Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.77 din 14 aprilie 2020  privind stabilirea nivelului structurilor la care se constituie consiliile de onoare, a modului  de constituire şi a procedurilor de lucru ale acestora în Ministerul Apărării Naţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. M.77 din 14 aprilie 2020 privind stabilirea nivelului structurilor la care se constituie consiliile de onoare, a modului de constituire şi a procedurilor de lucru ale acestora în Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 343 din 28 aprilie 2020
    Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 35^8 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările ulterioare,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Prezentul ordin stabileşte nivelul structurilor la care se constituie consiliile de onoare, modul de constituire şi procedurile de lucru ale acestora în Ministerul Apărării Naţionale.

    ART. 2
    Procedura disciplinară este cea prevăzută de art. 35^4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    (1) Pentru apărarea onoarei cadrelor militare se constituie consilii de onoare, care reprezintă organe deliberative, independente în exercitarea atribuţiilor ce le revin, având competenţa de a analiza faptele cadrelor militare sesizate ca abateri de la disciplina militară şi de a individualiza sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate.
    (2) Cadrele militare sunt trimise în faţa consiliului de onoare numai în situaţia în care faptele comise, potrivit legii, nu constituie infracţiuni. Dacă pe timpul cercetării faptelor se constată că acestea au caracter infracţional, procedura se suspendă şi se sesizează organul de urmărire penală competent.

    ART. 4
    (1) Consiliile de onoare se constituie la nivelul unităţilor militare în care efectivul existent este de minimum 30 de cadre militare, precum şi la nivelul aparatului central al Ministerului Apărării Naţionale.
    (2) Componenţa fiecărui consiliu de onoare este stabilită de art. 35^8 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Membrii consiliilor de onoare sunt aleşi, de regulă, în luna decembrie, iar la instituţiile militare de învăţământ, în prima lună după începerea anului de învăţământ.

    ART. 5
    Dacă efectivul existent nu permite constituirea consiliului de onoare în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1), precum şi în cazul în care nu pot fi respectate prevederile art. 4 alin. (2), cadrele militare sunt trimise în faţa consiliilor de onoare de la eşalonul superior.

    ART. 6
    Cadrele militare încadrate pe statul de organizare tip anexa „M“ la Ministerul Apărării Naţionale pentru a îndeplini funcţii în afara Ministerului Apărării Naţionale, care săvârşesc fapte ce constituie abateri disciplinare, sunt trimise în faţa consiliilor de onoare constituite la Direcţia generală management resurse umane.

    ART. 7
    (1) Cadrele militare care, pe timpul cât sunt detaşate în afara Ministerului Apărării Naţionale pentru a executa misiuni ori pentru a urma o formă de perfecţionare a pregătirii în ţară sau în străinătate, precum şi pe timpul detaşării pentru îndeplinirea unor misiuni în teatrele de operaţii în afara teritoriului naţional, săvârşesc fapte ce constituie abateri disciplinare sunt trimise în faţa consiliilor de onoare ale unităţilor militare din care fac parte.
    (2) Cadrele militare care ocupă posturi permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi cele din structurile internaţionale la care România participă cu personal şi săvârşesc fapte ce constituie abateri disciplinare, pe timpul cât se află la post în străinătate, sunt trimise în faţa consiliului de onoare constituit la nivelul structurii centrale în evidenţa căreia se află posturile respective.

    ART. 8
    Ofiţerii care îndeplinesc funcţii de comandant de unitate militară, locţiitor şi şef de stat major sunt trimişi în faţa consiliului de onoare al eşalonului superior.

    ART. 9
    (1) Ofiţerii care îndeplinesc funcţii prevăzute cu gradul de general de brigadă/similar sau superior acestuia sunt trimişi în faţa consiliului de onoare, ales la nivelul ministrului apărării naţionale, la propunerea şefului Direcţiei generale management resurse umane. În situaţia în care cel în cauză este şeful Direcţiei generale management resurse umane, propunerea se face de către şeful Statului Major al Apărării.
    (2) Consiliul de onoare ales în condiţiile specificate la alin. (1) se constituie din 3 ofiţeri, cel puţin egali în grad şi funcţie cu cel în cauză. Preşedintele consiliului de onoare trebuie să aibă grad superior celui trimis în faţa consiliului de onoare.
    (3) În cazul unităţilor care au personal dispersat la nivelul întregii ţări şi nu este posibilă organizarea adunării cadrelor militare centralizat, aceasta se poate realiza şi în sistem videoconferinţă, dacă posibilităţile tehnice permit.

    ART. 10
    (1) Cadrele militare care sunt propuse pentru a fi alese în consiliile de onoare trebuie să se distingă prin conduită ireproşabilă, principialitate, autoritate morală şi profesională în rândul acestora, să aibă o vechime de cel puţin un an în unitatea militară respectivă şi de cel puţin 5 ani în rândul cadrelor militare în activitate.
    (2) Nu pot fi propuse pentru a fi alese în consiliile de onoare cadrele militare aflate în următoarele situaţii:
    a) îndeplinesc funcţia de comandant/şef al unităţii sau sunt înlocuitori legali ai acestuia;
    b) ocupă funcţia de consilier juridic în/pentru unitatea la nivelul căreia se constituie consiliul de onoare şi se pot afla în situaţia de a aviza ulterior actul administrativ de sancţionare.


    ART. 11
    (1) Membrii consiliilor de onoare sunt aleşi în adunări ale cadrelor militare, la care participă şi comandantul/ şeful unităţii militare.
    (2) La adunările convocate pentru alegerea consiliilor de onoare este necesar să ia parte cel puţin jumătate plus unu din numărul cadrelor militare.

    ART. 12
    (1) Adunările cadrelor militare pentru alegerea consiliilor de onoare se desfăşoară astfel:
    a) comandantul/şeful unităţii militare deschide adunarea şi comunică scopul pentru care aceasta a fost convocată;
    b) dintre participanţi, cu excepţia comandantului/şefului unităţii militare, este ales prin vot deschis un prezidiu format din 3-5 membri, care să conducă lucrările adunării, unul dintre membrii acestuia redactând şi procesul-verbal al adunării;
    c) participanţii la adunare fac propuneri de candidaţi pentru membrii titulari şi, separat, pentru membrii supleanţi, care se supun, pe rând, discuţiei adunării;
    d) în situaţia în care sunt obiecţii asupra unei propuneri, participanţii hotărăsc prin vot deschis, cu majoritate simplă, dacă cel propus este înscris pe lista candidaţilor;
    e) dintre participanţii care nu figurează pe lista candidaţilor se alege prin vot deschis o comisie pentru numărarea voturilor, formată din 3-5 membri, dintre care unul este ales preşedinte;
    f) se trece la alegerea prin vot secret a membrilor titulari şi supleanţi ai consiliului de onoare;
    g) pentru a fi declarat ales, candidatul propus trebuie să întrunească majoritatea simplă a voturilor exprimate.

    (2) Rezultatul alegerilor se consemnează într-un proces-verbal care este citit în faţa adunării de către preşedintele comisiei pentru numărarea voturilor. Procesul-verbal se semnează de toţi membrii comisiei de numărare a voturilor, se înregistrează la compartimentul documente clasificate, iar componenţa consiliilor de onoare se consemnează în ordinul de zi pe unitate.

    ART. 13
    (1) Membrii consiliului de onoare îşi exercită calitatea de la data constituirii consemnată în ordinul de zi pe unitate până la data expirării duratei pentru care a fost ales sau înainte de termen, în condiţiile prezentului ordin.
    (2) Cu 30 de zile calendaristice înainte de împlinirea perioadei prevăzute la art. 35^8 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, comandanţii/şefii unităţilor militare unde se constituie consiliile de onoare au obligaţia iniţierii procedurilor de constituire a acestora.
    (3) Membrul consiliului de onoare care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 14 are obligaţia de a aduce la cunoştinţă de îndată existenţa vreuneia dintre aceste situaţii.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (3) şedinţele se desfăşoară cu participarea membrului supleant corespunzător.
    (5) Cadrul militar aflat în situaţia prevăzută la alin. (3) întocmeşte un raport scris, cu menţionarea perioadei pentru care se solicită încetarea, care se înaintează comandantului/şefului unităţii militare unde este constituit consiliul de onoare, împreună cu probele doveditoare ale susţinerilor care fac obiectul cererii; aprobarea raportului se înscrie în ordinul de zi pe unitate şi se aduce la cunoştinţa preşedintelui consiliului de onoare.

    ART. 14
    Calitatea de membru al consiliului de onoare încetează:
    a) la data expirării perioadei pentru care a fost ales consiliul de onoare;
    b) la data mutării în cadrul altei unităţi militare;
    c) la data trecerii în rezervă;
    d) în situaţia prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. b);
    e) la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie sau din culpă, la pedeapsa amenzii penale sau cu închisoare, cu suspendarea executării ori graţiate înainte de începerea executării pedepsei sau cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei;
    f) la cererea motivată a cadrului militar;
    g) când cadrul militar este detaşat, beneficiază de concediu sau îndeplineşte o misiune pe o perioadă mai mare de 6 luni;
    h) la data decesului.


    ART. 15
    (1) În situaţia în care, după efectuarea cercetării disciplinare prealabile, este adoptată decizia prevăzută la art. 35^7 alin. 3 lit. c) din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, comandantul/şeful unităţii militare care a dispus efectuarea cercetării disciplinare prealabile emite ordinul de trimitere în faţa consiliului de onoare, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) Copiile ordinului de trimitere în faţa consiliului de onoare se transmit, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la emitere, prin grija structurii de resurse umane:
    a) preşedintelui şi membrilor consiliului de onoare constituit la nivelul unităţii, împreună cu dosarul cauzei sau, după caz, comandantului/şefului eşalonului superior pentru sesizarea consiliului de onoare constituit la nivelul acestuia;
    b) comandantului/şefului unităţii din care face parte cadrul militar trimis în faţa consiliului de onoare sau celui la care se află detaşat ori pus la dispoziţie, după caz;
    c) ofiţerului/comisiei desemnat/desemnate prevăzut/ prevăzute la art. 35^5 alin. 1 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) cadrului militar trimis în faţa consiliului de onoare, pe bază de semnătură. În situaţia în care cadrul militar refuză să semneze de luare la cunoştinţă şi de primire a ordinului de trimitere în faţa consiliului de onoare, se încheie un proces-verbal, care se introduce în dosarul cauzei, după ce structura responsabilă comunică ordinul de trimitere în faţa consiliului de onoare potrivit art. 154 şi următoarele din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Cadrele militare care au luat cunoştinţă de conţinutul ordinului de trimitere în faţa consiliului de onoare au dreptul de a-şi studia dosarul, adus la cunoştinţă prin orice mijloc de probă şi în orice stadiu, după care semnează în tabelul întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
    (4) Ordinul de trimitere în faţa consiliului de onoare, emis potrivit prevederilor alin. (1), se introduce în dosarul cauzei şi se înregistrează în opis.

    ART. 16
    (1) Cercetarea disciplinară prealabilă se execută conform prevederilor art. 35^5 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Cadrul militar care a fost informat despre demararea procedurii prevăzute la art. 35^4 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, poate solicita prin raport scris adresat comandantului/şefului unităţii militare să fie asistat de un apărător ales.
    (3) Apărătorul ales trebuie să deţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate de nivel cel puţin echivalent cu cel al documentelor şi informaţiilor vehiculate în fiecare caz în parte.

    ART. 17
    (1) Comisia de cercetare disciplinară prealabilă se constituie din 3 ofiţeri, cu gradul cel puţin egal cu al celui în cauză.
    (2) În termen de 20 de zile lucrătoare de la constituire, comisia de cercetare prealabilă prezintă comandantului/şefului un raport din care să rezulte dacă se impune sau nu trimiterea celui în cauză în faţa consiliului de onoare.
    (3) În situaţia în care, în baza propunerii comisiei de cercetare prealabilă, comandantul/şeful hotărăşte trimiterea celui în cauză în faţa consiliului de onoare, emite ordinul prevăzut în anexa nr. 1.
    (4) Copiile ordinului de trimitere în faţa consiliului de onoare a unui cadru militar se transmit, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la emitere, în scris, preşedintelui şi membrilor consiliului de onoare, comisiei de cercetare prealabilă şi cadrului militar în cauză.

    ART. 18
    (1) Şedinţa consiliului de onoare se ţine în cel mult 6 zile lucrătoare de la momentul comunicării cadrului militar a ordinului de trimitere în faţa consiliului de onoare, timp în care dosarul este studiat de membrii consiliului de onoare.
    (2) Pe timpul studierii dosarului, precum şi în vederea pregătirii desfăşurării şedinţei, membrii consiliului de onoare pot solicita consilierilor juridici asistenţă juridică.
    (3) Data şi ora începerii şedinţei se stabilesc de preşedintele consiliului de onoare cu aprobarea comandantului/şefului unităţii militare, se consemnează în ordinul de zi pe unitate şi se comunică membrilor, ofiţerului/comisiei desemnat/desemnate şi cadrului militar trimis în faţa consiliului prin orice mijloace de comunicare ce pot asigura confirmarea primirii de către acesta.
    (4) În situaţia în care cadrul militar trimis în faţa consiliului de onoare absentează în mod justificat - misiune, spitalizare, concediu, permisie ori în situaţii de forţă majoră, se încheie un proces-verbal, care se ataşează la dosarul cauzei. Termenul de comunicare către acesta, prevăzut la art. 15 alin. (2), curge de la data încetării acestei situaţii.

    ART. 19
    (1) Preşedintele consiliului de onoare pune în vedere membrilor acestuia să îşi dea votul fără patimă şi prejudecăţi, îndeplinindu-şi datoria de conştiinţă în spiritul dreptăţii, al onoarei şi al demnităţii militare.
    (2) Preşedintele consiliului de onoare desemnează un membru al consiliului de onoare care întocmeşte procesul-verbal al şedinţei, în care se consemnează modul de desfăşurare a acesteia.
    (3) În situaţia în care cadrul militar trimis în faţa consiliului de onoare sau apărătorul ales absentează nejustificat, şedinţa consiliului de onoare se desfăşoară în lipsa acestora, specificându-se această situaţie în procesul-verbal al şedinţei.
    (4) În continuarea şedinţei, preşedintele consiliului de onoare dă citire ordinului de trimitere în faţa acestui consiliu a cadrului militar în cauză, iar ofiţerul/comisia desemnat/desemnată cu cercetarea disciplinară prealabilă prezintă raportul şi alte documente relevante privind fapta săvârşită; preşedintele consiliului de onoare solicită apoi celui în cauză să prezinte poziţia sa faţă de fapta/faptele care i se impută, precum şi eventualele argumente pregătite în apărarea sa.
    (5) Pentru a se edifica asupra faptei/faptelor săvârşite, membrii consiliului de onoare pun întrebări celui în cauză, la care acesta răspunde personal sau prin reprezentant.
    (6) Preşedintele consiliului de onoare dă cuvântul ofiţerului desemnat, în situaţia în care acesta are de făcut precizări faţă de conţinutul dosarului.
    (7) Preşedintele consiliului de onoare dă cuvântul cadrului militar trimis în faţa consiliului de onoare/apărătorului ales, pentru a-şi expune concluziile faţă de faptele reţinute în sarcina sa, precum şi pentru a propune eventualele dovezi în apărarea sa.
    (8) Când fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, consiliul de onoare propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare. La individualizarea sancţiunii disciplinare se ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii de la disciplina militară, de împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, de comportarea generală, precum şi de existenţa în antecedentele persoanei a altor sancţiuni disciplinare, cu excepţia celor care au fost radiate.
    (9) Consiliul de onoare adoptă o hotărâre, după ce fiecare membru, începând cu cel mai mic în grad, iar la grade egale, cu cel care are stagiul cel mai mic în grad, propune una dintre soluţiile prevăzute la art. 35^9 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, impunându-se cea propusă de majoritatea membrilor.
    (10) Rezultatul deliberării se consemnează în minuta şedinţei în care se înscrie hotărârea adoptată de către consiliul de onoare; minuta se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
    (11) După întocmirea minutei preşedintele consiliului de onoare dă citire hotărârii adoptate, consemnată în minută.

    ART. 20
    (1) Hotărârea consiliului de onoare se redactează conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
    (2) Hotărârea consiliului de onoare se semnează de către preşedinte şi toţi membrii.

    ART. 21
    (1) În prima zi lucrătoare, după redactarea hotărârii prevăzute la art. 19, preşedintele consiliului de onoare întocmeşte un raport adresat comandantului/şefului unităţii militare, la care anexează dosarul cauzei.
    (2) Dosarul cauzei conţine documentele prevăzute în anexa nr. 5 şi se înregistrează la modulul resurse umane al unităţii.
    (3) După studierea documentelor, comandantul/şeful unităţii militare adoptă una dintre următoarele decizii:
    a) dispune măsuri pentru aplicarea sancţiunii disciplinare propuse sau a uneia mai uşoare, conform competenţelor legale, de îndată ce hotărârea consiliului de onoare devine definitivă;
    b) dispune reanalizarea, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data redactării hotărârii consiliului de onoare, a cauzei de către acelaşi consiliu de onoare în cazul în care constată că au fost încălcate în mod evident normele de procedură prevăzute la art. 35^10 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 22
    (1) În situaţia în care cadrul militar a făcut o avertizare în interes public şi este analizat ca urmare a unui act de avertizare, acesta poate cere să fie invitaţi presa şi un reprezentant al asociaţiei profesionale din care face parte; în acest sens, anunţul se face la cererea scrisă a preşedintelui consiliului de onoare prin comunicat pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naţionale, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii hotărârii consiliului de onoare.
    (2) Termenii de avertizare în interes public şi act de avertizare au semnificaţiile prevăzute în Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.
    (3) Pentru accesul presei şi al reprezentantului asociaţiei profesionale la şedinţa consiliului de onoare trebuie avute în vedere următoarele:
    a) informaţiile ce se discută să nu facă parte din categoria informaţiilor clasificate potrivit legii;
    b) pentru informaţiile clasificate vehiculate reprezentanţii să deţină certificat de securitate ori autorizaţie de acces corespunzător/corespunzătoare.


    ART. 23
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

    ART. 24
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 25
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă

    Bucureşti, 14 aprilie 2020.
    Nr. M.77.
    ANEXA 1

    - Model -

┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ROMÂNIA │ │
│MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE │ │
│....................................│...................................│
│(denumirea structurii) │(nivelul de clasificare) │
│.............................. │Exemplarul nr. ..... │
│(data) │ │
│Nr. ..................... │ │
│- Localitatea - │ │
└────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

    ORDINUL
    comandantului/şefului Unităţii Militare .....................
    Nr. ........ din .........
    În temeiul dispoziţiilor art. 35^7 alin. 3 lit. c) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,
    potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.77/2020 privind stabilirea nivelului structurilor la care se constituie consiliile de onoare, a modului de constituire şi a procedurilor de lucru ale acestora în Ministerul Apărării Naţionale,
    ORDON:
    1. Trimiterea în faţa consiliului de onoare al ...................(denumirea eşalonului la care se analizează cazul)............... a .....................(gradul, arma, numele, prenumele tatălui, prenumele, codul, funcţia şi unitatea militară).............................. pentru:….........(Se înscrie fapta care constituie abatere de la disciplina militară cu menţionarea expresă a articolului de lege sau de act normativ specific, în care aceasta se încadrează sau, după caz, aspectele care aduc atingere onoarei cadrelor militare şi pentru care cel în cauză a fost trimis în faţa consiliului de onoare.)..............
    2. Consiliul de onoare este constituit în următoarea componenţă:
    - preşedinte: ..................................;
    – membri: .......................................;
                      ....................................... .

    Comandantul/Şeful Unităţii Militare .........(indicativul numeric şi garnizoana)...........
    …..............................…
                   (gradul)
    …..........................................................................................…
                 (prenumele, numele - cu majuscule, semnătura şi ştampila)

    ANEXA 2

    - Model -
    VĂZUT
    Comandantul/Şeful Unităţii Militare ...........................................................
                                                                    (indicativul numeric şi garnizoana)
    ........................
    (gradul)
    ……….....................................................................................
    (prenumele, numele - cu majuscule, semnătura şi ştampila)
    TABEL
    cu cadrele militare care au luat cunoştinţă de conţinutul Ordinului comandantului/şefului Unităţii Militare nr. ……….............…..………......... (indicativul numeric şi garnizoana)

┌────────────────────┬─────────┬────┬─────────┐
│ │Gradul, │ │ │
│Calitatea │numele şi│Data│Semnătura│
│ │prenumele│ │ │
├─────────┬──────────┼─────────┼────┼─────────┤
│ │Preşedinte│ │ │ │
│ ├──────────┼─────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
│Consiliul│ ├─────────┼────┼─────────┤
│de onoare│ │ │ │ │
│ │Membri ├─────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┴──────────┼─────────┼────┼─────────┤
│Ofiţerul desemnat/ │ │ │ │
│Comisia │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼────┼─────────┤
│Cadrul militar │ │ │ │
│trimis în faţa │ │ │ │
│consiliului de │ │ │ │
│onoare │ │ │ │
└────────────────────┴─────────┴────┴─────────┘    ANEXA 3

    - Model -

┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ROMÂNIA │ │
│MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE │ │
│....................................│...................................│
│(denumirea structurii) │(nivelul de clasificare) │
│.............................. │Exemplarul nr. ..... │
│(data) │ │
│Nr. ..................... │ │
│- Localitatea - │ │
└────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

    MINUTA ŞEDINŢEI
    Consiliului de onoare al ......................(denumirea unităţii militare la care se desfăşoară şedinţa)........................
    1. În baza Ordinului nr. ............. din ........................... al .......(Se înscriu datele din ordinul de trimitere în faţa consiliului de onoare.).........., consiliul de onoare, format din:
    - preşedinte: .................................;
    – membri: ......................................;
                       .....................................,
    întrunit pe data de ..............................................................., a procedat la analiza faptei săvârşite de către ...............(gradul, numele şi prenumele celui în cauză)............ de .............(descrierea pe scurt a faptei/faptelor şi indicarea dispoziţiei legale încălcate)................. .

    2. Deliberând, individual, membrii consiliului de onoare au hotărât:*
    - ........(membrul consiliului cel mai mic în grad)........... - fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară şi propun sancţionarea cu ..........(Se individualizează sancţiunea.)........;
    – ............................................................................. - fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară şi propun sancţionarea cu .........(Se individualizează sancţiunea.).............;
    – ....................................... - fapta sesizată nu constituie abatere de la disciplina militară şi propun să nu fie sancţionat;
    – ............................................................................. - fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară şi propun sancţionarea cu ..........(Se individualizează sancţiunea.)..........;
    – .............................................................................. - fapta sesizată nu constituie abatere de la disciplina militară şi propun să nu fie sancţionat.

    3. Consiliul de onoare al ............(denumirea unităţii militare)............ în unanimitate/cu majoritate de voturi a hotărât vinovăţia/nevinovăţia ...........(gradul, numele şi prenumele)........... pentru ..............(denumirea faptei/faptelor şi indicarea dispoziţiei legale încălcate)............ cu propunerea de a fi sancţionat cu **.................. (Se individualizează sancţiunea.)............./de a nu fi sancţionat.
          Preşedinte,
    .............................
                                ................................
                             Membri:
    …...........................................................
            (membrul consiliului cel mai mic în grad)
                               ...……….................
    …....................
                               ...……….................
    ….................
                               ...……….................
    ….................
                               ...……….................
     * Când cel în cauză a fost trimis în faţa consiliului de onoare pentru mai multe fapte, membrii consiliului se vor pronunţa pentru fiecare faptă în parte.
    ** Când cel în cauză a fost trimis în faţa consiliului de onoare pentru mai multe fapte, membrii consiliului vor pronunţa hotărârea finală, reprezentând un singur rezultat al sancţiunilor disciplinare propuse pentru fiecare faptă în parte.

    ANEXA 4

    - Model -

┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ROMÂNIA │ │
│MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE │ │
│....................................│...................................│
│(denumirea structurii) │(nivelul de clasificare) │
│.............................. │Exemplarul nr. ..... │
│(data) │ │
│Nr. ..................... │ │
│- Localitatea - │ │
└────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

    HOTĂRÂREA
    Consiliului de onoare al ............(denumirea unităţii militare la care se desfăşoară şedinţa)..............
    1. În baza Ordinului nr. ............. din ............................. al ........(Se înscriu datele din ordinul de trimitere în faţa consiliului de onoare.)........., consiliul de onoare, format din:
    - preşedinte: .................................;
    – membri: ......................................;
                      ......................................;
                      ......................................,

    – ofiţerul/comisia desemnat/desemnată pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile ............................................., s-a întrunit la data de ......................., ora..........., locul ........................................., a procedat la analiza faptei săvârşite de către ...........(gradul, numele şi prenumele celui în cauză).............. pentru .............(descrierea pe scurt a faptei/faptelor şi indicarea dispoziţiei legale încălcate)........... .

    2. Şedinţa consiliului de onoare s-a desfăşurat după cum urmează: ……...…………(Se preiau datele din cuprinsul procesului-verbal redactat pe timpul şedinţei.)................. .
    3. Aspectele analizate în cursul şedinţei consiliului au fost următoarele: ……….............................…………... .
    4. Motivarea în fapt şi în drept care a determinat luarea hotărârii de către consiliul de onoare este următoarea:
    ................................................................................... .

    5. Hotărârea consiliului de onoare:
    - fapta săvârşită nu constituie abatere de la disciplina militară;
    sau
    – fapta săvârşită constituie abatere de la disciplina militară;
    – consiliul propune sancţionarea ………......(gradul, numele şi prenumele celui în cauză)……............. cu .............(denumirea sancţiunii disciplinare)..........

    Preşedinte,
    .............................
                              ................................
                Membri:
    ……………….................
    ……………….................
    ……………....................
    ……………….................

    ANEXA 5

    - model -
    OPIS
    Total pagini: .................

┌────┬──────────────────────────┬──────┐
│Nr. │Cuprins │Pagina│
│crt.│ │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│1. │Opis │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │Documente ce ţin de │ │
│2. │cercetarea disciplinară │ │
│ │prealabilă │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│3. │Ordinul de trimitere în │ │
│ │faţa consiliului de onoare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │Procesul-verbal de │ │
│4. │desfăşurare a şedinţei │ │
│ │consiliului de onoare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │Concluziile scrise ale │ │
│5. │celui în cauză depuse pe │ │
│ │timpul şedinţei │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│6. │Minuta şedinţei │ │
│ │consiliului de onoare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│7. │Hotărârea consiliului de │ │
│ │onoare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│8. │Alte documente │ │
└────┴──────────────────────────┴──────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016