Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.767 din 15 octombrie 2020  privind acreditarea, organizarea şi desfăşurarea programelor de formare continuă destinate personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 5.767 din 15 octombrie 2020 privind acreditarea, organizarea şi desfăşurarea programelor de formare continuă destinate personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 980 din 23 octombrie 2020
    Având în vedere:
    - art. 244 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare,
    – art. 1 pct. 6 lit. p) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.


    ART. 1
    Prezentul ordin reglementează acreditarea, organizarea şi desfăşurarea programelor de formare continuă destinate personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021.

    ART. 2
    În contextul respectării normelor de siguranţă sanitară stabilite de autorităţile de resort şi a reglementărilor generale şi sectoriale din Uniunea Europeană, în anul şcolar 2020-2021 nu se desfăşoară activităţi de formare continuă în sistem faţă-în-faţă în cadrul programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

    ART. 3
    (1) Activităţile de formare şi de evaluare finală din cadrul programelor de formare continuă acreditate atât în sistem faţă-în-faţă, cât şi în sistem blended learning vor fi reorganizate şi desfăşurate în sistem online, cu avizul Comisiei Specializate de Acreditare (CSA).
    (2) Pentru obţinerea avizului Comisiei Specializate de Acreditare, furnizorul de formare continuă transmite la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Direcţia generală învăţământ preuniversitar - Direcţia formare continuă, documentele prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (3) Furnizorii programelor de formare continuă acreditate faţă-în-faţă, care, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, deţin avizul Comisiei Specializate de Acreditare de reorganizare şi desfăşurare a activităţilor de formare şi de evaluare finală în sistem online de tip sincron audiovideo (webinar), vor solicita avizul CSA pentru reorganizarea activităţilor de formare şi de evaluare finală în sistem online, în condiţiile prezentului ordin.

    ART. 4
    Pentru toate programele de formare continuă acreditate pentru care se solicită conversia activităţilor în sistem online, furnizorul de formare reorganizează planul de învăţământ.

    ART. 5
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de formare şi de evaluare finală din cadrul tuturor programelor de formare continuă acreditate se va respecta condiţia ca minimum 50% din bugetul de timp alocat activităţilor de formare să se deruleze în sistem online meeting.
    (2) Furnizorul programului de formare continuă îşi asumă responsabilitatea adaptării strategiei de formare şi de evaluare finală la noua formă de organizare a programului (online, respectiv online meeting), fără modificarea conţinuturilor tematice şi a bugetului de timp aferent tipurilor de activităţi (activităţi teoretice, activităţi practice, evaluare pe parcurs şi evaluare finală), faţă de documentaţia iniţială a programului acreditat, în condiţiile respectării prevederilor prezentului ordin.
    (3) Atât în planul de învăţământ al programului reorganizat în sistem online, cât şi în toate celelalte documente prevăzute de art. 35 alin. (1) din Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se va evidenţia bugetul de timp alocat activităţilor de formare în sistem online, respectiv online meeting.
    (4) Activitatea de evaluare finală se va organiza ca activitate de măsurare a impactului programului de formare asupra calităţii predării şi a altor activităţi specifice sistemului de învăţământ preuniversitar, în acord cu domeniul tematic al programului şi cu competenţele dezvoltate.
    (5) Pentru activitatea de evaluare finală, formabilii vor elabora portofolii profesionale personale, în format digital, care vor fi evaluate de către membrii comisiei de evaluare, constituită din formatorii programului acreditat.
    (6) Precizările privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare finală în sistem online sunt cuprinse în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 6
    În vederea asigurării calităţii formării şi dobândirii reale a competenţelor, implementarea programelor de formare continuă se va realiza cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) grupele vor fi organizate cu maximum 35 de formabili/grupă;
    b) activităţile de formare online meeting vor fi programate astfel încât să nu se suprapună cu activităţile didactice de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică ale formabililor incluşi în grupele respective;
    c) programarea mai multor grupe de formabili, în sistem online meeting, se va realiza astfel încât să se asigure nesuprapunerea activităţilor de formare pentru un formator; numărul de grupe planificat trebuie să se coreleze cu numărul de formatori acreditaţi în cadrul programului;
    d) furnizorul programului are atât obligaţia elaborării, gestionării şi arhivării documentelor aferente implementării programului, separat pentru fiecare grupă, cât şi obligaţia asigurării accesului reprezentanţilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării la activităţile şi la documentele programului, în vederea monitorizării organizării şi desfăşurării programului de formare continuă acreditat.


    ART. 7
    Tipul documentelor transmise la Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi datele de contact ale responsabililor domeniilor privind acreditarea şi implementarea programelor de formare continuă sunt precizate în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 8
    (1) Şedinţele de lucru ale Comisiei Specializate de Acreditare se pot realiza atât faţă-în-faţă, la sediul Direcţiei formare continuă, cât şi online, utilizând aplicaţia dedicată în acest sens, asigurată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
    (2) Activitatea de consiliere a furnizorilor de formare se va realiza exclusiv în regim online şi/sau telefonic.

    ART. 9
    În situaţia în care furnizorii de formare continuă solicită suspendarea implementării programelor de formare acreditate, pe motivul imposibilităţii reorganizării activităţilor de formare faţă-în-faţă, în sistem online, durata acreditării programului de formare continuă poate fi prelungită cu o perioadă cel mult egală cu perioada rămasă până la expirarea acreditării, dar nu mai mare de 6 luni.

    ART. 10
    Responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea datelor comunicate, precum şi responsabilitatea implementării în condiţii de legalitate şi obiectivitate a programului revin în totalitate furnizorului programului de formare continuă acreditat.

    ART. 11
    Nerespectarea prevederilor prezentului ordin privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de formare şi evaluare finală din cadrul programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din învăţământul preuniversitar, atrage, după caz, retragerea acreditării programului şi/sau neacordarea avizului Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru eliberarea de atestate de formare continuă.

    ART. 12
    (1) Începând cu data prezentului ordin, comunicarea dintre furnizorii programelor de formare continuă şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, constând în elaborarea şi transmiterea documentelor precizate în anexa nr. 3, se realizează exclusiv în format digital, prin poşta electronică şi/sau pe suport electronic/aplicaţie dedicată domeniului formării continue.
    (2) În situaţia în care documentele transmise nu respectă prevederile prezentului ordin, acestea sunt considerate documente neconforme, din culpa furnizorului, şi nu fac obiectul analizei şi soluţionării.

    ART. 13
    (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.649/2020*) privind instituirea unor măsuri referitoare la acreditarea, organizarea şi desfăşurarea programelor de formare continuă, destinate personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi orice alte prevederi contrare prevederilor prezentului ordin.
    *) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.649/2020 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (2) Toate prevederile Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care nu contravin prevederilor prezentului ordin, rămân valabile.

    ART. 14
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, prin Direcţia formare continuă şi furnizorii programelor de formare continuă acreditate, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 15
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 15 octombrie 2020.
    Nr. 5.767.
    ANEXA 1

    DOCUMENTELE
    necesare obţinerii avizului Comisiei Specializate de Acreditare
    1. Furnizorii programelor de formare continuă acreditate cu forma de organizare faţă-în-faţă şi blended learning (pentru care nu este îndeplinită condiţia ca minimum 50% din bugetul de timp al programului să fie organizat faţă-în-faţă), pentru reorganizarea şi desfăşurarea în sistem online (din care minimum 50% în sistem online meeting), vor solicita avizul Comisiei Specializate de Acreditare (CSA), în baza următoarelor documente:
    a) descriere platformă/aplicaţie e-learning utilizată pentru desfăşurarea programelor de formare continuă acreditate, reorganizate în sistem online (din care minimum 50% în sistem online meeting) şi linkul către aceasta;
    b) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului privind capacitatea acestuia de reorganizare a activităţilor faţă-în-faţă în sistem online (din care minimum 50% în sistem online meeting);
    c) documente doveditoare privind capacitatea logistică a furnizorului de a desfăşura activităţi de formare în sistem online (din care minimum 50% în sistem online meeting) - echipamente, instrumente, softuri;
    d) planul de învăţământ al programului reorganizat în sistem online, cu evidenţierea bugetului de timp alocat activităţilor de formare în sistem online (din care minimum 50% în sistem online meeting);
    e) declaraţie privind acordarea dreptului de acces (cu precizarea datelor şi informaţiilor necesare accesului) la desfăşurarea activităţilor de formare în sistem online (din care minimum 50% în sistem online meeting), pentru reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în scopul monitorizării programului de formare.

    2. Pentru programele de formare continuă acreditate în sistem blended learning, care au minimum 50% din bugetul total al programului alocat activităţilor faţă-în-faţă, nu este necesar avizul CSA, furnizorul reorganizând activităţile de formare faţă-în-faţă în sistem online meeting, în condiţiile dispoziţiilor din ordin.
    3. Pentru programele de formare continuă acreditate în sistem online (din care minimum 50% în sistem online meeting), în condiţiile dispoziţiilor din ordin, nu este necesar avizul CSA.

    ANEXA 2

    PRECIZĂRI
    privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare finală în sistem online
    În scopul asigurării măsurării impactului participării personalului didactic la un program de formare continuă acreditat, asupra calităţii activităţii didactice, evaluarea finală a formabililor se organizează şi se desfăşoară după cum urmează:
    a) activitatea de evaluare finală din cadrul programelor de formare continuă acreditate se reorganizează şi constă în analiza şi evaluarea portofoliilor profesionale personale (elaborate de către fiecare formabil), în cadrul comisiei de evaluare finală constituite în baza deciziei furnizorului şi a acordului Ministerului Educaţiei şi Cercetării [conform art. 35 alin. (6) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011, cu modificările şi completările ulterioare];
    b) activitatea de evaluare finală din cadrul programelor de formare continuă acreditate se planifică şi se organizează întro perioadă de 15-45 de zile calendaristice, calculate de la data finalizării activităţilor de formare;
    c) prin decizie a furnizorului de formare se înfiinţează comisia de evaluare finală, alcătuită din preşedinte şi minimum 2 membri evaluatori, nominalizaţi dintre formatorii programului acreditat;
    d) pentru evaluarea finală, personalul didactic care a finalizat şi a promovat activităţile de formare aferente programului de formare continuă acreditat elaborează şi transmite comisiei de evaluare finală, prin intermediul tehnologiei şi internetului - platformă, unităţi mobile de stocare, e-mail - un portofoliu profesional personal, realizat ca urmare a participării la programul de formare; portofoliile vor fi arhivate de către furnizorul programului de formare continuă acreditat;
    e) criterii de evaluare a portofoliului profesional personal:
    (i) dezvoltarea competenţelor şi valorificarea acestora în activitatea specifică, desfăşurată în cadrul sistemului de învăţământ preuniversitar;
    (ii) transpunerea competenţelor didactice specifice/a achiziţiilor/a deprinderilor dobândite pe parcursul programului de formare în demersul didactic/în activitatea specifică desfăşurată în cadrul sistemului de învăţământ preuniversitar;
    (iii) aplicarea în procesul de predare-învăţare-evaluare/în activitatea specifică desfăşurată în cadrul sistemului de învăţământ preuniversitar a metodelor şi tehnicilor utilizate în cadrul programului de formare;
    (iv) dezvoltarea unor resurse educaţionale deschise, elaborate la nivelul unităţii de învăţământ şi utilizate ca resurse pentru învăţare.

    f) pentru respectarea criteriilor prevăzute la lit. e), portofoliul profesional personal al cadrului didactic poate cuprinde, după caz:
    (i) sesiuni de predare a unei teme din cadrul programei şcolare pentru disciplina/domeniul pe care este încadrat cadrul didactic sau pentru care are competenţe de predare, înregistrate prin tehnologie de tip video-streaming, Youtube, sau prin alte metode şi canale puse la dispoziţie de platformele utilizate în activitatea didactică;
    (ii) studii de caz privind predarea unor teme/conţinuturi din programa disciplinei/domeniului;
    (iii) dezbateri, ateliere de lucru cu elevii sau cu alte cadre didactice, în care sunt utilizate/aplicate cunoştinţe/ deprinderi/competenţe acumulate/dezvoltate în cadrul programului de formare;
    (iv) aplicaţii prin care sunt valorificate conţinuturile tematice abordate în cadrul programului de formare parcurs şi care demonstrează nivelul de dezvoltare a competenţelor formabililor.

    g) materialele care compun portofoliul profesional personal trebuie să respecte principiile integrităţii şi calităţii şi legislaţia privind drepturile de autor;
    h) în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de formare continuă şi de evaluare finală se respectă prevederile directivelor UE privind securitatea cibernetică şi prelucrarea datelor cu caracter personal, cuprinse în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
    i) în organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice şi în elaborarea resurselor educaţionale deschise - suport pentru elaborarea portofoliului profesional personal - cadrele didactice vor respecta prevederile Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.545/2020;
    j) portofoliul profesional personal al fiecărui formabil este evaluat de către membrii comisiei de evaluare finală, prin acordarea calificativelor (insuficient - I, suficient - S, bine - B, foarte bine - FB, excelent - E);
    k) pentru completarea documentelor specifice prevăzute la art. 35 alin. (1) din Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se respectă următoarele condiţii:
    (i) data evaluării finale este data la care se întruneşte comisia de evaluare finală a portofoliilor profesionale personale;
    (ii) bugetul de timp al evaluării finale, conform planului de învăţământ al programului de formare continuă acreditat, este alocat finalizării şi transmiterii portofoliilor de către formabili;
    (iii) bugetul de timp alocat activităţii comisiei de evaluare finală nu face parte din bugetul de timp al programului de formare continuă acreditat;
    (iv) data de desfăşurare a activităţii în cadrul comisiei de evaluare finală se planifică conform prevederilor lit. b) din prezenta anexă şi se precizează distinct în toate documentele menţionate la art. 35 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    (v) evidenţierea formei de reorganizare a activităţilor de formare şi de evaluare finală: online/online meeting.

    l) în termen de 30-90 de zile de la încheierea evaluării finale, furnizorul de formare continuă transmite la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, exclusiv în format electronic, documentaţia specifică obţinerii avizului de eliberare a atestatelor de formare continuă, însoţite de documente-suport pentru evaluarea finală, prevăzute în anexa nr. 3 la ordin;
    m) furnizorul programului de formare continuă acreditat poate elibera atestate de formare continuă, cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, numai acelor formabili care au obţinut minimum calificativul suficient (S) la evaluarea finală;
    n) grupelor de formabili ale căror activităţi de formare au fost suspendate, precum şi celor aflate în proces de desfăşurare a activităţilor de formare până la data intrării în vigoare a prezentelor precizări le sunt aplicate prevederile legislative anterioare intrării în vigoare a prezentelor precizări.


    ANEXA 3

    TIPUL DOCUMENTELOR
    transmise la Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi datele de contact ale responsabililor de domeniu

┌────┬─────────────┬─────────────────┬───────────────────────────┐
│ │ │Tipuri de │ │
│ │ │documente │ │
│ │ │transmise către │ │
│ │ │Ministerul │ │
│ │ │Educaţiei şi │ │
│Nr. │Domeniul de │Cercetării (MEC) │Responsabil/funcţia/adresa │
│crt.│activitate │de furnizorii │de corespondenţă │
│ │ │programelor de │ │
│ │ │formare continuă │ │
│ │ │propuse pentru │ │
│ │ │acreditare/ │ │
│ │ │acreditate │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │1. Solicitări │ │
│ │ │acreditare │ │
│ │ │programe de │ │
│ │ │formare continuă/│ │
│ │ │completare echipă│ │
│ │ │de formatori cu │ │
│ │ │documentele │ │
│ │ │aferente │ │
│ │ │2. Clarificări/ │Mirela-Cristina Negreanu, │
│ │ │Completări │inspector │
│ │ │solicitate de │mirela-cristina.negreanu@ │
│ │Acreditare │către │formare.edu.ro │
│ │programe de │reprezentanţii │Elena-Nicoleta Mircea, │
│1. │formare │MEC │inspector │
│ │continuă │3. Clarificări/ │elena-nicoleta.mircea@ │
│ │ │Completări │formare.edu.ro │
│ │ │solicitate de │Elena Dinu, inspector │
│ │ │către Comisia │elena.dinu@formare.edu.ro │
│ │ │Specializată de │ │
│ │ │Acreditare (CSA) │ │
│ │ │4. Solicitare │ │
│ │ │aviz CSA şi │ │
│ │ │documentaţia │ │
│ │ │aferentă conform │ │
│ │ │precizărilor din │ │
│ │ │anexa nr. 1 la │ │
│ │ │ordin │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │A. Pentru │ │
│ │ │programele de │ │
│ │ │formare continuă │ │
│ │ │acreditate cu │ │
│ │ │forma de │ │
│ │ │organizare │ │
│ │ │faţă-în-faţă şi │ │
│ │ │blended learning │ │
│ │ │(pentru care nu │ │
│ │ │este îndeplinită │ │
│ │ │condiţia ca │ │
│ │ │minimum 50% din │ │
│ │ │bugetul de timp │ │
│ │ │să fie organizat │ │
│ │ │faţă-în-faţă), │ │
│ │ │reorganizate cu │ │
│ │ │avizul CSA, în │ │
│ │ │sistem online │ │
│ │ │(din care minimum│ │
│ │ │50% în sistem │ │
│ │ │online meeting): │ │
│ │ │1. adresă de │ │
│ │ │înaintare, la │ │
│ │ │care se anexează:│ │
│ │ │a) aviz CSA de │ │
│ │ │reorganizare a │ │
│ │ │programului în │ │
│ │ │sistem online; │ │
│ │ │b) calendarul/ │ │
│ │ │schema orară a │ │
│ │ │activităţilor de │ │
│ │ │formare, în care │ │
│ │ │se precizează │ │
│ │ │distinct, în │ │
│ │ │funcţie de │ │
│ │ │situaţia │ │
│ │ │programului la │ │
│ │ │data suspendării │ │
│ │ │activităţilor │ │
│ │ │didactice care │ │
│ │ │impuneau condiţia│ │
│ │ │prezenţei fizice │ │
│ │ │a elevilor şi a │ │
│ │ │cadrelor │ │
│ │ │didactice în │ │
│ │ │unităţile de │ │
│ │ │învăţământ: │ │
│ │ │- activităţile │ │
│ │ │desfăşurate, │ │
│ │ │conform │ │
│ │ │acreditării, până│ │
│ │ │la data │ │
│ │ │suspendării │ │
│ │ │activităţilor │ │
│ │ │didactice şi │ │
│ │ │replanificate/ │ │
│ │ │reorganizate în │ │
│ │ │sistem online │ │
│ │ │meeting, pentru │ │
│ │ │fiecare serie/ │ │
│ │ │grupă de │ │
│ │ │cursanţi, pentru │ │
│ │ │programele care │ │
│ │ │aveau activităţi │ │
│ │ │de formare în │ │
│ │ │derulare la acea │ │
│ │ │dată; │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- activităţile │ │
│ │ │desfăşurate în │ │
│ │ │sistem online │ │
│ │ │(din care minimum│ │
│ │ │50% în sistem │ │
│ │ │online meeting), │ │
│ │Implementare │pentru fiecare │ │
│ │programe de │serie/grupă de │Dorin Roşcan, inspector │
│2. │formare │cursanţi, pentru │dorin.roscan@formare.edu.ro│
│ │continuă │programele ale │Elena Dinu, inspector │
│ │acreditate │căror activităţi │elena.dinu@formare.edu.ro │
│ │ │de formare încep │ │
│ │ │după data │ │
│ │ │intrării în │ │
│ │ │vigoare a │ │
│ │ │Ordinului nr. │ │
│ │ │5.767/2020; │ │
│ │ │c) notificarea de│ │
│ │ │evaluare finală, │ │
│ │ │organizată şi │ │
│ │ │desfăşurată │ │
│ │ │conform │ │
│ │ │prevederilor din │ │
│ │ │ordin şi ale │ │
│ │ │anexei nr. 2 la │ │
│ │ │acesta, pentru │ │
│ │ │fiecare serie/ │ │
│ │ │grupă de cursanţi│ │
│ │ │- transmisă numai│ │
│ │ │în situaţia în │ │
│ │ │care au survenit │ │
│ │ │modificări faţă │ │
│ │ │de data evaluării│ │
│ │ │finale, precizată│ │
│ │ │în calendar; │ │
│ │ │d) declaraţie │ │
│ │ │privind acordarea│ │
│ │ │dreptului de │ │
│ │ │acces (cu │ │
│ │ │precizarea │ │
│ │ │datelor şi │ │
│ │ │informaţiilor │ │
│ │ │necesare │ │
│ │ │accesului) la │ │
│ │ │desfăşurarea │ │
│ │ │activităţilor de │ │
│ │ │formare în sistem│ │
│ │ │online (din care │ │
│ │ │minimum 50% în │ │
│ │ │sistem online │ │
│ │ │meeting), pentru │ │
│ │ │reprezentanţii │ │
│ │ │Ministerului │ │
│ │ │Educaţiei şi │ │
│ │ │Cercetării, în │ │
│ │ │scopul │ │
│ │ │monitorizării │ │
│ │ │programului de │ │
│ │ │formare; │ │
│ │ │e) invitaţia, cu │ │
│ │ │precizarea │ │
│ │ │linkului de acces│ │
│ │ │la desfăşurarea │ │
│ │ │activităţilor de │ │
│ │ │formare în sistem│ │
│ │ │online meeting - │ │
│ │ │va fi transmisă, │ │
│ │ │în fiecare zi de │ │
│ │ │formare/evaluare │ │
│ │ │finală, la │ │
│ │ │adresele de │ │
│ │ │e-mail indicate │ │
│ │ │în prezenta │ │
│ │ │anexă; mesajul va│ │
│ │ │conţine denumirea│ │
│ │ │furnizorului, │ │
│ │ │denumirea │ │
│ │ │programului, │ │
│ │ │seria, grupa, │ │
│ │ │data activităţii │ │
│ │ │programate, │ │
│ │ │intervalul orar, │ │
│ │ │conform │ │
│ │ │calendarului, şi │ │
│ │ │datele persoanei │ │
│ │ │de contact. │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │B. Pentru │ │
│ │ │programele de │ │
│ │ │formare continuă │ │
│ │ │acreditate cu │ │
│ │ │forma de │ │
│ │ │organizare │ │
│ │ │blended learning,│ │
│ │ │care au mai mult │ │
│ │ │de 50% activităţi│ │
│ │ │faţă-în-faţă │ │
│ │ │reorganizate în │ │
│ │ │sistem online │ │
│ │ │meeting şi pentru│ │
│ │ │programele │ │
│ │ │acreditate în │ │
│ │ │sistem online │ │
│ │ │(din care minimum│ │
│ │ │50% în sistem │ │
│ │ │online meeting): │ │
│ │ │1. adresă de │ │
│ │ │înaintare, la │ │
│ │ │care se anexează:│ │
│ │ │a) calendarul/ │ │
│ │ │schema orară a │ │
│ │ │activităţilor de │ │
│ │ │formare, în care │ │
│ │ │se precizează │ │
│ │ │datele de │ │
│ │ │organizare şi │ │
│ │ │desfăşurare a │ │
│ │ │activităţilor │ │
│ │ │desfăşurate în │ │
│ │ │sistem online │ │
│ │ │(din care minimum│ │
│ │ │50% în sistem │ │
│ │ │online meeting), │ │
│ │ │pentru fiecare │ │
│ │ │serie/grupă de │ │
│ │ │cursanţi, │ │
│ │ │inclusiv data │ │
│ │ │evaluării finale;│ │
│ │ │b) notificarea de│ │
│ │ │evaluare finală, │ │
│ │ │organizată şi │ │
│ │ │desfăşurată │ │
│ │ │conform │ │
│ │ │prevederilor │ │
│ │ │ordinului şi ale │ │
│ │ │anexei nr. 2 la │ │
│ │ │acesta, pentru │ │
│ │ │fiecare serie/ │ │
│ │ │grupă de cursanţi│ │
│ │ │- transmisă numai│ │
│ │ │în situaţia în │Dorin Roşcan, inspector │
│ │ │care au survenit │dorin.roscan@formare.edu.ro│
│ │ │modificări faţă │Elena Dinu, inspector │
│ │ │de data evaluării│elena.dinu@formare.edu.ro │
│ │ │finale, precizată│ │
│ │ │în calendar; │ │
│ │ │c) declaraţie │ │
│ │ │privind acordarea│ │
│ │ │dreptului de │ │
│ │ │acces (cu │ │
│ │ │precizarea │ │
│ │ │datelor şi │ │
│ │ │informaţiilor │ │
│ │ │necesare │ │
│ │ │accesului) la │ │
│ │ │desfăşurarea │ │
│ │ │activităţilor de │ │
│ │ │formare în sistem│ │
│ │ │online (din care │ │
│ │ │minimum 50% în │ │
│ │ │sistem online │ │
│ │ │meeting), pentru │ │
│ │ │reprezentanţii │ │
│ │ │Ministerului │ │
│ │ │Educaţiei şi │ │
│ │ │Cercetării, în │ │
│ │ │scopul │ │
│ │ │monitorizării │ │
│ │ │programului de │ │
│ │ │formare; │ │
│ │ │d) invitaţia, cu │ │
│ │ │precizarea │ │
│ │ │linkului de acces│ │
│ │ │la desfăşurarea │ │
│ │ │activităţilor de │ │
│ │ │formare în sistem│ │
│ │ │online meeting - │ │
│ │ │va fi transmisă, │ │
│ │ │în fiecare zi de │ │
│ │ │formare/evaluare │ │
│ │ │finală, la │ │
│ │ │adresele de │ │
│ │ │e-mail indicate │ │
│ │ │în prezenta │ │
│ │ │anexă; mesajul va│ │
│ │ │conţine denumirea│ │
│ │ │furnizorului, │ │
│ │ │denumirea │ │
│ │ │programului, │ │
│ │ │seria, grupa, │ │
│ │ │data activităţii │ │
│ │ │programate, │ │
│ │ │intervalul orar, │ │
│ │ │conform │ │
│ │ │calendarului, şi │ │
│ │ │datele persoanei │ │
│ │ │de contact. │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │Adresă de │ │
│ │ │solicitare │ │
│ │ │eliberare aviz │ │
│ │ │atestate de │ │
│ │ │formare continuă,│ │
│ │ │la care se │ │
│ │ │anexează │ │
│ │ │următoarele │ │
│ │ │documente-suport:│ │
│ │ │a) borderoul │ │
│ │ │rezultatelor │ │
│ │ │formabililor │ │
│ │ │(într-un singur │ │
│ │ │fişier PDF) în │ │
│ │ │format scanat; │ │
│ │ │b) borderoul │ │
│ │ │rezultatelor │ │
│ │ │formabililor │ │
│ │ │(într-un singur │ │
│ │Eliberare │fişier) în format│ │
│ │aviz atestate│editabil EXCEL; │Angelica Baroiu, inspector │
│3. │de formare │c) arhivă cu │angelica.baroiu@ │
│ │continuă │procesele-verbale│formare.edu.ro │
│ │ │ale evaluărilor │ │
│ │ │finale │ │
│ │ │corespunzătoare │ │
│ │ │seriilor/grupelor│ │
│ │ │de cursanţi │ │
│ │ │pentru care se │ │
│ │ │solicită │ │
│ │ │eliberarea │ │
│ │ │avizului, la care│ │
│ │ │se anexează │ │
│ │ │catalogul │ │
│ │ │centralizator de │ │
│ │ │evaluare finală │ │
│ │ │şi decizia de │ │
│ │ │constituire a │ │
│ │ │comisiei de │ │
│ │ │evaluare finală │ │
│ │ │(salvate cu data │ │
│ │ │de evaluare ca │ │
│ │ │denumire). │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │Documentaţie │ │
│ │ │elaborată conform│ │
│ │ │prevederilor │ │
│ │ │Procedurii │ │
│ │ │privind acordarea│ │
│ │ │unui număr de │ │
│ │Recunoaştere │credite │ │
│ │şi echivalare│profesionale │Vasile Furdi, inspector │
│4. │în credite │transferabile │vasile.furdi@formare.edu.ro│
│ │profesionale │personalului │ │
│ │transferabile│didactic care a │ │
│ │ │finalizat │ │
│ │ │programe speciale│ │
│ │ │nr. 38.591/ │ │
│ │ │3.10.2019, │ │
│ │ │arhivată într-un │ │
│ │ │singur document │ │
└────┴─────────────┴─────────────────┴───────────────────────────┘


    NOTE:
    1. Toate adresele de înaintare care însoţesc documentele transmise la Ministerul Educaţiei şi Cercetării vor conţine obligatoriu următoarele informaţii:
    a) în secţiunea Ref: …, se va menţiona tipul solicitării (acreditare/completare/eliberare aviz CSA, implementare, invitaţie monitorizare, eliberare aviz atestate, recunoaştere şi echivalare), cu precizarea temeiului legal al acesteia;
    b) denumirea furnizorului, denumirea programului de formare continuă acreditat, ordinul de acreditare;
    c) forma de organizare iniţială a programului de formare continuă acreditat (faţă-în-faţă sau blended learning), cu precizarea bugetului de timp alocat fiecărei forme de organizare (nr. ore faţă-în-faţă, respectiv nr. ore online);
    d) forma de reorganizare a programului (online), cu precizarea bugetului de timp alocat activităţilor de tip online meeting (astfel încât să se respecte condiţia ca minimum 50% să se deruleze în sistem online meeting);
    e) datele persoanei de contact (numele şi prenumele, adresă de e-mail, nr. de telefon).

    2. Mesajele transmise pe e-mail vor avea precizat ca subiect, după caz, tipul solicitării (acreditare/completare/eliberare aviz CSA, implementare, invitaţie monitorizare, eliberare aviz atestate, recunoaştere şi echivalare), iar în conţinutul mesajului, denumirea furnizorului, denumirea programului, datele de contact ale furnizorului/persoanei de contact (adresă e-mail, nr. de telefon).
    3. Mesajele transmise pe e-mail şi adresele de înaintare care însoţesc calendarul/schema orară a activităţilor de formare, respectiv notificarea de evaluare finală vor conţine şi data evaluării finale.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016