Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 78 din 13 mai 2020  privind aprobarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale  şi a Condiţiilor generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuţie  a gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 78 din 13 mai 2020 privind aprobarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale şi a Condiţiilor generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 430 din 22 mai 2020
    Având în vedere prevederile art. 179 alin. (2) lit. i) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi lit. o) pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Se aprobă Contractul-cadru de distribuţie a gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Se aprobă Condiţiile generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 183/2005 privind aprobarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 12 august 2008, cu modificările ulterioare, şi Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 309/2005 privind aprobarea Condiţiilor generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 11 august 2008, cu modificările ulterioare.

    ART. 3
    (1) În termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale transmit furnizorilor/clienţilor finali, spre semnare, contractele de distribuţie a gazelor naturale emise în baza contractului-cadru aprobat prin prezentul ordin, care înlocuiesc contractele de distribuţie a gazelor naturale încheiate în baza Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 183/2005 privind aprobarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale, republicată, cu modificările ulterioare, şi a Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 309/2005 privind aprobarea Condiţiilor generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, republicată, cu modificările ulterioare.
    (2) Furnizorii/Clienţii finali au obligaţia returnării contractelor de distribuţie a gazelor naturale emise în baza contractului-cadru aprobat prin prezentul ordin, în termen de 15 zile calendaristice de la data transmiterii spre semnare de către operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale.

    ART. 4
    Operatorii sistemelor de distribuţie şi furnizorii sau clienţii finali, după caz, au obligaţia să ducă la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 90 zile de la data publicării.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 13 mai 2020.
    Nr. 78.
    ANEXA 1

    CONTRACT-CADRU
    de distribuţie a gazelor naturale nr. ...........
    anul .......... luna ............ ziua ..........
    Părţile contractante:
    Societatea ............................, cu sediul în ......................., adresa ........................., judeţul ..............., cod poştal ..................., e-mail ......................, telefon ..................., fax ................., cod fiscal .................., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ......................, cod unic de înregistrare ................................, cod IBAN nr. ................ deschis la ...................., titular al licenţei de distribuţie a gazelor naturale nr. ........... din data de .................., reprezentată prin: .................................................... (numele, prenumele şi funcţia), denumită în cele ce urmează operator al sistemului de distribuţie a gazelor naturale sau OSD,
    şi

    ........................................... (Se va completa cu datele de identificare ale utilizatorului sistemului de distribuţie), titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale nr. .................. din data de ......................., sau client final, persoană fizică sau juridică, în calitate de beneficiar al serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, denumită în cele ce urmează utilizator al sistemului de distribuţie a gazelor naturale sau UD,
    au convenit încheierea prezentului contract de distribuţie a gazelor naturale, denumit în continuare CONTRACT.

    I. Terminologie şi legislaţie aplicabilă
    ART. 1
    (1) Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 97/2018, cu modificările ulterioare, în Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2016, cu modificările ulterioare, în Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare (Codul reţelei), şi în anexa nr. 1 la Condiţiile generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2020 (Condiţii generale).
    (2) Prevederile prezentului contract sunt completate cu prevederile Codului civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
    (3) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului contract au semnificaţiile prevăzute în Condiţiile generale.


    II. Obiectul contractului
    ART. 2
    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, asigurate de UD pe perioada de valabilitate a prezentului contract.
    (2) Locul/Locurile de consum ale UD, pentru care OSD prestează serviciul de distribuţie conform prezentului contract, precum şi capacitatea rezervată pentru acestea sunt prevăzute în anexa nr. 1 la contract.
    (3) Includerea, eliminarea sau modificarea capacităţii tehnice aprobate, a unor elemente de natură tehnică sau administrativă a unui loc de consum din prezentul contract se realizează prin încheierea unui act adiţional.
    (4) Programul de distribuţie transmis de UD care cuprinde cantităţile de gaze naturale vehiculate prin SD, exprimate în unităţi de energie, este prevăzut în anexa nr. 1 la Contract.


    III. Durata contractului
    ART. 3
    (1) Prezentul contract se încheie pentru perioada .............................................
    (2) Prestarea efectivă a serviciului de distribuţie pentru UD se realizează începând cu data de la care contractul de furnizare a gazelor naturale produce efecte şi până la data încetării acestuia.
    (3) Prezentul contract poate fi prelungit prin act adiţional.


    IV. Condiţiile pentru prestarea serviciului de distribuţie
    ART. 4
    OSD are obligaţia să pună la dispoziţia UD, cu titlu gratuit, Condiţiile generale, înainte de semnarea contractului, să le afişeze la sediile şi/sau la alte locaţii ale acestuia şi să le publice pe pagina proprie de internet.

    ART. 5
    (1) Parametrii calitativi ai gazelor naturale distribuite conform prezentului contract se determină în conformitate cu reglementările în vigoare. Buletinele de analiză cromatografică vor preciza în mod expres puterea calorifică superioară, exprimată în kWh/mc, şi vor fi puse la dispoziţia părţilor, în conformitate cu reglementările în vigoare.
    (2) OSD va pune la dispoziţia UD, la cererea acestuia, puterea calorifică superioară şi modul de calcul/determinare al acesteia, efectuat în conformitate cu reglementările în vigoare, pentru gazele naturale distribuite.

    ART. 6
    (1) OSD asigură măsurarea gazelor naturale aferente locului/locurilor de consum precizate în anexa nr. 1 la Contract, în conformitate cu reglementările în vigoare.
    (2) Citirea echipamentelor de măsurare/mijloacelor de măsurare se face de către OSD, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
    (3) Periodicitatea citirii echipamentelor de măsurare/ mijloacelor de măsurare pentru locul/locurile de consum prevăzute în anexa nr. 1 la Contract este următoarea: ..........................................
    (4) OSD transmite UD, pentru fiecare loc de consum prevăzut în anexa nr. 1 la Contract, cantitatea de gaze naturale determinată conform prevederilor alin. (1) şi (2), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data citirii echipamentelor de măsurare/mijloacelor de măsurare.
    (5) OSD asigură accesul UD, conform reglementărilor în vigoare, la informaţiile privind locurile de consum prevăzute în anexa nr. 1 la Contract, conţinute în baza de date realizată şi administrată de OSD.


    V. Modalităţi şi condiţii de facturare şi plată
    ART. 7
    (1) UD va plăti OSD contravaloarea serviciilor de distribuţie prestate, calculată prin înmulţirea cantităţilor distribuite, determinate conform alin. (2), cu tarifele de distribuţie aprobate de ANRE şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prevăzute în anexa nr. 2 la Contract.
    (2) Cantitatea de gaze naturale distribuită, exprimată în unităţi de energie, se determină prin înmulţirea cantităţii de gaze naturale vehiculate de către OSD la locurile de consum ale clienţilor finali, determinate prin citire/autocitire/estimare, cu puterea calorifică superioară, în conformitate cu reglementările ANRE.
    (3) Calculul contravalorii serviciilor de distribuţie lunare se face de OSD prin aplicarea tarifului de distribuţie corespunzător fiecărui loc de consum al UD prevăzut în anexa nr. 1 la Contract, corespunzător încadrării acestuia.

    ART. 8
    (1) Facturarea contravalorii serviciilor de distribuţie a gazelor naturale se realizează pentru fiecare lună calendaristică, în baza cantităţilor de gaze naturale determinate conform prevederilor art. 7 alin. (2).
    (2) OSD transmite UD, până la data de 15 a lunii următoare, factura reprezentând contravaloarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale pentru luna calendaristică anterioară.
    (3) În condiţiile în care cantităţile de gaze naturale au fost estimate, regularizarea acestora se realizează în prima factură emisă după momentul citirii echipamentului de măsurare de către OSD, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
    (4) Modalitatea de transmitere a facturii, modalitatea de plată, instrumentele de plată, precum şi desemnarea băncilor agreate pentru derularea operaţiunilor bancare sunt stabilite de comun acord de către părţi, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    (5) Plata contravalorii serviciilor de distribuţie a gazelor naturale se efectuează în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii de către OSD. În cazul în care scadenţa este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare.
    (6) Plata facturii se efectuează în lei, în contul OSD înscris pe factură. Obligaţia de plată este considerată îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul OSD.
    (7) UD are dreptul să conteste integral sau parţial suma facturată de către OSD, în scris, cu precizarea clară a sumelor contestate şi a motivelor contestării, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii facturii. UD are obligaţia de a plăti suma rămasă necontestată până la data scadenţei.
    (8) În situaţia prevăzută la alin. (7), OSD are obligaţia să analizeze sumele contestate şi să transmită UD, în scris, un răspuns conţinând rezultatele analizei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei.

    ART. 9
    (1) În cazul modificării încadrării locurilor de consum ale clienţilor finali, în conformitate cu prevederile pct. 2 din Condiţiile generale, OSD va proceda la:
    a) facturarea către UD a serviciilor de distribuţie prestate, începând cu data modificării încadrării, la tarifele de distribuţie aprobate de ANRE, corespunzătoare categoriilor în care clienţii finali au fost reîncadraţi;
    b) recalcularea contravalorii serviciilor de distribuţie prestate, având în vedere consumul de gaze naturale până la data modificării încadrării şi tariful de distribuţie reglementat aferent categoriei în care clientul final a fost reîncadrat.

    (2) Regularizarea prevăzută la alin. (1) lit. b) va fi evidenţiată pe o factură de regularizare sau distinct pe prima factură emisă de OSD după modificarea încadrării clientului final, plata/ recuperarea sumelor rezultate din regularizare efectuându-se în condiţiile prevăzute la art. 8 cu angajarea corespunzătoare a răspunderii contractuale.
    (3) În situaţia în care în cursul unui an calendaristic se stabilesc noi categorii de clienţi, în funcţie de consumul anual de gaze naturale, recalcularea serviciilor de distribuţie se realizează pe baza tarifelor de distribuţie aplicate fiecărei categorii de consum în care clientul final este inclus după reîncadrarea efectuată pentru fiecare perioadă în parte, conform consumului total realizat în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului în care au fost stabilite alte categorii de clienţi.
    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b), OSD nu recalculează contravaloarea serviciilor de distribuţie prestate în cazul în care acesta nu a avut aprobat pentru perioada respectivă un tarif de distribuţie reglementat pentru categoria în care clientul final a fost reîncadrat.
    (5) În cazul în care reîncadrarea unui loc de consum intervine ulterior încetării contractului, părţile se obligă să îşi regularizeze obligaţiile financiare ce decurg din aceasta, în maximum 42 de zile de la încetarea contractului, cu excepţia situaţiilor prevăzute la pct. 2.2 din Condiţiile generale.
    (6) Sumele provenind din regularizarea de către OSD a tarifului de distribuţie, ca urmare a reîncadrării locului de consum, se transferă către OSD sau către clientul final, după caz, prin intermediul UD.


    VI. Garanţii
    ART. 10
    (1) În vederea garantării obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, părţile pot stabili de comun acord unul sau mai multe instrumente de garantare a propriilor obligaţii, în conformitate cu prevederile legale.
    (2) Părţile pot conveni efectuarea plăţii în avans, situaţie în care nu se mai constituie garanţia prevăzută la alin. (1).
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), OSD emite şi transmite UD, cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni de prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală cu valoarea serviciului de distribuţie estimată pentru toate locurile de consum conform Programului de distribuţie pentru luna în care se prestează serviciul de distribuţie.
    (4) Plata în avans/Factura în avans se compensează cu contravaloarea facturii de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.
    (5) În situaţia în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferenţa este plătită de către UD la data scadentă a facturii.

    ART. 11
    (1) UD constituie o garanţie financiară în favoarea OSD dacă, într-un interval de timp de cel mult 12 luni consecutive, s-a aflat de două ori în situaţia de neplată a facturilor în termenul de 15 zile de la data scadenţei acestora. Fac excepţie sumele contestate în instanţă pentru care nu a fost încă pronunţată decizia definitivă.
    (2) Nivelul garanţiei financiare prevăzute la alin. (1) reprezintă contravaloarea serviciilor de distribuţie prestate în 2 (două) luni cu cele mai mari cantităţi distribuite. Garanţia financiară îşi încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la data încetării contractului de distribuţie.
    (3) Garanţia financiară prevăzută la alin. (1) poate fi constituită sub formă de:
    a) scrisoare de garanţie bancară emisă de o bancă agreată de OSD; şi/sau
    b) cont garantat (depozit colateral); şi/sau
    c) cont escrow; şi/sau
    d) numerar într-un cont specific al OSD.

    (4) OSD poate executa garanţia prevăzută la alin. (1) în situaţia în care UD nu îşi îndeplineşte integral sau parţial obligaţiile contractuale sau le îndeplineşte cu întârziere.
    (5) Cu cel puţin 5 zile calendaristice anterior executării garanţiei, OSD are obligaţia de a notifica în scris UD, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.
    (6) În situaţia executării parţiale sau totale a garanţiei financiare, UD are obligaţia de a reconstitui această garanţie în conformitate cu prevederile alin. (2), în termen de maximum 5 zile lucrătoare.


    VII. Răspunderea contractuală
    ART. 12
    (1) Neachitarea facturilor reprezentând contravaloarea serviciilor de distribuţie şi a calculului de reîncadrare, în termenul prevăzut la art. 8 alin. (5), precum şi a facturilor aferente diferenţei rezultate din aplicarea prevederilor Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite aprobate de ANRE dă dreptul OSD la:
    a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii, sau până la executarea garanţiei prevăzute în contract, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată în termen de 15 zile calendaristice de la data scadenţei, după caz;
    b) limitarea prestării serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, sau întreruperea prestării serviciilor de distribuţie începând cu a 30-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de minimum 3 zile calendaristice;
    c) întreruperea prestării serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, în cazul în care s-a procedat la limitarea prestării serviciilor de distribuţie conform prevederilor lit. b), începând cu a 35-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu preaviz de minimum 3 zile calendaristice;
    d) rezilierea prezentului contract printr-o notificare trimisă de OSD, în cazul neachitării debitelor restante, începând cu a 45-a zi calendaristică de la data emiterii facturii.

    (2) UD este îndreptăţit să solicite şi să primească:
    a) o cotă a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate a facturilor rezultate din aplicarea prevederilor Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite aprobată de ANRE, egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acestora, inclusiv ziua plăţii;
    b) o sumă egală cu 0,5% din contravaloarea gazelor naturale predate la ieşirea din sistemul de distribuţie şi care se află, potrivit buletinelor de analiză eliberate de un laborator autorizat, conform prevederilor legale în vigoare, în condiţii de calitate sub cele prevăzute de legislaţia în vigoare, determinată prin înmulţirea cantităţii de gaze naturale exprimată în MWh, din perioada de neasigurare a calităţii, cu preţul mediu ponderat al gazelor naturale determinat în conformitate cu prevederile Codului reţelei, din perioada respectivă.

    (3) Pentru obligaţiile contractuale neîndeplinite, altele decât obligaţiile de plată ale părţilor prevăzute la alin. (1) şi (2), partea în culpă va plăti celeilalte părţi daune-interese, conform reglementărilor în vigoare.
    (4) OSD este îndreptăţit să solicite şi să primească o sumă egală cu 0,5% din contravaloarea gazelor naturale asigurate de UD la intrarea în sistemul de distribuţie şi care, potrivit buletinelor de analiză eliberate de un laborator autorizat, se află în condiţii de calitate sub cele prevăzute de legislaţia în vigoare, determinată prin înmulţirea cantităţii de gaze naturale, exprimată în MWh, din perioada de neasigurare a calităţii, cu preţul mediu ponderat al gazelor naturale determinat în conformitate cu prevederile Codului reţelei, din perioada respectivă.

    ART. 13
    În condiţiile permiterii accesului la locul/locurile de consum al/ale UD sau al/ale clienţilor finali ai UD, OSD este obligat, în termen de maximum 24 de ore, să asigure reluarea prestării serviciului de distribuţie a gazelor naturale în condiţii de siguranţă, în situaţia în care UD îşi achită obligaţiile de plată scadente, inclusiv tariful aferent reluării alimentării cu gaze naturale, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d) şi a locurilor de consum deconectate din motive tehnice, în cazul în care nu este eliminată cauza deconectării.

    ART. 14
    (1) În cazul furtului de gaze naturale, definit în conformitate cu prevederile art. 228 din Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, constatat de organele competente la un loc de consum prevăzut în anexa nr. 1 la Contract, UD va datora OSD daune-interese, conform prejudiciului cauzat, în condiţiile legii.
    (2) Nivelul daunelor-interese prevăzute la alin. (1) nu va putea fi inferior unei valori egale cu echivalentul contravalorii cantităţii de gaze naturale, exprimată în MWh, calculată la debitul maxim instalat, pentru 24 de ore, pe o perioadă de 3 luni.
    (3) Preţul gazelor naturale luat în calcul pentru determinarea nivelului daunelor-interese prevăzute la alin. (2) este preţul mediu ponderat al gazelor naturale determinat în conformitate cu prevederile Codului reţelei, la data constatării furtului prevăzut la alin. (1), la care se adaugă plata tarifului de distribuţie corespunzător încadrării respectivului loc de consum.


    VIII. Modificarea circumstanţelor legale
    ART. 15
    (1) În sensul prezentului contract, „modificare de circumstanţe legale“ reprezintă cazul în care, pe parcursul derulării prezentului contract, intră în vigoare unul sau mai multe acte normative care, în raport cu obiectul de reglementare, justifică modificarea şi/sau completarea de drept a contractului, în vederea asigurării conformării acestuia la dispoziţiile normative intervenite.
    (2) În cazul în care modificarea de circumstanţe priveşte modificarea tarifelor de distribuţie a gazelor naturale, contractul va fi modificat de drept, de la data intrării în vigoare a actului normativ prin care acestea sunt modificate.


    IX. Încetarea contractului
    ART. 16
    Prezentul contract încetează în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) la încetarea perioadei de valabilitate a contractului, prevăzută la art. 3;
    b) prin acordul părţilor;
    c) la cererea UD, prin denunţare unilaterală, în baza unei notificări prealabile adresate celeilalte părţi cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de momentul în care denunţarea devine efectivă. Denunţarea devine efectivă sub condiţia achitării tuturor obligaţiilor de plată;
    d) la retragerea, suspendarea sau expirarea licenţei uneia dintre părţi, data retragerii/suspendării/expirării licenţei fiind considerată data de la care prezentul contract încetează să îşi producă efectele;
    e) în caz de forţă majoră;
    f) în orice alte situaţii prevăzute de lege.


    ART. 17
    Încetarea prezentului contract nu are niciun efect asupra obligaţiilor contractuale născute în mod valabil pe parcursul derulării prezentului contract, indiferent de momentul scadenţei acestora.

    ART. 18
    Prezentul contract se consideră reziliat de plin drept în situaţia declanşării procedurii falimentului uneia dintre părţi.


    X. Legislaţia aplicabilă şi soluţionarea litigiilor
    ART. 19
    Prevederile prezentului contract se supun legislaţiei române în vigoare şi se interpretează în conformitate cu aceasta.

    ART. 20
    (1) Pentru neîndeplinirea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform legii şi prevederilor contractuale.
    (2) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind valabilitatea, interpretarea, executarea şi încetarea contractului să fie soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.


    XI. Alte clauze
    ART. 21
    Părţile se obligă una faţă de cealaltă să obţină şi să păstreze, pe toată durata contractului, toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în acest contract, conformându-se în acelaşi timp tuturor cerinţelor legale.

    ART. 22
    (1) Clauzele cuprinse în prezentul contract pot fi modificate şi/sau completate prin acte adiţionale, cu acordul părţilor, sub condiţia ca acestea să nu contravină prevederilor contractului-cadru, precum şi altor reglementări în vigoare.
    (2) În situaţia modificării/completării contractului-cadru, a modificării tarifelor de distribuţie reglementate şi a nivelului dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, precum şi în cazul reîncadrării locurilor de consum ale clienţilor finali în raport cu categoriile de clienţi, OSD notifică UD prin transmiterea acestor modificări/ completări odată cu factura, cu respectarea termenelor de notificare impuse de prevederile legale.

    ART. 23
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul contract.


    Prezentul contract a fost întocmit astăzi, ..........., în două exemplare având aceeaşi valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.
    ANEXA 1

    la Contractul-cadru
    TABEL CENTRALIZATOR
    al locurilor de consum şi programul de distribuţie a gazelor naturale

┌──────┬─────────┬──────────┬───────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│ │Codul │Denumirea │Adresa │Categoria│ │ │ │Presiunea │ │ │
│Nr. │locului │clientului│locului│de consum│Capacitatea│Presiunea│Presiunea│minimă │Programul de distribuţie anul ....... │Total│
│curent│de consum│final │de │anul.... │rezervată │minimă │maximă │tehnologică│ │ │
│ │(CLC) │ │consum │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┬─────────┬──────┬───────┬───┬─────┬─────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ianuarie│Februarie│Martie│Aprilie│Mai│Iunie│Iulie│August│Septembrie│Octombrie│Noiembrie│Decembrie│ │
├──────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │MWh/h │bar │bar │bar │MWh │MWh │MWh │MWh │MWh│MWh │MWh │MWh │MWh │MWh │MWh │MWh │MWh │
└──────┴─────────┴──────────┴───────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴───┴─────┴─────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┘


    ANEXA 2

    la Contractul-cadru
    TARIFELE
    pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale

┌─────────┬────────┬────────┬───────────┐
│Categoria│Consumul│Consumul│Tarifele de│
│de │minim │maxim │distribuţie│
│clienţi │anual │anual │lei/MWh │
│ │MWh │MWh │ │
├─────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└─────────┴────────┴────────┴───────────┘


    ANEXA 2

    CONDIŢII GENERALE
    de contractare pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale
    1. Dispoziţii generale
    1.1. Prezentele condiţii generale completează prevederile Contractului de distribuţie a gazelor naturale încheiat între OSD şi UD şi sunt aplicabile locurilor de consum prevăzute în anexa nr. 1 la contractul-cadru de distribuţie a gazelor naturale.
    1.2. Distribuţia gazelor naturale se realizează de la punctele de predare/preluare comercială de la intrarea în sistemul de distribuţie a gazelor naturale până la locul/locurile de consum al/ale UD, în condiţiile stipulate în contractul de distribuţie a gazelor naturale.
    1.3. Cantitatea de gaze naturale, exprimată în unităţi de energie, va fi asigurată de către UD în punctele de predare/ preluare comercială de la intrarea în sistemul de distribuţie a gazelor naturale, în condiţii de calitate corespunzătoare reglementărilor în vigoare, urmând să fie distribuită în aceleaşi condiţii la locul/locurile de consum stipulat/stipulate în contract.
    1.4. În cazul în care se constată o eroare de măsurare a gazelor naturale sau neînregistrarea acesteia, OSD recalculează cantitatea de gaze naturale distribuită la locul/ locurile respectiv/respective de consum, conform reglementărilor în vigoare.
    1.5. În situaţia prevăzută la pct. 1.4, contravaloarea serviciilor de distribuţie aferentă diferenţei dintre cantitatea de gaze naturale recalculată şi cantitatea de gaze naturale decontată, stabilită de către OSD conform reglementărilor în vigoare, se regularizează în factura/facturile lunilor următoare.
    1.6. Măsurarea cantităţii de gaze naturale distribuite poate fi contestată de către părţi, în mod justificat, pe baza verificării echipamentelor de măsurare/mijloacelor de măsurare.
    1.7. Definirea şi abrevierea unor termeni utilizaţi în prezentele condiţii generale se fac în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrală din prezentele condiţii generale.

    2. Modalitatea de încadrare a locurilor de consum ale clienţilor finali în raport cu categoriile de clienţi
    2.1. Fiecare loc de consum al clientului final prevăzut în anexa nr. 1 la contractul-cadru de distribuţie a gazelor naturale este încadrat de OSD la care este racordat respectivul loc de consum în una dintre categoriile de clienţi prevăzute în Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE, pentru o perioadă determinată de 365 de zile calendaristice, în intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie, în funcţie de:
    a) istoricul de consum înregistrat pentru respectivul loc de consum în anul calendaristic precedent;
    b) consumul prezumat pentru aparatele de utilizare ale clientului final, în limita debitului maxim instalat aferent locului de consum şi programului de distribuţie pentru respectivul loc de consum, în cazul în care nu există istoric de consum.

    2.2. Prin derogare de la prevederile pct. 2.1, în cazul în care locul de consum al clientului final trebuie încadrat într-o categorie pentru care OSD nu are aprobat un tarif reglementat, acesta se încadrează în categoria cu cel mai favorabil tarif reglementat dintre cele practicate de OSD pentru SD la care este racordat locul de consum al clientului respectiv, până la data intrării în vigoare a tarifului de distribuţie aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE pentru categoria respectivă.
    2.3. Încadrarea locului de consum al clientului final este modificată de OSD, pe parcursul derulării contractului de distribuţie a gazelor naturale, astfel:
    a) începând cu luna următoare momentului în care s-a înregistrat depăşirea, pe baza citirii de către OSD a indexului echipamentului de măsurare, în cazul în care, în cadrul intervalului 1 ianuarie - 31 decembrie, consumul înregistrat la locul de consum depăşeşte pragul superior de consum al categoriei în care acesta este încadrat;
    b) începând cu data de 1 ianuarie, respectiv începând cu prima zi imediat următoare citirii de operator a indexului echipamentului de măsurare pentru o perioadă de 365 de zile calendaristice, în cazul în care, la sfârşitul intervalului 1 ianuarie - 31 decembrie, consumul înregistrat la locul de consum este mai mic decât pragul inferior de consum al categoriei în care acesta este încadrat.

    2.4. Prin derogare de la prevederile pct. 2.3 lit. a), în cazul locului de consum al clientului final care ar trebui reîncadrat într-o categorie pentru care OSD nu are aprobat un tarif reglementat, OSD modifică încadrarea începând cu data intrării în vigoare a tariful de distribuţie aprobat de ANRE pentru categoria respectivă.
    2.5. În situaţia prevăzută la pct. 2.4 OSD are obligaţia să solicite ANRE aprobarea tarifului de distribuţie reglementat pentru această categorie de clienţi la prima solicitare de ajustare a venitului reglementat, a venitului reglementat corectat şi calculul tarifelor de distribuţie.
    2.6. În situaţia în care în cursul unui an calendaristic se stabilesc noi categorii de clienţi, în funcţie de consumul anual de gaze naturale, reîncadrarea locurilor de consum se realizează astfel:
    a) reîncadrarea lunară în noile categorii de clienţi se realizează pe baza consumului realizat în anul în curs, până la data încadrării în noile categorii de consum;
    b) reîncadrarea în vechile categorii de consum se realizează pe baza consumului cumulat realizat în perioada anului în curs în care s-au aplicat vechile categorii de consum;
    c) reîncadrarea anuală a beneficiarilor în raport de categoriile de clienţi se efectuează pe baza consumului realizat în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie, în anul introducerii noilor categorii de consum.

    2.7. La introducerea în contract a unui loc de consum nou, ca urmare a schimbării furnizorului, încadrarea acestuia nu se modifică.

    3. Drepturile OSD
    OSD are următoarele drepturi:
    3.1. să încaseze contravaloarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale prestate şi contravaloarea aferentă activităţilor conexe desfăşurate de OSD la solicitarea UD, precum şi a majorărilor de întârziere;
    3.2. să încaseze contravaloarea facturilor aferente diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, în conformitate cu prevederile Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE, şi, după caz, majorările de întârziere aferente;
    3.3. să limiteze prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, în următoarele cazuri:
    a) neachitarea de către UD, la termenele şi în condiţiile stipulate prin contract, a facturii reprezentând contravaloarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, a facturilor aferente calculului de reîncadrare, a facturilor aferente diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, a majorărilor de întârziere aferente, a eventualelor daune-interese rezultate din deteriorarea unor instalaţii ale OSD, când acestea se datorează culpei UD, sau a altor obligaţii de plată prevăzute de reglementările în vigoare;
    b) din dispoziţia operatorului de transport şi de sistem, în conformitate cu reglementările în vigoare.
    Nivelul presiunii şi al cantităţilor de gaze naturale până la care poate fi realizată limitarea va fi adus la cunoştinţa UD, în baza unui preaviz transmis acestuia cu minimum 3 zile calendaristice înainte de luarea măsurii limitării; în acest caz, nivelul presiunii nu va fi mai mic decât cel al presiunii minime tehnologice stipulat în contractul de distribuţie a gazelor naturale;

    c) în alte cazuri prevăzute în legislaţia în vigoare;

    3.4. să întrerupă prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale în următoarele cazuri:
    a) alimentarea de către UD sau de către clienţii finali ai acestuia a unor terţi consumatori sau a altor instalaţii de utilizare decât a celor legal aprobate, constatate de OSD, prin ocolirea echipamentelor de măsurare/mijloacelor de măsurare, alterarea măsurii, deteriorarea echipamentelor de măsurare/mijloacelor de măsurare sau instalaţii improvizate;
    b) furtului de gaze naturale, definit în conformitate cu prevederile art. 228 din Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, constatat de organele competente la un loc de consum prevăzut în contractul de distribuţie a gazelor naturale;
    c) neprezentarea actelor doveditoare privind asigurarea funcţionării în condiţii tehnice de siguranţă a instalaţiilor de utilizare, în conformitate cu prevederile normativelor tehnice şi ale legislaţiei în vigoare;
    d) nepermiterea accesului personalului împuternicit al OSD în vederea verificării debitului maxim instalat faţă de debitul aprobat;
    e) atunci când UD sau clienţii finali ai acestuia nu permit accesul liber al personalului împuternicit al OSD, pe baza unei înştiinţări scrise transmise de OSD, în scopul montării, înlocuirii, verificării sau citirii echipamentelor de măsurare/mijloacelor de măsurare ori al verificării sau remedierii defecţiunilor intervenite la instalaţiile/aparatele/echipamentele OSD, când acestea se află pe proprietatea UD sau a clienţilor finali ai acestuia;
    f) în cazul în care UD sau clienţii finali ai acestuia nu permit accesul liber al OSD la zonele de siguranţă şi de protecţie ale SD, în conformitate cu un program convenit de părţi sau ori de câte ori OSD consideră necesar;
    g) nerespectarea de către UD sau de către clienţii finali ai acestuia a limitelor zonelor de protecţie şi de siguranţă ale instalaţiilor OSD, conform legislaţiei în vigoare;
    h) forţa majoră sau starea de necesitate - când se periclitează viaţa ori sănătatea oamenilor sau integritatea bunurilor materiale, cu anunţarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate şi, după caz, a clienţilor finali;
    i) neachitarea de către UD, la termenele şi în condiţiile stipulate prin contract, a facturii reprezentând contravaloarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, a facturilor aferente calculului de reîncadrare, a facturilor aferente diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, a majorărilor de întârziere aferente, a eventualelor daune-interese rezultate din deteriorarea unor instalaţii ale OSD, când acestea se datorează culpei UD sau clienţilor finali ai acestuia, sau a altor obligaţii de plată prevăzute de reglementările în vigoare;
    j) din dispoziţia operatorului de transport şi de sistem, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    k) pentru perioada necesară remedierii defecţiunilor la sistemul de distribuţie a gazelor naturale sau pentru perioada necesară efectuării lucrărilor de întreţinere;
    l) neasigurarea condiţiilor de calitate prevăzute de normele tehnice aplicabile, pentru cantităţile de gaze naturale puse la dispoziţie de UD la intrarea în sistemul de distribuţie;
    m) neasigurarea de către UD a cantităţilor de gaze naturale care urmează a fi distribuite;
    n) neîndeplinirea obligaţiei UD de a reconstitui garanţia financiară, conform prevederilor art. 11 alin. (6) din contractul-cadru de distribuţie a gazelor naturale;
    o) în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare;

    3.5. să solicite furnizorului sau clientului final, după caz, plata tarifului pentru prestarea activităţii de întrerupere/limitare/reluare a alimentării cu gaze naturale;
    3.6. să aibă acces la echipamentele de măsurare/mijloacele de măsurare a volumelor de gaze naturale distribuite şi la aparatele utilizate pentru determinarea puterii calorifice superioare a gazelor naturale distribuite, amplasate pe proprietatea clientului final, care servesc la decontarea cantităţilor de gaze naturale distribuite, în vederea verificării periodice, pe bază de program convenit de părţi sau ori de câte ori este necesar.


    4. Obligaţiile OSD
    OSD are următoarele obligaţii:
    a) să factureze lunar UD contravaloarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale şi a celorlalte servicii prestate la solicitarea UD, care nu sunt cuprinse în tariful de distribuţie;
    b) să emită şi să transmită UD facturile aferente diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, în conformitate cu prevederile Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE;
    c) să achite integral şi la termen contravaloarea facturilor emise de UD aferente diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale măsurate şi, după caz, majorările de întârziere aferente;
    d) să transmită furnizorului datele de măsurare în vederea decontării cantităţii de gaze naturale furnizate clienţilor finali;
    e) să precizeze pe factura emisă data întreruperii/ limitării/reluării prestării serviciilor de distribuţie, rezilierii contractului, precum şi cota majorărilor de întârziere percepute ca efect al neachitării contravalorii serviciilor de distribuţie;
    f) să presteze serviciile de distribuţie a gazelor naturale în condiţii de siguranţă şi calitate, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    g) să utilizeze datele primite de la UD conform prevederilor pct. 6 lit. e) pentru estimarea şi alocarea cantităţilor de gaze naturale consumate de către clienţii finali din portofoliul UD;
    h) să limiteze sau, după caz, să întrerupă prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, pentru timpul necesar remedierii avariilor apărute în SD, cu anunţarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate şi, după caz, a UD, reluarea acestora urmând să se facă imediat după înlăturarea cauzelor ce au determinat întreruperea;
    i) să verifice şi să întreţină periodic echipamentele de măsurare/mijloacele de măsurare a gazelor naturale, precum şi aparatele utilizate pentru determinarea puterii calorifice superioare a gazelor naturale distribuite la termenele stabilite prin reglementările/metodologiile în vigoare sau ori de câte ori este necesar; OSD va suporta toate cheltuielile operaţiunilor de înlocuire/reparare a echipamentelor de măsurare/mijloacelor de măsurare a gazelor naturale, precum şi a aparatelor utilizate pentru determinarea puterii calorifice superioare a gazelor naturale distribuite, aflate în proprietatea OSD, cu excepţia situaţiilor în care deteriorarea constatată la acestea se datorează UD, clienţilor finali ai acestuia sau unui terţ;
    j) să suporte cheltuielile aferente verificării metrologice, expertizei metrologice şi ale operaţiunilor aferente acestora, în cazul în care sesizarea UD sau a clienţilor finali ai acestuia, cu privire la funcţionarea echipamentelor de măsurare/mijloacelor de măsurare se dovedeşte întemeiată; în situaţia în care echipamentele de măsurare/mijloacele de măsurare sunt defecte, OSD este obligat să asigure, pe cheltuiala proprie, măsurarea cantităţilor de gaze cu echipamente de măsurare/ mijloace de măsurare conform prevederilor regulamentului de măsurare aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    k) să răspundă la/să soluţioneze reclamaţiile UD la termenele prevăzute de legislaţia în vigoare;
    l) să asigure parametrii de debit şi de presiune ai gazelor naturale distribuite;
    m) să permită UD accesul la echipamentele de măsurare/ mijloacele de măsurare utilizate la decontare, în vederea citirii acestora, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    n) să notifice UD intenţia de limitare sau de întrerupere programată a livrării gazelor naturale şi durata acesteia/cazurile de limitare sau de întrerupere a livrării gazelor naturale, cu excepţia următoarelor situaţii:
    (i) nepermiterea accesului personalului împuternicit al OSD, în baza programului convenit de părţi, pentru a monta, a înlocui, a verifica sau a citi echipamentele de măsurare ori pentru a verifica şi a remedia defecţiunile intervenite la instalaţiile exploatate de OSD, când acestea se află pe proprietatea UD/clienţilor finali ai UD;
    (ii) în cazul intervenţiei asupra unui sistem din sectorul gazelor naturale, inclusiv asupra unei instalaţii de utilizare, care pune în pericol siguranţa alimentării cu gaze naturale;
    (iii) intervenţia UD sau a clienţilor finali ai acestuia la staţia/postul de reglare-măsurare;
    (iv) depăşirea capacităţii tehnice aprobate pentru fiecare loc de consum;
    (v) furtul de gaze naturale constatat de organele competente;
    (vi) alimentarea de către UD sau de către clienţii finali ai acestuia a unor terţi consumatori/utilizarea gazelor naturale pentru alte instalaţii de utilizare decât cele aprobate;

    o) în condiţiile permiterii accesului de către UD sau de către clienţii finali ai acestuia, să reia prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale către UD, în termen de maximum 24 de ore de la data încetării motivelor întreruperii sau, după caz, de la data la care OSD este informat cu privire la încetarea motivului întreruperii, cu excepţia următoarelor situaţii:
    (i) încetarea valabilităţii contractului de distribuţie a gazelor naturale;
    (ii) furtului de gaze naturale constatat de organele competente.

    p) să recalculeze consumul de gaze naturale, atunci când se constată defectarea echipamentelor de măsurare/mijloacelor de măsurare, în conformitate cu modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectării aparatelor de măsură, potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi în situaţia în care se constată defectarea aparatelor de determinare a puterii calorifice superioare a gazelor naturale distribuite, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    q) să anunţe UD, în maximum 3 ore de la informare, cu privire la dispoziţia operatorului de transport şi de sistem privind limitarea sau întreruperea livrării, în situaţii de disfuncţionalitate/periclitare a siguranţei în cadrul Sistemului naţional de transport al gazelor naturale;
    r) să pună la dispoziţia UD lista şi tarifele aferente activităţilor conexe celei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale care pot fi prestate şi care nu sunt cuprinse în tariful de distribuţie perceput în baza contractului de distribuţie a gazelor naturale;
    s) să întrerupă sau să limiteze prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, la solicitarea scrisă a UD, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; în acest caz, UD va preciza locul/locurile de consum unde solicită limitarea/ întreruperea prestării serviciilor de distribuţie;
    t) să notifice UD orice schimbare a datelor sale de identificare avute în vedere la data semnării contractului de distribuţie a gazelor naturale.


    5. Drepturile UD
    UD are următoarele drepturi:
    a) să încaseze contravaloarea diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite în conformitate cu prevederile Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE, şi, după caz, majorările de întârziere aferente;
    b) să aibă acces, în condiţiile legii, la echipamentele de măsurare/mijloacele de măsurare utilizate la decontare şi aflate în incinta OSD, în prezenţa personalului împuternicit al acestuia;
    c) să conteste în mod justificat datele privind cantităţile de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, distribuite de către OSD şi măsurate la locul/locurile de consum prevăzute în contractul de distribuţie a gazelor naturale;
    d) să solicite OSD întreruperea distribuţiei gazelor naturale, printr-o notificare transmisă acestuia cu minimum 3 zile calendaristice înainte de data întreruperii, precizând totodată şi data reluării serviciului de distribuţie;
    e) să solicite prestarea altor servicii care nu sunt cuprinse în tariful de distribuţie perceput în baza contractului de distribuţie a gazelor naturale.


    6. Obligaţiile UD
    UD are următoarele obligaţii:
    a) să achite integral şi la termen contravaloarea serviciilor de distribuţie prestate, inclusiv a diferenţelor calculate ca urmare a reîncadrării, a contravalorii aferente activităţilor conexe desfăşurate de OSD la solicitarea UD şi, după caz, majorările de întârziere aferente;
    b) să achite integral şi la termen contravaloarea facturilor emise de OSD aferente diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite în conformitate cu prevederile Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE, şi, după caz, majorările de întârziere aferente;
    c) să emită şi să transmită OSD facturile aferente diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, în conformitate cu prevederile Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE, în situaţia în care UD are şi calitatea de UR;
    d) să asigure cantităţile de gaze naturale exprimate în unităţi de energie, ce urmează a fi distribuite;
    e) să transmită OSD, în situaţia în care UD are şi calitatea de UR, până cel târziu în ziua gazieră D-1 ora 04,30, nominalizarea/renominalizarea confirmată de OTS pentru ziua gazieră D, defalcat, pentru clienţii finali din portofoliu la care citirea echipamentelor de măsurare/mijloacelor de măsurare se face zilnic, respectiv pentru clienţii finali din portofoliu la care citirea echipamentelor de măsurare/mijloacelor de măsurare nu se face zilnic;
    f) să sesizeze imediat OSD în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea echipamentelor de măsurare/ mijloacelor de măsurare la locul/locurile de consum prevăzute în contractul de distribuţie a gazelor naturale şi să asigure accesul împuternicitului OSD la acestea;
    g) să solicite OSD luarea de măsuri pentru remedierea defecţiunilor constatate la instalaţiile operate de OSD situate în incinta UD sau a clienţilor finali ai acestuia;
    h) să solicite OSD întreruperea distribuţiei gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor;
    i) să nu depăşească capacitatea rezervată;
    j) să notifice OSD orice schimbare a datelor sale de identificare avute în vedere la data semnării contractului.


    7. Notificări
    7.1. Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să îşi notifice reciproc, în scris, la adresa/sediul, numerele de fax sau adresa de e-mail menţionate în preambulul prezentului contract, orice modificare a circumstanţelor avute în vedere la data semnării acestuia, cu condiţia existenţei unei confirmări de primire.
    7.2. Termenul de notificare este de maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării de circumstanţe, dacă prin prezentul contract nu se prevede alt termen.
    7.3. În cazul în care notificarea se trimite prin poştă, aceasta va fi transmisă cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
    7.4. Dacă notificarea se transmite prin fax sau e-mail, aceasta se consideră primită cel târziu în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată, dacă primirea a avut loc după ora 15,00 a zilei de primire.
    7.5. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la pct. 7.3 şi 7.4.
    7.6. Pentru schimbul de mesaje electronice, precum şi pentru accesarea platformelor informatice puse la dispoziţie de OSD, datele de contact sunt următoarele:
    ..................................................................................................


    8. Clauza de confidenţialitate
    8.1. Părţile nu vor transmite informaţiile confidenţiale obţinute din derularea prezentului contract unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii. Fac excepţie următoarele cazuri:
    a) se obţine consimţământul scris al părţii ale cărei interese pot fi afectate prin diseminarea informaţiei;
    b) informaţia este deja publică;
    c) partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informaţia în scopul respectării prevederilor legale în vigoare;
    d) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităţilor care constituie obiectul contractului.

    8.2. Prevederile prezentului articol vor rămâne în vigoare o perioadă de cinci ani de la încetarea raporturilor contractuale.

    9. Forţa majoră/Cazul fortuit
    9.1. Forţa majoră este acel eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care exonerează părţile de răspundere, în condiţiile art. 1.351 din Codul civil.
    9.2. În cazul în care forţa majoră nu încetează în termen de 30 de zile calendaristice, părţile au dreptul să solicite încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să aibă dreptul de a pretinde recuperarea prejudiciului.
    9.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, prin notificare în maximum 5 zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 30 de zile de la apariţie.
    9.4. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către partea care ar fi fost chemată să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
    9.5. Părţile sunt exonerate de răspundere atunci când executarea unei obligaţii a devenit imposibilă datorită unor circumstanţe care nu îi sunt imputabile părţii care trebuia să o îndeplinească.

    10. Alte clauze
    10.1. În situaţia în care contractul de distribuţie a gazelor naturale este încheiat cu clientul final, în calitate de UD, se încheie convenţia multipartită între OSD, clientul final şi furnizorul/furnizorii care asigură furnizarea gazelor naturale la respectivul loc de consum, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2016, cu modificările ulterioare.
    10.2. Convenţia multipartită prevăzută la pct. 10.1 se anexează la contractul de distribuţie a gazelor naturale, devenind anexa nr. 3.

    ANEXA 1

    la condiţiile generale
    DEFINIREA UNOR TERMENI
    – capacitate rezervată - capacitatea pe care operatorul sistemului de distribuţie se obligă să o ţină la dispoziţia utilizatorului sistemului de distribuţie în orice moment pe perioada de valabilitate a contractului, fiind stabilită în funcţie de cantitatea maximă solicitată de utilizatorul sistemului de distribuţie şi acceptată de operatorul sistemului de distribuţie pentru a fi vehiculată prin sistemul de distribuţie într-o oră; este exprimată în unităţi de energie/oră;
    – presiune minimă tehnologică - presiunea minimă necesară, în regim de limitare la clientul final, destinată menţinerii în funcţiune, în condiţii de siguranţă, numai a acelor echipamente şi instalaţii impuse tehnologic pentru a evita pierderi de producţie nerecuperabile, comunicată de UD.

    ANEXA 2

    la condiţiile generale
    ABREVIEREA UNOR TERMENI
    ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    CLC - codul locului de consum;
    OSD - operator al sistemului de distribuţie a gazelor naturale;
    OTS - operator de transport şi de sistem;
    SD - sistem de distribuţie a gazelor naturale;
    UD - utilizator al sistemului de distribuţie a gazelor naturale;
    UR - utilizator al reţelei.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016