Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 577 din 4 mai 2020  privind modificarea şi completarea schemei de ajutor de minimis  Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 577 din 4 mai 2020 privind modificarea şi completarea schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din zona rurală şi/sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 5 "Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii", obiectivul specific 5.2, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7.136/2017

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 421 din 20 mai 2020
    Având în vedere:
    - prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352/1 din 24 decembrie 2013;
    – prevederile Programului operaţional Capital uman 2014-2020. aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2015) 1.287 din 25.02.2015, cu modificările ulterioare;
    – prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

    văzând Referatul de aprobare nr. 33.092 din 23.04.2020 al Direcţiei generale programe europene Capital uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene,
    ţinând cont de Avizul Consiliului Concurenţei nr. 2.905 din 17.03.2020,
    în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare,
    ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.
    ART. I
    Schema de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din zona rurală şi/sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori“, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii“, obiectivul specific 5.2, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7.136/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) administrator al schemei de antreprenoriat - entităţi publice sau private care, singure sau în parteneriat, implementează, în calitate de beneficiari ai contractului de finanţare, un proiect integrat, finanţat prin Axa prioritară 5 «Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii», obiectivul specific 5.2 «Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC» şi detaliate în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice «Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din zona rurală şi/sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori»;
    b) administrator al schemei de minimis - persoană juridică care, în implementarea contractului de finanţare, derulează proceduri în domeniul ajutorului de minimis cu respectarea prezentei scheme şi a dispoziţiilor legale incidente ajutorului de stat. În cadrul schemei de ajutor de minimis «Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din zona rurală şi/sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori», administratorii schemei de minimis sunt administratorii de schemă de antreprenoriat, în calitate de unici beneficiari ai contractelor de finanţare, sau entităţi juridice din componenţa administratorilor de schemă de antreprenoriat, în calitate de beneficiari de finanţare în parteneriat, responsabile cu derularea de proceduri în domeniul ajutorului de minimis;
    c) beneficiar de ajutor de minimis - întreprinderile cărora li se acordă ajutor de minimis, în cadrul proiectelor finanţate prin POCU 2014-2020, axa prioritară 5 «Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii», obiectivul specific 5.2 «Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC», prin intermediul administratorilor schemei de minimis;
    d) beneficiarul finanţării nerambursabile - are înţelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi în Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, respectiv semnatarul contractului de finanţare cu Autoritatea de management pentru POCU (AM POCU)/organismele intermediare regionale pentru POCU (OIR POCU);
    e) comercializarea produselor agricole^1 - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
    ^1 Conform art. 2 alin. 1 lit. c din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
    f) contract de finanţare - actul juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ şi sinalagmatic, semnat între AM/OIR POCU, pe de o parte, şi beneficiarul finanţării nerambursabile, respectiv administratorul schemei de antreprenoriat, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor în cadrul POCU 2014-2020;
    g) contract de subvenţie - actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutor de minimis şi beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării măsurilor finanţate prin prezenta schemă de ajutor de minimis;
    h) furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de AM POCU/în exerciţiul prerogativelor Autorităţii de management pentru Programul operaţional Capital uman AM POCU/prin OIR POCU delegat;
    i) întreprindere^2 - orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv:
    (i) societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    (ii) societăţi cooperative, reglementate de Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare;
    (iii) asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole şi societăţi agricole care desfăşoară activităţi economice;
    ^2 Conform art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
    j) întreprinderea unică^3 - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    ^3 Conform art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
    Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;
    k) My SMIS^4 - sistemul IT prin care potenţialii beneficiari din România pot solicita bani europeni pentru perioada de programare 2014-2020;
    ^4 Conform site-ului Ministerului Fondurilor Europene, http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.
    l) prelucrarea produselor agricole^5 - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
    ^5 Conform art. 2 alin. 1 lit. b din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
    m) produse agricole^6 - produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013^7;
    ^6 Conform art. 2 alin. 1 lit. a din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
    ^7 Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului.
    n) rata de actualizare - rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina web a Comisiei Europene."

    2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Obiectivul prezentei scheme îl constituie sprijinul pentru susţinerea antreprenoriatului pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din zona rurală şi/sau din oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de microgranturi."

    3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor care beneficiază de măsurile de ocupare finanţate în cadrul obiectivului specific 5.2. «Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC» al POCU. Măsurile de ocupare menţionate presupun susţinerea antreprenoriatului pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din zona rurală şi/sau din oraşe cu o populaţie de până la 20.000 de locuitori, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de microgranturi (înfiinţarea de start-up-uri)."

    4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Potrivit prezentei scheme, ale cărei prevederi urmează a fi preluate prin dispoziţiile Ghidului solicitantului - Condiţii specifice «Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din zona rurală şi/sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori», aferent Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 5 «Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii», obiectivul specific 5.2, sunt eligibile activităţile pentru susţinerea antreprenoriatului pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din zona rurală şi/sau din oraşe cu o populaţie de până la 20.000 de locuitori, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de microgranturi (înfiinţarea de start-up-uri)."

    5. Titlul capitolului VII „Condiţii de eligibilitate pentru beneficiari“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. VII
    Condiţii de eligibilitate pentru beneficiarii de ajutor de minimis
"

    6. Articolul 7 se modifică şi va următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Pot beneficia de ajutorul de minimis prevăzut în prezenta schemă întreprinderile constituite conform Legii nr. 31/1990^8, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, sau conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) sunt legal constituite în România şi îşi desfăşoară activitatea în România;
    b) nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un judecător-sindic, nu au nicio restricţie asupra activităţii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;
    c) nu înregistrează datorii publice şi şi-au plătit la timp taxele, obligaţiile şi alte contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare;
    d) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;
    e) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    f) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;
    g) sunt direct responsabile de pregătirea şi implementarea proiectului şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;
    h) nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată.
    ^8 Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Întreprinderile menţionate la alin. (1) sunt cele care beneficiază de măsurile prevăzute la art. 6."

    7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijinul prezentei scheme de finanţare există cel puţin una dintre relaţiile menţionate la art. 3 lit. (j) din prezenta schemă, respectivele structuri vor fi tratate ca o singură întreprindere unică.
    (2) Valoarea maximă a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare ce se intenţionează a se acorda în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comunitare.
    (3) În cazul în care, prin acordarea de ajutoare de minimis în temeiul prezentei scheme, s-ar depăşi plafonul relevant menţionat anterior, solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici chiar pentru acea parte din finanţarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis.
    (4) Atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost desfăşoară şi alte activităţi pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro şi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.
    (5) Solicitanţii (beneficiarii ajutorului de minimis) care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt definite conform prezentei scheme, pot beneficia de finanţare pentru sectoarele eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi.
    (6) În cazul fuziunilor (prin absorbţie sau prin contopire), atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi, în cazul fuziunii prin contopire, sau întreprinderii care fuzionează prin absorbţia unei alte întreprinderi depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (7) În cazul în care o întreprindere se împarte/divide în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
    (8) Valoarea ajutorului va fi exprimată sub formă financiară ca sumă brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligaţii fiscale."

    8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta schemă se acordă din fonduri comunitare şi naţionale.
    (2) Acordarea de subvenţii (microgranturi) pentru înfiinţarea de noi afaceri va fi condiţionată de înfiinţarea firmei. Valoarea maximă a subvenţiei acordate unui firme nou-înfiinţate în baza planului de afaceri aprobat este de 25.000 euro."

    9. După articolul 9 se introductrei noi articole, articolele 9^1-9^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    Atribuţiile furnizorului de ajutor de minimis sunt următoarele:
    1. atribuţiile Ministerului Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru POCU (AM POCU), sunt:
    a) elaborarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice «Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din zona rurală şi/sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori» şi lansarea apelului de propuneri de proiecte aferent, după intrarea în vigoare a prezentei scheme;
    b) selectarea administratorilor schemelor de antreprenoriat, pe baza unei proceduri competitive, transparente şi nediscriminatorii, care constă în evaluarea şi contractarea cererilor de finanţare aferente apelului de propuneri de proiecte, în conformitate cu prevederile următoarelor documente:
    (i) Metodologia de verificare, evaluare şi selecţie a proiectelor POCU, aprobată de Comitetul de monitorizare al Programului operaţional Capital uman;
    (ii) Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020;
    (iii) Ghidul solicitantului - Condiţii specifice «Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din zona rurală şi/sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori»;
    c) delegarea atribuţiilor privind evaluarea şi contractarea cererilor de finanţare aferente apelului de propuneri de proiecte, precum şi implementarea schemei de ajutor de minimis către organismele intermediare regionale pentru POCU;
    d) validarea respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013. Această atribuţie poate fi delegată către organismele intermediare regionale pentru POCU;
    e) monitorizarea permanentă a ajutoarelor de minimis acordate, aflate în derulare, şi dispunerea de măsuri care se impun în cazul încălcării condiţiilor stabilite prin schema de ajutor de minimis sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv. Această atribuţie poate fi delegată către organismele intermediare regionale pentru POCU.
    f) recuperarea valorii ajutorului de minimis utilizat abuziv de către beneficiarul ajutorului de minimis sau a ajutorului de minimis primit cu nerespectarea condiţiilor de acordare. Această atribuţie poate fi delegată către organismele intermediare regionale pentru POCU;
    g) păstrarea de evidenţe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidenţe trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis;
    2. atribuţiile delegate ale organismelor intermediare regionale pentru POCU (OIR POCU) sunt:
    a) semnarea contractelor de finanţare cu beneficiarii de finanţare nerambursabilă, care devin administratori ai schemei de ajutor de minimis;
    b) validarea respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013;
    c) monitorizarea permanentă a ajutoarelor de minimis acordate, aflate în derulare, şi dispunerea de măsuri care se impun în cazul încălcării condiţiilor stabilite prin schema de ajutor de minimis sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv;
    d) păstrarea de evidenţe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidenţe trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis;
    e) recuperarea valorii ajutorului de minimis utilizat abuziv de către beneficiarul ajutorului de minimis sau a ajutorului de minimis primit cu nerespectarea condiţiilor de acordare în baza procedurii de recuperare puse la dispoziţie de către MFE- AMPOCU.
    ART. 9^2
    Atribuţiile administratorului schemei de antreprenoriat/administratorului schemei de minimis sunt următoarele:
    a) identificarea potenţialilor beneficiari de ajutor de minimis prin organizarea procedurii de selectare a planurilor de afaceri ce urmează să fie finanţate în conformitate cu Ghidul solicitantului - Condiţii specifice «Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din zona rurală şi/sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori», cu respectarea prevederilor legale naţionale şi comunitare aplicabile. Procedura de selectare a planurilor de afaceri va detalia aspectele privind termenul în care se realizează evaluarea, documentele necesare a fi depuse în cadrul procesului de selecţie, condiţiile în care este admisă sau nu completarea documentaţiei, termenul de depunere şi soluţionare a contestaţiilor, alte aspecte relevante;
    b) verificarea respectării criteriilor de eligibilitate şi de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 şi transmiterea documentelor justificative către furnizorul schemei de ajutor de minimis pentru validare;
    c) semnarea cu beneficiarii de ajutor de minimis a contractelor de subvenţie, în baza cărora se acordă ajutorul de minimis, după primirea validării de la furnizor;
    d) realizarea plăţii sumelor aferente ajutorului de minimis către beneficiarii ajutorului de minimis în conformitate cu planurile de afaceri selectate şi cu normele legale aplicabile;
    e) raportarea către furnizorul de ajutor de minimis a tuturor datelor şi informaţiilor necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei;
    f) monitorizarea ajutorului de minimis acordat pe toată durata contractului de subvenţie;
    g) monitorizarea respectării regulilor de sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv: continuarea funcţionării afacerii, inclusiv menţinerea locului de muncă creat, pe o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcţionare a afacerii de 12 luni;
    h) păstrarea de evidenţe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidenţe trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.
    ART. 9^3
    (1) Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor de ajutor de minimis sunt următoarele:
    a) beneficiarul ajutorului de minimis are dreptul de a primi ajutorul de minimis pentru implementarea planului de afaceri selectat, în condiţiile respectării prevederilor prezentei scheme de ajutor de minimis;
    b) pentru a beneficia de ajutor de minimis, beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a implementa planul de afaceri selectat şi de a asigura sustenabilitatea activităţilor în condiţiile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis, respectiv: continuarea funcţionării afacerii, inclusiv menţinerea locului de muncă creat, pe o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcţionare a afacerii de 12 luni;
    c) beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a raporta furnizorului schemei de ajutor de minimis/administratorului schemei de ajutor de minimis toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei;
    d) beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a restitui, după caz, parţial sau total, valoarea ajutorului de minimis primit în situaţia nerespectării condiţiilor de acordare şi utilizare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă;
    e) beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a raporta administratorului schemei de minimis/schemei de antreprenoriat toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei.
    (2) Constituie motive de restituire integrală a ajutorului de minimis primit:
    a) nerespectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
    b) nerespectarea ţintelor indicatorilor privind numărul de locuri de muncă asumate prin planul de afaceri, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - Condiţii specifice «Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din zona rurală şi/sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori». Beneficiarii ajutorului de minimis au obligaţia menţinerii locurilor de muncă nou-create în numărul şi pe durata menţionate în Ghidului solicitantului - Condiţii specifice «Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din zona rurală şi/sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori».
    (3) Constituie motive de restituire parţială a ajutorului de minimis primit efectuarea unor cheltuieli care nu respectă prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare.
    (4) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării contractului de subvenţie.
    (5) Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului de minimis va prezenta o declaraţie de eligibilitate, pe propria răspundere, în care va menţiona informaţiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanţare, precum şi în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanţare, respectiv încheierea contractului de subvenţie, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea unică.
    (6) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei^9, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Ajutoarele de minimis acordate în condiţiile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis, în limita plafonului relevant prevăzut la art. 8 alin. (2) din prezenta schemă.
    ^9 Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.
    (7) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat, în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, acordate pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depăşeşte intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.
    (8) Ajutoarele de minimis aferente prezentei scheme care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie."

    10. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Acordarea de subvenţii (microgranturi) pentru înfiinţarea de noi afaceri va fi condiţionată de înfiinţarea firmei.
    (2) Activităţile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanţate numai dacă au fost iniţiate după semnarea contractului de subvenţie încheiat între administratorul schemei de minimis şi beneficiarul ajutorului de minimis."

    11. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Cheltuieli eligibile directe care intră sub incidenţa ajutorului de minimis sunt următoarele:

┌──────────┬────────────────┬────────────────┐
│Categorie │- Subcategorie │- Descrierea │
│MySMIS │MySMIS │cheltuielii │
├──────────┼────────────────┼────────────────┤
│Cheltuieli│- Subvenţii │- Subvenţii │
│cu │pentru │(microgranturi) │
│subvenţii/│înfiinţarea unei│pentru │
│burse/ │afaceri │înfiinţarea unei│
│premii/ │(antreprenoriat)│afaceri │
│ajutoare │ │(antreprenoriat)│
└──────────┴────────────────┴────────────────┘

"

    12. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    Prezenta schema se aplică de la data intrării în vigoare a ordinului prin care aceasta se aprobă, dar nu mai târziu de data-limită de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare, în limita fondurilor alocate pentru această schemă, urmând ca plăţile să fie efectuate până la 31.12.2023."

    13. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Sursa de finanţare pentru prezenta schemă de minimis este Programul operaţional Capital uman, axa prioritară 5 «Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii», obiectivul specific 5.2 «Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC».
    (2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 13.750.000 euro, echivalent în lei, din care 11.687.500 euro contribuţia Uniunii Europene din Fondul social european şi 2.062.500 euro contribuţia naţională."

    14. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Prin aplicarea prezentei scheme se vizează susţinerea antreprenoriatului pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din zona rurală şi/sau din oraşe cu o populaţie de până la 20.000 de locuitori, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de microgranturi (înfiinţarea de start-up-uri)."

    15. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Furnizorul/Administratorul schemei de minimis/schemei de antreprenoriat va informa în scris beneficiarii ajutorului de minimis cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul de minimis al acestuia, cu menţionarea reglementărilor aplicabile.
    (2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene - AM POCU, la adresa http://mfe.gov.ro."

    16. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se realizează în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă."

    17. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) Furnizorul schemei de minimis are obligaţia de a înregistra schema de minimis în Registrul Electronic al Ajutoarelor de Stat (RegAS), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (2) Furnizorul schemei de minimis (Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POCU, direct sau prin OIR POCU) are obligaţia de a înregistra în RegAS contractele de subvenţie, ajutoarele de minimis plătite, eventualele obligaţii de rambursare şi rambursări efective aferente acestora etc., în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăţilor, după caz.
    (3) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat^10, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
    ^10 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.
    (4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite Consiliului Concurenţei valori estimative.
    (5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare."

    18. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    Beneficiarii de ajutoare de minimis au obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului şi a administratorului schemei de minimis, în formatul şi în termenul solicitat de aceştia, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului, respectiv a administratorului."

    19. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) În conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării schemei de ajutor de minimis.
    (2) În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, cu modificările şi completările ulterioare, va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc."

    20. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către furnizorul schemei (AM POCU sau OIR POCU), conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.629/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, pentru proiectele finanţate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul Programului operaţional Capital uman, aferentă POCU 2014-2020.
    (2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene."

    21. Articolul 24 se abrogă.


    ART. II
    Direcţia generală programe europene capital uman va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul fondurilor europene,
                    Ioan Marcel Boloş

    Bucureşti, 4 mai 2020.
    Nr. 577.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016