Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 622 din 14 aprilie 2020  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 622 din 14 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 315 din 15 aprilie 2020
    Văzând Referatul de aprobare nr. NT 1.082 din 14.04.2020 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
    având în vedere:
    - dispoziţiile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare;
    – prevederile art. 31 paragraful 2 lit. c) din Regulamentul sanitar internaţional (2005), pus în aplicare prin Hotărârea Guvernului nr. 758/2009,

    ţinând cont de prevederile art. 25 alin. (2), ale art. 27 alin. (5) şi ale art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 12 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) În înţelesul prezentului ordin, prin carantină se înţelege atât instituirea măsurii de carantină instituţionalizată (în spaţii special amenajate), măsurii de carantină la domiciliu, cât şi instituirea măsurii de izolare la domiciliu."

    2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Se instituie măsura de carantină la domiciliu în condiţiile prevăzute în Ordinul comandantului acţiunii, secretar de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, nr. 74.546/2020*), numai în situaţia în care spaţiul permite carantina individuală sau în condiţii de separare completă de restul locatarilor din acelaşi domiciliu, pe bază de declaraţie pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3, următoarelor categorii de persoane:
    a) persoanele asimptomatice care intră pe teritoriul României venind din zonele cu transmitere comunitară extinsă afectate de COVID-19 (zona roşie);
    b) persoanele asimptomatice confirmate cu coronavirus (COVID-19);
    c) membri de familie asimptomatici confirmaţi cu coronavirus (COVID-19), care se carantinează la acelaşi domiciliu.
    *) Ordinul comandantului acţiunii, secretar de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 74.546/2020 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I."

    3. La articolul 1, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Categoriile de persoane nominalizate la alin. (2^1) au obligaţia de a se carantina la domiciliu, după caz, timp de 14 zile, precum şi de a anunţa medicul de familie cu privire la data de la care a început carantinarea, prin mijloace de transmitere la distanţă, în vederea monitorizării stării de sănătate, acestea fiind monitorizate şi controlate zilnic privind respectarea măsurii prevăzute de legislaţia incidentă de către instituţiile abilitate.
(4^2) Data de începere a perioadei de carantinare sau izolare la domiciliu este dispusă în urma anchetei epidemiologice de către direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti."

    4. La articolul 1, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Atât persoanelor aflate în carantină, cât şi celor aflate în izolare li se vor pune la dispoziţie informaţii detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală ce trebuie respectate."

    5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale stabilesc spaţiile de carantină instituţionalizată, încheie contractele de închiriere ale acestora, asigură eliminarea deşeurilor prin contracte cu firme specializate, stabilesc repartizarea pe camere a persoanelor carantinate şi asigură hrana acestora.
    (2) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti evaluează şi avizează spaţiile de carantină şi asigură decontarea cheltuielilor aferente conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În scopul asigurării asistenţei medicale a persoanelor carantinate, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti nominalizează unităţile sanitare responsabile de acordarea asistenţei medicale de pe raza judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti."

    6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia ca, la ieşirea din carantină, să elibereze persoanelor ce s-au aflat în această situaţie un aviz epidemiologic de ieşire din carantină, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Asiguraţii cărora li se aplică măsura de carantinare beneficiază de concediu şi indemnizaţie de carantină pentru perioada stabilită prin documentul eliberat de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe care îl vor transmite medicului de familie pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
    (3) Persoana izolată la domiciliu în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), pentru a beneficia de concediu şi indemnizaţie de carantină, va completa şi va transmite doar medicului de familie, pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, o declaraţie pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. În acest caz nu se va mai elibera aviz epidemiologic sau orice alt document justificativ de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
    (4) Medicul de familie poate transmite certificatele de concediu medical către asiguraţi pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă."

    7. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi la prezentul ordin.
    8. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Horaţiu Moldovan,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 14 aprilie 2020.
    Nr. 622.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 414/2020)
    Judeţul .........................................
    Localitatea .........................................
    Unitatea sanitară .........................................
    CNP: [][][][][][][][][][][][][][]
    AVIZ EPIDEMIOLOGIC
    anul ........... luna .............. ziua .............
    Numele ......................................., prenumele ........................................., prenumele tatălui ................................................
    Data naşterii: anul ........................ luna ........................... ziua ......................
    Domiciliul: localitatea ..............................................., str. ...................................................... nr. ...................., bl. ..............,
    ap. .............., sectorul/judeţul .................................................
    A fost în carantină instituţionalizată.
    A fost monitorizat în perioada: ........................................................................ .
    Starea clinică la sfârşitul perioadei de carantinare: .............................................................................................
    S-a eliberat prezenta dovadă de ieşire din carantină pentru a-i servi la ............................................................... .
    Data eliberării: ........................................ Semnătura şi parafa medicului,
                                                                                                                   L.S. ...........................

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 414/2020)
    DECLARAŢIE
    Subsemnatul(a) ………………………………………………………………………, legitimat(ă) cu C.I./B.I.
    seria …… nr. ………, CNP: [][][][][][][][][][][][][][], domiciliat(ă) în ………………….........……………, prin prezenta declar pe propria răspundere că:
    am istoric de călătorie în ţara ……………….., în perioada ……………………………………,
    regiunea/oraşul …………………………………….., cu revenire în România în data de …………………….., prin punctul de frontieră (aeroport/terestru) ………………………….
    sau
    contact direct cu un caz pozitiv nCoV-2019 (numele contactului) .....................
    .................................................................................................
    Mi s-a recomandat izolarea/M-am autoizolat la adresa .................., începând cu data de ................ până la data de ...............................
    Am fost izolat la adresa ……………………… , cu următoarele persoane:
    Numele, prenumele ……….…………, legitimată cu B.I./C.I. seria ……….. nr. …………………., CNP …………………...….
    Numele, prenumele …………………., legitimată cu B.I./C.I. seria ………... nr. …………………., CNP ………………........…
    Numele, prenumele …………………., legitimată cu B.I./C.I. seria ………... nr. ………………....., CNP …………………........

    Declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la „Falsul în declaraţii’’.
    Numele şi prenumele ……………………………
    Nr. de telefon: …………………
    Data: ……………………....
    Semnătura: ……………………
    Am ataşat prezentei:
    [] Copie C.I./B.I.
    [] Certificat de naştere (pentru minori până în 18 ani)
    [] Dovada călătoriei

    ATENŢIE!
    Datele cu caracter personal colectate prin prezentul document vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului: art. 6 alin. 1 lit. c), d) şi e), respectiv art. 9 alin. 2 lit. g), h) şi i), din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în scopul asigurării protejării populaţiei împotriva unei ameninţări transfrontaliere grave la adresa sănătăţii.


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 414/2020)
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
     - carantinare la domiciliu -
    Subsemnatul(a), .................., legitimat(ă) cu C.I./B.I. seria .............. nr. ……………., CNP: [][][][][][][][][][][][][], domiciliat(ă) în .............................., prin prezenta declar pe propria răspundere că spaţiul situat în .......................
    ............................................................................................
    • îmi permite carantina individuală;
    • îmi permite condiţii de separare completă de restul locatarilor din acelaşi domiciliu (baie, bucătărie, dormitor propriu);
    • este utilizat împreună cu membrii de familie confirmaţi cu coronavirus (COVID-19);
    Declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la „Falsul în declaraţii’’.
    Numele şi prenumele: …………………… Am ataşat prezentei:
    Nr. de telefon: …………………………… \u-3928? Copie C.I./B.I.
    Data: ………………………..
    Semnătura: ……………………..
    ATENŢIE!
    Datele cu caracter personal colectate prin prezentul document vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului: art. 6 alin. 1 lit. c), d) şi e), respectiv art. 9 alin. 2 lit. g), h) şi i), din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în scopul asigurării protejării populaţiei împotriva unei ameninţări transfrontaliere grave la adresa sănătăţii.


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Beres jozsef
15 Mai 2020
Bun? ziua sunt in carantina de ieri acum c? sa da ca tre sa pl?tim carantina si am unde sa stau singur pot sa ies la domiciliu sa fac carantina sa trbuie sa stau aici unde sau organizat carantinarea si trebuie sa pl?tesc? sau ma lasa la domiciliu ?
Beres jozsef
15 Mai 2020
Bun? ziua sunt in carantina de ieri acum c? sa da ca tre sa pl?tim carantina si am unde sa stau singur pot sa ies la domiciliu sa fac carantina sa trbuie sa stau aici unde sau organizat carantinarea si trebuie sa pl?tesc? sau ma lasa la domiciliu ?
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016