Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 676 din 11 martie 2020  privind aprobarea modelului şi a conţinutului formularelor şi documentelor  utilizate în activitatea de control şi autorizare în domeniul turismului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 676 din 11 martie 2020 privind aprobarea modelului şi a conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control şi autorizare în domeniul turismului

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 353 din 4 mai 2020
    Având în vedere:
    - Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, republicată;
    – Hotărârea Guvernului nr. 452/2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic,

    ţinând cont de prevederile art. 4 lit. I pct. 5,24 şi 25 şi art. 6 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri,
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri,
    ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor întocmite în activitatea de control şi autorizare în domeniul turismului, instrucţiunile de completare a acestora, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a acestora, prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:
    - anexa nr. 1 - Ordin de serviciu;
    – anexa nr. 2 - Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
    – anexa nr. 3 - Notă de constatare;
    – anexa nr. 4 - Proces-verbal de afişare;
    – anexa nr. 5 - Notă de relaţii;
    – anexa nr. 6 - Invitaţie;
    – anexa nr. 7 - Notificare;
    – anexa nr. 8 - Notă de clasificare;
    – anexa nr. 9 - Notă de autorizare turistică a plajei;
    – anexa nr. 10 - Notă de omologare a pârtiei de schi;
    – anexa nr. 11 - Notă de verificare a zonei de agrement nautic.


    ART. 2
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 108/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control şi autorizare a Direcţiei generale control şi autorizare turism, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 25 iulie 2013.

    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu

    Bucureşti, 11 martie 2020.
    Nr. 676.
    ANEXA 1

    ANTETUL INSTITUŢIEI
    Ordin de serviciu nr. .........
    Domnul/Doamna ........................................................................,
    având funcţia de ......................................................................,
    şi domnul/doamna .....................................................................,
    având funcţia de ......................................................................
    în cadrul .................................................................................,
    sunt delegaţi pentru efectuarea verificării .............................. situată/situate în:
    ...............................................................................................

    Data începerii: ........................
                                        (zz.ll.aaaa)

    Se legitimează cu legitimaţiile de control nr. ......... şi nr. .......... .
    Conducătorul instituţiei,
    .......................................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
    Avizat,
    Conducătorul Direcţiei,
    .......................................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    Bucureşti, .......................
                             (data emiterii)
    Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Ordin de serviciu“
    Formularul „Ordin de serviciu“ reprezintă documentul prin care personalul cu atribuţii de control efectuează verificarea operatorilor economici din turism.
    Ordinul de serviciu se aprobă de către conducătorul instituţiei sau de altă persoană împuternicită în acest sens şi se avizează de către conducătorul direcţiei.
    Se completează cu următoarele date:
    - numărul ordinului de serviciu;
    – numele şi prenumele persoanelor desemnate pentru efectuarea verificării pentru care s-a întocmit ordinul de serviciu;
    – funcţia persoanelor desemnate pentru efectuarea verificării;
    – denumirea instituţiei din care fac parte persoanele desemnate pentru efectuarea verificării;
    – unităţile supuse verificării (se trec separat în anexă);
    – data începerii verificării: zi/lună/an;
    – numărul legitimaţiei persoanelor desemnate pentru efectuarea verificării;
    – data emiterii ordinului de serviciu.

    Se întocmeşte într-un exemplar pentru echipa care va efectua verificarea.
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Ordin de serviciu“
    1. Denumire: Ordin de serviciu
    2. Cod: .........................
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de control în vederea efectuării controlului dispus de conducerea direcţiei/instituţiei.
    7. Se întocmeşte 1 exemplar.
    8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze controlul.
    9. Se arhivează la secretariatul structurii de control.


    ANEXA 2

    DENUMIREA INSTITUŢIEI
    PROCES-VERBAL
    de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
    Nr. .................. data ...................
    1. Agenţi constatatori:
    ......................./......................../..................
                         (numele şi prenumele) (funcţia) (nr. legitimaţie)

    ......................./......................../..................
                         (numele şi prenumele) (funcţia) (nr. legitimaţie)

    ......................./......................../..................
                         (numele şi prenumele) (funcţia) (nr. legitimaţie)


    2. Colaboratori:
    ......................./......................../..................
                         (numele şi prenumele) (funcţia) (nr. legitimaţie)

    ......................./......................../..................
                         (numele şi prenumele) (funcţia) (nr. legitimaţie)

    În baza Hotărârii Guvernului ...................... privind organizarea şi funcţionarea .................................................................. şi a Ordinului de serviciu nr. ............... din data de ......................... am efectuat un control la:

    3. Operator economic/Persoana fizică controlat/ă:
    3.1. Denumirea ....................................., sediul ......................................... ..............................................................., nr. înmatriculare ................................., cod fiscal ............................., reprezentată de ..............................., B.I./C.I. seria ..... nr. ..................., C.N.P. ...................................., funcţia ................................
    3.2. Persoana fizică .................................................................................. care se legitimează cu B.I./C.I. seria ..... nr. ................., eliberat de ............... la data de .................., C.N.P. ........................................, domiciliată în localitatea .................................., str. .................................. nr. ........., bl. ......., sc. ......., ap. ........, sectorul/judeţul ..............................

    4. Unitatea controlată ......................................., adresa/telefon ..............................................................
    5. Descrierea faptei(lor) contravenţionale: ziua ......./luna ........./anul .........../orele ................ şi locul .................................
    ................................................................................................
    ................................................................................................
    ................................................................................................
    ................................................................................................
    ................................................................................................
    ................................................................................................
    ................................................................................................
    ................................................................................................
    Agent constatator,
    ...................................
    Colaborator,
    ...................................
    Martor,
    ...................................
    Operator economic/ Persoană fizică,
    ...................................
    Am luat cunoştinţă de conţinutul procesului-verbal cu/fără obiecţiuni.

    6. Faptele de mai sus constituie contravenţie conform:
    1) art. ... alin. ... lit. ... din ...........................................................................
    2) art. ... alin. ... lit. ... din ...........................................................................
    3) art. ... alin. ... lit. ... din ...........................................................................
    4) art. ... alin. ... lit. ... din ...........................................................................
    Fapta(ele) prevăzută(e) în actul(ele) normativ(e) menţionat(e) se sancţionează conform:
    1) - art. ... alin. ... lit. ... din .................................... cu amendă de la ............. lei la ............... lei
    2) - art. ... alin. ... lit. ... din .................................... cu amendă de la ............. lei la ............... lei
    3) - art. ... alin. ... lit. ... din .................................... cu amendă de la ............. lei la ............... lei
    4) - art. ... alin. ... lit. ... din .................................... cu amendă de la ............. lei la ............... lei,

    stabilindu-se sancţiunea pentru fapta(ele) de la pct.:
    1. avertisment/amendă în sumă de ..................... (............................................) lei;
    2. avertisment/amendă în sumă de ..................... (............................................) lei;
    3. avertisment/amendă în sumă de ..................... (............................................) lei;
    4. avertisment/amendă în sumă de ..................... (............................................) lei;
    suma totală fiind de ......................................................(.............................................) lei.

    Măsură complementară
    1. ...............................................................................................
    conform ...................................................................................

    2. ..............................................................................................
    conform ...................................................................................

    3. .............................................................................................
    conform ...................................................................................

    4. ..............................................................................................
    conform ...................................................................................    7. Măsuri dispuse: ........................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    Agent constatator,
    ...................................
    Colaborator,
    ...................................
    Martor,
    ...................................
    Operator economic/ Persoană fizică,
    ...................................
    Am luat cunoştinţă de conţinutul procesului-verbal cu/fără obiecţiuni.

    8. Alte dispoziţii:
    a) Amenda se va achita în contul ................................................................. deschis la ..........................................................., iar copia documentului de plată va fi prezentată/transmisă la sediul agentului constatator din ............................................................. (fax/e-mail .....................................................), în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării/comunicării, astfel încetând orice urmărire.
    Conform Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2001, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, adică suma de ............................. lei.
    În caz contrar, se va proceda la executarea silită conform legii.

    b) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor, contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.
    Plângerea se transmite la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.
    Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor conţine .... pagini şi s-a întocmit în 3 exemplare, difuzate la: ..............................................................................................
    ...............................................................................................    9. Contravenientul nu este de faţă/refuză să semneze/nu poate să semneze:
    De faţă a fost martorul ....................................., cu domiciliul în ......................................., str. ....................................................... nr. ......., bl. ......., sc. ......, ap. ........., sectorul/judeţul ........................................................................, care se legitimează cu B.I./C.I. seria ......... nr. ......................, eliberat(ă) de ....................... la data de .........................., C.N.P. ......................................................

    10. Alte menţiuni: conform art. 16 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2001, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate formula obiecţiuni: ..............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    • În conformitate cu art. 3 alin. (3) lit. c) din Legea prevenirii nr. 270/2017, echipa de control a oferit îndrumare operatorului economic în vederea evitării încălcării pe viitor a prevederilor legale în vigoare din domeniul turismului. DA/NU
    • În conformitate cu partea I a anexei la procesul-verbal de constatare a contravenţiei prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere, cu modificările ulterioare, a fost întocmit un plan de remediere. DA/NU

    Agent constatator,
    ...................................
    Colaborator,
    ...................................
    Martor,
    ...................................
    Operator economic/ Persoană fizică,
    ...................................
    Am luat cunoştinţă de conţinutul procesului-verbal cu/fără obiecţiuni.
    Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului
    „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“
    Constituie documentul întocmit de personalul cu atribuţii de control prin care se reţine săvârşirea unor contravenţii sau a altor încălcări ale reglementărilor legale şi se stabilesc sancţiunile prevăzute expres în actele normative, inclusiv sancţiunile complementare şi măsurile administrative care le însoţesc.
    Toate rubricile procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se vor completa lizibil şi clar, având în vedere:
    1. Dacă contravenientul este persoană juridică, în procesul-verbal se vor face menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal ale acesteia, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă.
    2. Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; posibilitatea achitării în termen de 15 zile a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.
    3. Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrag nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.
    4. Sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.
    5. În momentul încheierii procesului-verbal, agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte menţiuni“, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.
    6. În vederea transmiterii copiei ordinului de plată/chitanţei privind achitarea amenzii contravenţionale, precum şi a adresei privind remedierea deficienţelor constatate se va menţiona la pct. 8 din procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor numărul de fax sau adresa de e-mail a structurii cu atribuţii de control.
    7. Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz, procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.
    În lipsa unui martor, agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

    8. Dacă contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, i se va înmâna un exemplar, făcându-se menţiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire.
    9. În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum şi a înştiinţării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult 60 de zile de la data încheierii.
    10. „Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“ ţine loc şi de înştiinţare de plată.
    11. Comunicarea procesului-verbal se face prin înmânare către contravenient, prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului.
    Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.
    Conducerea structurii de control va asigura alocarea „Proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“ personalului din subordine.


    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului
    „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“
    1. Denumire: Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
    2. Cod: .........................
    3. Format: A4 (210 x 297 mm)
    4. Caracteristici de tipărire, varianta:
    A. suport: hârtie autocopiativă 56 g/mp; CB alb; CFB roz; CF verde;
    tipar: o culoare faţă (negru);
    finisare: - perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor; - înscriere cu cerneală roşie; - legare în carnete (cu capse metalice); copertare şi etichetare,
    sau

    B. Se poate edita şi tipări şi cu ajutorul tehnicii de calcul proprii, în format A4 alb/negru.

    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de control în vederea efectuării controlului dispus de conducerea instituţiei.
    7. Se întocmeşte în 3 exemplare.
    8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze controlul.
    9. Se arhivează la secretariatul structurii de control.

    ANEXA 3

    ANTETUL INSTITUŢIEI
    NOTĂ DE CONSTATARE
    Nr. ...................... Data ......................................
    1. Agenţi constatatori:
    ................................/.........................../..........................
                         (numele şi prenumele) (funcţia) (nr. legitimaţie)

    ................................/.........................../..........................
                         (numele şi prenumele) (funcţia) (nr. legitimaţie)

    ................................/.........................../..........................
                         (numele şi prenumele) (funcţia) (nr. legitimaţie)


    2. Colaboratori:
    ................................/.........................../..........................
                         (numele şi prenumele) (funcţia) (nr. legitimaţie)

    ................................/.........................../..........................
                         (numele şi prenumele) (funcţia) (nr. legitimaţie)

    În baza Hotărârii Guvernului ...................... privind organizarea şi funcţionarea .................................................................. şi a Ordinului de serviciu nr. ............... din data de ......................... am efectuat un control la:

    3. Operator economic/Persoană fizică controlat(ă):
    3.1. Denumirea ..................................., sediul ............................................. ............................................, nr. înmatriculare ................................., codul fiscal ............................., reprezentată de ......................................................., B.I./C.I. seria ..... nr. ..................., C.N.P. ..........................................., funcţia .........................................
    3.2. Persoana fizică ............................................................................... care se legitimează cu B.I./C.I. seria ..... nr. ................., eliberat(ă) de .............. la data de ................., C.N.P. ......................................, domiciliată în localitatea ............................................, str. ................................. nr. ........., bl. ......., sc. ......., ap. ........, sectorul/judeţul .................................................

    4. Unitatea controlată .........................................................., adresă/telefon ....................................................................
    5. Constatări: ziua ....../luna ......./anul ............../orele ................... şi locul ................................. ..............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................

    6. Concluzii ................................................................................. Agent constatator,
    ...................................
    Colaborator,
    ...................................
    Martor,
    ...................................
    Operator economic/ Persoană fizică,
    ...................................

    Am luat cunoştinţă de conţinutul procesului-verbal cu/fără obiecţiuni.
    Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă de constatare“
    Reprezintă un document încheiat de personalul cu atribuţii de control, în cuprinsul căruia se reţin fapte, stări şi situaţii la structurile de primire turistice în care se consemnează inexistenţa unor abateri sau încălcări ale normelor legale sau se verifică îndeplinirea unor măsuri dispuse anterior.
    Toate rubricile procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se vor completa lizibil şi clar.
    1. Rubrica „Agenţi constatatori“ se va completa cu datele de identificare ale inspectorilor de control, conform câmpurilor respective.
    2. Rubrica „Colaboratori“ se va completa cu datele de identificare (conform câmpurilor) ale persoanei desemnate de către o altă instituţie, asociaţie patronală etc., pentru a face parte din echipa de control.
    3. În nota de constatare se vor face menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal ale operatorului economic verificat, precum şi datele de identificare ale persoanei care o reprezintă.
    4. La rubrica „Concluzii“ se vor menţiona, dacă este cazul, dacă măsurile dispuse printr-un proces-verbal anterior acestei verificări au fost îndeplinite sau orice alte informaţii pe care inspectorul consideră că trebuie să le menţioneze.
    5. Nota de constatare se semnează de agentul constatator, de colaborator, dacă este cazul, şi de reprezentantul operatorului economic. În cazul în care reprezentantul operatorului economic nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări.
    6. Dacă reprezentantul operatorului economic este prezent la încheierea notei de constatare, i se va înmâna un exemplar, confirmând primirea prin semnătură.
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Notă de constatare“
    1. Denumire: Notă de constatare
    2. Cod: .........................
    3. Format: A4 (210 x 297 mm)
    4. Caracteristici de tipărire, varianta:
    A. suport: hârtie autocopiativă 56 g/mp; CB alb; CFB roz; CF verde;
    tipar: o culoare faţă (negru);
    finisare: - perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor; - înseriere cu cerneală roşie; - legare în carnete (cu capse metalice); copertare şi etichetare,
    sau

    B. Se poate edita şi tipări şi cu ajutorul tehnicii de calcul proprii, în format A4 alb/negru.

    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de control în vederea efectuării controlului dispus de conducerea instituţiei.
    7. Se întocmeşte în 3 exemplare.
    8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze controlul.
    9. Se arhivează la secretariatul structurii de control.

    ANEXA 4

    ANTETUL INSTITUŢIEI
    PROCES-VERBAL DE AFIŞARE
    Nr. ............................. data ................................
    1. Agenţi constatatori:
    .................................../............................./...........................
                         (numele şi prenumele) (funcţia) (nr. legitimaţie)

    .................................../............................./...........................
                         (numele şi prenumele) (funcţia) (nr. legitimaţie)

    .................................../............................./...........................
                         (numele şi prenumele) (funcţia) (nr. legitimaţie)


    2. Conform art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, agenţii constatatori au afişat la domiciliul/sediul contravenientului ................................................................., adresa ............................................................................................, Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. .................../data de ........................... privind comunicarea măsurilor dispuse.
    3. Martori:
    De faţă a fost martorul ............................................................................, cu domiciliul în .................................................., str. .......................................................... nr. ........, bl. ......., sc. ........, ap. ......., sectorul/judeţul ..................................................... care se legitimează cu BI/CI ..... seria ...... nr. ............., eliberat(ă) de ................ la data de ................., CNP .........................................
    De faţă a fost martorul ............................................................................, cu domiciliul în .................................................., str. .......................................................... nr. ........, bl. ......., sc. ........, ap. ......., sectorul/judeţul ..................................................... care se legitimează cu BI/CI ..... seria ...... nr. ............., eliberat(ă) de ................ la data de ................., CNP .........................................

    Agent constatator,
    ......................................
    Martor,
    ......................................
    Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Proces-verbal de afişare“
    Formularul „Proces-verbal de afişare“ reprezintă documentul prin care personalul cu atribuţii de control aduce la cunoştinţă operatorului economic constatările şi măsurile dispuse prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmit.
    Formularul „Proces-verbal de afişare“ se completează cu următoarele date de identificare:
    - nr şi data întocmirii;
    – datele de identificare ale agenţilor constatatori;
    – datele de identificare ale martorului/martorilor.

    1. Rubrica „Agenţi constatatori“ se va completa cu datele de identificare ale inspectorilor de control, conform câmpurilor respective.
    2. În procesul verbal de afişare se vor completa denumirea şi adresa operatorului economic verificat, precum şi numărul şi data procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, conform câmpurilor - pct. 2.
    3. Procesul-verbal de afişare se semnează de către agentul constatator, care trebuie să fie confirmat de cel puţin un martor prin semnătură. Martorul este persoana chemată, conform legii, să asiste la întocmirea unor acte (procesul-verbal de afişare, în cazul de faţă), pe care le semnează pentru a le da valoare legală. Un agent constatator nu poate avea calitatea de martor. În acest caz, procesul-verbal de afişare va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.
    4. Documentul se afişează conform normelor legale în vigoare.
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare
    a formularului „Proces-verbal de afişare“
    1. Denumire: Proces-verbal de afişare
    2. Cod: .........................
    3. Format: A4 (210 x 297 mm)
    4. Caracteristici de tipărire, varianta:
    A. suport: hârtie autocopiativă 56 g/mp; CB alb; CFB roz; CF verde;
    tipar: o culoare faţă (negru);
    finisare: - perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor; - înseriere cu cerneala roşie; - legare în carnete (cu capse metalice); copertare şi etichetare,
    sau

    B. Se poate edita şi tipări şi cu ajutorul tehnicii de calcul proprii, în format A4 alb/negru.

    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de control în vederea efectuării controlului dispus de conducerea direcţiei generale/instituţiei.
    7. Se întocmeşte în 3 exemplare.
    8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze controlul.
    9. Se arhivează la secretariatul structurii de control.

    ANEXA 5

    ANTETUL DIRECŢIEI
    NOTĂ DE RELAŢII
    Subsemnatul(a), ......................................., CNP (NIF) ................................, domiciliat(ă) în localitatea .................................... judeţul/sectorul ................................, bd./str. ...................................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, telefon ................................ legitimat(ă) cu B.I./C.I./paşaport seria ......., nr. ......................., eliberat(ă) de ................... la data de ......./........./.............., în calitate de .........................., al .............................., la întrebările formulate la data de ......./....../.................... de echipa de control dau următoarele explicaţii:
    ...............................................................................................
    ................................................................................................
    ................................................................................................
    ................................................................................................
    ................................................................................................
    ................................................................................................
    ................................................................................................
    ................................................................................................
    ................................................................................................
    ................................................................................................
    ................................................................................................
    ................................................................................................
    ................................................................................................

    Persoana care a formulat explicaţii
    Numele şi prenumele
    Data şi semnătura

    Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Nota de relaţii“
    Reprezintă documentul prin care personalul cu atribuţii de control solicită explicaţii scrise operatorului economic verificat şi/sau împuternicitului acestuia, care să contribuie la clarificarea unor elemente relevante din activitatea desfăşurată de acesta şi pentru fundamentarea unor constatări.
    Solicitarea de explicaţii scrise se poate face în timpul verificării la faţa locului sau la sediul instituţiei responsabile în domeniul turismului, ori de câte ori sunt necesare.
    Întrebările vor fi formulate în mod clar, concis şi concret, pentru a da posibilitatea unor răspunsuri la obiect.
    În toate cazurile, explicaţiile la întrebările formulate de personalul cu atribuţii de control se vor completa în scris prin „notă de relaţii“, pusă la dispoziţie de personalul cu atribuţii de control.
    Refuzul de a răspunde la întrebări va fi consemnat în documentele de control întocmite.
    Nota de relaţii se completează de persoana care răspunde la întrebări cu următoarele informaţii:
    - numele şi prenumele;
    – codul numeric personal;
    – adresa de domiciliu;
    – datele din documentul cu care se legitimează;
    – data completării, numele, prenumele şi semnătura persoanei care răspunde la întrebări.

    Nota de relaţii se întocmeşte în două exemplare, ambele cu caracter de original, din care:
    - un exemplar va fi anexat la actul de control;
    – al doilea exemplar va rămâne la persoana care a formulat explicaţii.

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Notă de relaţii“
    1. Denumire: Notă de relaţii
    2. Cod: ............
    3. Format: A4/t1 (poate avea un număr variabil de pagini)
    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita şi tipări şi cu ajutorul tehnicii de calcul sau olograf.
    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează de către echipa de control pentru a clarifica unele aspecte constatate în activitatea de verificare fiscală.
    7. Se întocmeşte în 2 exemplare, de persoana nominalizată de echipa de control pentru a răspunde la întrebări.
    8. Circulă:
    - exemplarul 1, la echipa de control care efectuează verificarea;
    – exemplarul 2, la persoana care formulat explicaţii.

    9. Se arhivează la:
    - exemplarul 1, anexă la procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei sau nota de constatare;
    – exemplarul 2, la persoana care a formulat explicaţii.


    ANEXA 6

    ANTETUL DIRECŢIEI
    Nr. .................. data ......................................
    Telefon agent constatator ....................................
    Telefon agent constatator ....................................
    INVITAŢIE
    În data de ...................., între orele ..............., sunteţi invitat(ă) la ....................... - ............................. din ........................................................
    în vederea clarificării şi soluţionării aspectelor referitoare la
    ................................................................................................
    ................................................................................................

    Cu această ocazie este necesar să prezentaţi următoarele documente:
    ................................................................................................
    ................................................................................................
    ................................................................................................
    ................................................................................................
    ................................................................................................
    ................................................................................................
    ................................................................................................
    ................................................................................................

    Neprezentarea dumneavoastră sau prezentarea fără documentele solicitate împiedică efectuarea/finalizarea controlului şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.
    Operator economic/Persoana fizică
    Am primit un exemplar.
    Numele ....................................................
    Funcţia .....................................................
    Societatea ...............................................
    Semnătura ...............................................
    Agent constatator
    Numele ..................................................
    Semnătura .............................................
    Numele ..................................................
    Semnătura .............................................

    Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Invitaţie“
    Formularul „Invitaţie“ se va completa de personalul cu atribuţii de control în situaţia în care controlul nu poate fi efectuat/finalizat (structura de primire turistică/agenţia de turism este închisă, reprezentanţii structurii de primire turistică/agenţiei de turism verificate nu pot pune la dispoziţia echipei de control documentele necesare etc.) şi va fi înmânat unui reprezentant al operatorului economic sau expediat prin poştă sau e-mail.
    În cazul în care operatorul economic nu se prezintă la data şi ora stabilite, se vor aplica procedurile legale în vigoare.
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Invitaţie“
    1. Denumire: Invitaţie
    2. Cod: .........................
    3. Format: A4 (210 x 297 mm)
    4. Caracteristici de tipărire, varianta:
    A. suport: hârtie autocopiativă 56 g/mp; CB alb; CFB roz; CF verde;
    tipar: o culoare faţă (negru);
    finisare: - perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor; - înseriere cu cerneală roşie; - legare în carnete (cu capse metalice); copertare şi etichetare,
    sau

    B. Se poate edita şi tipări şi cu ajutorul tehnicii de calcul proprii, în format A4 alb/negru.

    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de control în vederea efectuării controlului dispus de conducerea direcţiei generale/instituţiei.
    7. Se întocmeşte în 3 exemplare.
    8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze controlul.
    9. Se arhivează la secretariatul structurii de control.

    ANEXA 7

    ANTETUL DIRECŢIEI
    Nr. ..........................................
    Data ......................................
    NOTIFICARE
    Către: Operatorul economic: .........................................................
    Adresa sediului social: ................................................................
    ................................................................................................

    În atenţia: domnului/doamnei administrator
    Referitor la agenţia de turism .......................................................
    Nr. şi data licenţei de turism: ............................................
    Adresa: ..............................................................................................
    ..............................................................................................

    Ca urmare a verificărilor efectuate, s-a constatat că agenţia de turism nu mai funcţionează la sediul pentru care s-a emis licenţă de turism şi având în vedere că dumneavoastră nu aţi solicitat încetarea definitivă a activităţii la sediul respectiv, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în termen de 15 zile de la prezenta notificare vă retragem din oficiu licenţa de turism pentru Agenţia de turism ........................................................................... din localitatea .............................., judeţul ................................. .
    ......................................... - Direcţia ................................
    Adresa: ...................................................................................
    Agent constatator: ..................................... Tel.: ........................ ........................... Tel.: ....................
    Director,
    .....................................
    Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notificare“
    Formularul „Notificare“ se va completa de personalul cu atribuţii de control în situaţia în care, ca urmare a verificărilor efectuate la o agenţie de turism, se constată că aceasta nu mai desfăşoară activitate la sediul înscris în licenţa de turism.
    Formularul „Notificare“ se completează cu următoarele date de identificare:
    - nr. şi data completării formularului;
    – datele de identificare ale operatorului economic;
    – denumirea agenţiei de turism;
    – nr. şi data licenţei de turism;
    – adresa agenţiei de turism;
    – datele de identificare ale echipei de control;
    – adresa instituţiei.

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Notificare“
    1. Denumire: Notificare
    2. Cod: .........................
    3. Format: A4 (210 x 297 mm)
    4. Caracteristici de tipărire, varianta:
    A. suport: hârtie autocopiativă 56 g/mp; CB alb; CFB roz; CF verde;
    tipar: o culoare faţă (negru);
    finisare: - perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor; - înseriere cu cerneală roşie; - legare în carnete (cu capse metalice); copertare şi etichetare,
    sau

    B. Se poate edita şi tipări şi cu ajutorul tehnicii de calcul proprii, în format A4 alb/negru.

    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de control.
    7. Se întocmeşte în 3 exemplare.
    8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze controlul.
    9. Se arhivează la secretariatul structurii de control.

    ANEXA 8

    ANTETUL INSTITUŢIEI
    NOTĂ DE CLASIFICARE
    a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică
    Nr. ......................
    Data: ......./......./..........
    1. Comisia:
    Reprezentanţi ai Ministerului ............................................................................:
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    .............................................................................................


    2. Operator economic:
    Denumire ..............................................., sediul social ............................... ............................................., nr. înmatriculare ............................, cod fiscal .................., tel./fax ............................., e-mail ..............................., adresa web ...........................
    În prezenţa reprezentantului legal .................................., B.I./C.I./P. seria ....... nr. ..................., funcţia ....................., telefon ....................................,
    au efectuat verificarea la faţa locului, constatând următoarele:

    3. Unitatea/Unităţile funcţionează în baza autorizaţiei provizorii de funcţionare nr. ....................... din ......./......./.............., emisă în baza cererii operatorului economic titular pentru structura(ile) de primire turistică(e):
    tipul ............................................, denumirea .............................................., categoria de clasificare ...........
    tipul ............................................, denumirea .............................................., categoria de clasificare ...........
    tipul ............................................, denumirea .............................................., categoria de clasificare ...........
    tipul ............................................, denumirea .............................................., categoria de clasificare ...........

    4. Adresa unităţii/unităţilor verificate: localitatea ............................, str. ...................... nr. ..........., judeţul/sectorul ..........................., telefon ......................, fax ........................., e-mail .........................., adresa web ..................................
    5. Condiţii şi criterii minime obligatorii neîndeplinite faţă de solicitarea operatorului economic:
    ..............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................

    6. Număr minim de servicii suplimentare oferite (dacă este cazul): ......................................................................................
    7. Punctaj minim realizat (dacă este cazul): ....................................
    8. Se propune:
    a) Structura/Structurile de primire turistică(e) verificată(e) să fie încadrată(e) la*):
    *) Certificatul/Certificatele de clasificare şi fişa/fişele anexă(e) se emit(e) în termen de 15 zile de la data întocmirii prezentei note de clasificare.
    tipul ............................................, denumirea .............................................., categoria de clasificare ...........
    tipul ............................................, denumirea .............................................., categoria de clasificare ...........
    tipul ............................................, denumirea .............................................., categoria de clasificare ...........
    tipul ............................................, denumirea .............................................., categoria de clasificare ...........

    b) Structura/Structurile de primire turistică(e) verificată(e) să nu fie clasificată(e), întrucât nu poate/pot fi încadrată(e) la niciun tip şi nicio categorie şi nu îndeplineşte/îndeplinesc condiţiile şi criteriile minime obligatorii de clasificare.

    9. Alte menţiuni ...........................................................................
    ..............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................

    Semnăturile membrilor comisiei:
    Semnătura şi ştampila operatorului economic:
    Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă de clasificare“
    Nota de clasificare este documentul întocmit de personalul cu atribuţii de autorizare prin care se consemnează îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor şi criteriilor de clasificare în vederea autorizării structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare sau alimentaţie publică.
    Nota de clasificare va cuprinde tipul şi categoria de clasificare la care se încadrează efectiv structura de primire turistică, conform condiţiilor şi criteriilor prevăzute de normele metodologice.
    1. Rubrica „Comisia“ se va completa cu datele de identificare ale reprezentanţilor ministerului desemnaţi, conform câmpurilor respective.
    2. La pct. 2 se vor completa datele de identificare ale reprezentantului operatorului economic care are în administrare structura/structurile de primire turistică(e), precum şi datele de identificare ale operatorului economic, conform câmpurilor.
    3. Se vor completa câmpurile aferente tipului, denumirii şi categoriei conform solicitării operatorului economic. Acestea vor fi cele menţionate în autorizaţia provizorie de funcţionare, eliberată anterior verificării la faţa locului.
    4. La pct. 4 se vor menţiona datele de identificare ale structurii/structurilor de primire, conform câmpurilor din nota de clasificare.
    5. Dacă este cazul, în funcţie de rezultatul verificării, reprezentantul ministerului va preciza la pct. 5 criteriile minime obligatorii (conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare) neîndeplinite, iar
    6. Pct. 6 se va completa cu numărul minim de servicii suplimentare oferite, după caz, iar la pct. 7 punctajul suplimentar realizat în urma verificării, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare.
    7. În funcţie de rezultatul verificării, comisia încadrează şi clasifică sau nu structura/structurile de primire prin încercuirea literei corespunzătoare [a) sau b)] de la pct. 8.
    8. Nota de clasificare se semnează de către membrii comisiei şi de reprezentantul operatorului economic. În cazul în care reprezentantul operatorului economic refuză sau nu poate să semneze, membrii comisiei vor menţiona acest aspect, care trebuie să fie confirmat de cel puţin un martor. Martorul este persoana chemată, conform legii, să asiste la întocmirea unor acte (nota de clasificare, în cazul de faţă), pe care le semnează pentru a le da valoare legală. Un agent constatator nu poate avea calitatea de martor. În acest caz, nota de clasificare va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.
    9. Dacă reprezentantul operatorului economic este prezent la încheierea notei de clasificare, i se va înmâna copia acesteia, confirmând primirea prin semnătură.
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare
    a formularului „Notă de clasificare“
    1. Denumire: Notă de clasificare
    2. Cod: .....................................................
    3. Format: A4 (210 x 297 mm)
    4. Caracteristici de tipărire, varianta:
    A. Suport: hârtie autocopiativă 56 g/mp; CB alb; CFB roz; CF verde;
    tipar: o culoare faţă (negru);
    finisare: - perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor; - înseriere cu cerneală roşie; - legare în carnete (cu capse metalice); copertare şi etichetare,
    sau

    B. Se poate edita şi tipări şi cu ajutorul tehnicii de calcul proprii, în format A4 alb/negru.

    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de autorizare/clasificare în vederea efectuării verificărilor dispuse de conducerea direcţiei/instituţiei.
    7. Se întocmeşte: conţine 3 exemplare x 1 pag.
    8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze verificarea.
    9. Se arhivează la secretariat în bibliorafturi.

    ANEXA 9

    ANTETUL INSTITUŢIEI
    NOTĂ DE AUTORIZARE TURISTICĂ A PLAJEI
    Nr. ......................
    Data: ......./......./..........
    1. Comisia:
    Reprezentanţi ai ........................................................................:
    .............................................................................................
    ..............................................................................................
    .............................................................................................


    2. Operator economic:
    Denumire .........................................., sediul social .......................... .................................................., nr. înmatriculare ..........................., cod fiscal .........................., tel./fax ......................................, e-mail ......................., adresa web .................................................
    În prezenţa reprezentantului legal ...................................., B.I./C.I./P. seria ....... nr. ..................., funcţia .............................., telefon ....................................,
    au verificat la faţa locului îndeplinirea criteriilor privind utilizarea plajelor în scop turistic pentru:

    3. Sectorul/Subsectorul de plajă ............................................................................................................................................
    Amplasare .........................................................................................................................., suprafaţa .....................................
    Limita de nord ......................................................................... limita de sud .......................................................................

    4. Plaja este administrată de ........................................... în baza Contractului de închiriere nr. ............../.................. încheiat cu Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral
    5. Dotări plajă:
    .....................................................................................................
    .....................................................................................................
    .....................................................................................................
    .....................................................................................................
    .....................................................................................................
    .....................................................................................................
    .....................................................................................................

    6. Alte menţiuni: ............................................................................
    .....................................................................................................
    .....................................................................................................
    .....................................................................................................
    .....................................................................................................
    .....................................................................................................

    7. Se propune:
    [ ] a) autorizarea sectorului/subsectorului de plajă, întrucât îndeplineşte condiţiile şi criteriile minime obligatorii stabilite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.204/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic, cu modificările ulterioare.
    [ ] b) neautorizarea sectorului/subsectorului de plajă, întrucât nu îndeplineşte condiţiile şi criteriile minime obligatorii stabilite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.204/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic, cu modificările ulterioare.

    Semnăturile membrilor comisiei:
    Semnătura şi ştampila operatorului economic:
    Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă de autorizare turistică a plajei“
    Nota de autorizare turistică a plajei este documentul întocmit de personalul cu atribuţii de autorizare prin care se consemnează îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor şi criteriilor în vederea autorizării turistice a plajei.
    1. Rubrica „Comisia“ se va completa cu datele de identificare ale reprezentanţilor instituţiei desemnaţi, conform câmpurilor respective.
    2. La pct. 2 se vor completa datele de identificare ale reprezentantului operatorului economic care are în administrare sectorul de plajă, precum şi datele de identificare ale operatorului economic, conform câmpurilor.
    3. Denumirea, amplasarea, suprafaţa, limitele sectorului de plajă se vor completa conform datelor din fişa privind descrierea sectorului/subsectorului de plajă închiriat şi din contractul încheiat între administratorul sectorului/subsectorului de plajă şi Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral.
    4. La rubrica „Menţiuni“ se vor preciza aspecte cu privire la rezultatul verificării, criterii îndeplinite sau neîndeplinite, precum şi orice alte informaţii pe care inspectorul consideră că trebuie să le menţioneze.
    5. În funcţie de rezultatul verificării, comisia autorizează sau nu sectorul/subsectorul de plajă verificat prin încercuirea literei corespunzătoare [a) sau b)] de la pct. 7.
    6. Nota de autorizare turistică a plajei se semnează de către membrii comisiei şi de reprezentantul operatorului economic. În cazul în care reprezentantul operatorului economic refuză sau nu poate să semneze, reprezentanţii ministerului vor menţiona acest aspect, care trebuie să fie confirmat de cel puţin un martor. Martorul este persoana chemată, conform legii, să asiste la întocmirea unor acte (nota de autorizare turistică a plajei, în cazul de faţă), pe care le semnează pentru a le da valoare legală. Un agent constatator nu poate avea calitatea de martor. În acest caz, nota de autorizare va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.
    7. Dacă reprezentantul operatorului economic este prezent la încheierea notei de autorizare turistică a plajei, i se va înmâna copia acesteia, confirmând primirea prin semnătură.
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare
    a formularului „Notă de autorizare turistică a plajei“
    1. Denumire: Notă de autorizare turistică a plajei
    2. Cod: .....................................................
    3. Format: A4 (210 x 297 mm)
    4. Caracteristici de tipărire, varianta:
    A. Suport: hârtie autocopiativă 56 g/mp; CB alb; CFB roz; CF verde;
    tipar: o culoare faţă (negru);
    finisare: - perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor; - înseriere cu cerneală roşie; - legare în carnete (cu capse metalice); copertare şi etichetare,
    sau

    B. Se poate edita şi tipări şi cu ajutorul tehnicii de calcul proprii, în format A4 alb/negru.

    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de autorizare în vederea efectuării verificărilor dispuse de conducerea direcţiei/instituţiei.
    7. Se întocmeşte: conţine 3 exemplare x 1 pag.
    8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze verificarea.
    9. Se arhivează la secretariat în bibliorafturi.

    ANEXA 10

    ANTETUL INSTITUŢIEI
    NOTĂ DE OMOLOGARE
    a pârtiei de schi
    Nr. ......................
    Data: ......./......./..........
    1. Comisia:
    1.1. Reprezentanţi ai .........................................................:
    ..............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................

    1.2. Colaboratori:
    ..............................................................................................
    .............................................................................................


    2. Operator economic:
    Denumirea ........................................., sediul social ................................. ..........................................., nr. înmatriculare ..........................., cod fiscal .........................., în prezenţa reprezentantului legal .................................................., B.I./C.I./P. seria ......... nr. ....................., C.N.P. .................................., funcţia ................................., care solicită omologarea pârtiei de schi,
    au efectuat verificarea la faţa locului pentru:

    3. Pârtia de schi:
    Denumirea ................................................................................
    Amplasare ...............................................................................
    Descriere caracteristici:
    Lungime (m) ..............., grad de dificultate .........................., lăţime minimă (m) ..............., înclinare medie a pantei ........%
    Altitudine plecare ................................., altitudine sosire ................................, diferenţă de nivel ........................................


    4. Criterii neîndeplinite: ....................................................................
    ...............................................................................................
    ..............................................................................................
    .............................................................................................

    5. Dotări: ...................................................................................
    .............................................................................................
    ..............................................................................................

    6. Alte menţiuni: ..........................................................................
    ...............................................................................................
    ..............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................

    7. Se propune:
    a) [ ] Pârtia de schi verificată să fie omologată, întrucât îndeplineşte criteriile stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, republicată, şi de Ordinul ministrului turismului nr. 491/2001 pentru aprobarea Normelor privind omologarea, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) [ ] Pârtia de schi verificată să nu fie omologată, întrucât nu îndeplineşte criteriile stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, republicată, şi de Ordinul ministrului turismului nr. 491/2001 pentru aprobarea Normelor privind omologarea, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, cu modificările şi completările ulterioare.

    Semnăturile membrilor comisiei
    Semnătura şi ştampila operatorului economic
    Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului
    „Notă de omologare a pârtiei de schi“
    Omologarea pârtiilor de schi pentru agrement se face de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pe baza constatărilor făcute la faţa locului de o comisie constituită din reprezentanţi ai structurii cu atribuţii de autorizare şi ai consiliilor judeţene. Comisia îşi desfăşoară activitatea cu consultarea reprezentanţilor asociaţiilor profesionale de profil şi a consiliului local pe a cărui rază teritorială se află pârtia sau traseul de schi supus omologării.
    Nota de omologare a pârtiei de schi este documentul întocmit de personalul cu atribuţii de autorizare prin care se consemnează îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor şi criteriilor în vederea omologării pârtiei de schi.
    1. Rubrica „Comisia“ se va completa cu datele de identificare ale reprezentanţilor ministerului desemnaţi, conform câmpurilor respective.
    2. La pct. 2 se vor completa datele de identificare ale reprezentantului consiliului judeţean/local, de regulă reprezentanţi SALVAMONT.
    3. La pct. 3 se vor completa datele de identificare ale operatorului economic care are în administrare pârtia de schi, conform câmpurilor.
    4. Denumirea, amplasarea, lungimea etc. se vor completa din fişa pârtiei sau a traseului de schi pentru agrement, depuse la documentaţia de omologare.
    5. Se vor menţiona la pct. 4 criteriile neîndeplinite, conform actelor normative în vigoare.
    6. La rubrica „Menţiuni“ se vor preciza aspecte cu privire la rezultatul verificării, criterii îndeplinite sau neîndeplinite, precum şi orice alte informaţii pe care membrii comisiei consideră că trebuie să le menţioneze.
    7. În funcţie de rezultatul verificării, comisia omologhează sau nu pârtia de schi verificată prin încercuirea literei corespunzătoare [a) sau b)] de la pct. 7.
    8. Nota de omologare a pârtiei de schi se semnează de către membrii comisiei şi de reprezentantul operatorului economic. În cazul în care reprezentantul operatorului economic refuză sau nu poate să semneze, membrii comisiei de omologare vor menţiona acest aspect, care trebuie să fie confirmat de cel puţin un martor. Martorul este persoana chemată, conform legii, să asiste la întocmirea unor acte (nota de omologare a pârtiei de schi, în cazul de faţă), pe care le semnează pentru a le da valoare legală. Un agent constatator nu poate avea calitatea de martor. În acest caz, nota de omologare va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.
    9. Dacă reprezentantul operatorului economic este prezent la încheierea notei de omologare, i se va înmâna copia acesteia, confirmând primirea prin semnătură.
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare
    a formularului „Notă de omologare a pârtiei de schi“
    1. Denumire: Notă de omologare a pârtiei de schi
    2. Cod: .....................................................
    3. Format: A4 (210 x 297 mm)
    4. Caracteristici de tipărire, varianta:
    A. Suport: hârtie autocopiativă 56 g/mp; CB alb; CFB roz; CF verde.
    Tipar: o culoare faţă (negru).
    Finisare: - perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor; - înseriere cu cerneală roşie; - legare în carnete (cu capse metalice); copertare şi etichetare,
    sau

    B. Se poate edita şi tipări şi cu ajutorul tehnicii de calcul proprii, în format A4 alb/negru.
    Finisare: - perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor;
    - înseriere cu cerneală roşie;
    – legare în carnete (cu capse metalice); copertare şi etichetare.

    Se poate edita şi tipări şi cu ajutorul tehnicii de calcul.


    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de omologare în vederea efectuării verificărilor dispuse de conducerea direcţiei/instituţiei.
    7. Se întocmeşte: conţine 3 exemplare x 1 pag.
    8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze verificările.
    9. Se arhivează la secretariat în bibliorafturi.

    ANEXA 11

    ANTETUL INSTITUŢIEI
    NOTĂ
    de verificare a zonei de agrement nautic
    Nr. ......................
    Data: ......./......./..........
    1. Comisia:
    Reprezentanţi ai Ministerului .......................................................:
    ..............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................


    2. Operator economic:
    Denumirea ............................, sediul social ................................ .........................................., nr. înmatriculare ............................, cod fiscal .........................., tel./fax ..........................., e-mail .........................., adresa web ...........................................
    În prezenţa reprezentantului legal .............................., B.I./C.I./P. seria ....... nr. ..................., funcţia ............................., telefon ....................................
    Amplasarea zonei de agrement nautic: .............................................
    Zona este administrată de .................................................., conform contractului ............................................................
    S-a efectuat verificarea la faţa locului în vederea îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor privind autorizarea turistică a zonei de agrement nautic.

    3. Condiţii şi criterii minime obligatorii neîndeplinite faţă de solicitarea operatorului economic:
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    ..............................................................................................

    4. Alte menţiuni ...........................................................................
    ..............................................................................................
    .............................................................................................
    ...............................................................................................

    5. Se propune:
    [ ] a) Zona de agrement nautic să fie autorizată, întrucât îndeplineşte criteriile minime stabilite conform Hotărârii Guvernului nr. 452/2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic şi Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 292/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic, cu modificările şi completările ulterioare.
    [ ] b) Zona de agrement nautic să nu fie autorizată, întrucât îndeplineşte criteriile minime stabilite conform Hotărârii Guvernului nr. 452/2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic şi Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 292/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic, cu modificările şi completările ulterioare.

    Semnăturile membrilor comisiei:
    Semnătura şi ştampila operatorului economic:
    Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului
    „Notă de verificare a zonei de agrement nautic“
    Nota de verificare a zonei de agrement nautic este documentul întocmit de personalul cu atribuţii de autorizare prin care se consemnează îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor şi criteriilor în vederea autorizării zonei de agrement nautic.
    1. Rubrica „Comisia“ se va completa cu datele de identificare ale reprezentanţilor instituţiei desemnaţi, conform câmpurilor respective.
    2. La pct. 2 se vor completa datele de identificare ale reprezentantului operatorului economic care are în administrare zona de agrement nautic, precum şi datele de identificare ale operatorului economic, conform câmpurilor.
    3. Denumirea, amplasarea, suprafaţa şi limitele zonei de agrement se vor completa conform datelor din fişa privind zona de agrement nautic şi din contractul încheiat între administratorul sectorului/subsectorului de plajă şi Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral.
    4. La rubrica „Menţiuni“ se vor preciza aspecte cu privire la rezultatul verificării, criterii îndeplinite sau neîndeplinite, precum şi orice alte informaţii pe care inspectorul consideră că trebuie să le menţioneze.
    5. În funcţie de rezultatul verificării, comisia autorizează sau nu zona de agrement nautic verificată prin încercuirea literei corespunzătoare [a) sau b)] de la pct. 5.
    6. Nota de verificare a zonei de agrement nautic se semnează de către membrii comisiei, şi de reprezentantul operatorului economic. În cazul în care reprezentantul operatorului economic refuză sau nu poate să semneze, reprezentanţii ministerului vor menţiona acest aspect, care trebuie să fie confirmat de cel puţin un martor. Martorul este persoana chemată, conform legii, să asiste la întocmirea unor acte, pe care le semnează pentru a le da valoare legală. Un agent constatator nu poate avea calitatea de martor. În acest caz, nota de verificare va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.
    7. Dacă reprezentantul operatorului economic este prezent la încheierea notei de verificare a zonei de agrement nautic, i se va înmâna copia acesteia, confirmând primirea prin semnătură.
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare
    a formularului „Notă de verificare a zonei de agrement nautic“
    1. Denumire: Notă de verificare a zonei de agrement nautic
    2. Cod: ....................................................
    3. Format: A4 (210 x 297 mm)
    4. Caracteristici de tipărire, varianta:
    A. Suport: hârtie autocopiativă 56 g/mp; CB alb; CFB roz; CF verde.
    Tipar: o culoare faţă (negru).
    Finisare: - perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor; - înseriere cu cerneală roşie; - legare în carnete (cu capse metalice); copertare şi etichetare,
    sau

    B. Se poate edita şi tipări şi cu ajutorul tehnicii de calcul proprii, în format A4 alb/negru.

    5. Se difuzează: gratuit.
    6. Se utilizează: de către reprezentanţii cu atribuţii de verificare în vederea efectuării verificărilor dispuse de conducerea direcţiei/instituţiei.
    7. Se întocmeşte: conţine 3 exemplare x 1 pag.
    8. Circulă: la persoana împuternicită să efectueze verificarea.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016