Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 668 din 18 februarie 2020  privind încredinţarea unui serviciu de interes economic general către Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, instituţie publică în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 668 din 18 februarie 2020 privind încredinţarea unui serviciu de interes economic general către Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, instituţie publică în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 160 din 27 februarie 2020
    Luând în considerare:
    - art. 2 alin. (1) lit. (a) şi alin. (2) din Decizia Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 (Decizia Comisiei 2012/21/UE) privind aplicarea art. 106 alin. (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu economic general;
    – art. 2 alin. (4) şi art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 352/2003;
    – Memorandumul nr. 30.511 din 2.08.2018 cu tema „Încredinţarea unui serviciu de interes economic general (SIEG) către Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, instituţie publică în subordinea Ministerului Transporturilor, şi acordarea compensaţiei pentru îndeplinirea obligaţiei de serviciu public, asociată acestui SIEG“, aprobat în şedinţa Guvernului României din 20 septembrie 2018;
    – art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

    în temeiul:
    - art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

    ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se încredinţează serviciul de interes economic general Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, instituţie publică în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, constând în derularea unor programe de pregătire iniţială a personalului aeronautic nenavigant tehnic.

    ART. 2
    (1) Reprezintă obligaţie de serviciu public pentru Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă asigurarea următoarelor cursuri de pregătire iniţială a personalului aeronautic nenavigant tehnic:
    a) curs pregătire în vederea obţinerii licenţei Part. 66 cat. B3, pentru 12 cursanţi, începând cu anul 2020;
    b) curs pregătire în vederea obţinerii licenţei Part. 66 cat. B1.2. pentru 12 cursanţi, începând cu anul 2021;
    c) curs pregătire în vederea obţinerii licenţei Part. 66 cat. B1.3. pentru 12 cursanţi, începând cu anul 2022.

    (2) Durata cursurilor prevăzute la alin. (1) şi numărul de cursanţi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 352/2003.
    (3) Cursurile vor fi destinate exclusiv elevilor din învăţământul liceal şi studenţilor/masteranzilor din învăţământul tehnic superior.
    (4) Obligaţia de serviciu public se instituie până la data de 31.12.2022.
    (5) În cazul în care, pe durata de valabilitate a obligaţiei de serviciu public, condiţiile pentru aplicarea Deciziei Comisiei 2012/21/UE nu mai sunt îndeplinite, ajutorul se notifică, în conformitate cu art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu economic general.

    ART. 3
    (1) Pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiei de serviciu public prevăzute la art. 2, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă are dreptul la primirea unor compensaţii în cuantum maxim de 4.600 mii lei.
    (2) Compensaţia este defalcată pe ani astfel:

┌─────┬──────────┬─────────────────────┐
│An │Burse │Cheltuieli capital │
│ │(mii lei) │(mii lei) │
├─────┼──────────┼─────────────────────┤
│2020 │1.200 │150 │
├─────┼──────────┼─────────────────────┤
│2021 │1.500 │100 │
├─────┼──────────┼─────────────────────┤
│2022 │1.500 │150 │
└─────┴──────────┴─────────────────────┘


    (3) Valoarea compensaţiei se stabileşte anual în funcţie de numărul de cursanţi aprobaţi pentru a fi şcolarizaţi în cadrul serviciului de interes economic general, de nivelul cheltuielilor cu pregătirea iniţială a personalului aeronautic nenavigant tehnic şi al celor de investiţii aferente dotărilor necesare derulării programelor de pregătire. Compensaţia se plăteşte din sumele alocate anual de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor la titlul 59 „burse aviaţie“ şi titlul 51 „transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ şi se includ în bugetul de venituri şi cheltuieli al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor fără a depăşi valorile prevăzute la alin. (2).
    (4) Cheltuielile eligibile care sunt luate în considerare la stabilirea compensaţiei sunt:
    a) costurile cu pregătirea iniţială a personalului aeronautic nenavigant tehnic constând în:
    (i) curs teoretic şi practic în vederea obţinerii licenţei de personal tehnic;
    (ii) examinare teoretică în vederea licenţei de personal tehnic;
    (iii) cazare.

    b) cheltuielile de investiţii aferente dotării Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă cu dispozitive şi echipamente specifice necesare exclusiv derulării programelor de pregătire iniţială a personalului aeronautic nenavigant tehnic, fundamentate anual.

    (5) Costurile cu pregătirea iniţială prevăzute la alin. (4) lit. a), aferente cursurilor care fac obiectul obligaţiei de serviciu public prevăzute la art. 2 alin. (1), se regăsesc în tarifele aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 342/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Cheltuielile de investiţii prevăzute la alin. (4) lit. b) se fundamentează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi se evidenţiază distinct în listele de investiţii ale Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, aprobate anual de ordonatorul principal de credite.
    (7) Pe perioada în care Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă beneficiază de compensaţia pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiei de serviciu public, compensaţia nu poate fi folosită pentru finanţarea altor activităţi de natură economică desfăşurate de şcoală.

    ART. 4
    (1) Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă va fundamenta lunar necesarul de finanţare, va întocmi şi transmite la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor documentaţia aferentă, conform prevederilor legale, cu încadrarea în structura şi tarifele aprobate pentru cursurile derulate, precum şi în lista de investiţii aprobată. Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă va evidenţia în contabilitatea internă costurile şi veniturile aferente serviciului de interes economic general, separat faţă de cele aferente altor servicii/activităţi, precum şi parametrii de alocare a cheltuielilor şi veniturilor, conform art. 5 alin. (9) din Decizia Comisiei 2012/21/UE.
    (2) În termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă va prezenta la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Direcţia transport aerian, un raport privind justificarea modului de utilizare a compensaţiei primite. Raportul va conţine, pentru fiecare curs aflat în derulare, numele cursanţilor, numărul de ore de instruire teoretică şi practică de care a beneficiat fiecare cursant în perioada de raportare, valoarea cheltuielilor de capital efectuate şi justificarea acestora prin facturi şi, după caz, procese-verbale de recepţie. Raportul va fi semnat de directorul Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă şi de conducătorul compartimentului economic şi, după caz, va fi avizat pentru conformitate şi realitate de către persoanele care au efectuat instruirea, în părţile ce le privesc.
    (3) În cazul în care se constată că sumele alocate de la bugetul de stat depăşesc necesarul de finanţare, se va realiza regularizarea sumelor acordate.
    (4) Direcţia transport aerian din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor verifică periodic modul de ducere la îndeplinire de către Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă a obligaţiei de serviciu public.

    ART. 5
    (1) Textul prezentului ordin se publică integral pe pagina oficială de internet a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, www.mt.ro.
    (2) Direcţia economică din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor asigură raportarea către Consiliul Concurenţei a sumelor alocate Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă aferente ajutorului acordat, în conformitate cu Regulamentul Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.
    (3) Erorile constatate şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează Consiliului Concurenţei până la 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (4) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Direcţia transport aerian, transmite Consiliului Concurenţei orice informaţie solicitată cu privire la prezentul ordin.
    (5) Direcţia economică din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor are obligaţia ca, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul Consiliului Concurenţei privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, să încarce în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS) măsura de ajutor de stat ce face obiectul prezentului ordin, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia. Actul de acordare, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actului sau a publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.
    (6) Documentaţia privind sumele alocate cu titlu de compensaţie în baza prezentului ordin se păstrează 10 ani de la data acordării ultimului ajutor.
    (7) Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă păstrează documentaţia aferentă compensaţiei de care beneficiază în baza prezentului ordin pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data ultimei alocări. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare şi reglementările comunitare incidente din domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării compensaţiei, originea acestuia, durata, metoda de calcul a compensaţiei acordate.

    ART. 6
    La cererea Comisiei Europene sau a Consiliului Concurenţei, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Direcţia transport aerian, va furniza toate informaţiile pe care acestea le consideră necesare pentru a stabili dacă compensaţia acordată în baza prezentului ordin este compatibilă cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat.

    ART. 7
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 18 februarie 2020.
    Nr. 668.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016