Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 743 din 5 martie 2020  pentru eliberarea certificatului unic de siguranţă operatorilor care efectuează  numai manevră feroviară pe căile ferate din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 743 din 5 martie 2020 pentru eliberarea certificatului unic de siguranţă operatorilor care efectuează numai manevră feroviară pe căile ferate din România

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 238 din 24 martie 2020
    Având în vedere Referatul Direcţiei transport feroviar nr. 48.720 din data de 20.01.2020,
    în temeiul prevederilor art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 361/2018 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţelor în domeniul transportului feroviar, ale art. 3 alin. (2) lit. m) pct. (i) şi (ii) din anexa nr. 1 „Regulament de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR“ la anexa nr. 1 „Regulament de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER“ la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
    ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite următorul ordin:
    CAP. I
    Generalităţi
    ART. 1
    (1) În scopul obţinerii certificatelor unice de siguranţă, operatorii care efectuează numai manevră feroviară, definiţi la art. 6 lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2018 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţelor în domeniul transportului feroviar, îşi stabilesc propriile sisteme de management al siguranţei în conformitate cu cerinţele stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranţă privind cerinţele sistemului de management al siguranţei, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului, şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.158/2010 şi (UE) nr. 1.169/2010 ale Comisiei.
    (2) Certificatul unic de siguranţă eliberat operatorului care efectuează numai manevră feroviară de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, denumită în continuare ASFR, dovedeşte că posesorul acestuia este capabil să efectueze operaţiuni de manevră feroviară pe căile ferate din România în condiţii de siguranţă în zona de operare preconizată - staţii de cale ferată de pe infrastructura feroviară publică, zone de manevră şi linii ferate industriale.

    ART. 2
    (1) După eliberarea şi reînnoirea certificatelor unice de siguranţă, ASFR desfăşoară activităţi pentru supravegherea managementului siguranţei al operatorului care efectuează numai manevră feroviară, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranţă pentru supravegherea de către autorităţile naţionale de siguranţă după eliberarea unui certificat unic de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 al Comisiei, pentru a verifica dacă în decursul operaţiunilor de manevră feroviară pe căile ferate din România se folosesc efectiv modalităţile sistemului de management al siguranţei şi dacă toate cerinţele care au stat la baza eliberării certificatelor şi normele naţionale de siguranţă sunt respectate în permanenţă.
    (2) Activităţile de supraveghere prevăzute la alin. (1) se efectuează în baza convenţiei încheiate de către ASFR cu operatorul care efectuează numai manevră feroviară înainte de eliberarea certificatului unic de siguranţă.

    CAP. II
    Cerinţe pentru eliberarea certificatului unic de siguranţă
    ART. 3
    Pentru eliberarea certificatului unic de siguranţă, operatorul care efectuează numai manevră feroviară trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    1. deţine licenţă valabilă pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară, în interes public şi/sau în interes propriu;
    2. are stabilit propriul sistem de management al siguranţei, conform prevederilor art. 1;
    3. deţine personal cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei apt din punct de vedere medical şi psihologic, instruit, evaluat periodic pentru confirmarea competenţelor profesionale şi autorizat, conform reglementărilor specifice în vigoare, care va fi utilizat la efectuarea manevrei feroviare;
    4. deţine responsabil desemnat cu atribuţii în organizarea şi conducerea activităţii de transport, siguranţa circulaţiei şi managementul siguranţei, atestat de către ASFR;
    5. deţine un consilier de siguranţă la transportul mărfurilor periculoase, certificat de către ASFR, dacă operatorul manevrează vehicule feroviare încărcate cu mărfuri periculoase;
    6. deţine în proprietate, cu chirie sau în leasing vehicule feroviare motoare, declarate apte din punct de vedere tehnic în urma evaluării efectuate de Organismul Notificat Feroviar Român - ONFR;
    7. asigură întreţinerea, reviziile şi repararea vehiculelor feroviare motoare deţinute şi, dacă este cazul, tractate cu operatori economici care deţin documente specifice pentru prestarea acestor tipuri de servicii feroviare;
    8. efectuează manevră feroviară numai pe linii ferate industriale, inclusiv pe linii ferate industriale de tranzit care deţin autorizaţie de exploatare conform reglementărilor specifice în vigoare;
    9. asigură instruirea personalului propriu cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei cu personal atestat de către ASFR, conform reglementărilor specifice în vigoare.


    CAP. III
    Eliberarea, reînnoirea sau actualizarea, modificarea certificatului unic de siguranţă, viza periodică
    ART. 4
    (1) Evaluarea capacităţii unui operator care efectuează numai manevră feroviară de a îndeplini cerinţele pentru eliberarea certificatului unic de siguranţă este realizată de către ASFR la nivelul sistemului de management al siguranţei şi se face în baza unei documentaţii depuse de către solicitant în acest sens.
    (2) Înainte de depunerea la ASFR a cererii şi a dosarului cu documentele justificative ale îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 3 pentru eliberarea certificatului unic de siguranţă, solicitantul poate aplica o etapă procedurală premergătoare depunerii, denumită „implicare prealabilă“, prin care poate cere informaţii suplimentare privind etapele procesului de evaluare a siguranţei. Solicitarea va fi însoţită de dovada plăţii către ASFR a tarifului pentru această prestaţie.

    ART. 5
    (1) Pentru eliberarea certificatului unic de siguranţă, operatorul care efectuează numai manevră feroviară trebuie să depună la ASFR o cerere pentru eliberare însoţită de un dosar complet, cu următoarele documente justificative ale îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 3:
    a) copia licenţei pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară, în interes public şi/sau în interes propriu;
    b) documente specifice referitoare la propriul sistem de management al siguranţei, respectiv:
    - descrierea sistemului de management al siguranţei şi alte documente care demonstrează respectarea cerinţelor stabilite şi care arată modul în care sunt îndeplinite cerinţele respective;
    – informaţii privind corelarea dintre sistemul de management al siguranţei şi anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei;

    c) lista cu staţiile de cale ferată de pe infrastructura feroviară publică, zonele de manevră şi liniile ferate industriale racordate la staţiile de cale ferată pe care se va efectua manevră feroviară, cu precizarea datelor de identificare ale acestora, denumirea proprietarilor şi a autorizaţiei/autorizaţiilor de exploatare aferente liniilor ferate industriale, inclusiv pentru linia ferată industrială de tranzit, dacă este cazul; se vor anexa la listă, în copie, autorizaţia de exploatare a fiecărei linii ferate industriale pe care operatorul va manevra şi, dacă este cazul, autorizaţia de exploatare a liniei ferate industriale de tranzit;
    d) schiţa staţiei de cale ferată la care se racordează linia ferată industrială solicitată pentru manevră feroviară;
    e) lista cu personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei utilizat în efectuarea manevrei feroviare, cu dovezi privind calitatea de angajaţi ai operatorului, cu următoarele precizări pentru fiecare persoană: numele, prenumele şi funcţia deţinută, permisele, autorizaţiile deţinute şi termenul de valabilitate a acestora, avizele cu menţiunea apt medical şi psihologic şi termenele de valabilitate a acestora; se vor anexa la listă, în copie, documente specifice privind aceste precizări;
    f) copia atestatului/atestatelor de responsabil desemnat cu atribuţii în organizarea şi conducerea activităţii de transport, siguranţa circulaţiei şi managementul siguranţei eliberat/ eliberate de către ASFR;
    g) copia certificatului de consilier de siguranţă la transportul mărfurilor periculoase, dacă este cazul; se vor prezenta, de asemenea, în copie, decizia de numire a consilierului de siguranţă şi documentul din care să reiasă relaţia dintre operator şi persoana atestată, contract/convenţie; în cazul în care nu se efectuează operaţiuni de transport cu mărfuri periculoase, se va prezenta în acest sens declaraţia pe propria răspundere a conducerii executive a operatorului;
    h) lista cu vehiculele feroviare motoare cu care operatorul va efectua serviciul de manevră feroviară, cu precizarea următoarelor date pentru fiecare vehicul: tipul acestuia, numărul de identificare, seria şasiului, puterea nominală şi denumirea deţinătorului; se vor anexa la listă, în copie, următoarele documente specifice: autorizaţia din punct de vedere tehnic pentru vehicul feroviar motor, în termen de valabilitate, dovada înscrierii în Registrul naţional al vehiculelor în care solicitantul trebuie să fie menţionat ca deţinător; în cazul vehiculului motor care desfăşoară pentru prima dată activitate în România se va prezenta un document emis de către Organismul Notificat Feroviar Român - ONFR din care să reiasă că acesta poate fi utilizat pe căile ferate din România şi este compatibil cu reţeaua feroviară pe care urmează să îşi desfăşoare activitatea;
    i) dovezi privind modul de asigurare a efectuării întreţinerii, reviziilor şi reparării vehiculelor feroviare motoare deţinute şi, dacă este cazul, tractate - contracte, convenţii şi altele asemenea cu operatori economici care deţin documente specifice pentru prestarea acestor tipuri de servicii feroviare şi proceduri privind asigurarea mentenanţei;
    j) declaraţia pe propria răspundere a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei implicat în efectuarea manevrei feroviare că acesta cunoaşte şi a luat cunoştinţă de prevederile planului tehnic de exploatare a staţiei, zonelor de manevră, regulamentului tehnic de exploatare a liniei ferate industriale şi autorizaţiei de exploatare a liniei ferate industriale pe care operatorul va efectua manevra feroviară, inclusiv, dacă este cazul, pentru linia ferată industrială de tranzit; declaraţia va fi asumată de către conducerea executivă a operatorului;
    k) dovada că instruirea profesională, teoretică şi practică a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei se face conform reglementărilor specifice în vigoare; se va prezenta în copie contractul/convenţia de instruire profesională încheiat/încheiată cu unităţi autorizate sau, în cazul în care operatorul dispune de personal atestat de către ASFR, atestatul/atestatele eliberat/eliberate persoanei/persoanelor care efectuează instruirea; copia documentului legal din care să reiasă relaţia dintre operator şi persoana/persoanele atestată/atestate;
    l) declaraţia pe propria răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a operatorului prin care se obligă să respecte prevederile normelor naţionale în vigoare privind efectuarea manevrei feroviare în condiţii de siguranţă a circulaţiei şi de securitate a transporturilor pe staţiile de cale ferată, zonele de manevră şi liniile ferate industriale pe care operatorul va manevra.

    (2) Dosarul pentru eliberarea certificatului unic de siguranţă trebuie să conţină şi:
    a) declaraţia persoanei care asigură conducerea executivă a operatorului care efectuează numai manevră feroviară pentru asigurarea accesului personalului ASFR cu ocazia vizitelor, inspecţiilor şi auditurilor în cazul evaluării la sediul social şi la punctele de lucru şi pentru acordarea sprijinului necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţii de supraveghere;
    b) declaraţia pe propria răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a operatorului care efectuează numai manevră feroviară prin care se obligă să notifice ASFR orice schimbare a datelor iniţiale care au stat la baza eliberării certificatului unic de siguranţă, precum şi a înscrisurilor din certificat;
    c) convenţia prevăzută la art. 2 alin. (2) pentru desfăşurarea activităţilor de supraveghere efectuate de ASFR;
    d) dovada plăţii către ASFR a tarifului pentru prestaţia de eliberare a certificatului.


    ART. 6
    (1) ASFR efectuează evaluarea detaliată a capacităţii operatorului care efectuează numai manevră feroviară de a îndeplini cerinţele pentru eliberarea certificatului unic de siguranţă numai după depunerea dosarului complet.
    (2) În cazul în care dosarul nu este complet, ASFR solicită informaţiile necesare suplimentare, incluzând justificări şi detalii privind termenul de primire a răspunsului solicitantului. În cazul în care solicitantul nu furnizează informaţiile solicitate în termenul stabilit, ASFR poate decide să prelungească termenul de răspuns al solicitantului sau să informeze solicitantul că cererea i-a fost respinsă.
    (3) ASFR poate solicita orice alte documente sau informaţii pe care le consideră necesare pentru a evalua cererea pentru eliberarea certificatului unic de siguranţă şi conformitatea cu cerinţele stabilite, precum şi prezentarea de documente originale, pentru verificarea conformităţii cu documentele prezentate în copie.

    ART. 7
    (1) Personalul ASFR implicat în evaluarea prevăzută la art. 6 are următoarele competenţe:
    a) cunoaşte cadrul de reglementare relevant;
    b) cunoaşte modul de operare a sistemului feroviar;
    c) un nivel adecvat de analiză critică;
    d) are experienţă în evaluarea siguranţei sau într-un sistem de gestionare similar în sectorul feroviar sau într-un sistem de management al siguranţei într-un sector cu probleme operaţionale şi tehnice echivalente;
    e) are competenţe de rezolvare a problemelor, comunicare şi muncă în echipă;
    f) are orice altă competenţă prevăzută de o anumită evaluare.

    (2) Personalul care efectuează vizite, inspecţii şi audituri trebuie să aibă cunoştinţe, experienţă şi competenţe de intervievare.
    (3) Cu ocazia vizitelor, inspecţiilor şi auditurilor, operatorul care efectuează numai manevră feroviară pune la dispoziţia personalului ASFR documentaţia şi logistica necesare pentru buna desfăşurare a acestei activităţi.

    ART. 8
    (1) După constatarea îndeplinirii tuturor cerinţelor pentru eliberarea certificatului unic de siguranţă, ASFR eliberează certificatul unic de siguranţă operatorului care efectuează numai manevră feroviară, care este valabil pentru o perioadă de 5 ani, cu respectarea cerinţelor care au stat la baza eliberării şi în condiţiile vizării sale periodice la un an.
    (2) În cazul în care operatorul care efectuează numai manevră feroviară deţine o licenţă temporară pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară, valabilitatea certificatului unic de siguranţă nu va putea depăşi valabilitatea licenţei temporare.
    (3) Modelul-cadru al certificatului unic de siguranţă este prezentat în anexa la prezentul ordin.
    (4) Dacă operatorul care efectuează numai manevră feroviară nu depune documentaţia completă în termen de 30 de zile de la data depunerii solicitării, ASFR îi notifică acestuia decizia de neacordare a certificatului unic de siguranţă, care va fi motivată.

    ART. 9
    După eliberarea certificatului unic de siguranţă, operatorul care efectuează numai manevră feroviară trebuie să continue să îşi utilizeze propriul sistem de management al siguranţei şi să îl dezvolte continuu.

    ART. 10
    (1) Cu 45 de zile înainte de expirarea perioadei de un an de la eliberarea certificatului unic de siguranţă sau înainte de expirarea vizei periodice, după caz, deţinătorul certificatului trebuie să depună la ASFR o cerere de acordare a vizei periodice însoţită de următoarele documente specifice:
    a) copia documentului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a), atunci când este cazul;
    b) documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) - pentru dezvoltarea sistemului de management al siguranţei şi art. 5 alin. (1) lit. e)-l);
    c) documentele noi sau care au suferit modificări, dacă este cazul;
    d) dovada plăţii către ASFR a tarifului pentru prestaţia de acordare a vizei periodice.

    (2) După examinarea documentelor depuse şi dacă nu se constată neconformităţi, ASFR notifică operatorului care efectuează numai manevră feroviară acordarea vizei periodice şi înscrie pe certificat data acordării vizei anuale.
    (3) Dacă se constată existenţa unor neconformităţi la documentele depuse, ASFR notifică în acest sens operatorul care efectuează numai manevră feroviară.
    (4) Dacă operatorul care efectuează numai manevră feroviară prezintă dovezile de eliminare a neconformităţilor constatate şi, după verificare, rezultă eliminarea acestora, ASFR notifică acestuia acordarea vizei periodice şi înscrie pe certificat data acordării vizei anuale.
    (5) În cazul neeliminării neconformităţilor constatate, ASFR restricţionează certificatul unic de siguranţă operatorului în cauză.

    ART. 11
    (1) Pentru continuarea activităţii specifice după expirarea valabilităţii certificatului unic de siguranţă, operatorul care efectuează numai manevră feroviară trebuie să solicite ASFR reînnoirea certificatului cu minimum 5 luni înainte de data expirării valabilităţii acestuia. În acest sens, operatorul trebuie să depună la ASFR o cerere de reînnoire însoţită de un dosar complet cu documentele justificative ale îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 5 alin. (1), după cum urmează:
    a) copia documentului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a);
    b) documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) - pentru dezvoltarea sistemului de management al siguranţei şi art. 5 alin. (1) lit. e)-l);
    c) documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) şi d), dacă acestea au suferit modificări, sau o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a operatorului că acestea nu au suferit modificări, după caz.

    (2) Dosarul pentru eliberarea certificatului unic de siguranţă reînnoit trebuie să conţină şi declaraţiile de la art. 5 alin. (2) lit. a) şi b), convenţia prevăzută la art. 2 alin. (2) pentru desfăşurarea activităţilor de supraveghere efectuate de ASFR, precum şi dovada plăţii către ASFR a tarifului pentru prestaţia de eliberare a certificatului reînnoit.
    (3) Pentru evaluarea capacităţii solicitantului de a îndeplini cerinţele pentru eliberarea certificatului unic de siguranţă reînnoit, ASFR procedează conform prevederilor art. 6 şi ia în considerare rezultatele activităţilor de supraveghere efectuate anterior.

    ART. 12
    (1) La solicitarea unui operator care efectuează numai manevră feroviară, ASFR poate actualiza - modifica, parţial sau în întregime, certificatul unic de siguranţă, după cum urmează:
    a) la modificarea datelor de identificare ale operatorului;
    b) la modificarea datelor înscrise în certificatul unic de siguranţă, inclusiv la adăugarea sau eliminarea unei staţii de cale ferată, zone de manevră, linii ferate industriale sau a unui vehicul feroviar motor cu care operatorul îşi desfăşoară activitatea;
    c) la fiecare modificare substanţială a amplorii manevrei feroviare - zone de operare extinse şi/sau vehicule feroviare motoare suplimentare cu care operatorul îşi desfăşoară activitatea.

    (2) Pentru actualizarea sau modificarea certificatului unic de siguranţă, operatorul care efectuează numai manevră feroviară trebuie să depună la ASFR o cerere de actualizare sau modificare a certificatului, precum şi următoarele documente specifice, după caz:
    a) documente privind modificările efectuate la situaţia juridică, sediu, denumire şi altele asemenea - copia documentelor afectate de modificările efectuate; copie după licenţa actualizată sau modificată din care să reiasă noile date ale operatorului;
    b) documente privind renunţarea la staţii de cale ferată, zone de manevră, linii ferate industriale sau a unui/unor vehicul(e) feroviar(e) motor/motoare care sunt înscrise în anexele la certificatul unic de siguranţă;
    c) documente privind noua staţie de cale ferată, zonă de manevră, linie ferată industrială sau noul vehicul feroviar motor care va fi înscris în anexele la certificatul unic de siguranţă, respectiv datele de identificare ale acestora conform art. 5 alin. (1) lit. c), d), e), h), i), j) şi k), după caz;
    d) o listă cu procedurile aferente proceselor/activităţilor existente care au suferit revizii sau, după caz, o listă cu procedurile noi aferente proceselor/activităţilor nou-apărute ca urmare a modificărilor efectuate conform alin. (1) lit. b) şi c);
    e) dovada evaluării importanţei schimbării şi, atunci când este cazul, raportul de evaluare a siguranţei în cazul unei schimbări semnificative, emis de către ASFR, şi declaraţia prevăzută la art. 16 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda comună de siguranţă pentru evaluarea şi aprecierea riscurilor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009, în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.501/2014 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda comună de siguranţă pentru evaluarea riscurilor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009 şi cu acest regulament.

    (3) ASFR poate solicita orice alte documente sau informaţii pe care le consideră necesare pentru a evalua cererea de actualizare sau modificare a certificatului unic de siguranţă, precum şi documente originale pentru verificarea conformităţii cu documentele prezentate în copie.
    (4) Dosarul pentru solicitarea certificatului unic de siguranţă actualizat sau modificat trebuie să conţină dovada plăţii către ASFR a tarifului pentru această prestaţie.
    (5) O actualizare sau modificare a certificatului unic de siguranţă nu duce la prelungirea perioadei de valabilitate a acestuia, respectiv la prelungirea valabilităţii vizei periodice.

    ART. 13
    ASFR poate solicita ca certificatul unic de siguranţă să fie revizuit în urma unor modificări substanţiale ale cadrului de reglementare în domeniul siguranţei.

    CAP. IV
    Supravegherea operatorilor care efectuează numai manevră feroviară, restricţionarea sau revocarea certificatelor unice de siguranţă
    ART. 14
    (1) Atunci când în urma activităţilor de supraveghere desfăşurate după eliberarea şi reînnoirea certificatelor unice de siguranţă se constată că nu mai sunt îndeplinite cerinţele de certificare, nu se respectă normele naţionale sau reglementările specifice ale Uniunii Europene sau se identifică un risc grav care afectează siguranţa, ASFR poate, motivat:
    a) să ia măsuri de siguranţă temporare - restricţionarea sau suspendarea imediată a operaţiunilor relevante;
    b) să ia măsuri de restricţionare sau revocare a certificatului unic de siguranţă.

    (2) În cazul în care se constată încălcări grave sau repetate ale reglementărilor specifice transportului feroviar, certificatul unic de siguranţă poate fi restricţionat sau, după caz, revocat de către ASFR.
    (3) Neconformităţile constatate conform alin. (1) şi (2) la operatorii care efectuează numai manevră feroviară, precum şi luarea măsurilor de siguranţă temporare, de restricţionare sau de revocare a certificatului unic de siguranţă sunt:
    a) neconformităţi care nu afectează grav siguranţa şi pentru remedierea cărora este necesar ca operatorul să furnizeze ASFR dovezi/informaţii suplimentare; ASFR emite o avizare privind posibila restricţionare a elementelor din certificatul unic de siguranţă care intră sub incidenţa neconformităţilor;
    b) neconformităţi care nu afectează grav siguranţa şi care se constituie în modificarea situaţiei existente la data acordării certificatului unic de siguranţă şi pentru remedierea cărora este suficient/necesar ca operatorul să furnizeze ASFR dovezi/informaţii suplimentare; ASFR emite o avizare privind posibila restricţionare a elementelor din certificatul unic de siguranţă care intră sub incidenţa neconformităţilor;
    c) neconformităţi care pot conduce la afectarea gravă a siguranţei şi care pot fi remediate prin acţiuni specifice ale operatorului; ASFR restricţionează elementele din certificatul unic de siguranţă care intră sub incidenţa neconformităţilor;
    d) neconformităţi care afectează grav siguranţa, nu permit efectuarea operaţiunilor relevante şi pot fi remediate prin acţiuni specifice ale operatorului; ASFR revocă certificatul unic de siguranţă.

    (4) Încetarea luării măsurilor prevăzute la alin. (3) lit. a), b) şi c) se face după constatarea eliminării neconformităţilor efectuată de către ASFR în acest sens.
    (5) Luarea măsurilor de siguranţă temporare, restricţionarea sau revocarea certificatului unic de siguranţă se notifică operatorului care efectuează numai manevră feroviară în cauză, cu motivele care au stat la baza acestei decizii, precum şi administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară. Încetarea măsurilor de siguranţă temporare sau a restricţionării certificatului unic de siguranţă se notifică operatorului care efectuează numai manevră feroviară în cauză şi administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară.

    ART. 15
    (1) Pe perioada valabilităţii restricţionării unor elemente din certificatul unic de siguranţă conform art. 14 alin. (3) lit. c), operatorul în cauză nu mai poate efectua servicii de manevră feroviară pentru elementele care intră sub incidenţa neconformităţilor.
    (2) După revocarea certificatului unic de siguranţă, operatorul în cauză nu mai poate efectua servicii de manevră feroviară.
    (3) Perioada de restricţionare a certificatului unic de siguranţă nu prelungeşte perioada de valabilitate a acestuia, respectiv nu prelungeşte valabilitatea vizei periodice.

    ART. 16
    (1) În cazul suspendării sau retragerii licenţei pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară unui operator care efectuează numai manevră feroviară, ASFR restricţionează sau revocă imediat, după caz, certificatul unic de siguranţă operatorului în cauză, fapt notificat acestuia şi administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară.
    (2) Restricţionarea certificatului unic de siguranţă încetează imediat după încetarea suspendării licenţei pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară, fapt notificat operatorului în cauză şi administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 17
    (1) Certificatele de siguranţă acordate de către ASFR operatorilor care efectuează servicii numai de manevră feroviară în baza prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea Normelor pentru acordarea certificatelor de siguranţă, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România, cu modificările şi completările ulterioare, rămân valabile până la data expirării valabilităţii acestora, în condiţiile respectării reglementărilor specifice şi a cerinţelor obligatorii în vigoare la data emiterii acestora.
    (2) În cazul nerespectării reglementărilor specifice în vigoare şi a cerinţelor obligatorii în baza cărora au fost emise, certificatele de siguranţă acordate în baza Ordinului ministrului transporturilor nr. 535/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se revocă.

    ART. 18
    (1) Pentru a contesta deciziile referitoare la eliberarea, reînnoirea, actualizarea - modificarea, restricţionarea sau revocarea certificatelor unice de siguranţă, luarea măsurilor de siguranţă temporare sau acordarea vizei periodice, operatorul care efectuează numai manevră feroviară poate solicita, în scris, la ASFR, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării, reevaluarea deciziei. Reevaluarea se efectuează de ASFR în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării, pe bază de tarif, iar rezultatul motivat se notifică operatorului în cauză.
    (2) În cazul în care ASFR menţine decizia iniţială de a nu elibera, reînnoi, actualiza - modifica, restricţiona sau revoca certificatele unice de siguranţă, de a lua măsuri de siguranţă temporare sau de a nu acorda viza periodică, operatorul care efectuează numai manevră feroviară se poate adresa instanţelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 19
    (1) Eliberarea, reînnoirea, actualizarea - modificarea, acordarea vizei periodice, luarea măsurilor de siguranţă temporare, restricţionarea, încetarea luării măsurilor de siguranţă temporare sau a restricţionării şi revocarea certificatelor unice de siguranţă se publică pe site-ul www.afer.ro/asfr.
    (2) ASFR publică, periodic, Lista operatorilor care efectuează numai manevră feroviară deţinători de certificat unic de siguranţă, precum şi staţiile de cale ferată, zonele de manevră şi liniile ferate industriale înscrise în certificatul unic de siguranţă, pe site-ul www.afer.ro/asfr.

    ART. 20
    Pierderea sau deteriorarea certificatului unic de siguranţă se notifică de către operatorul care efectuează numai manevră feroviară la ASFR, în maximum 10 zile de la data constatării, iar ASFR eliberează un duplicat al certificatului la solicitarea operatorului şi după achitarea tarifului aferent prestaţiei efectuate.

    ART. 21
    Activităţile specifice efectuate de către ASFR pentru „implicarea prealabilă“ - etapă procedurală premergătoare solicitării eliberării certificatului unic de siguranţă, eliberarea, reînnoirea şi actualizarea - modificarea certificatelor unice de siguranţă, acordarea vizei periodice, reevaluarea deciziei conform art. 18 alin. (1), eliberarea de duplicate, precum şi activităţile de supraveghere se prestează pe bază de tarife aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor.

    ART. 22
    (1) Toţi operatorii care efectuează numai manevră feroviară deţinători de certificate unice de siguranţă au obligaţia de a comunica lunar la ASFR, în scris, până la data de 15 a lunii, volumul tipului de serviciu realizat în luna anterioară.
    (2) Administratorul şi gestionarii de infrastructură feroviară au obligaţia de a comunica lunar la ASFR, în scris, până la data de 15 a lunii în curs, volumul tipului de serviciu realizat în luna anterioară de către fiecare dintre operatorii care efectuează numai manevră feroviară cu care au încheiat contracte de acces pe infrastructura feroviară. Datele transmise vor fi exprimate în „ore manevră“.
    (3) Netransmiterea datelor prevăzute la alin. (1) şi (2) sau transmiterea eronată a acestora poate conduce la măsura restricţionării certificatului unic de siguranţă operatorului care efectuează numai manevră feroviară sau, în cazul administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară, la restricţionarea autorizaţiei de siguranţă.

    ART. 23
    ASFR, operatorii care efectuează numai manevră feroviară pe căile ferate din România, precum şi administratorul şi gestionarii de infrastructură feroviară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 24
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea certificatelor de siguranţă, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 26 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

    ART. 25
    Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 26
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 5 martie 2020.
    Nr. 743.
    ANEXA 1

    *) Anexa este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    ANEXA A

    la certificatul unic de siguranţă
    Staţii de cale ferată de pe infrastructura feroviară publică,
    zone de manevră şi linii ferate industriale, inclusiv cele de tranzit,
    pe care operatorul efectuează numai manevră feroviară
    1. Staţii de cale ferată de pe infrastructura feroviară publică:
    ...............................................................................................
    ..............................................................................................

    2. Zone de manevră:

┌────┬───────┬──────────┬──────────────┐
│ │ │ │Staţia de cale│
│ │ │ │ferată de pe │
│Nr. │Zona de│Proprietar│infrastructura│
│crt.│manevră│ │feroviară │
│ │ │ │publică │
│ │ │ │adiacentă │
├────┼───────┼──────────┼──────────────┤
│1. │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────┤
│n │ │ │ │
└────┴───────┴──────────┴──────────────┘    3. Linii ferate industriale, inclusiv liniile ferate industriale de tranzit:

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Numele liniei ferate industriale │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│n │ │
└────┴─────────────────────────────────┘
    ANEXA B

    la certificatul unic de siguranţă
    Vehicule feroviare motoare cu care operatorul efectuează numai manevră feroviară
    pe liniile prevăzute în anexa A la certificatul unic de siguranţă

┌────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Tipul │Tipul │Numărul │
│Nr. │serviciului│vehiculului│vehiculului│
│crt.│autorizat │feroviar │feroviar │
│ │ │motor │motor │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│n │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴───────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016