oficial al unităţilor prevăzute la nr. crt. 43 (Producători primari care valorifică produse primare de origine nonanimală) se realizează conform frecvenţelor şi instrucţiunilor următoare:

┌───────────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│Tip unitate│Suprafaţa │Tip produs│Frecvenţa │
│ │ │ │controalelor│
├───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Legume cu │1/an la │
│ │ │frunze │minimum 5 │
│ │0,3 - 1 ha│verzi ce │unităţi pe │
│ │ │se consumă│judeţ │
│ │ │de obicei │ │
│ ├──────────┤crude, ├────────────┤
│ │ │roşii; │1/an la │
│ │ │legume cu │minimum 10 │
│Producători│peste 1 ha│bulbi şi │unităţi pe │
│primari │ │tulpini; │judeţ, unde │
│care │ │pepeni │este cazul │
│valorifică │ │ │ │
│produse ├──────────┼──────────┼────────────┤
│primare de │ │Fructe moi│ │
│origine │ │destinate │ │
│nonanimală │ │consumului│ │
│indiferent │ │direct │ │
│de mediul │ │(căpşuni, │1/an la │
│de │ │zmeură, │minimum 3 │
│cultivare │Indiferent│coacăze, │unităţi pe │
│(solar, │ │vişine, │judeţ │
│seră, câmp │ │cireşe │ │
│deschis) │ │etc.), │ │
│ │ │alte │ │
│ │ │tipuri de │ │
│ │ │fructe │ │
│ ├──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Cereale │1/an de la │
│ │Indiferent│destinate │minimum 2 │
│ │ │consumului│unităţi pe │
│ │ │uman │judeţ │
└───────────┴──────────┴──────────┴────────────┘


    – controalele oficiale se efectuează pentru verificarea conformităţii operatorilor cu dispoziţiile aplicabile producţiei primare a alimentelor de origine nonanimală prevăzute la anexa nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 852/2004, cu amendamentele ulterioare;
    – la stabilirea planurilor de control de la nivel judeţean/municipiului Bucureşti se vor utiliza bazele de date privind producătorii primari deţinute de structuri judeţene ale Agenţiei Naţionale pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi/sau Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi primării şi se vor lua în considerare criterii precum: numărul operatorilor cu acelaşi tip de activitate, capacitatea de producţie, numărul de consumatori, ponderea produselor în regimul alimentar, disponibilitatea sezonieră a produselor alimentare, programul de autocontrol al operatorului, schemele de certificare obţinute de operator, riscuri asociate anumitor etape din lanţul alimentar, riscuri asociate anumitor categorii de alimente, rezultatele controalelor anterioare, condiţiile climatice şi altele."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                    Robert Viorel Chioveanu

    Bucureşti, 8 ianuarie 2021.
    Nr. 8.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016