Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 7.134/C din 7 decembrie 2020  privind susţinerea concursului în vederea trimiterii la cursuri de formare  sau specializări în străinătate a poliţiştilor de penitenciare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 7.134/C din 7 decembrie 2020 privind susţinerea concursului în vederea trimiterii la cursuri de formare sau specializări în străinătate a poliţiştilor de penitenciare

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1254 din 18 decembrie 2020
    În temeiul dispoziţiilor art. 101 alin. (3) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere dispoziţiile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul justiţiei emite următorul ordin:
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Poliţiştii de penitenciare pot participa la cursuri de formare sau specializări în străinătate, organizate sau finanţate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

    ART. 2
    Poliţiştii de penitenciare care participă la cursuri de formare sau specializări în străinătate, organizate sau finanţate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, se consideră în misiune temporară în străinătate.

    ART. 3
    Cursurile de formare sau specializări în străinătate, organizate sau finanţate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, sunt următoarele:
    a) cursuri de formare profesională în instituţii furnizoare de instruire în domenii de interes pentru sistemul administraţiei penitenciare;
    b) workshopuri, stagii de pregătire sau tabere de instruire;
    c) expoconferinţe în domenii de interes pentru sistemul administraţiei penitenciare;
    d) alte activităţi care asigură dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi necesare îndeplinirii atribuţiilor sau dezvoltării profesionale.


    ART. 4
    (1) Poliţiştii de penitenciare pot participa la cursurile de formare sau specializările în străinătate, organizate sau finanţate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prevăzute la art. 3, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) au invitaţie nominală şi aprobarea prealabilă a conducerii unităţii;
    b) au fost numiţi de conducerea unităţii să reprezinte corespunzător interesele acesteia.

    (2) Dacă invitaţia nu se referă la o anumită persoană sau conducerea unităţii nu a numit o persoană şi există mai mulţi candidaţi care îndeplinesc condiţiile necesare, selecţia şi trimiterea lor la cursurile de formare sau specializări se vor face pe bază de concurs.
    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se referă la activităţile finanţate din fonduri externe nerambursabile.

    CAP. II
    Organizarea activităţilor privind trimiterea la cursuri de formare sau specializări în străinătate, organizate sau finanţate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin concurs
    SECŢIUNEA 1
    Selecţia şi recrutarea poliţiştilor de penitenciare, prin concurs, pentru trimiterea la cursuri de formare sau specializări în străinătate, organizate sau finanţate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor
    ART. 5
    (1) Serviciul cooperare şi programe din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor comunică Direcţiei management resurse umane din aceeaşi instituţie ofertele de cursuri de formare sau specializări în străinătate transmise de către partenerii externi.
    (2) După analizarea ofertelor prevăzute la alin. (1), Direcţia management resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor transmite unităţilor subordonate şi structurilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor propunerile privind cursurile de pregătire şi perfecţionare desfăşurate în străinătate, precizează domeniile, numărul de locuri alocate, perioadele de desfăşurare, precum şi condiţiile generale şi criteriile de participare.
    (3) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate aduc la cunoştinţa personalului informaţiile prevăzute la alin. (2), precum şi data până la care se pot depune dosarele, data şi locul concursului, tematica şi probele de concurs, prin afişare la sediul instituţiei şi publicare pe site.
    (4) În situaţia în care ofertele se primesc direct de către unităţile subordonate, acestea se comunică Serviciului cooperare şi programe din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care va informa Direcţia management resurse umane.

    ART. 6
    (1) Selecţia poliţiştilor de penitenciare pentru trimiterea la cursuri de formare sau specializări în străinătate, organizate sau finanţate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, se realizează prin concurs organizat de către Direcţia management resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau de către instituţia din străinătate organizatoare de cursuri sau specializări, după caz.
    (2) Selecţia poliţiştilor de penitenciare în scopul prevăzut la alin. (1) se face respectând criteriile de selecţie comunicate de partenerul extern, adaptate la condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească poliţistul de penitenciare, prevăzute la art. 8.
    (3) La solicitarea partenerului extern, selecţia se poate organiza, exclusiv de către acesta sau şi cu participarea acestuia, în instituţii stabilite de comun acord.
    (4) Procedura de recrutare şi selecţie se poate relua în cazul în care nu s-a ocupat numărul de locuri cu personalul necesar, din punct de vedere numeric şi/sau calitativ, ori la solicitarea expresă a partenerului extern.

    ART. 7
    Participarea poliţiştilor de penitenciare la diferite cursuri de formare sau specializări în străinătate se aprobă conform competenţelor de gestiune a resurselor umane, pe baza rezultatelor obţinute la concursul de selecţie.

    ART. 8
    (1) Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
    a) să fie poliţist de penitenciare definitiv;
    b) să îşi desfăşoare activitatea în domeniul cursului, după caz;
    c) să deţină specializarea necesară, după caz;
    d) să aibă calificativul de cel puţin „bun“ la ultimele două evaluări anuale ale activităţii profesionale;
    e) să cunoască limba străină în care se desfăşoară cursurile şi nivelul solicitat.

    (2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor poate stabili şi alte condiţii, în funcţie de tipul cursului şi, după caz, de cerinţele partenerului extern.

    ART. 9
    (1) În vederea înscrierii la concurs, fiecare candidat va depune la structurile de resurse umane din unităţile subordonate sau din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, după caz, un dosar cu şină cuprinzând următoarele documente:
    a) cererea de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
    b) curriculum vitae - model european;
    c) documente care să ateste specializarea necesară şi/sau desfăşurarea activităţii în domeniul de specializare al cursului, dacă este cazul;
    d) documente care să ateste cunoaşterea limbii străine în care se desfăşoară cursurile şi nivelul solicitat;
    e) alte documente solicitate de Direcţia management resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, dacă este cazul;
    f) adeverinţă emisă de structura de resurse umane care să ateste obţinerea calificativului pe ultimii 2 ani;
    g) alte documente, dacă este cazul.

    (2) Structurile de resurse umane din unităţile subordonate vor înainta Direcţiei management resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor dosarele candidaţilor care îndeplinesc condiţiile generale şi criteriile de selecţie comunicate de partenerul extern, în termenul stabilit.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Organizarea concursului
    ART. 10
    (1) În funcţie de domeniul de activitate al cursului pentru care se desfăşoară concursul, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor stabileşte, prin decizie, componenţa comisiei de concurs, după cum urmează:
    a) preşedinte: o persoană cu funcţie de conducere din sistemul administraţiei penitenciare;
    b) membri: doi poliţişti de penitenciare, specialişti în domeniul cursului;
    c) secretar: un poliţist de penitenciare din structura de resurse umane.

    (2) Din comisia de concurs prevăzută la alin. (1) nu pot face parte persoanele care se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) sunt în aceeaşi comisie cu soţul/soţia sau o rudă de gradul I;
    b) sunt soţ/soţie sau rudă de gradul I inclusiv ori, după caz, au relaţii cu caracter patrimonial cu unul dintre candidaţi;
    c) au o vechime mai mică de 3 ani în poliţia penitenciară.

    (3) Persoanele desemnate în comisia de concurs prevăzută la alin. (1) semnează o declaraţie pe propria răspundere în care precizează că:
    a) nu se află/se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (2);
    b) vor respecta confidenţialitatea lucrărilor comisiei şi a variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.

    (4) Existenţa vreuneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) poate fi sesizată de orice persoană, în scris, caz în care directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor dispune înlocuirea persoanei din comisie, după caz.

    ART. 11
    (1) Probele de concurs se stabilesc de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în funcţie de tipul cursului şi pot consta în:
    a) pregătire de specialitate din domeniul cursului - scris;
    b) alte probe, în funcţie de tipul programului de formare profesională şi condiţiile stabilite de partenerii externi.

    (2) Comisia de concurs elaborează subiectele pentru toate probele de concurs şi stabileşte baremul de evaluare şi notare.
    (3) Candidaţii primesc note de la 1 la 10, fiind declaraţi admişi cei care obţin cel puţin nota 7, clasaţi în ordinea strict descrescătoare, în raport cu numărul de locuri.
    (4) La note egale are prioritate candidatul a cărui vechime în specialitatea postului este mai mare. În cazul în care egalitatea se menţine este declarat „admis“ candidatul a cărui vechime în poliţia penitenciară este mai mare.
    (5) Procesul-verbal cu rezultatele concursului se transmite unităţilor şi/sau structurilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor care au selectat candidaţi, în vederea comunicării rezultatelor, precum şi Direcţiei management resurse umane.
    (6) Direcţia management resurse umane transmite Serviciului cooperare şi programe numele candidaţilor selecţionaţi, în vederea întocmirii formalităţilor de deplasare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Drepturile şi obligaţiile poliţiştilor de penitenciare admişi să participe la cursuri de formare sau specializări în străinătate
    ART. 12
    Drepturile salariale cuvenite în perioada cursurilor de formare sau specializărilor în străinătate sunt cele prevăzute de actele normative în vigoare; acordarea acestora se face în baza deciziei ordonatorului de credite.

    ART. 13
    (1) Poliţiştii de penitenciare care urmează cursuri de formare sau specializări în străinătate, organizate sau finanţate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu o durată ce depăşeşte 3 luni, şi care primesc în această perioadă drepturile salariale vor semna un angajament scris, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, prin care se obligă să lucreze cel puţin 5 ani în sistemul administraţiei penitenciare, după terminarea formelor de pregătire.
    (2) Refuzul de a semna angajamentul atrage neparticiparea la curs sau specializare şi, după caz, răspunderea juridică, potrivit legii.
    (3) La întoarcerea în ţară, poliţistul de penitenciare care a participat la cursuri sau specializări în străinătate întocmeşte un raport scris privind activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute, care conţine, dacă este cazul, propuneri privind valorificarea informaţiilor asimilate, conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 14
    (1) Angajamentul prevăzut la art. 13 se întocmeşte/redactează în două exemplare.
    (2) Un exemplar al angajamentului se înmânează poliţistului de penitenciare în cauză, iar celălalt se trimite la structura de resurse umane din instituţia în care acesta este încadrat, pentru a fi păstrat la dosarul personal.
    (3) Metodologia privind stabilirea categoriilor de cheltuieli, care pot fi recuperate, ocazionate de trimiterea poliţiştilor la cursurile de formare sau specializări în străinătate, conform prevederilor legale în vigoare, se stabileşte prin decizie a directorului general.

    CAP. III
    Utilizarea ulterioară a competenţelor poliţistului de penitenciare care a participat la cursuri sau specializări în străinătate
    ART. 15
    (1) Valorificarea competenţelor dobândite de poliţistul de penitenciare care a frecventat cursuri sau specializări în străinătate se face prin grija şefului structurii de specialitate în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.
    (2) Şeful compartimentului poate asigura utilizarea experienţei dobândite de către participanţii la cursuri sau specializări în străinătate prin:
    a) valorificarea cunoştinţelor în procesul de pregătire profesională continuă a personalului;
    b) realizarea de documentare profesionale, lecţii, sinteze, alte materiale de informare şi difuzarea acestora personalului şi unităţilor interesate;
    c) utilizarea la diferite activităţi didactice în instituţiile care pregătesc personal de penitenciare;
    d) participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane etc.;
    e) includerea în colective de studii şi cercetare şi desemnarea ca experţi pentru domeniile în care s-au pregătit.


    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 16
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, dispoziţiile Ordinului ministrului justiţiei nr. 3.372/C/2012 privind stabilirea condiţiilor pentru susţinerea concursului în vederea trimiterii la cursuri de pregătire şi perfecţionare în străinătate a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 24 octombrie 2012, se abrogă.

    ART. 17
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte din prezentul ordin.

    ART. 18
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul justiţiei,
                    Marian Cătălin Predoiu

    Bucureşti, 7 decembrie 2020.
    Nr. 7.134/C.
    ANEXA 1

    Nr. de înregistrare ............/.........
    - Model -
    CERERE
    de înscriere la concurs în vederea participării la cursul de formare
    sau specializare în străinătate ...............................
    Domnule director general,
    Subsemnatul/Subsemnata, .............................., fiul/fiica lui ........................ şi al/a ......................., născut/ă în localitatea ......................., judeţul ................., în anul ........., luna ......, ziua ....., de cetăţenie ...................., cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ..................., judeţul ....................., absolvent/ă al/a .........................., cu diplomă de licenţă, specializarea ............................, de profesie ...................., salariat/ă la ........................., starea civilă ......................., cu gradul profesional de ......................., vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la concursul pentru cursul de formare sau specializare în străinătate ........................ .
    Am luat la cunoştinţă şi accept următoarele:
    - condiţiile de selecţionare şi participare la concurs, drepturile şi obligaţiile ce îmi revin;
    – nu voi fi anunţat/ă personal cu privire la datele şi orele la care se vor desfăşura etapele şi probele de concurs şi rezultatele obţinute, revenindu-mi obligaţia de a mă informa, prin verificarea permanentă a site-ului instituţiei;
    – îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate în prezenta cerere şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

    Sunt de acord ca Administraţia Naţională a Penitenciarelor să prelucreze datele mele personale în scopul îndeplinirii formalităţilor de înscriere la concurs şi al desfăşurării tuturor etapelor şi probelor de concurs, inclusiv prin publicarea pe site-ul instituţiei a numelui, prenumelui, rezultatelor probelor şi a unităţii organizatoare a concursului.
    Semnătura ...............
    Data .......................
    Telefon/E-mail de contact ....................................

    ANEXA 2

    Nr. de înregistrare ............/.........
    - Model -
    ANGAJAMENT
    Subsemnatul/Subsemnata, .............................................., fiul/fiica lui .................................... şi al/a ............................, născut/ă în localitatea .........................., judeţul ......................, în anul ........., luna ......, ziua ......., participând la cursul de formare sau specializări în străinătate, organizate sau finanţate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, şi cunoscând prevederile art. 102 din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, mă oblig să lucrez cel puţin 5 ani în sistemul administraţiei penitenciare, după terminarea formelor de pregătire sau perfecţionare profesională.
    De asemenea mă oblig să frecventez cu regularitate cursurile şi să îmi însuşesc temeinic cunoştinţele predate.
    În cazul în care nu voi respecta angajamentul prevăzut la art. 102 din Legea nr. 145/2019, cu modificările şi completările ulterioare, din motive imputabile mie, mă oblig să restitui cheltuielile de şcolarizare şi deplasare în străinătate, proporţional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului de 5 ani.
    Semnătura ...............
    Data .......................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016