Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 560 din 31 martie 2020  privind modificarea anexelor la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 594/2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 560 din 31 martie 2020 privind modificarea anexelor la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 594/2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 289 din 7 aprilie 2020
    Luând în considerare Referatul Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 20/V din 30.03.2020 pentru aprobarea modificării anexelor la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 594/2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu,
    ţinând cont de prevederile art. 6 lit. j) şi l) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 11 alin. (4) şi ale art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexele nr. 1-5 la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 594/2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 21 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6 la prezentul ordin.

    ART. II
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Costel Alexe

    Bucureşti, 31 martie 2020.
    Nr. 560.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 594/2006)
    Formular „Certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“
    ANTETUL ADMINISTRAŢIEI FONDULUI PENTRU MEDIU
    Nr. ..........din ..................
    CERTIFICAT DE ATESTARE
    privind obligaţiile la Fondul pentru mediu
    Ca urmare a Cererii nr. ................. din data de ................................................., se certifică prin prezenta că persoana juridică ........................................, cu sediul în judeţul ......................., localitatea ....................., codul poştal .......... , sectorul ........., str. ......................... nr. ......................., sc. ........., et. ........., ap. ........., codul de identificare fiscală ............................., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ...................., telefon/fax ...................., la data de .............................., figurează în evidenţele Administraţiei Fondului pentru Mediu cu următoarele obligaţii de plată către bugetul Fondului pentru mediu:

┌────┬──────────┬─────┬───────────────────┐
│ │Denumirea │ │din care: │
│Nr. │obligaţiei│Total├─────────┬─────────┤
│crt.│de plată │ │Obligaţii│Accesorii│
│ │ │ │de plată │ │
├────┼──────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────┴─────────┴─────────┘


    Alte menţiuni (dacă este cazul): ……………………………………………
    Certificatul se eliberează pe baza documentelor depuse de solicitant la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu.
    S-a eliberat prezentul certificat pentru a servi la ..................... şi este valabil 30 de zile de la data eliberării.

┌──────────────────────────────────────┐
│Conducătorul Administraţiei Fondului │
│pentru Mediu, │
│............................ │
│(nume şi prenume) │
│............................ │
│(semnătura) │
│LS. │
└──────────────────────────────────────┘    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 594/2006)
    INSTRUCŢIUNI
    de completare şi utilizare a formularului „Certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“
    1. Denumire: Certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă.
    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează la atestarea obligaţiilor de plată la bugetul Fondului pentru mediu ale persoanelor juridice.
    6. Se întocmeşte de Administraţia Fondului pentru Mediu, în două exemplare. La cererea contribuabilului, în format hârtie pot fi emise mai multe exemplare.
    7. Circulă: un exemplar (sau mai multe) la contribuabil; un exemplar la Administraţia Fondului pentru Mediu.
    8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 594/2006)
    Formular „Cerere de eliberare a unui certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu
    CERERE
    de eliberare a unui certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu
    Datele de identificare ale persoanei juridice:
    Denumirea: ...................................., cu sediul în: judeţul .................., localitatea ....................., codul poştal ................., sectorul ......, str. ..... nr. ....., sc. ......, et. ......, ap. ......, codul de identificare fiscală ......................., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ...................., telefon/fax ...................... e-mail ……………… .
    Solicit eliberarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, în …........…… exemplare, pentru a servi la …………………………… .
    Numele şi prenumele solicitantului ........................
    Funcţia .......................
    Semnătura ....................
    Se va bifa, obligatoriu, una dintre opţiuni:
    [ ] Certificatul de atestare se transmite la sediul contribuabilului prin serviciile poştale.
    [ ] Certificatul de atestare se ridică de la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu, de persoana împuternicită.
    [ ] Certificatul de atestare se transmite on-line.
    Se va completa, obligatoriu, anexa - Declaraţie pe propria răspundere.

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 3^1 la Ordinul nr. 594/2006)
    Formular „Declaraţie pe propria răspundere“
    Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul(a), ..............................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I., seria .............. nr. ............, domiciliat(ă) în ................, în calitate de reprezentant legal al ...................^1 ..................., cu sediul în ............................., CUI ......................, declar, sub sancţiunea aplicării prevederilor Codului penal privind falsul în declaraţii, că în ultimii 5 (cinci) ani fiscali societatea mai sus menţionată: .......................^2:
    [ ] A. S-a încadrat/Se încadrează ca şi contribuabil la Fondul pentru mediu potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele contribuţii/taxe^3:
    1. Contribuţia/Taxa …………………………, de la ……………… până la ………………;
    2. Contribuţia/Taxa …………………………, de la ……………… până la ………………;
    3. Contribuţia/Taxa …………………………, de la ……………… până la ………………;

    SAU
    [ ] B. Nu s-a încadrat şi nu se încadrează ca şi contribuabil la Fondul pentru mediu potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    Dau prezenta declaraţie, fiind necesară la soluţionarea cererii de eliberare a unui certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu.
    Data şi semnătura
    ..............................
    ^1 Se menţionează denumirea unităţii.
    ^2 Se marchează cu X în dreptul rubricii A sau B.
    ^3 Se menţionează denumirea contribuţiei/taxei şi perioada aferentă (luna şi anul). Exemplu: Contribuţia/Taxa de ambalaje, de la ianuarie 2015 până la prezent.

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 594/2006)
    INSTRUCŢIUNI
    de completare şi utilizare a formularului „Cerere de eliberare a unui certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“
    1. Denumire: Cerere de eliberare a unui certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă.
    4. Se utilizează pentru eliberarea unui certificat de atestare a obligaţiilor la Fondul pentru mediu.
    5. Se întocmeşte de solicitant, în două exemplare.
    6. Circulă: un exemplar la contribuabil şi un exemplar la Administraţia Fondului pentru Mediu.
    7. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

    ANEXA 6

    (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 594/2006)
    PROCEDURĂ
    de eliberare a certificatelor de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu
    1. La solicitarea contribuabililor, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, Administraţia Fondului pentru Mediu are obligaţia de a elibera certificatul care atestă îndeplinirea obligaţiilor de plată la Fondul pentru mediu, conform art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Cererea de eliberare a certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se depune:
    a) în original, la registratura Administraţiei Fondului pentru Mediu;
    b) în original, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
    c) prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii on-line“ existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro. Utilizarea serviciului „Depunere declaraţii on-line“ pentru obţinerea certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu va fi posibilă atât pentru operatorii care deţin un cont de acces şi parolă, cât şi pentru cei înrolaţi în aplicaţia informatică, conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

    3. În vederea eliberării certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, se vor consulta:
    - declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu depuse de către contribuabil;
    – documentele de plată întocmite de către contribuabil;
    – alte informaţii şi documente solicitate contribuabilului de către Administraţia Fondului pentru Mediu în legătură cu situaţia sa.
    De asemenea se vor examina toate actele de verificare şi control încheiate de Administraţia Fondului pentru Mediu, precum şi de alte organe cu atribuţii de control.

    4. Obligaţiile de plată la Fondul pentru mediu se vor menţiona nominal, astfel:
    - obligaţii de plată principale existente în sold şi nestinse până la data emiterii certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu;
    – obligaţii de plată accesorii existente în sold şi nestinse până la data emiterii certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu.

    5. Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu poate conţine şi alte menţiuni relevante pentru situaţia fiscală a contribuabilului referitoare la obligaţiile de plată (de exemplu, obligaţii eşalonate, plan de reorganizare confirmat etc.).
    6. Cererea de eliberare a certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se soluţionează în maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrare.
    7. Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu are înscris în mod obligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, scopul eliberării şi perioada de valabilitate.
    7.1. Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se întocmeşte în două exemplare originale, din care:
    a) un exemplar se comunică contribuabilului sau persoanelor împuternicite de acesta, în baza cererii depuse la Administraţia Fondului pentru Mediu;
    b) un exemplar se păstrează la Administraţia Fondului pentru Mediu şi se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

    7.2. Prin excepţie de la prevederile pct. 7.1 lit. a), în situaţia în care contribuabilul doreşte să obţină mai multe exemplare ale certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, în cererea sa menţionează numărul de exemplare solicitate.

    8. Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se poate elibera şi comunica în mediu electronic prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii on-line“ existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro.
    Certificatul eliberat şi comunicat conform prezentului articol este valabil şi fără semnătura persoanelor împuternicite ale Administraţiei Fondului pentru Mediu, potrivit legii, şi ştampila instituţiei.

    9. Valabilitatea certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu este de 30 de zile de la data emiterii.
    10. Timp de 60 de zile de la data emiterii, certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu va putea fi consultat pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu de către instituţiile abilitate, în baza unui cont de acces deschis la cerere.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016